Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Zeynep Damla IŞIK
ISBN: 9786050508239
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeynep Damla IŞIK
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 97


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR...........................................................................................................................15

GİRİŞ..............................................................................................................................................17

BİRİNCİ BÖLÜM

EŞYA TAŞIMA İŞLERİNDE YÜK VE GECİKME 

ZARARINDAN DOĞAN SORUMLULUK 

1.1. Türk Hukukunda Eşya Taşıma İşlerinin Düzenlenme Şekli...................................................19 

1.2. Taşıma Sözleşmesi Kavramı, Unsurları ve Hukuki Niteliği...................................................21 

1.2.1. Taşıma Sözleşmesi Kavramı.......................................................................................21 

1.2.2. Taşıma Sözleşmesinin Unsurları.................................................................................21 

1.2.2.1. Eşya Taşıma Taahhüdü ................................................................................22 

1.2.2.1.1. Genel Olarak Eşya Kavramı .......................................................22 

1.2.2.1.2. Taşınma Eşyası...........................................................................24 

1.2.2.2. Ücret ............................................................................................................24 

1.2.3. Taşıma Sözleşmesinin Hukuki Niteliği.......................................................................25 

1.3. Taşıma Sözleşmelerinde Yük ve Gecikme Zararı Bakımından Sorumluluk Süjeleri.............27 

1.3.1. Taşıyıcı Sıfatını Haiz Kişiler ......................................................................................27 

1.3.1.1. Taşıma Sözleşmesine Taraf Olan Taşıyıcı / Asıl (Akdi) Taşıyıcı.................27 

1.3.1.2. Taşıma İşini İcra Eden Taşıyıcı / Fiili (Alt) Taşıyıcı....................................28 

1.3.2. Taşıyıcının Adamları ve Yararlandığı Kişiler.............................................................29 

1.4. Taşıyıcının Sorumluluğunun Hukuki Niteliği........................................................................30 

1.5. Taşıyıcının Sorumluluğunun Şartları .....................................................................................32 

1.5.1. Zarar ...........................................................................................................................32 

1.5.1.1. Zarar Türleri.................................................................................................32 

1.5.1.1.1. Eşya (Yük) Zararı.......................................................................32 

1.5.1.1.2. Gecikme Zararı...........................................................................36 

1.5.1.2. Zararın Belirlenmesi.....................................................................................36 

1.5.1.2.1. Yük Zararlarının Belirlenmesi....................................................37 

1.5.1.2.1.1. Zıya Halinde Yük Zararının Miktarı.....................38 

1.5.1.2.1.2. Hasar Halinde Yük Zararının Miktarı ...................38 12 İçindekiler 

1.5.1.2.2. Gecikme Zararlarının Belirlenmesi ............................................ 39 

1.5.1.3. Zararın Bildirilmesi ..................................................................................... 39 

1.5.1.3.1. Yük Zararlarının Bildirilmesinde Süre....................................... 40 

1.5.1.3.1.1. Teslim Anında Açıkça Görülen Zararın 

Bildirilmesinde Süre............................................. 40 

1.5.1.3.1.2. Teslim Anında Belli Olmayan Gizli Zararın 

Bildirilmesinde Süre............................................. 41 

1.5.1.3.2. Gecikme Zararının Bildirilmesinde Süre.................................... 41 

1.5.1.3.3. Zarar Bildiriminde Şekil Şartı.................................................... 41 

1.5.1.3.4. Zararın Bildirilmemesine veya Bildirilmemiş Sayılmasına 

Bağlanan Hukukî Sonuçlar ........................................................ 42 

1.5.1.3.4.1. Yük Zararının Bildirilmemesinin veya 

Bildirilmemiş Sayılmasının Sonuçları.................. 42 

1.5.1.3.4.2. Gecikme Zararının Bildirilmemesinin veya 

Bildirilmemiş Sayılmasının Sonuçları.................. 43 

1.5.2. Kusur.......................................................................................................................... 44 

1.5.2.1. Kusur Sorumluluğu Esası ve Taşıyıcının Özen Yükümü............................. 44 

1.5.2.2. Taşıyıcının Kusurlu Davranışlarından Sorumlu Olduğu Kişiler .................. 46 

1.5.3. İlliyet Bağı ................................................................................................................. 46 

1.5.3.1. Taşıyıcının Sorumluluğu Bakımından İlliyet Bağının Kurulması 

Zorunluluğu ................................................................................................. 47 

1.5.3.2. İlliyet Bağının Kurulmasını Önleyen veya Zorlaştıran Sebepler.................. 48 

1.5.3.2.1. İlliyet Bağının Kurulmasını Önleyen/ İlliyet Bağını Kesen 

Sebepler ..................................................................................... 48 

1.5.3.2.2. İlliyet Bağının Kurulmasını Zayıflatan veya Kurulmasını 

Zorlaştıran Sebepler ................................................................... 49 

1.6. Sınırlı Sorumluluk Esası........................................................................................................ 50 

1.6.1. Sorumluluk Sınırları................................................................................................... 51 

1.6.1.1. Alelade Eşya Taşımasında Sorumluluk Sınırları.......................................... 51 

1.6.1.2. Taşınma Eşyası Taşımasında Sorumluluk Sınırları...................................... 52 

1.6.2. Sorumluluk Sınırlarından Yararlanma Hakkı............................................................. 53 

1.6.3. Sınırlamadan Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi .................................................... 53 

1.6.3.1. Belirli Bir Değerin Taşıma Senedine Geçirilmesi ve Bunun Taşıyıcı 

Tarafından Kabulü....................................................................................... 54 

1.6.3.2. Zararın Kasten veya Pervasızca Bir Davranıştan Doğması.......................... 55 

1.6.3.2.1. Kast............................................................................................ 55 

1.6.3.2.2. Pervasızca Davranış ................................................................... 56 

1.6.3.3. Taşınma Eşyası Bakımından, Gönderenin Tüketici Olması Halinde 

Gerekli Bilgilendirmelerin Yapılmamış Olması .......................................... 57 İçindekiler 13 

İKİNCİ BÖLÜM

İLLİYET BAĞINI ZAYIFLATAN VEYA SARSAN ÖZEL HALLERİN 

YÜK VE GECİKME ZARARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞA ETKİSİ 

2.1. İlliyet Bağını Zayıflatan veya Sarsan Sebep Olarak Öngörülen Özel Hallerin İlliyet 

Bağını Kesen Sebeplerden Ayırt Edilmesi.............................................................................59 

2.2. Alelade Eşya Taşıma Sözleşmeleri Bakımından Öngörülmüş Özel Haller............................60 

2.2.1. Taşımanın Sözleşmeye veya Teamüle Uygun Olarak Üstü Açık Araçla 

Yapılması....................................................................................................................61 

2.2.2. Eşyanın Gönderen Tarafından Yetersiz Ambalajlanması ...........................................63 

2.2.3. Eşyanın Gönderen, Gönderilen veya Bunlar Adına Hareket Edenler Tarafından 

İşleme Tabi Tutulması, Yüklenmesi ve Boşaltılması..................................................66 

2.2.4. Eşyanın Doğal Niteliği ...............................................................................................67

2.2.5. Eşyanın Yetersiz veya Hatalı Etiketlenmesi ...............................................................69 

2.2.6. Canlı Hayvan Taşıması...............................................................................................70 

2.2.7. Zararın Taşıyıcının Sorumlu Tutulmasının Haklı Sayılamayacağı Mevzuat 

Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanması.......................................................72 

2.3. Taşınma Eşyası Taşıma Sözleşmesi Bakımından Öngörülmüş Özel Haller...........................73 

2.3.1. Taşınan Eşyanın Değerli Maden, Taş, Mücevher, Posta Pulu, Madenî Para, 

Belge, Kıymetli Evrak Olması....................................................................................74 

2.3.2. Gönderen Tarafından Yetersiz Paketleme veya Etiketleme Yapılması.......................74 

2.3.3. Taşınan Eşyanın Gönderen Tarafından İşleme Tabi Tutulması, Yüklenmesi 

veya Boşaltılması........................................................................................................75 

2.3.4. Taşıyıcı Tarafından Ambalajlanmamış Olan Eşyanın Taşınması ...............................75 

2.3.5. Taşıyıcının Muhtemel Hasar Tehlikesine Karşı Göndereni Uyarmasına 

Rağmen, Büyüklüğü ve Ağırlığı İtibariyle Yükleme ve Boşaltma Yerindeki 

Şartlara Uygun Olmayan Eşyanın Yüklenmesi veya Boşaltılması..............................76 

2.3.6. Taşınan Şeyin Canlı Hayvan veya Bitki Olması.........................................................76 

2.3.7. Doğal veya Ayıplı Yapısı Dolayısıyla Kolaylıkla Zarar Görebilecek Nitelikteki 

Eşyanın Taşınması......................................................................................................77 

2.4. İlliyet Bağını Kesen veya Zayıflatan Yahut Sarsan Sebep Olarak İleri Sürülemeyecek 

Haller.....................................................................................................................................77 

2.4.1. Araç Arızası veya Aracı Kiralanmış Kişinin Kusuru..................................................78 

2.4.2. Gönderenin ve/veya Gönderilenin Yük ve Gecikme Zararından Kurtulmayı 

Gerektirecek Derecede Olmayan Ortak Kusuru..........................................................79 

2.4.3. Eşyanın Yük ve Gecikme Zararından Kurtulmayı Gerektirecek Derecede 

Etkilemeyen Ayıbı......................................................................................................80 14 İçindekiler 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL HALLERE DAYANMA HAKKI 

3.1. Taşıyıcı Dışında Özel Hallere Dayanma Hakkını Kullanabilecek Diğer Kişiler ................... 81 

3.2. Özel Hallere Dayanma Hakkını Kullanan Kişilere Düşen İspat Yükünün Mahiyeti ............. 82 

3.3. Özel Hallere Dayanma Hakkının Kullanılmış Olmasının İspat Yüküne Olan Etkisi............. 83 

3.4. Özel Hallere Dayanma Hakkının Kaybedilmesi.................................................................... 84 

3.4.1. Hakkın Anlaşma Yolu İle Kaybedilmesi.................................................................... 85 

3.4.2. Hakkın Kanunen Kaybedilmesi.................................................................................. 85 

3.4.2.1. Kusurun Ağırlığı Sebebiyle Hakkın Kaybedilmesi...................................... 86 

3.4.2.2. Özel Hallere Özgü Olarak Öngörülmüş Yükümlülüklerin İhlali 

Sebebiyle Hakkın Kaybedilmesi.................................................................. 87 

SONUÇ .......................................................................................................................................... 89

KAYNAKÇA ................................................................................................................................. 93

Tez çalışmamın her evresinde yardımları, katkıları ve tüm anlayışıyla beni bilgilendiren, yönlendiren tez danışmanım değerli hocam Prof. Dr. Mertol CAN’a, parçası olmaktan gurur duyduğum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin rektörü, kıymetli hocam Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK’a, güler yüzlü hocam Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL’a, Eğitim hayatımın başladığı ilk günden şu ana dek, verdiğim her kararın arkasında sorgusuz destek duran, hedeflediğimi başarmam için tüm sınırlarını zorlayarak bana çok fazla emek veren, her başarımda yüzlerindeki gurur ve mutluluğu derinden hissettiğim canım annem, babam ve ablama, bana olan sonsuz anlayışı ve sevgisiyle, her şeyin üstesinden gelebileceğime inanan, inandıran ve beni hayata karşı daha güçlü ve özgüvenli kılan çok sevgili eşime ve beni her koşulda destekleyen, yardımlarını esirgemeyen, yanımda olan kıymetli ailesine, ilkeli olmayı, azimli çalışmayı, hayattaki duruşumu borçlu olduğum canım dedem, emekli öğretmen Mevlüt BERÇİN ve rahmetli canım anneannem, emekli öğretmen Gülsen BERÇİN’e, bu süreçte hep benimle olan, kucağımı ve içimi ısıtan kedim, canım oğlum Yoda’ya, her durumda bana güvenen ve başarılarımla her zaman gurur duyan kocaman ailemin tüm diğer üyelerine ve yıllardır hiçbir iyi veya kötü günümde yanımdan ayrılmayan, hayatı her biriyle yaşamak ve paylaşmak istediğim canım arkadaşlarıma teşekkür ve minneti borç bilirim.

ADIGÜZEL, Burak, Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Zıya ve 

Hasardan Doğan Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Özel Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul, 2001. 

ADIGÜZEL, Burak, Taşıma Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018. (Taşıma Hukuku) 

ADIGÜZEL, Burak, “Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiili Taşıyıcı Kavramı 

ve Fiili Taşıyıcının Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası, C: LCCI, Sayı 2, S. 3-20, İstanbul, 2013. (Fiili Taşıyıcı) 

AKDENİZ, Umut, “6102 Sayılı TTK’da Taşıma Hukukuna Dair Yeni Bir 

Düzenleme ‘Taşınma Eşyası Taşıması’”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt: 

11, Sayı: 130, İstanbul, 2013. 

AKINCI, Ziya, Karayolu ile Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve CMR, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 1999. 

AKSOY, Sami, Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı, İstanbul, 2015. 

ARKAN, Sabih, Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, 

1982. 

ATAAY, Aytekin, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Der Yayınları, İstanbul, 1986. 

ATABEK, Reşat, Eşya Taşıma Hukuku (Deniz Hukuku Hariç), Sulhi Garan 

Matbaası, İstanbul, 1960. 

AYDIN, Alihan, CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden 

Doğan Sorumluluğu, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006. 

BİLGE, Necip, Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara, 1962. 

CAN, Mertol, CMR ve Alman Ticaret Kanunu ile Mukayeseli Olarak Türk 

Taşıma Hukukunun Genel Esasları, İmaj Yayınevi, Ankara, 2017. 

(Taşıma Hukukunun Genel Esasları) 

CLARKE, A. Malcolm/ YATES, David, Contracts Of Carriage By Land 

And Air, LLP, London and Singapore, 2004. 

CLARKE, A. Malcolm, International Carriage of Goods by Road: CMR, 

Sixth Edition, London, 2013 (CMR). 94 Kaynakça 

DAMAR, Duygu, Milletlerarası Taşıma Hukuku’nda ve Yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nda “Pervasızca Hareket (Wilful Miscondact) Kusuru Semineri, Mart, İstanbul, 2012. 

DEMİR, Direnç, “Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ve CMR Hükümleri 

Çerçevesinde Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 

Anabilim Dalı Özel Hukuk Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2015. 

DİCLELİ, Sedat Utku, “Liability of the Carrier under the CMR 

Convention”, GSI Articletter, Sayı: 2, İstanbul, 2012, s. 71-76. 

DOĞANAY, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Cilt: 2, Beta Basım Yayın, 

İstanbul, 2004. 

EREN, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, 

Sevinç Matbaası, Ankara, 1975. (İlliyet Bağı) 

ERİŞ, Gönen, Açıklamalı-İçtihatlı- Uygulamalı Kara Taşıma Hukuku, Ankara, 1996. 

ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, Barış Yayınları, İzmir, 2011. 

FEYZİOĞLU, N. Feyzi, Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri, İstanbul, 1978. 

GENÇTÜRK, Muharrem, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, Genel Kavramlar, Gecikmeden Doğan Sorumluluk, İstanbul, 2006. 

GENÇTÜRK, Muharrem, “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıyıcının 

Sınırsız Sorumluluğunu Gerektiren Ağır Kusurları ve Türk Mahkemelerinin CMR’yi Uygulaması Bakımından Muhtemel Etkisi”, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: XVI, S: 4, 2012, Ankara, s. 

117-148. 

GÜRSES, Özlem, “Uluslararası Eşya Taşımalarında Kullanılan Taşıma Senetleri”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara, 2006, s. 267-309. 

HAMAZ, İsmet Betül, “Kara Taşımalarında Taşıyıcının Yüke Özen Borcu”, 

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015. 

KARADUMAN, Ece, “Karayoluyla Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve CMR Konvansiyonu Kapsamında 

Sorumluluğu”, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 

Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

2013. 

KARAN, Hakan, Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara,

2011. (CMR Şerhi) Kaynakça 95 

KARAN, Hakan, Law On International Carriage of Goods, Turhan 

Bookstore, Ankara, 2013. 

KARSLIOĞLU KARA, Nurcan/KOYUNCU, Mehmet, “Sığırlarda Taşıma 

Sırasında Hayvan Refahına Etki Eden Faktörler”, Kafkas Üniversitesi 

Veterinerlik Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, 2011, s. 511-516. 

KAYA, Arslan, “Taşıyıcının Kara Yolu ile Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de Öngörülen Sorumluluğun Esasları (II)”, İÜHM,

Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Armağan Sayısı, S. 1-4, C. LVI, 

s. 240-267. 

KIRAN, Süleyman, Taşıma Hukukunda Karayoluyla Tehlikeli Eşya Taşıması, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. 

KIRMAN, Ahmet, Havayolu ile Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşıyıcının Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, Ankara, 1990. 

KOLLER, Ingo, Transportrecht, Kommentar zu Spedition, Gütertransport 

und Lagergessachäft, 6. Auflage, München 2007. 

MİSİLİ, Sinan, “Karayoluyla Yapılan Eşya Taşımalarında Taşımanın Üstlenilmesi ve Eşya Kavramı”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 

Cilt: 5, Sayı: 1, 2019. 

MESSENT, Andrew/ GLASS, David A., CMR: Contracts for The International 

Carriage of Goods by Road, Informa Law, New York, 2013. 

NOMER, Haluk Nami, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1996. 

OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. II, 

11. Bası, İstanbul, 2014. 

OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/ ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku,

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.

ÖNEN, Mesut, Hukukun Temel Kavramları, Beta Basım Yayın, İstanbul, 

1988. 

ÖZDEMİR, Turkay, “Eşya Taşımalarına İlişkin Uluslararası Konvansiyonlar 

Bakımından Taşıyıcının Zıya ve/veya Hasar Sorumluluğu”, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005. 

ÖZDEMİR, Turkay, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Zıya ve/veya Hasar 

Sorumluluğu), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006. (Eşya Taşıma Hukuku) 

ÖZSUNAY, Ergun, “Türk Hukukunda İşletenin Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulması Bakımıdan Kusurun Etkisi ve Önemi”, Sorumluluk 

Hukukunda Yeni Gelişmeler 1. Sempozyumui Ankara, 21-22 Ekim 

1977, İstanbul, 1980, s. 67-128. 96 Kaynakça 

SCHWARTZKOPF-GENSWEİN, Karen/ GRANDİN, Temple, “Cattle 

Transport by Road”, 4th Edition, T. Grandin, 2014, s. 143-173. 

SEKMEN, Orhan, “Karayoluyla Eşya taşımasında Taşıyıcının Zıya ve/veya 

Hasar ile Gecikmeden Doğan Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi, 

Cilt: 85, Sayı: 4, İstanbul, 2011. 

SEVEN, Vural, Taşıma Hukuku, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2011. 

SEVEN, Vural, Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden (Yük Zıya ve 

Hasarından) Doğan Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003. 

SÖZER, Bülent, Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Hava Yolu ile 

Yük Taşıma Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009. (Hava Taşıma) 

TANDOĞAN, Haluk, Türk Mes’uliyet Hukuku: Akit Dışı ve Akdi 

Mes’uliyet, Ankara, 1961. 

TEKİNAY S. Sulhi/ AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, 

Atilla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1993. 

TOPALOĞLU, Mustafa, “Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımalarından 

(CMR) Doğan Hukuki Sorumluluk”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Ankara, 28-29 

Mayıs 2009. 

TOPSOY, Fevzi, “Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2, 2014. 

TÜZÜNER, Özlem, “Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve İş Görme Amacı Güden Sözleşmelerle İlişkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2012, S:101, s. 167-196. 

ÜLGEN, Hüseyin, Hava Taşıma Sözleşmesi, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, 

Ankara, 1977. 

YAVAŞ, Aksoy, Karayolunda Konteyner ile Yapılan Yük Taşımasında Kayıp veya Hasardan Doğan Sorumluluk (Türk Hukukunda ve Uluslararası Sözleşmelerde), On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2016. 

YAZICIOĞLU, Emine, Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu, 

Beta Basım Yayın, İstanbul, 2000. 

YEŞİLOVA, Ecehan, Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu, 

Yetkin Yayınları, Ankara, 2004. 

YETİŞ ŞAMLI, Kübra, “Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yolu ile Eşya 

Taşımalarında Taşıyıcının/Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006. Kaynakça 97 

YILDIZ, Şükrü, “TTK Hükümleri Işığında Taşıyıcının (Kara Yoluyla) Eşya 

Taşımadan Doğan Sorumluluğu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 

bilimler Dergisi, Yıl: 14 Güz, Sayı: 28, 2015, s. 97-109. 

YÜCE, Aydın Alber, “Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve 

Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler”, 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 

Cilt: 25, Sayı I, İstanbul, Haziran 2019. 

ZANARDİ, Emanuela/ MUSSİNİ, Vanessa/ GHİDİNİ, Sergio/ CONTER, 

Mauro/ IANİERİ, Adriana, “Survey on Animal Welfare and 

Protection DuringTransport in Nothern Italy”, Ann. Fac. Medic. Vet. 

di Pama, No: 24, 2007, s. 33-42.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar