Uluslararası Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (Wipo) Tahkim Kuralları

595,00 TL 700,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
Baskı Tarihi 2023/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 508

Dr. Öğr. Üyesi Güle GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL

Uluslararası Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (Wipo) Tahkim Kuralları

Doçentlik takdim tezi olarak hazırlanan bu monografide, uluslararası sınaî mülkiyet uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümünün incelenmesi amaçlanmaktadır.

Tez konusunun seçilmesinde Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) Tahkim Kuralları’nda 2014 yılında kapsamlı

değişiklikler yapılması ve 2021 yılında bazı hükümlerinin güncel gelişmelere uyumlu hâle getirilmesi etkili olmuştur.

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana verdikleri destek ve katkı için değerli hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim.

Akademik hayatımda yol göstermeleri, üzerimdeki emekleri ve bu

çalışma hakkında değerli görüşlerini paylaşarak konulara farklı açılardan yaklaşabilmemi sağlayan kıymetli hocam Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR’e minnettarım.

Meslek hayatıma adım attığım ilk günden beri üzerimdeki emekleri

için her daim minnet borcu duyacağım saygıdeğer hocam Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR’e şükranlarımı sunarım.

Göstermiş oldukları özveri ve destek için varlıklarıyla her zaman

bana güç veren, değerlilerim Aden Ece ve Kemal Utku TUNÇAĞIL’a;

kıymetli eşim Hakan TUNÇAĞIL’a; her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen değerli annelerim Gülsen GÜMÜŞLÜ ve Emine

TUNÇAĞIL’a; değerli babalarım Mehmet Ece GÜMÜŞLÜ ve Ali İhsan TUNÇAĞIL’a bütün kalbimle sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim.

Çalışmama değerli yorumlarıyla katkı sağlayan dostum Marka Vekili Av. Dr. Nihan ESENDAL’a bütün sevgilerimle teşekkür ederim.

Yurt dışında bulundukları üniversitelerden kaynak temini konusundaki

yardımları için değerli arkadaşım Selçuk MERT’e ve kıymetli meslektaşım Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr.

Üyesi Aziz Erman BAYRAM’a teşekkürlerimi sunarım. Son olarak, çalışmanın basım aşamasında göstermiş oldukları emek için başta Yetkin

Yayınevi’nin sahibi Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Yayınevi’nin değerli çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Bu monografinin konuyla ilgilenenler açısından yararlı olmasını temenni ederim.

2023 Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ .......................................................................21

GİRİŞ ...........................................................................................................25

I. ÇALIŞMANIN AMACI ...................................................................... 26

II. KONUNUN İNCELEME PLÂNI VE

SINIRLANDIRILMASI....................................................................... 29

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK SINAÎ MÜLKİYET HAKKI KAVRAMI,

HUKUKÎ DÜZENLEMELER VE YABANCI UNSURLU

SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR

I. GENEL OLARAK SINAÎ MÜLKİYET HAKKININ ÖNEMİ........... 33

II. KAVRAMSAL BOYUT...................................................................... 43

III. SINAÎ MÜLKİYET HAKKI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

YAPAN BAZI ULUSLARARASI KURUMLAR............................... 51

A. Fikrî Mülkiyetin Korunması için Birleşik Uluslararası

Büro (United International Bureaux for the Protection of

Intellectual Property/ BIRPI) ....................................................... 51

B. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (World Intellectual

Property Organization/WIPO) ..................................................... 52

C. Dünya Ticaret Örgütü/DTÖ (World Trade

Organization/WTO)...................................................................... 57

Ç. Avrupa Patent Organizasyonu (European Patent

Organisation) ............................................................................... 59

D. Avrupa Birliği Fikrî Mülkiyet Ofisi (European Union

Intellectual Property Office/EUIPO)............................................ 60

IV. TÜRK HUKUKUNDA SINAÎ MÜLKİYET HAKKINA

İLİŞKİN HUKUKÎ DÜZENLEMELER.............................................. 61

A. Milletlerarası Sözleşme Rejimi .................................................... 61

12

1. 1883 Sınaî Mülkiyetin Korunması Hususunda Paris

Sözleşmesi (Paris Convention for the Protection of

Industrial Property)................................................................. 63

2. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid

Sözleşmesi’ne İlişkin Protokol................................................ 68

3. Patent İş Birliği Antlaşması (Patent Cooperation

Treaty)..................................................................................... 71

4. Avrupa Patentlerinin Verilmesiyle İlgili Avrupa

Patent Sözleşmesi (Convention on the Grant of

European Patents /EPC) ......................................................... 76

5. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin

Lahey Anlaşması ..................................................................... 79

6. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Kuruluş Sözleşmesi................. 80

7. Fikrî Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri

Hakkında Sözleşme (Agreement on Trade-Related

Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS) ...................... 81

B. Kanunî Rejim................................................................................ 83

1. Maddî Hukuk Açısından ......................................................... 83

a. 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (SMK) ....................... 85

(1) Marka Hakkı............................................................... 86

(2) Coğrafî İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı............ 88

(3) Tasarım Hakkı ............................................................ 90

(4) Buluş Üzerinde Sahip Olunan Patent ve

Faydalı Model Hakkı.................................................. 91

b. 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının

Korunması Hakkında Kanun.............................................. 95

c. 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı

Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ............................. 96

2. Yabancılar Hukuku Açısından ................................................ 98

3. Kanunlar İhtilâfı Hukuku ile Milletlerarası Usûl

Hukuku Açısından .................................................................101

a. Yabancılık Unsuru ............................................................101

13

b. Vasıflandırma ...................................................................104

(1) Uyuşmazlık Türleri ...................................................105

(2) 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu

Kapsamında Dâva Türleri .........................................112

c. Milletlerarası Yetkili Mahkemenin ve

Uygulanacak Hukukun Tespiti .........................................117

(1) Milletlerarası Yetki ve Milletlerarası Yetki

Kuralları ....................................................................118

(2) Uygulanacak Hukuk .................................................127

(a) MÖHUK m.23 ve Sınaî Mülkiyete İlişkin

Haklara Uygulanacak Hukuk ............................127

(b) MÖHUK m.28 ve Sınaî Mülkiyet

Haklarına İlişkin Sözleşmeye

Uygulanacak Hukuk .........................................130

İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARININ

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

I. SINAÎ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARININ

ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM YOLUNUN ÖZELLİKLERİ

(OLUMLU YANLARI) .....................................................................135

A. Uzman Kişilerin Hakem Olarak Görev Alabilmesi ....................139

B. Taraf İradesine Dayanması .........................................................141

C. Uyuşmazlık Çözüm Yerinin Tek Olması ve Belirli Bir

Hukuk Düzeni Kuralına Bağlı Olmadan Karar

Verilebilmesi ..............................................................................148

D. Zaman Açısından ve Uyuşmazlık Konusuna Göre Maddî

Açıdan Daha Tasarruflu Olabilmesi ...........................................159

E. Gizliliğe Dayanması ...................................................................163

F. Çözüm Çeşitliliği Sunması .........................................................169

G. Hakem Kararının Kesin ve Taraflar için Bağlayıcı Olması.........174

H. Tahkim Yargılamalarında Geçici Hukukî Koruma

Tedbirlerinin Alınabilmesi .........................................................180

14

II. TAHKİME ELVERİŞLİLİK ..............................................................186

A. Genel Olarak Tahkime Elverişlilik Kavramı ..............................187

1. Subjektif Elverişlilik ..............................................................189

2. Objektif Elverişlilik ...............................................................191

a. Objektif Tahkime Elverişliliğe İlişkin İtirazların

Sürülebileceği Aşamalar ..................................................192

(1) Hakem Mahkemesinde İleri Sürülmesi ....................193

(2) Devlet Mahkemesinde İleri Sürülmesi .....................201

(3) Hakem Kararının İptali Dâvası Aşamasında

İleri Sürülmesi ..........................................................208

(4) Yabancı Hakem Kararının Tanınması ve

Tenfizi Aşamasında İleri Sürülmesi .........................214

B. Sınaî Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Objektif Tahkime

Elverişli Kabul Edilip Edilmediğine Yönelik Bazı Hukuk

Düzenlerinden Örnekler .............................................................215

1. Devletlerin Hukukî Düzenlemelerinin Altında Yatan

Mülahazalar ...........................................................................215

2. Objektif Tahkime Elverişli Kabul Edilmeyen

Uyuşmazlık Türlerinin Kabulünün Altında Yatan

Mülahazalardan Biri Olan Kamu Düzeni ..............................219

3. Mülahazaların Sonucunda Kabul Edilen Yaklaşımlar ...........222

4. Bazı Hukuk Düzenlerinden Örnekler ....................................229

a. Amerika Birleşik Devletleri .............................................229

b. Fransa ...............................................................................234

c. Güney Kore ......................................................................236

ç. İsviçre ...............................................................................236

d. Singapur ...........................................................................239

e. Türkiye Cumhuriyeti ........................................................241

C. Bazı Tahkim Kurumlarının Tahkime Elverişlilik

Konusunda Uygulamaları ...........................................................247

15

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÜNYA FİKRÎ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ

TAHKİM KURALLARI UYARINCA SINAÎ MÜLKİYET

UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

I. GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................257

II. WIPO TAHKİM KURALLARI .........................................................266

A. Tahkim Kuralları’nın Uygulanması ............................................266

1. Tahkim Kuralları’nın Uygulanması için Tahkim

Anlaşmasının Varlığı .............................................................267

2. Tahkim Kuralları’nın Zaman Bakımından

Uygulanması ..........................................................................270

3. Tahkim Kuralları’nın Uygulanmama Durumu ......................271

4. Ad Hoc Tahkim Yargılaması Açısından Uygulanması ..........272

B. WIPO Tahkim Yargılama Sürecinin Başlaması .........................275

1. Belgelerin İletileceği Araçlar ve Teslim Edileceği

Mercii ....................................................................................275

2. Teslim Edilecek Belgeler ......................................................278

a. Tahkim Talebi (Request for Arbitration) .........................279

b. Tahkim Talebine Cevap (Answer to the Request) ............282

c. Dâva Dilekçesi (Statement for Claim) ..............................283

ç. Cevap (Savunma) Dilekçesi (Statement for

Defense) ............................................................................285

d. Karşı Dâva (Counterclaim) Talebi ...................................287

3. Tahkim Kuralları Uyarınca Öngörülen Usûle İlişkin

Sürelerin Başlaması ve Hesaplanması ...................................289

C. Hakem Mahkemesinin Oluşumu ve Kurulması ..........................290

1. Hakemlerin Seçilme Usûlü ve Sayısı ....................................292

a. Tarafların Anlaşması Uyarınca Hakem

Mahkemesinin Seçimi (m.14, m.15) ................................293

b. Merkez Tarafından Hakem Mahkemesinin Seçimi

(m.14/b, m.19) ..................................................................295

16

c. Tek Hakemin Belirlenme Usûlü (m.16) ...........................300

ç. Üç Hakemin Belirlenme Usûlü (m.17) .............................301

d. Birden Fazla Davacı ve/veya Birden Fazla

Davalının Olması Durumunda Üç Hakemin

Belirlenmesi Usûlü ...........................................................305

2. Hakemlerin Seçiminde Dikkate Alınacak Hususlar ..............308

a. Hakemlerin Tarafsızlığı (Neutrality) ve

Bağımsızlığı (Independence) ile Açıklama Yapma

Yükümlülüğü ....................................................................309

b. Hakemlerin Vatandaşlığı ..................................................314

c. Diğerleri ...........................................................................316

3. Hakem Seçimine İtiraz ..........................................................317

a. Hakemin Reddî Talebi (Challenge of Arbitrators) ..........317

b. Hakemin Çekilmesi (Release from Appointment) ...........320

c. Hakemin Değiştirilmesi ve Yeni Hakem Seçimi

(Replacament of an Arbitrator) ........................................321

ç. Geri Kalan Hakemlerin Tahkim Yargılamasını

Tamamlaması (Truncated Tribunal) ................................323

4. Hakem Mahkemesinin Yetkisine İtiraz/Hakemlerin

Kendi Yetkileri Hakkında Karar Verebilmeleri ....................326

Ç. Tahkim Yargılamasının Yürütülmesi .........................................328

1. Hakem Mahkemesinin Yetkileri ............................................328

a. Kendi Yetkisine İlişkin İtirazlar Hakkında Karar

Verme Yetkisi (Kompetenz-Kompetenz) ..........................333

b. Hazırlık Toplantısı Düzenleme Yetkisi ............................333

c. Tahkim Dilini Belirleme Yetkisi ......................................336

ç. Tahkim Yargılamasının Süresinin Uzatılmasına

Karar Verme Yetkisi ........................................................340

d. Tarafların Dilekçelerinde Sunduğu İddia ve

Savunmalarının Yanında Daha Fazla Yazılı

Beyanda Bulunmasına İzin Verme veya Bunları

Talep Etme Yetkisi ...........................................................340

17

e. İddia ve Savunmada Değişiklik Yapılmasına İzin

Verme Yetkisi ..................................................................341

f. Tahkim Yargılamasına Katılma Talebini (Joinder)

Kabul Etme Yetkisi ..........................................................342

g. Geçici Hukukî Koruma Önlemleri Alma ve

Teminat İsteme Yetkisi ....................................................346

ğ. Delilleri Değerlendirme ve Tarafların Belge veya

Diğer Tür Kanıtları İbraz Etmesine İzin Verme

Yetkisi ..............................................................................353

(1) Deneyler (Experiments) ............................................362

(2) Keşif (Saha Gezileri/Site Visits) ...............................364

(3) Kararlaştırılan Bilgiler ve Modeller (Agreed

Primers and Models) ................................................364

(4) Tanık (Witnesses) Beyanı .........................................365

(5) Bilirkişi (Experts Appointed by the Tribunal)

Görüşleri ...................................................................368

h. Belirli Bilgileri Gizli Olarak Sınıflandırılmasına

Karar Verme Yetkisi ........................................................372

ı. Duruşma Yapılmasına Karar Verme Yetkisi ....................372

i. Esasa Uygulanacak Hukuku Tespit Etme Yetkisi ............374

j. Tahkikatın Sona Ermesine İlişkin Kararı Verme

Yetkisi ..............................................................................376

k. Tarafları Bağlayıcı Karar Alma Yetkisi ...........................378

2. Tahkim Dâvalarının Birleştirilmesi (Consolidation) .............379

3. Tahkim Yeri ..........................................................................382

4. Uygulanacak Hukuk ..............................................................386

a. Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk .............................387

b. Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Uygulanacak

Hukuk ...............................................................................388

D. Hüküm ve Diğer Kararlar ...........................................................389

1. Hakem Mahkemesi Tarafından Verilebilecek Kararlar .........390

18

2. Karar Alma Usûlü .................................................................398

3. Kararın Şeklî ..........................................................................399

4. Kararın Tebliği ......................................................................401

5. Nihaî Kararın Verilmesi için Gereken Süre ve Kararın

Etkisi ......................................................................................402

6. Kararların Düzeltilmesi ve Tamamlanması ...........................403

E. Ücretler ve Masraflar ..................................................................405

1. Merkez’e Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar ..........................405

a. Kayıt Ücreti ......................................................................407

b. Yönetim Ücreti .................................................................409

2. Hakem Ücretine İlişkin Karar ...............................................411

3. Yargılama Masraflarına İlişkin Kararı ..................................412

4. Taraflardan Birinin Üstleneceği Masraflara İlişkin

Karar ......................................................................................415

F. Acil Durum Hakemi ...................................................................416

1. Başvuru Şartları .....................................................................417

2. Atanma Usûlü ve Atanmasına İtiraz ......................................419

3. Yetkileri .................................................................................420

4. Yargılama Sürecinin Yürütülmesi .........................................421

5. Yargılama Yeri ......................................................................422

6. Alınabilecek Tedbirler ...........................................................423

7. Teminat Talebi ......................................................................424

8. Masraflar ...............................................................................425

G. Gizlilik ........................................................................................426

1. Merkez’in ve Hakem Mahkemesinin Gizliliğe Uyması .........426

2. Ticarî Sırların ve Diğer Gizli Bilgilerin Korunması ..............428

3. Tahkimin Varlığına İlişkin Gizlilik .......................................432

4. Tahkim Yargılaması Sırasında İfşa Edilen Bilgilerin

Gizliliği ..................................................................................433

19

5. Hükmün Gizliliği ...................................................................434

Ğ. Sorumluluktan Kurtulma (Exclusion of Liability) ve

Hakaret Dâvası Açma Hakkının Kaybı (Waiver of

Defamation) ................................................................................435

H. Tarafın İtiraz Hakkının Kaybı (Waiver) .....................................437

SONUÇ ......................................................................................................439

EKLER .......................................................................................................445

2021 WIPO Tahkim Kuralları ....................................................................445

Tahkim ve Acil Durum Prosedürü Hakkında Ücret ve Masraf

Tarifesi ......................................................................................................473

KAYNAKÇA .............................................................................................477

A. Genel Eserler, Monografiler, Makaleler

Adamo Kenneth R : “Overview of International Arbitration in

the Intellectual Property Context”, The

Global Business Law Review, Vol.2

(2011), s.6-28.

Adjovu, Nana Amma : “The Practice of Virtual Arbitration in Developing Countries: Ghana”, Academia

Letters, Article 707 (2021), s.1-5.

Aeschlimann, Christopher

John

: “The Arbitrability of Patent Controversies”, Journal of the Patent Office Society,

Vol.44, No.10 (1962), s. 655-663.

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Ticarî Hakem Kararları ve

Tenfizi, Ankara 1994 (Tenfiz).

Akıncı, Ziya : “Hakemlerin İhtiyati Tedbir ve İhtiyati

Haciz Kararı Verme Yetkisi”, Prof. Şükrü

Postacıoğlu’na Armağan, Dokuz Eylül

Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997),

s.209-224 (İhtiyati Tedbir).

Akıncı, Ziya : “Neden İstanbul Tahkim Merkezi”, Yaşar

Üniversitesi E-Dergisi, C.8 Özel Sayı

(2013), s.79-95.

Akıncı, Ziya : “Prag Kuralları ve Milletlerarası Tahkim”,

Public and Private International Law Bulletin, C.40, S.1 (2020), s.481-495 (Prag

Kuralları).

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2020

(Milletlerarası).

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2021

(Tahkim).

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

478

Aksen, Gerald : “Commentary: The Conduct of Arbitral

Proceedings under the Rules of Arbitration Institutions; The WIPO Arbitration

Rules in a Comparative Perspective (Articles 48 to 58 and 73 to 76)”, Conference

on Rules for Institutional Arbitration and

Mediation, 20 January 1995, Geneva/Switzerland,

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/arbitration/741/wipo_pub_741.pdf, erişim tarihi

2 Nisan 2022.

Alberts, Wim; Brand, Jonathan

: “Arbitration and Mediation in Trade-Mark

Disputes”, Juta’s Business Law, Vol.16,

No.1 (2008), s.5-8.

Allarousse, Veronique : “A Comparative Approach to the Conflict

of Characterization in Private International Law”, Case Western Reserve Journal

of International Law, Vol. 23 (1991),

s.479-516.

Anh, Phan Ngan : “Arbitrability of Intellectual Property Related Disputes: Necessity and Arguments”, Nagoya University,

https://www.academia.edu, s.1-18, erişim

tarihi 20 Ekim 2021.

Arfin, Miriam R. : “The Benefits of Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes”, Hastings Communications and Entertainment Law Journal, Vol.17, No.4

(1995), s.893-913.

Arıkan, Ayşe Saadet : “Avrupa Topluluğu’nda Fikrî-Sınaî Mülkiyet Hakları ve Son Gelişmeler”, Ankara

Avrupa Çalışmaları Dergisi, C.7, S.1

(2007), s.149-173.

K A Y N A K Ç A

479

Arroyo, Manuel : Arbitration in Switzerland, The Practititoner’s Guide, Vol. II, the Netherlands 2018

(Vol.I)

Arroyo, Manuel : Arbitration in Switzerland, The Practititoner’s Guide, Vol. II, the Netherlands 2018

(Vol.II).

Arslan, Hilmiye : “Amazon.com, Inc v. Lorna King, Dünya

Fikrî Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi İdarî Jüri Kararı, Karar 7

Eylül 2005”, Legal Fikrî ve Sınaî Haklar

Dergisi, C.1, S.3 (2005), s.801-807 (Çeviri).

Ataman Figanmeşe, İnci : “Milletlerarası Ticarî Hakem Kararlarının

İptal ve Tenfiz Davaları Yoluyla Mahkemelerce Mükerrer Kontrole Tâbi Tutulmaları Sorunu ve Bu Sorunun Giderilmesine

Yönelik İki Öneri”, Public and Private International Law Bulletin, Vol.31, No.2

(2011), s.35-81.

Ay, Yunus Emre : “Intellectual Property Disputes and International Arbitration”, Zbornik Radova

Pravnog Fakulteta u Splitu, Vol.58, No.3

(2021), s.929-941.

Aybay, Rona; Dardağan,

Esra

: Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması, İstanbul 2008.

Aygül, Musa : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim

Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller,

İstanbul 2014.

Balkar Bozkurt, Süheyla : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, İstanbul

2016.

Balkar Bozkurt, Süheyla : “Tahkim Dili”, Legal Hukuk Dergisi,

C.20, S.239 (2022), s.4123-4176.

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

480

Bantekas, Ilias : “Equal Treatment of Parties in International Commercial Arbitration”, International and Comparative Law Quarterly,

Vol.69 (2020), s. 991-1011.

Barnett, Jonathan; Macedo,

Lucas; Henze, Jacob

: “Third-Party Funding Finds its Place in

the New ICC Rules”, Kluwer Law Blog, 5

Ocak 2021, http://arbitrationblog.

kluwerarbitration. com/ 2021/01/05 /thirdparty- funding-finds-its-place-in-the-newicc-rules/, erişim tarihi 1 Mayıs 2022.

Bayata Canyaş, Aslı : “Enforcement of Foreign Arbitral Awards

in Turkey Further Steps Towards a More

Arbitration-Friendly Approach”, Asa Bulletin, Vol.31, No.3 (2013), s.537-557

Belohlavek, Alexander J. : “Application of Law in Arbitration, Ex

Aequo et Bono and Amiable Compositeur”, Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, Vol.III (2013), s.25-

51.

Bennett, Jesse S. : “Saving Time and Money by Using Alternative Dispute Resolution for Intellectual

Property Disputes- WIPO to the Rescue”,

Revista Juridica Universidad de Puerto

Rico, Vol.79, Issue 1 (2010), s.389-406.

Bennett, Annabelle; Granata, Sam

: When Private International Law Meets Intellectual Property Law, A Guide for Judges, The Hague: Hague Conference on

Private International Law; Geneva: World

Intellectual Property Organization 2019.

Betancourt, Ana Alba : “Cross-Border Patent Disputes: Unified

Patent Court or International Commercial

Arbitration”, Utrecht Journal of International and European Law, Vol.32, No.82

(2016), s.44-58.

Biesel, Eric : Geneva Chamber of Commerce (CCIG) -

Chapter 5- Performance as a Remedy:

K A Y N A K Ç A

481

Non-Monetary Relief in International Arbitration: ASA Special Series No.30:

https://arbitrationlaw.com/library/genevachamber-commerce-ccig-chapter-5-performance-remedy-non-monetary-reliefinternationa-0, erişim tarihi 1 Temmuz

2022.

Blessing, Marc : “The Conduct of Arbitral Proceedings Under the Rules of Arbitration Institutions;

The WIPO Arbitration Rules in a Comparative Perspective (Articles 37 to 47 of the

WIPO Rules in a Comparative Perspective”, Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, 20 January

1995, Geneva/Switzerland, https:// www.

wipo. int/edocs/pubdocs/ en/arbitration/741/wipo_pub_741.pdf, erişim tarihi

2 Nisan 2022 (Conduct).

Blessing, Marc : “Discussion: The Arbitral Decision; Fees

and Costs”, Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, 20 January 1995, Geneva/Switzerland, https://

www.wipo.int/edocs/pubdocs/ en/ arbitration/741/wipo_pub_741.pdf, erişim tarihi

2 Nisan 2022 (Fees and Costs).

Block, Marc Jonas : “The Benefits of Alternative Dispute Resolution for International Commercial and

Intellectual Property Disputes”, Rutgers

Law Record (The Digital Journal of Rutgers School of Law), Vol.44 (2016-2017),

s.1-20.

Bodenhausen, G.H.C : Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial

Property as Revised at Stockholm in 1967,

United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI),

Switzerland 1968.

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

482

Bond, Stephen R. : “Commentary, The Arbitral Decision:

Fees and Costs”, Conference on Rules for

Institutional Arbitration and Mediation, 20

January 1995, Geneva/Switzerland, s.107-

108, https://www.wipo.int/ edocs/ pubdocs/en/arbitration/741/wipo_ pub_ 741.

pdf, erişim tarihi 2 Nisan 2022.

Boog, Christopher; Menz,

James

: “Arbitrating IP Disputes: the 2014 WIPO

Arbitration Rules”, Journal of Arbitration

Studies, Vol.24, No.3 (2014), s.105-124.

Born, Gary : International Arbitration Cases and Materials, USA 2011.

Bozkurt Yüksel, Armağan

Ebru

: Patent Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları,

Milletlerarası Tahkim ve Devlet Yargısı,

Ankara 2009 (Patent).

Bozkurt Yüksel, Armağan

Ebru

: Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO)

Tahkim Sistemi, Ankara 2010 (WIPO).

Briner, Robert : “The Arbitrability of Intellectual Property

Disputes with Particular Emphasis on The

Situation in Switzerland”, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, 3-4 March 1994, Cenevre/İsviçre, https://www.wipo. int/amc/

en/ events/conferences/1994/briner.html,

erişim tarihi 1 Mart 2021.

Buchanan, Mark A. : “Public Policy and International Commercial Arbitration”, American Business Law

Journal, Vol.26, No.3 (1998), s.511-532.

Bucher, Eugen : “İsviçre’de Milletlerarası Ticarî Tahkim”

(Çeviren Vedat Buz), Banka ve Ticaret

Hukuku Dergisi, C.XVII, S.2 (1993), s.13-

23.

Bülbül, Yaşar; Özbay,

Rahmi Deniz

: “Sanayi Devrimi’nin Tartışmalı Bir Kurumu Olarak Patent ve Osmanlı’da İhtira

K A Y N A K Ç A

483

Beratı Kanunu”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

C.XXVIII, S.I (2010), s.37-55.

Can, Hacı; Tuna, Ekin : Milletlerarası Tahkim Hukuku, Ankara

2021 (Tahkim).

Can, Hacı; Tuna, Ekin : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Temel Bilgiler, Ankara 2022 (Milletlerarası).

Cairns, David J. A.; López

Ortiz, Alejandro

: “Spain’s New Arbitration Act”, https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/ free

_pdfs/Spain%20Arbitration% 20 Act. pdf,

erişim tarihi 1 Şubat 2021.

Caron, David D. : “The World of Intellectual Property and

the Decision to Arbitrate”, Arbitration International, Vol.19, No.4 (2003), s.441-

449.

Carter, James; Gunther,

Robert; Pierce, John

: “Resolving Intellectual Property Disputes

Through International Arbitration”, Wilmer Cutler Pickering Hale (2013), s.1-22,

www.wilmerhale.com, erişim tarihi 1 Eylül 2022.

Casey, Kevin R. : “The Suitability of Arbitration for Intellectual Property Disputes”, Patent, Trademark, Copyright Journal, Vol.71,

No.1747 (5 November 2002), s.143-145.

Celli, Alessandro L.; Benz,

Nicola

: “Arbitration and Intellectual Property”,

European Business Organization Law Review, Vol.3 (2002), s.593-610.

Celniker, Craig I; Hambrick, David; Thomas, Sarah; Steel, Daniel; Zhu,

Cheryl; Hyun, Janelle

: “Arbitration of İntellectual Property and

Licensing Disputes”, The Asia-Pacific Arbitration Review, A Global Arbitration Review Special Report (2021), s.7-10.

Chiru, Ruxandra I : “Arbitrability of Disputes Related to Intellectual Property Rights”, Challenges of the

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

484

Knowledge Society, Intellectual Property,

Vol.7 (2017), s.613-621.

Chrocziel, Peter; Kasolowsky, Boris; Whitener,

Robert; Waldeck und Pyrmont, Wolrad Prinz zu.

: International Arbitration of Intellectual

Property Disputes, München 2017

(Chrocziel, et.al).

Cook, Ashley : "Kompetenz-Kompetenz: Varying Approaches and a Proposal for a Limited Form

of Negative Kompetenz-Kompetenz",

Pepperdine Law Review, Vol. 42 (2014),

s.17-34.

Cook, Trevor; Garcia, Alejandro I.

: International Intellectual Property Arbitration, London 2010.

Crawford, Dick; Miller,

Nicholas T.

: “Commercial Lending Revenue Growth in

the Knowledge Economy: The Importance

of Intellectual Property”, Commercial

Lending Review, Vol.17, No.6 (2002), s.4-

12.

Curtis, John M. : “Intellectual Property Rights and International Trade: An Overview”, The Centre

for International Governance Innovation

Papers, No.3 (2012), https://www.cigionline.org, erişim tarihi 20 Eylül 2021.

Çalışkan, Yusuf : Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları:

WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü,

İstanbul 2008 (Fikri Mülkiyet).

Çalışkan, Yusuf : “Tahkim Sözleşmesine Aykırılıktan Dolayı Tazminat Talebi”, Eskişehir Anadolu

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ed. Bilgin Tiryakioğlu, Mesut

Aygün, Ali Önal, Kübra Altıparmak,

Cansu Kaya, Ankara 2016, s.321-334

(Tazminat).

K A Y N A K Ç A

485

Çelikel, Aysel; Erdem, B.

Bahadır

: Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2021.

Dalvi, Mridula : “International Regime of Intellectual Property Laws and Its Importance in Trade”,

9 September 2019, https://iiprd.wordpress.com, erişim tarihi 16 Ocak 2021.

Dam, Kenneth W. : “The Growing Importance of International

Protection of Intellectual Property”, International Lawyer (ABA), Vol.21, No.3

(1987), s.627-638.

Dardağan, Esra : Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklardan Doğan Kanunlar İhtilâfı, Ankara 2000

(Fikir).

Dardağan Kibar, Esra : “Fikrî Haklar Alanında Uygulanacak Hukuk Sorunu”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel

Hukukta Güncel Konular Sempozyumu,

Ed. Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Ali

Önal, Kübra Altıparmak, Cansu Kaya, Ankara 2016, s.439-454 (Uygulanacak Hukuk).

De Castro, Ignacio; Chalkias Panagiotis

: “Mediation and Arbitration of Intellectual

Property and Technology Disputes”, Singapore Academy of Law Journal, Vol.24

(2019), s.1059-1081.

De Werra, Jacques : “Arbitrating International Intellectual Property Disputes: Time to Think Beyond the

Isssue of (Non-) Arbitrability”, International Business Law Journal, Vol.2012,

No.3 (2012), s.299-318 (Arbitrability).

De Werra, Jacques : “Risks of IP Carve-Out in Arbitration Clause”, Journal of Intellectual Property Law

& Practice, Vol.9, No.3 (2014), s.184-185

(Carve-Out).

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

486

Demir Gökyayla, Cemile : “Milletlerarası Tahkimde Ad Hoc Tahkim

ve Kurumsal Tahkim”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, Cilt 2 (2008), s.161-181

(Ad Hoc).

Demir Gökyayla, Cemile : Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı, İstanbul 2014 (Belge).

Demir Gökyayla, Cemile : “İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca Divanın Yetki ve Görevleri”,

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ed. Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Ali Önal, Kübra

Altıparmak, Cansu Kaya, Ankara 2016,

s.337-352.

Demir Gökyayla, Cemile : “Milletlerarası Tahkimde İspat Hakkı ve

Sınırlarına Uygulanacak Hukuk”, Public

and Private International Law Bulletin,

Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, C.40,

S.2 (2020), s.729-773 (İspat Hakkı).

Demirkol, Berk : “Türk Hukukunda Genel İşlem Şartlarında

Yer Alan Hukuk Seçimi, Yetki Anlaşması

ve Tahkim Anlaşmalarının Hüküm Doğurması”, Public and Private International Law Bulletin, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya

Armağan, C.40, S.2 (2020), s.1313-1350.

Dessemontet François : “The Specifity of Intellectual Property Arbitration”, Research Handbook on CrossBorder Enforcement of Intellectual Property, Edited by Paul Torremans, UK

2014, s.607-641 (Specifity).

Dessemontet, François : “Intellectual Property and Arbitration”,

https//www.unil.ch, erişim tarihi 8 Şubat

2022, s.1-8 (Arbitration).

Derains, Yves : “Discussion: The Arbitral Decision; Fees

and Costs”, Conference on Rules for Insti-

K A Y N A K Ç A

487

tutional Arbitration and Mediation, 20 January 1995, Geneva/Switzerland, https://

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ arbitration/741/wipo_pub_741.pdf, erişim tarihi

2 Nisan 2022.

Dericioğlu, M. Kaan : “Türkiye’de ve Avrupa Topluluğu’nda

Markaların Korunması”, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.4, S.1-2

(1995-1996), s. 65-69.

Dicey; Morris; Collins : The Conflict of Laws, Vol.1, Londra 2006.

Doğan, Vahit : Milletlerarası Ticaret Hukuku, Ankara

2020 (Ticaret).

Doğan, Vahit : Milletlerarası Özel Hukuk, Ankara 2021

(Milletlerarası).

Doğan Kaya, Hacer Ülkü : Yabancı Unsurlu Sınaî Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Münhasır Yetki, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019.

Donovan, Donald Francis : “International Commercial Arbitration

and Public Policy”, New York University

Journal of International Law and Policy,

Vol.27, No.3 (1995), s.645-658.

Dreyfuss, Rochelle C.;

Ginsburg, Jane C.

: “Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters”, Chicago-Kent Law Review, Vol.77, No.3 (2002), s.101-183,

https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?

abstract_id=315359, erişim tarihi 20 Kasım 2022.

Ekşi, Nuray : “Kanunlar İhtilâfı Alanında Incorporation”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, S.19-20 (1999-

2000), s.263-291 (Incorporation).

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

488

Ekşi, Nuray : “Yargıtay Kararlarında Yabancı Hakem

Kararlarının New York Konvansiyonuna

Göre Tenfizine İlişkin Bazı Sorunlar”,

Milletlerarası Ticarî Uyuşmazlıklarının

Tahkim Yoluyla Çözümüne İlişkin İstanbul Konferansı, 15 Kasım 2007, Editörler

Nuray Ekşi, Turgut Kalpsüz, Müslüm Yılmaz, İstanbul 2008, s.116-149.

Ekşi, Nuray : New York Konvansiyonuna Göre İptal

Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi, İstanbul 2009 (Konvansiyon).

Ekşi, Nuray : “Yargıtay Kararları Işığında ICC Hakem

Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve

Tenfizi", Ankara Barosu Dergisi, C.1

(2009), s.54-74 (ICC Hakem Kararları).

Ekşi, Nuray : “Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında

Genel Bir Değerlendirme", Milletlerarası

Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C.23, S.1-2 (2011), s.295-338

(MTK).

Ekşi, Nuray : Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul

2019 (Milletlerarası).

Ekşi, Nuray : “Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzeni”, Public and Private International

Law Bulletin, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya

Armağan, C.40, No.1, (2020), s.143-201

(Kamu Düzeni).

Erdem, B. Bahadır : Patent Hakkının Korunmasına ve Patent

Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, İstanbul 2000 (Patent).

Erdem, B. Bahadır : Fikrî Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, İstanbul 2003 (Yetki).

Erdem, B. Bahadır : “Fikrî Haklara İlişkin Davalarda Türk

Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin

K A Y N A K Ç A

489

Niteliği”, Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, C.1, S.3 (2005), s.688-699 (Milletlerarası Yetki).

Erkan, Mustafa : Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları,

Ankara 2013 (Yetki).

Erkan, Mustafa : “Tahkim Şartının Ayrılabilirliği Prensibinin Asıl Sözleşmenin Yokluğu Durumunda Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVII,

S.1-2 (2013), s.535-562.

Erten, Rifat : “Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararları

Hakkında Tenfiz Kararı Almak Her Zaman Zorunlu Mudur?”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan,

C.25-26 (2005-2006), s.195-212 (Tenfiz

Kararı).

Erten, Rifat : Milletlerarası Ticarî Tahkim Hukukunda

Geçici Hukukî Koruma Önlemleri, Ankara 2010 (Geçici Hukukî Koruma).

Esen, Emre : “Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Münhasır Yetki Kavramı”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,

Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, C.22,

S.2 (2002), s.183-206 (Münhasır Yetki).

Esen, Emre : “Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim

Anlaşmalarının Şekli”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,

C.28, S.1-2 (2008), s.65-114 (Şekil).

Esen, Emre : Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili, İstanbul 2008 (Teşmil).

Esen, Emre : “Uluslararası Tahkime Tâbi Bir Uyuşmazlığın Devlet Mahkemelerine Götürülmesi

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

490

Hâlinde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine İlişkin İtirazların İncelenmesi ve

Kompetenz-Kompetenz Prensibi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Atâ Sakmar Armağanı, C.10, S.1

(2011), s.355-380 (Kompetenz).

Fargas, Miqel dels Sants

Mirambell

: “Economics of Arbitraability in International IP Contracting”, Journal of Law and

Commerce, Vol.37, No.2 (2019), s.179-

264.

Garnett, Richard : “Intellectual Property and Private International Law”, Across Intellectual Property,

Essays in Honour of Sam Richardson, Edited by Graeme W. Austin, Andrew F.

Christie, Andrew T. Kenyon, Megan Richardson, Cambridge University Press

(March 2020), s.158-172.

Ghoneim, Ahmad : “Types of Arbitraion Agreements: Arbitration Clause, Submission Agreements/Arbitration Deeds, Arbitration Agreements Incorporated by Reference”,

June 2013, https://www.tamimi.com/lawupdate-articles/know-your-type-three-types-of-arbitration-agreements-in-anutshell/, erişim tarihi 10 Mayıs 2021.

Giray, Faruk Kerem : “Milletlerarası Tahkimde Gizlilik”, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, C.4, S.2 (2015), s.65-121.

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa

2015.

Grantham, William : “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”, Berkeley Journal of International Law, Vol.14 (1996),

s.173-221.

K A Y N A K Ç A

491

Gurry, Francis : “The Commencement of Arbitral Proceedings”, Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, 20 January 1995, Geneva/Switzerland, https://

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ arbitration/741/wipo_pub_741.pdf (Commencement), erişim tarihi 20 Şubat 2022.

Gurry, Francis : “Fees and Costs”, Conference on Rules for

Institutional Arbitration and Mediation,

20 January 1995, Geneva/Switzerland,

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/

arbitration/741/wipo_pub_741.pdf (Fees),

erişim tarihi 20 Şubat 2022.

Gümüşlü Tunçağıl, Gülce : “Yabancıların Türkiye’de Eğitim Hizmetinde Çalışması”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.1 (2019), s.68-109.

Gümüşlü Tunçağıl, Gülce : “Mülkiyet Hakkında İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizini

Reddeden Kararların, AİHS Ek 2. Protokol, Madde 1 Kapsamında Değerlendirilmesi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Arş. Gör. Ceren Damar

Armağanı, C.5/III, S.1 (2020), s.3213-

3235.

Güngör, Gülin : Türk Milletlerarası Özel Hukuku, Ankara

2022.

Halluin, Albert P.; Westin,

Lorelei P.

: “Nanotechnology: The Importance of Intellectual Property Rights in an Emerging

Technology”, Journal of the Patent and

Trademark Office Society, Vol.83, No.3

(2004), s.220-236.

Hanotiau, Bernard : “The Law Applicable to Arbitrability”,

Singapoure Academy of Law Journal,

Vol.26 (2014), s.874-885.

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

492

Hascher, Dominique T. : “European Convention on International

Commercial Arbitration of 1961 Commentary”, Yearbook Commercial Arbitration, Vol.XXXVI (2011) s.504-562.

Herboczkova, Jana : “Amiable Composition in the International Commercial Arbitration”, Paper of

Law Faculty of the Masaryk :University

(2008), s.1-11, h:ttps://www.law. muni.cz/

sborniky/cofola2:008, erişim tarihi 3 Nisan 2022.

Herrmann, Gerald : “The Arbitral Decision”, Conference on

Rules for Institutional Arbitration and Mediation, 20 January 1995, Geneva/Switzerland, s.83-89, https:// www.wipo. int/

edocs/pubdocs/en/arbitration/741/ wipo_

pub_741.pdf, erişim tarihi 3 Nisan 2022.

Hirş, Ernst : “Eser Sahipliği Fikri ve Sınai Hakların

Mahiyeti Hakkında Yeni Bir Görüş”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.3 (1944), s.330-342.

Huysal, Burak : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkime

Elverişlilik, İstanbul 2010.

Jagusch, Stephen : “Issues of Substantive Transnational Public Policy”, International Arbitration and

Public Policy, Ed. Devin Bray, Heather L.

Bray (2015), s.23-48.

Jansson, Therese : “Arbitrability Regarding Patent Law – An

International Study”, Juridisk Publikation,

Vol.1 (2011), s.49-76, http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2014/10/12011_Therese-Jansson.pdf,

erişim tarihi 9 Mart 2021.

Joviç, Njegoslav : “Benefits and Limitations of International

Arbitration in Intellectual Property Law

Disputes”, Yearbook of Banjaluka Law

School, S.40 (2018), s.149-162.

K A Y N A K Ç A

493

Kalpsüz, Turgut : “Türk Hakem Kararı Kavramı”, Yabancı

Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, Bildiriler-Tartışmalar, II.

Tahkim Haftası, Ankara 1983, s.32-53.

Kaplan, Yavuz : “Milletlerarası Tahkimde Hakemin ve

Tenfizin Reddi Sebebi Olması Açısından

Bağımsızlık ve Tarafsızlık İlkesi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, S.21 (2001), s.43-73.

Kayalı, Didem : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara

2015.

Kelleci, Mehmet Ali : Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Stratejik Araştırmalar Dairesi, Devlet

Planlama Teşkilatı 2674, 2003.

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Sınaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikrî Haklar, Ankara 2019.

Kiper, Sabire : Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasının

Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi:

OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama,

Ankara 2020.

Knoepfler, François : “Commentary: Commencement of Arbitration Proceedings and the Arbitral Tribunal”, Conference on Rules for Institutional

Arbitration and Mediation, 20 January

1995, Geneva/Switzerland, https://www.

wipo.int/amc/en/events/conference/ 1995/

denberg.html, erişim tarihi 10 Nisan 2022.

Kocasakal, Hatice : “Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem Kararlarının Tenfiz Edilebilirliği”, Yabancı

Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler,

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

494

14 Ekim 2016, Ed. Süheyla Balkar Bozkurt, İstanbul 2018, s.139-148.

Koral, Rabi : “Hakem Kararlarının Milliyeti ve Milletlerarası Hakem Kararı Teriminin Yeni Anlamı”, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, BildirilerTartışmalar, II. Tahkim Haftası, Ankara

1983, s.19-30.

Koral, Rabi : “Milletlerarası Hakemlik Alanında Türk,

Fransız ve İsviçre Reformları ve

MÖHUK'un 38. Maddesinin (A) Bendi”,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası, C.51, S.1-4 (1985), s.239-260.

Kozubovska, Beata : "Trends in Arbitrability", IALS Student

Law Review, Vol.1, No.2 (2014), s.20-27.

Kreindler, Richard : “Standards of Procedural International

Public Policy”, International Arbitration

and Public Policy, Ed. Devin Bray, Heather L. Bray (2015), s.9-22.

Kur, Annette; Maunsbach,

Ulf

: “Choice of Law and Intellectual Property

Rights”, Oslo Law Review, Vol.6, No.1

(2019), s.43-61.

Landolt, Phillip; Garcia,

Alejandro

: Commentary on WIPO Arbitration Rules,

Arbitration and Mediation Center 2017.

Lapenne, Juan : “Patent Cooperation Treaty”, Journal of

the Patent and Trademark Office Society,

Vol.92, No.2 (2010), s.192-207.

Lehmann, Matthias : "A Plea for a Transnational Approach to

Arbitrability in Arbitral Practice," Columbia Journal of Transnational Law Vol.42,

No.3 (2004), s.753-776.

Lentner, Gabriel M. : The Rumors of Arbitrability’s Death Have

Been Greatly Exaggerated: Revisiting Arbitrability of IP Disputes from a Transat-

K A Y N A K Ç A

495

lantic Perspective, Transatlantic Technology Law Forum Working Papers, No.71

(2021), http://ttlf.stanford.edu, erişim tarihi 1 Aralık 2021.

Manderieux, Laurent; Svetiev, Yane

: Patent Arbitration: A European Comparative Analysis, İtalya 2013-2014,

https://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2018/05/2015, erişim tarihi 1

Nisan 2021.

Melis, Werner : “Commentary, The Arbitral Decision:

Fees and Costs”, Conference on Rules for

Institutional Arbitration and Mediation,

20 January 1995, Geneva/Switzerland,

s.103-105.

Michaelson, Peter : “The New 2014 WIPO ADR Rules Set:

Flexible, Efficient and Improved”, New

York Dispute Resolution Lawyer, Vol.7,

No.2 (2014), s.32-35.

Mills, Jennifer : "Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes",

Ohio State Journal on Dispute Resolution,

Vol.11, No.1 (1996), s.227-239.

Moss, Marianna : “Trademark "Coexistence" Agreements:

Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception?”, Loyola Consumer Law

Review, Vol. 18, No.2 (2005), s.196-222.

Mossinghoff, Gerald J. : “The Importance of Intellectual Property

Protection in International Trade”, Boston

College International and Comparative

Law Review, Vol.7, Issue 2 (1984), s.235-

250.

Metcalf, Craig : “Resolution of Patent and Technology

Disputes by Arbitration and Mediation: A

View from the United States”, Arbitration,

Vol.74 (2008), s.385-394.

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

496

Nomer, Ergin : “Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde

Hakem Mahkemesinin Bağımsızlığı”,

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası

Özel Hukuk Bülteni, S.1 (1984), s.29-31.

Nomer, Ergin : Milletlerarası Usûl Hukuku, İstanbul 2018

(Usûl).

Nomer, Ergin : Devletler Hususî Hukuku, İstanbul 2021

(Devletler Hususî).

Nomer, Ergin; Ekşi, Nuray;

Öztekin Gelgel, Günseli

: Milletlerarası Tahkim Hukuku, Cilt 1, İstanbul 2013.

Özdemir Kocasakal, Hatice : “Milletlerarası Tahkim Kanununun Uygulama Alanının Belirlenmesi”, Prof. Dr.

Özer Seliçi’ye Armağan (2006), s.343-368

(MTK).

Özdemir Kocasakal, Hatice : Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri, İstanbul 2001

(Doğrudan Uygulanan Kural).

Özdemir Kocasakal, Hatice : “Tahkim Anlaşmasının Dürüslük Kuralı

Çerçevesinde Üçüncü Kişilere Teşmili”,

Tahkim Anlaşması, Ed. Hatice Özdemir

Kocasakal; Süheyla Balkar, İstanbul 2020.

Özel, Sibel : Milletlerarası Ticari Tahkimde Kanunlar

İhtilafı Meseleleri, İstanbul 2008 (Tahkim).

Özel, Sibel : “Milletlerarası Tahkimde Uyuşmazlığın

Esasına Uygulanacak Hukuk”, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 14 Şubat 2009, İstanbul 2009, s.371-

378 (Esasa Uygulanacak Hukuk).

Özel, Sibel : “Sözleşmesel İlişkide Yabancılık Unsuru

ve Hukuk Seçimi”, Eskişehir Anadolu

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ed. Bilgin Tiryakioğlu, Mesut

K A Y N A K Ç A

497

Aygün, Ali Önal, Kübra Altıparmak,

Cansu Kaya, Ankara 2016, s.423-435.

Özel, Sibel : “Tahkim Anlaşmasının Geçersizliğine

Dayanan Tenfiz Engelleri”, Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması

ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 14

Ekim 2016, Ed. Süheyla Balkar Bozkurt,

İstanbul 2018, s.115-123.

Özel, Sibel : “Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizine

Engel Bir Durum: Tahkim Sözleşmesinin

Geçersiz Olması”, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları

Dergisi, C. 23, S.1 (2017), s.303-323

(Sözleşmenin Geçersiz Olması).

Özel, Sibel; Erkan, Mustafa; Pürselim, Hatice Selin; Karaca, Hüseyin Akif

: Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2022.

Özkan, Işıl : “Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk

Derece Mahkemesinde İhtiyati Tedbirler”,

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası

Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, C.22, S.2 (2002), s.619-

642.

Özkan, Işıl : “Uluslararası Ticari Tahkimde Uygulanacak Hukuk”, Public and Private International Law Bulletin, Prof. Dr. Cemal

Şanlı’ya Armağan, C.40, S.2 (2020), s.

831–858 (Ticari Tahkim).

Özkan, Işıl; Tütüncübaşı,

Uğur

: Uluslararası Usûl Hukuku, Ankara 2017.

Öztekin Gelgel, Günseli : “New-York Konvansiyonu’na Göre Hakem Kararlarının Tenfizinde Yargıtay’ın

Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi”,

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

498

Özel Hukuk Bülteni, Ergin Nomer’e Armağan, C.22, S.2 (2002), s.1137-1158.

Pai, Sandesh and Kumar,

Niranjan

: Mediation in Cases of Intellectual Property Disputes (26 June 2020), https://

imwpost.com/mediation-in-cases-of-intellectual-property-right-disputes/#_ednref2, erişim tarihi 23 Ocak 2021.

Parlakyıldız, F. Merve; Güvel, E. Alper

: “Fikri Mülkiyet Hakları ve Bu Hakları Korumanın Ekonomik Önemi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.8, S.4 (2015), s.29-39.

Paslı, Ali : Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka

Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul 2014.

Paulsson, Jan: : “The Conduct of Arbitral Proceedings

Under the Rules of Arbitration Institutuions The WIPO Arbitration Rules in a

Comparative Perspective, Articles 48 to

58 and 73 to 76”, Conference on Rules for

Institutional Arbitration and Mediation, 20

January 1995, Geneva Switzerland,

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ en/

arbitration/741/wipo_pub_741.pdf, erişim

tarihi 8 Şubat 2022.

Pınar, Hamdi : Uluslararası Rekabette Fikrî Mülkiyet

Haklarının Önemi ve Türkiye, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No.2004/71,

İstanbul 2004.

Poon, Nicholas : “Striking a Balance Between Public Policy and Arbitration Policy in International

Commercial Arbitration”, Singapore Journal of Legal Studies, No.1 (2012), s.185-

195.

Root, Christopher, G. : “The Validity of Transnational Technical

Know-How Licensing Agreements in the

United States Courts”, California Western

K A Y N A K Ç A

499

International Law Journal, Vol.2 (1971),

s.128-145.

Rydzinska, Weronika : Revision of the WIPO Arbitration Rules:

Adapting to an Increasingly Remote Setting in Technology Disputes”, Kluwer Arbitration Blog, 27 Eylül 2021, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/09/27/revision-of-thewipo-arbitration-rules-adapting-to-an-increasingly-remote-setting-in-technologydisputes/, erişim tarihi 1 Mayıs 2022.

Sargın, Fügen : “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkiye’ye Giriş, Türkiye’de

İkamet Etmek ve Çalışma Hakları”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel

Hukuk Bülteni, Yılmaz Altuğ’a Armağan,

C.17-18, S.1-2 (1997-1998), s.317-354

(Yabancı Öğrenci).

Sargın, Fügen : Milletlerarası Unsurlu Patent ve Ticarî

Marka Lisansı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Ankara 2002 (Lisans Sözleşmeleri).

Sargın, Fügen : İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka

İhlâlleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi

Haiz Mahkemeler ve Uygulanacak Hukuk, Ankara 2005 (Marka).

Sargın, Fügen : “5718 Sayılı MÖHUK Çerçevesinde Fikrî

ve Sınaî Haklar ile İlgili Milletlerarası

Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk”, Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni

Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl

Hukuku Hakkında Kanun’un Akitler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, İstanbul 2010, s.171-195.

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

500

Sarıöz Büyükalp, A. İpek : “Uluslararası Tahkimde “Tahkim Anlaşmasının Hükümsüz, Tesirsiz veya İcrasının İmkânsız Olması” Kavramları”, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, C.16, Özel Sayı (2014), s. 2015-

2061.

Schneider, Michael : “Commentary The Conduct of Arbitral

Proceedings Under the Rules of Arbitration Institutions: The WIPO Arbitration

Rules in a Comparative Perspective”,

Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, 20 January 1995,

Geneva/Switzerland, s.79-82, https://

www. wipo.int/edocs/pubdocs/en/arbitration/741/wipo_pub_741.pdf, erişim tarihi

3 Nisan 2022.

Schwartz, Eric A. : “The Domain of Arbitration and Issues of

Arbitrability: The View from the ICC”,

ICSID Review Foreign Investment Law

Journal, Vol.9, No.1 (1994), s. 17-46 (Arbitration).

Schwartz, Eric A : . “Commentary: Commencement of Arbitration Proceedings and Constituting the

Arbitral Tribunal”, Conference on Rules

for Institutional Arbitration and Mediation, 20 January 1995, Geneva/Switzerland, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/arbitration/ 741/wipo_ pub_ 741.

pdf, erişim tarihi 3 Nisan 2022 (Commentary).

Sharpe, Jeremy K. : “Drawing Adverse Inferences from the

Non-Production of Evidence”, Arbitration

International, Vol.22, No.4 (2006), s.549-

571, icsid.worldbank.org, erişim tarihi 20

Aralık 2022.

K A Y N A K Ç A

501

Smit, Robert H.: : “Seperability and Competence-Competence in International Arbitration Ex Nihilo Nihil Fit? Or Can Something Indeed

Come From Nothing?”, 7 May 2003, s.1-

22, https://www.stablaw.com, erişim tarihi 1 Nisan 2021.

Smith, M.A.; Couste, M.;

Hield, T; Jarvis, R.; Kochupillai, M.; Leon, B.; Rasser, J.C.; Sakamoto, M.;

Shaughnessy, A.; Branch, J

: . “Arbitration of Patent Infridgment and

Validity Issues Worldwide”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol.10, No.2

(2006), s.345-347.

Suluk, Cahit; Karasu, Rauf;

Nal, Temel

: Fikrî Mülkiyet Hukuku, Ankara 2020.

Suluk, Cahit : “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun

Getirdiği Yenilikler”, Ticaret ve Fikri

Mülkiyet Hukuku Dergisi, C.4, S.1 (2018),

s.91-109.

Süral, Ceyda : “Hakem Kararlarının İcrası ve İptal

Dâvası”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C.16, Özel Sayı (2014),

s.1377-1411.

Şahinkara, İpek : Fikri ve Sınai Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkim, Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2021.

Şanlı, Cemal : “New York Konvansiyonu’na Göre Hakem Kararlarının Kesinleşmesi Sorunu”,

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası

Özel Hukuk Bülteni, S.1-2, C.14 (1994),

s.91-97 (New York Konvansiyonu).

Şanlı, Cemal : Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması

ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul 2016 (Ticarî Akitler).

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

502

Şanlı, Cemal; Esen, Emre;

Ataman-Figanmeşe, İnci

: Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2021.

Şit, Banu : Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının

Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2005 (Kurumsal Tahkim).

Şit Köşgeroğlu, Banu : “Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması

ve Tenfizi”, Onuncu Yılında MÖHUK

Sempozyumu, 7-8 Aralık 2017, Ed. Prof.

Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir; Dr. Öğr. Üyesi

Gülce Gümüşlü Tunçağıl, Ankara 2018,

s.338-363 (MÖHUK Sempozyumu).

Şit Köşgeroğlu, Banu : “Yabancı Hakem Kararlarının Üçüncü Kişilere Karşı Tenfizi”, Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XV, S.3

(2011), s.1-30 (Tenfiz).

Tanrıbilir, Feriha Bilge : Kanunî Mirasçılıktan Doğan Kanunlar İhtilâfı, Ankara 2000.

Tanrıbilir, Feriha Bilge : “On Yıllık Süreçte Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Tahkim Kanunu”,

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku

Dergisi, C.1, S.1 (2013), s.69-97 (MTK).

Tanrıbilir, Feriha Bilge; Şit,

Banu

: “Milletlerarası Tahkim Müessesi ve Yeni

Milletlerarası Tahkim Kanunu”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, S.22 (2002), s.819-837.

Tanrıver, Süha : “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de

Tenfizi Bağlamında Kamu Düzeninin Etkisi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C.17-18, S.1-2

(1997-1998), s.467-491 (Kamu Düzeni).

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku Cilt I, Ankara 2021

(Usûl/Cilt I).

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, Cilt II, Ankara

2022 (Usûl/Cilt II).

K A Y N A K Ç A

503

Tarman, Zeynep Derya : Milletlerarası Özel Hukuk El Kitabı, İstanbul 2017.

Tegtmeyer, Rene D. : “The Patent Cooperation Treaty”, Mississippi Law Journal, Vol. 42, No. 2 (Spring

1971), s.160-164.

Tekinalp, Gülören;

Uyanık Çavuşoğlu, Ayfer

: Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, İstanbul 2011.

Tekinalp, Gülören : “Patent Lisansı Sözleşmesine Uygulanacak Bağlama Kuralı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.XXXV

(1970), s.249-266 (Uygulanacak Bağlama

Kuralı).

Tekinalp, Ünal : Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012

(Fikrî Mülkiyet).

Teziç, Erdoğan : Anayasa Hukuku, İstanbul 2013.

Tiryakioğlu, Bilgin : Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara 1996.

Tiryakioğlu, Bilgin : “Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre

Hakem Kararlarının İptali”, Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ed. Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Ali Önal, Kübra Altıparmak, Cansu Kaya, Ankara 2016, s.301-

317 (İptal).

Turhan, Turgut; Erten, Rifat; Bayraktaroğlu, Gülüm;

Sirmen, Sedat

: Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler, Ankara 2002.

van den Berg, Albert Jan : “Constituting the Arbitral Tribunal”, Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, 20 January 1995, Geneva/Switzerland, https://www. wipo. int/

edocs/pubdocs/en/arbitration/741/wipo_

pub_741.pdf, erişim tarihi 3 Nisan 2022.

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

504

Veron, Pierre : “Arbitration of Intellectual Property Disputes in France”, International Business

Lawyer, Vol.23, No.3 (1995), s.132-134.

Vicente, Dario : “Arbitrability of Intellectual Property Disputes: A Comparative Survey”, Arbitration International, Vol.31, No.1 (2015),

s.151-162.

von Westphalen, Friedrich

Graf

: “Hakemlere İtirazlar: Tarafsızlık ve Bağımsızlık Koşulları”, II. Uluslararası Özel

Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 14 Şubat

2009, İstanbul 2009, s.379-393.

Yeşilova, Bilgehan : Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve

Denetimi, İzmir 2008.

Wautelet, Patrick : “Arbitration of Distribution Disputes Revisited a Comment on Sebastian International Inc. v. Common Market Cosmetics

Nv.”, https://orbi.uliege.be/bitstream/

2268/ 131803/1/Wautelet.pdf, erişim tarihi 20 Nisan 2021.

Wilhelmsen, Louise Hauberg

: International Commercial Arbitration and

the Brussels I Regulation, United Kingdom 2018.

Wollgast, Heike : “WIPO Alternative Dispute Resolution

Saving Time and Money in IP Disputes”,

WIPO Arbitration and Mediation Center

Magazine, Special Issue November 2016,

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html, erişim

tarihi 20 Şubat 2022.

Wollgast, Heike; De

Castro, Ignacio

: “WIPO Arbitration and Mediation Center:

New 2014 WIPO Rules; WIPO Frand Arbitration”, ASA Bulletin, Vol.32, No.2

(2014), s.286- 296.

K A Y N A K Ç A

505

Yasan, Candan : “İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Tahkim Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Yargılaması (Fast Track Arbitration), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ed. Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Ali Önal, Kübra Altıparmak, Cansu Kaya, Ankara 2016, s.355-

370.

Yıldırım, Ahmet Cemil : “Amiable Composition in International

Arbitration”, Journal of Arbitration Studies, Vol.24, No.3 (2014), s.33-46.

Yünlü, Levent : “Fikrî Mülkiyet Hakkı”, Milletlerarası

Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C.23, S.1-2 (2003), s.891-918.

Zammit, Joseph P.; Hu,

Jamie

: “Arbitrating International Intellectual Property Disputes”, American Arbitration Association Dispute Resolution Journal (November 2009-January 2010), s.1-4.

B. Diğer Metin ve Belgeler

A/40/17 Report of the United Nations Commission on International Trade

Law on International Trade Law on the Work of its Eighteenth Session, 3-21

June 1985, https://uncitral.un.org,

European Court of Human Rights, Guide on Article 1 of Protocol No.1 to

the European Convention on Human Rights, Protection of Property, Updated

on 31 August 2021, https//www.wchr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_ENG.pdf, erişim tarihi 2 Aralık 2021.

Guide to Arbitration by WIPO Arbitration and Mediation Center, 2020,

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf, erişim tarihi 1 Eylül 2021 (Guide to WIPO Arbitration)

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

506

ICC Commission Reports, “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol.9,

No.1 (1998), s.1-76 (ICC Report 1998).

ICC Intellectual Property Roadmap 2020, https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/intellectual-property/, erişim tarihi 1 Aralık 2022.

ISTAC “Hem Hızlı Hem de Hesaplı”, Ekonomik Forum, https://haber.tobb.gov.tr/ekonomikforum/2018/288/20-29.pdf, erişim tarihi 2 Şubat

2022.

Swiss Federal Act on Private International Law of 18 December 1987

(Status as of 1 January 2002) Inserted by No.1 of the FA of 6 October 2006,

in force since 1 March 2007, https://www.fedlex.admin.ch, erişim tarihi 10

Mart 2022.

Trademarks in Business Transaction in International Trademark Association (ITA), January 9,2019, https://www.inta.org/, erişim tarihi 2 Nisan 2021.

Türk Patent Enstitüsü, Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili ile İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler,

Ocak 2007, https://www.turkpatent.gov.tr (TPE, Marka).

Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu,

https://www.turkpatent.gov.tr/patent-ve-faydali-model, erişim tarihi 1 Ekim

2022 (Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu).

Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Başvuru Kılavuzu, 2022,

https://www.turkpatent.gov.tr/marka, erişim tarihi 1 Ekim 2022 (Marka Başvuru Kılavuzu).

Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafî İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Tescil Süreci, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/, erişim tarihi 2

Mayıs 2021 (Coğrafî İşaret).

Türk Patent ve Marka Kurumu, Tasarım Başvuru Kılavuzu,

https://www.turkpatent.gov.tr/tasarım, erişim tarihi 1 Ekim 2022.

UNCITRAL 2010 Yılında Revize Edilmiş Şekliyle Tahkim Kuralları’nın

Türkçe Çevirisi, Çeviren Ergün Özsunay, http://www.ikonion.net.

K A Y N A K Ç A

507

World Trade Organization, Amendment to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Factsheet, https://

www.wto.org/english/tratop-e/trips_e/tripsfactsheet_e.html, erişim tarihi 16

Ekim 2021.

The WIPO Arbitration and Mediation Center, Update on the WIPO Arbitration and Mediation Center’s Experience in the Resolution of Intellectual

Property Disputes, March 2009, https://www.wipo.int/export/sites/www/

amc/en/docs/nouvellesmarch2009.pdf, erişim tarihi 10 Ekim 2022.

C. İnternet Siteleri

https://adr.org

https://www.doctrine.fr/

https://euipo.euroupa.eu

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co

https://eur-lex.europa.eu

https://www.hkiac.org

https://www.ibanet.org/resources

https://iccwbo.org

https://www.icdr.org

https://ISTAC.org.tr

https://kararlarbilgibankası.anayasa.gov.tr

www.legalbank.net

https://legislation.govt.nz

https://www.lexisnexis.co.uk/legal/precedents/redfern-schedule-arbitration

https://lcia.org

https://www.mevzuat.gov.tr

https://www.newyorkconvention.org/countries

ULUSLARARASI SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN

TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ve WIPO TAHKİM KURALLARI

508

https://nl.org/en/

https//www.resmigazete.gov.tr

www.siac.org.sg

https://services.ccig.ch/Services/Arbitration-and-Mediation/Arbitration

https://sso.agc.gov.sg/Act

https://ww.telifhaklari.gov.tr/Dunya-Fikri-Mulkiyet-Orgutu-WIPOOMPI

https://www2.tbmm.gov.tr/d21/1/1-0874.pdf

https://tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Sayfalar/TOBBTahkimiveTahkimSozlesmesi.php

https://www.turkpatent.gov.tr

https://uncitral.un.org

https://www.unidroit.org

https://ustr.gov/acta

https://www.wchr.coe.int

https://wipo.int

https://www.wto.org

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.