Tıp Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hakan HAKERİ
ISBN: 978-975-02-5886-2
Stok Durumu: Tükendi
59,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan HAKERİ
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 19
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Tıp Hukuku
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
2020/02 19. Baskı, 608 Sayfa,
ISBN 978-975-02-5886-2


Tıp hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir. Bu suretle, kitap tıp hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Çalışma, tıp hukuku dersi alan tıp ve hukuk öğrencileri ile tıp mesleği mensupları için hazırlanmış özet kitap niteliğindedir.

Konuyu hızlıca öğrenmek isteyenlere yönelik olarak pratik bir şekilde hazırlanan kitapta dipnot çalışması yapılmamıştır. Kitapta, konuların akılda kalmasını kolaylaştırmak için; konu ile ilgili bazı gazete kupürleri ve karikatürlere de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Tıbbi Müdahaleden Ötürü Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumluluğu (Hukuk – Ceza – Disiplin)
Sağlık Kuruluşlarının Kurumsal Sorumluluğu
Tıp Ceza Hukuku
Sağlık Çalışanlarının ve Hastaların Hakları
Malpraktis

İçindekiler

19. Baskıya Önsöz  5

14. Baskıya Önsöz  6

2. Baskıya Önsöz  7

Kısaltmalar  25

1. Bölüm

TIP HUKUKUNA GİRİŞ

§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR  29

§ 2. KAVRAM  32

§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN  33

I. Genel Olarak  33

II. Kamu Görevlisi Hekimler ile İlgili Uygulama  36

III. Aynı Anda Ceza Soruşturma/Kovuşturması Yapılması Durumu  36

2. Bölüm

HASTA VE HEKİM HAKLARI

§ 1. HASTA HAKLARI  39

I. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma  40

II. Bilgi İsteme  40

III. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme  41

IV. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme  41

V. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme  41

VI. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım  41

VII. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı  41

VIII. Ötanazi Yasağı  41

IX. Tıbbi Özen Gösterilmesi  41

X. Genel Olarak Bilgi İsteme  41

XI. Kayıtları İnceleme  41

XII. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi  41

XIII. Bilgilerin Gizli Tutulması  41

XIV. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası  41

XV. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması  41

XVI. Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi  41

XVII. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları  41

XVIII. Güvenliğin Sağlanması  41

XIX. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma  41

XX. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret  41

XXI. Refakatçi Bulundurma  41

XXII. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi  41

XXIII. Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Edilmesi  41

XXIV. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı  42

XXV. Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları  45

§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI  52

I. Hekim Hakları  52

II. Hak Arama Yolları  53

A. Haksız Suçlamalara Karşı Hak Arama Yolları  53

B. Güvenlik Hakkının İhlaline Karşı Hak Arama Yolları  54

1. Ceza Hukuku Araçları  54

a. Genel Olarak  54

b. Ceza Muhakemesi Bakımından Özel Düzenlemeler  58

2. Tazminat Hukuku Araçları  60

3. Süreç  60

III. Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak Hukuki Yardım  61

IV. Çalışan Güvenliği Genelgesi  65

V. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  67

VI. Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı  70

A. Genel Olarak  70

B. Aile Hekimleri Bakımından Uygulama  72

3. Bölüm

TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI

§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK  73

I. Genel Olarak  73

II. Şifa Garantisi Yasağı  85

§ 3. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ  88

I. Genel Olarak  88

II. Güven İlkesi  90

§ 4. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET  96

I. Kavram  97

II. Uygulamadaki Sorunlar  100

A. Tıbbi Müdahale Sırasında Diğer Sağlık Çalışanlarının Bulunması  100

B. Koğuş Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler  101

C. Kamera Kaydı  102

D. Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Mahremiyet Sorunu  102

§ 5. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ  104

4. Bölüm

TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI

§ 1. GENEL BİLGİLER  109

§ 2. ŞARTLAR  110

I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  110

A. Genel Olarak  110

B. Hekim Olma Şartı  111

1. Genel Olarak  111

2. Uzmanlık Şartı  114

3. Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu  120

C. Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları  122

II. Aydınlatma ve Rıza  124

A. Temel Kurallar  124

B. Aydınlatma  129

1. Aydınlatma Çeşitleri  130

a. Otonomi (Karar) Aydınlatması  130

aa. Temel Sorunlar  130

bb. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri  131

aaa. Genel Olarak  131

bbb. Teşhis Aydınlatması  132

ccc. Süreç Aydınlatması  133

ddd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma  134

eee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma  135

b. Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması)  136

aa. Kavram  136

bb. Teşhise Yönelik Aydınlatma  138

cc. İlaç ve Tıbbi Malzeme  139

c. Risk Aydınlatması  142

2. Özel Durumlarda Aydınlatma  145

a. Kısırlaştırma  146

b. Özürlü Cenin  147

c. Hekim Hatası  147

d. Hekimin Tecrübesi  149

3. Aydınlatılacak Kişi  150

4. Aydınlatma Yükümlüsü  151

5. Aydınlatmanın Zamanı  152

6. Aydınlatmanın Kapsamı  152

7. Aydınlatmanın Şekli  154

8. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma  158

9. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar  159

a. Aydınlatmadan Vazgeçme  159

b. Hastanın Bilgisinin Bulunması  160

c. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması  160

aa. Genel Olarak  161

bb. Tedavisi Olmayan Hastalığın Bildirilmesi  162

d. Acil Haller  163

e. Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması  164

10. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi  165

11. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları  165

12. Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları  166

C. Rıza  167

1. Genel Olarak  168

2. Rıza Açıklaması  171

3. Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti)  173

a. Genel Olarak  173

b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi  176

c. Çocuklarda Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  180

d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  187

4. Rızanın Kapsamı  187

5. Rızanın Aranmadığı Haller  188

a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  189

aa. Genel Olarak  189

bb. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu  191

cc. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması  195

b. Akıl Hastaları İle İlgili Düzenlemeler  196

c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler  200

aa. Ceza Hukuku Yaptırımları  200

bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler  201

cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler  204

d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler  207

6. Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı  208

7. Varsayılan Rıza  209

a. Genel Olarak  209

b. Ameliyatın Genişletilmesi  212

c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği (Tıbbi Vasiyet)  213

8. Rızayı Sakatlayan Haller  215

9. Rızanın Geri Alınması  217

10. Rıza Formu  218

11. Tıbbi Müdahaleye Rıza Gösterilmemesi Halinde Yapılması Gerekenler  219

D. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları  221

III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale  221

A. Endikasyon (Zorunluluk)  221

1. Kavram  221

2. Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler  226

a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler  229

b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler  230

c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler  231

d. Sünnet  231

3. Değerlendirme  232

B. Özenli Tıbbi Müdahale  233

5. Bölüm

ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER

§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ  235

I. Kavram  235

II. Hukuksal Temel ve Kapsam  237

III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri  237

A. Ölülerden (Kadavradan) Organ Nakli  238

1. Ölüm Halinin Belirlenmesi  238

2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi  243

3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler  247

4. Otopsi mi Nakil mi?  249

5. Organ ve Doku Dağıtımı  252

B. Canlılardan Organ Nakli  253

1. Genel Olarak  253

2. Akrabalık Şartı  256

3. Çapraz Nakil  259

§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)  260

I. Giriş  260

II. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar  263

A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları  265

1. Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları  265

2. Özel Durumlarda Araştırma  267

3. Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları  267

B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları  270

1. Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları  271

2. Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları  273

§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER  274

I. Tanım  275

II. Estetik Müdahalelerde Hekim–Hasta Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği  276

§ 4. GENETİK TANI  280

I. Kavram  280

II. Türleri  281

III. Tanı İşlemlerinin Hukuksal Niteliği  282

IV. Hukuksal Sorumluluk  284

V. Yasaklar ve Yaptırım  285

§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER  287

§ 6. YAPAY DÖLLEME  288

I. Kavram  289

II. Yapay Döllemenin Şartları  290

III. Yapay Dölleme Neticesinde Oluşan Embriyonun ve Dünyaya Gelen Çocuğun Hukuksal Statüsü  293

A. Yapay Dölleme Neticesinde Ana Rahmi Dışında Oluşturulan Embriyonun Hukuksal Durumu  293

B. Yapay Dölleme Neticesinde Meydana Gelen Çocuğun Hukuksal Durumu  294

IV. Yapay Döllemeye İlişkin Yasaklar  294

V. Taşıyıcı Annelik  297

VI. Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması  300

VII. Embriyoların Dondurulması  302

§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER  302

I. Giriş  303

II. Hukuki Durum  304

A. Genel Bir Mevzuat İhtiyacı  304

B. Ülkemizdeki Mevcut Durum  305

C. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Mevcut Düzenleme  307

1. Tıbbi Müdahaleyi Yapma Yetkisi  308

2. Aydınlatma  310

3. Endikasyon  311

§ 8. KİMYASAL KASTRASYON  313

6. Bölüm

HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  321

I. Genel Olarak  321

II. Hekimin Özen Yükümlülüğü  321

III. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü  322

A. Kişisel Edim Kavramı  322

B. Temsil Edilebilir Edimler  323

C. Temsil Edilemeyen Edimler  325

IV. Öykü Alma Yükümlülüğü  326

V. Muayene Yükümlülüğü  327

VI. Teşhis Yükümlülüğü  329

A. Teşhis Kavramı  329

B. Teşhis Yükümlülüğünün İçeriği  330

C. Uzaktan Teşhis Yasağı  332

D. Teşhisi Bildirme Yükümlülüğü  334

E. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü  334

VII. Tedavi Yükümlülüğü  334

A. Hukuksal Temelleri  334

1. Genel Olarak  334

2. Özel Durumlar  335

a. Hekimin Hastayı Reddetmesi  335

b. Acil Durumlar  337

B. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü  338

C. Uzaktan Tedavi Yasağı  339

1. Genel Olarak  339

2. Tele–Tıp  341

D. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları  342

1. Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı  343

a. Genel Olarak  343

b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği  344

2. Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı  346

VIII. Reçete Yazma Yükümlülüğü  347

A. Kavram  347

B. Reçetenin Hukuksal Niteliği  347

C. Reçete Düzenleme Yükümlülüğünün İçeriği  349

IX. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü  351

A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü  351

B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü  352

X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü  352

A. Genel Olarak  352

B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçeriği  353

1. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı  353

2. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  354

3. Kayıtların Şekli  356

4. Kaydın Zamanı  357

C. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları  359

D. Kayıtları İnceleme Hakkı  360

1. Hukuksal Dayanak  360

2. Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri  362

a. Dava Dışı İnceleme Hakkı  362

b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı  363

3. Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar  364

4. Kayıtların Verilmemesine Karşı Hukuksal Yollar  364

XI. Sır Saklama Yükümlülüğü  366

XII. Organizasyon Yükümlülükleri  367

XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler  367

XIV. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü  368

XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü  368

§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  369

7. Bölüm

HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE

TAZMİNAT SORUMLULUĞU

§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  371

I. Genel Olarak  371

A. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  371

B. Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  374

C. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  375

1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  375

2. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  377

II. Görevli Yargı Yeri  378

A. Genel Olarak  378

B. Yargıtay Kararları  380

C. Görevli Mahkeme  383

1. Bağımsız Çalışan Hekimler Bakımından  384

2. Özel Hastaneler Bakımından  384

3. Kamu Hastaneleri Bakımından  384

4. Yeni Tüketici Kanunu ile Yapılan Değişiklik  384

§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS)  385

I. Genel Olarak  385

II. Tıbbi Standart  390

A. Kavram  390

B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler  394

III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata)  397

A. Kavram  397

B. Hata (Malpraktis) Örnekleri  399

1. Teşhis Hatası  401

a. Genel Olarak  401

b. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma  405

c. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması  405

2. Tedavi Hatası  407

a. Müdahalenin Yapılmaması  408

b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması  408

c. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme  410

d. Gerekli Testlerin Yapılmaması  411

e. Yanlış İlaç, Hasta Karıştırma, Yanlış Taraf Cerrahisi  412

f. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması  415

3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  416

4. Organizasyon Kusuru  418

a. Genel Olarak  419

b. Özel Hastaneler  427

5. Üstlenme Kusuru  429

6. Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü  430

7. Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi (Bilirkişi)  431

§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  433

I. Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu  434

A. Genel Olarak  434

B. Tazminat Sorumluluğunun Şartları  435

1. Hukuka Aykırılık  435

2. Kusur  435

3. Zarar  437

4. Nedensellik Bağı  437

C. Tazminat Türleri  438

1. Maddi Tazminat  439

2. Manevi Tazminat  440

D. Hastanın Kusurunun Tazminata Etkisi  442

E. İspat  442

F. Zamanaşımı  444

G. Sorumsuzluk Anlaşmaları  445

II. İdare Hukukunda Tazminat Sorumluluğu  445

A. Tazminatın Şartları  446

1. Zarar  446

a. Zararın Nitelikleri  447

aa. Zarar Gerçek ve Kesin Olmalıdır  447

bb. Zarar Özel Olmalıdır  447

cc. Zarar Para ile Takdir Edilebilir Olmalıdır  447

b. Zararın Kapsamı  447

aa. Maddi Zarar  447

(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  447

(a) Tedavi Giderleri  448

(b) Cenaze Giderleri  448

(c) Ölenin Yardımından Yoksunluk Zararı  448

(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  449

bb. Manevi Zarar  449

(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  449

(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  450

2. Kusur  450

3. Nedensellik Bağı  451

B. İspat  451

C. Zamanaşımı  451

D. Rücu  452

§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  454

I. Tıbbi Hatalara İlişkin Davalarda Hukuki Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı  454

II. Yaşam Hakkı  455

8. Bölüm

TIP CEZA HUKUKU

§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  457

§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ  459

I. Genel Olarak  459

II. 4483 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  460

III. 2547 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  461

§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER  462

I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları  463

A. Genel Olarak  463

B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları  467

C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi)  469

1. Sorun  469

2. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları  471

a. Aktif Ötanazi  471

b. Dolaylı Ötanazi  473

c. Pasif Ötanazi  474

II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  476

III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları  483

A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar  484

1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi  485

2. Taksir Kavramı  486

3. Hareket  488

4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı  489

5. Özen Yükümlülüğünün İhlali  491

6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti  492

7. Nedensellik Bağı  493

B. Taksirle Öldürme Suçu  494

C. Taksirle Yaralama Suçu  495

1. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  495

2. Yaralama Kavramı  496

3. Soruşturma ve Kovuşturma  497

IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  498

V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma  500

VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği  500

VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu  507

A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği  507

B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi  509

C. Organ veya Doku Ticareti Suçu  515

D. Zorunluluk Hali  516

E. Etkin Pişmanlık  517

VIII. Çocuk Düşürtme  518

A. Genel Olarak  518

B. Suçun Konusu  521

C. Maddi Unsur  522

D. Manevi Unsur  525

1. Genel Olarak  525

2. Zorunluluk Hali  526

E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  527

1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi  528

2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu)  529

F. Nitelikli Haller  531

G. Teşebbüs ve İştirak  531

H. Zorunluluk Hali  533

1. Genel Açıklamalar  533

2. Hukuki Niteliği  534

3. Şartları  534

4. İspat Sorunları  536

IX. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu  537

X. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu  538

A. Genel Olarak  538

B. Suçun Unsurları  539

1. Maddi Unsur  539

a. Kişisel Veri Kavramı  539

b. Kişisel Verilerin Kapsamı  541

c. Fail  544

d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler  545

e. Hastanın Ölümünden Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  546

f. Sağlık Personelinin Sıfatı Sona Erdikten Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  546

2. Manevi Unsur  546

3. Hukuka Uygunluk Nedenleri  546

a. Hastanın Rızası  547

aa. Genel Olarak  547

bb. Varsayılan Rıza  547

b. Bildirme Yükümlülüğü  548

4. Zorunluluk Hali  552

C. Nitelikli Haller  555

XI. Dolandırıcılık  555

XII. Belgede Sahtecilik  557

A. Genel Açıklamalar  557

B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu  558

C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği  560

1. Suçun Unsurları  560

2. Nitelikli Haller  563

XIII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu  566

XIV. İrtikap Suçu  568

XV. Rüşvet Suçu  573

A. Genel Açıklamalar  573

B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar  574

XVI. Görevi Kötüye Kullanma  575

A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  575

B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  577

C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu  581

D. Yükümlülüklerin Çatışması  582

XVII. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu  582

XVIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  584

XIX. Genital Muayene  588

A. Genel Olarak  588

B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  589

C. Suçun Faili ve Mağduru  590

D. Maddi Unsur  592

E. Manevi Unsur  595

F. Hukuka Aykırılık Unsuru  595

G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  596

XX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma  597

XXI. Kabahatler  601

A. Yetkisiz Hekimlik  601

B. Bazı Normlara Aykırılık  602

C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak  604

D. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak  605

E. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak  605

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: tıp hukuku
İlgili Yayınlar