Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Yayınevi: Beta Yayınları
Yazar: Arslan KAYA
ISBN: 9786053334897
Stok Durumu: Tükendi
359,55 TL 399,50 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arslan KAYA
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1560

Tİ154-2
Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Prof. Dr. Arslan KAYA

Çalışma ile TTK'nın gerekçeli, karşılaştırmalı ve notlu bir bütününün yaratılmasına çalışılmıştır. Gerekçeler özenle okunmuş, bazıları tashih edilmiş ve tavzih bakımından notlanmıştır.

Kitap, Hükümet Tasarısı Genel Gerekçe ile başlamıştır. Akabinde Adalet Alt Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporlarına yar verilmiştir. Daha sonra münferit maddeler altında, önce ve varsa eski kanunda karşılık gelen maddesi, madde gerekçesi, yine varsa TBMM'de verilen önerge ve/veya öneriler ile örneğin öneri sahibi milletvekilinin açıklamalarına ve 6335 sayılı Kanun ile değişik olan maddelerde, bu değişiklik ile değişikliğe ilişkin gerekçelere de yer verilmiştir.

Yine, bölüm başlarında bölüm gerekçelerine yer verildikten sonra bazı maddeler altında üç yıllık uygulamadan edinilen kazanımlarla yazarın notu kısımları yer almış, görüşler uygulamanın dikkatine sunulmuştur.

Önsöziii­vii
İçindekilerix­xxxi
Kısaltma Cetveli xxxiii­xxxiv
Genel Gerekçe 1­73
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Alt Komisyon Raporu 74­78
Adalet Komisyon Raporu 79­88
YENİ
TÜRK TİCARET
KANUNU
Kanun No : 6102
Kabul Tarihi : 13012011
RG Yayım Tarihi : 14022011
Resmi Gazete Sayı : 27846
BAŞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alanı
(m1­5) 89­96
B) Çeşitli hükümler (m6­10) 96­101
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
A) Ticari işletme (m11) 102­106
B) Tacir (m12­17)106­111
C) Tacir olmanın hükümleri
(m18­23)111­118
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
A) Kuruluş (m24­26) 118­123
B) Tescil (m27­38)123­134
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
A) Ticaret unvanı (m39­53) 134­144
ESKİ
TÜRK TİCARET
KANUNU
Kanun Numarası : 6762
Kabul Tarihi : 2961956
Yayımlandığı RG : Tarih: 971956 S9353
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 C37 S1587
BAŞLANGIÇ
A) Kanunun tatbik sahası
(m1­5) 90­94
B) Çeşitli hükümler (m6­10) 96­101
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ FASIL
A) Ticari işletme (m11­13) 102­106
B) Tacir (m14­19) 106­111
C) Tacir olmanın hukümleri
(m20­25) 111­118
İKİNCİ FASIL
Ticaret Sicili
A) Teşkilat (m26­28) 118­123
B) Tescil (m29­40) 123­134
ÜÇÜNCÜ FASIL
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
A) Ticaret unvanı (m41­54) 134­144
B) İşletme adı (m55) 144
İÇİNDEKİLER
Önsöziii­vii
İçindekilerix­xxxi
Kısaltma Cetveli xxxiii­xxxiv
Genel Gerekçe 1­73
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Alt Komisyon Raporu 74­78
Adalet Komisyon Raporu 79­88
x
TTK eTTK
DÖRDÜNCÜ FASIL
Haksız Rekabet
A) Umumi olarak (m56­57) 146­157
B) Hukuki mesuliyet
(m58­63) 158­164
C) Cezai mesuliyet
(m64­65) 164­166
BEŞİNCİ FASIL
Ticari Defterler
A) Defter tutma mükellefiyeti
(m66­69) 167­168
B) Çeşitli defterler (m70­78) 168­183
D) Teslim ve ibraz (m79­81) 187­189
E) Ticari defterlerin ispat kuvveti
(m82­86) 192­193
ALTINCI FASIL
Cari Hesap
A) Tarifi ve şekli (m87) 193­194
B) Hükümleri (m88­95) 194­198
C) Cari hesabın sonu
(m96­97) 198­199
D) Bakiyenin haczi (m98) 199­200
E) Müruruzaman (m99) 200
YEDİNCİ FASIL
Ticaret İşleri Tellallığı
A) Tarifi (m100) KY
B) Hükümleri (m101­114) KY
C) Esnaf arasında aracılık
(m115) KY
SEKİZİNCİ FASIL
Acentelik
A) Umumi olarak
(m116­118) 201­202
B) Acentenin salahiyetleri
(m119­122) 203­204
C) Acentenin borçları
(m123­126) 205­207
D) Acentenin hakları
(m127­132) 207­213
E) Acentelik mukavelesinin sona
ermesi (m133­134) 214­215
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
Genel açıklamalar 145
A) Genel olarak (m54­55) 146­157
B) Hukuki sorumluluk
(m56­61)157­164
C) Ceza sorumluluğu
(m62­63)164­166
BEŞİNCİ KISIM
Ticari Defterler
A) Defter tutma ve envanter
(m64­67) 166­178
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal
tabloları (m68­81) 178­185
C) Saklama ve ibraz
(m82­88) 185­193
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil (m89) 193­194
B) Hükümleri (m90­97) 194­198
C) Cari hesabın sona ermesi
(m98­99) 198­199
D) Bakiyenin haczi (m100) 199­200
E) Zamanaşımı (m101) 200
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak (m102­104) 201­202
B) Acentenin yetkileri
(m105­108)202­205
C) Acentenin borçları
(m109­112) 205­207
D) Acentenin hakları
(m113­119) 207­213
E) Müvekkilin borçları
(m120) 213­214
F) Acentelik sözleşmesinin sona
ermesi (m121­123) 214­219
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Türleri (m124) 220
B) Tüzel kişilik ve ehliyet
(m125) 221
xi
TTK eTTK
DOKUZUNCU FASIL
Ticarete Mahsus Yerler (m135)
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ FASIL
Umumi Hükümler
A) Nevileri (m136) 220
B) Hükmi şahısların ehliyeti
(m137) 221
C) Tatbik olunacak kanun
hükümleri (m138) 221
D) Sermaye koyma borcu
(m139­144) 222­228
E) Ortakların şahsi alacakları
(m145) 228
F) Şirketlerin birleşmesi
(m146­151) 232­251
G) Nevi değiştirme (m152) 276
İKİNCİ FASIL
Kollektif Şirket
BİRİNCİ KISIM
Şirketin Mahiyet ve Kuruluşu
A) Tarifi (m153) 314
B) Mukavele (m154­156) 314­315
C) Tescil (m157­158) 316
İKİNCİ KISIM
Ortaklar Arasındaki Münasebet
A) Mukavele serbestliği (m159) 317
B) Şirketin idaresi
(m160­166) 317­320
C) Murakabe (m167) 321
D) Kararlar (m168) 321
E) Kar ve zarar (m169­171) 322­324
F) Rekabet yasağı
(m172­173) 324­325
ÜÇÜNCÜ KISIM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü
Şahıslarla Olan Münasebetleri
A) Şirketin mevcudiyeti (m174) 325
B) Temsil (m175­177) 326
C) Şirket alacaklılarının
vaziyeti (m178­184) 328­331
C) Uygulanacak kanun hükümleri
(m126) 221
D) Sermaye koyma borcu
(m127­132) 222­228
E) Ortakların kişisel alacaklıları
(m133) 228­230
F) Birleşme, bölünme ve tür
değiştirme (m134­194) 230­291
G) Şirketler topluluğu
(m195­209)291­311
H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
düzenleme ve denetleme
yetkisi (m210) 311­313
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım (m211) 314
B) Sözleşme (m212­214) 314
C) Tescil (m215­216) 316
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi (m217) 317
B) Şirketin yönetimi
(m218­224)317­321
C) Denetim (m225) 321
D) Oy hakkı ve kararlar (m226) 321
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma
(m227­229)322­324
F) Rekabet yasağı
(m230­231) 324­325
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü
Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması
(m232) 325
B) Temsil (m233­235) 326­327
C) Şirket alacaklılarının durumu
(m236­242)327­331
xii
TTK eTTK
DÖRDÜNCÜ KISIM
Şirketin İnfisahı ve Ortakların
Ayrılması
A) İnfisah (m185­194) 331­337
B) Ortakların şirketten
ayrılması (m195­205) 337­343
BEŞİNCİ KISIM
Tasfiye
A) Umumi hükümler
(m206­210) 344­346
B) Tasfiye memurları
(m211­224) 346­352
C) Tasfiye işleri (m225­242) 352­359
ÜÇÜNCÜ FASIL
Komandit Şirket
BİRİNCİ KISIM
Şirketin Mahiyeti ve Kuruluşu
A) Tarifi (m243) 359
B) Tatbik olunacak hükümler
(m244) 360
C) Mukavele (m245­246) 360
İKİNCİ KISIM
Ortaklar Arasındaki Münasebetler
A) Mukavele serbestisi (m247) 361
B) Komanditerlerin hukuki
vaziyeti (m248­255) 361­365
ÜÇÜNCÜ KISIM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü
Şahıslarla Olan Münasebetleri
A) Tatbik olunacak hükümler
(m256) 365
B) Şirketin temsili (m257) 366
C) Komanditer ortağın mesuliyeti
(m258­266) 366­370
DÖRDÜNCÜ KISIM
Şirketin İnfisahı, Tasfiyesi ve
Nevi’nin Değiştirilmesi
A) Tatbik olunacak
hükümler (m267) 370
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın
Ayrılması
A) Sona erme (m243­252) 331­337
B) Ortakların şirketten ayrılması
(m253­266) 337­344
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
A) Genel hükümler
(m267­271)344­346
B) Tasfiye memurları
(m272­285)346­352
C) Tasfiye işleri (m286­303) 352­359
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı (m304) 359
B) Uygulanacak hükümler
(m305) 360
C) Sözleşme (m306­307) 360
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi (m308) 361
B) Komanditerlerin hukuki durumu
(m309­316)361­365
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü
Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler
(m317) 365
B) Şirketin temsili (m318) 365
C) Komanditer ortağın
sorumluluğu (m319­327) 366­370
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler
(m328) 370
xiii
TTK eTTK
B) Nev’in değiştirilmesi (m268) 277
DÖRDÜNCÜ FASIL
Anonim Şirket
BİRİNCİ KISIM
Şirketin Mahiyeti ve Kuruluş
Şekilleri
A) Umumi hükümler
(m269­275) 370­376
B) Kuruluş
(m276­280) 376­382, 374
C) Tedrici kuruluş
(m281­282) KY
D) Ani kuruluş
(m303, 304) 386­389
E) Kuruluştan doğan mesuliyet
(m305­310) 625­630
F) Kanuna karşı hile (m311) 403
İKİNCİ KISIM
İdare Meclisi
A) Kuruluş tarzı
(m312­316) 407­414
B) İdare ve temsil
(m317­346) 414­454, 630­631
ÜÇÜNCÜ KISIM
Murakıplar
(m347) KY
(m348) 518
(m349­359) KY
DÖRDÜNCÜ KISIM
Umumi Heyet
A) Azalık
(m360­363) 479­500, 510­525
B) Toplantılar
(m364­372) 484,493
C) Kararlar (m373­384) 491­529
D) Esas mukavelenin
değiştirilmesi (m385­398) 529­556
BEŞİNCİ KISIM
Hisse Senetleri
A) Hisse senetleri (m399) 557
(m400­401) 558­559
B) İntifa senetleri (m402­403) 585­586
C) Devir yasağı (m404) 572
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve
Temel İlkeler
A) Genel Hükümler
(m329­334)370­376
B) Kuruluş (m335­355) 376­402
C) Kanuna karşı hile (m356) 402
D) Temel ilkeler (m357­358) 403­405
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak (m359­364) 407­414
B) Yönetim ve temsil
(m365­396) 414­454
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
A) Genel olarak (m397) 455
B) Konu ve kapsam (m398) 458
C) Denetçi (m399­400) 462­468
D) İbraz yükümü ve bilgi
alma hakkı (m401) 468
E) Denetim raporu (m402) 469
F) Görüş yazıları (m403) 472
G) Denetçilerin sır saklamadan
doğan sorumluluğu (m404) 476
H) Şirket ile denetçi arasındaki
görüş ayrılıkları (m405) 478
I) Topluluk ilişkileri için özel
denetçi denetimi (m406) 478
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak (m407) 479
B) Görev ve yetkileri (m408) 482
C) Toplantılar (m409) 483
D) Çağrı (m410­416) 484­490
E) Toplantının yapılması
(m417­424)490­499
F) Pay sahibinin kişisel hakları
(m425­444) 499­524
G) Genel kurul kararlarının iptali
(m445­446)524­525
xiv
TTK eTTK
D) Sermaye koyma borcu
(m405­408) 564­566
E) Hisse senetleri
(m409­419) 567­572, 583, 585
ALTINCI KISIM
Tahviller
A) Tarifi (m420) 587
B) Tahvil çıkarma
(m421­426) 587
C) Tahvil sahiplerinin umumi
heyeti (m429­432) 588
D) İdare meclisi azalarının
mesuliyeti (m433) 588
YEDİNCİ KISIM
Anonim Şirketlerin İnfisahı ve
Tasfiyesi
A) İnfisah (m434­440) 604­611
B) Tasfiye (m441­450) 611­621
C) Tasfiyesiz infisah
(m451­454) 232­233
SEKİZİNCİ KISIM
Anonim Şirketin Hesapları
A) Kazanç ve tasfiye payı
(m455­456) 590­591
B) Envanter ve bilanço (m457) 591
(m458­465) KY
C) Yedek akçeler
(m466­469) 598­600
D) Kar payı, hazırlık devresi
faizi vesair kazanç payları
(m470­472) 591­593
E) İstirdat hakkı (m473­474) 593­594
BEŞİNCİ FASIL
Sermayesi Paylara Bölünmüş
Komandit Şirket
A) Tarifi (m475) 647
B) Tatbik olunacak hükümler
(m476) 647
C) Kuruluş (m477­479) 648
(m480) KY
D) İdare (m481­483) 649­650
H) Butlan (m447)525­526
I) Çeşitli hükümler
(m448­451)527­529
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
A) İlke (m452) 529
B) Usul (m453­455) 530­533
İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler
A) Sermayenin artırılması
(m456­472)533­553
B) Esas sermayenin azaltılması
(m473­475)553­556
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler
(m476­477)557­558
B) İmtiyazlı paylar
(m478­479) 558­563
İKİNCİ AYIRIM
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa
Etmemenin Sonuçları
A) İlke (m480) 563
B) Ödemeye çağrı (m481) 565
C) Temerrüt (m482­483) 565­567
YEDİNCİ BÖLÜM
Menkul Kıymetler
BİRİNCİ AYIRIM
Pay senetleri
A) Ortak Hükümler
(m484­488)567­570
B) Hamiline yazılı pay senetlerinin
devri (m489) 570
C) Nama yazılı payların ve pay
senetlerinin devrinde ilke
(m490) 571
xv
TTK eTTK
E) Murakıpların vazifeleri
(m484) KY
ALTINCI FASIL
Kooperatif Şirketler
BİRİNCİ KISIM
Kooperatif Şirketlerin Kuruluşu
İKİNCİ KISIM
Ortakların ve Şirket Sermayesinin
Değişmesi(yürürlükten kaldırıldı)
(m496­502)
YEDİNCİ FASIL
Limited Şirket
BİRİNCİ KISIM
Limited Şirketin Kuruluşu
A) Tarifi (m503) 650
B) Ortakların sayısı (m504) 652
C) Murakabe (m505­508) 653­657
D) Kuruluş (m509­512) 656­661
E) Mukavelenin değiştirilmesi
(m513­517) 662­664
İKİNCİ KISIM
Ortakların Hak ve Borçları
A) Paylar (m518­527) 664­671
B) Sermaye koyma borcu
(m528­531) 671
C) Ortakların mesuliyeti
(m532) KY
D) Kara iştirak
(m533­535) 677­678
ÜÇÜNCÜ KISIM
Şirketin Teşkilatı
A) Ortaklar umumi heyeti
(m536­539) 682­686
B) İdare ve temsil
(m540­547) 688­695
C) Murakabe (m548) 696
DÖRDÜNCÜ KISIM
İnfisah ve Ayrılma
A) İnfisah sebepleri (m549) 697
B) Tescil (m550) 698
C) Şirketten çıkma ve çıkarılma
(m551) 698­700
D) Devrin sınırlandırılması
(m491­501)571­585
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Senetleri
A) Çıkarılması (m502) 585
B) Hükümleri (m503) 586
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borçlanma Senetleriyle Alma ve
Değiştirme Hakkını İçeren
Menkul Kıymetler
A) Genel kurul kararıyla
(m504) 586
B) Yönetim kurulu kararıyla
(m505) 589
C) Sınır (m506) 589
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A) Kâr ve tasfiye payı hakkı
(m507­508) 590
B) Kâr payı, hazırlık dönemi
faizi ve kazanç payı
(m509­511)591­593
C) Geri alma hakkı
(m512­513)593­594
DOKUZUNCU BÖLÜM
Şirketin Finansal Tabloları,
Yedek Akçeler
A) Anonim şirketlerin finansal
tabloları ve yönetim kurulunun
yıllık faaliyet raporu
(m514­516)594­596
B) Şirketler topluluğunun finansal
tabloları ve yıllık faaliyet raporu
(m517­518)596­597
C) Yedek akçeler
(m519­523)597­601
D) Çeşitli hükümler
(m524­527)601­603
E) Özel hükümler (m528) 603
xvi
TTK eTTK
D) Tasfiye (m552) 702
E) Nevi değiştirme (m553­555) KY
BEŞİNCİ KISIM
Tatbik Olunacak Hükümler
A) Anonim şirket hükümlerine
yapılan atıflar (m556) 702
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kıymetli Evrak
BİRİNCİ FASIL
Umumi Hükümler
A) Kıymetli evrakın tarifi
(m557) 704
B) Senetten doğan borç (m558) 704
C) Kıymetli evrakın devri
(m559­561) 705­706
D) Tahvil (m562) 707
E) İptal Kararı (m563­564) 707­708
F) Hususi hükümler (m565) 708
İKİNCİ FASIL
Nama Yazılı Senetler
A) Tarifi (m566) 709
B) Alacaklının hakkını nasıl ispat
edeceği (m567­568) 709­710
C) İptal kararı (m569) 710
ÜÇÜNCÜ FASIL
Hamile Yazılı Senetler
A) Tarifi (m570) 711
B) Borçlunun defileri
(m571­572) 712
C) İptal kararı (m573­580) 713­716
D) İpotekli borç senedi ve irat
senedi (m581) 717
DÖRDÜNCÜ FASIL
Kambiyo Senetleri
Borçlanma ehliyeti (m582)
BİRİNCİ KISIM
Poliçe
BİRİNCİ AYIRIM
Poliçenin Keşidesi ve Şekli
A) Şekil (m583­588) 718­720
ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye
A) Sona erme (m529­535) 604­611
B) Tasfiye (m536­546) 611­621
C) Ek tasfiye (m547) 622
D) Tasfiyeden dönülmesi
(m548) 624
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorumluluk
A) Sorumluluk hâlleri
(m549­554) 625­633
B) Şirketin zararı
(m555­561)634­642
ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk
A) Suçlar ve cezalar (m562) 643
B) Soruşturma ve kovuşturma
usulü (m563) (mülga) 646
BEŞİNCİ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüş
Komandit Şirket
A) Tanımı (m564) 646
B) Uygulanacak hükümler
(m565) 647
C) Kuruluş (m566­569) 647­648
D) Yönetim (m570­572) 649­650
ALTINCI KISIM
Limited Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Kuruluş
A) Kavram (m573) 650
B) Ortakların sayısı (m574) 651
C) Şirket sözleşmesi
(m575­579) 653­655
D) Sermaye (m580­582) 655­656
E) Esas sermaye payları (m583) 656
F) İntifa senetleri (m584) 657
G) Kuruluş (m585­588) 658­662
xvii
TTK eTTK
B) İmza edenlerin mesuliyeti
(m589­592) 720­722
İKİNCİ AYIRIM
Ciro
A) Poliçenin devredilmesi
(m593) 722
B) Ciro (m594­602) 723­727
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval
A) Kabule arz (m603­606) 727­729
B) Kabul (m 607­611) 730­732
C) Aval (m 612­614) 733­734
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ödeme
A) Vade (m615­619) 734­737
B) Ödeme (m620­624) 737­740
BEŞİNCİ AYIRIM
Kabul ve Ödemeden İmtina
Hallerinde Müracaat Haklar
A) Müracaat hakkı
(m625­643) 740­752
C) Sebepsiz iktisap (m644) 752
D) Poliçe karşılığının devri
(m645) 753
E) Araya girme (m646­654) 754­758
ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshaları ve Poliçe Suretleri
(m655­659) 759­761
YEDİNCİ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Senet metnindeki değişiklikler
(m660) 762
B) Müruruzaman
(m661­663) 762­763
C) Müddetler (m664­666) 763­764
D) Poliçeye ilişkin muamelelerin
yapılacağı yer (m667) 764
E) İmzalar (m668) 765
İKİNCİ BÖLÜM
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
A) Genel olarak (m589) 662
B) Özel değişiklikler
(m590­592) 662­664
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortakların Hak ve Borçları
A) Esas sermaye payının
işlemlere konu olması
(m593­600) 664­671
B) Geri verme yasağı (m601) 671
C) Ortakların sorumluluğu
(m602) 672
D) Ek ödeme ve yan edim
yükümlülükleri
(m603­607) 673­676
E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler
(m608­611) 676­678
F) Şirketin kendi esas sermaye
paylarını iktisabı (m612) 678
G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet
yasağı (m613) 679
H) Bilgi alma ve inceleme hakkı
(m614) 680
I) Özkaynakların yerini tutan
ödünçler (m615) (mülga) 680
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Organları
A) Genel kurul (m616­622) 681­687
B) Yönetim ve temsil
(m623­632) 687­695
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık
(m633­634) 695­696
D) Denetçi (m635) 696
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sona Erme ve Ayrılma
A) Sona erme sebepleri ve sona
ermenin sonuçları (m636) 696
B) Tescil ve ilan (m637) 698
C) Çıkma ve çıkarılma
(m638­642) 698­702
D) Tasfiye (m643) 702
xviii
TTK eTTK
F) İptal (m669­677) 765­769
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
(m678­687) 769­773
İKİNCİ KISIM
Bono veya Emre Muharrer Senet
A) Unsurlar (m688) 774
B) Noksanlar (m689) 774
C) Tatbik olunacak hükümler
(m690) 775
D) Tanzim edenin mesuliyeti
(m691) 776
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çek
BİRİNCİ AYIRIM
Çeklerin Keşidesi ve Şekli
A) Şekil (m692­693) 777­778
B) Münferit unsurlar
(m694­699) 778­781
İKİNCİ AYIRIM
Devir
A) Devir kabiliyeti (m700) 781
B) Ciro (m701­703) 782
C) Kaybedilen çek (m704) 783
D) Protestodan ve vadeden
sonraki ciro (m705) 783
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve ödemeden imtina
A) Ödeme (m706­719) 784­791
B) Ödemeden imtina
(m720­723) 792­794
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
(m724­730) 794­798
BEŞİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
(m731­735) 798­801
E) Uygulanacak hükümler
(m644) 702
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kıymetli Evrak
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Kıymetli evrakın tanımı
(m645) 704
B) Senetten doğan borç (m646) 704
C) Kıymetli evrakın devri
(m647­649) 705­706
D) Senedin türünün değiştirilmesi
(m650) 707
E) İptal kararı (m651­652) 707­708
F) Özel hükümler (m653) 708
İKİNCİ KISIM
Nama Yazılı Senetler
A) Tanımı (m654) 709
B) Alacaklının hakkını nasıl ispat
edeceği (m655­656) 709­710
C) İptal kararı (m657) 710
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hamile Yazılı Senetler
A) Tanımı (m658) 711
B) Borçlunun def’ileri
(m659­660) 711­712
C) İptal kararı (m661­668) 713­716
D) İpotekli borç senedi ve
irat senedi (m669) 716
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri
A) Borçlanma ehliyeti (m670) 717
BİRİNCİ BÖLÜM
Poliçe
BİRİNCİ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekil (m671­676) 717­720
B) İmza edenlerin sorumluluğu
(m677­680) 720­722
xix
TTK eTTK
BEŞİNCİ FASIL
Kambiyo Senetlerine Benziyen
Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler
A) Emre yazılı senet
(m736­737) 801
B) Kambiyo senetlerine benziyen
senetler (m738­742) 802­803
C) Cirosu kabil olan diğer senetler
(m743) 804
ALTINCI FASIL
Emtia Senetleri
BİRİNCİ KISIM
Umumi Mağazalar Tarafından
Çıkarılan Makbuz Senedi ve Varant
A) Umumi mağazalar
(m744­745) 805­806
B) Makbuz senedi ve varant
(m746­759) 806­811
D) Müruruzaman (m760) 812
E) Senetlerin kaybedilmesi
(m761) 812
İKİNCİ KISIM
Taşıma İşleri ve Taşıma Senedi
BİRİNCİ AYIRIM
Umumi Hükümler
A) Taşıyıcı (m762) 814
B) Hükümlerin tatbik sahası
(m763­765) 815­816
C) Mesuliyetin kaldırılmasına veya
hafifletilmesine ait şartların
hükümsüzlüğü (m766) 816
D) Müruruzaman (m767) 818
İKİNCİ AYIRIM
Eşya Taşıma
A) Taşıma senedi
(m768­772) 819­827
B) Taşıyıcının borçları
(m773­797) 830­854
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Yolcu Taşıma
A) Talimat (m798) 862
İKİNCİ AYIRIM
Ciro
A) Poliçenin devredilmesi
(m681) 722
B) Ciro (m682­690) 722­727
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval
A) Kabule arz (m691­694) 727­729
B) Kabul (m695­699) 729­732
C) Aval (m700­702) 732­734
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ödeme
A) Vade (m703­707) 734­736
B) Ödeme (m708­712) 737­740
BEŞİNCİ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe
Hâllerinde Başvurma Hakları
A) Başvurma hakkı
(m713­731)740­752
B) Sebepsiz zenginleşme
(m732) 752
C) Poliçe karşılığının devri
(m733) 753
D) Araya girme (m734­742) 754­758
ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshaları ve Suretleri
A) Poliçe nüshaları
(m743­745)759­760
B) Poliçe suretleri
(m746­747)760­762
YEDİNCİ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Senet metnindeki değişiklikler
(m748) 762
B) Zamanaşımı (m749­751) 762­763
C) Süreler (m752­754) 763­764
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin
yapılacağı yer (m755) 764
xx
TTK eTTK
B) Seferin durdurulması (m799) 863
C) Seferin duraklaması (m800) 866
D) Seferin gecikmesi
(m801­803) 864­866
E) Bagaj (m804­805) 867
F) Taşıyıcının mesuliyeti
(m806) 868
G) Yolcunun ölümü (m807) 869
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşıma İşleri Komisyonculuğu
A) Tarifi (m808) 870
B) Hükümleri (m809­815) 871­877
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Deniz Ticareti
BİRİNCİ FASIL
Gemi
BİRİNCİ KISIM
Umumi Hükümler
A) Tarifler (m816­821) 882­884, 892
B) Hükümlerin tatbik sahası
(m822) 884­885
İKİNCİ KISIM
Bayrak
A) Türk Bayrağını çekme hakkı ve
mükellefiyeti
(m823­826) 888­890
B) Hakkın ispatı
(m827­831) 891­892
D) Ceza hükümleri
(m832­837) 893­895
E) Nizamname (m838) 895
ÜÇÜNCÜ KISIM
Gemi Sicili
A) Umumi hükümler
(m839­842) 896­897, 907
B) Geminin tescili
(m843­850) 897­902, 907
C) Terkin (m851­853) 903­904
D) Gemi tasdiknamesi
(m854­857) 905­906
E) İnşa halindeki gemilere mahsus
sicil (m858­863) 914­918
E) İmzalar (m756) 765
F) İptal (m757­765) 765­769
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Ehliyet (m766) 769
B) Şekil ve süreler
(m767­769) 770­771
C) Borçlanmaların hükümleri
(m770­775) 771­773
İKİNCİ BÖLÜM
Bono veya Emre Yazılı Senet
A) Unsurlar (m776) 773
B) Unsurların bulunmaması
(m777) 774
C) Uygulanacak hükümler
(m778) 775
D) Düzenleyenin sorumluluğu
(m779) 776
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek
BİRİNCİ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekli (m780­781) 777­778
B) Münferit unsurlar
(m782­787) 778­781
İKİNCİ AYIRIM
Devir
A) Devredilebilirlik (m788) 781
B) Ciro (m789­791) 781­782
C) Elden çıkan çek (m792) 783
D) Protestodan ve ibraz süresinin
geçmesinden sonraki ciro
(m793) 783
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe
A) Ödeme (m794­807) 784­791
B) Ödememe (m808­811) 792­794
xxi
TTK eTTK
F) İtirazlar (m864) 918
G) Nizamname (m865) 919
DÖRDÜNCÜ KISIM
Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar
BİRİNCİ AYIRIM
Umumi Hükümler
A) Tatbik olunacak hükümler
(m866­867) 921
B) Mülkiyet (m868­874) 922­928
C) Diğer ayni haklar
(m875­878) 933­935, 962
D) Şerhler (m879­883) 908, 910, 911
E) Çeşitli hükümler
(m884­891) 886, 909, 913­914
(m892) KY
İKİNCİ AYIRIM
Gemi İpoteğinin Tescili ve Muhtevası
A) İpoteğin tesisi
(m893­897) 937­938, 940, 953
B) Temin edilen alacak
(m898­899) 938
C) İpoteğin şümulü
(m900­908) 939­945
D) Gemi değerinin düşmesine
karşı tedbirler (m909­910) 946­947
E) Malikin haiz olduğu haklar
(m911­916) 948­950
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi İpoteğinin Paraya Çevrilmesi
A) Umumi olarak (m917) KY
B) Karine (m918) KY
C) Alacaklının gemiye malik
olabilmesi hakkında şart
(m919) KY
D) Alacaklıya halef olmak
(m920) KY
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Gemi İpoteğinin Devri, Tadili ve
Düşmesi
A) İpoteğin devri
(m921­923) 950­951
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Sahte veya tahrif edilmiş çek
(m812) 794
B) Çekin birden fazla nüsha olarak
düzenlenmesi (m813) 794
C) Zamanaşımı (m814) 795
D) Bankanın tanımı (m815) 795
E) Süreler (m816­817) 796
F) Uygulanacak hükümler
(m818) 796­797
BEŞİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Muhatap olma ehliyeti (m819) 798
B) Şekil ve süreler (m820) 799
C) Borçlanmaların hükümleri
(m821­823) 799­801
BEŞİNCİ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen
Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler
A) Emre yazılı senet
(m824­825) 801
B) Kambiyo senetlerine benzeyen
senetler (m826­830) 802­803
C) Cirosu kabil olan diğer senetler
(m831) 804
ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant
A) Umumi mağazalar
(m832­833)804­806
B) Makbuz senedi ve varant
(m834­840)806­809
C) Mallar üzerinde tasarruflar
(m841­847) 809­811
D) Zamanaşımı (m848) 812
E) Senetlerin zıyaı (m849) 812
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Taşıyıcı (m850) 814
xxii
TTK eTTK
B) İpoteğin tadili
(m924­925) 952­954, 958, 959
C) İpoteğin düşmesi
(m926­935) 954­959
D) Birlikte gemi ipoteğinde halefiyet
(m936­937) 956
E) Hususi haller (m938­940) 937
BEŞİNCİ AYIRIM
İnşa Halindeki Gemiler Üzerinde
İpotek
A) Tesisi (m941­942) 960
B) Şümulü (m943) 961
C) Derecesi (m944) 961
ALTINCI AYIRIM
İntifa Hakkı (m945)
İKİNCİ FASIL
Donatan ve Donatma İştirak
A) Donatan (m946­950) 963­964
B) Donatma iştiraki
(m951­971) 965­976
ÜÇÜNCÜ FASIL
Kaptan
A) Mesuliyeti (m972­973) 977
B) Vazifeleri (m974­985) 978­985
C) Kanundan doğan temsil
salahiyeti (m986­1002) 985­993
D) Şahsi muameleleri
(m1003­1004) 989­990
E) Hizmet sözleşmesinin sonu
(m1005 KY­1015) 985
DÖRDÜNCÜ FASIL
Deniz Ticaret Mukaveleleri
BİRİNCİ KISIM
Eşya Taşıma (Navlun) Mukaveleleri
BİRİNCİ AYIRIM
Umumi Hükümler
A) Mukavele nevileri (m1016) 1004
B) Çarter parti (m1017) 1005
C) Kamaralar (m1018) 1005
B) Hükümlerin uygulama alanı
(m851) 815
C) Saklı tutulan hükümler
(m852­4853) 815­816
D) Sorumluluğun kaldırılmasına
veya hafifletilmesine ait
hükümlerin geçersizliği
(m854) 816
E) Zamanaşımı (m855) 817
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
A) Taşıma sözleşmesinin
uygulanması (m856­874) 819­837
B) Taşıyıcının sorumluluğu
(m875­893)837­854
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
A) Uygulanacak hükümler
(m894) 854
B) Taşıyıcının
yükümlülükleri (m895) 855
C) Taşıma senedi, tehlikeli mal,
refakat belgeleri, bildirim ve
bilgi verme yükümlülükleri
(m896) 855
D) Gönderenin özel hâllerde
sorumluluğu (m897) 856
E) Sorumluluktan kurtulma
sebepleri (m898) 856
F) Sorumluluk sınırı (m899) 857
G) Bildirim (m900) 857
H) Sorumluluğu sınırlama
hakkının kaybı (m901)858
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
A) Sözleşme (m902) 859
B) Bilinen zarar yeri (m903) 860
C) Bildirim ve zamanaşımı
(m904) 861
D) Taşınma eşyasının taşıması
(m905) 861
xxiii
TTK eTTK
D) Taşıyanın; geminin denize,
yola ve yüke elverişli
olmamasından dolayı
mesuliyet (m1019) 1006
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme
(m1020­1049) 1006­1028
B) Boşaltma (m1050­1055) 1029­1033
(m1056­1060) 1034­1037
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşıyanın Mesuliyeti ve Hakları
A) Taşıyanın mesuliyeti
(m1061­1068) 1042­1049, 1052
B) Taşıyanın hakları
(m1069­1081) 1055­1065
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Yolculuğun Başlamasına veya
Devamına Engel Olan Sebepler
A) Basit yolculuk
(m1082­1094) 1067­1078
B) Mürekkep yolculuk (m1095) 1079
C) Geminin tamamına mütaallik
olmayan taşıma mukaveleleri
(m1096) 1074
BEŞİNCİ AYIRIM
Konişmento
A) Nevileri ve tanzimi (m1097) 1080
B) Muhtevası
(m1098­1101) 1080­1081, 1087
C) Hükümleri
(m1102­1111) 1082­1089
(m1112­1115) 1057
D) Amir hükümler
(m1116­1118) 1091­1093
İKİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma Mukavelesi
A) Yolcunun hak ve mükellefiyetleri
(m1119­1121) 1098­1100
B) Mukavelenin hükümden düşmesi
(m1122­1125) KY
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
A) Kurallara uyma zorunluluğu
(m906) 862
B) Seferin yapılamaması
(m907) 862
C) Seferin gecikmesi
(m908­910) 864­866
D) Seferin duraklaması (m911) 866
E) Bagaj (m912­913) 867
F) Taşıyıcının sorumluluğu
(m914) 867
G) Yolcunun ölümü (m915) 868
H) Yönetmelik (m916) 869
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
A) Taşıma komisyonculuğu
sözleşmesi (m917) 870
B) Hükümleri (m918­927) 871­876
C) Sorumluluk (m928­929) 876­877
D) Zamanaşımı (m930) 877
BEŞİNCİ KİTAP
Deniz Ticareti
BİRİNCİ KISIM
Gemi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A) Tanımlar (m931­934) 882­884
B) Hükümlerin uygulama alanı
(m935) 884
C) Gemilerin hukuksal niteliği
(m936­937) 885­886
İKİNCİ BÖLÜM
Geminin Kimliği
A) Geminin adı (m938­939) 887
B) Geminin bayrağı
(m940­945)887­892
C) Geminin bağlama limanı
(m946) 892
D) Ceza hükümleri
(m947­952)893­895
E) Tüzük (m953) 895
xxiv
TTK eTTK
C) Yolculuk sırasında geminin
tamiri (m1126) KY
D) Bagaj (m1127­1130) 1099­1102
E) Geminin yolcu taşımak üzere
diğer bir kimseye tahsisi
(m1131) KY
F) Navlun tabirinin şümulü
(m1132) KY
ÜÇÜNCÜ KISIM
Denizaşırı Satış Mukaveleleri
A) Boşaltma yerinde teslim
şartiyle satış (m1133­1137) KY
B) Fob satış (m1138) KY
C) Sif satış (m1139­1158) KY
DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ödüncü Mukavelesi
A) Tarifi (m1159) KY
B) Şartları (m1160­1161) KY
C) Prim (m1162) KY
D) Deniz ödüncü senedi
(m1163­1166) KY
E) Borcun ödenmesi
(m1167­1169) KY
F) Avaryalar (m1170) KY
G) İhtiyati haciz (m1171) KY
H) Kaptanın mesuliyeti
(m1172­1175) KY
İ) Rehnin paraya çevrilmesi
(m1176) KY
J) Malları teslim alanın mesuliyeti
(m1777) KY
K) Yolculuktan vazgeçilme hali
(m1178) KY
BEŞİNCİ FASIL
Deniz Kazaları
BİRİNCİ KISIM
Müşterek ve Hususi Avaryalar
A) Umumi hükümler (m1179) 1111
(m1180­1183) KY
B) Müşterek avarya
(m1184­1203) KY
(m1204­1206) 1113­1115
C) Dispeç (m1207­1213) 1115­1120
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili
A) Genel hükümler
(m954­958)895­897
B) Geminin tescili
(m959­964)898­902
C) Silinme (m965­967) 902­905
D) Gemi tasdiknamesi
(m968­971)905­907
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya
davet (m972) 907
F) Hükümleri (m973­983) 907­913
G) Zamanaşımı (m984) 913
H) Kayıt giderleri (m985) 914
İ) Yapı hâlindeki gemilere
özgü sicil (m986­992) 914­918
J) Sicil müdürlüğünün kararlarına
itiraz (m993) 918
K) Tüzük (m994) 919
L) Türk Uluslararası Gemi
Sicili (m995) 919
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar
BİRİNCİ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler
Açıklamalar 919­921
A) Sicile kayıtlı gemiler (m996) 921
B) Sicile kayıtlı olmayan
gemilere (m997) 921
İKİNCİ AYIRIM
Mülkiyet
A) İktisabı (m998­1002) 922­926
B) Zıya (m1003­1005) 926­927
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve
iştirak payı üzerinde mülkiyet
(m1006­1009) 927­930
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve
yapı payları üzerindeki mülkiyet
(m1010­1011) 930
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni
Açıklamalar 931­933
A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler
üzerindeki iştirak payının rehni
(m1012) 933
xxv
TTK eTTK
D) Müşterek avarya esaslarına tabi
olan başka haller
(m1214­1215) KY
İKİNCİ KISIM
Çatma
A) Kusursuz çatma (m1216) 1123
B) Kusurlu çatma
(m1217­1219) 1124­1127
C) Çatma olmaksızın zarar
(m1220) 1122
D) Mahfuz tutulan hükümler
(m1221) 1130
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurtarma ve Yardım
A) Ücret isteme hakkı
(m1222­1224) 1133­1138
B) Ücretin tayini
(m1225­1229) 1136­1145
C) Ücretin paylaştırılması
(m1230­1231) 1143­1149
D) Rehin ve hapis hakkı
(m1232­1234) 1140­1147
ALTINCI FASIL
Gemi Alacaklıları ve Yük Alacaklıları
A) Gemi alacaklısı hakkını veren
alacaklar (m1235) 1151­1152
B) Kanuni rehin hakkı
(m1236) 1154­1157
(m1237­1257) 1210
C) Yük alacaklısı, hakkını veren
alacaklar ve dereceleri
(m1258) KY
YEDİNCİ FASIL
Müruruzaman
D) Müruruzaman
(m1259­1262) 1093, 1149­1150
BEŞİNCİ KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ FASIL
Umumi Hükümler
A) Sigorta mukavelesi
(m1263­1267) 1223, 1224, 1239,
1240, 1262­1263
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin
rehni (m1013­1058) 933­962
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
İntifa Hakkı
A) Kurulması (m1059) 962
B) Uygulanacak hükümler
(m1060) 963
İKİNCİ KISIM
Donatan ve Donatma İştiraki
A) Donatan (m1061­1063) 963­965
B) Donatma iştiraki
(m1064­1087)965­976
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan
A) Özen yükümlülüğü (m1088) 977
B) Sorumluluğu (m1089) 977
C) Görevleri (m1090­1102) 978­985
D) Kanundan doğan temsil yetkisi
(m1103­1118)985­993
DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ticareti Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gemi Kira Sözleşmeleri
A) Tanımı ve türleri (m1119) 994
B) Gemi kira senedi (m1120) 994
C) Sicile şerh (m1121) 995
D) Hüküm ve sonuçları
(m1122­1128)995­998
E) Uygulanacak hükümler
(m1130) 998
İKİNCİ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleşmesi
A) Tanımı (m1131) 999
B) Zaman çarter partisi
(m1132) 1000
C) Tarafların hakları ve borçları
(m1133­1137)1000­1002
xxvi
TTK eTTK
C) Müruruzaman (m1268) 1236
İKİNCİ FASIL
Mal Sigortası
BİRİNCİ KISIM
Umumi Hükümle
A) Sigorta edilen menfaat
(m1269­1276) 1224­1228,
1264, 1267­1268
B) Riziko (m1277­1282) 1226­1244
C) Tazminat esası
(m1283­1289) 1264­1275
D) Sigorta ettirenin mükellefiyeti ve
borçları
(m1290­1298) 1256, 1245­1251,
1235, 1259, 1261
E) Sigortacının sigorta bedelini
ödeme borcu
(m1299­1301) 1242, 1270, 1276
F) Acze düşme hali (m1302) 1232
G) Sigortalı malın sahibinin
değişmesi (m1303) 1275
İKİNCİ KISIM
Yangın Sigortası
A) Rizikonun şümulü
(m1304­1305) KY
B) Poliçe (m1306) 1240
C) Hasar ve tazminat (m1307) 1242
(m1308) KY
D) Mesuliyet sigortası (m1309) KY
(m1310) 1281
ÜÇÜNCÜ KISIM
Karada ve İç Sularda Taşıma
Rizikolarına Karşı Sigorta
A) Tatbik olunacak hükümler
(m1311) KY
B) Rizikonun şümulü (m1312) KY
C) Sigorta bedeli (m1313) KY
D) Poliçe (m1314) 1240
E) Taşımanın durdurulması
(m1315) KY
DÖRDÜNCÜ KISIM
Zirai Sigorta
A) Menfaat ve riziko (m1316) KY
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A) Navlun sözleşmesinin türleri
(m1138) 1004
B) Yolculuk çarter partisi
(m1139) 1005
C) Kamaralar (m1140) 1005
D) Taşıyanın, gemiyi denize,
yola ve yüke elverişli bulundurma
yükümlülüğü (m1141) 1005
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme (m1142­1165) 1006­1029
B) Boşaltma (m1166­1177) 1029­1037
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları
Açıklamalar 1037­1041
A) Taşıyanın sorumluluğu
(m1178­1192) 1042­1055
B) Taşıyanın hakları
(m1193­1207) 1055­1065
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu
A) Kusur sorumluluğu (m1208) 1066
BEŞİNCİ AYIRIM
Yolculuğun Başlamasına veya
Devamına Engel Olan Sebepler
Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi
A) Sözleşmenin hükümden düşmesi
(m1209­1217) 1066­1073
B) Sözleşmenin feshi
(m1218­1226) 1073­1078
C) Birden çok yolculuğun
özellikleri (m1227) 1079
ALTINCI AYIRIM
Denizde Taşıma Senetleri
A) Konişmento
(m1228­1241) 1079­1090
xxvii
TTK eTTK
B) Müddet (m1317­1318) KY
C) Zararın tesbiti (m1319) KY
BEŞİNCİ KISIM
Hırsızlığa Karşı Sigorta (m1320)
ÜÇÜNCÜ FASIL
Can Sigortası
BİRİNCİ KISIM
Hayat Sigortası
A) Menfaat (m1321­1323) 1286­1288
B) Poliçe (m1324) 1241
C) Primin ödenmemesi
(m1325­1327) 1295
D) İntihar (m1328) 1296, 1297
E) Faydalanan kimselerin hakları
(m1329­1331) 1290, 1298
F) Rizikonun şümulü ve ihbarı ve
sigorta bedelinin muaccel olması
(m1332) KY
G) Tontin (m1333) 1286
İKİNCİ KISIM
Kazaya Karşı Sigorta
A) Tarif (m1334) 1299
B) Menfaat (m1335) 1300
C) Tazminatın şümulü ve muaccel
oluşu (m1336­1337) 1299­1300
D) Kusurlu olan kimseye karşı dava
hakkı (m1338) KY
DÖRDÜNCÜ FASIL
Denizcilik Rizikolarına Karşı
Sigortalar
BİRİNCİ KISIM
Umumi Hükümler
A) Menfaat (m1339­1343) 1227, 1265
B) Rizikonun gerçekleşmiş olması
(m1344) 1237
D) Halefiyet (m1361) 1277
C) Sigorta değeri
(m1345­1360) 1269, 1272
E) Sigortalı alacağın devri
(m1362) KY
B) Diğer denizde taşıma senetleri
(m1242) 1090
YEDİNCİ AYIRIM
Emredici Hükümler
A) Genel olarak (m1243) 1090
B) İstisnalar (m1244) 1092
C) Yolculuk çarteri sözleşmesi
(m1245) 1093
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaşımı
A) Süre (m1246) 1093
BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma
Sözleşmesi
Açıklamalar 1094­1097
A) Tanımı (m1247) 1097
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan
(m1248) 1098
C) Yolcu (m1249) 1098
D) Bagaj (m1250) 1099
E) Yolcunun yükümlülükleri
(m1251­1253) 1099­1100
F) Taşıyanın hapis hakkı
(m1254) 1100
G) Ölen yolcunun bagajı
(m1255) 1101
H) Yolcunun uğradığı zararlardan
sorumluluk
(m1256­1271) 1101­1110
BEŞİNCİ KISIM
Deniz Kazaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Müşterek Avarya
A) Genel hükümler
(m1272­1273) 1110­1112
B) Borçlular ve teminat
(m1274­1277) 1113­1115
C) Dispeç (m1278­1284) 1115­1120
D) Zamanaşımı (m1285) 1120
xxviii
TTK eTTK
İKİNCİ KISIM
Mukavelenin Yapıldığı Sıradaki
İhbar Mükellefiyeti
A) Mükellefiyetin şümulü
(m1363­1364) 1231
B) Mükellefiyetin ihlali
(m1365­1370) 1253­1255
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sigortalının Sigorta Mukavelesinden
Doğan Borçları
A) Prim ödeme borcu ve primi geri
isteme hakkı (m1371) 1245
B) Rizikoyu değiştirmemek borcu
(m1372­1376) 1257
C) Rizikonun gerçekleşmesi halinde
mükellefiyetler
(m 1377­1378) 1259­1261
DÖRDÜNCÜ KISIM
Rizikonun Şümulü
A) Rizikonun mahiyeti
(m1379­1381) KY
B) Rizikonun müddeti
(m1382­1390) KY
C) Rizikonun yeri (m1391­1392) KY
D) Müşterek avarya
(m1393­1398) KY
E) Sigortacının mesuliyeti
(m1399­(m1412) KY
BEŞİNCİ KISIM
Zararın Şümulu
A) Tam zıya (m1413­1430) KY
B) Kısmi hasar (m1431­1440) KY
ALTINCI KISIM
Zararın Ödenmesi
A) Sigortacının borçlarının
muacceliyeti ve zararın tazmini
şartları (m1441­1444) KY
B) Başkası hesabına sigortada
(m1445­1452) KY
İKİNCİ BÖLÜM
Çatma
Açıklamalar 1121­1122
A) Uygulama alanı (m1286) 1122
B) Kusursuz çatma (m1287) 1123
C) Kusurlu çatma
(m1288­1291) 1124­1128
D) Dava öncesi delil tespiti
(m1292) 1128
E) Şekil şartı yokluğu (m1293) 1129
F) Karine yokluğu (m1294) 1129
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine
getirilmemesinden donatanın
sorumsuzluğu (m1295) 1130
H) Saklı tutulan hükümler
(m1296) 1130
İ) Zamanaşımı (m1297) 1130
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma
Açıklamalar 1131­1133
A) Eşya kurtarma
(m1298­1316) 1133­1148
B) İnsan kurtarma
(m1317­1318)1148­1149
C) Zamanaşımı (m1319) 1149
ALTINCI KISIM
Gemi Alacakları
A) Gemi alacaklısı hakkı veren
alacaklar (m1320) 1151
B) Gemi alacağının verdiği kanuni
rehin hakkı
(m1321­1327) 1153­1159
YEDİNCİ KISIM
Sorumluluğun Sınırlanması ve
Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
Açıklamalar 1159­1161
A) Deniz alacaklarına karşı
sorumluluğun sınırlanması
(m1328­1335) 1161­1171
B) Petrol kirliliği zararı hakkında
özel hükümler
(m1336­1340) 1171­1179
C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler
(m1341­1349) 1179­1187
xxix
TTK eTTK
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
A) Ristorno (m1453­1456) KY
B) Sigortacının aczi (m1457) 1232
C) Sigorta edilen şeyin temliki
(m1458) 1275
(m1459) KY
Son Hükümler
A) Şirket davalarında muhakeme
usulü (m1460) 1305
B) Kanuni ve nizami faiz sözlerinin
manası ve faize ait tamamlayıcı
hükümler (m1461) KY
C) Ticari muamele, mevaddı
ticariye, ticari mukavele
sözlerinin manası (m1462) KY
D) Küçük tacir, esnaf sözlerinin
manası ve esnaf tarifine ait
kararnameler (m1463) 108
E) Mukavele sözünün manası
(m1464) KY
F) Delil sayılacak defterler
(m1465) 193
G) Hukuki muamelelerin yasak
edilmesinin ve edalarda en
yüksek hadlerin aşılmasının
neticeleri (m1466) 1321
H) Kaptanla gemide bulunan
kimselerin münasebetlerine
ait çeşitli hükümler
(m1467­1472) KY
İ) Kaldırılan hükümler
(m1473) 1323
J) Kanunun mer’iyete girmesi
(m1474) 1335
K) Kanunu icra edecek makam
(m1475) 1336
SEKİZİNCİ KISIM
Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler
A) Uygulanacak hukuk
(m1350) 1189
B) Tamamlayıcı hükümler
(m1351) 1190
C) Gemiler hakkında
(m1352­1397)1191­1221
D) Eşya hakkında
(m1398­1400) 1221­1222
ALTINCI KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Sigorta sözleşmesi
(m1401­1449) 1223­1262
B) Kanun hükümlerinin uygulama
alanı (m1450) 1262
C) Sigorta sözleşmeleri hakkında
uygulanacak hükümler
(m1451) 1262
D) Koruyucu hükümler (m1452) 1263
İKİNCİ KISIM
Sigorta Türlerine İlişkin
Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Zarar Sigortaları
A) Mal sigortaları
(m1453­1472) 1264­1277
B) Sorumluluk sigortaları
(m1473­1485) 1277­1285
C) Koruyucu hükümler
(m1486) 1285
İKİNCİ BÖLÜM
Can Sigortaları
A) Hayat sigortası
(m1487­1506) 1285­1298
B) Kaza sigortası
(m1507­1510) 1298­1301
C) Hastalık ve sağlık sigortası
(m1511­1520) 1301­1305
xxx
TTK
SON HÜKÜMLER
A) Şirket davalarında yargılama
usulü (m1521) 1305
B) Ölçeklerine göre işletmeler
(m1522) 1306
C) Ölçeklerine göre sermaye
şirketleri (m1523) 1307
D) Elektronik işlemler ve bilgi
toplumu hizmetleri
(m1524­1528) 1309­1319
E) Kurumsal yönetim ilkeleri
(m1529) 1319
F) Ticari hükümlerle yasaklanmış
işlemler ile mal ve hizmet
tedarikinde geç ödemenin
sonuçları (m1530) 1319
G) “Şirket” ve “ortaklık”
terimlerinin kanuniliği
(m1531) 1322
H) Ticaret sicili harçları
(m1532) 1323
İ) Yürürlükten kaldırılan
hükümler (m1533) 1323
Geçici Madde 1­ 1324
Geçici Madde 2­ (mülga) 1326
Geçici Madde 3­ (mülga) 1326
Geçici Madde 4­ 1327
Geçici Madde 5­ (mülga) 1328
Geçici Madde 6­ 1328
Geçici Madde 7­1330
Geçici Madde 8­1333
Geçici Madde 9­1334
Geçici Madde 10­1334
Yürürlük (m1534) 1334
Yürütme (m1535) 1336
xxxi
TTK
TÜRK TİCARET
KANUNUNUN
YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ
HAKKINDA KANUN
(m1­44) ­ (s1347­1408)
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Tasarısı 1337­1339
TC Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adalet Komisyonu Raporu 1341­1346
Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun 1347­1408
Karşılaştırma Cetveli 1409­1451
Kavram İndeksi 1453­1482

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.