Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
ISBN: 9789750272325
121,50 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İzzet ÖZGENÇ
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 28
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1312
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmi sekizinci basısı, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, son olarak 8.7.2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanunla (RG: 14 Temmuz 2021/31541), 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunla (RG: 14 Temmuz 2021/31541) ve 18.7.2021 tarihli ve 7333 sayılı Kanunla (RG: 28 Temmuz 2021/31551) bu mevzuat kapsamında yer alan ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır.

Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.

Konu Başlıkları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türk Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Kabahatler Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Basın Kanunu
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Çek Kanunu
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Bilirkişilik Kanunuİçindekiler
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  9
2. TÜRK CEZA KANUNU  101
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  596
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  600
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  603
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  609
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  805
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  813
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  823
7. KABAHATLER KANUNU  917
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU  937
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  955
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  969
11. KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN  983
12. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  989
13. ADLÎ SİCİL KANUNU  1015
14. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  1025
15. İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU  1049
16. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  1055
17. BASIN KANUNU  1075
18. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  1087
19. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  1109
20. ÇEK KANUNU  1131
21. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN  1147
22. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1157
23. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1179
24. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN  1195
25. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  1201
26. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  1221
27. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  1229
28. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  1253
29. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  1275
30. TANIK KORUMA KANUNU  1285
31. BİLİRKİŞİLİK KANUNU  1299

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar