Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
ISBN: 9789750276163
175,50 TL 195,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İzzet ÖZGENÇ
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 29
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1378
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmi sekizinci basısı, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, son olarak 24.11.2021 tarihli ve 7343 sayılı Kanunla (RG: 30 Kasım 2021/31675) bu mevzuat kapsamında yer alan ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır. Kitabın yeni basısına Askeri Ceza Kanunu da eklenmiştir.

Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanunu'na ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.

Konu Başlıkları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türk Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Kabahatler Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Basın Kanunu
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Çek Kanunu
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Bilirkişilik Kanunu

İçindekiler
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  9
2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU  101
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  596
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  600
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  603
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  609
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  804
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  813
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  823
7. KABAHATLER KANUNU  917
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU  937
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  965
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  977
11. KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNL. İLİŞKİN KANUN  989
12. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  995
13. ASKERİ CEZA KANUNU  1021
14. ADLÎ SİCİL KANUNU  1085
15. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  1095
16. İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU  1119
17. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  1125
18. BASIN KANUNU  1145
19. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  1157
20. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  1177
21. ÇEK KANUNU  1199
22. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN  1215
23. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1225
24. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1247
25. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN  1263
26. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  1269
27. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  1287
28. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  1295
29. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  1319
30. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  1341
31. TANIK KORUMA KANUNU  1351
32. BİLİRKİŞİLİK KANUNU  1365

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar