Tâbiiyet Hukuku

Gerçek Kişiler - Tüzel Kişişer - Şeyler
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gülin GÜNGÖR
ISBN: 9786050509359
140,25 TL 165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gülin GÜNGÖR
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 363

“Tâbiiyet Hukuku” isimli çalışmamızda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Kanunun uygulama yönetmeliği ve tâbiiyet hukuku ile doğrudan veya dolaylı ilgili millî ve milletlerarası hukukî düzenlemeler inceleme konusu yapılmış; ulaşılabildiği ölçüde uygulama esas ve örneklerine de yer verilerek vatandaşlığın kazanılması ve kaybı konuları değerlendirilmiş, görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Kitabın bu basısında önceki basıdan sonra yayınlanmış yargı kararları ilgileri ölçüsünde işlenmiştir. Çalışmanın öğrenci, araştırıcı ve uygulayıcıya yararlı olması en büyük dileğimdir

Tâbiiyet Hukuku” isimli çalışmamızda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Kanunun uygulama yönetmeliği ve tâbiiyet hukuku ile doğrudan veya dolaylı ilgili millî ve milletlerarası hukukî düzenlemeler inceleme konusu yapılmış; ulaşılabildiği ölçüde uygulama esas ve örneklerine de yer verilerek vatandaşlığın kazanılması ve kaybı konuları değerlendirilmiş, görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Kitabın bu basısında önceki basıdan sonra yayınlanmış yargı kararları ilgileri ölçüsünde işlenmiştir. Çalışmanın öğrenci, araştırıcı ve uygulayıcıya yararlı olması en büyük dileğimdir. Bu vesileyle, kitabın geçmiş basılarında emeği geçen tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Şüphe yok ki, çalışmanın tüm eksikleri tarafıma aittir. Yine, her zaman zengin kütüphanelerinden yararlanma imkânı bulduğum Londra Üniversitesi İleri Hukuk Çalışmaları Enstitüsü (Institute of Advanced Legal Studies) ile Yetkin Yayınevi yetkililerine de şükranlarımı sunuyorum.

Achermann, A./Achermann, C./D’Amato, G./Kamm, M./Von 

Rütte, B.: Country Report: Switzerland (January 2010, Revised May 

2010), EUDO Citizenship Observatory s.12, eudo-citizenship.eu. 

Akıntürk, T./Karaman, D.A.: Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, C.2, B.13, İstanbul 2011 (Aile Hukuku). 

Akıntürk, T./Karaman, D.A.: Medenî Hukuk, B.16, İstanbul 

2011 (Medenî Hukuk). 

Arat, T.: Ticaret Şirketlerinin Tâbiiyeti, Ankara 1970 (Ticaret Şirketleri). 

Arat, T.: Türk Vatandaşlığından Iskat Edilen Kişilerin Mülkiyet ve 

Miras Hakları, 31 AÜHFD, 1974, S.1-2, s.279-360 (Iskat). 

Asar, A.: Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları, Ankara 2006. 

Akyüz, E.: Çocuk Hukuku, B.2, Ankara 2012.

Aybay, R.: Vatandaşlık Hukuku, B.3, İstanbul 2008 (Vatandaşlık). 

Aybay, R.: Kadının Uyrukluğu Üzerinde Evlenmenin Etkisi, Ankara 1980 (Kadının Uyrukluğu).

Aybay, R.: Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk, İstanbul 2009

(Konsolosluk).

Aybay, R.: Yabancıyla Evlenen Kadının Türk Yurttaşlığından Ayrılması, 33 AÜSBFD, 1978, S.3, s.35-48 (Yabancıyla Evlenen Kadın).

Aybay, R.: Türk Hukukunda Gemilerin Uyrukluğu, 47 AÜSBFD, 

1992, S.1, s.83-94 (Gemilerin Uyrukluğu).

Aybay, R.-Özbek, N.: Vatandaşlık Hukuku, B.4, İstanbul 2015.

Bal, Y./Karabulut, M./Şahin, Y.: Danıştay 10. Daire Kararları, 

C.1, Ankara 2003.

Baršová, A.: Czech Citizenship Legislation Between Past and Future, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, 

s. 163-184 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig/W. Sievers).

350

Bauböck, R./Ersboll, E./Groenendijk, K./Waldrauch, H.: Introduction, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative 

Analysis), Amsterdam 2006 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Belgesay, M.R.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Şerhi, 1929.

Berki, O.F.: Türk Vatandaşlığı Kanununun Aslî Tâbiiyete Müteallik Hükümleri, 7 AÜHFD, 1950, S.1-2, s.146-159 (Aslî Tâbiiyet).

Berki, O.F.: Türk Vatandaşlığı Hukukunda Toprak Esasının Gelişmesi, 27 AÜHFD, 1970, S.1-2, s.67-76 (Toprak Esası).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Tâbiiyetin Ziyaı, 10 AÜHFD, 1953, 

S.1-4, s.433-449 (Tâbiiyetin Ziyaı).

Berki, O.F.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, B.4, Ankara 1961

(DHH C.1).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Seçme Hakkı ile Vatandaşlığın 

Kaybı, 35 AÜHFD, 1978, S.1-4, s.281-293 (Seçme Hakkı).

Berki, O.F.: Vatansızlık, 4 AÜHFD, 1948, S.1-4, s.167-192 (Vatansızlık).

Berki, O.F.: Yetkili Makam Kararıyla Türk Vatandaşlığının Kaybı, 32 AÜHFD, 1975, S.1-4, s.117-134 (Yetkili Makam).

Berki, O.F.: Yeni Vatandaşlık Kanununun Tâbiiyetin Kazanılması 

ve Kaybı Hakkında Kabul Ettiği Esaslar, Ord. Prof. Dr. Ernst E. 

Hirsh’e Armağan, Ankara 1964, s.293-322, auhf.ankara.edu.tr

/kitaplar/armaganlar/ ernst-e-hirsch-armagani (Yeni Vatandaşlık Kanunu).

Berki, O.F.: Vatandaşlığın Kazanılması Bakımından 1928 ve 1964 

Türk Vatandaşlığı Kanunu Hükümlerinin Mukayesesi, Prof. Dr. Bülent N. Esen’e Armağan, Ankara 1977, s.39-54 (Esen Armağanı).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Evlenmenin Tâbiiyete Tesiri, 

3 AÜHFD, 1946, S.1, s.89-100 (Evlenmenin Tâbiiyete Tesiri).

Berki, Ş.: Devletler Hususî Hukukunda Tâbiiyet, Yabancıların Hukuku, Kanunlar İhtilâfı ve Yargılama Usulünün Tatbiki Prensipleri, 7 

AÜHFD, 1950, S.1-2, s.218-249 (Tatbik Prensipleri).

351

Berki, O.F./Ansay, T./Arat, T.: Devletler Hususî Hukuku ile İlgili

Danıştay ve Yargıtay Kararları, C.I (Tâbiiyet Hukuku 1963-1975), 

Ankara 1975.

Bertossi, C./Hajjat, A.: Country Report: France, Eudo Citizenship 

Observatory, Revised and updated January 2013, s.14: eudocitizenship.eu/ admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=France.pdf.

Bilge, S.: Tebaanın Yabancı Memleketlerde Diplomatik Himayesi, 

Ankara 1953.

Birsen, K.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, Tâbiiyet-Yabancıların 

Hukuku, İstanbul 1936.

Bloch, M.: Feodal Toplum, İstanbul 2007 (Çev. M. Fırat).

Boll, A.M.: Multiple Nationality and International Law, Leiden/

Boston 2007.

Bouineau, J.: Fransa’da Devrim Döneminde Yurttaşlar ve Yurttaşlık, Dersimiz: Yurttaşlık, İstanbul 1998, s.110-139 (Çev. Y. Küey).

Bozkurt, E.: Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, B.5, Ankara 2011.

Bozkurt, G.: Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin 

Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu 

(1839-1914), B.2, Ankara 1996 (Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları).

Bozkurt, G.: Azınlık İmtiyazları-Kapitülasyonlardan Tek Hukuk 

Sistemine Geçiş, Ankara 1998 (Azınlık İmtiyazları).

Bozkurt, G.: İslam Hukukunda Müste’menler, Prof. Dr. Fadıl H. 

Sur’un Anısına Armağan, Ankara 1983, s.361-379 (Müstemenler).

Bozkurt, E.: Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’nin Sınır İlişkileri, İstanbul 1992 (Sınır İlişkileri).

Buttigieg, E.: Malta’s Citizenship Law: Evolution and Current Regime, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, 

s. 245-262 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig / W. Sievers).

Bülbül, E.: İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, İstanbul 

2010.

352

Çağa, T.: Deniz Ticareti Hukuku I, Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan, B.5, İstanbul 1978.

Çelik, E.: Milletlerarası Hukuk, C.2, İstanbul 1982.

Çelikel, A./Erdem, B.: Milletlerarası Özel Hukuk, B.11, İstanbul 

2012.

Çelikel, A./Gelgel, G.: Yabancılar Hukuku, B.18, İstanbul 2012.

Doğan, V./Aygül, M./Şit, B.: Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, 

B.9, 2011.

Çiçekli, B.: Yabancılar Hukuku, Ankara 2014.

Dardağan Kibar, E.: Türk Vatandaşlık Hukukunda Seçme Hakkının Gelişimi, Prof. Dr. İlhan Unat’a Armağan, Ankara 2012, s.255-

290.

Davison, R.H.: Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, 1856-1876,

İstanbul 2005 (Çev. O. Akınhay).

Değer, N.: Kamu Haznedarlığı Üzerine, 147 Maliye Dergisi, 2005, 

s.38-45.

Doğan, V.: Türk Vatandaşlık Hukuku, B.11, Ankara 2012 (Vatandaşlık).

Doğanay, F.: Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi, 

www.balgoc.org.tr/gocmenyerlesim.html.

Ekşi, N.: Kanunlar İhtilâfı Kurallarına, Milletlerarası Usul Hukukuna, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme 

Kararları, B.3, İstanbul 2009 (Kararlar).

Ekşi, N.: Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, B.3, İstanbul 2011 (Yabancılar).

Ekşi, N.: Milletlerarası Özel Hukuk II, Pratik Çalışma Kitabı, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, B.4, İstanbul 2012 (Pratik Çalışma).

Ekşi, N./Baş, Z.: Nazım Hikmet Ran’ın Vatandaşlık Durumu, 

Kırklareli 2002.

353

Ekşi, N./Özelçi, A.: Nazım Hikmet’in Türk Vatandaşlığından Çıkarılmasına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi, 82 İBD, 2008, S.5, 

s.2999-2331.

Erdem, B.B.: Türk Vatandaşlık Hukuku, B.3, İstanbul 2013.

Erim, N.: Milletlerarası Daimi Adalet Divanı ve Türkiye, 

2 AÜHFD, 1944, S.1-2, s.62-72.

Ersbøll, E.: Country Report: Denmark, EUDO Citizenship Observatory (September 2009, Revised April 2010), eudo-citizenship.eu.

Erten, R.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı’nın Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler, 

66 Ankara Barosu Dergisi, 2008, S.4, s.36-61 (Tasarı). 

Fagerland, J./Brander, S.: Country Report: Finland, EUDO Citizenship Observatory (September 2009, Revised April 2010), eudocitizenship.eu.

Fişek, H.: Anayasa ve Vatandaşlık, Ankara 1961 (Anayasa).

Fişek, H.: Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara 1959 (Vatandaşlık).

Fişek, H.: Türk Vatandaşlık Kanunu Açısından Vatana Bağlılıkla 

Bağdaşmayan Eylemler, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, 

Ankara 1983, 381-399 (Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylemler).

Fişek, H.: Vatandaşlığa Alınmanın İptali, Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s.373-396 (İptal).

Fuad, M.: Tabiiyyet, İstanbul 2006 (Transkripsiyon: C. Osmanağaoğlu).

Giray, K.: 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011, S.1, s.381-402.

Giritli, İ.: Hükûmet Tasarrufları, İstanbul 1958.

Górny, A.: Same Letter, New Spirit: Nationality Regulations and 

Their Implementation in Poland, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.113-133 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W.

Sievers).

Göğer, E.: Türk Tâbiiyet Hukuku, Ankara 1972 (Tâbiiyet).

354

Göğer, E.: Çifte Vatandaşlık, 44 AÜHFD, 1995, S.1-4, s.127-182 

(Çifte Vatandaşlık).

Göğer, E.: Devletler Hususî Hukukunun Mahiyeti, 27 AÜHFD, 

1970, S.3-4, s.173-192 (Mahiyet).

Göğer, E.: Yabancılar Hukuku, Ankara 1974 (Yabancılar).

Gözler, K.: İdare Hukuku, B.2, C.1, Bursa 2009.

Gözübüyük, A.Ş.: Yönetsel Yargı, B.31, Ankara 2011.

Gözübüyük, A.Ş./Tan, T.: İdare Hukuku, C.2, İdari Yargılama 

Hukuku, B.4, Ankara 2010.

Gül, A./Gökçen, S.: Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Ecnebîler 

Meselesi, Ankara 2010.

Günday, M.: İdare Hukuku, B.10, Ankara 2011.

Gündüz, A.: Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler, Örnek Kararlar, B.3, İstanbul 1998.

Güngör, G.: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’un Anısına Armağan, 17-18 MHB, 1997-1998, S.1-2, s.229-250

(Sözleşme).

Güngör, G.: The Acquisition of Turkish Nationality by Way of 

Marriage Following the June 2003 Amendment, 1 Ankara Law Review, 2004, S.1, s.29-49 (Marriage).

Güngör, G.: Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Birleşmiş Milletler

Sözleşmesinin Bazı Hükümlerinin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Üzerindeki Etkisi, 63 AÜHFD, 2014, S.3, s.479-507.

Hailbronner, K.: Nationality in Public International Law and European Law, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative 

Analysis), Amsterdam 2006, s.35-104 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. 

Groenendijk/H. Waldrauch).

Heater, D.: Yurttaşlığın Kısa Tarihi, Ankara 2007 (Çev. M.D.

Üst).

Hofmann, R.: Overview of Nationality and Citizenship, Citizenship and Nationality Status in the New Europe, London 1998, s.5-19 

(Edts. S. O´Leary /T. Tiilikainen).

355

İçduygu, A.: Türkiye’de Uluslararası Göç ve Vatandaşlık Tartışması: Birey Düzeyinde Analiz, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık, İstanbul 2009, s.227-255 (Derl. E.F. Keyman/A. 

İçduygu).

İnalcık, H.: Osmanlılar, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, İstanbul 2010.

İnan, A.N.: Medenî Hukuk, Ankara 2005.

Järve, P.: Estonian Citizenship: Between Ethnic Preferences and 

Democratic Obligations, Citizenship Policies in the New Europe, 

Amsterdam 2007, s.43-62 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Karahanoğulları, O.: İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve 

İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Ankara 2011.

Karamustafaoğlu, T./Turhan, M.: 1961-1982 T.C. Anayasaları 

“Karşılıklı Metinler”, Ankara 1983.

Kaya, A.: İslâm Hukukuna Göre Vatandaşlığın Temel Esasları, 7 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, S.7, s.339-351.

Kayam, H.C.: Lozan Barış Andlaşmasına Göre Türk - Yunan Nüfus Mübadelesi ve Konunun TBMM’de Görüşülmesi, 9 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1993, S.27, www.atam.gov.tr. 

Killerby, M.: Steps Taken by the Council of Europe to Promote 

the Modernisation of the Nationality Laws of European States, Citizenship and Nationality Status in the New Europe, London 1998, s.21-

37 (Edts. S. O´Leary / T. Tiilikainen).

Kurt, Y./Çöğgün, M.: Mülkî İdare Amirleri Sınır Görevi Rehberi, 

Ankara 2007, www.arem.gov.tr.

Kusá, D.: The Slovak Question and the Slovak Answer: Citizenship During the Quest for National Self-Determination and After, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.185-212 

(Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Lütem, İ.: Deniz Hukukunda Gelişmeler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı, Ankara 1959.

Medved, F.: Interaction Between Nationality and Integrity, 2nd 

European Conference on Nationality, Challenges to National and International Law on Nationality at the Beginning of the New Mille-

356

nium, Strasbourg, 8 and 9 October 2001, Proceedings, s.23-40 (Interaction).

Medved, F.: From Civic to Ethnic Community? The Evolution of 

Slovenian Citizenship, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s. 213-242 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig/ W. Sievers) 

(Civic to Ethnic).

Nomer, E.: Vatandaşlık Hukuku, B.20, İstanbul 2014 (Vatandaşlık).

Nomer, E.: Vatandaşlık Hukuku, B.8, İstanbul 1989 (Vatandaşlık 

1989).

Nomer, E.: Türk Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri, Cumhuriyet’in 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s.733 - 743 (Genel İlkeler).

Nomer, E./ Şanlı, C.: Devletler Hususî Hukuku, B.18, İstanbul

2010.

Odman, M.T.: Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler, B.1, 

Tarsus 2008.

Oğuz, A.: Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003.

Oğuzman, M.K./Seliçi, Ö./Özdemir, S.O.: Kişiler Hukuku, B.11,

İstanbul 2011.

Oğuzoğlu, H.C.: Roma Hukuku, Ankara 1959.

Onar, E./Tiryakioğlu, B.: 1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi, Av. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, 

s.557-594.

Osmanağaoğlu, C.: Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tâbiiyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi, İstanbul 2004.

Özman, A.: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul 1984 (BM).

Özman, A.: Deniz Hukuku I, Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Ulusal 

Deniz Alanları, Ankara 2006 (Deniz).

Pazarcı, H.: Uluslararası Hukuk, B.10, Ankara 2011.

Polat, E.G.: Osmanlıdan Günümüze Vatandaşlık Anlayışı, 68 Ankara Barosu Dergisi, 2011, S.3, s.127-157.

357

Randelzhofer, A.: Nationality, 3 Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam 1997, s.501-510 (Edt. R. Bernhardt).

Sakmar, A.: Kadınla Erkek Arasındaki Hukukî Eşitlik İlkesi ve 

Vatandaşlık Hukuku, 44 İÜHFM, 1978, S.1-4, s.123-133.

Salmond, J.W.: Citizenship and Allegiance I, 17 The Law Quarterly Review, 1901, s.270-282.

Sargın, F.: Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapan 2003 

Tarihli ve 4866 Sayılı Kanun Kapsamında Bir Değerlendirme, 53 

AÜHFD, 2004, S.1, s.27-63 (4866 sayılı Kanun).

Sargın, F.: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal 

Edinmeleri ve Sınırlı Ayni Haklardan Yararlanmaları, Ankara 1997 

(Taşınmaz Mal).

Seviğ, M.R.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, Tâbiiyet, Yabancılar

Hukuku, Kanunlar İhtilâfı, B.2, İstanbul 1947 (DHH C.1).

Seviğ, V.R.: Türkiye’nin Yabancılar Hukuku, İstanbul 1981 (Yabancılar).

Seviğ, M.R./Seviğ, V.R.: Devletler Hususi Hukuku (Giriş - Vatandaşlık), B.4, İstanbul 1967.

Sirmen, S.: Hava Araçlarının Tâbiiyeti, Ankara 2005.

Sözer, B.: Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 2011.

Sur, M.: Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul 2011.

Tan, T.: İdare Hukuku, Ankara 2011.

Tanör, B.: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul 2008.

Tanrıbilir, F.B.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Hazırlanması Nedenleri, 72 TBB Dergisi, 2007, s.37-54 (TVK Tasarısı). 

Tanrıbilir, F.B.: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ve Türk Hukuku,

Profesör Dr. Ergin Nomer’e Armağan, 22 MHB, 2002, S.2, s.791-818 

(Sözleşme).

Tanrıbilir, F.B.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Hükümleri, 75 TBB Dergisi, 2008, s.27-61 

(Vatandaşlığın Kazanılması).

358

Tekinalp, G.: Türk Hukukunda Ortaklıkların Vatandaşlığı, İÜHF 

50. Yıl Armağanı “Cumhuriyet Döneminde Hukuk”, İstanbul 1973, 

s.551-579.

Tiryakioğlu, B.: Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Eleştirel 

Analizi, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum 15-16 Mayıs 2009, Anadolu

Üniversitesi Eskişehir, Ankara 2010, s.24-66.

Turhan, T.: Kıbrıslı Türklerin Vatandaşlığının Kısa Tarihi, 3 Kıbrıs Yazıları, 2006, s.41-52 (Kıbrıslı Türkler).

Turhan, T.: Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (TVK. md. 

29 üzerine bir inceleme), 46 AÜHFD, 1997, S.1-4, s.41-65 (Çıkanların Hakları).

Uluocak, N.: Türk Vatandaşlık Hukuku (KarşılaştırmalıUygulamalı), İstanbul 1989.

Umur, Z.: Roma Hukuku, Tarihî Giriş, Kaynaklar, Umumî Mefhumlar, Hakların Himayesi, İstanbul 1974.

Unat, İ.: Nottebohm Kararı ve Tâbiiyetin Gerçekliği İlkesi, Ankara 

1966 (Nottebohm).

Unat, İ.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Üzerine Düşünceler, 

Ankara 1965 (TVK Tasarısı).

Unat, İ.: Türk Vatandaşlık Hukuku (Metinler – Mahkeme Kararları), Ankara 1966 (Metinler – Mahkeme Kararları).

Waldrauch, H.: Acquisition of Nationality, Acquisition and Loss 

of Nationality, C.1 (Comparative Analysis), Amsterdam 2006, s.121-

219 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Weiss, P.: Nationality and Statelessness in International Law, London 1956 (Nationality).

Weiss, P.: The United Nations Convention on the Reduction of 

Statelessness, 1961, 11 Int’l & Comp.L.Q., 1962, s.1073-1096 (UN 

Convention).

Yıldırım, T.: İdarî Yargı, B.2, İstanbul 2010.

Yılmaz, N.Ö.: 5543 Sayılı İskan Kanunu Hükümleri Uyarınca 

Türk Vatandaşlığının Kazanılması, 68 TBB Dergisi, 2007, s.241-264.

Yörük, A.K.: Devletler Hususî Hukuku, İstanbul 1938.

359

Žagar, M.: Citizenship – Nationality: A Proper Balance Between 

the Interests of States and Those of Individuals, 1st European Conference on Nationality “Trends and Developments in National and International Law on Nationality” (Strasbourg, 18-19 October 1999), 

Proceedings, www.coe.int

İ Ç İ N D E K İ L E R

Dokuzuncu Basıya Önsöz ........................................................................... VII

Birinci Basıya Önsöz ....................................................................................IX

Kısaltmalar Cetveli .................................................................................. XVII

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M

GERÇEK KİŞİLER

§ 1. Giriş “Tâbiiyet ve Vatandaşlık Kavramları” .........................................1

§ 2. Vatandaşlık Bağının Hukukî Niteliği ....................................................3

§ 3. Mahfuz Yetki.......................................................................................13

§ 4. Vatandaşlığın Direktif İlkeleri.............................................................21

I. Klâsik İlkeler ..................................................................................21

A. Vatandaşlığı bulunmayan kimse olmamalıdır..........................22

B. Kimsenin aynı anda iki vatandaşlığı olmamalıdır....................27

C. Herkes vatandaşlığını değiştirme hakkına sahip olmalıdır.......35

II. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi: Yeniden Değerleme ...................36

§ 5. Türk Vatandaşlık Hukukunun Kaynakları...........................................42

I. Millî Hukuk Kaynakları..................................................................42

A. Mevzuat....................................................................................42

B. Millî Mahkemelerin Kararları ..................................................44

II. Milletlerarası Hukuk Kaynakları....................................................44

A. Milletlerarası Sözleşmeler........................................................45

B. Genel Hukuk İlkeleri................................................................48

C. Milletlerarası Teamül Hukuku Kuralları..................................48

D. Milletlerarası Mahkemelerin Kararları.....................................49

III. Doktrin............................................................................................49

§ 6. Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri .................................50

I. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür ......50

II. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür............................51

III. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve

ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir .................................53

IV. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde

bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz......................................54

XII

V. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı

yargı yolu kapatılamaz....................................................................55

§ 7. Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Vatandaşlığın Kazanılması 

ve Kaybı...............................................................................................56

I. Türk Vatandaşlığının Kazanılması .................................................57

A. Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması ...........................57

1. Soy Bağı Esası....................................................................60

2. Doğum Yeri Esası ..............................................................68

B. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması...........................75

1. Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile

Kazanılması........................................................................76

a. Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması ........84

aa. Ergin ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma Şartı .....86

ab. İkamet Şartı............................................................87

ac. Türkiye'de Yerleşmeye Karar Verdiğini

Davranışları ile Teyit Şartı.....................................92

ad. Genel Sağlık Bakımından Tehlike Teşkil Edecek

Hastalığı Bulunmama Şartı....................................93

ae. İyi Ahlâk Sahibi Olma Şartı...................................94

af. Yeteri kadar Türkçe Konuşabilme Şartı.................96

ag. Türkiye'de Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü

Olduğu Kimselerin Geçimini Sağlayacak Gelire

veya Mesleğe Sahip Olma Şartı.............................97

ah. Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından

Engel Teşkil Edecek Hali Bulunmama Şartı..........97

b. Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnaî

Haller............................................................................99

ba. TVK m.12/1-a Kapsamındaki Kişiler....................10

bb. TVK m.12/1-b Kapsamındaki Kişiler..................103

bc. TVK m.12/1-c Kapsamındaki Kişiler..................112

bd. TVK m.12/1-d Kapsamındaki Kişiler..................117

c. Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması ..............124

ca. TVK m.13 Kapsamında İkamet Şartsız

Yeniden Kazanma................................................125

XIII

cb. TVK m.43 Kapsamında İkamet Şartsız

Yeniden Kazanma................................................126

(i) TVK m.43/1 Kapsamındaki Kişiler..............127

(ii) TVK m.43/2 Kapsamındaki Kişiler..............128

(iii) TVK m.43 Kapsamında Türk Vatandaşlığını

Yeniden Kazanma Şartları............................131

cc. TVK m.14 Kapsamında İkamet Şartlı

Yeniden Kazanma................................................132

d. Türk Vatandaşlığının Evlenme Sebebiyle 

 Kazanılması................................................................134

da. Evlenme Sebebiyle Türk Vatandaşlığının

Kazanılması Şartları.............................................137

db. Evlenmenin Butlanı .............................................146

e. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının

Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul............150

f. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının

Kazanılmasının Hukukî Sonuçları .............................153

2. Türk Vatandaşlığının Evlât Edinilme Yolu ile

Kazanılması......................................................................157

a. Genel Olarak ..............................................................157

b. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının 

Kazanılması Şartları...................................................159

c. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının

 Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul............160

d. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının 

Kazanılmasının Hukukî Sonuçları .............................161

3. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile 

Kazanılması......................................................................161

a. Genel Olarak ………………………………………..162

b. Seçme Hakkını Doğuran Olay ve Seçme Hakkını

Kullanma Şartları .......................................................165

c. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının 

Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul............167

d. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının 

Kazanılmasının Hukukî Sonuçları .............................167

XIV

4. KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını 

Kazanması........................................................................169

II. Türk Vatandaşlığının Kaybı .........................................................173

A. Türk Vatandaşlığının Kaybı Yolları.......................................173

1. Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile Kaybı....173

a. Türk Vatandaşlığından Çıkma ...................................173

aa. Türk Vatandaşlığından Çıkma Şartları.................175

i. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak .......175

ii. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti

nedeniyle aranan kişilerden olmamak ...........175

iii. Hakkında herhangi bir malî ve

cezaî tahdit bulunmamak...............................176

iv. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış

olmak veya kazanacağına dair inandırıcı

belirtiler bulunmak ........................................177

ab. Türk Vatandaşlığından Çıkmada Müracaat

Makamları ve Usul...............................................180

ac. Türk Vatandaşlığından Çıkmanın

Hukukî Sonuçları .................................................181

i. Yabancı Statüsü.............................................181

ii. Türk Vatandaşlığından Çıkmanın

Eş ve Çocukların Vatandaşlığına Etkisi ........188

b. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi .......................190

ba. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi 

Sebepleri .............................................................192

i. TVK m.29/1 Kapsamında Kaybettirme

Sebepleri........................................................... 194

ii. TVK m.29/2 Kapsamında Kaybettirme 

Sebepleri........................................................... 199

bb. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Usulü .......204

bc. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesinin

Hukukî Sonuçları .................................................204

c. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali..........205

ca. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali

Şartları..................................................................207

XV

cb. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptalinin

Hukukî Sonuçları .................................................209

2. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kaybı.........213

a. Genel Olarak ………………………………………..213

b. Seçme Hakkını Doğuran Olay ve Türk Vatandaşlığı 

Kanununun Seçme Hakkı Tanıdığı Kişiler …………214

c. Seçme Hakkını Kullanma Şartları ………………….216

d. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile

Kaybı Usulü ...............................................................217

e. Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı Yolu ile 

Kaybetmenin Hukukî Sonuçları.................................218

B. Türk Vatandaşlığının Kaybının Hukukî Sonucu: 

Yabancı Statüsü......................................................................219

III. Maddî Hataların Düzeltilmesi ve Tamamlama ............................220

IV. Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybına İlişkin

Kararların Geri Alınması..............................................................223

§ 8. Milletlerarası Sözleşme Hükümlerine Göre

Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı.....................................228

I. Arazi Terk ve İlhakı .....................................................................228

II. Ahali Mübadelesi..........................................................................234

§ 9. Türk Vatandaşlığının İspatı ...............................................................238

İ K İ N C İ B Ö L Ü M

TÜZEL KİŞİ VE ŞEYLER

§ 1. Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti ..................................................................245

I. Genel Olarak.................................................................................245

II. Tüzel Kişilerin Tâbiiyetinin Tayininde Başvurulan

Sistem ve Ölçütler ........................................................................247

III. Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti ..................................250

A. Ticaret Şirketleri......................................................................252

B. Dernekler .................................................................................257

C. Vakıflar....................................................................................259

§ 2. Şeylerin Tâbiiyeti.................................................................................261

I. Hava Araçlarının Tâbiiyeti...........................................................261

A. Genel Olarak............................................................................261

XVI

B. Türk Hukuku............................................................................262

II. Deniz Gemilerinin Tâbiiyeti.........................................................266

A. Genel Olarak...........................................................................266

B. Türk Hukuku ..........................................................................268

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M

YARGI YOLU

§ 1. Gerçek Kişilerin Vatandaşlığı..............................................................275

§ 2. Tüzel Kişi ve Şeylerin Tâbiiyeti ..........................................................285

EKLER

07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İlgili Hükümler...............................................................................289

29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu .................291

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik.....................................................................................307

KAYNAKÇA.............................................................................................349

YAZARIN DİĞER ESERLERİ...............................................................361


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.