Tabiiyet Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gülin GÜNGÖR
ISBN: 9786050506419
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gülin GÜNGÖR
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Tâbiiyet Hukuku
(Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler - Şeyler)
Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR
2020/10 8. Baskı, 365 Sayfa
ISBN 978-605-05-0641-9

İ Ç İ N D E K İ L E R

Yedinci Basıya ÖnsözVII

Birinci Basıya ÖnsözIX

Kısaltmalar CetveliXVII


B İ R İ N C İ    B Ö L Ü M

GERÇEK KİŞİLER

§ 1. Giriş “Tâbiiyet ve Vatandaşlık Kavramları”1

§ 2. Vatandaşlık Bağının Hukukî Niteliği3

§ 3. Mahfuz Yetki13

§ 4. Vatandaşlığın Direktif İlkeleri21

I.Klâsik İlkeler21

A.Vatandaşlığı bulunmayan kimse olmamalıdır22

B.Kimsenin aynı anda iki vatandaşlığı olmamalıdır27

C.Herkes vatandaşlığını değiştirme hakkına sahip olmalıdır35

II.Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi: Yeniden Değerleme36

§ 5.Türk Vatandaşlık Hukukunun Kaynakları42

I.Millî Hukuk Kaynakları42

A.Mevzuat42

B. Millî Mahkemelerin Kararları44

II.Milletlerarası Hukuk Kaynakları44

A.Milletlerarası Sözleşmeler44

B.Genel Hukuk İlkeleri47

C.Milletlerarası Teamül Hukuku Kuralları48

D.Milletlerarası Mahkemelerin Kararları48

III.Doktrin49

§ 6.Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri50

I.Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür50

II.Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür51

III.Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve

 ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir 52

IV.Hiç bir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde

 bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz53

V.Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı

 yargı yolu kapatılamaz54

§ 7.Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Vatandaşlığın Kazanılması 

ve Kaybı55

I.Türk Vatandaşlığının Kazanılması56

A.Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması57

1.Soy Bağı Esası60

2. Doğum Yeri Esası68

B. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması76

1.Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile

Kazanılması76

a.Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması84

aa.Ergin ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma Şartı86

ab. İkamet Şartı88

ac.Türkiye'de Yerleşmeye Karar Verdiğini

Davranışları ile Teyit Şartı92

ad.Genel Sağlık Bakımından Tehlike Teşkil Edecek

Hastalığı Bulunmama Şartı93

ae.İyi Ahlâk Sahibi Olma Şartı95

af.Yeteri kadar Türkçe Konuşabilme Şartı96

ag.Türkiye'de Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü

Olduğu Kimselerin Geçimini Sağlayacak Gelire

veya Mesleğe Sahip Olma Şartı97

ah.Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından

Engel Teşkil Edecek Hali Bulunmama Şartı97

b.Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnaî

Haller99

ba.TVK m.12/1-a Kapsamındaki Kişiler102

bb.TVK m.12/1-b Kapsamındaki Kişiler103

bc.TVK m.12/1-c Kapsamındaki Kişiler112

bd.TVK m.12/1-d Kapsamındaki Kişiler118

c.Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması124

ca.TVK m.13 Kapsamında İkamet Şartsız

Yeniden Kazanma125

cb. TVK m.43 Kapsamında İkamet Şartsız

Yeniden Kazanma126

(i) TVK m.43/1 Kapsamındaki Kişiler127

(ii) TVK m.43/2 Kapsamındaki Kişiler128

(iii) TVK m.43 Kapsamında Türk Vatandaşlığını

Yeniden Kazanma Şartları132

cc.TVK m.14 Kapsamında İkamet Şartlı

Yeniden Kazanma133

d.Türk Vatandaşlığının Evlenme Sebebiyle 

      Kazanılması135

da.Evlenme Sebebiyle Türk Vatandaşlığının

Kazanılması Şartları137

db.Evlenmenin Butlanı145

e.Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının

Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul150

f.Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının

Kazanılmasının Hukukî Sonuçları153

2.Türk Vatandaşlığının Evlât Edinilme Yolu ile

Kazanılması157

a. Genel Olarak157

b. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları158

c. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul160

d. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukî Sonuçları160

3.Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile 

Kazanılması161

a. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları162

b. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul163

c. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukî Sonuçları164

4. KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını 

Kazanması166


II.Türk Vatandaşlığının Kaybı170

A.Türk Vatandaşlığının Kaybı Yolları170

1.Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile Kaybı170

a.Türk Vatandaşlığından Çıkma170

aa. Türk Vatandaşlığından Çıkma Şartları172

i.Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak172

ii.Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti

 nedeniyle aranan kişilerden olmamak172

iii.Hakkında herhangi bir malî ve

 cezaî tahdit bulunmamak173

iv.Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış

 olmak veya kazanacağına dair inandırıcı

 belirtiler bulunmak174

ab.Türk Vatandaşlığından Çıkmada Müracaat

Makamları ve Usul177

ac.Türk Vatandaşlığından Çıkmanın

Hukukî Sonuçları178

i.Yabancı Statüsü178

ii.Türk Vatandaşlığından Çıkmanın

 Eş ve Çocukların Vatandaşlığına Etkisi185

b.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi 187

ba.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi 

Sebepleri 189

i.TVK m.29/1 Kapsamında Kaybettirme

 Sebepleri191

ii.TVK m.29/2 Kapsamında Kaybettirme 

 Sebepleri197

bb.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Usulü201

bc.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesinin

Hukukî Sonuçları201

c. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali202

ca.Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali

Şartları205

cb.Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptalinin Hukukî Sonuçları206


2. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kaybı210

a.Türk Vatandaşlığı Kanununun Seçme Hakkı 

Tanıdığı Kişiler 212

b.Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile

Kaybı Usulü213

c.Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı Yolu ile Kaybetmenin Hukukî Sonuçları214

B.Türk Vatandaşlığının Kaybının Hukukî Sonucu: 

Yabancı Statüsü215

III.Maddî Hataların Düzeltilmesi ve Tamamlama 216

IV.Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybına İlişkin

 Kararların Geri Alınması219

§ 8.Milletlerarası Sözleşme Hükümlerine Göre

Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı224

I.Arazi Terk ve İlhakı 224

II.Ahali Mübadelesi230

§ 9.Türk Vatandaşlığının İspatı233

İ K İ N C İ   B Ö L Ü M

TÜZEL KİŞİ VE ŞEYLER

§ 1. Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti 239

I.Genel Olarak239

II.Tüzel Kişilerin Tâbiiyetinin Tayininde Başvurulan

 Sistem ve Ölçütler241

III.Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti244

A. Ticaret Şirketleri246

B. Dernekler252

C. Vakıflar253

§ 2. Şeylerin Tâbiiyeti255

I.Hava Araçlarının Tâbiiyeti255

A. Genel Olarak255

B. Türk Hukuku256

II.Deniz Gemilerinin Tâbiiyeti260

A.Genel Olarak260

B.Türk Hukuku261

Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M

YARGI YOLU

§ 1. Gerçek Kişilerin Vatandaşlığı269

§ 2. Tüzel Kişi ve Şeylerin Tâbiiyeti279


EKLER

07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İlgili Hükümler283

29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu285

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik301

KAYNAKÇA341

YAZARIN DİĞER ESERLERİ353


“Tâbiiyet Hukuku” isimli çalışmamızda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Kanunun uygulama yönetmeliği ve tâbiiyet hukuku ile doğrudan veya dolaylı ilgili millî ve milletlerarası hukukî düzenlemeler inceleme konusu yapılmış; ulaşılabildiği ölçüde uygulama esas ve örneklerine de yer verilerek vatandaşlığın kazanılması ve kaybı konuları değerlendirilmiş, görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Kitabın önceki basısının yapıldığı sırada henüz yayımlanmamış yargı kararları bu basıya eklenmiştir. Yine, önceki basıdan sonra gerçekleşmiş mevzuat değişiklikleri ilgileri ölçüsünde işlenmiş, yanı sıra çeşitli konulardaki açıklamalar yer yer geliştirilmiştir. Çalışmanın öğrenci, araştırıcı ve uygulayıcıya yararlı olması en büyük dileğimdir.

Bu vesileyle, bu basının tashihlerini gerçekleştiren araştırma görevlisi arkadaşlarım Işıl Selin Tekdoğan ile Banu Aykan Tıkman’a ve çalışmanın geçmiş basılarında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şüphe yok ki, çalışmanın tüm eksikleri tarafıma aittir. Yine, her zaman zengin kütüphanelerinden yararlanma imkânı bulduğum Londra Üniversitesi İleri Hukuk Çalışmaları Enstitüsü (Institute of Advanced Legal Studies) ile Yetkin Yayınevi yetkililerine de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Achermann, A./Achermann, C./D’Amato, G./Kamm, M./Von Rütte, B.: Country Report: Switzerland (January 2010, Revised May 2010), EUDO Citizenship Observatory s.12, eudo-citizenship.eu. 

Akıntürk, T./Karaman, D.A.: Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, C.2, B.13, İstanbul 2011 (Aile Hukuku).

Akıntürk, T./Karaman, D.A.: Medenî Hukuk, B.16, İstanbul 2011 (Medenî Hukuk).

Arat, T.: Ticaret Şirketlerinin Tâbiiyeti, Ankara 1970 (Ticaret Şirketleri).

Arat, T.: Türk Vatandaşlığından Iskat Edilen Kişilerin Mülkiyet ve Miras Hakları, 31 AÜHFD, 1974, S.1-2, s.279-360 (Iskat).

Asar, A.: Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları, Ankara 2006.

Akyüz, E.: Çocuk Hukuku, B.2, Ankara 2012.

Aybay, R.: Vatandaşlık Hukuku, B.3, İstanbul 2008 (Vatandaşlık). 

Aybay, R.: Kadının Uyrukluğu Üzerinde Evlenmenin Etkisi, Ankara 1980 (Kadının Uyrukluğu).

Aybay, R.: Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk, İstanbul 2009 (Konsolosluk).

Aybay, R.: Yabancıyla Evlenen Kadının Türk Yurttaşlığından Ayrılması, 33 AÜSBFD, 1978, S.3, s.35-48 (Yabancıyla Evlenen Kadın).

Aybay, R.: Türk Hukukunda Gemilerin Uyrukluğu, 47 AÜSBFD, 1992, S.1, s.83-94 (Gemilerin Uyrukluğu).

Aybay, R.-Özbek, N.: Vatandaşlık Hukuku, B.4, İstanbul 2015.

Bal, Y./Karabulut, M./Şahin, Y.: Danıştay 10. Daire Kararları, C.1, Ankara 2003.

Baršová, A.: Czech Citizenship Legislation Between Past and Future, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007,             s. 163-184 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig/W. Sievers).

Bauböck, R./Ersboll, E./Groenendijk, K./Waldrauch, H.: Introduction, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative Analysis), Amsterdam 2006 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Belgesay, M.R.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Şerhi, 1929.

Berki, O.F.: Türk Vatandaşlığı Kanununun Aslî Tâbiiyete Müteallik Hükümleri, 7 AÜHFD, 1950, S.1-2, s.146-159 (Aslî Tâbiiyet).

Berki, O.F.: Türk Vatandaşlığı Hukukunda Toprak Esasının Gelişmesi, 27 AÜHFD, 1970, S.1-2, s.67-76 (Toprak Esası).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Tâbiiyetin Ziyaı, 10 AÜHFD, 1953, S.1-4, s.433-449 (Tâbiiyetin Ziyaı).

Berki, O.F.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, B.4, Ankara 1961 (DHH C.1).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Seçme Hakkı ile Vatandaşlığın Kaybı, 35 AÜHFD, 1978, S.1-4, s.281-293 (Seçme Hakkı).

Berki, O.F.: Vatansızlık, 4 AÜHFD, 1948, S.1-4, s.167-192 (Vatansızlık).

Berki, O.F.: Yetkili Makam Kararıyla Türk Vatandaşlığının Kaybı, 32 AÜHFD, 1975, S.1-4, s.117-134 (Yetkili Makam).

Berki, O.F.: Yeni Vatandaşlık Kanununun Tâbiiyetin Kazanılması ve Kaybı Hakkında Kabul Ettiği Esaslar, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsh’e Armağan, Ankara 1964, s.293-322, auhf.ankara.edu.tr /kitaplar/armaganlar/ ernst-e-hirsch-armagani (Yeni Vatandaşlık Kanunu).

Berki, O.F.: Vatandaşlığın Kazanılması Bakımından 1928 ve 1964 Türk Vatandaşlığı Kanunu Hükümlerinin Mukayesesi, Prof. Dr. Bülent N. Esen’e Armağan, Ankara 1977, s.39-54 (Esen Armağanı).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Evlenmenin Tâbiiyete Tesiri,               3 AÜHFD, 1946, S.1, s.89-100 (Evlenmenin Tâbiiyete Tesiri).

Berki, Ş.: Devletler Hususî Hukukunda Tâbiiyet, Yabancıların Hukuku, Kanunlar İhtilâfı ve Yargılama Usulünün Tatbiki Prensipleri, 7 AÜHFD, 1950, S.1-2, s.218-249 (Tatbik Prensipleri).

Berki, O.F./Ansay, T./Arat, T.: Devletler Hususî Hukuku ile İlgili Danıştay ve Yargıtay Kararları, C.I (Tâbiiyet Hukuku 1963-1975), Ankara 1975.

Bertossi, C./Hajjat, A.: Country Report: France, Eudo Citizenship Observatory, Revised and updated January 2013, s.14: eudo-citizenship.eu/ admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=France.pdf.

Bilge, S.: Tebaanın Yabancı Memleketlerde Diplomatik Himayesi, Ankara 1953.

Birsen, K.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, Tâbiiyet-Yabancıların Hukuku, İstanbul 1936.

Bloch, M.: Feodal Toplum, İstanbul 2007 (Çev. M. Fırat).

Boll, A.M.: Multiple Nationality and International Law, Leiden/ Boston 2007.

Bouineau, J.: Fransa’da Devrim Döneminde Yurttaşlar ve Yurttaşlık, Dersimiz: Yurttaşlık, İstanbul 1998, s.110-139 (Çev. Y. Küey).

Bozkurt, E.: Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, B.5, Ankara 2011.

Bozkurt, G.: Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914), B.2, Ankara 1996 (Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları).

Bozkurt, G.: Azınlık İmtiyazları-Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş, Ankara 1998 (Azınlık İmtiyazları).

Bozkurt, G.: İslam Hukukunda Müste’menler, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara 1983, s.361-379 (Müstemenler).

Bozkurt, E.: Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’nin Sınır İlişkileri, İstanbul 1992 (Sınır İlişkileri).

Buttigieg, E.: Malta’s Citizenship Law: Evolution and Current Regime, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007,            s. 245-262 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig / W. Sievers).

Bülbül, E.: İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, İstanbul 2010.

Çağa, T.: Deniz Ticareti Hukuku I, Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan, B.5, İstanbul 1978.

Çelik, E.: Milletlerarası Hukuk, C.2, İstanbul 1982.

Çelikel, A./Erdem, B.: Milletlerarası Özel Hukuk, B.11, İstanbul 2012.

Çelikel, A./Gelgel, G.: Yabancılar Hukuku, B.18, İstanbul 2012.

Doğan, V./Aygül, M./Şit, B.: Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, B.9, 2011.

Çiçekli, B.: Yabancılar Hukuku, Ankara 2014.

Dardağan Kibar, E.: Türk Vatandaşlık Hukukunda Seçme Hakkının Gelişimi, Prof. Dr. İlhan Unat’a Armağan, Ankara 2012, s.255-290.

Davison, R.H.: Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, 1856-1876, İstanbul 2005 (Çev. O. Akınhay).

Değer, N.: Kamu Haznedarlığı Üzerine, 147 Maliye Dergisi, 2005, s.38-45.

Doğan, V.: Türk Vatandaşlık Hukuku, B.11, Ankara 2012 (Vatandaşlık).

Doğanay, F.: Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi, www.balgoc.org.tr/gocmenyerlesim.html.

Ekşi, N.: Kanunlar İhtilâfı Kurallarına, Milletlerarası Usul Hukukuna, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, B.3, İstanbul 2009 (Kararlar).

Ekşi, N.: Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, B.3, İstanbul 2011 (Yabancılar).

Ekşi, N.: Milletlerarası Özel Hukuk II, Pratik Çalışma Kitabı, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, B.4, İstanbul 2012 (Pratik Çalışma).

Ekşi, N./Baş, Z.: Nazım Hikmet Ran’ın Vatandaşlık Durumu, Kırklareli 2002.

Ekşi, N./Özelçi, A.: Nazım Hikmet’in Türk Vatandaşlığından Çıkarılmasına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi, 82 İBD, 2008, S.5, s.2999-2331.

Erdem, B.B.: Türk Vatandaşlık Hukuku, B.3, İstanbul 2013.

Erim, N.: Milletlerarası Daimi Adalet Divanı ve Türkiye,                      2 AÜHFD, 1944, S.1-2, s.62-72.

Ersbøll, E.: Country Report: Denmark, EUDO Citizenship Observatory (September 2009, Revised April 2010), eudo-citizenship.eu.

Erten, R.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı’nın Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler, 66 Ankara Barosu Dergisi, 2008, S.4, s.36-61 (Tasarı). 

Fagerland, J./Brander, S.: Country Report: Finland, EUDO Citizenship Observatory (September 2009, Revised April 2010), eudo-citizenship.eu.

Fişek, H.: Anayasa ve Vatandaşlık, Ankara 1961 (Anayasa).

Fişek, H.: Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara 1959 (Vatandaşlık).

Fişek, H.: Türk Vatandaşlık Kanunu Açısından Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylemler, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara 1983, 381-399 (Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylemler).

Fişek, H.: Vatandaşlığa Alınmanın İptali, Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s.373-396 (İptal).

Fuad, M.: Tabiiyyet, İstanbul 2006 (Transkripsiyon: C. Osmanağaoğlu).

Giray, K.: 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011, S.1, s.381-402.

Giritli, İ.: Hükûmet Tasarrufları, İstanbul 1958.

Górny, A.: Same Letter, New Spirit: Nationality Regulations and Their Implementation in Poland, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.113-133 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Göğer, E.: Türk Tâbiiyet Hukuku, Ankara 1972 (Tâbiiyet).

Göğer, E.: Çifte Vatandaşlık, 44 AÜHFD, 1995, S.1-4, s.127-182 (Çifte Vatandaşlık).

Göğer, E.: Devletler Hususî Hukukunun Mahiyeti, 27 AÜHFD, 1970, S.3-4, s.173-192 (Mahiyet).

Göğer, E.: Yabancılar Hukuku, Ankara 1974 (Yabancılar).

Gözler, K.: İdare Hukuku, B.2, C.1, Bursa 2009.

Gözübüyük, A.Ş.: Yönetsel Yargı, B.31, Ankara 2011.

Gözübüyük, A.Ş./Tan, T.: İdare Hukuku, C.2, İdari Yargılama Hukuku, B.4, Ankara 2010.

Gül, A./Gökçen, S.: Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Ecnebîler Meselesi, Ankara 2010.

Günday, M.: İdare Hukuku, B.10, Ankara 2011.

Gündüz, A.: Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler, Örnek Kararlar, B.3, İstanbul 1998.

Güngör, G.: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’un Anısına Armağan, 17-18 MHB, 1997-1998, S.1-2, s.229-250 (Sözleşme).

Güngör, G.: The Acquisition of Turkish Nationality by Way of Marriage Following the June 2003 Amendment, 1 Ankara Law Review, 2004, S.1, s.29-49 (Marriage).

Güngör, G.: Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Bazı Hükümlerinin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Üzerindeki Etkisi, 63 AÜHFD, 2014, S.3, s.479-507.

Hailbronner, K.: Nationality in Public International Law and European Law, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative Analysis), Amsterdam 2006, s.35-104 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Heater, D.: Yurttaşlığın Kısa Tarihi, Ankara 2007 (Çev. M.D. Üst).

Hofmann, R.: Overview of Nationality and Citizenship, Citizenship and Nationality Status in the New Europe, London 1998, s.5-19 (Edts. S. O´Leary /T. Tiilikainen).

İçduygu, A.: Türkiye’de Uluslararası Göç ve Vatandaşlık Tartışması: Birey Düzeyinde Analiz, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık, İstanbul 2009, s.227-255 (Derl. E.F. Keyman/A. İçduygu).

İnalcık, H.: Osmanlılar, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, İstanbul 2010.

İnan, A.N.: Medenî Hukuk, Ankara 2005.

Järve, P.: Estonian Citizenship: Between Ethnic Preferences and Democratic Obligations, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.43-62 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Karahanoğulları, O.: İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Ankara 2011.

Karamustafaoğlu, T./Turhan, M.: 1961-1982 T.C. Anayasaları “Karşılıklı Metinler”, Ankara 1983.

Kaya, A.: İslâm Hukukuna Göre Vatandaşlığın Temel Esasları, 7 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, S.7, s.339-351.

Kayam, H.C.: Lozan Barış Andlaşmasına Göre Türk - Yunan Nüfus Mübadelesi ve Konunun TBMM’de Görüşülmesi, 9 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1993, S.27, www.atam.gov.tr. 

Killerby, M.: Steps Taken by the Council of Europe to Promote the Modernisation of the Nationality Laws of European States, Citizenship and Nationality Status in the New Europe, London 1998, s.21-37 (Edts. S. O´Leary / T. Tiilikainen).

Kurt, Y./Çöğgün, M.: Mülkî İdare Amirleri Sınır Görevi Rehberi, Ankara 2007, www.arem.gov.tr.

Kusá, D.: The Slovak Question and the Slovak Answer: Citizenship During the Quest for National Self-Determination and After, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.185-212 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Lütem, İ.: Deniz Hukukunda Gelişmeler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı, Ankara 1959.

Medved, F.: Interaction Between Nationality and Integrity, 2nd European Conference on Nationality, Challenges to National and International Law on Nationality at the Beginning of the New Millenium, Strasbourg, 8 and 9 October 2001, Proceedings, s.23-40 (Interaction).

Medved, F.: From Civic to Ethnic Community? The Evolution of Slovenian Citizenship, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s. 213-242 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig/ W. Sievers) (Civic to Ethnic).

Nomer, E.: Vatandaşlık Hukuku, B.20, İstanbul 2014 (Vatandaşlık).

Nomer, E.: Vatandaşlık Hukuku, B.8, İstanbul 1989 (Vatandaşlık 1989).

Nomer, E.: Türk Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri, Cumhuriyet’in 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s.733 - 743 (Genel İlkeler).

Nomer, E./ Şanlı, C.: Devletler Hususî Hukuku, B.18, İstanbul 2010.

Odman, M.T.: Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler, B.1, Tarsus 2008.

Oğuz, A.: Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003.

Oğuzman, M.K./Seliçi, Ö./Özdemir, S.O.: Kişiler Hukuku, B.11, İstanbul 2011.

Oğuzoğlu, H.C.: Roma Hukuku, Ankara 1959.

Onar, E./Tiryakioğlu, B.: 1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi, Av. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s.557-594.

Osmanağaoğlu, C.: Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tâbiiyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi, İstanbul 2004.

Özman, A.: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul 1984 (BM).

Özman, A.: Deniz Hukuku I, Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Ulusal Deniz Alanları, Ankara 2006 (Deniz).

Pazarcı, H.: Uluslararası Hukuk, B.10, Ankara 2011.

Polat, E.G.: Osmanlıdan Günümüze Vatandaşlık Anlayışı, 68 Ankara Barosu Dergisi, 2011, S.3, s.127-157.

Randelzhofer, A.: Nationality, 3 Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam 1997, s.501-510 (Edt. R. Bernhardt).

Sakmar, A.: Kadınla Erkek Arasındaki Hukukî Eşitlik İlkesi ve Vatandaşlık Hukuku, 44 İÜHFM, 1978, S.1-4, s.123-133.

Salmond, J.W.: Citizenship and Allegiance I, 17 The Law Quarterly Review, 1901, s.270-282.

Sargın, F.: Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapan 2003 Tarihli ve 4866 Sayılı Kanun Kapsamında Bir Değerlendirme, 53 AÜHFD, 2004, S.1, s.27-63 (4866 sayılı Kanun).

Sargın, F.: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Sınırlı Ayni Haklardan Yararlanmaları, Ankara 1997 (Taşınmaz Mal).

Seviğ, M.R.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, Tâbiiyet, Yabancılar Hukuku, Kanunlar İhtilâfı, B.2, İstanbul 1947 (DHH C.1).

Seviğ, V.R.: Türkiye’nin Yabancılar Hukuku, İstanbul 1981 (Yabancılar).

Seviğ, M.R./Seviğ, V.R.: Devletler Hususi Hukuku (Giriş - Vatandaşlık), B.4, İstanbul 1967.

Sirmen, S.: Hava Araçlarının Tâbiiyeti, Ankara 2005.

Sözer, B.: Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 2011.

Sur, M.: Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul 2011.

Tan, T.: İdare Hukuku, Ankara 2011.

Tanör, B.: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul 2008.

Tanrıbilir, F.B.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Hazırlanması Nedenleri, 72 TBB Dergisi, 2007, s.37-54 (TVK Tasarısı). 

Tanrıbilir, F.B.: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ve Türk Hukuku, Profesör Dr. Ergin Nomer’e Armağan, 22 MHB, 2002, S.2, s.791-818 (Sözleşme).

Tanrıbilir, F.B.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Hükümleri, 75 TBB Dergisi, 2008, s.27-61 (Vatandaşlığın Kazanılması).

Tekinalp, G.: Türk Hukukunda Ortaklıkların Vatandaşlığı, İÜHF 50. Yıl Armağanı “Cumhuriyet Döneminde Hukuk”, İstanbul 1973, s.551-579.

Tiryakioğlu, B.: Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Eleştirel Analizi, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum 15-16 Mayıs 2009, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, Ankara 2010, s.24-66.

Turhan, T.: Kıbrıslı Türklerin Vatandaşlığının Kısa Tarihi, 3 Kıbrıs Yazıları, 2006, s.41-52 (Kıbrıslı Türkler).

Turhan, T.: Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (TVK. md. 29 üzerine bir inceleme), 46 AÜHFD, 1997, S.1-4, s.41-65 (Çıkanların Hakları).

Uluocak, N.: Türk Vatandaşlık Hukuku (Karşılaştırmalı-Uygulamalı), İstanbul 1989.

Umur, Z.: Roma Hukuku, Tarihî Giriş, Kaynaklar, Umumî Mefhumlar, Hakların Himayesi, İstanbul 1974.

Unat, İ.: Nottebohm Kararı ve Tâbiiyetin Gerçekliği İlkesi, Ankara 1966 (Nottebohm).

Unat, İ.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Üzerine Düşünceler, Ankara 1965 (TVK Tasarısı).

Unat, İ.: Türk Vatandaşlık Hukuku (Metinler – Mahkeme Kararları), Ankara 1966 (Metinler – Mahkeme Kararları).

Waldrauch, H.: Acquisition of Nationality, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative Analysis), Amsterdam 2006, s.121-219 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Weiss, P.: Nationality and Statelessness in International Law, London 1956 (Nationality). 

Weiss, P.: The United Nations Convention on the Reduction of Statelessness, 1961, 11 Int’l & Comp.L.Q., 1962, s.1073-1096 (UN Convention).

Yıldırım, T.: İdarî Yargı, B.2, İstanbul 2010.

Yılmaz, N.Ö.: 5543 Sayılı İskan Kanunu Hükümleri Uyarınca Türk Vatandaşlığının Kazanılması, 68 TBB Dergisi, 2007, s.241-264.

Yörük, A.K.: Devletler Hususî Hukuku, İstanbul 1938.

Žagar, M.: Citizenship – Nationality: A Proper Balance Between the Interests of States and Those of Individuals, 1st European Conference on Nationality “Trends and Developments in National and International Law on Nationality” (Strasbourg, 18-19 October 1999), Proceedings, www.coe.int. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.