Ticari Satış

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cansu CİNDORUK AYHAN
ISBN: 9786050505030
114,75 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cansu CİNDORUK AYHAN
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Tİ290

Ticari Satış

Cansu CİNDORUK AYHAN

2019/11 1. Baskı, 188 Sayfa

ISBN 978-605-05-0503-0

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR15

GİRİŞ17

Birinci Bölüm
TİCARİ SATIŞ KAVRAMI

1.1.GENEL OLARAK20

1.2. TİCARİ SATIŞ KAVRAMINA İLİŞKİN DOKTRİNDE
YER ALAN GÖRÜŞLER21

1.3.TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI24

1.3.1.Sözleşmenin Tacirler Arasında Kurulması24

1.3.1.1.Tacir Kavramı24

1.3.1.1.1.TTK m.12/1 Uyarınca Gerçek Kişi Tacir25

1.3.1.1.1.1.Tacir Sayılanlar25

1.3.1.1.1.2.Tacir Gibi Sorumlu Olanlar26

1.3.1.1.2. Tüzel Kişi Tacir27

1.3.1.1.2.1. Ticaret Şirketleri28

1.3.1.1.2.2.Amacına Varmak İçin Bir Ticari İşletme İşleten Vakıflar29

1.3.1.1.2.3. Amacına Varmak İçin Ticari
Bir İşletme İşleten Dernekler30

1.3.1.1.2.4. Kamu Tüzel Kişileri
Tarafından Kurulan Kurum ve
Kuruluşlar31

1.3.1.1.2.5. Donatma İştiraki33

1.3.2.Satışın Her İki Tarafın Ticari İşletmesini İlgilendirmesi35

1.3.3.Ticari Satış Sözleşmesinin Konusu37

1.3.3.1. Genel Olarak37

1.3.3.2. Ticari Satış Sözleşmesinin Konusunun TTK m.23 Hükmü Kapsamında İncelenmesi38

1.3.3.2.1. Teslim Kavramı39

1.3.3.2.2. Sözleşmenin Taşınmazları Konu Edinmesi39

1.3.3.2.3. Sözleşmenin Sınai Hakları Konu Edinmesi40

1.3.3.2.4. Sözleşmenin Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Hakları Konu Edinmesi42

1.3.3.2.5. Sözleşmenin Ticari İşletmenin Devrini
Konu Edinmesi43

1.3.3.2.6. Sözleşmenin Bir Malvarlığı veya İşletmeyi Konu Edinmesi44

1.3.4. Satış Bedelinin Belirlenmesi45

1.3.5. Tarafların Karşılıklı ve Birbirine Uygun İrade Beyanları48

1.3.6. Ticari Satış Sözleşmesinin Şekli48

1.4. TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ49

1.4.1. Ticari Satış Sözleşmesi Borç Doğuran Bir Sözleşmedir49

1.4.2. Ticari Satış Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir50

1.4.3. Ticari Satış Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir50

1.4.4. Ticari Satış Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir51

1.4.5. Ticari Satış Sözleşmesi Ani Edimli Bir Sözleşmedir51

1.4.6. Ticari Satış Sözleşmesi Sebebe Bağlı Bir Sözleşmedir51

1.4.7. Ticari Satış Sözleşmesi Ticari İş Niteliğine Sahiptir52

1.5. TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ54

1.5.1. Genel Olarak54

1.5.2. Ticari Satışlarda Yarar ve Hasarın Geçmesine İlişkin Esaslar56

1.5.3. Yarar ve Hasarın Geçmesine İlişkin Kuralın İstisnaları57

1.5.3.1. Durumun Gereğinden Doğan İstisnalar57

1.5.3.2. Sözleşmeden Doğan İstisnalar57

1.5.3.3. Kanundan Doğan İstisnalar58

1.6. TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BAZI TÜRLERİ59

1.6.1. Taksitle Ticari Satış Sözleşmeleri59

1.6.2. Kesin Vadeli Ticari Satış Sözleşmeleri61

1.6.3. Kısım Kısım Yerine Getirilen Ticari Satış Sözleşmeleri63

1.6.4. Örnek Üzerine Ticari Satış Sözleşmeleri64

1.6.5. Beğenme Koşuluyla Ticari Satış Sözleşmeleri66

1.6.5.1. Satılanın Denenmesi Kavramı66

1.6.5.2. Satılanın Gözden Geçirilmesi Kavramı68

1.6.5.3.Beğenme Koşuluyla Ticari Satış Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi68

1.6.6. Uluslararası Ticari Satış Sözleşmeleri70

İkinci Bölüm
TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN
BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. GENEL OLARAK75

2.2. TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ76

2.2.1.Satıcının Türk Borçlar Kanunu’ndan Doğan Borç ve Yükümlülükleri76

2.2.1.1. Satıcının Aslî Edim Yükümlülükleri77

2.2.1.1.1. Satılanın Zilyetliğini Devir Borcu79

2.2.1.1.1.1. Zilyetlik Kavramı81

2.2.1.1.1.2. Ticari Satışlarda Zilyetliğin Devri79

2.2.1.1.2. Satılanın Mülkiyetini Devir Borcu81

2.2.1.1.2.1. Mülkiyet Kavramı82

2.2.1.1.2.2. Ticari Satışlarda Mülkiyetin Devri83

2.2.1.2. Satıcının Yan Edim Yükümlülükleri84

2.2.1.2.1. Satıcının Tekeffül Sorumluluğu84

2.2.1.2.1.1. Ticari Satışlarda Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu85

2.2.1.2.1.1.1.Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Uygulama Alanı86

2.2.1.2.1.1.2. Zapttan Sorumluluğa İlişkin Şartlar87

2.2.1.2.1.1.2.1. Maddi Şartlar87

2.2.1.2.1.1.2.2. Şekli Şartlar88

2.2.1.2.1.1.3. Zaptın Hüküm ve Sonuçları89

2.2.1.2.1.1.3.1. Tam Zapt Hâlinde89

2.2.1.2.1.1.3.2. Kısmi Zapt
 Hâlinde91

2.2.1.2.1.1.4. Zamanaşımı91

2.2.1.2.1.2. Ticari Satışlarda Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu92

2.2.1.2.1.2.1. Ayıp Kavramı ve Türleri93

2.2.1.2.1.2.2. Ayıptan Sorumluluğa İlişkin Şartlar94

2.2.1.2.1.2.2.1. Maddi Şartlar94

2.2.1.2.1.2.2.2. Şekli Şartlar96

2.2.1.2.1.2.3. Ayıptan Doğan Haklar101

2.2.1.2.1.2.3.1. Alıcının Seçimlik Hakları101

2.2.1.2.1.2.3.2. Seçimlik Hakların Kullanımının Sınırlandırılması106

2.2.1.2.1.2.4. Zamanaşımı108

2.2.1.2.2. Devir Giderlerini Ödeme Yükümlülüğü110

2.2.1.2.3. Taşıma Giderlerini Ödeme Yükümlülüğü111

2.2.1.3. Satıcının Yan Yükümlülükleri112

2.2.1.3.1. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü112

2.2.1.3.2. Satılanı Muhafaza Yükümlülüğü113

2.2.1.3.3. Aydınlatma ve Bilgi Verme Yükümlülüğü114

2.2.2. Satıcının Türk Ticaret Kanunu’ndan Doğan Borç ve Yükümlülükleri115

2.3. TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ALICININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ115

2.3.1. Alıcının Türk Borçlar Kanunu’ndan Doğan Borç ve Yükümlülükleri115

2.3.1.1. Alıcının Aslî Edim Yükümlülükleri116

2.3.1.1.1. Alıcının Satış Bedelini Ödeme Borcu116

2.3.1.1.2. Alıcının Satılanı Devralma Borcu118

2.3.1.1.2.1. Genel Olarak118

2.3.1.1.2.2. Alıcının Satılanı Devralma Borcuna İlişkin Görüşler119

2.3.1.2. Alıcının Yan Edim Yükümlülükleri121

2.3.1.2.1. Faiz Ödeme Borcu121

2.3.1.2.2. Satılanı Devralma Giderleriyle Senet Giderlerini Ödeme Yükümlülüğü122

2.3.1.2.3. Taşıma Giderlerini Ödeme Yükümlülüğü123

2.3.1.2.4. Zorunlu ve Faydalı Giderleri Ödeme Yükümlülüğü123

2.3.1.2.5. Ambalajı Geri Gönderme Yükümlülüğü123

2.3.1.2.6. Başka Yerden Gönderilen Satılanı
Muhafaza Yükümlülüğü124

2.3.1.3. Alıcının Diğer Yükümlülükleri124

2.3.1.3.1. İfaya Hazırlık Fiillerine Katılma Külfeti125

2.3.1.3.2. Satıcının Diğer Menfaatlerini Koruma Yükümlülüğü125

2.3.2. Alıcının Türk Ticaret Kanunu’ndan Doğan Borç ve Yükümlülükleri125

Üçüncü Bölüm
TİCARİ SATIŞLARA İLİŞKİN HUKUKİ SONUÇLAR

3.1. TİCARİ SATIŞLARDA TÜRK TİCARET KANUNU’NA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR127

3.1.1. Ticari İş Niteliğine Bağlı Hukuki Sonuçlar127

3.1.1.1. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi127

3.1.1.1.1. Ticari Satışlarda Müştereken Borç Altına Girme128

3.1.1.1.2. Ticari Satışlardan Doğan Borçlara
Kefalet129

3.1.1.2. Ticari İşlerde Faiz132

3.1.1.2.1. Ticari Satışlarda Faizin Türleri133

3.1.1.2.2. Ticari Satışlarda Faizin Özellikleri134

3.1.1.2.2.1. Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz İstenebilmesi134

3.1.1.2.2.2. Anapara Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi134

3.1.1.2.2.3. Temerrüt Faizi Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi135

3.1.1.2.2.4. Ticari Satışlarda Faizin İşlemeye Başlaması136

3.1.1.3. Ticari İşlerde Zamanaşımı138

3.1.2. TTK m.23’e Bağlı Hukuki Sonuçlar139

3.1.2.1. Kısmi İfa139

3.1.2.1.1.Hükmün Uygulama Alanı139

3.1.2.1.2. Kısmi Temerrüt Hâlinde Alıcının Hakları140

3.1.2.2. Alıcının Temerrüdü143

3.1.2.3. Ayıplı İfa146

3.2. TİCARİ SATIŞLARDA TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR148

3.2.1. Ticari Satışlarda Satıcının Temerrüdü149

3.2.1.1. Belirli Süreli Olmayan Ticari Satışlarda Satıcının Temerrüdü150

3.2.1.2. Belirli Süreli Ticari Satışlarda Satıcının Temerrüdü152

3.2.1.2.1. Belirli Süreli Ticari Satış Kavramı152

3.2.1.2.2. Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları154

3.2.1.2.3. Alıcının Müspet Zararının Hesaplanması156

3.2.2. Ticari Satışlarda Alıcının Temerrüdü159

3.2.2.1. Alıcının Satış Bedelini Ödemede Temerrüdü159

3.2.2.1.1. Peşin Satışlarda Alıcının Satış Bedelini Ödemede Temerrüdü160

3.2.2.1.2. Vadeli Satışlarda Alıcının Satış Bedelini Ödemede Temerrüdü162

3.2.2.1.3. Satıcının Uğradığı Zararın Hesaplanması164

3.2.2.2. Alıcının Satılanı Devralmada Temerrüdü165

3.2.2.2.1. Genel Olarak165

3.2.2.2.2. Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları166

SONUÇ169

KAYNAKÇA173


Öncelikle, bütün varlığımı borçlu olduğum ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’e en derin saygılarımı sunarım.

Bu yüksek lisans tezine ilişkin çalışmam sırasında, engin bilgi ve tecrübeleri ile bana yol gösteren değerli danışman hocam Prof. Dr. Rıza AYHAN’a ve ilgisini esirgemeyen sevgili hocam Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR’a teşekkürü bir borç bilirim.

Tüm eğitim hayatım boyunca beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili annem Oya CİNDORUK ile kıymetli babam Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK’a şükranlarımı sunarım. Bütün varlığıyla yoluma ışık tutan biricik eşim Arş. Gör. Murat AYHAN’a, hayatıma girdiği ilk günden beri günümü güzelleştiren değerli kardeşim Can CİNDORUK’a, tüm inancıyla beni hiç yalnız bırakmayan manevi kardeşim Ali Anıl KARADAĞ’a ve bu çalışma süresince her günümü paylaştığım sevgili dostum Arş. Gör. Aslıhan ÇOBAN’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.