Türk Miras Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur Gençcan
ISBN: 9786050518344
1.275,00 TL 1.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur Gençcan
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 7
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 1159

Ömer Uğur Gençcan

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ......................................................................................................................V

İÇİNDEKİLER....................................................................................................... IX

KAYNAKÇA................................................................................................LXXXIII

KISALTMALAR ........................................................................................LXXXVII

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

& 1. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, İŞLEVİ VE

YÜRÜRLÜĞÜ ...............................................................................................1

I. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI..........................................................1

II. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU........................................................3

A. İNTİKALE ELVERİŞLİ OLAN HAK VE İLİŞKİLER ...................4

B. İNTİKALE ELVERİŞLİ OLMAYAN HAK VE İLİŞKİLER..........6

C. MİRASÇILARIN ŞAHSINDA DOĞAN HAK VE İLİŞKİLER......7

D. MİRASÇILARIN SÜRDÜRDÜĞÜ HAK VE İLİŞKİLER..............9

III. MİRAS HUKUKUNUN ETKİSİ..........................................................10

A. MİRAS HUKUKUNUN YARARLARI .........................................10

1. Mirasbırakanın Yararı ...............................................................10

2. Mirasçının Yararı ......................................................................10

3. Alacaklının Yararı.....................................................................11

a. Mirasbırakanın Alacaklılarının Yararı

(TMK m. 530, 633) .............................................................11

b. Mirasçının Alacaklılarının Yararı (TMK m. 562) ...............12

4. Devletin Yararı (TMK m. 501) .................................................12

B. MİRAS HUKUKUNUN SAKINCALARI .....................................13

1. Zenginliğin Kurumsallaşması....................................................13

X İçindekiler

2. Aileyi Birbirine Düşürmesi .......................................................14

3. Tembelliği Teşvik Etmesi .........................................................15

IV. MİRAS HUKUKUNUN YÜRÜRLÜĞÜ .............................................15

A. ZAMAN BAKIMINDAN...............................................................16

1. Feraiz ve İntikal Kanununun Uygulanması...............................16

2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerinin

Uygulanması .............................................................................17

3. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Uygulanması..................19

4. Yabancılık Unsuru ....................................................................20

B. YER BAKIMINDAN .....................................................................20

& 2. MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ .............................................................23

I. GENEL OLARAK................................................................................23

II. MİRASI KABUL ETMEYEN SİSTEMLER .......................................23

III. MİRASI KABUL EDEN SİSTEMLER................................................24

A. BİREYCİ SİSTEM/İRADİ MİRASÇILIK .....................................25

B. AİLECİ SİSTEM/YASAL MİRASÇILIK......................................25

C. DEVLETÇİ SİSTEM/KOLLEKTİVİST SİSTEM .........................26

D. KARMA SİSTEM...........................................................................26

IV. TÜRK HUKUKUNUN SİSTEMİ ........................................................27

A. BİREYCİ SİSTEM/İRADİ MİRASÇILIK ETKİSİ........................28

B. AİLECİ SİSTEM/YASAL MİRASÇILIK ETKİSİ ........................28

C. DEVLETÇİ SİSTEM ETKİSİ ........................................................28

& 3. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI ..................................................29

I. GENEL OLARAK................................................................................29

II. MEVZUAT KAYNAKLARI ...............................................................29

A. ANAYASA.....................................................................................29

B. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER .............................................30

1. Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul

Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ......................................30

2. Vasiyet Tasarruflarının Şekli Konusunda Kanunlar

İhtilafına Dair Sözleşme............................................................30

İçindekiler XI

C. KANUNLAR ..................................................................................31

1. Türk Medeni Kanunu ................................................................31

2. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun........................................................................48

3. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu .................................................49

4. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun........................................................................................50

5. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ............................................53

6. Sosyal Hizmetler Kanunu..........................................................54

7. Türk Borçlar Kanunu ................................................................55

8. Türk Vatandaşlığı Kanunu ........................................................56

9. Türk Ticaret Kanunu .................................................................59

10. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve

Nakli Hakkında Kanun..............................................................59

11. Basın Kanunu............................................................................60

12. Nüfus Hizmetleri Kanunu .........................................................60

13. Noterlik Kanunu........................................................................60

14. Vakıflar Kanunu........................................................................60

C. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ................................61

D. TÜZÜKLER....................................................................................62

E. YÖNETMELİKLER.......................................................................62

1. Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar,

Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair

Yönetmelik................................................................................63

2. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak

Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından

Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik......63

III. DİĞER KAYNAKLAR ........................................................................63

A. ÖĞRETİ (TMK m. 1 f. II)...............................................................64

B. YARGI KARARLARI (TMK m. 1 f. II) ........................................64

C. HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK (TMK m. 1 f. I).......................64

XII İçindekiler

İKİNCİ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNUN İLKELERİ

& 4. MİRAS HUKUKUNUN İNTİKAL İLKESİ..............................................65

I. GENEL OLARAK................................................................................65

II. İNTİKAL İLKESİ.................................................................................65

A. KÜLLİ İNTİKAL İLKESİ (TMK m. 599) .....................................66

1. Miras Ölüm Gerçekleştiğinde Geçer.........................................67

2. Miras Kanun Gereğince Geçer..................................................67

3. Miras Bütün Olarak Geçer ........................................................68

a. Aktif Kısım Bütün Olarak Geçer.........................................68

b. Pasif Kısım Bütün Olarak Geçer .........................................69

B. CÜZİ İNTİKAL İLKESİ (TMK m. 600) ........................................69

1. İstisna İntikal Şeklidir ...............................................................70

2. Münferit İntikal Söz Konusudur ...............................................70

3. Sadece Alacak Hakkı Doğar .....................................................70

4. Usulüne Uygun Devir Gerekir ..................................................71

C. ÖZEL İNTİKAL İLKESİ................................................................72

& 5. MİRAS HUKUKUNUN ELBİRLİĞİ İLKESİ..........................................73

I. GENEL OLARAK................................................................................73

II. ELBİRLİĞİ İLKESİ (TMK m. 640).....................................................73

& 6. MİRAS HUKUKUNUN SORUMLULUK İLKESİ ..................................77

I. GENEL OLARAK................................................................................77

II. SORUMLULUK İLKESİ .....................................................................77

A. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ............................................78

1. Kişisel Malvarlığıyla Sorumluluk (TMK m. 599, f. II).............78

a. Kural Olarak........................................................................78

b. İstisnalar..............................................................................79

aa. Resmi Tasfiyede Sorumluluk (TMK m. 632, f. III) .....79

bb. Deftere Göre Sorumluluk (TMK m. 628, f. I)..............80

İçindekiler XIII

2. Müteselsil Sorumluluk (TMK m. 641, f. I) ...............................80

B. CÜZİ HALEFLERİN SORUMLULUĞU ......................................83

C. DEVLETİN SORUMLULUĞU (TMK m. 631, f. II) .....................83

& 7. MİRAS HUKUKUNUN MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ..........85

I. GENEL OLARAK................................................................................85

II. MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ................................................85

A. ÖNCE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ YAPILIR..........................86

B. SONRA TEREKENİN TASFİYESİ YAPILIR ..............................86

C. HAK SAHİBİ OLMA.....................................................................87

1. Sağ Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması ..............................87

2. Ölen Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması.............................88

& 8. MİRAS HUKUKUNUN ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ.............................89

I. GENEL OLARAK................................................................................89

II. ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ.................................................................89

& 9. MİRAS HUKUKUNUN TEK UYGULAMA İLKESİ..............................91

I. GENEL OLARAK................................................................................91

II. TEK UYGULAMA İLKESİ.................................................................91

& 10. MİRAS HUKUKUNUN YASAL MİRASÇILIK İLKESİ........................93

I. GENEL OLARAK................................................................................93

II. YASAL MİRASÇILIK İLKESİ ...........................................................93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNUN KAVRAMLARI

& 11. MİRAS HUKUKUNDA TEREKE KAVRAMI ........................................95

I. GENEL OLARAK................................................................................95

II. TEREKE (TMK m. 589).......................................................................96

A. TEREKENİN ANLAMI .................................................................96

B. TEREKENİN KAPSAMI ...............................................................98

1. Tereke Kapsamında Kalanlar ....................................................98

XIV İçindekiler

2. Tereke Kapsamında Kalmayanlar .............................................99

C. TEREKENİN HUKUKU..............................................................101

D. TEREKENİN KORUNMASI .......................................................102

& 12. MİRAS HUKUKUNDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI

(TMK m. 502-574)......................................................................................105

I. GENEL OLARAK..............................................................................105

II. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

(TMK m. 531-549)..............................................................................107

A. VASİYETNAME (TMK. m. 531-544) .........................................108

1. Tek Taraflı Hukuki İşlemdir ...................................................109

2. Üç Şekilde Yapılabilir (TMK m. 532-541) .............................109

3. Her Zaman Dönülebilir (TMK m. 542-544)............................110

B. MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK. m. 545-549) ................................112

1. Akdi Niteliktedir .....................................................................113

2. Resmi Vasiyetname Şeklinde Yapılabilir

(TMK m. 545 f. I) ...................................................................113

3. Mirasçı veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılabilir.........................114

4. Kural Olarak Tek Taraflı Dönülemez .....................................114

5. Malvarlığı Atanmış Mirasçıya Devredilmişse Defter

Tutulur (TMK m. 572 f. I) ......................................................114

6. Vasiyeti Yerine Görevlisi Atanabilir.......................................114

7. Mirasçı Ataması Yapılabilir....................................................115

8. Tanıma Yapılabilir ..................................................................115

9. Vakıf Kurulabilir.....................................................................115

B. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE EHLİYET (TMK m. 503)...............116

C. İRADE SAKATLIĞI (TMK m. 504)............................................117

1. Tasarruf İrade Sakatlığında Geçersizdir (TMK m. 504 f. I)....118

2. Tasarruf Dönülmediği Takdirde Geçerli Sayılır

(TMK m. 504 f. I) ...................................................................118

a. İradeyi Sakatlayan Sebep Sona Ermiş Olmalıdır...............118

c. Bir Yıl İçinde Tasarruftan Dönülmüş Olmalıdır ...............118

İçindekiler XV

3. Tasarruf Açık Yanılma Hâlinde Düzeltilebilir

(TMK m. 504 f. II) ..................................................................119

a. Açık Yanılma Gerçekleşmelidir........................................119

aa. Kişinin Belirtilmesinde Açık Yanılma .......................119

bb. Şeyin Belirtilmesinde Açık Yanılma..........................119

b. Mirasbırakanın Gerçek Arzusu Kesin Olarak Tespit

Edilmiş Olmalıdır..............................................................120

& 13. MİRAS HUKUKUNDA VASİYET KAVRAMI .....................................121

I. GENEL OLARAK..............................................................................121

II. VASİYET KAVRAMI .......................................................................122

A. GENEL OLARAK........................................................................122

B. VASİYETNAME İLE KARŞILAŞTIRMA..................................122

C. BELİRLİ MAL BIRAKMA İLE KARŞILAŞTIRMA

(TMK m. 517 f. II) ........................................................................123

& 14. MİRAS HUKUKUNDA DEFTER KAVRAMI.......................................125

I. GENEL OLARAK..............................................................................125

A. TEREKE MAHKEMESİNCE TUTULACAK DEFTERLER......126

1. Tereke Esas Defteri .................................................................126

2. Kıymetli Evrak ve Eşya Defteri ..............................................126

3. Banka Hesabı Cari Defteri ......................................................127

4. Kasa Defteri ............................................................................127

5. Tereke Karar Defteri ...............................................................128

6. Tereke Tespit ve Koruma Defteri............................................128

7. Resmî Defter ...........................................................................130

B. DİĞER DEFTERLER...................................................................130

1. Koruma Önlemi Olarak Koruma Amaçlı Defter

(TMK m. 590) .........................................................................130

2. Resmî Defterler .......................................................................133

a. Karar Verme Amaçlı Resmî Defter (TMK m. 619 f. I).....133

b. Mirasın Devlete Geçmesi Sebebiyle Tutulan Resmî

Defter (TMK m. 631) ........................................................135

3. Resmî Tasfiye Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 634) ........135

XVI İçindekiler

4. Önmirasçıya Geçen Mirasın Defteri (TMK m. 523 f. I)..........136

5. Malvarlığının Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçıya

Devri Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 572 f. I) ................136

II. KORUMA AMAÇLI TEREKE DEFTERİNİN KAPSAMI...............136

III. KORUMA AMAÇLI TEREKENİN DEFTERİNİN

TUTULMASI SEBEPLERİ................................................................136

A. MİRASÇILAR ARASINDA VESAYET ALTINDA OLAN

VEYA ALINMASI GEREKEN KİMSE VARSA........................137

B. MİRASÇILARDAN BİRİ UZUN SÜREDEN BERİ

BULUNAMIYORSA VE TEMSİLCİSİ DE YOKSA..................137

C. ÖLÜM TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE

İSTEMDE BULUNULURSA.......................................................137

1. Mirasçılardan Birinin İstemde Bulunması...............................137

2. İlgililerden Birinin İstemde Bulunması...................................138

IV. GÖREVLİ MAHKEME .....................................................................138

V. GECİKMEKSİZİN TAMAMLANMALIDIR....................................138

& 15. MİRAS HUKUKUNDA ÖLÜM VE BENZERİ DURUMLAR

KAVRAMI .................................................................................................139

I. GENEL OLARAK..............................................................................139

II. ÖLÜM KAVRAMI (TMK m. 29, 575) ..............................................140

A. GENEL OLARAK........................................................................140

B. ÖLÜMÜN/ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

(TMK m. 29 f. I) ...........................................................................142

1. Görevli Mahkeme (NHK m. 36 f. I/a).....................................143

2. Yetkili Mahkeme (NHK m. 36 f. I/a)......................................143

3. Davacı .....................................................................................144

a. Hakları Ölüme Bağlı Kişi..................................................144

b. Hukuki Yararı Olan Kişi ...................................................144

c. Yetki Belgesi Verilen Kişi ................................................146

d. Cumhuriyet Savcısı (NHK m. 36 f. I/a,

NHUY m. 30 f. I) ..............................................................147

4. Davalı (NHK m. 36 f. I/a, c. 2) ...............................................148

a. Nüfus Müdürlüğü (NHUY m. 31, f. I) ..............................148

İçindekiler XVII

b. Öldüğü İddia Edilenin Mirasçıları (HMK m. 27)..............150

c. Hakları Etkilenecek Olanlar ..............................................151

5. İnceleme Şekli.........................................................................151

a. İspat Yükü (TMK m. 29 f. I) .............................................151

b. Kendiliğinden Delil Toplanabilir ......................................152

aa. Gömme İzin Belgesi Araştırılmalıdır .........................152

bb. Mezarlık Defterinden Araştırma Yapılmalıdır ...........153

cc. Mezarın Bağlı Olduğu Kurumdan Araştırma

Yapılmalıdır ...............................................................153

c. İspat Araçları.....................................................................154

aa. Kural Olarak: Nüfus Sicilindeki Kayıt İle

(TMK m. 30 f. I) ........................................................154

bb. İstisna: Her Türlü Delil İle (TMK m. 30 f. II)............155

d. Ölümün/Ölü Olduğunun Tespiti Adli Yargının Görev

Kapsamındadır ..................................................................156

e. Ölüm Tarihinin de Tespiti Gerekir ....................................157

f. İdareyi İşlem Yapmaya Zorlayacak Şekilde Karar

Verilemez ..........................................................................158

g. İdarenin Ölüm Şerhi Vermesi Engel Değildir ...................159

6. Görevli Yargıtay Dairesi .........................................................159

II. ÖLÜM BENZERİ DURUMLAR KAVRAMI

(TMK m. 29 f. II, 31)..........................................................................160

A. ÖLÜM KARİNESİ (TMK m. 31).................................................161

1. Kavram....................................................................................161

2. Özellikleri................................................................................161

a. Ölüme Kesin Gözüyle Bakılmalıdır ..................................162

b. Ceset Bulunmamış Olmalıdır ............................................163

c. Olay Kanıtlanmış Olmalıdır ..............................................164

3. Ölüm Kaydının Düşürülmesinde Usul ....................................164

a. Başvuru .............................................................................165

b. Nüfus İdaresi Belgeleri Yeterli Bulmalıdır .......................165

c. Onay Alınmalıdır...............................................................166

XVIII İçindekiler

aa. Uygun Görülürse........................................................166

bb. Uygun Görülmezse.....................................................166

4. İlgilinin Mahkemeye Başvurması ...........................................166

5. Sonuçları .................................................................................167

6. Uygulanacak Hukuk................................................................168

B. BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ (TMK m. 29 f. II).......................168

1. Kavram....................................................................................169

2. Özellikleri ...............................................................................171

a. Ölümün Aynı Olayda Olması Zorunlu Değildir................171

b. Ölümün Aynı Yerde Olması Zorunlu Değildir..................171

c. Birisinin Ölüm Anı Kanıtlanmış Olsa Bile Uygulanır ......172

3. Aksi Her Türlü Kanıtla Kanıtlanabilir.....................................172

C. GAİPLİK KARARI ALINMASI (TMK m. 32)............................172

1. Koşulları..................................................................................174

a. Ortadan Kaybolma (TMK m. 32 f. I) ................................174

aa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma ..............................175

bb. Uzun Süredir Haber Alınamama ................................176

b. Ortadan Kaybolanın Ölümü Pek Olası Görülmelidir

(TMK m. 32 f. I) ...............................................................178

c. Belirli Bir Süre Geçmiş Olmalıdır (TMK m. 33 f. I).........179

aa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmada...........................180

bb. Uzun Süredir Haber Alınamamada ............................180

d. İstek Bulunmalıdır.............................................................180

2. Usul Hükümleri.......................................................................184

a. Görevli Mahkeme..............................................................184

b. Yetkili Mahkeme (TMK m. 32 f. I)...................................185

c. Davacı ...............................................................................186

aa. Hakları Ölüme Bağlı Olanlar .....................................186

bb. Hazine ........................................................................187

d. Çekişmesiz Yargı Kuralları Uygulanır..............................188

İçindekiler XIX

e. İlân Yapılması ...................................................................189

aa. Biçimi (TMK m. 33 f. II) ...........................................189

bb. Süresi (TMK m. 33 f. III)...........................................190

cc. Sonucu (TMK m. 34) .................................................190

aaa. Yaşadığı Anlaşılır..............................................191

bbb. Öldüğü Anlaşılır................................................191

ccc. Ne Yaşadığı Ne Öldüğü Anlaşılır......................191

3. Hükümleri (TMK m. 35).........................................................191

a. Ölüme Bağlı Haklar Gaibin Ölümü İspatlanmış Gibi

Kullanılır ...........................................................................191

b. Gaiplik Kararı Geçmişe Etkili Sonuç Doğurur..................192

c. İlgisi Olan Herkes Lehine Hüküm İfade Eder ...................193

d. Eş Ancak Evlilik Feshedilirse Mirasçı Olur

(TMK m. 131) ...................................................................193

e. Eşle Birlikte Mirasçı Olanlar Doğrudan Mirasçı Olur.......193

4. Nüfusa Tescili .........................................................................194

5. Uygulanacak Hukuk................................................................194

6. Kaldırılması.............................................................................196

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNDA YER ALAN KİŞİLER

& 16. MİRASBIRAKAN .....................................................................................199

I. GENEL OLARAK..............................................................................199

II. KAVRAM...........................................................................................199

A. TERİM SORUNU.........................................................................199

B. GERÇEK KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLABİLİR ...................200

C. TÜZEL KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLAMAZ ........................200

& 17. MİRASÇI....................................................................................................201

I. GENEL OLARAK..............................................................................201

II. MİRASÇI............................................................................................201

XX İçindekiler

A. DOĞUŞUNA GÖRE MİRASÇI...................................................201

1. Yasal Mirasçı (TMK m. 495-501)...........................................202

2. Atanmış Mirasçı/İradi Mirasçı (TMK m. 516 f. I) ..................202

B. SAYISINA GÖRE MİRASÇI.......................................................202

1. Tek Mirasçı .............................................................................203

2. Birlikte Mirasçı .......................................................................203

C. SIRASINA GÖRE MİRASÇI.......................................................205

1. Emanetçi Mirasçı (TMK m. 521)............................................205

2. Kesin Mirasçı (TMK m. 495-501) ..........................................206

D. HALEFİYETE GÖRE MİRASÇI.................................................206

1. Külli Halef Mirasçı (TMK m. 599).........................................207

2. Cüzi Halef Mirasçı (TMK m. 600)..........................................207

3. Özel Halef Mirasçı ..................................................................209

E. KORUNMASINA GÖRE MİRASÇI ...........................................209

1. Saklı Paylı Mirasçı (TMK m. 506)..........................................210

2. Saklı Paysız Mirasçı................................................................213

& 18. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I).................................................215

I. GENEL OLARAK..............................................................................215

II. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I)...........................................216

A. ATANMASI .................................................................................216

1. Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanabilir....................................216

2. Birden Fazla Kişi Mirasçı Atanabilir (TMK m. 516)..............216

3. Mirasın Tamamı veya Belli Bir Oranı İçin Atanabilir.............217

4. Yasal Mirasçılar Mirasçı Atanabilir........................................217

5. Tüzel Kişiler Mirasçı Atanabilir .............................................217

6. Saklı Pay Dışında Atama Yapılabilir ......................................217

B. HUKUKİ DURUMU ....................................................................218

1. Terekeye Elbirliği İle Sahip Olurlar........................................218

2. Mirası Bir Bütün Olarak Kanun Gereğince Kazanırlar ...........218

3. Ardıllık Engellenebilir ............................................................218

İçindekiler XXI

4. Koruma Tedbirleri Bağlamında Teslim Yapılamaz ................219

5. Denkleştirme Talep Edemez ...................................................219

6. Resmi Tasfiye Talep Edebilir..................................................219

7. Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirası Aynı Kurallara Göre

Paylaşırlar................................................................................219

8. Saklı Payı Yoktur ....................................................................220

9. Tereke Yöneticisi Olabilir.......................................................220

10. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir................................220

11. Tenkis Davasını Halefiyet Yoluyla Açabilir ...........................220

12. Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir

(TMK m. 515 f. I) ...................................................................220

13. Boşanma Davasını Sürdürebilir (TMK m. 181) ......................221

& 19. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520) ...........................................................223

I. GENEL OLARAK..............................................................................223

II. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520 f. I) ...............................................224

A. HALLERİ .....................................................................................225

1. Kanunda Düzenlenen Haller ...................................................225

a. Atadığı Mirasçının Kendisinden Önce Ölmesi..................225

b. Atadığı Mirasçının Mirası Reddetmesi..............................225

2. Kıyas Yoluyla Uygulanacak Haller.........................................225

a. Mirasçılıktan Çıkarılma (TMK m. 510-513).....................226

b. Mirastan Yoksunluk (TMK m. 578)..................................226

c. Mirastan Feragat Etme (TMK m. 528)..............................226

B. ŞARTLARI ...................................................................................226

C. SAYISI..........................................................................................227

D. SONUÇLARI................................................................................227

1. Vasiyet Borcu İntikal Eder......................................................227

2. Yükleme İntikal Eder (TMK m. 515)......................................227

III. YEDEK VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 520 f. II).....................228

A. HALLERİ .....................................................................................228

1. Kanunda Düzenlenen Haller ...................................................228

XXII İçindekiler

a. Atadığı Mirasçının Kendisinden Önce Ölmesi..................228

b. Atadığı Mirasçının Vasiyeti Reddetmesi...........................228

2. Kıyas Yoluyla Uygulanacak Haller.........................................229

a. Mirasçılıktan Çıkarılma (TMK m. 510-513).....................229

b. Mirastan Yoksunluk (TMK m. 578)..................................229

c. Mirastan Feragat Etme (TMK m. 528)..............................229

B. ŞARTLARI...................................................................................229

C. SAYISI..........................................................................................230

& 20. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521) ....................................................................231

I. GENEL OLARAK..............................................................................231

II. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521)..............................................................232

A. NİTELİĞİ .....................................................................................232

B. ÖZELLİKLERİ.............................................................................232

1. Mirası Atanmış Mirasçı Gibi Kazanır .....................................232

2. Mirası Artmirasçıya Devretmekle Yükümlüdür

(TMK m. 521 f. I) ...................................................................233

3. Artmirasçının Beklenen Haklarını Tehlikeye

Düşürmemekle Yükümlüdür (TMK m. 521 f. III) ..................233

4. Tüzel Kişi Olabilir (TMK m. 797 f. II) ...................................234

5. Mirası Reddedebilir.................................................................234

6. Terekenin Resmi Defterinin Tutulmasını Talep Edebilir ........234

7. Terekenin Resmi Tasfiyesini Talep Edebilir...........................235

8. Mirasbırakanın Borçlarından Kendi Malvarlığı İle

Sorumludur .............................................................................235

9. Miras Payını Devredebilir .......................................................235

C. SORUMLULUĞU........................................................................235

D. SONUÇLARI................................................................................235

1. Defter Tutulur (TMK m. 523 f. I) ...........................................235

a. Sulh Mahkemesi Tarafından Tutulur (TMK m. 523 f. I)...237

b. Mirasbırakan Aksini Düzenleyemez .................................237

c. Giderler Tereke Borcu Arasında Yer Alır .........................238

İçindekiler XXIII

2. Kural Olarak Güvence Gösterilir (TMK m. 523 f. II-III)........238

a. Şekli ..................................................................................238

b. Miktarı...............................................................................238

c. Gösterilmemesi (TMK m. 523 f. III).................................239

& 21. ARTMİRASÇI (TMK m. 521)..................................................................241

I. GENEL OLARAK..............................................................................241

II. ARTMİRASÇI (TMK m. 521) ...........................................................242

A. NİTELİĞİ .....................................................................................242

B. ÖZELLİKLERİ.............................................................................242

1. Mirası Atanmış Mirasçı Gibi Kazanır .....................................242

2. Artmirasçı, Mirası Devretmekle Yükümlü Tutulamaz............242

3. Mirasbırakanın Mirasçısıdır ....................................................243

4. Miras Ortaklığına Önmirasçı Sağ İse Dahil Değildir ..............243

5. Mirası Reddedebilir.................................................................243

6. Terekenin Resmi Defterinin Tutulmasını Talep Edebilir ........243

7. Terekenin Resmi Tasfiyesini Talep Edebilir...........................243

8. Mirasbırakanın Borçlarından Kendi Malvarlığı İle

Sorumludur..............................................................................244

9. Miras Payını Devredebilir .......................................................244

C. ARTMİRASÇININ BELİRLENMESİ (TMK m. 521).................244

1. Artmirasçı Atamada İki Mirasçı Vardır ..................................244

a. Önmirasçı ..........................................................................245

b. Artmirasçı..........................................................................245

2. İleride Doğacak Çocuk Belirlenebilir (TMK m. 583) .............245

D. ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ (TMK m. 522) ...................................245

1. Tasarrufta Geçiş Anı Belirtilmemişse (TMK m. 522 f. I) .......246

2. Tasarrufta Geçiş Anı Gösterilmişse (TMK m. 522 f. II) .........246

a. Belirlenen/Belirlenebilen Süre Dolduğunda......................247

b. Geciktirici Şart Gerçekleştiğinde ......................................247

3. Önmirasçının Ölümünde Artmirasçıya Geçiş Anı

Gelmemişse.............................................................................247

XXIV İçindekiler

4. Tasarrufun Artmirasçıya Geçmesine Olanak Kalmamışsa

(TMK m. 522 f. III).................................................................247

E. SAKLI PAYA ETKİSİ (TMK m. 569).........................................248

F. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ

(TMK m. 1010, f. I b. 3) ...............................................................248

& 22. TEREKE YÖNETİCİSİ (TMK m. 593)...................................................249

I. GENEL OLARAK..............................................................................249

II. ATANMASI .......................................................................................249

A. ÖNCELİĞİ OLANLAR................................................................250

1. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 592 f. II) ..........250

2. Veli veya Vasi (TMK m. 592 f. III) ........................................250

B. DİĞERLERİ .................................................................................250

1. Gerçek Kişi Atanabilir ............................................................250

2. Tüzel Kişi Atanabilir...............................................................251

3. Yasal Mirasçı Atanabilir .........................................................251

4. Atanmış Mirasçı Atanabilir.....................................................251

III. ÖZELLİKLERİ...................................................................................251

A. MİRAS ORTAKLIĞININ TEMSİLCİSİDİR...............................251

B. DAVA AÇMA, İCRA TAKİBİ, KABULE, SULH

OLMAYA VE TAHKİME YETKİLİDİR....................................251

C. DAVADAN FERAGATE YETKİLİDİR .....................................252

D. KAMU GÖREVLİSİ DEĞİLDİR.................................................252

E. MİRASÇILARIN YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ VE VEKİLİ

DEĞİLDİR....................................................................................252

F. MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II)........................................................................252

G. BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II).......................................................253

H. YÜKLEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI

AÇABİLİR (TMK m. 515 f. I)......................................................253

I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİNİ İSTEYEMEZ .......253

İ. MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR ....................................................................................253

İçindekiler XXV

J. VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597)...............................................................................254

K. Mirasın Paylaşılması Davası Açamaz (TMK m. 642)...................254

IV. YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 593 f. I) .........................................254

A. TEREKEYİ İYİ BİR YÖNETİCİ GİBİ ÖZENLE

YÖNETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR..............................................254

B. DAVA VE TAKİPLERİ MİRASÇILARA İHBAR ETMEK

ZORUNDADIR ............................................................................254

V. GÖREVLERİ......................................................................................255

A. YAZIMIN YAPILMASI...............................................................255

B. KORUMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI..................................255

C. MALLARIN SATILMASI ...........................................................255

D. ALACAKLARIN TAHSİLİ .........................................................256

E. BORÇLARIN ÖDENMESİ ..........................................................256

F. VASİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ ................................256

G. PARALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ......................................256

H. FAYDASI OLMAYAN ŞEYLERİN TASFİYESİ .......................256

VI. ÜCRETİ (TMK m. 592 f. IV, Tüzük m. 34 f. IV)...............................257

A. TALEP EDİLMELİDİR................................................................257

B. MAHKEMECE TAKDİR EDİLİR...............................................257

C. UYGUN MİKTAR VERİLİR.......................................................257

D. TEREKE BORCU SAYILIR........................................................257

VII. GÖREVİNİN SONA ERMESİ ...........................................................258

A. GÖREVİN SONA ERMESİ SEBEPLERİ....................................258

1. Kanunda Öngörülen Hallerin Sonlanması...............................258

2. Mirasın Paylaşılması ...............................................................258

B. GÖREVİN SONA ERMESİNİN ŞEKLİ ......................................258

1. Mirasçılar Tarafından Görevden Alınamaz.............................258

2. Mahkeme Kararı Bulunmalıdır ...............................................258

C. GÖREVİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI...........................259

VIII. HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER................................259

XXVI İçindekiler

& 23. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550).............261

I. GENEL OLARAK..............................................................................261

II. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550)..........261

A. GENEL OLARAK........................................................................262

1. Tanımı.....................................................................................262

2. Amacı......................................................................................262

B. NİTELİĞİ .....................................................................................263

C. ÖZELLİKLERİ.............................................................................264

1. Kamu Görevlisi Değildir.........................................................264

2. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Atanabilir.....................................264

D. ATANMASI (TMK m. 550 f. I) ...................................................265

1. Koşulları Uygun Olan Atanabilir ............................................265

a. Gerçek Kişi Atanabilir ......................................................265

aa. Hakim ve Savcı Atanamaz (TCA m. 140, f. V) .........265

bb. Herhangi Bir Gerçek Kişi Atanabilir..........................265

aaa. Kan ya da Kayın Hısımları Atanabilir...............266

bbb. Yasal Mirasçı ....................................................266

ccc. Atanmış Mirasçı ................................................266

ddd. Vasiyet Alacaklısı .............................................266

eee. Vasi, Kayyım ya da Yasal Danışman ................266

fff. Herhangi Bir Meslek Sahibi ..............................266

ggg. Tam Ehliyetli Her Kişi ......................................267

cc. Makamdaki Kişi Atanabilir........................................267

aaa. Makamda Halen Bulunan Kişi Atanabilir .........267

bbb. Makamda Bulunacak Kişi Atanabilir ................267

b. Tüzel Kişi Atanabilir.........................................................268

2. Atama Yetkisi Olan Tarafından Yapılmalıdır .........................268

a. Mirasbırakan Tarafından Bizzat Atanabilir.......................268

aa. Vasiyetname İle Atanabilir.........................................268

bb. Miras Sözleşmesiyle Atanabilir .................................269

İçindekiler XXVII

b. Mahkeme Tarafından Atanamaz .......................................269

c. Üçüncü Kişi Tarafından Atanamaz ...................................270

d. Atama Kararının Tanıma ve Tenfizi İstenebilir.................271

3. Tam Ehliyetli Olan Atanabilir (TMK m. 550 f. II)..................271

a. Gerçek Kişinin Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır ........................271

b. Tüzel Kişinin Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır...........................272

4. Birden Çok Atanabilir (TMK m. 551).....................................272

a. Görevi Birlikte Yürütürler (TMK m. 551, f. I)..................272

b. Görevi Yapamaz Olan Varsa Diğerleri Göreve Devam

Eder (TMK m. 551, f. II)...................................................272

c. Acele Hâllerde Her Biri Gerekli İşlemleri Yapabilir

(TMK m. 551, f. III)..........................................................273

5. İkameli Olarak Atanabilir........................................................273

a. Yedek Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Ataması ..........274

b. Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Ataması ...............274

6. Atama Şarta Bağlanabilir ........................................................274

E. GÖREVLENDİRME İŞLEMİ ......................................................274

1. Görevin Bildirilmesi (TMK m. 550 f. III)...............................275

a. Bildirim Zorunludur ..........................................................275

b. Bildirim Şekle Tabi Değildir.............................................275

c. Bildirim Vakit Geçirmeksizin Yapılmalıdır ......................275

d. Bildirim Çekişmesiz Yargı İşidir (HMK m. 382 f. II/c)....276

2. Görevin Kabulü (TMK m. 550 f. III) ......................................276

a. Açıkça Kabul.....................................................................276

b. Susarak Kabul ...................................................................277

c. Örtülü Kabul......................................................................277

3. Görevin Reddi .........................................................................277

4. Göreve Başlama Anı ...............................................................277

5. Göreve Başlamanın Sonucu ....................................................278

6. Görevin Süresi.........................................................................278

a. Mirasbırakan Düzenleme Yapmışsa..................................278

XXVIII İçindekiler

b. Mirasbırakan Düzenleme Yapmamışsa.............................278

aa. Paylaşmanın Tamamlanması......................................278

bb. Sulh Hakimi Tarafından Görevine Son Verme

(TMK m. 555, f. III)...................................................279

aaa. Yetersiz Olduğunun Tespiti...............................279

bbb. Görevini Kötüye Kullandığının Tespiti.............279

ccc. Ağır İhmalinin Tespiti.......................................279

cc. İstifası (TMK m. 554, f. II) ........................................279

dd. Kendiliğinden Sonlanması (TMK m. 554 f. I) ...........280

aaa. Görevlinin Ölümü .............................................280

bbb. Vasiyetnamenin İptali .......................................280

ccc. Fiil Ehliyetinin Kaybedilmesi ...........................280

aaaa. Gerçek Kişinin Fiil Ehliyetini

Kaybetmesi..............................................281

bbbb. Tüzel Kişinin Fiil Ehliyetini

Kaybetmesi..............................................281

ee. Tereke Mevcudunun Borçları Karşılamaya

Yetmemesi (TMK m. 636).........................................281

7. Görevin Sona Ermesinin Sonuçları .........................................281

a. Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa ...................281

b. Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Yoksa ..................282

G. GÖREV VE YETKİLERİ (TMK m. 552-553) .............................282

1. Görev ve Yetkileri (TMK m. 552 f. I).....................................282

a. Liste Düzenleme (TMK m. 552, f. II, b.1) ........................283

aa. Resmi Liste Değildir ..................................................283

bb. Olanak Varsa Mirasçılar Hazır Bulundurulabilir .......283

cc. Bildirim ve İhbar Yükümlülüğü Yoktur.....................283

dd. İlan Zorunluluğu Yoktur ............................................283

ee. Düzenleme Gideri Tereke Borcu Sayılır ....................283

ff. Tespit Davasına Konu Olabilir...................................284

gg. Mevcut Liste Varsa Yeniden Düzenlenmez ...............284

b. Terekeyi Yönetim (TMK m. 552, f. II, b. 2) .....................286

İçindekiler XXIX

c. Alacakların Tahsili, Borçların Ödenmesi

(TMK m. 552, f. II, b. 3) ...................................................287

d. Vasiyetleri Yerine Getirme (TMK m. 552, f. II, b.4) ........287

e. Plân Hazırlama (TMK m. 552, f. II, b. 5)..........................287

f. Temsil (TMK m. 552, f. II, b. 6) .......................................288

g. Bildirim (TMK m. 552, f. II, b. 7).....................................288

2. Tereke Malları Üzerinde Tasarruf (TMK m. 553)...................289

3. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez...............290

4. Tereke Yöneticiliği Görevi Verilebilir (TMK m. 592 f. II).....290

5. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir................................290

6. Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvurabilir................290

7. Tenkis Davasının Tarafı Olamaz.............................................290

8. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................................291

9. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................................291

10. Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir

(TMK m. 515 f. I) ...................................................................291

11. Yükleme Yükümlüsü Olamaz .................................................291

12. Vasiyetnamenin Açılması Davasında Çağrılabilir

(TMK m. 596 f. II) ..................................................................291

G. DENETLENMESİ (TMK m. 555)................................................292

H. SORUMLULUĞU (TMK m. 556)................................................293

I. ÜCRETİ (TMK m. 550 f. IV) .......................................................293

& 24. TASFİYE MEMURU (TMK m. 634 f. I) .................................................297

I. GENEL OLARAK..............................................................................297

II. TASFİYE MEMURUNUN ATANMASI...........................................297

III. TASFİYE MEMURUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ..................................298

A. İŞLERİNİ SULH MAHKEMESİNİN GÖZETİM VE

DENETİMİ ALTINDA YÜRÜTÜR (TMK m. 634, f. IV)...........298

B. İŞE TEREKENİN DEFTERİNİN DÜZENLENMESİYLE

BAŞLANIR (TMK m. 634, f. II) ..................................................299

XXX İçindekiler

C. ALACAK VE BORÇLARIN BİLDİRİLMESİ İSTENİR

(TMK m. 634, f. II).......................................................................299

D. ALACAKLARI TAHSİL EDER VE BORÇLARI ÖDER ...........299

E. İHTİYAÇ DUYDUĞU ORANDA MALLARI PARAYA

ÇEVİRİR ......................................................................................299

F. GEREK DUYULMAYAN MALLAR MİRASÇILARA

TESLİM EDİLEBİLİR .................................................................300

G. MİRASÇILARA BİLGİ VERİLİR (TMK m. 635 f. II)................300

H. GEREKLİ OLAN DAVALARI AÇABİLİR ................................300

I. MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II)........................................................................301

İ. BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II).......................................................301

J. MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR ....................................................................................301

K. VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597)...............................................................................301

IV. TASFİYE MEMURUNU ŞİKAYET (TMK m. 634 f. IV).................302

A. ŞİKÂYET KONUSU....................................................................302

B. ŞİKÂYETTE BULUNABİLECEKLER.......................................302

1. Mirasçılar ................................................................................302

2. Tereke Alacaklıları..................................................................302

C. ŞİKÂYET YERİ ...........................................................................302

D. ŞİKÂYET ŞEKLİ .........................................................................302

E. ŞİKÂYET SÜRESİ.......................................................................303

V. TASFİYE MEMURUNUN ÜCRETİ .................................................303

& 25. TEREKE TEMSİLCİSİ/ MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİ

(TMK m. 640 f. III)....................................................................................305

I. TEMSİLCİNİN ATANMASI GEREĞİ..............................................305

A. TEREKE ADINA AÇILAN DAVADA ORTAKLARIN

OLURUNUN ALINAMAMASI (TMK m. 640 f. III)..................305

1. Miras Ortaklığı Oluşmalıdır (TMK m. 640)............................305

2. Yönetim ve Tasarruf İşlemi Bulunmalıdır

(TMK m. 702 f. II) ..................................................................307

İçindekiler XXXI

3. Tereke Adına Dava Açılmış Olmalıdır....................................307

4. Diğer Ortakların Oluru Alınamamış Olmalıdır .......................308

B. TEREKE YÖNETİMİNDE ZORLUKLAR BULUNMASI .........313

II. TEMSİLCİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ.................................................313

III. TEMSİLCİ ATANMASINI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR......313

A. TÜM MİRASÇILAR İLGİLİ DAVADA TARAF İSE

ATANAMAZ................................................................................314

B. DAHA ÖNCE ATANMIŞ TEMSİLCİ VARSA ATANAMAZ...316

C. MİRASBIRAKAN ADINA KAYITLI OLMAYAN

TAŞINMAZ İÇİN ATANAMAZ .................................................317

D. DAVA KONUSUZ KALMIŞSA ATANAMAZ ..........................317

E. TEK MİRASÇI VARSA ATANAMAZ .......................................318

F. MİRAS ORTAKLIĞI SONLANMIŞSA ATANAMAZ...............318

1. Mirasın Paylaşılması ...............................................................318

2. Paylı Mülkiyete Geçilmesi ......................................................318

G. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİNDE ATANAMAZ...............319

IV. TEMSİLCİNİN BELİRLENMESİ .....................................................319

A. GERÇEK KİŞİ ATANABİLİR.....................................................319

1. Fiil Ehliyetine ve Yetkinliğe Sahip Olmalıdır.........................320

2. Mirasçılardan Biri Atanabilir ..................................................320

3. Mirasçı Olmayan Kişi Atanabilir ............................................320

4. Birden Çok Kişi Atanabilir .....................................................321

5. Görevi Kabul Zorunluluğu Yoktur..........................................321

6. Ücret İsteyebilir.......................................................................321

B. TÜZEL KİŞİ ATANABİLİR........................................................322

V. TEMSİLCİNİN SIFATINA İTİRAZ ..................................................322

VI. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI.........................................324

A. TEREKENİN DEFTERİNİ TUTARAK SULH HÂKİMİNE

VERMEK (TÜZÜK m. 55)...........................................................324

B. YÖNETİMİNE VERİLEN MALLARIN HESABINI

VERMEK (TÜZÜK m. 56 f. I c. 1) ..............................................324

XXXII İçindekiler

C. TEREKENİN YÖNETİMİ İLE İLGİ YAPACAĞI

HARCAMALAR TEREKEDEN ÖDEMEK

(TÜZÜK m. 56 f. II) .....................................................................325

D. MİRAS ORTAKLIĞI ADINA DAVANIN TARAFI

OLABİLİR....................................................................................325

2. Davalı Olarak Husumet Yöneltilebilir ....................................332

E. MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II)........................................................................333

F. BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II).......................................................333

G. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ

İŞLEMİ YAPABİLİR ...................................................................333

H. TEREKENİN OLAĞAN YÖNETİMİYLE İLGİLİ HER

TÜRLÜ İŞLEMİ YAPABİLİR.....................................................333

I. İRADİ TEMSİLCİNİN GÖREV KAPSAMINI

MİRASÇILAR BELİRLER..........................................................334

İ. MAHKEMECE ATANMIŞ TEMSİLCİNİN GÖREV

KAPSAMINI MAHKEME BELİRLER.......................................334

J. KENDİLİĞİNDEN DAVADAN FERAGAT VEYA

DAVAYI KABUL EDEMEZ VEYA SULH OLAMAZ..............335

K. MİRASIN PAYLAŞILMASI DAVASI AÇAMAZ

(TMK m. 642)...............................................................................335

VII. TEMSİLCİNİN YETKİ VE GÖREV SÜRESİ...................................335

VIII. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SINIRLANMASI ..............................336

A. GENEL YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR ............................336

B. SINIRLI YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR ...........................337

C. BİR DAVADA TEREKEYİ TEMSİL ETMEK ÜZERE

TEMSİLCİ ATANABİLİR...........................................................337

IX. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SONLANMASI.................................337

A. YETKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİ ..........................................338

1. İradi Temsilcinin Yetkisinin Sona Erdirilmesi........................338

2. Mahkemece Atanan Temsilcinin Yetkisinin Sona

Erdirilmesi...............................................................................338

B. KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ............................................338

1. Ölüm .......................................................................................338

İçindekiler XXXIII

2. Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi..................................339

a. Ölüm Karinesi (TMK. m.31, 44 f.I) ..................................339

b. Gaiplik Kararı Verilmesi Gaiplik Kararı

(TMK. m.32 f.I, 35)...........................................................340

3. Ehliyetsiz Hale Gelmesi ..........................................................341

4. Miras Ortaklığının Sona Ermesi..............................................341

5. Sürenin Sona Ermesi ...............................................................341

6. İstifa ........................................................................................341

7. İşlemin Tamamlanması ...........................................................342

X. TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU....................................................342

XI. TEMSİLCİNİN ATANMASI USULÜ...............................................343

A. MİRASÇILAR TARAFINDAN ATANMASI .............................343

B. MAHKEME TARAFINDAN ATANMASI

(TMK m. 640 f. III).......................................................................343

1. Görevli Mahkeme (TMK m. 640 f. III, V) ..............................344

2. Yetkili Mahkeme.....................................................................344

3. Davacı .....................................................................................344

a. Talep Edebilecekler...........................................................345

aa. Mirasçı Talep Edebilir................................................345

aaa. Yasal Mirasçı Talep Edebilir.............................345

aaaa. Ölmüşse Mirasçıları ................................346

bbbb. Mirasçılık Sıfatını Yitirmişse Yerine

Geçenler ..................................................346

bbb. Atanmış Mirasçı Talep Edebilir ........................346

ccc. Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarılan

(TMK m.513) Mirasçı Talep Edebilir ...............347

ddd. Artmirasçı (TMK m. 521) Talep Edebilir..........347

eee. Önmirasçı (TMK m. 524) Talep Edebilir..........347

fff. Miras Payını Kısmen Devreden Mirasçı

Talep Edebilir....................................................347

bb. Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir ...............................347

cc. Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir.......................349

XXXIV İçindekiler

b. Talep Edemeyecekler ........................................................349

aa. Alacaklılar..................................................................349

aaa. Tereke Alacaklısı Talep Edemez.......................350

aaaa. Mirasbırakanın Alacaklısı Talep

Edemez....................................................350

bbbb. İntikal Alacaklısı Talep Edemez .............350

bbb. Mirasçının Alacaklısı Talep Edemez.................350

ccc. Vasiyet Alacaklısı Talep Edemez......................350

bb. Miras Payını Devralan Üçüncü Kişi...........................350

cc. Miras Payını Tamamen Devreden Mirasçı.................351

c. Talep Şekli ........................................................................351

4. Davalı......................................................................................351

5. Adli Tatilde İncelenebilir ........................................................352

6. Feragat.....................................................................................353

7. Kanun Yolları..........................................................................353

a. HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ................................353

aa. Hüküm Temyiz Edilebilir ..........................................353

bb. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır .................................354

b. HMK Uygulamasında Kanun Yolu...................................355

aa. İstinaf Yolu Açıktır ....................................................355

bb. Temyiz Yolu Kapalıdır (HMK 362/1-b) ....................355

cc. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır .................................357

& 26. TEREKE ALACAKLISI...........................................................................359

I. GENEL OLARAK..............................................................................359

II. TEREKE ALACAKLISI ....................................................................359

A. MİRASBIRAKANIN ALACAKLISI...........................................360

1. Mirasbırakanın Alacaklısının Yetkileri ...................................360

a. Terekenin Resmî Tasfiyesini İsteyebilir............................360

b. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz ................360

c. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.........360

İçindekiler XXXV

d. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 591 f. III)...........................................................360

e. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ............................................................361

f. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ............................................................361

a. Miras Açılmış Olmalıdır (TMK m. 575) ...........................361

b. Ödemeden Âciz Bir Mirasbırakan Bulunmalıdır...............361

c. Miras Süresinde Reddedilmelidir......................................361

d. Reddeden Mirasçıya Kazandırma Yapılmış Olmalıdır......362

aa. Kazandırma Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde

Gerçekleşmelidir ........................................................362

bb. Kazandırma Denkleştirmeye Tabi Olmamalıdır.........362

cc. Kazandırma Olağan Eğitim ve Öğrenim Gideri

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II)................................362

dd. Kazandırma Âdet Üzere Verilen Çeyiz

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II)................................363

e. Dava Açılmış Olmalıdır ....................................................363

3. Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle Resmi Tasfiye

(TMK m. 633) .........................................................................363

4. Mirasçıların Sorumluluğunun Kapsamı

(TMK m. 618 f. III).................................................................364

a. İyiniyetli Mirasçıların Sorumluluğu ..................................364

b. Kötü Niyetli Mirasçıların Sorumluluğu.............................364

B. İNTİKAL ALACAKLISI..............................................................365

& 27. MİRASÇININ ALACAKLISI ..................................................................367

I. GENEL OLARAK..............................................................................367

II. MİRASÇININ ALACAKLISI ............................................................367

A. GENEL OLARAK........................................................................367

B. YETKİLERİ..................................................................................367

1. Tenkis Davası Açabilir (TMK m. 562) ...................................368

2. Resmi Tasfiye Talep Edemez..................................................368

3. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez...............368

XXXVI İçindekiler

4. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................................368

5. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................................368

6. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz ......................369

& 28. VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 517) ................................................371

I. GENEL OLARAK..............................................................................371

II. VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 517) ..........................................371

A. VASİYET ALACAKLISI OLABİLECEKLER ...........................372

1. Gerçek Kişiler Olabilir............................................................372

2. Tüzel Kişiler Olabilir ..............................................................372

3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir ....................373

4. Cenin Olabilir..........................................................................373

5. Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir ..........................373

a. Üçüncü Kişi Belirleyemez ................................................373

b. Vasiyet Borçlusu Belirleyemez .........................................373

c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Belirleyemez

(TMK m. 550) ...................................................................374

6. Birden Çok Kişi Olabilir .........................................................374

B. VASİYET ALACAKLISININ ÖZELLİKLERİ ...........................374

1. Mirasçı Sıfatı Yoktur...............................................................374

2. Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır..........................................374

3. Mirasçıların Cüz’î Halefidir....................................................375

4. Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir...............................378

5. Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz....................................378

6. Miras Ortaklığına Dahil Değildir ............................................378

7. Tereke Borçlarından Sorumlu Değildir...................................379

C. VASİYET ALACAKLISININ HAK VE YETKİLERİ ................379

1. Resmi Tasfiye Talep Edemez..................................................379

2. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez...............379

3. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 633 f. II) ..................................................................379

İçindekiler XXXVII

4. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................................379

5. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir

(TMK m. 527 f.II) ...................................................................380

6. Alacağını Devredebilir (TBK m. 183).....................................380

7. Boşanma Davasını Sürdüremez (TMK m. 181) ......................381

II. ART VASİYET ALACAKLISI..........................................................382

A. GENEL OLARAK........................................................................382

B. ART VASİYET ALACAKLISI ATAMADA İKİ VASİYET

ALACAKLISI VARDIR ..............................................................382

1. Ön Vasiyet Alacaklısı..............................................................383

2. Art Vasiyet Alacaklısı .............................................................383

C. ART VASİYET ALACAKLISI OLABİLECEKLER...................383

1. Gerçek Kişiler Olabilir............................................................383

2. Tüzel Kişiler Olabilir ..............................................................383

3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir ....................383

4. Cenin Olabilir..........................................................................384

5. Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir ..........................384

a. Üçüncü Kişi Belirleyemez.................................................384

b. Vasiyet Borçlusu Belirleyemez .........................................384

c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Belirleyemez

(TMK m. 550) ...................................................................384

6. Birden Çok Kişi Olabilir .........................................................384

D. ART VASİYET ALACAKLISININ ÖZELLİKLERİ ..................385

1. Mirasçı Sıfatı Yoktur...............................................................385

2. Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır..........................................385

3. Mirasçıların Cüz’î Halefidir ....................................................385

4. Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir...............................385

5. Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz....................................386

6. Miras Ortaklığına Dahil Değildir ............................................386

7. Tereke Borçlarından Sorumlu Değildir ...................................386

E. ART VASİYET ALACAKLISININ HAK VE YETKİLERİ .......387

XXXVIII İçindekiler

1. Resmi Tasfiye Talep Edemez..................................................387

2. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez...............387

3. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 633 f. II) ..................................................................387

4. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................................387

5. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir .....................387

& 29. VASİYET BORÇLUSU/YÜKÜMLÜSÜ .................................................389

BEŞİNCİ BÖLÜM

YASAL MİRASÇILAR (TMK M. 495-501)

& 30. MİRASÇILIĞI TESPİT İLKELERİ .......................................................393

I. GENEL OLARAK..............................................................................393

II. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (TMK m. 514 f. I)................................394

A. ÖZGÜRLÜĞÜN KAPSAMI ........................................................395

B. ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI..................................................396

III. TASARRUF SINIRLAMASI (TMK m. 514 f. II)..............................396

A. ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMA ..........................................................396

B. ŞEKİL ŞARTINA BAĞLANMA .................................................396

C. SINIRLI SAYIYA BAĞLANMA ................................................396

D. SONSUZA KADAR TASARRUF EDEMEME...........................397

IV. YASAL MİRASÇILIĞIN TESPİTİ ...................................................397

A. KAVRAM.....................................................................................397

B. BELİRLEME SİSTEMLERİ ........................................................398

1. Birey Sistemi...........................................................................398

2. Sınıf Sistemi............................................................................399

3. Derece/Zümre Sistemi.............................................................399

a. Yakın Derece Önceliği......................................................401

b. Yakın Sıra Önceliği...........................................................402

c. Derece İçerisinde Halefiyet...............................................402

İçindekiler XXXIX

d. Aynı Derecede Eşitlik .......................................................403

C. DAYANAKLARI .........................................................................404

1. Hısımlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık ............................404

a. Kan Bağı Hısımlığına Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 495-498)............................................................404

b. Yapıntı Hısımlığa Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 500) ...................................................................405

2. Evlilik Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 499).......406

3. Vatandaşlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 501) .........................................................................406

& 31. HISIMLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK....................407

I. GENEL OLARAK..............................................................................407

II. KAN BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 495-498)..............................................................................408

A. BİRİNCİ DERECE/ZÜMRE MİRASÇILARI (TMK m. 495) .....408

1. Evlilik İçi Hısımlar (TMK m. 495) .........................................409

a. Kural: Birinci Derece Mirasçılar Mirasbırakanın

Altsoyudur.........................................................................409

b. Altsoyun Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan

Hükümlere Göre Belirlenir................................................411

c. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Statüsü ......412

d. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Eşinin

Statüsü...............................................................................414

e. Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat Edilemeyen

Altsoyun Statüsü ...............................................................414

f. Baba Bir Ana Ayrı Kardeş Olanların Statüsü....................415

g. Altsoy Kaydı İptal Edilenin Statüsü ..................................415

h. Soybağı Reddedilen Altsoyun Statüsü ..............................416

2. Evlilik Dışı Hısımlar (TMK m. 498).......................................416

a. Tanıma İle Oluşan Altsoy İlişkisi......................................419

b. Babalık Hükmü İle Oluşan Altsoy İlişkisi.........................420

c. Yönetsel Kurulma İle Oluşan Altsoy İlişkisi.....................422

B. İKİNCİ DERECE/ZÜMRE MİRASÇILARI (TMK m. 496)........422

XL İçindekiler

C. ÜÇÜNCÜ DERECE/ZÜMRE MİRASÇILARI (TMK m. 497) ...429

III. YAPINTI HISIMLIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 500).....................................................................................435

A. GENEL OLARAK........................................................................436

B. ÖZELLİKLERİ.............................................................................437

1. Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi

Mirasçı Olurlar........................................................................437

2. Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinenin Hısımlarının

Mirasçısı Değildir ...................................................................438

3. Evlâtlığın Kendi Ailesindeki Mirasçılığı Devam Eder............439

4. Evlât Edinen ve Hısımları, Evlâtlığa Mirasçı Olmazlar ..........442

5. Evlâtlık İlişkisi Sürüyor Olmalıdır..........................................442

a. Geçersizliği Dava Konusu Değil İse .................................443

b. Geçersizliği Dava Konusu İse ...........................................443

6. Evlat Edinmenin Şekli İşlemin Yapıldığı Yer Hukukuna

Tabidir.....................................................................................444

7. Evlatlığı Şeklinde 4.10.1926’dan Önce Kayıtlara

Yazılmasının Sonuca Etkisi Yoktur ........................................445

& 32. EVLİLİK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 499).............................................................................................447

I. GENEL OLARAK..............................................................................447

A. ÖLÜM ANINDA GEÇERLİ EVLİLİK BULUNMALIDIR ........448

1. Eş Statüsü Uygulanacak Haller ...............................................448

a. Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır ...........................448

d. Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır......................................449

e. Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır..................449

f. Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır .......................450

g. Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır................................450

h. Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır ...............450

2. Eş Statüsü Uygulanmayacak Haller ........................................451

a. Yok Evliliklerde Uygulanmaz...........................................451

b. Nişanlılıkta Uygulanmaz...................................................451

İçindekiler XLI

c. Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz...........452

aa. Common Law Evlilik.................................................452

bb. Kayıtsız Hayat Ortaklığı.............................................453

cc. Kayıtlı Hayat Ortaklığı...............................................453

aaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat

Ortaklığı ............................................................454

bbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat

Ortaklığı ............................................................454

dd. Homoparental Aile .....................................................455

ee. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı ..........................455

ff. Eş Cinsel Evlilik.........................................................455

d. Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz.....................................456

e. Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz..........................456

B. EŞİN MİRASÇILIĞI ÖLÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE

OLAN HÜKÜMLERE GÖRE BELİRLENİR..............................457

II. EŞİN, BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE

YÜRÜRLÜKTEKİ STATÜSÜ ..........................................................457

A. MİRASBIRAKANIN ALTSOYU (BİRİNCİ DERECE) İLE

BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA (TMK m. 499, b. 1)..................457

B. MİRASBIRAKANIN ANA VE BABASI (İKİNCİ DERECE)

İLE BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA (TMK m. 499, b. 2)...........458

C. MİRASBIRAKANIN BÜYÜK ANA VE BÜYÜK

BABALARI VE ONLARIN ÇOCUKLARI

(ÜÇÜNCÜ DERECE) İLE BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA

(TMK m. 499, b. 3) .......................................................................459

III. EŞİN BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE

MÜLGA STATÜSÜ...........................................................................461

A. 3678 SAYILI KANUN ÖNCESİ MÜLGA STATÜSÜ................461

1. Birinci Derece İle ....................................................................461

2. İkinci Derece İle......................................................................463

3. Üçüncü Derece İle...................................................................463

4. Dördüncü Derece İle ...............................................................463

B. 3678 SAYILI KANUN VE 4721 SAYILI KANUN ARASI

MÜLGA STATÜSÜ .....................................................................464

XLII İçindekiler

1. Birinci Derece İle ....................................................................464

2. İkinci Derece İle......................................................................464

3. Üçüncü Derece İle...................................................................464

4. Dördüncü Derece İle ...............................................................465

IV. EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN

MİRASÇILIĞINA ETKİSİ.................................................................465

A. EVLENMENİN BUTLANI KAVRAMI ......................................465

1. Mutlak Butlan Davası (TMK m. 145-147)..............................467

2. Nisbî Butlan Davası (TMK m. 148-153).................................468

B. EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN

MİRASÇILIĞINA ETKİSİ...........................................................469

1. Yasal Mirasçılığa Etkisi ..........................................................469

a. Eş Sıfatıyla Etkisi..............................................................470

aa. Sağ Eş İyiniyetli İse Etkisi .........................................470

bb. Sağ Eş İyiniyetli Değilse Etkisi..................................480

b. Kan Hısımı Sıfatıyla Etkisi ...............................................480

2. Ölüme Bağlı Tasarrufla Sağlanan Haklara Etkisi....................480

a. Lehdar İyiniyetli İse Etkisi................................................480

b. Lehdar İyiniyetli Değilse Etkisi ........................................481

c. Aksi Düzenlenmişse Etkisi................................................481

V. BOŞANMA DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ

(TMK m. 181).....................................................................................481

A. GENEL OLARAK........................................................................482

1. 4721 SAYILI KANUN İLE BAŞLAYAN DÖNEM ..............483

2. 22.4.2011-1.10.2011 ARASI DÖNEM ...................................484

3. 1.10.2011 SONRASI DÖNEM ...............................................486

B. BOŞANMA DAVASI SÜRDÜRÜLEBİLİR NİTELİKTE

OLMALIDIR ................................................................................487

1. Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında ........................488

2. Anlaşmalı Boşanma Davasında...............................................489

3. Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında .....................489

İçindekiler XLIII

C. EŞLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ OLMALI YA DA ÖLMÜŞ

SAYILMALIDIR..........................................................................490

1. Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır................................................490

a. Eş Karardan Önce Öldü İse ...............................................492

b. Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse............492

aa. Eşin Ölümü İstinaf Aşamasında Belirlenmişse ..........493

bb. Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse ........493

cc. Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında

Belirlenmişse..............................................................493

c. Eş Davadan Önce Öldü İse................................................494

d. Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç

Doğurmaz..........................................................................494

e. Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir.............................494

aa. Davacı Eş Ölmüş Olabilir ..........................................494

bb. Davalı Eş Ölmüş Olabilir ...........................................495

2. Eşlerden Biri Ölmüş Sayılmalıdır ...........................................495

a. Ölüm Karinesinin Gerçekleşmesi

(TMK m. 31, 44 f. I)..........................................................495

b. Gaiplik Kararı Verilmiş Olması (TMK m. 35 f. I) ............496

D. HÜKMÜN BOŞANMA BÖLÜMÜ KESİNLEŞMEMİŞ

OLMALIDIR ................................................................................497

E. MİRASÇILAR DAVAYA DEVAM EDİYOR OLMALIDIR .....498

1. Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa .................................499

2. Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa ...................................500

a. Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa ........500

b. Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa.........500

3. Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse ..................501

4. Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez..............................501

5. Mirasçı Olan Davaya Devam Edebilir ....................................502

a. Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları ................................502

b. Ölen Eşin Altsoyu Yoksa ..................................................503

c. Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu ..........................................503

XLIV İçindekiler

d. Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu..........................................503

e. Atanmış Mirasçılar (TMK m. 516 f. I)..............................504

f. Cenin .................................................................................505

g. Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez....505

h. Mirasçılar Davayı Islah Edemez .......................................506

ı. Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir.....506

aa. Mirasçı Küçük İse ......................................................507

bb. Ergin Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda

Değilse .......................................................................507

cc. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa...................507

dd. Mirasçı Gaip İse.........................................................508

ee. Vasiyet Alacaklısı Varsa ............................................508

ff. Mirasçılar Bilinmiyorsa .............................................509

gg. Mirası Reddedenler Varsa..........................................509

hh. Vesayet Altındaki Kişi Varsa.....................................510

ıı. Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa.......................510

ii. Mirasçı Mirastan Yoksun İse .....................................511

i. Boşanma Kararı Verilemez ...............................................511

j. Davanın Düşürülmesine Karar Verilemez.........................512

F. SAĞ EŞİN KUSURU İSPATLANMIŞ OLMALIDIR.................513

1. Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır ..........513

a. Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa .............................................513

b. Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa ........................................514

2. Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez...........................................514

3. Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez ......514

4. Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez..............515

5. Ayrıca Mirasçılık Sıfatının Sonlandığına Karar Verilemez ....515

VI. ÇOKEŞLİLİĞİN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ ..........................515

A. ESKİ HUKUKUN UYGULANDIĞI DURUM............................516

B. BUTLAN KARARINDAN ÖNCE ÇOKEŞLİLİĞİN

SONLANMASI ............................................................................516

İçindekiler XLV

1. Birinci Evliliğin Sonlanması ...................................................517

a. İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli İse

(TMK m. 147 f. III)...........................................................517

b. İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli Değilse...................519

2. İkinci Evliliğin Sonlanması.....................................................519

3. Birinci ve İkinci Evliliğin Sonlanması ....................................520

& 33. VATANDAŞLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK..........521

I. GENEL OLARAK..............................................................................521

II. KOŞULLARI......................................................................................521

A. BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DERECE MİRASÇISI

BULUNMAMALIDIR .................................................................522

B. EŞİ HAYATTA OLMAMALIDIR...............................................523

C. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN ATANMIŞ MİRASÇI

OLMAMALIDIR..........................................................................523

D. HAK SAHİPLERİ MİRASÇILIK SIFATLARINI

BİLDİRMEYE ÇAĞRILMIŞ OLMALIDIR (TMK m. 594)........524

III. ÖZELLİĞİ ..........................................................................................525

A. MİRASÇILIĞI ÖZEL HUKUKA DAYANIR .............................525

B. KÜLLİ HALEFTİR ......................................................................525

C. ATANMIŞ MİRASÇI OLABİLİR ...............................................526

D. VASİYET ALACAKLISI OLABİLİR .........................................526

E. TEK YÖNLÜ MİRASÇIDIR........................................................526

F. DİĞER YASAL MİRASÇILARIN HAK VE YETKİSİNE

SAHİPTİR.....................................................................................527

1. Mirası Reddedebilir...........................................................527

2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açabilir .........................527

3. İptal Davası Açabilir .........................................................527

4. Mirasın Paylaştırılmasını Talep Edebilir...........................527

5. Davada Mirasçı Sıfatıyla Taraf Olabilir ............................527

IV. SONUÇLARI (TMK m. 631) .............................................................528

A. TEREKENİN RESMÎ DEFTERİ TUTULUR

(TMK m. 631 f. I) .........................................................................528

XLVI İçindekiler

B. DEFTERE YAZILAN BORÇLARDAN SADECE MİRAS

YOLUYLA EDİNDİĞİ DEĞERLERDEN SORUMLULUK

DOĞAR (TMK m. 631 f. II).........................................................528

V. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................528

A. HAZİNE DAVA AÇABİLİR (TMK m. 594) ...............................529

B. AKTİF HUSUMET EHLİYETİ OLMAYAN DAVA

AÇAMAZ .....................................................................................529

C. DAVANIN SONUCUNU ETKİLEYECEK TÜM

DELİLLERİN EKSİKSİZ TOPLANMALIDIR ...........................531

ALTINCI BÖLÜM

ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

(TMK M. 531-549)

& 34. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR.......................533

I. GENEL OLARAK..............................................................................533

II. VASİYETNAME................................................................................534

III. MİRAS SÖZLEŞMESİ.......................................................................534

A. ŞEKLİ (TMK m. 545)...................................................................535

1. Resmî Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi

(TMK m. 545 f. I) ...................................................................535

2. Sözleşmenin Taraflarının Hazır Bulunması

(TMK m. 545 f. II) ..................................................................536

a. Arzularını Resmî Memura Aynı Zamanda Bildirme .........536

b. Sözleşmeyi Memurun ve İki Tanığın Önünde

İmzalama...........................................................................536

B. ORTADAN KALDIRILMASI (TMK m. 546-548)......................538

1. Sağlararasında (TMK m. 546-547) .........................................538

a. Sözleşme veya Vasiyetname İle (TMK m. 546)................539

b. Sözleşmeden Dönme Yolu İle (TMK m. 547) ..................540

2. MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME .................................541

a. Mirasçı Atanan Kişi Mirasbırakanın Ölümünde Sağ

Değilse (TMK m. 548 f. I) ................................................541

İçindekiler XLVII

b. Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişi Mirasbırakanın

Ölümünde Sağ Değilse (TMK m. 548 f. I)........................541

c. Ölen Kişinin Mirasçılarının Zenginleşmeyi Geri

İstemesi (TMK m. 548 f. II) ..............................................542

IV. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ (MİRAS SÖZLEŞMESİ)

(TMK m. 527).....................................................................................542

A. İÇERİĞİNE GÖRE.......................................................................543

1. Mirasçı Atama Sözleşmesi ......................................................544

2. Mal Vasiyeti Sözleşmesi .........................................................544

3. Üçüncü Kişi Yararına Miras Sözleşmesi.................................545

B. ETKİSİNE GÖRE.........................................................................545

1. Ölüme Bağlı Kazandırma Yapan Taraf Sayısına Göre............545

a. Bir Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi................................545

b. İki Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi ................................546

2. İvaz Durumuna Göre...............................................................546

a. İvazlı Olumlu Miras Sözleşmesi .......................................546

b. İvazsız Olumlu Miras Sözleşmesi .....................................546

V. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ (OLUMSUZ MİRAS

SÖZLEŞMESİ) (TMK m. 528-530) ...................................................546

A. KAPSAMI (TMK m. 528) ............................................................548

1. Mirasbırakan İle Mirasçısı Arasında Yapılır

(TMK m. 528 f. I) ...................................................................549

a. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılık Sağlanarak

Yapabilir............................................................................549

aa. Kural Olarak Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç

Doğurur ......................................................................550

bb. Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç

Doğurmayacağı Düzenlenebilir

(TMK m. 528 f. III)....................................................550

b. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılıksız Yapabilir

(TMK m. 528 f. I)..............................................................550

2. Feragat Eden, Mirasçılık Sıfatını Kaybeder

(TMK m. 528 f. II) ..................................................................551

B. HÜKÜMDEN DÜŞMESİ (TMK m. 529).....................................552

XLVIII İçindekiler

C. TEREKE ALACAKLILARININ HAKKI (TMK m. 530)............553

VI. MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

(TMK m. 572-574)..............................................................................553

A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI

VERMESİNDE (TMK m. 572) ....................................................554

B. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA (TMK m. 573-574)....554

1. Tenkis (TMK m. 573) .............................................................554

2. Geri Verme (TMK m. 574) .....................................................555

YEDİNCİ BÖLÜM

MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

(ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ÇEŞİTLERİ/KAPSAMI)

& 35. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN

KAPSAMI (TMK m. 514-530)..................................................................557

I. GENEL OLARAK (TMK m. 514) .....................................................557

II. TANIMI..............................................................................................558

III. KAPSAMI ..........................................................................................558

A. VASİYETNAME İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI

TASARRUFLAR..........................................................................559

B. MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLEN ÖLÜME

BAĞLI TASARRUFLAR.............................................................559

C. VASİYETNAME YA DA MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE

YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ..................560

& 36. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU..................................563

I. GENEL OLARAK (TMK m. 514) .....................................................563

II. YORUM .............................................................................................563

A. VASİYETNAMENİN YORUMU ................................................564

1. Genel Kural.............................................................................564

a. Vasiyetnamenin Metnine Bağlılık.....................................564

b. Mirasbırakanın İradesine Bağlılık .....................................565

c. Dış Etmenlere Bağlılık......................................................568

2. Özel Kural...............................................................................568

İçindekiler XLIX

a. Vasiyetin Ayakta Tutulması (Favor Testamenti) Amacı...569

b. Kanuni İntikal Amacı ........................................................570

c. Yapılış Amacı....................................................................571

3. Yargılama Usulü .....................................................................571

B. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU .......................................571

1. Sözleşmeye Üstünlük (Favor Pacti Successoralis) Verme ......572

2. Kanuni İntikal Uygulaması .....................................................572

3. Yapılış Amacı .........................................................................572

& 37. MİRASÇI ATAMA (TMK m. 516) ..........................................................573

A. MİRASBIRAKAN BİR VEYA BİRDEN ÇOK KİŞİYİ

MİRASÇI ATAYABİLİR (TMK m. 516 f. I)...............................573

B. BİR KİŞİNİN, MİRASI ALMASINI İÇEREN HER

TASARRUF MİRASÇI ATANMASI SAYILIR

(TMK m. 516 f. II) ........................................................................574

C. BİR KİŞİ HEM YASAL MİRASÇI HEM ATANMIŞ

MİRASÇI OLABİLİR ..................................................................575

& 38. İKAMELİ TASARRUFLAR ....................................................................577

I. GENEL OLARAK..............................................................................577

II. YEDEK MİRASÇI ATAMA (TMK m. 520) .....................................578

III. ARTMİRASÇI ATAMA (TMK m. 521-525).....................................579

& 39. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510-513)...............................581

I. GENEL OLARAK..............................................................................581

II. CEZA AMACIYLA MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA/

CEZALANDIRICI ÇIKARMA (TMK m. 510-512) ..........................582

A. SEBEPLERİ (TMK m. 510) .........................................................583

1. Ağır Bir Suç İşleme (TMK m. 510, b. 1) ................................584

a. Ağır Bir Suç İşlenmelidir ..................................................584

aa. Objektif Koşul............................................................584

bb. Sübjektif Koşul...........................................................584

b. Suç Yakına Karşı İşlenmelidir...........................................585

c. Asli Fail Olmak Gerekli Değildir......................................585

d. Cezalandırılması Zorunlu Değildir....................................585

L İçindekiler

e. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmalıdır .................................585

f. Hukuka Uygunluk Sebebi Bulunmamalıdır ......................586

2. Yükümlülükleri Önemli Ölçüde Yerine Getirmeme

(TMK m. 510, b. 2) .................................................................586

B. ŞEKLİ (TMK m. 510)...................................................................589

C. HÜKÜMLERİ (TMK m. 511) ......................................................590

1. Mirastan Pay Alamaz (TMK m. 511 f. I) ................................590

2. Tenkis Davası Açamaz (TMK m. 511 f. I)..............................591

3. Miras Payının İntikali (TMK m. 511 f. II) ..............................591

a. Varsa Altsoyuna Kalır.......................................................591

b. Altsoyu Yoksa Yasal Mirasçılarına Kalır..........................592

c. Başka Türlü Tasarrufta Bulunulabilir................................592

4. Altsoyu, O Kimse Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi

Saklı Payını İsteyebilir (TMK m. 511 f. III) ...........................593

5. Resmi Tasfiye İsteyemez ........................................................593

6. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez...............593

D. İSPAT YÜKÜ (TMK m. 512 f. II)................................................594

E. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMAYA İTİRAZ................................594

F. İTİRAZIN SONUÇLARI (TMK m. 512 f. III).............................596

1. Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilememişse......................596

2. Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilmişse ............................599

3. Çıkarma Sebebi Tasarrufta Belirtilmemişse............................599

4. Çıkarma Sebebi Hakkında Açık Bir Yanılma Varsa ...............600

G. İTİRAZA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ ...................................601

1. Görevli Mahkeme ...................................................................601

2. Taraf Teşkili............................................................................602

III. ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA/

KORUYUCU ÇIKARMA (TMK m. 513)..........................................603

A. HÜKÜMLERİ...............................................................................603

B. ŞEKLİ ...........................................................................................604

İçindekiler LI

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MURİS MUVAZAASI

& 40. MURİS MUVAZAASI...............................................................................605

I. GENEL OLARAK..............................................................................605

II. MURİS MUVAZAASININ KAPSAMINA GİRMEYEN

İŞLEMLER.........................................................................................607

A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR..............................................607

B. İNTİFA HAKKI TESİSİ...............................................................608

C. BAĞIŞ...........................................................................................608

D. BEDELİ ÖDENEREK SATIN ALMA.........................................609

III. İSPAT .................................................................................................609

A. GENEL OLARAK........................................................................609

B. ÖLÇÜTLER..................................................................................611

1. Beşeri İlişkiler .........................................................................611

2. Gerçek Değerle Satış Bedeli Arasındaki Fark.........................614

3. Gelenek ve Görenekler............................................................615

4. Olayların Olağan Akışı............................................................615

5. Satın Alma Gücü.....................................................................617

6. Toplumsal Eğilimler................................................................618

7. Sözleşme Yapmak İçin Haklı ve Makul Bir Sebebin

Varlığı .....................................................................................619

III. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................620

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................620

B. YETKİLİ MAHKEME .................................................................621

C. TARAFLAR .................................................................................622

D. ISLAH...........................................................................................625

E. ZAMANAŞIMI.............................................................................625

LII İçindekiler

DOKUZUNCU BÖLÜM

MİRASIN GEÇMESİ

& 41. MİRASIN AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI ..............................627

I. GENEL OLARAK..............................................................................627

II. MİRASIN AÇILMA ANI (TMK m. 575 c. 1)....................................629

III. MİRASIN DEĞERLENDİRME ANI (TMK m. 575 c. 2)..................629

IV. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................632

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................632

B. YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 576 f. I) ...................................633

C. DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ YER (TMK m. 576 f. II) ............633

1. Mirasbırakanın Tasarrufların İptali Davaları

(TMK m. 576 f. II) ..................................................................633

2. Tenkis Davaları (TMK m. 576 f. II)........................................634

3. Mirasın Paylaştırılması (TMK m. 576 f. II) ............................634

4. Miras Sebebiyle İstihkak Davaları (TMK m. 576 f. II)...........634

& 42. MİRASÇI OLABİLME KOŞULLARI/ MİRASÇILIK

EHLİYETİ/MİRASA EHLİYET .............................................................635

I. GENEL OLARAK..............................................................................635

II. MİRASA EHİL OLMAK/HAK EHLİYETİ

(TMK m. 8, 577 f. I, 580, 581) ...........................................................635

A. GENEL OLARAK........................................................................636

B. GERÇEK KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ......................................636

1. Kural Olarak (TMK m. 577 f. I)..............................................637

2. İstisnalar..................................................................................638

C. TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ.........................................639

D. TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN TOPLULUĞA

YAPILAN KAZANDIRMALAR (TMK m. 577 f. II)..................639

1. Genel Olarak ...........................................................................640

2. Kazandırmanın Yorumu Hakime Aittir...................................640

a. Mirasbırakanın Amacı Gerçekleştirebiliyorsa...................640

İçindekiler LIII

b. Mirasbırakanın Amacı Gerçekleştirilemiyorsa..................641

III. MİRASTAN YOKSUN OLMAMAK (TMK m. 578)........................641

A. KOŞULLARI................................................................................641

1. Mirastan Yoksunluk Sebebi Gerçekleşmelidir

(TMK m. 578, f. I) ..................................................................641

a. Mirasbırakanı Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs

Edenler ..............................................................................642

b. Mirasbırakanı Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak

Duruma Getirenler.............................................................644

c. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf Yapmasını

veya Böyle Bir Tasarruftan Dönmesini Sağlayanlar ve

Engelleyenler.....................................................................644

aa. Aldatma Yoluyla ........................................................645

bb. Zorlama Yoluyla ........................................................645

cc. Korkutma Yoluyla......................................................645

d. Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir

Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu

Ortadan Kaldıranlar veya Bozanlar ...................................645

2. Mirasbırakanın Affı Bulunmamalıdır (TMK m. 578, f. II) .....646

B. SONUÇLARI................................................................................646

1. Yalnız Yoksun Olanı Etkiler (TMK m. 579 f. I) .....................646

2. Yoksunluk O Mirasbırakana Özgüdür.....................................647

3. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi Kabul Edilir

(TMK m. 579 f. II) ..................................................................647

4. Kendiliğinden Oluşur ..............................................................647

5. Mirasçı Olamazlar...................................................................648

6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Herhangi Bir Hak Edinemezler.........648

7. Hükmü Geçmişe Yürür ...........................................................648

8. Resmi Tasfiye İsteyemez ........................................................648

9. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez...............648

C. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ........................................649

D. TESPİTİNDE GÖREVLİ MAHKEME ........................................650

LIV İçindekiler

IV. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK

(TMK m. 580-581)..............................................................................650

A. GENEL OLARAK........................................................................651

1. Mirasçı Olarak Hak Sahipliği (TMK m. 580) .........................651

a. Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak

Sağ Olma (TMK m. 580 f. I).............................................651

b. Mirasın Açıldığı Anda Sağ Olan Mirasçının Sonradan

Ölümü (TMK m. 580 f. II) ................................................653

2. Vasiyet Alacaklısının Mirasçılığı (TMK m. 581) ...................653

a. Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak

Sağ Olmalıdır ....................................................................654

b. Mirasbırakandan Önce Ölmüş İse .....................................654

aa. Kural Olarak Vasiyeti Yerine Getirme

Yükümlülüğü Kalkar (TMK m. 581 f. I)....................654

bb. Aksi Düzenlemede Yükümlülük Devam Eder

(TMK m. 581 f. II) .....................................................655

B. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK

KOŞULUNUN İSTİSNALARI ....................................................655

1. Ceninin Mirasçılığı (TMK m. 582) .........................................655

2. İleride Doğacak Çocuğun Mirasçılığı (TMK m. 583).............656

3. Mirasbırakan, Borç Ödemeden Acizliği Sebebiyle

Mirasçılıktan Çıkarmasında Yarı Miras Payının Doğacak

Çocuklarına Özgülemesi (TMK m. 513 f. I) ...........................657

4. Belirli Süreye veya Geciktirici Koşula Bağlı Mirasçı

Atama/Belirli Mal Vasiyeti .....................................................657

5. Vakıf Kurma (TMK m. 102 f. I, TMK m. 526).......................657

& 43. GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇİŞİ (TMK m. 584-588) ..............659

I. GAİBİN MİRASI (TMK m. 584-585)................................................659

A. GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM (TMK m. 584).......................659

B. GERİ VERME (TMK m. 585)......................................................660

II. GAİBE DÜŞEN MİRAS (TMK m. 586) ............................................661

III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI

(TMK m. 587).....................................................................................663

IV. GAİPLE İLGİLİ HAZİNENİN İSTEMİ (TMK m. 588) ....................664

İçindekiler LV

A. GAİPLİĞE KARAR VERİLMESİ KOŞULLARI........................664

1. Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Bir Kimse Bulunmalıdır.......664

a. Malvarlığı veya Miras Payı On Yıl Resmen

Yönetiliyor Olabilir...........................................................664

b. Yüz Yaşını Dolduracağı Süre Geçmiş Olabilir .................666

2. Hazinenin İstemi Bulunmalıdır ...............................................666

3. İlân Süresinde Hiçbir Hak Sahibi Ortaya Çıkmamış

Olmalıdır .................................................................................666

B. DEVLETİN STATÜSÜ ................................................................667

1. Gaibin Mirası Devlete Geçer...................................................667

2. Gaibin Mirasını Teslim Alanlar Gibi Geri Vermekle

Yükümlüdür ............................................................................668

a. Gaibe Karşı Yükümlülük...................................................668

b. Üstün Hak Sahiplerine Karşı Yükümlülük........................669

& 44. MİRASIN KAZANILMASI (TMK m. 599-618) .....................................671

I. GENEL OLARAK..............................................................................671

II. YASAL MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN

KAZANILMASI (TMK m. 599, f. I-II)..............................................671

A. MİRASI, MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE

KAZANIRLAR.............................................................................672

B. MİRASI BİR BÜTÜN OLARAK KAZANIRLAR ......................672

C. MİRASI KANUN GEREĞİNCE KAZANIRLAR .......................672

D. MİRASI KURAL OLARAK DOĞRUDAN DOĞRUYA

KAZANIRLAR.............................................................................673

1. Aynî Hakları Kazanma............................................................673

2. Alacakları Kazanma ................................................................673

3. Diğer Malvarlığı Haklarını Kazanma......................................673

4. Taşınırlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma...........................674

5. Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma.......................674

E. MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN KİŞİSEL

OLARAK SORUMLUDURLAR (TMK m. 599 f. II)..................674

III. ATANMIŞ MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN

KAZANILMASI (TMK m. 599, f. I-II)..............................................675

LVI İçindekiler

A. MİRASI, MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE

KAZANIRLAR.............................................................................675

B. YASAL MİRASÇILAR ZİLYETLİK HÜKÜMLERİNE

GÖRE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR ...........................676

& 45. MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABULÜ/

RESMÎ DEFTER TUTMA (TMK m. 619-631).......................................677

I. GENEL OLARAK..............................................................................677

II. İŞLEVİ................................................................................................679

A. TEREKENİN GERÇEK DURUMUNU ÖĞRENME ..................679

B. SORUMLULUĞUNU SINIRLAMA ...........................................680

C. MİRASI RET VEYA KABUL SÜRELERİNİ UZATMA ...........680

D. ALACAKLILARIN HAKLARININ ETKİLENMESİ.................681

III. ÖZELLİKLERİ (TMK m. 619) ..........................................................681

A. RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GÖREVLİ VE

YETKİLİ MAKAM ......................................................................681

B. RESMÎ DEFTER TUTULMASININ İSTENME ŞEKLİ .............682

1. İsteyebilenler...........................................................................682

a. Mirası Reddetmeye Hakkı Olan Yasal Mirasçı.................682

b. Atanmış Mirasçı................................................................683

2. İsteyemeyenler ........................................................................683

a. Vasiyet Alacaklısı .............................................................683

b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi....................................683

c. Mirasbırakanın Alacaklıları...............................................683

d. Mirasçının Alacaklıları......................................................684

e. Mirastan Yoksun Olanlar ..................................................684

f. Mirası Reddedenler ...........................................................684

g. Mirasçılıktan Çıkarılanlar .................................................684

h. Mirastan Feragat Edenler ..................................................684

3. İstemesine Gerek Olmayan (TMK m. 631 f. II)......................684

C. RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME SÜRESİ

(TMK m. 619 f. II)........................................................................685

1. Bir Ay İçinde İstenir................................................................685

İçindekiler LVII

2. Süre Hak Düşürücüdür............................................................685

3. Önemli Sebepler Varsa Uzatılabilir

(Kıyasen TMK m. 615) ...........................................................685

a. Genel Olarak .....................................................................686

b. Önemli Sebepler Varsa......................................................686

aa. Ret Süresini Uzatabilir ...............................................686

bb. Yeni Bir Süre Tanıyabilir...........................................686

c. Önemli Sebepler Yoksa.....................................................687

D. RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME HAKKININ

DÜŞMESİ .....................................................................................687

E. RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA UYGULANACAK

USUL ............................................................................................687

F. RESMÎ DEFTER TUTULMASININ ETKİSİ..............................688

1. Diğer Mirasçılar Hakkında Etkili Olur....................................688

2. Alacağın Varlığına Karine Oluşturur ......................................688

G. RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GİDERLER .....................688

IV. USUL (TMK m. 620-623) ..................................................................688

A. DEFTERE GEÇİRME (TMK m. 620)..........................................689

1. Hâkimin Görevlendirilecek Kâtibe Tutturulur ........................689

2. Bütün Aktif ve Pasifler Yazılır................................................689

3. Resmî Kayıtlardan veya Mirasbırakanın Belgelerinden

Anlaşılanlar Doğrudan Doğruya Deftere Geçirilir

(TMK m. 622) .........................................................................692

4. Ölüm Tarihindeki Değerler Esas Alınır ..................................692

5. Değer Kural Olarak Hakim Tarafından Belirlenir...................692

B. İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI (TMK m. 621) ...................................692

1. İlân Yoluyla Çağrının Muhatapları .........................................693

2. İlân Yoluyla Çağrının Konusu ................................................693

3. İlân Yoluyla Çağrının Sayısı ...................................................694

4. İlân Yoluyla Çağrı Aralığı.......................................................696

5. İlân Yoluyla Çağrı Sonucu Bildirim Süresi.............................696

C. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.............................................696

LVIII İçindekiler

1. Yükümlülüğün Kapsamı .........................................................697

a. Mirasçıların Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. III)...........................................................697

b. Üçüncü Kişilerin Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. II) ............................................................697

2. Yükümlülüğü Yerine Getirmemenin Sonuçları

(TMK m. 620 f. II) ..................................................................697

D. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ (TMK m. 623)..............698

1. İnceleme Hakkı Vardır (TMK m. 623 f. I)..............................698

2. Giderler Terekeden Ödenir (TMK m. 623 f. II) ......................698

V. MİRASÇILARIN DURUMU (TMK m. 624-625) .............................698

A. YÖNETİM (TMK m. 624)............................................................699

B. ETKİSİ..........................................................................................699

1. Mirasbırakanın Borçları İçin İcra Takibi Yapılamaz

(TMK m. 625 f. I) ...................................................................699

2. Zamanaşımı İşlemez (TMK m. 625 f. II) ................................701

3. Acele Hâller Dışında Davalara Devam Edilemez

(TMK m. 625 f. III).................................................................701

4. Acele Hâller Dışında Yeni Dava Açılamaz

(TMK m. 625 f. III).................................................................701

VI. SONUÇLARI (TMK m. 626-630)......................................................701

A. BEYANA ÇAĞRI (TMK m. 626) ................................................701

1. Defteri İnceleme Süresi Bitmiş Olmalıdır...............................702

2. Her Mirasçı Beyanda Bulunmaya Çağrılmalıdır.....................702

3. Her Mirasçıya Bir Ay Süre Verilmelidir.................................703

4. Koşullar Gerektirdiği Takdirde Ek Süre Verilebilir ................704

B. BEYAN (TMK m. 627) ................................................................704

1. Mirasçı Beyanda Bulunabilir (TMK m. 627 f. I) ....................704

a. Mirası Reddettiğini Beyan ................................................705

b. Mirası Kayıtsız Şartsız Kabul Ettiğini Beyan....................706

c. Mirası Deftere Göre Kabul Ettiğini Beyan........................707

d. Resmi Tasfiye İstediğini Beyan ........................................707

İçindekiler LIX

2. Mirasçı Beyanda Bulunmayabilir (TMK m. 627 f. II) ............707

C. RESMÎ DEFTERE GÖRE KABULÜN SONUÇLARI

(TMK m. 628-630)........................................................................707

1. Deftere Yazılanlardan Sorumluluk (TMK m. 628) .................708

2. Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk (TMK m. 629) ..........708

3. Kefalet Borçlarından Sorumluluk (TMK m. 630) ...................709

VII. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ (TMK m. 631) ..............................709

VIII. KANUN YOLU..................................................................................709

A. HUMK UYGULAMASINDA KANUN YOLU...........................710

1. Temyiz ....................................................................................710

2. Karar Düzeltme .......................................................................710

B. HMK UYGULAMASINDA KANUN YOLU..............................710

1. İstinaf ......................................................................................710

2. Temyiz ....................................................................................711

3. Karar Düzeltme .......................................................................711

& 46. RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-636) .....................................................713

I. RESMÎ TASFİYENİN ÖZELLİKLERİ .............................................713

A. MİRAS AÇILDIĞINDA MİRASÇILARA VERİLEN BİR

SEÇENEKTİR ..............................................................................714

B. TEREKE AYRI VE BAĞIMSIZ NİTELİĞİNİ KORUR .............714

C. TEREKENİN TAMAMINI KAPSAR..........................................715

D. TEREKENİN SEVK VE İDARESİ ANLAMINA GELMEZ ......715

E. MİRASÇILARIN KENDİ MALVARLIKLARIYLA

SINIRSIZ SORUMLULUĞUNU SONLANDIRIR .....................716

F. ALACAKLILARA GÜVENCE SAĞLAR (TMK m. 603 f. I).....716

1. Mirasbırakanın Alacaklıları (TMK m. 603 f. II) .....................716

2. Vasiyet Alacaklıları (TMK m. 603 f. I)...................................720

3. Mirasçının Alacaklıları (TMK m. 617) ...................................721

II. İSTEM ÜZERİNE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-633) ................721

A. MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE (TMK m. 632) ............................722

1. Mirasçı Olanlar İsteyebilir (TMK m. 632 f. I) ........................722

LX İçindekiler

a. Yasal Mirasçı İsteyebilir ...................................................722

b. Atanmış Mirasçı İsteyebilir...............................................723

c. Mirastan Yoksun Olanlar İsteyemez .................................723

d. Mirastan Tamamen Çıkarılanlar İsteyemez.......................723

e. Mirastan Feragat Edenler İsteyemez .................................723

f. Mirastan Reddetmiş Olanlar İsteyemez.............................723

g. Yedek Mirasçı Kural Olarak İsteyemez ............................723

h. Art Mirasçı Kural Olarak İsteyemez .................................724

2. Mirasçı Olmayanlar İsteyemez................................................724

a. Yüklemelerden Yararlanacaklar İsteyemez.......................724

b. Vasiyet Alacaklıları İsteyemez..........................................724

c. Mirasçının Alacaklıları İsteyemez.....................................725

3. Mirasçılardan Biri Mirası Kabul Ederse İstenemez

(TMK m. 632 f. II) ..................................................................725

4. Mirasçılar Usulüne Uygun İstemde Bulunmalıdır...................725

B. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE

(TMK m. 633)...............................................................................725

1. Koşulları..................................................................................726

a. Alacakların Elde Edilemeyeceğine İlişkin İnandırıcı

Sebeplerin Varlığı .............................................................726

b. İstenildiği Hâlde Alacaklarının Ödenmemesi....................726

c. Kendilerine Güvence Verilmemesi ...................................726

2. Talep .......................................................................................727

3. Süre .........................................................................................727

III. KENDİLİĞİNDEN RESMÎ TASFİYE...............................................728

A. EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN

REDDOLUNAN MİRAS (TMK m. 612 f. I) ...............................728

B. SONRA GELEN MİRASÇI YARARINA RETTE SONRA

GELEN MİRASÇILARIN MİRASI KABUL ETMEMESİ

(TMK m. 614 f. III).......................................................................731

C. MALVARLIĞI BORCUNA YETMEYEN MİRASÇININ

MİRASI REDDİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ

(TMK m. 617 f. II)........................................................................731

İçindekiler LXI

D. MEVCUDU BORCUNA YETMEYEN TEREKENİN

TASFİYESİ (TMK m. 636) ..........................................................731

IV. RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI (TMK m. 634).........................732

A. SULH HAKİMİ RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR........................732

B. TASFİYE MEMURU RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR...............733

C. RESMÎ TASFİYENİN BAŞLAMASI (TMK m. 634 f. II)...........733

V. RESMÎ TASFİYE ŞEKİLLERİ..........................................................734

A. OLAĞAN USUL İLE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-635) .....734

1. Özel İhtiyari Artırma Usulü ....................................................735

2. Açık Artırma Usulü.................................................................736

3. Pazarlıkla Satış Usulü..............................................................737

B. İFLÂS USULÜ İLE RESMÎ TASFİYE (İİK m. 180, 208 vd)......738

VI. RESMÎ TASFİYENİN TAMAMLANMASI......................................741

A. TAMAMLAYICI DEFTER DÜZENLENİR................................741

B. HÂKİM EKSİKLİKLERİ TAMAMLATTIRIR...........................741

C. TASFİYE MEMURU KALAN MAL VE ALACAKLARI

MİRASÇILARA DEVRE HAZIR HALE GETİRİR....................742

VII. RESMÎ TASFİYE SONUCU SORUMLULUK .................................742

A. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 632 f. III)..........742

B. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ

SORUMLULUĞU ........................................................................743

VIII. RESMÎ TASFİYEDE USUL HÜKÜMLERİ......................................743

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................743

B. YETKİLİ MAHKEME .................................................................743

C. TARAFLAR .................................................................................744

D. SÜRE ............................................................................................745

E. KANUN YOLU ............................................................................746

& 47. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (TMK m. 637-639)...........................749

I. GENEL OLARAK..............................................................................749

II. KOŞULLARI (TMK m. 637) .............................................................750

A. MİRASÇILIKTAKİ ÜSTÜN HAK İSPAT EDİLMELİDİR

(TMK m. 637 f. I) .........................................................................751

LXII İçindekiler

B. MİRASÇILIK SIFATIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK

ÇÖZÜLMELİDİR (TMK m. 637 f. II) .........................................752

C. GEREKLİ ÖNLEMLER ALINABİLİR (TMK m. 637 f. III).......752

1. Davacının İstemi Bulunmalıdır ...............................................752

2. Her Türlü Önlem Alınabilir.....................................................753

a. Davalının Güvence Göstermesi.........................................753

b. Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi.........................................753

c. Diğer Önlemler..................................................................753

III. HÜKÜMLERİ (TMK m. 638) ............................................................753

A. TEREKE VEYA TEREKEYE DAHİL MAL, DAVACIYA

ZİLYETLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYARINCA

VERİLİR (TMK m. 638 f. I).........................................................753

B. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SAVUNMASI İLERİ

SÜRÜLEMEZ (TMK m. 638 f. II) ...............................................754

IV. ZAMANAŞIMI (TMK m. 639) ..........................................................754

V. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................755

A. GÖREVLİ MAHKEME (HMK m. 2 f. I) .....................................755

B. YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a) ....756

C. DAVACI (TMK m. 637 f. I).........................................................756

D. DAVALI (TMK m. 637 f. I) .........................................................757

E. HÜKÜM .......................................................................................757

F. KANUN YOLU ............................................................................758

& 48. ADİ İSTİHKAK DAVASI.........................................................................761

I. GENEL OLARAK..............................................................................761

II. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................762

ONUNCU BÖLÜM

MİRASIN PAYLAŞILMASI

& 49. MİRAS ORTAKLIĞI (TMK m. 640) ......................................................765

I. GENEL OLARAK..............................................................................765

A. MİRAS ORTAKLIĞININ TANIMI (TMK m. 640 f. I)...............766

İçindekiler LXIII

B. MİRAS ORTAKLIĞININ İŞLEVİ (TMK m. 640 f. II) ...............767

1. Mirasçılar Terekeye Elbirliğiyle Sahip Olurlar .......................767

2. Mirasçılar Kural Olarak Terekeye Ait Bütün Haklar

Üzerinde Birlikte Tasarruf Ederler..........................................768

C. MİRAS ORTAKLIĞININ KAPSAMI (TMK m. 640 f. II) ..........768

II. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ........................................769

A. KENDİLİĞİNDEN OLUŞUR ......................................................769

B. MİRASÇILAR ARASINDA KURULUR ....................................770

C. GEÇİCİDİR ..................................................................................771

D. TEREKEDEKİ BÜTÜN HAK VE BORÇLARI KAPSAR..........772

E. TÜZEL KİŞİLİĞİ YOKTUR........................................................773

F. TARAF EHLİYETİ YOKTUR.....................................................774

G. ELBİRLİĞİYLE TASARRUF EDİLEBİLİR...............................774

III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 641)........................775

& 50. TEREKEDE HAK SAHİPLİĞİ, TASARRUF VE YÖNETİM.............777

I. GENEL OLARAK..............................................................................777

II. TEREKEDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ..............................777

III. TEREKEDE BİRLİKTE TASARRUF ...............................................778

& 51. MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI

(TMK m. 640 f. III)....................................................................................779

I. GENEL OLARAK..............................................................................779

II. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................782

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................782

B. YETKİLİ MAHKEME .................................................................782

C. DAVACI .......................................................................................782

1. Mirasçı Dava Açabilir .............................................................783

2. Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir ............................................783

3. Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir....................................784

D. DAVALI .......................................................................................785

E. ADLİ TATİLDE İNCELENEBİLİR.............................................786

F. HÜKÜM TEMYİZ EDİLEBİLİR.................................................786

LXIV İçindekiler

G. KARAR DÜZELTME YOLU KAPALIDIR................................787

H. FERAGAT ....................................................................................787

& 52. MİRAS ORTAKLIĞINDA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN

HAKKI (TMK m. 645) ..............................................................................789

I. GENEL OLARAK ...................................................................................789

II. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI ............................................789

A. HAKKIN SAHİPLERİ .................................................................789

B. HAKKIN KONUSU .....................................................................789

& 53. PAYLAŞMA...............................................................................................791

I. GENEL OLARAK..............................................................................791

II. PAYLAŞMA KAVRAMI...................................................................792

A. ANLAM OLARAK ......................................................................792

1. Dar Anlamda Paylaşma...........................................................792

2. Geniş Anlamda Paylaşma........................................................792

B. KAPSAM OLARAK ....................................................................793

1. Tam Paylaşma .........................................................................793

a. Bütün Malları Kapsar........................................................793

b. Oybirliği Kuralı Uygulanır................................................793

c. Miras Ortaklığını Sona Erdirir ..........................................794

2. Kısmi Paylaşma.......................................................................794

a. Şekli ..................................................................................794

aa. Anlaşma Yolu İle .......................................................794

bb. Dava Yolu İle.............................................................794

b. Özellikleri..........................................................................794

aa. Belirli Mallarda Yapılır..............................................795

bb. Oybirliği Kuralı Uygulanır.........................................795

cc. Miras Ortaklığını Sona Erdirmez ...............................795

c. Türleri ...............................................................................795

aa. Mirasçılar Yönünden Kısmi Paylaşma

(Sübjektif Kısmi Paylaşma) .......................................796

bb. Mallar Yönünden Kısmi Paylaşma.............................796

İçindekiler LXV

cc. Karma Kısmi Paylaşma (Obbjektif Kısmi

Paylaşma)...................................................................796

C. ANLAŞMALI OLARAK..............................................................796

1. Elden Paylaşma .......................................................................797

a. Herhangi Bir Şekle Bağlı Değildir ....................................797

b. Tam Paylaşma Zorunlu Değildir .......................................797

c. Oybirliği İlkesi Geçerlidir .................................................797

d. Payların Fiilen Alınması Paylaşma İçin Yeterlidir............797

2. Sözleşme ile Paylaşma ............................................................798

D. ZAMAN OLARAK ......................................................................798

III. PAYLAŞMA İLKELERİ....................................................................799

A. İRADE SERBESTLİĞİ İLKESİ...................................................799

1. Mirasçının İrade Serbestliği (TMK m. 646, f. II)....................799

a. Kural Olarak (TMK m. 646, f. I.)......................................799

b. İstisna ................................................................................800

2. Mirasbırakanın İrade Serbestliği (TMK m. 647, f. I) ..............801

a. Kural Olarak......................................................................801

b. İstisna ................................................................................801

B. EŞİTLİK İLKESİ (TMK m. 649, f. I)...........................................803

C. BİLGİ VERME İLKESİ (TMK m. 646, f. III, 649, f. II)..............803

1. Tereke Mallarına Zilyet Olan veya Mirasbırakana Borçlu

Bulunan Mirasçıların Yükümlülüğü (TMK m. 646, f. III) ......803

2. Mirasbırakan ile Aralarındaki İlişkiler Hakkında

Yükümlülük (TMK m. 649, f. II) ............................................804

D. ALACAKLILARIN KORUNMASI İLKESİ

(PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI) (TMK m. 648)....804

E. GÜVENCEYE BAĞLAMA İLKESİ (TMK m. 649, f. III) ..........806

F. AYNEN PAYLAŞMA İLKESİ (TMK m. 651, 653, f. II)............807

G. AYNİ İKAME İLKESİ.................................................................808

IV. YARGISAL PAYLAŞMA/PAYLAŞMA DAVASI

(TMK m. 642).....................................................................................808

A. GENEL OLARAK........................................................................809

LXVI İçindekiler

B. PAYLAŞMA DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ....................810

1. Görevli Mahkeme (TMK m. 642 f. II) ....................................810

2. Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a)........810

3. Davacı .....................................................................................811

4. Davalı......................................................................................812

5. Süre (TMK m. 642 f. I) ...........................................................812

& 54. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TMK m. 644)......................................................813

I. GENEL OLARAK..............................................................................813

II. MİRASÇILARIN ÇAĞRILMASI ......................................................814

A. ÇAĞRI ŞEKLİ..............................................................................815

B. İTİRAZ İLERİ SÜRÜLMEMİŞ OLMALIDIR ............................816

C. PAYLAŞMA DAVASI AÇILMAMIŞ OLMALIDIR..................816

1. Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılmalıdır.................................817

2. Dava Açma İçin Süre İstenmişse Verilmelidir........................817

3. Dava Açılmışsa Davanın Reddine Karar Verilmelidir ............818

4. Üçüncü Kişinin Davası Engel Değildir ...................................819

5. Satışa Karar Verilmişse Davanın Reddine Karar

Verilmelidir.............................................................................819

II. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................820

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................820

B. YETKİLİ MAHKEME .................................................................821

C. DAVACI.......................................................................................822

1. Mirasçılardan Biri İsteyebilir ..................................................822

2. Alacaklı İcra Mahkemesinden Alınmış Yetki Belgesiyle

Dava Açabilir ..........................................................................823

3. Alacaklı İcra Müdürlüğünden Alınmış Yetki Belgesiyle

Dava ........................................................................................823

4. Hukuki Yararı Olan Dava Açabilir .........................................824

5. Pay Sahibi Olmayan Dava Açamaz.........................................825

6. Tescil Davasındaki Yetki Belgesiyle Dava Açılamaz.............825

7. Miras Payını Temellük Eden Kişi Dava Açamaz....................825

İçindekiler LXVII

8. Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanır................................826

D. DAVALI .......................................................................................826

1. Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilmelidir ...........................827

2. Mirasçılık Belgesi Dosya Arasında Bulunmalıdır...................827

3. Mirasçılık Çekişmeli İse Bekletici Mesele Yapılmalıdır.........828

4. Gerekiyorsa Kayyım Atanması Sağlanmalıdır ........................829

5. Kayyım Varsa Davaya Dahil Edilmelidir................................829

6. Ölen Mirasçı Varsa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmelidir .....830

7. Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır ....................................830

8. Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez ............................831

9. Hazineye Husumet Düşmez ....................................................831

E. HÜKÜM FIKRASI .......................................................................832

1. Duraksama Yaratmamalıdır ....................................................832

2. Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılmamalıdır ............................833

a. Veraset İlamına Atıf Yapılamaz........................................834

b. Bilirkişi Raporuna Atıf Yapılamaz....................................834

3. Kısa Karar Uygun Olmalıdır ...................................................834

4. Pay ve Paydaşlar Gösterilmelidir ............................................835

F. KANUN YOLU ............................................................................836

1. HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ......................................836

a. Temyiz ..............................................................................836

b. Karar Düzeltme .................................................................837

2. HMK Uygulamasında Kanun Yolu.........................................837

a. İstinaf ................................................................................837

b. Temyiz ..............................................................................838

c. Karar Düzeltme .................................................................838

G. YARGILAMA GİDERLERİ ........................................................838

H. İSTEK AŞILAMAZ......................................................................840

& 55. MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA

ÇEVRİLMESİ............................................................................................841

I. GENEL OLARAK..............................................................................841

LXVIII İçindekiler

II. MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA

ÇEVRİLMESİ ....................................................................................841

& 56. MİRAS ORTAKLIĞININ KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ..........843

I. GENEL OLARAK..............................................................................843

II. KENDİLİĞİNDEN ERME HALLERİ ...............................................843

A. MİRASÇILARIN MİRASI REDDETMELERİ............................843

B. MİRASÇILARIN MİRASTAN YOKSUN OLMALARI.............844

C. TEREKENİN BİR MİRASÇIDA TOPLANMASI.......................844

& 57. PAYLARIN OLUŞTURULMASI VE BAZI MALLARIN

ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI (TMK m. 650-651) ...................845

I. GENEL OLARAK..............................................................................845

II. PAYLARIN OLUŞTURULMASI (TMK m. 650) .............................846

A. PAY OLUŞUMU MİRASÇI VEYA ORTAK KÖK

SAYISINCA GERÇEKLEŞTİRİLİR ...........................................846

B. PAY OLUŞUMU ANLAŞMA OLMAZSA SULH

MAHKEMESİNDEN İSTENEBİLİR ..........................................846

C. PAYLARIN ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 650 f. III).....................846

1. Mirasçılar Anlaşabiliyorlarsa ..................................................847

2. Mirasçılar Anlaşamıyorlarsa ...................................................847

III. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI

(TMK m. 651).....................................................................................847

A. BÖLÜNEMEYEN TEREKE MALININ ÖZGÜLENMESİ.........848

B. MALIN BÖLÜNMESİ VEYA ÖZGÜLENMESİ

KONUSUNDA ANLAŞAMAZLIK ÇIKMASI ...........................848

1. Malın Satılması (TMK m. 651 f. II)........................................848

2. Satışın Artırma Yoluyla Yapılması (TMK m. 651 f. III) ........849

& 58. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE

ÖZGÜLENMESİ (TMK. m. 652).............................................................851

I. GENEL OLARAK..............................................................................851

II. KOŞULLARI......................................................................................853

A. OLUMLU KOŞULLAR ...............................................................853

1. Malik Eşin Ölüm ve Benzeri Durumu Gerçekleşmelidir ........853

a. Malik Eşin Ölümü Gerçekleşebilir....................................853

İçindekiler LXIX

aa. Ölüm 1.1.2002 Öncesi İse ..........................................854

b. Ölüm 1.1.2002 Sonrası İse ................................................854

b. Malik Eş İçin Ölüm Karinesi Gerçekleşebilir ...................854

c. Malik Eş İçin Gaiplik Kararı Alınmış Olabilir ..................855

aa. Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir

(TMK m. 35) ..............................................................855

bb. Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz ................856

cc. Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir ...........856

2. Sağ Eşin Miras Hakkı Bulunmalıdır........................................857

a. Mirasçılık Sıfatı Bulunmalıdır...........................................857

b. Miras Hakkı Belirlenmelidir .............................................858

c. Miras Hakkının Miktarı Önemsizdir .................................859

d. Miras Hakkı Yetmezse Bedel Eklenebilir .........................859

e. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi................................861

aa. Değerin Belirlenmesi Anı...........................................861

bb. Esasa Alınacak Değer.................................................861

cc. Değerin Belirlenme Şekli ...........................................861

f. Değerin Karşılanması........................................................861

3. Konut veya Ev Eşyası Bulunmalıdır .......................................862

a. Konut ve Ev Eşyası Ölene Ait Olmalıdır ..........................862

b. Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Bulunmamalıdır ..........864

aa. Tespit Davası Varsa Sonucu Beklenir........................864

bb. Tespit Davası Yoksa Açılması İçin Mehil

Verilmelidir................................................................865

4. İstem Bulunmalıdır..................................................................865

B. OLUMSUZ KOŞULLAR (TMK. m.652 f.III)..............................865

1. Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu

Bulunmamalıdır.......................................................................865

2. Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Engellememelidir ....................................................................866

III. MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR..............................................866

LXX İçindekiler

A. KURAL OLARAK (MÜLKİYET HAKKI TANINMASI)

(TMK. m.652 f.I) ..........................................................................866

B. İSTİSNA/HAKLI NEDEN VARSA (İNTİFA VEYA

OTURMA HAKKI TANINMASI) (TMK. m.652 f.II).................867

1. Haklı Sebepler Bulunmalıdır...................................................867

2. İstem Bulunmalıdır .................................................................868

a. Sağ Kalan Eşin İstemi .......................................................868

b. Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi ......................868

3. İntifa Hakkı Tanınabilir...........................................................868

4. Oturma Hakkı Tanınabilir .......................................................869

C. MİRAS HAKLARI BAKIMINDAN AYNİ HAK TALEP

EDİLEMEYECEK DURUMLAR (TMK. m.652 f.III) ................869

1. Mirasbırakan Bir Meslek veya Sanat İcra Ediyor Olmalıdır ...869

2. Altsoyundan Biri Aynı Meslek ve Sanatı İcra Etmelidir.........870

3. Gerekli Olan Bölüm Bulunmalıdır..........................................870

4. Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Saklıdır....................................................................................871

IV. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................871

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................871

B. YETKİLİ MAHKEME .................................................................875

C. DAVACI.......................................................................................876

1. Kural Olarak............................................................................876

2. Yasal Temsilci.........................................................................876

D. DAVALI .......................................................................................877

& 59. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653-668).................................879

I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN EŞYA (TMK m. 653 f. I) ....................879

A. MİRASÇILARDAN BİRİ KARŞI ÇIKMIŞ OLMALIDIR..........879

B. EŞYA BİR BÜTÜNLÜK OLUŞTURMALIDIR .........................879

II. AİLE BELGELERİ (TMK m. 653 f. II) .............................................879

A. SATILAMAMASI........................................................................880

B. MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKMASI .........880

1. Görevli Mahkeme Karar Vermelidir .......................................880

İçindekiler LXXI

2. Yerel Adet Göz Önünde Tutulur .............................................880

3. Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde Tutulur......880

4. Mirasçılardan Birine Özgülenmesi..........................................880

a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle ....................................881

b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle................................881

5. Satılmasına Karar Verilmesi ...................................................881

6. Özel Kanun Hükümleri Saklıdır..............................................881

III. ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653 f. II)....................881

A. SATILAMAMASI ........................................................................882

B. MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKMASI .........882

1. Görevli Mahkeme Karar Vermelidir .......................................882

2. Yerel Adet Göz Önünde Tutulur .............................................882

3. Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde Tutulur......883

4. Mirasçılardan Birine Özgülenmesi..........................................883

a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle ....................................884

b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle................................884

5. Satılmasına Karar Verilmesi ...................................................884

6. Özel Kanun Hükümleri Saklıdır..............................................884

IV. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI

(TMK m. 654).....................................................................................885

A. MİRASBIRAKANIN GEÇERLİ BİR ALACAĞI

BULUNMALIDIR........................................................................885

B. MİRASÇININ BORCU OLMALIDIR .........................................885

1. Borç Muaccel Değilse .............................................................885

2. Borç Miras Payından Az İse....................................................885

3. Borç Miras Payından Çok İse..................................................886

C. FARKLI SÖZLEŞME YAPILABİLİR.........................................886

V. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI (TMK m. 655)......................886

A. MİRASBIRAKANIN BORÇLARI İÇİN REHNEDİLMİŞ

BİR TEREKE MALI BULUNMALIDIR.....................................886

LXXII İçindekiler

B. KENDİSİNE REHNEDİLMİŞ BİR TEREKE MALI DÜŞEN

MİRASÇI O MALIN GÜVENCE ALTINA ALDIĞI BORCU

ÜSTLENMİŞ OLUR ....................................................................886

VI. TAŞINMAZLAR (TMK m. 656-658) ................................................887

A. TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ (TMK m. 656) .....................887

B. TAŞINMAZLARIN ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 657-658).........887

1. Özgülenmeye Esas Olan Değer (TMK m. 657) ......................887

a. Özgüleme Değeri ..............................................................888

b. Özgüleme Ölçüsü ..............................................................888

aa. Tarımsal Taşınmazlarda Ölçü ....................................888

bb. Diğer Taşınmazlarda Ölçü .........................................888

2. Değerin Belirlenmesi (TMK m. 658) ......................................888

a. Mirasçılar Tarafından Belirlenmesi...................................889

b. Sulh Hâkimi Tarafından Belirlenmesi...............................889

c. Mirasbırakan Tarafından Belirlenmesi..............................889

& 60. PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ .........................................................891

I. GENEL OLARAK..............................................................................891

II. KANUN GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ

(TMK m. 643 f. I) ...............................................................................891

A. CENİN NEDENİYLE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ

(TMK m. 643 f. I) .........................................................................892

1. Koşulları..................................................................................892

a. Cenin Mirasın Açıldığı Tarihte Var Olmalıdır ..................892

b. Cenin, Yasal Mirasçı ya da Atanmış Mirasçı

Olmalıdır ...........................................................................892

2. Sonuçları .................................................................................892

B. MUHTAÇ ANANIN GEÇİM GİDERLERİNİN

KARŞILANMASI (TMK m. 643 f. II) .........................................893

1. Koşulları..................................................................................893

2. Talep .......................................................................................893

a. Davacı ...............................................................................894

b. Davalı................................................................................894

İçindekiler LXXIII

c. Görevli Mahkeme (TMK m. 642) .....................................894

d. Yetkili Mahkeme (HMK m. 11 f. I/b) ...............................894

3. Sorumluluk..............................................................................895

III. İSTEK GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ................895

A. MİRASÇILARIN İSTEĞİ ÜZERİNE PAYLAŞMANIN

ERTELENMESİ ...........................................................................895

1. Fiili Uygulama İle Paylaşmanın Ertelenmesi ..........................896

2. Yargısal İstek İle Paylaşmanın Ertelenmesi

(TMK m. 642 f. III).................................................................896

B. MİRASBIRAKANIN İSTEĞİ ÜZERİNE PAYLAŞMANIN

ERTELENMESİ (TMK m. 647)...................................................897

& 61. MİRASTA DENKLEŞTİRME (TMK m. 669-675).................................899

I. GENEL OLARAK..............................................................................899

II. KOŞULLARI (TMK m. 669 f. I)........................................................900

A. SAĞLARARASI KAZANDIRMA BULUNMALIDIR ...............901

B. KAZANDIRMA KARŞILIKSIZ OLMALIDIR...........................903

C. KAZANDIRMA YASAL MİRASÇILARA YAPILMIŞ

OLMALIDIR ................................................................................903

D. KAZANDIRMA MİRAS PAYLARINA MAHSUBEN

YAPILMIŞ OLMALIDIR.............................................................904

1. Altsoyun Denkleştirme Yükümlüğü (TMK m. 669 f. II) ........905

a. Çeyiz Verme......................................................................910

b. Kuruluş Sermayesi Verme.................................................911

c. Malvarlığını Devretme ......................................................912

d. Borçtan Kurtarma..............................................................912

e. Diğer Benzeri Kazandırma................................................913

2. Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçıların Denkleştirme

Yükümlüğü..............................................................................913

III. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE GERİ VERME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 670).....................................................914

A. MİRASÇILIK SIFATINI KAYBEDEN MİRASÇIYA AİT

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..............................................914

LXXIV İçindekiler

B. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ MİRAS PAYLARINDA

MEYDANA GELEN ARTIŞ ORANINDA GEÇER....................914

IV. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ (TMK m. 671-673)..................................914

A. GERİ VERME VEYA MAHSUP (TMK m. 671) ........................914

1. Geri Vermekle Yükümlü Olan Mirasçının Tercih Hakkı ........914

a. Dilerse Aldığını Aynen Geri Verir....................................915

b. Dilerse Değerini Miras Payına Mahsup Ettirir ..................916

aa. Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Fazla İse ..........916

bb. Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Az İse ..............916

2. Saklı Olan Hükümler...............................................................916

a- Mirasbırakanın Bu Kurala Aykırı Tasarrufları..................916

b- Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları..................................916

B. MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR (TMK m. 672) ...917

1. Denkleştirmeye Tâbi Olmayan Kazandırmalar .......................917

2. Diğer Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları..............................917

C. DENKLEŞTİRME DEĞERİ (TMK m. 673) ................................917

1. Denkleştirme Değeri ...............................................................917

2. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uygulanacak Haller..........919

V. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ (TMK m. 674) ......................919

A. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KONUSU....................919

B. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İLGİLİSİ .....................920

C. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRI.........................920

D. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA

TAZMİNAT İSTEME HAKKI.....................................................920

1. Engelliliği Bulunan Çocuklar..................................................921

2. Eğitim Ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan Çocuklar ..........921

VI. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ (TMK m. 675)..............921

A. OLAĞAN HEDİYELER ..............................................................921

B. GELENEĞE UYGUN GİDERLER..............................................921

C. ÇEYİZ GİDERLERİ.....................................................................922

VII. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................922

İçindekiler LXXV

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................922

B. YETKİLİ MAHKEME .................................................................922

C. DAVACI .......................................................................................923

D. DAVALI .......................................................................................923

E. SÜRE ............................................................................................924

F. KADEMELİ İSTEK......................................................................925

G. ZAMANAŞIMI.............................................................................926

& 62. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ (TMK m. 676)...........................................927

I. GENEL OLARAK..............................................................................927

II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI....................................928

A. TEREKE MALLARININ TAMAMINI KAPSAMASI

GEREKMEZ.................................................................................928

1. Tam Paylaşma Yapılabilir (TMK m. 676 f. II)........................929

2. Kısmi Paylaşma Yapılabilir (TMK m. 676 f. II) .....................929

B. KAPSAM DIŞINA ÇIKILARAK KARAR VERİLEMEZ ..........930

C. PAYLAŞMA KONUSU MİRASBIRAKANA AİT

OLMALIDIR ................................................................................931

D. PAYLAŞMADA EŞİTLİK ZORUNLU DEĞİLDİR ...................931

E. SÖZLEŞME PAYLAŞMAYA YÖNELİK OLMALIDIR............932

III. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ..........................................932

A. YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI YETERLİDİR.........................932

1. Adi Yazılı Şekil Yeterlidir ......................................................933

2. Tapu Sicil Memuru Önünde de Yapılabilir .............................933

3. Paylı Mülkiyet Oluşmuşsa Resmi Şekilde Yapılabilir ............934

B. BÜTÜN MİRASÇILAR TARAFINDAN

İMZALANMALIDIR ...................................................................935

1. Paylaşmaya Katılanların Tamamı İmzalamalıdır ....................935

2. İmza Duraksamasında Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır........936

3. Parmak İzi Onaylanmış Olmalıdır...........................................937

4. Mühür Onaylanmış Olmalıdır .................................................938

5. El İle Yapılmış İşaret Onaylanmış Olmalıdır ..........................939

LXXVI İçindekiler

6. Paylaşmaya İcazet Verilebilir..................................................939

IV. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI ...............................940

A. BÜTÜN MİRASÇILAR KATILMALIDIR .................................940

1. Mirasçılık Belgesi İstenilmelidir.............................................940

2. Mirasçılık Belgesi İncelenmelidir ...........................................940

3. Mirasçılık Belgesindeki Yanlışlık Hak Kaybına Sebep

Olamaz ....................................................................................941

B. VESAYET ALTINDAKİNİN KATILIMI ...................................942

C. VELAYET ALTINDAKİNİN KATILIMI ...................................942

D. VEKİL ARACILIĞI İLE KATILIM ............................................943

V. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ.............944

A. YERİNE GETİRİLEBİLİRLİĞİ ARAŞTIRILMALIDIR ............944

B. BÖLÜNEMEZ TAŞINMAZLAR PAYLI TESCİL

EDİLMELİDİR.............................................................................946

C. UYGULANAMAZ OLDUĞU BELİRLENMİŞSE

GEÇERSİZDİR.............................................................................947

D. KİME NE VERİLDİĞİ BELLİ OLMALIDIR..............................948

VI. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................948

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................949

B. DAVACI.......................................................................................949

1. Mirasçılar İsteyebilir ...............................................................949

2. Dava Dilekçesinde Noksanlık İlk İtiraz Sebebidir ..................950

3. Dava Açmayan Yararına Hüküm Kurulamaz..........................951

C. DAVALI .......................................................................................951

1. Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilir ....................................951

2. Ölenler Varsa Husumet Mirasçılarına Yöneltilmelidir............952

3. Ölüye Karşı Dava Açılamaz....................................................952

4. Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez ............................953

D. KABUL.........................................................................................953

E. HÜKÜM FIKRASI.......................................................................954

F. YARGILAMA GİDERLERİ ........................................................955

İçindekiler LXXVII

G. ZAMANAŞIMI.............................................................................956

H. YARGILAMANIN İADESİ .........................................................956

& 63. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677-678) .............957

I. GENEL OLARAK..............................................................................957

II. MİRAS PAYINI DEVREDEBİLECEK OLANLAR .........................959

A. MİRASÇI SIFATINA SAHİP OLANLAR DEVREDEBİLİR.....959

1. Yasal Mirasçılar Devredebilir (TMK m. 495-501)..................959

a. Diğer Mirasçıya Devredebilir............................................959

aa. Miras Payının Tamamını Devretmişse .......................959

bb. Miras Payının Kısmen Devretmişse ...........................960

b. Mirasçı Olmayan Kişiye Devredebilir...............................962

2. Atanmış Mirasçılar Devredebilir (TMK m. 516 f. I)...............962

3. Artmirasçılar Devredebilir ......................................................963

4. Önmirasçılar Devredebilir.......................................................963

B. VASİYET ALACAKLISI ALACAĞINI TBK

HÜKÜMLERİNE GÖRE DEVREDEBİLİR (TBK m. 183) ........963

III. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(TMK m. 677).....................................................................................964

A. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ MİRASÇILAR ARASINDA

DEVRİ SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677 f. I) ...................................964

B. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677 f. II) ...............................................970

IV. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(TMK m. 678).....................................................................................971

A. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN

ŞEKLİ ...........................................................................................972

B. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN

KONUSU......................................................................................974

V. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ....................976

VI. USUL HÜKÜMLERİ .........................................................................982

A. GÖREVLİ MAHKEME................................................................983

B. HARÇ ...........................................................................................983

C. ZAMANAŞIMI.............................................................................984

LXXVIII İçindekiler

& 64. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU

(TMK m. 679-680)......................................................................................987

I. GARANTİ BORCU (TMK m. 679) ...................................................987

A. MİRASÇILARIN PAYLARINA DÜŞEN MALLAR İÇİN

BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU...............................987

B. MİRASÇILARIN PAYLAŞILAN TEREKE ALACAKLARI

KONUSUNDA SORUMLULUĞU..............................................987

C. GARANTİYE VE KEFALETE DAYANAN DAVADA

ZAMANAŞIMI.............................................................................988

II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

(TMK m. 680).....................................................................................988

A. İPTAL İSTENEBİLECEK DURUMLAR ....................................988

1. İrade Sakatlığının Bulunması ..................................................989

2. Gabin Bulunması.....................................................................989

3. Taşınmazların Üçüncü Kişiye Satılması .................................989

4. Kabulün Bulunması.................................................................990

5. Sözleşmeye Katılanın Ayırt Etme Gücüne Sahip

Olmaması ................................................................................990

6. Ölümden Önce Paylaşma Sözleşmesi Yapılması ....................990

7. Paylaşma Sözleşmesindeki İmzanın Katılana Ait

Olmaması ................................................................................991

8. Paylaşma Sözleşmesine Bütün Mirasçıların Katılmaması ......992

B. İPTAL İSTENEMEYECEK DURUMLAR..................................992

1. Terekede Bulunmayan Malların Sözleşmede Yer Alması.......992

2. Mirasçı Olmayan Kişilerin Sözleşmede Yer Alması...............993

3. Kadastro Tespitinin Üzerinden On Yıl Geçmiş Olması ..........993

4. Şeklen Geçersiz Paylaşma Sözleşmesine Geçerlilik

Tanımış Olması .......................................................................993

5. Kendi Edimini Yerine Getirmemiş Olmak..............................994

6. İçeriğinden Anlaşılan Tanımlama Varken Bilgilerin

Eksik Yazılmış Olması............................................................995

a. Parsel Numarasının Yazılmaması .....................................995

b. Köy Adının Yazılmaması..................................................995

C. SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLME SAYILAN DURUMLAR...........996

İçindekiler LXXIX

1. Paylı Mülkiyete Geçilmiş Olmak ............................................996

2. Elbirliği Mülkiyeti Şeklinde İntikal Yapmış Olmak ...............997

3. Yeni Bir Sözleşme Yapmak ....................................................997

D. USUL HÜKÜMLERİ ...................................................................998

1. Görevli Mahkeme....................................................................998

2. Yetkili Mahkeme (HMK m. 11 f. I/a) .....................................998

3. Taraflar....................................................................................999

4. Harç.........................................................................................999

5. Yargılama Gideri.....................................................................999

& 65. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

SORUMLULUĞU (TMK m. 681-682)...................................................1001

I. MÜTESELSİL SORUMLULUK (TMK m. 681) .............................1001

A. TEREKE BORÇLARI KURAL OLARAK

PAYLAŞIMDAN ÖNCE ÖDENMELİDİR ...............................1001

B. TEREKE BORÇLARI PAYLAŞIMDAN ÖNCE

ÖDENMEMİŞSE SORUMLULUK ...........................................1002

1. Tereke Borçlarına İlişkin Anlaşma Varsa .............................1002

a. Tereke Borçlarının Bölünmesi ........................................1002

b. Tereke Borçlarının Nakli.................................................1002

2. Tereke Borçlarına İlişkin Anlaşma Yoksa ............................1002

C. TEREKE BORÇLARINDAN MÜTESELSİL

SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ........................................1003

1. Alacaklının Rıza Göstermesi.................................................1003

2. Hak Düşürücü Sürenin Dolması............................................1003

II. MİRASÇILARA RÜCU (TMK m. 682)...........................................1003

A. RÜCU HAKKININ KONUSU ...................................................1003

1. Yükletilmemiş Olan Bir Tereke Borcunun Ödenmesi...........1004

2. Yükletilmiş Tereke Borcunun Miktarından Fazlasının

Ödenmesi ..............................................................................1004

B. RÜCU HAKKININ KULLANILMASI......................................1004

1. Önce Borcu Üstlenmiş Bulunan Mirasçıya Karşı

Kullanılır ...............................................................................1004

2. Diğer Hâllerde Rücu Hakkının Kullanılması ........................1004

LXXX İçindekiler

ONBİRİNCİ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU

& 66. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ.........................1005

I. GENEL OLARAK............................................................................1005

II. GENEL HÜKÜMLER......................................................................1005

A. YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI...............................1006

B. DEĞİŞKEN İHTİLÂFLAR ........................................................1007

C. VATANDAŞLIK ESASINA GÖRE YETKİLİ HUKUK...........1007

Ç. KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK..............................................1007

D. TÜRK HUKUKUNUN DOĞRUDAN UYGULANAN

KURALLARI .............................................................................1007

E. HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞEKİL...............................................1008

F. ZAMANAŞIMI...........................................................................1008

III. KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI ..........................................1008

A. EHLİYET....................................................................................1008

B. VESAYET, KISITLILIK VE KAYYIMLIK..............................1009

C. GAİPLİK VEYA ÖLMÜŞ SAYILMA.......................................1015

Ç. MİRAS........................................................................................1015

1. Mirasın Tabi Olduğu Hukuk (5718 SK m. 20 f. I)................1015

2. Mirasın Açılması Sebepleri, İktisabı ve Taksimi

(5718 SK m. 20 f. II).............................................................1015

3. Türkiye’de Bulunan Mirasçısız Tereke

(5718 SK m. 20 f. III)............................................................1016

4. Ölüme Bağlı Tasarrufun Şekli (5718 SK m. 20 f. IV)...........1016

5. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti (5718 SK m. 20 f. V) ...........1018

D. AYNÎ HAKLAR.........................................................................1018

E. TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.........................1019

F. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME......................................................1019

& 67. MİLLETLERARASI USUL HUKUKU ................................................1021

I. GENEL OLARAK............................................................................1021

II. TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ.......1021

İçindekiler LXXXI

A. MİLLETLERARASI YETKİ......................................................1021

B. TÜRKLERİN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVALAR ..........1021

C. YABANCILARIN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN BAZI

DAVALAR .................................................................................1022

Ç. TEMİNAT...................................................................................1023

III. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE

TANINMASI ....................................................................................1023

A. TENFİZ KARARI.......................................................................1024

B. GÖREV VE YETKİ....................................................................1033

1. Görevli Mahkeme..................................................................1034

2. Yetkili Mahkeme...................................................................1038

C. TENFİZ İSTEMİ.........................................................................1038

Ç. DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER.................................1038

D. TENFİZ ŞARTLARI ..................................................................1039

E. TEBLİĞ VE İTİRAZ ..................................................................1041

F. KARAR.......................................................................................1043

G. YERİNE GETİRME VE KANUN YOLU..................................1043

Ğ. TANIMA.....................................................................................1043

H. KESİN HÜKÜM VE KESİN DELİL ETKİSİ............................1052

EK 1: TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR

24 TEMMUZ 1965 TARİHLİ TÜZÜK..................................................1053

EK 2: TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

21 TEMMUZ 2003 TARİHLİ TÜZÜK..................................................1079

EK 3: TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

TÜZÜK KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL

KÜTÜK, DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK......................................1105

KAVRAM DİZİNİ...............................................................................................1117

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI” .........1159

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar