Tıp ve Sağlık Hukuku El Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hakan HAKERİ
ISBN: 9789750286872
337,50 TL 375,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan HAKERİ
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 3
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 552

Tıp ve Sağlık Hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir. Bu suretle, kitap Tıp ve Sağlık Hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Bu kitap ile hem öğrencilerin kısa bir ders kitabı ihtiyacının karşılanması amaçlanmış, hem de derin hukuki tartışmalara yer verilmeyerek sağlık çalışanlarının d kitaptan yararlanması düşünülmüştür. Konuyu hızlıca öğrenmek isteyenlere yönelik olarak pratik bir şekilde hazırlanan kitapta dipnot çalışması yapılmamıştır. Kitapta, konuların akılda kalmasını kolaylaştırmak için; konu ile ilgili bazı gazete kupürleri ve karikatürlere de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları
Tıp Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
Özellik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler
Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği, Hatalı Tıbbi Uygulama ve Tazminat Sorumluluğu
Tıp Ceza Hukuku

İÇİNDEKİLER
Kısa İçindekiler
1. Bölüm
GİRİŞ
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR  25
§ 2. KAVRAM  27
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN  28
2. Bölüm
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
§ 1. HASTA HAKLARI  33
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI  43
3. Bölüm
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK  63
§ 2. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ  79
§ 3. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET  86
§ 4. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ  95
4. Bölüm
TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER  101
§ 2. ŞARTLAR  102
5. Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ  219
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)  239
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER  253
§ 4. GENETİK TANI  258
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER  265
§ 6. YAPAY DÖLLEME  266
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER  279
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON  287
§ 9. TELE–TIP  290
6. Bölüm
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  295
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  335
7. Bölüm
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  337
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS)  349
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  395
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  413
8. Bölüm
TIP CEZA HUKUKU
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  415
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ  417
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER  419
İçindekiler
Önsöz  5
Kısa İçindekiler  7
Kısaltmalar  23
1. Bölüm
GİRİŞ
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR  25
§ 2. KAVRAM  27
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN  28
I. Genel Olarak  28
II. Kamu Görevlisi Hekimler ile İlgili Uygulama  30
III. Aynı Anda Ceza Soruşturma/Kovuşturması Yapılması Durumu  30
2. Bölüm
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
§ 1. HASTA HAKLARI  33
I. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı  34
II. Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları  37
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI  43
I. Sağlık Çalışanı Hakları  43
II. Hak Arama Yolları  44
A. Haksız Suçlamalara Karşı Hak Arama Yolları  44
B. Güvenlik Hakkının İhlaline Karşı Hak Arama Yolları  45
1. Ceza Hukuku Araçları  45
a. Genel Olarak  45
b. Ceza Muhakemesi Bakımından Özel Düzenlemeler  51
2. Tazminat Hukuku Araçları  52
3. Süreç  53
III. Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak Hukuki Yardım  53
IV. Çalışan Güvenliği Genelgesi  56
V. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  58
VI. Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı  60
A. Genel Olarak  60
B. Aile Hekimleri Bakımından Uygulama  62
3. Bölüm
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK  63
I. Genel Olarak  63
II. Şifa Garantisi Yasağı  76
§ 2. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ  79
I. Genel Olarak  79
II. Güven İlkesi  81
§ 3. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET  86
I. Kavram  87
II. Uygulamadaki Sorunlar  90
A. Tıbbi Müdahale Sırasında Diğer Sağlık Çalışanlarının Bulunması  90
B. Koğuş Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler  91
C. Sosyal Medya Paylaşımları  91
D. Kamera Kaydı  92
E. Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Mahremiyet Sorunu  92
§ 4. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ  95
4. Bölüm
TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA
UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER  101
§ 2. ŞARTLAR  102
I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  102
A. Genel Olarak  102
B. Hekim Olma Şartı  103
1. Genel Olarak  103
2. Uzmanlık Şartı  106
3. Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu  110
C. Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları  113
II. Aydınlatma ve Rıza  114
A. Temel Kurallar  114
B. Aydınlatma  119
1. Aydınlatma Çeşitleri  120
a. Otonomi (Karar) Aydınlatması  120
aa. Temel Sorunlar  120
bb. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri  121
aaa. Genel Olarak  121
bbb. Teşhis Aydınlatması  122
ccc. Süreç Aydınlatması  123
ddd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma  124
eee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma  125
b. Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması)  126
aa. Kavram  126
bb. Teşhise Yönelik Aydınlatma  127
cc. İlaç ve Tıbbi Malzeme  128
c. Risk Aydınlatması  131
2. Özel Durumlarda Aydınlatma  134
a. Kısırlaştırma  134
b. Engelli Cenin  135
c. Hekimin Tecrübesi  136
3. Aydınlatılacak Kişi  136
4. Aydınlatma Yükümlüsü  137
5. Aydınlatmanın Zamanı  138
6. Aydınlatmanın Kapsamı  139
7. Aydınlatmanın Şekli  141
a. Genel Olarak  141
b. E–Aydınlatma Formlarının Geçerliliği  144
8. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma  146
9. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar  147
a. Aydınlatmadan Vazgeçme  147
b. Hastanın Bilgisinin Bulunması  147
c. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması  148
aa. Genel Olarak  148
bb. Tedavisi Olmayan Hastalığın Bildirilmesi  150
d. Acil Haller  150
e. Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması  151
10. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi  152
11. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları  153
12. Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları  153
C. Rıza  154
1. Genel Olarak  155
2. Rıza Açıklaması  158
3. Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti)  160
a. Genel Olarak  160
b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi  162
c. Çocuklarda Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  167
d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  173
4. Rızanın Kapsamı  174
5. Rızanın Aranmadığı Haller  175
a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  176
aa. Genel Olarak  176
bb. Corona Virüs Nedeniyle Alınan Önlemler  177
cc. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu  180
dd. Yeni Doğan Çocuklardan Topuk Kanı Alınması  184
ee. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması  184
b. Akıl Hastaları ile İlgili Düzenlemeler  185
c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler  188
aa. Ceza Hukuku Yaptırımları  188
bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler  190
cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler  192
d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler  195
6. Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı  196
7. Varsayılan Rıza  197
a. Genel Olarak  197
b. Ameliyatın Genişletilmesi  200
c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği (Tıbbi Vasiyet)  201
8. Rızayı Sakatlayan Haller  203
9. Rızanın Geri Alınması  204
10. Rıza Formu  205
11. Tıbbi Müdahaleye Rıza Gösterilmemesi Halinde Yapılması Gerekenler  206
D. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları  208
III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale  208
A. Endikasyon (Zorunluluk)  208
1. Kavram  208
2. Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler  212
a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler  214
b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler  215
c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler  216
d. Sünnet  216
3. Değerlendirme  217
B. Özenli Tıbbi Müdahale  218
5. Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ  219
I. Kavram  219
II. Hukuksal Temel ve Kapsam  220
III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri  221
A. Ölülerden (Kadavradan) Organ Nakli  221
1. Ölüm Halinin Belirlenmesi  222
2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi  225
3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler  229
4. Otopsi mi Nakil mi?  230
5. Organ ve Doku Dağıtımı  233
B. Canlılardan Organ Nakli  234
1. Genel Olarak  234
2. Akrabalık Şartı  235
3. Çapraz Nakil  238
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)  239
I. Giriş  239
II. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar  242
A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları  244
1. Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları  244
2. Özel Durumlarda Araştırma  245
3. Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları  246
B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları  248
1. Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları  249
2. Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları  251
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER  253
I. Tanım  253
II. Estetik Müdahalelerde Hekim–Hasta Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği  255
§ 4. GENETİK TANI  258
I. Kavram  258
II. Türleri  259
III. Tanı İşlemlerinin Hukuksal Niteliği  260
IV. Hukuksal Sorumluluk  262
V. Yasaklar ve Yaptırım  263
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER  265
§ 6. YAPAY DÖLLEME  266
I. Kavram  267
II. Yapay Döllemenin Şartları  268
III. Yapay Dölleme Neticesinde Oluşan Embriyonun ve Dünyaya Gelen Çocuğun Hukuksal Statüsü  270
A. Yapay Dölleme Neticesinde Ana Rahmi Dışında Oluşturulan Embriyonun Hukuksal Durumu  270
B. Yapay Dölleme Neticesinde Meydana Gelen Çocuğun Hukuksal Durumu  271
IV. Yapay Döllemeye İlişkin Yasaklar  272
V. Taşıyıcı Annelik  274
VI. Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması  277
VII. Embriyoların Dondurulması  278
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER  279
I. Giriş  279
II. Hukuki Durum  280
A. Genel Bir Mevzuat İhtiyacı  280
B. Ülkemizdeki Mevcut Durum  281
C. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Mevcut Düzenleme  282
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapma Yetkisi  283
2. Aydınlatma  284
3. Endikasyon  286
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON  287
§ 9. TELE–TIP  290
6. Bölüm
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  295
I. Genel Olarak  295
II. Hekimin Özen Yükümlülüğü  295
III. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü  296
A. Kişisel Edim Kavramı  296
B. Temsil Edilebilir Edimler  297
C. Temsil Edilemeyen Edimler  298
IV. Öykü Alma Yükümlülüğü  300
V. Muayene Yükümlülüğü  301
VI. Teşhis Yükümlülüğü  302
A. Teşhis Kavramı  302
B. Teşhis Yükümlülüğünün İçeriği  303
C. Uzaktan Teşhis Yasağı  305
D. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü  306
VII. Tedavi Yükümlülüğü  306
A. Hukuksal Temelleri  306
1. Genel Olarak  306
2. Özel Durumlar  307
a. Hekimin Hastayı Reddetmesi  307
b. Acil Durumlar  309
B. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü  309
C. Uzaktan Tedavi Yasağı  310
D. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları  312
1. Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı  312
a. Genel Olarak  312
b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği  313
2. Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı  314
VIII. Reçete Yazma Yükümlülüğü  315
IX. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü  318
A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü  318
B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü  319
X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü  319
A. Genel Olarak  320
B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçeriği  320
1. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı  320
2. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  321
3. Kayıtların Şekli  323
4. Kaydın Zamanı  324
C. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları  325
D. Kayıtları İnceleme Hakkı  327
1. Hukuksal Dayanak  327
2. Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri  328
a. Dava Dışı İnceleme Hakkı  328
b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı  329
3. Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar  330
4. Kayıtların Verilmemesine Karşı Hukuksal Yollar  330
XI. Sır Saklama Yükümlülüğü  332
XII. Organizasyon Yükümlülükleri  333
XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler  333
XIV. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü  333
XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü  334
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  335
7. Bölüm
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  337
I. Genel Olarak  337
A. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  337
B. Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  340
C. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  341
1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  341
2. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  343
II. Görevli Yargı Yeri  344
A. Genel Olarak  344
B. Yargıtay Kararları  345
C. Görevli Mahkeme  348
1. Bağımsız Çalışan Hekimler Bakımından  348
2. Özel Hastaneler Bakımından  348
3. Kamu Hastaneleri Bakımından  348
4. Yeni Tüketici Kanunu ile Yapılan Değişiklik  348
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS)  349
I. Genel Olarak  349
II. Tıbbi Standart  354
A. Kavram  354
B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler  358
III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata)  360
A. Kavram  360
B. Hata (Malpraktis) Örnekleri  362
1. Teşhis Hatası  364
a. Genel Olarak  364
b. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma  367
c. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması  368
2. Tedavi Hatası  370
a. Müdahalenin Yapılmaması  370
b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması  370
c. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme  372
d. Gerekli Testlerin Yapılmaması  373
e. Yanlış İlaç, Hasta Karıştırma, Yanlış Taraf Cerrahisi  374
f. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması  377
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  378
4. Organizasyon Kusuru  380
a. Genel Olarak  381
b. Özel Hastaneler  389
5. Üstlenme Kusuru  390
6. Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü  392
7. Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi (Bilirkişi)  392
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  395
I. Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu  396
A. Genel Olarak  396
B. Tazminat Sorumluluğunun Şartları  396
1. Hukuka Aykırılık  396
2. Kusur  396
3. Zarar  398
4. Nedensellik Bağı  398
C. Tazminat Türleri  399
1. Maddi Tazminat  399
2. Manevi Tazminat  401
D. Hastanın Kusurunun Tazminata Etkisi  402
E. İspat  403
F. Zamanaşımı  404
G. Sorumsuzluk Anlaşmaları  405
II. İdare Hukukunda Tazminat Sorumluluğu  405
A. Tazminatın Şartları  406
1. Zarar  406
a. Zararın Nitelikleri  407
aa. Zarar Gerçek ve Kesin Olmalıdır  407
bb. Zarar Özel Olmalıdır  407
cc. Zarar Para ile Takdir Edilebilir Olmalıdır  407
b. Zararın Kapsamı  407
aa. Maddi Zarar  407
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  407
(a) Tedavi Giderleri  407
(b) Cenaze Giderleri  408
(c) Ölenin Yardımından Yoksunluk Zararı  408
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  408
bb. Manevi Zarar  409
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  409
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  410
2. Kusur  410
3. Nedensellik Bağı  410
B. İspat  411
C. Zamanaşımı  411
D. Rücu  411
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  413
I. Tıbbi Hatalara İlişkin Davalarda Hukuki Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı  413
II. Yaşam Hakkı  414
8. Bölüm
TIP CEZA HUKUKU
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  415
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ  417
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER  419
I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları  419
A. Genel Olarak  419
B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları  423
C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi)  424
1. Sorun  424
2. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları  426
a. Aktif Ötanazi  427
c. Pasif Ötanazi  429
II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  430
III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları  436
A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar  437
1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi  438
2. Taksir Kavramı  438
3. Hareket  440
4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı  441
5. Özen Yükümlülüğünün İhlali  443
6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti  444
7. Nedensellik Bağı  445
B. Taksirle Öldürme Suçu  445
C. Taksirle Yaralama Suçu  446
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  448
V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma  449
VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği  450
VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu  456
A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği  456
B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi  458
C. Organ veya Doku Ticareti Suçu  464
D. Zorunluluk Hali  465
E. Etkin Pişmanlık  466
VIII. Çocuk Düşürtme  467
A. Genel Olarak  467
B. Suçun Konusu  469
C. Maddi Unsur  470
D. Manevi Unsur  473
1. Genel Olarak  473
2. Zorunluluk Hali  474
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  474
1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi  475
2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu)  476
F. Nitelikli Haller  478
G. Teşebbüs ve İştirak  478
H. Zorunluluk Hali  479
1. Genel Açıklamalar  479
2. Hukuki Niteliği  480
3. Şartları  481
4. İspat Sorunları  482
IX. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu  483
X. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu  484
A. Genel Olarak  484
B. Suçun Unsurları  484
1. Maddi Unsur  485
a. Kişisel Veri Kavramı  485
b. Kişisel Verilerin Kapsamı  487
c. Fail  489
d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler  490
2. Manevi Unsur  491
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri  491
a. Hastanın Rızası  491
aa. Genel Olarak  491
bb. Varsayılan Rıza  491
b. Bildirme Yükümlülüğü  492
4. Zorunluluk Hali  496
C. Nitelikli Haller  498
XI. Dolandırıcılık  498
XII. Belgede Sahtecilik  500
A. Genel Açıklamalar  500
B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu  501
C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği  503
1. Suçun Unsurları  503
2. Nitelikli Haller  506
XIII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu  507
XIV. İrtikap Suçu  509
XV. Rüşvet Suçu  514
A. Genel Açıklamalar  514
B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar  515
XVI. Görevi Kötüye Kullanma  515
A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  516
B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  518
C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu  521
D. Yükümlülüklerin Çatışması  522
XVII. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu  523
XVIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  524
XIX. Genital Muayene  528
A. Genel Olarak  528
B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  529
C. Suçun Faili ve Mağduru  529
D. Maddi Unsur  531
E. Manevi Unsur  534
F. Hukuka Aykırılık Unsuru  534
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  535
XX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma  535
XXI. Kabahatler  538
A. Yetkisiz Hekimlik  539
B. Bazı Normlara Aykırılık  539
C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak  540
D. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak  541
E. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak  541

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: tıp hukuku
İlgili Yayınlar