Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Nezdinde Yürütülen Tahkim Süreci

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Tolgahan TANRIÖVEN
ISBN: 9789750273742
288,00 TL 320,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tolgahan TANRIÖVEN
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 212

Fikri ve sınai haklarla ilgili uyuşmazlıklar, sanayi devriminden sonra üretimin ve global ticaret hacminin son derece artması ile birlikte yerel uyuşmazlıkların yanında uluslararası boyut ihtiva eden uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ise, uluslararası alanda bir fikri mülkiyet kuruluşu olarak bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla uluslararası fikri mülkiyet konulu uyuşmazlıkları çözebilmek adına WIPO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'ni kurmuş ve bu merkez Tahkim Kurallarını belirleyerek başvuruculara hizmet vermeye başlamıştır.

Çalışmanın ana konusu WIPO nezdinde yürütülen tahkim süreci olmakla birlikte birinci bölümde genel olarak fikri mülkiyet hakları uyuşmazlıkları ve tahkim konusu ile WIPO ve WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ele alınmıştır.

İkinci bölümde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuralları incelenerek, hakemlerin hukuki durumları, WIPO nezdinde fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında hakemlerin seçimi, tahkim sürecinin ne şekilde yürütüldüğü, WIPO tahkiminin başlangıcı, yargılama süreci ele alınmıştır.

Üçüncü ve son bölümde ise, yargılamanın sona erme halleri incelenerek; gizlilik, WIPO tahkiminde süreler, ücretler ve masraflar ile son hükümler ele alınmıştır. Ayrıca WIPO nezdinde yürütülen diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olan, WIPO Arabuluculuk, WIPO Arabuluculuk-Tahkim, WIPO Hızlandırılmış Tahkim, WIPO ICANN Tahkimi ve WIPO Uzman Kararı konularına konunun geniş sınırları nedeniyle çalışmada kısaca yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Fikri Mülkiyet Hakları ve Hukuki Uyuşmazlıklar
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)
WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Kuralları
Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi
Yabancı Hakem Kararlarının Tanıma ve Tenfizi
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  16
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI UYUŞMAZLIKLARI, TAHKİM İLE DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO) VE WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ YAPISI
1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR  25
1.1. Fikri Mülkiyet Hakları Tanımı ve Özellikleri, Tarihçesi ve Türleri  25
1.1.1. Fikri Mülkiyet Hakları Tanımı ve Özellikleri  25
1.1.2. Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihçesi  27
1.1.3. Fikri Mülkiyet Hakları Türleri  29
1.1.3.1. Telif Hakları  30
1.1.3.1.1. Bağlantılı Haklar Kavramı  31
1.1.3.2. Sınai Mülkiyet Hakları  32
1.2. Fikri Mülkiyet Haklarından Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklar  33
1.2.1. Genel Olarak  33
1.2.2. Fikri Mülkiyet Haklarından Doğan Uyuşmazlıkların Tasnifi  33
1.2.1.1. Sözleşme Kaynaklı Uyuşmazlıklar  33
1.2.2.2. Sözleşme Dışı Vakıalar  34
1.3. Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarda Tahkim ve Tahkimin Uygulanabilirliği  34
1.3.1. Genel Olarak  34
1.3.2. Tahkimin Genel Prensipleri  36
1.3.2.1. Karşılıklı Olma  36
1.3.2.2. Bağımsızlık  37
1.3.3. Tahkim Türleri  38
1.3.3.1. Ad Hoc Tahkim  38
1.3.3.2. Kurumsal Tahkim (Institutional Arbitration)  40
1.3.4. Fikri Mülkiyet Hakları Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Uluslararası Tahkimin Avantajları  41
1.3.4.1. Tahkim Yargılaması Süresi  42
1.3.4.2. Tahkim Yargılaması Ücret ve Masrafları  43
1.3.4.3. Tahkim Yargılamasında Gizlilik  43
1.3.4.4. Tahkim Yargılamasında Tarafların Süreçte Etkinliği  44
1.3.4.5. Tahkim Yargılamasının Uzman Hakemlerle Yürütülmesi  44
1.3.4.6. Tahkim Sonucu Verilen Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı  44
1.3.5. Fikri Mülkiyet Hakları Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Uluslararası Tahkimin Dezavantajları  45
1.3.6. Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkime Elverişlilik  47
1.3.6.1. Tahkime Objektif Elverişlilik (Objective Arbitrability)  49
1.3.6.2. Tahkime Sübjektif Elverişlilik (Subjective Arbitrability)  49
2. DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO)  49
2.1. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) Kuruluşu ve Amacı  49
2.1.1. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Kuruluşu  49
2.1.2. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Amacı  50
2.2. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) Tarihçesi  53
2.3. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Organları  57
2.3.1. WIPO Genel Kurulu (General Assembly)  57
2.3.2. WIPO Koordinasyon Kurulu (Coordination Committee)  58
2.3.3. WIPO Konferans (Conference)  58
2.3.4. WIPO Uluslararası Bürosu  59
2.4. WIPO ve Türkiye Bağlantısı  59
3. WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ YAPISI  61
3.1. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin Kuruluşu  61
3.2. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin Tarihçesi  61
3.3. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin Görevi  61
3.4. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin Çalışma Yapısı  62
3.5. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Organları  63
3.5.1. Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi  63
3.5.2. Tahkim ve Arabuluculuk Konseyi  66
3.5.3. Tahkim Danışma Komisyonu  66
4. DÜNYADA BULUNAN DİĞER TAHKİM KURULUŞLARI VE TAHKİM KURALLARI  66
İkinci Bölüm
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO) TAHKİM SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ
1. GENEL OLARAK  69
2. WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ TAHKİM KURALLARI  69
2.1. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Model Klozları (Model Clauses)  70
3. WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ’NİN SEÇİMİ  72
4. WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ UYARINCA TAHKİM  72
4.1. TAHKİME BAŞVURU VE YARGILAMANIN BAŞLAMA ANI  72
4.1.1. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine Başvuru  72
4.1.2. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezince Davanın Başlatılması  72
5. HAKEMLERİN SEÇİMİ VE HAKEM KURULUNUN OLUŞMASI  73
5.1. Hakem Sayısı  73
5.1.1. Taraflarca Belirlenmiş Usul Uyarınca Tayin Usulü  73
5.1.1.2. Tek Hakem Tayini Usulü (Sole Arbitrator)  74
5.1.1.3. Üç Kişilik Hakem Kurulu Tayini Usulü  77
5.1.1.4. Davacı ve Davalı Tarafların İkiden Fazla Olması Durumunda Üç Kişilik Hakem Kurulu Tayini Usulü  79
5.2. Yeni Hakem Seçimi  79
5.3. Hakemlerin Seçilememesi Hali  80
5.4. Hakemlerle İlgili Hukuki Durumlar  82
5.4.1. Hakemlerin Görevi Kabulü  82
5.4.2. Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı (Impartiality and Independence)  82
5.4.3. Hakemlerin Vatandaşlığı  83
5.4.4. Hakemlerin Reddi  84
5.4.5. Hakemler Kurulunun Yetkisine İtirazlar  85
5.4.6. Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Vermeleri (Competence–competence Rule)  85
5.4.7. Hakem Kurulunun Üye Sayısının Azalması (Truncated Tribunal)  87
5.4.8. Hakemlik Sıfatını Sona Erdiren Sebepler  87
5.4.9. Hakem Mahkemesinin Görevleri  88
5.5. Hakemlerin Alabilecekleri Geçici Hukuki Tedbir Kararları (Temporary Legal Protection Decision) ve Bu Kararların İşlevi  88
5.5.1 Hakem Kurulu Tarafından Verilen Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerine İcrailik Etkisi Tanınması  92
5.5.2 Hakem Kurulu Tarafından Verilen Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinin Mahkemeler Yolu ile İcra Edilmesi  92
6. ACİL YARDIM İŞLEMLERİ  93
7. TAHKİM YERİ  95
8. TAHKİM DİLİ  97
9. WIPO TAHKİM YARGILAMASI SÜRECİ  97
9.1. Tahkim Yargılamasının Yürütülmesi  97
9.2. Tahkim Yargılamasının Başlaması  99
9.2.1. Tahkim Talebi (Request for Arbitration)  99
9.2.2. Tahkim Talebine Cevap (Answer to the Request)  100
9.3. Tebligat  100
9.4. Süreler  100
9.5. Merkezce Dava Dosyasının Hakemlere Tevdii  103
9.6. Dava Dilekçesi (Statement of Claim)  104
9.7. Cevap Dilekçesi (Statement of Defence)  104
9.8. Tarafların Beyanda Bulunması ve Islah Müessesesi  104
9.9. Tarafların Kendilerini Temsili  105
9.10. Hazırlık Toplantısı  105
9.11. Yargılamaya Tarafların Katılmaması  106
9.12. Deliller  106
9.12.1. Deney  107
9.12.2. Keşif  107
9.12.3. Tanık  108
9.12.4. Bilirkişi  108
9.12.5. Kararlaştırılan Açıklama ve Modeller  109
9.13. Duruşmalar (Hearings)  109
10. WIPO TAHKİMİNE UYGULANACAK HUKUK  110
10.1. Tahkime Elverişli Hukuki Uyuşmazlığın Varlığı  110
10.2. Tahkim Anlaşması ve Yargılamasında Uygulanacak Hukuk  110
10.2.1. Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk  110
10.2.2. Usule Uygulanacak Hukuk  111
10.2.3. Esasa Uygulanacak Hukuk  112
11. WIPO ARABULUCULUK VE TAHKİM MERKEZİNİN YARGILAMAYA MÜDAHALE YETKİSİ  113
Üçüncü Bölüm
TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ, SON HÜKÜMLER VE DİĞER ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM METODLARI
1. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ  115
1.1. Hakem veya Hakemler Kurulu Kararı (Final Award)  115
1.1.1. Karar Yeter Sayısı  115
1.1.2. Kararın Şekli ve İçeriği  116
1.1.3. Hakem Kararlarının Verilme Süresi  117
1.1.4. Ek Karar (Additional Award) ve Kararın Düzetilmesi  117
1.1.5. Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolu  118
1.1.6. Kararlaştırılan Para Türü ve Faizi  119
12.2. Hakem Kararları Dışında Kalan Başkaca Sebepler  119
1.2.1. Tarafların Sulh Olması  119
1.2.2. Tahkim Yargılamasının Devam Etmesi Gereksiz veya İmkânsız Bir Hale Gelirse  120
1.2.3. Tarafların Gerekli Ücret ve Masrafları Yatırmaması  120
1.2.4. Tarafların Yargılamaya Katılmaması  122
1.2.5. Tarafların Ehliyetlerini Kaybetmesi  122
1.2.6. Davanın Geri Çekilmesi  122
1.3. Tahkimde Hakem Kararının Hüküm İfade Ettiği An ve Kararın Etkisi  123
2. WIPO TAHKİMİNDE GİZLİLİK  123
2.1. Yargılama Esnasında Yapılan Açıklamaların Gizliliği  125
2.2. Tahkim Sürecinin Varlığına İlişkin Gizlilik  125
2.3. Hakem Kararlarının Gizliliği  126
2.4. Gizlilik İlkesinin İstisnaları  126
3. WIPO TAHKİMİNDE ÜCRET VE MASRAFLAR  128
3.1. Ücretler  128
3.1.1. WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine Ödenecek Ücretler  128
3.1.1.1. Kayıt Ücreti  128
3.1.1.2. İdari Ücret  129
3.1.2. Hakem Ücretleri  130
3.2. Masraflar  131
3.2.1. Avanslar  131
3.2.2. Tahkim Masrafları  132
4. DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ’NÜN, WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİNİN VE HAKEMLERİN SORUMLULUĞU  132
4.1. Sorumluluğun Hariç Tutulması  133
4.2. Hakaretten Feragat  133
5. HAKEM KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI VE İPTALİ  133
5.1. Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı  133
5.2. Hakem Kararlarının İptali  134
6. YABANCI HAKEM KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ  137
7. WIPO HIZLANDIRILMIŞ TAHKİM (EXPEDITED ARBITRATION)  146
7.1. Genel Olarak  146
7.2. WIPO Hızlandırılmış Tahkim ile WIPO Tahkimi Karşılaştırması  148
8. WIPO ICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS) TAHKİMİ  152
9. WIPO ARABULUCULUK SÜRECİ (MEDIATION)  158
10. WIPO ARABULUCULUK – TAHKİM MÜESSESESİ (MED–ARB)  160
11. WIPO UZMAN KARARI (EXPERT DETERMINATION)  163
Sonuç  167
EK: WIPO ARBITRATION RULES  171
Kaynaklar  199
Kavramlar Dizini  207

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar