Anayasa Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 9786050516883
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 11
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 949

Anayasa Hukuku (Düzeltilmiş ve 2023 Değişikliği Yapılmış)
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

A.F.Pollard : The Evolution of Parliament, Second Edition, New York, 1964.

Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by):

: Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, Second Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, The Nederlands, 2001. (Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by), Economic, Social and Cultural Rights).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2012-2013, Ankara 2015, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2012-2013).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2014, Ankara 2015, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2014).

Anayasa Mahkemesi : Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2015, Ankara 2016, AYM Yayınları. (Bireysel Başvuru (Seçme Kararlar), 2015).

Andrew Hill and Anthony Whichelow:

: What’s Wrong with Parliament? Penguin Books, England, 1964.

Andrew Beale : Solving Problems in Constitutional and Administrative, London 1995, ss.1+204. 

Anita Usacka : “International Criminal Court: An And to Impunity for International Crimes”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, ss. 383-407.

Adalet Bakanlığı : Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya), Ankara, Mayıs 2011 (VI+584 s.) (Ülke adı, op. cit.).

Akın, İlhan : Kamu Hukuku, Devlet doktrinleri, Temel Hak ve Özgürlükler, İst. 1980.

Akın, İlhan : Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul, 1983.

Akın, İlhan-Akad, Mehmet : “Cumhuriyetin 50. Yılında Temel Hak ve Özgürlükler”; İÜHF 50.Yıl Armağanı, “Cumhuriyet Döneminde Hukuk”, İstanbul 1973.

Akgündüz, Ahmet : Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.I-VIII, İstanbul 1990–1994 (Osmanlı Kanunnameleri).

Akçalı, Pınar : “Genel Özellikleri, Yararları ve Sakıncaları Işığında Başkanlık Sistemleri”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 406-411.

Akıllıoğlu, Tekin : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuz”, AÜSBFD, C.44, 1989, ss. 155-173.

Aldıkaçtı, Orhan : “İnsan Hakları Bildirileri ve Bunların Pozitif Hukukta Düzenlenmesi”, İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995,     ss. 251-273.

Aldıkaçtı, Orhan : Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı (Aldıkaçtı: Devlet Başkanlığı), İst. 1960.

Anthony W. Bradley and Keith D. Ewing:

: Constitutional and Administrative Law, 13th Edition, Longman, Pearson Education Limited, Printed in Malaysia 2003, (ss. Ixvi+812) (Bradley-Ewing: Constitutional and Administrative Law).

Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, No. 3376, 23 Mayıs 1987, RG: 28 Mayıs 1987/19473.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Resmi Gazete, 12 Temmuz 2012/28451. Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı, ss. 492-546.

Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi. 

Anayurt, Ömer : Anayasa Hukuku, Genel Kısım, Seçkin, Ankara 2018.

Anayurt, Ömer : “Bir Siyasal Katılma Hakkı Olarak Referandum Kurumu ve Türkiyede Durum”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012.

Anayurt, Ömer : “Referandumlar Üzerinde Anayasallık Denetimi Sorunu”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Yetkin, 2008, s. 21-58.

Anwar A. Qadri : Islâmic Jurisprudence in The Modern World, New Delhi, 1986, Taj Company.

Arı, Tayyar : “ABD Üzerinden Bir Başkanlık Sistemi Tartışması”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 769-789.

Arend Lijphard : Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun, Ersin Onulduran, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, ty.

Arend Lijphart : Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice, London and New York, Routledge, 2008.

Arend Lijphart : Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, 2012.

Aristoteles : Politika, Çeviren, Niyazi Berkes, İstanbul, 1944.

Aron, Raymond : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren, Vahdi Hatay, İst. 1976.

Arsel, İlhan : Anayasa Hukuku (Demokrasi), Doğuş Matbabacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara, 1964, ss.1+248. (Arsel, Anayasa Hukuku (Demokrasi).

Arsel, İlhan : Türk Anayasa Hukuku’nun Umumi Esasları, Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu, Ankara 1965, ss.1+470. (Arsel, Türk Anayasa Hukuku’nun Umumi Esasları, Birinci Kitap: Cumhuriyetin temel Kuruluşu).

Ardıçoğlu, M. Artuk (2017) : “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 75, Sayı 3, Ankara: Ankara Barosu Yayını.

Arslan, Zühtü : Anayasa Teorisi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.

Arslan, Zühtü (Derleyen) : ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu, Avrupa Komisyonu, 2003, (1+535).

Atak, Songül : “ABD Anayasasının Ek 4. Maddesi Bağlamında Özel Yaşam Hakkı”, Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 379-400.

Atar, Yavuz : Türk Anayasa Hukuku, 5 nci Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2009.

Atar, Yavuz : Türkiyede Seçim Sistemlerinin Gelişimi ve Siyasi Hayat Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Konya 1990. (Atar, Türkiyede Seçim Sistemlerinin Gelişimi).

Atay, E. Ethem : İdare Hukuku, C. I-III, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

Atay, E. Ethem :   İdare Hukuku, Seçkin, 2018.

Atay, E. Ethem : “Anayasaların Hazırlanması ve Değiştirilmesine İlişkin Temel Yöntemler ve Sorunlar”, Uluslararası Anayasa Kongresi, Kitap 1. (Atay, 2012).

Atay, Falih Rıfkı : Gezerek Gördüklerim, İst. 1970, Devlet Kitapları, 1000 Temel Eser.

Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma, Ankara Barosu Yayını, Ankara, 2004, (s. 1+378).

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu-Türk Demokrasi Vakfı, (Çevirenler Özbudun, Ergün ve Köker, Levent): BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı, Ankara 1993, s. 1+ 144. (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu-Türk Demokrasi Vakfı, BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı).

Aydın, Öykü Didem : “Biz, Halk: “Egemenliğin Sahibi”, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011.

Azad, Ghulam Murtaza : Judicial System of Islâm, İslamabad, 1987, International Islamic Unıversity, Islamic Research Institute Press.

Bakırcı, Kadriye : “1961 ve 1982 Anayasalarında ve 2007 Tarihli Anayasa Önerisinde Sosyal Haklar”, Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 357-378.

Başgil, Ali Fuad : Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt: Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, 1. Fasikül, Baha Matbaası, İstanbul 1960. (kıs: Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, C. I, 1960).

Başgil, Ali Fuat : Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt, Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, İkinci Fasikül, Baha Matbaası, İst. 1960. (kıs: Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, C. I, F. 2, 1960).

Başgil, Ali Fuat : Din ve Laiklik, İst. 1962, 2. B.

Başgil, Ali Fuat : Hukukun Ana Meseleleri ve Müesseseleri, Konferanslar, Yağmur Yayınları, İstanbul 2008.

Balta, Tahsin Bekir : Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ank. 1960, AÜSBFY; N. Bilge, Bakanların Görev ve Sorumlulukları, Ank. 1956.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü:

: Özel Hukuk ve AYM Kararları Sempozyumu, 11 Mayıs 2001, ss.1+212. (Özel Hukuk ve AYM Kararları Sempozyumu, 2001).

Batum, Süheyl : AİHS ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, İstanbul 1993, İÜHFY.

Becker, Lawrence C : Property Rights, Phılosophıc Foundations, USA, 1977.

Beldiceanu Nicoara : XIV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı devletinde Tımar, Çev. M. Ali Kılıçbay, Teori Yayınları, Ank. 1985, s. 100.

Belgesay, Mustafa Reşit : “Tanzimat ve Adliye Teşkilatı”, Tanzimat, 100. Yıldönümü Münasebetiyle, İstanbul, 1940, Maarif Vekâleti.

Bradley, Anthony W./

Ewing, Keith D. (2003) : Constitutional and Administrative Law, 13th 

  Edition, Longman, Malaysia. 

Bockel, Alain : “Yarı Başkanlık Rejimi”, 9-13 Ocak 2001, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara 2005.

Boyunsuz, Şule Özsoy : “Başkanlık Sisteminin Anayasal, Kurumsal, Davranışsal Dinamikleri ve Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Tercihi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 416-429.

Bozkurt, Enver-

Havva Demirel : Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsa¬mında Kıbrıs Sorunu, Nobel, Ankara, 2004.

Bozkurt, Enver : “Brüksel Zirvesi Kararları ve Güney Kıbrıs”, Türk Hukuk, Ocak 2005, s. 4 -17.

Bıçak, Vahit : Improperly Obtained Evidence (A Comparison of Turkish and English Laws), Ankara, 1996.

Bıçak, Vahit-Arslan, Zühtü : Constitutionl Law: Turkey, 2004, Kluver Law International, ss.1+234.

Bilgin, Mustafa Sıtkı : “Johnson Mektubu ve Türk-İngiliz İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi-Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi, 11-13 Aralık 2014, Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumunda sunulan bildiri.

Bilir, Faruk : Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Doktora Tezi, Ankara, Nobel, 2001. (Bilir, Türkiye’de Milletvekilliği).

Bilir, Faruk : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi, Adalet, 2 inci Baskı, Ankara 2012. (Bilir, AİHM).

Bilmen, Ömer Nasuhi : Hukuk-ı İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhiye Kamusu, C. VIII, İst. 1970, Bilmen Yayınevi.

Bilgen, Pertev : “Sert Çekirdekli Temel Haklar”, İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, ss. 101-105.

Can, Osman : “Başkanlık Sistemi Hakkında Birkaç Not”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 175-181.

Ch. Rumpf : “Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi ve Niteliği”, Anayasa Yargısı, Sy. 10, Ank. 1993, s. 25-48.

Corvin, Edward S. : Presidential Power and the Constitution, Cornell University Press, USA, 1976.

Camus, Albert : Başkaldıran İnsan, Tahsin YÜCEL çev., Ankara 1990.

Conor O’Mahony : (Prof. Dr. University College Cork): “Bringing The Living Constitution To The Life: Interpreting Constitutional Rights In Changing Societis”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012, C. II., ss. 104-108. (Conor O’Mahony, “The Living Constitution”).

Corvin, Edward S : Presidential Power and the Constitution, Cornell University Press, USA, 1976.

Chu, Vivian S./Garvey, Todd (2014): 

: Executive Orders: Issuance, Modification 

  and Revocation, Congressional Researh

  Service (CRS), ss. 1-10.

  https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_ 

  workplace/1262/ (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Contrubis, John (1999) : Executive Orders and Proclamations, CRS

  Report for Congress, ss.1-26.  

  https://fas.org/sgp/crs/misc/95-772.pdf  

  (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Covington, Megan (2012): 

: Executive Legislation and the Expansion of Presidential Power, Humanities and Social Science, Spring 2012, Cilt 8, ss.1-8; https://ejournals.library.vanderbilt.edu/index php/vurj/article/view/3556 (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Coulson, Noel J, : “The State and The Indıvıdual in Islamic Law”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. I, January, 1957.

Çağlar, Bakır : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”, Anayasa Yargısı, 7, Ankara, 1990.

Çağlar, Bakır : “Anayasa Yargısında Yorum Problemi, Karşılaştırmalı Analizin Katkıları”, Anayasa Yargısı, 1986, C.II.

Çam, Esat : Devlet Sistemleri, İngiltere, ABD, SSCB, Fransa, İÜ İktisat FY, İst. 1970, (yeni baskı; Devlet Sistemleri, İst. 1993, Der Yayınları). 

Çavuşoğlu, Naz : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine, Ankara, 1994.

Çelik, Edip, F. : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulaması”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1988, Sy.1-3.

Çelikyay, Hakan : “Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilen¬mesi”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 177-205. (Çelikyay, Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi”).

Dahl, Robert A. : Demokrasi ve Eleştirileri (orijinal adı: Democracy and its Critics), Çeviren Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, Ank. 1993.

D. C. M. Yardley : Introduction to British Constitutional Law, Seventh Edition, London-Dublin-Edinburg, 1990, 188 sayfa. (Yardley, British Constitutional Law).

Daver, Bülent : Siyasal Bilime Giriş, Ankara, 1968, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.

Daver, Bülent : Türkiyede Laiklik, Ankara, 1955.

David Pimentel : (Prof. Dr. USA): “Independence and Accountability as a Product of Constitutional Structure”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II.

Demir, Fevzi : “Türkiye Koşullarına Uygun Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst., 2012. (Demir, 2012).

Devlet Personel Başkanlığı :  ABD Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi, Ankara, 2016, 104 sayfa.. (Devlet Personel Başkanlığı, ABD Kamu Yönetimi, 2016). 

Devlet Personel Başkanlığı :  İngiltere Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi, 48 sayfa, Ankara, 2016. (Devlet Personel Başkanlığı, İngiltere Kamu Yönetimi, 2016).

Devlet Personel Başkanlığı :  Federal Almanya Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi, 46 sayfa, Ankara, 2016. (Devlet Personel Başkanlığı, Federal Almanya Kamu Yönetimi, 2016).

Devlet Personel Başkanlığı :  Fransız Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi, ss. 96, Ankara, 2018. (Devlet Personel Başkanlığı, Fransız Kamu Yönetimi, 2018).

Devlet Personel Başkanlığı :  Türk Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi ve Denetimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeni Yönelimler, Editör: Prof. Dr. Hamza Ateş, Ankara 2018. (Devlet Personel Başkanlığı, Türk Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi ve Denetimi, 2018).

Del Vecchio, Giorgio : Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev. Suut Kemal Yetkin, İstanbul, 1940.

Doğru, Osman : İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, Beta Yayını, İstanbul, 1996.

Doğru, Osman : 27 Mayıs Rejimi, Bir Darbenin Hukuki Anatomisi, İmge Kitabevi, Ankara 1998, s.1+240.

Döner, Ayhan : “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gerekçelerinin Bağlayıcılığına İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Ankara, Yetkin, 2008, ss. 215-233.

Dinçkol, Bihterin Vural : 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1992.

Duman, Selçuk : “Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Değerlendirmeleri”, ss. 636-662.

Durgun, Şenol : “Sistem Arayışlarında Siyasal Partiler ve Parti Disiplini”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 337- 357.

Duverger, Maurice : Seçimle Gelen Krallar, Çeviren Necati Erkut, İstanbul, 1986, Kelebek Yayınları.

Duverger, Maurice : Siyaset Sosyolojisi, Çeviren Şirin Tekeli, İstanbul 1998, Varlık Yayınları.

Duverger, Maurice : Siyasi Partiler, Çeviren Ergun Özbudun, Bilgi yayınevi, Ankara.

D’workin, R. : Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 1977. 

Ebussuud Efendi : Mâruzat, Süleymaniye Kütübhânesi, İzmir Bölümü, Nu. 782, vrk. 341-356.

Edwin Meese III, David F. Forte, Matthew Spalding:

The Heritage Guide to the Constitution, The Heritage Foundation, Washington D.C, U.S.A, ss. ix+475, 2005.

Emanuel, Steven L. : Constitutional Law, Twenty-Ninth Edition, Wolters Kluver, USA, 2011.

Enhürman, Tufan : “Çok Katmanlı Toplumlarda İstikrarlı Demokrasi: Birleşik Kıbrıs Örneği”, Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Lefkoşa, 2013, 19-20 Mayıs 2011 tarihli Kamu Hukukçuları Platformu Toplantısı,    ss. 421-458. (Enhürman, Kıbrıs’ta İstikrarlı Demokrasi).

Eroğul, Cem : Anatüzeye Giriş, İmaj Yayınları, Ankara, 1996.

Erdoğan, Mustafa : Anayasal Demokrasi, Ankara, 2003, 5 inci Baskı, Siyasal Kitabevi. (Erdoğan, Anayasal Demokrasi).

Erdoğan, Mustafa : Anayasa Hukuku, Ankara, 2007.

Eroğul, Cem : Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukukuna Giriş”), İmaj Yayıncılık, Ankara 1996, 4. Bası. (Eroğul, Anatüzeye Giriş).

Eroğul, Cem : Anayasayı Değiştirme Sorunu, AÜSBF, 1974.

Eren, Abdurrahman : Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri, Beta, İstanbul 2004, (XII+353 s.). (Eren, Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri).

Eric Sales : “AİHM Kararlarında Laiklik”, Aliefendioğluna Armağan, ss. 487-501.

Eryılmaz, Bilal : Kamu Yönetimi, 3. Baskı, 2010, Okutman Yayıncılık, Ankara 2010 (XIII+338).

Ergil, Doğu : “Başkanlık Sistemi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 372-380.

Ergül, Teoman : “Başkanlık Sistemi Tartışılırken”, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara 2005.

Erhan, Çağrı : “Johnson Mektubu’nun Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi”, Atatürk Araştırma Merkezi-Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi, 11-13 Aralık 2014, Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu’nda sunulan bildiri.

Ervin Chemerinsky : Constitutional Law, Princeples and Policies, Fourth Edition, Wolters Kluver Law and Business, Aspen Student Treatise Series, Professor Law, University of California, Printed in USA, 2011, s. ix-1401. (Ervin Chemerinsky, Constitutional Law, 2011).

Ergün, Nihat : “Hangi Sistem mi, Hangi Değerler mi?”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 20-24.

Esen, Bülent Nuri : Anayasa Hukuku, Genel Esaslar, Ankara 1963, ss. 1+304.

Esen, Selin : “1982 Anayasasına Göre Olağanüstü Hallerde Vatandaşlara Getirilebilecek Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri”, Ergun Özbudun’a Armağan, Yetkin, Ankara, 2008, ss. 235-256.

Elaine Spitz : Majority Rule, Chatham House Publishers, 1984.

Esgün, İ. Uğur : “Demokratik Hukuk Devleti İdealine Uygun Bir Hükümet Sistemi İçin Radikal Öneriler”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 291- 302.

Feyzioğlu, Turhan : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de, Ankara 1951, AÜSBFY, ss.1+384. (Feyzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de). 

Feyzioğlu, Metin : Meclis Soruşturması, Savaş Yayınevi, Ankara 2006, 2. B., s.1+174.

Fendoğlu, Hasan T. : Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi (Karşılaştırmalı), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan, 12 Levha, İstanbul 2019, İÜHF Yayın No. 1113, ss. 491-553.

Fendoğlu, Hasan T. : “Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı, 21, Kış 1992, ss. 109-123.

Fendoğlu, Hasan T. : Hukuk Bilimine Giriş, IV. Baskı, Ankara 2017, Yetkin Yayınları.

Fendoğlu, Hasan T. : Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1997.

Fendoğlu, Hasan T. : Devlet, Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi, Filiz Kitabevi, İst., 1999.

Fendoğlu, Hasan T. : Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara, 2010, Yetkin Yayınları.

Fendoğlu, Hasan T. : “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru”, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), 29 Mart 2010.

Fendoğlu, Hasan T. : “2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması (Anayasa’nın 13. maddesi)”, Bildiri, Antalya, 26–27 Nisan 2002, Anayasa Yargısı,            C. 19, Ankara, 2002. 

Fendoğlu, Hasan T. : “Parlamentarizm-Başkanlık Sistemi Tartış-maları Üzerine”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Diyarbakır, 2003, Sayı 17, ss. 1–34.

Fendoğlu, Hasan T. : Anayasal Derinlik, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Fendoğlu, Hasan T. : “Liberty and The Turkish Constitution of 1982”, “International Conference of Lawyers”, Strasbourg-France, 5th- 8th of February, 1999.

Fendoğlu, Hasan T. : Modernleşme Bağlamında Türk-Osmanlı Amerika İlişkileri (1786-1929) –Kamu Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme-, İstanbul 2002.

Fendoğlu, Hasan T. : “Modernleşme ve Osmanlı Anayasal Düzeninin Bozulması (Giriş)”, The Journal of Academic Science Social Studies (JASS), 2013.

Fendoğlu, Hasan T. : “Özgürlükçü Anayasa Üzerine”, Prof. Dr. Faruk Erem Armağanı, Yayımlayan: Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Yayını No. 8, Ankara 1999, ss. 245-275.

Fendoğlu, Hasan T. : “Adli Kolluk Üzerine”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1997, Cilt, 23, Sayı 3, ss. 229- 242.

Fendoğlu, Hasan T. : “Yargı Reformu Işığında İstinaf Mahkemelerinin Yeniden Kurulması Sorunu”, Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu’na sunulan bildiri, (Diyarbakır, 22-23 Ekim 1998). Diyarbakır-2000, ss. 106-115.

Fendoğlu, Hasan T. : “Yargı Reformunun Eşgüdüm Merkezi Olarak Hâkim Akademileri”, Yargıtay Dergisi, C. 29, Ocak-Nisan-2003, Sy. 1-2, ss. 5-16.

Fendoğlu, Hasan T. : “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Uygulanmasında ‘Bağımsız Ölçü Norm’ veya ‘Destek Ölçü Norm’ Sorunu”; Anayasa Yargısı Sempozyumu, Anayasa Yargısı-2000, Ankara, 2000, Anayasa Mahkemesi Yayını, ss. 363-384.

Fendoğlu, Hasan T. : “Demokrasi, Demokratikleşme Dalgaları ve Çıkış Garantileri”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir, 2000, ss. 79-91.

Fendoğlu, Hasan T. : “Cumhuriyetin 75. Yılında Yargı, Adalet ve Yönetim”, Yeni Türkiye Dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı, Eylül-Aralık 1998, Yıl 4, Sayı, 23-24, 3897-3901.

Fendoğlu, Hasan T. : “Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Kavramı ve Bu Konuda İleri Sürülen Teoriler”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı V, 1991, 107-117.

Fendoğlu, Hasan T. : “Assesment of Ombudsman Role Between the Sivil Society and Authorities”, Conference of Ombudsman Culturel Dialogue and Human Rights in a Changing Society, Cairo, 17-18 Decembre, 2009.

Fendoğlu, Hasan T. : “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71, Sayı 2013/4, s. 23-49; 

Fendoğlu, Hasan T. : “Türkiye’de İnsan Haklarında Yeni Yapılan¬malar”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE 60. Yıl Özel Yayını, 60. Yılında TODAİE, Editör, Eyüp G. İsbir, Ankara, 2013, s. 531-557.

Fendoğlu, Hasan T. : Constitution and Human Rights, Inonu University Press, 1+240, Malatya, July 2012. (Fendoglu, Constitution and Human Rights).

Fendoğlu, Hasan T. : “Turkish constitutions and towards a new constitution”, Social and Educational Studies, 2013 Volume (issue) 5 (3), s. 2147–2158; Paper summitted at: 5-8 Şubat 1999, European Hotel, “International Lawyers Conference”, Strasbourg.

Fendoğlu, Hasan T. : “İkinci Meşrutiyet Sonrasında Osmanlıda Siyasal Yaşam”, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Konferans’ta sunulan bildiri, Budapeşte, Macaristan, 3-5 Kasım 2014.

Fendoğlu, Hasan T. : (Ünal ve Güller ile): “Amerika Birleşik Devletlerinde Başkanlığın Düzenleyici   İşlemleri” (Regulatory Procedures Of The Presidency Of The United States), Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Yıl 33, Sayı 149, ss. 225-252.

Findley, C. V. : “Mahkama-The Ottoman Empire-The Reform Era (1789-1922)”, The Encyclopedia of İslâm, New Edition, Volume VI, Leiden 1991.

Forewein, J. A.ve

M. E.Villiger : Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Raporu”, 7; Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 27 Nisan 1987, Lizbon, ss. 207- 243.

Friedman, W. : Legal Theory, Stevens-Sons Limited, London, 1947. 

Friedman, Milton : Kapitalizm ve Özgürlük, Doğan Erberk ve Nilgün Himmetoğlu çev., İst. 1988.

Fleıshman, Joel L./

Aufses, Arthur H. (1976) : “Law and Orders: The Problem of Presidential Legislation”, Law and Contemporary Problems, Cilt 40, Sayı 3, ss. 1-45. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Gazali, Ebu Hamid : el-Mustasfâ min İlmi’l-Usul, Beyrut, ty.

Gerhard Loewenberg (edited by):

: Modern Parliaments, Change or Decline?, Chicago, 1971.

Gemalmaz, M. Semih : Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Önünde Türkiye-1: Kabul Edilebilirlik Kararları, Beta, İstanbul, 1997.

Gianni Buquicchio and Schnutz Rudolf Dürr:

: “The Venice Commission’s Action in Africa”, Essays in Honor of Ergun Ozbudun, Ankara, Yetkin, 2008, ss. 165-174

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987 by Chatham House Publishers, inc. ve Tercümesi: Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamusrafaoğlu, Mehmet Turhan, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Ankara, 1996, (590 sayfa).

Giovanni Sartori : Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği: Yapılar, Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme, Çeviren Ergun Özbudun, Ankara, 1997, Yetkin Yayınları.

Giritli İsmet :  Hükümet Tasarrufları, İÜHFY, 1958.

Gibb, H.A.R and Harold Bowev:

Islâmic Society and The West, A Study of the Impact of Western Civilisation on Moslem Culture in the Near East, Volume One: Islâmic Society in the Eighteenth Century, Part II, ss. 121-133, Oxford University Press, London 1969.

Gönenç, Levent : “Türkiye’de Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmaları: Olanaklar ve Olasılıklar Üzerine Bir Çalışma Notu”, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara 2005.

Gönenç, Levent : “Türkiye’deki Hükümet Sistemi Tartışmalarına İlişkin Değerlendirmeler”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 269-279.


Gölcüklü, Feyyaz-Gözübüyük, Şeref:

  : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 1994.

Gören, Zafer : Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, 1999, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Gören, Zafer : Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2011. (Gören).

Gören, Zafer-İZGİ, Ömer : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde Gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi Kararları, Bilimsel Görüşler, C. I, Madde 1-178, TBMM Basımevi, C.I, ss. XXXIX+1-774, (madde 1-78); C.II, ss. 775-1530, (Madde 79-177), Ankara 2002, 

Göze, Ayferi : Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, 7. Bası, İst. 1995.

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000, Ekin Kitabevi. (Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 2000).

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Bursa, Eylül 2010, 1. Baskı, Eylül 2010, Ekin Yayınevi. (Gözler).

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Bursa: 2018, Ekin Yayınevi. 

Göztepe, Ece : Anayasa Şikâyeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998.

Gözübüyük, A. Şeref : Anayasa Hukuku, 3. B., Ank. 1991. 

Grand National Assembly of Turkey First International Symposium on 

Constitutional Law:

: Reforms Realised and Planned to be Realised in the Constitution of the Republic of Turkey in the Framework of Harmonisation with EU, 22-24 April 2003, Papers, Discussions, Evaluations. Editor: Zafer Gören,            ss. 1+494.

Guillermo O'Donnell ve J. Samuel Valenzuela (Der.):

: Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective, University of Notre Dame Press, 1992.

Gülsoy, M. Tevfik : Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yargısının Yeri ve Meşruluğu, Yetkin, Ankara, 2007.

Gülener, Serdar : Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, 12 Levha, İst. 2012, Doktora tezi, s. 1+424.

Güneş, Turan : Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İstanbul 1956, İÜHFY.

Güneş, Hasan Fehmi : “TBMM Bütçe Görüşmelerinde Başkanlık Sistemi-2004”, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara 2005.

Gürbüz, Yaşar : “Başkanlık Rejimi Sadece ABD’de Başarılı Oldu”, Yeni Yüzyıl, 13 Nisan 1996. 

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987.

Güneş, Turan : Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara 1965, AÜSBF Yayını.

Gökcan, Hasan Tahsin : “Bireysel Başvuruda İkincillik İlkesi ve Denetim Yetkisinin Sınırları Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği dergisi, 2018, Sayı: 135, s.9-76.

Gözübüyük, A. Şeref : Anayasa Hukuku, 3. B., Ank. 1991; 16 ncı Bası, Ankara, Ağustos 2008, Turhan Kitab¬evi.

Gül, Cengiz : İktidarın Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 (XVI+294 s.).

Gurvitch, Georges : The Bill of Social Rights, New York, 1946.

Hafızoğulları, Zeki : “Türk Hukuk Düzeninde İnsan Haklarını Kayıtlayan Hükümler”, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, C. III, Sy.1, Ocak-1995.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, (HSYKK), No. 6087, 11 Aralık 2010, RG. 18 Aralık 2010/27789.

Hakyemez, Yusuf Şevki : “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”, SDE, Ankara, 2010, s. 51-70.

Hakyemez, Yusuf Şevki : Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin, Ankara, 2009, (1+478).

Hallaf, Abdulvehhâb : es-Sultâtü’s-Selâs fi’l-İslâm: et Teşrı’ v’el-Kadâ ve’t-Tenfiz, 2. B., Kuveyt, 1405/1985, Dârü’l-Kalem.

Hamidullah, Muhammed : Mecmuâtü’l-Vesâiki’s-Siyâsiyye, Beyrut, 1407/1987, 6. B., Dârü’n-Nefâis.

Hamidullah, Muhammed : “Administration of Justice in Early İslâm”, (Administration of Justice), Islâmic Culture, The Hyderabad Quarterly Review, Edited by Asad Weiss, Vol. XI, Hyderabad-Deccan, 1937.

Hans Kelsen : General Theory of Law and State, Translated By Anders Wedberg, Cambridge, Massachusetts, USA, Third Printing, The 20th Century Legal Philosophy Series, Harvard Universty Press, 1949, ss. xxxiii+516. (Kelsen, General Theory of Law and State).

Hazır, Hayati : Demokrasilerde İstikrarsızlığın Sebebi Olarak Siyasal Şiddet ve Terörizm, Basılmamış Doçentlik Tezi, Konya, 1992.

H. Lammens : İslâm Beliefs and Institutions, Translated from French by Sır E. Denison Ross, New Delhi, ty, Oriental Books Reprint Corporation.

Hekimoğlu, Mehmet Merdan : “Başkanlık Demokrasisini Doğru Tartışmak”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 587-591.

Henry D. Aiken : The Age of Ideology, Chicago, 1963.

Heyet : İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin Uluslar arası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara, 1997, Anayasa Mahkemesi Yayını, No. 35.

Heyet : Türk Parlamento Tarihi, I. C., Ank. 1996.

Hüner, Mehmet Fatih : Demokrasinin İşleyişinde Yargının Rolü ve Meşruiyeti, Adalet, Ankara 2012. 184 sayfa. (Hüner, Yargının Rolü ve Meşruiyeti).

Samuel P. Huntington, : Political Order in Changing Societies, New Haven and London, 1968, Yale University Pres.

Human Rights Law Journal (HRLJ).

İba, Şeref : Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar,           2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

İba, Şeref : Parlamento Hukuku, 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009, (311 s.).

İbn Aşur, M. Tâhir : İslâm Hukuk Felsefesi (Gâye Problemi), Çev.V. Akyüz-M. Erdoğan, İst. 1988, İklim Yayınevi.

İbn Ferhun, Kadı Burhanuddin İbrahim b. Ali b. Ebu’l-Kasım b.

Muhammed el-Maliki : Tabsiratü’l-Hükkâm fi Usuli’l-Akdiye, C. I-II, Mısr, 1378/1958, Mustafa’l-Bâbi’l-Halebi Yayını.

İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed: Mukaddime, Dârü’l-Cil, Beyrut, Ty.

İbn Kuteybe ed-Dineveri : Kitabu ‘Uyuni’l-Ehbar, C.I, Beyrut, ty.

İbn Manzur : Lisanu’l-Arab,Darü’l-Mearif,C.I-VII, Kahire, ty.

İnalcık, Halil : “Mahkama-The Ottoman Empire-The Earlier Centuries”, The Encyclopadia of İslam, New Edition, Volume VI, (Eİ-1991), Leiden 1991, s. 3-5.

İnalcık, Halil : “Adaletname”, TDV. İA, C.I, s. 346-347.

İnceoğlu, Sibel : “Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisine Yönelik Gözlemler”, Aliefendioğluna Armağan, ss. 524-545.

Jean-Mrc Coicaud, Michael W. Doyle, Anne-Marie Gardner (Editörler):

: İnsan Haklarının Küreselleşmesi, United Nations Universty Press, Türkçesini yayımlayan İHAD, Ankara, 2007 (1+200 s.).

Jennings, Ronald C : “Limitations of The Judicial Powers of The Kadı in 17 th C. Ottoman Kayseri”, Studia Islamıca, V. 50, pp. 151-184.

Jean Blondel-Richard Sinnott And Palle Svensson:

: People and Parliament in the European Union, Participation, Democracy and Legitimacy, Clarendon Pres, Oxford, 1998.

Jeffrey Goldsworthy (edited by) : Interpreting Constitutions, A Comparative Study, Oxford Universıty Press, U.S, 2006, ss. 1+353.

Jeffrey Jovell :  "The Rule of Law and Its Underlying Values", Derleyenler: Jeffrey Jovell and Dawn Oliver, The Changing Constitution, Sixth Edition, Oxford University Press, 2007.

Jeffrey E. Thomas : “Understanding Rule of Law/Supremacy of Law and Underlying Obstacles in Turkey and Around the World”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II, İst. 2012, C. II. (Jeffrey E. Thomas, Rule of Law/Supremacy of Law, 2012).

John Stuart Mill : Prefaces to Liberty, (Selected Writings), Edited by Bernard Wish, USA, 1959.

John S. Gibson : International Organisations, Constitutional Law, and Human Rights, New York, 1991,    ss. 1+266. (Gibson, International Organisations, Constitutional Law, and Human Rights).

John Henry Barrows : The World’s Parliament of Religions, Vol. II, London, 1893.

John Bell : French Constitutional Law, Clarendon Press, Oxford, first published 1992, reprinted 1998. (John Bell, French Constitutional Law).

Joseph A. Schumpeter :  Capitalism, Socialism and Democracy, Third Edition, 1962.

Jörg Luther : (Prof. Dr. İtalya). “Avrupa’daki Yeni Anayasa Reformu Deneyiminin Türkiyede Algılan¬ma Biçimleri Üzerine”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012. (Jörg Luther, 2012).

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Anayasa Yargısı, Demokrasi Kavramının Dönüşümü Üzerine, İmge Kitabevi, 1994.

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Legal, İstanbul 2011. (Kaboğlu).

Karacaoğlu, Emine : “1982 Anayasasının AYM’e Üye Seçimi Tercihinden Kaynaklanan Sorunlar”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 227-254.

Karakul, Selman : “Hükümet Sistemleri ile İnsan Hakları Arasındaki Olası İlişkiler”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 358-365.

Karaman, Ebru : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, XII Levha, İstanbul 2013. (Karaman, Bireysel Başvuru). 

Kalaycıoğlu, Ersin : “Türkiye’nin Yeni Siyasal Rejim Arayışı”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 214-222.

Kamu Hukukçuları Platformu : Çoğulcu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı, 5-6 Haziran 2010, Türkiye Barolar Birliği Yayını no. 186, Ankara, Ocak-2011. (Bildiriler: Uygun, s. 22-76; İnceoğlu, s. 83-128; Göztepe, s. 130-173). (Çoğulcu Demokrasi).

Kamu Hukukçuları Platformu : Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 19-20 Mayıs 2011, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, (XII+463). (KHP, Anayasal Demokrasi).

Kamu Hukukçuları Platformu : Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, 29-30 Eylül 2012, Türkiye Barolar Birliği Yayını, no 236, Ankara-2013. (Kamu Hukukçuları Platformu, Anayasa Hukukunda Yorum).

Kadri, Anwar A : Islâmic Jurisprudence in The Modern World, New Delhi,1986, Taj Company.

Keyman, Fuat : “Nasıl bir Liberal Demokrasi”, Diyalog Der¬gisi, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Sayı, 1, 1996/1.

Kenneth Bradshaw and David Pring:

: Parliament and Congress, London, 1972.

Keser, Hayri : “Başkanlık Sistemi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 430-438.

Kıbrıs Anayasası ve Kıbrıs’la İlgili Andlaşmalar. Harp Akademileri Komutanlığı Yayını, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 1969. (Kıbrıs Anayasası ve Kıbrıs’la İlgili Andlaşmalar).

Kılınç, Bahadır : “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği”, Anayasa Yargısı, 25, Ankara, 2008, s. 20-59. 

Koçak, Mustafa : 1982 Anayasasına Göre Siyasi Partilerin Hukuki Statüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1993.

Koçak, Mustafa : “Hukuk Devleti ve Türkiye”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II, İst. 2012. (Koçak, 2012).

Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel, Editor: Robert Bray:

: Constitutional Law of the European Union, Second Edition, Thomson, 2005, published in London, s. 1+970.

Klaus Von Beyme : “The German Constitutional Court- A Model for New Democracies? (in: Democracy and the Judiciary, 2005). (Klaus Von Beyme, The German Constitutional Court).

Kubalı, Hüseyin Nail : Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, Kutulmuş Matbaası, İÜHFY, İstanbul 1971. (Kubalı, Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler).

Kuzu, Burhan : Türkiye İçin Başkanlık Sistemi, Fakülteler Matbaası, İst. 1997.

Kuzu, Burhan : Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi, Kazancı Yayınları, İst. 1993. 

Küçük, Adnan : İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu, Avrupa Komisyonu, Ankara, 2003, ss. 1+78. 

Lawson, Gary (2005) : Due Process Clause, The Heritage Guide to the Constitution, Editors: Edwin Meese, Matthew Spalding, David Forte, Published in the U.S by Regnery Publishing Inc. Washington, 2005, s. 337-341.

Larry Diamond : Developing Democracy:Toward Consolidation, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1999.

L. H. LaRue : Constitutuional Law as Fiction: Narrative in the Rhetoric of Authority, Pennsylvania State University, 1995, 1+158. 

Laurence H. Tribe (Professor of Constitutional Law):

: American Constitutional Law, Second Edition, 1988.

Lewis, Bernard : Modern Türkiyenin Doğuşu, Metin KIRATLI çev. s.3 B., Ank 1988.

Lipson, Leslie : Politika Biliminin Temel Sorunları: Siyasal Bilime Giriş, Çeviren Tuncer Karamustafaoğlu, 2. B., Ankara 1978, Sevinç Matbaası, 

Lijphart, Arend : Parliamentary Versus Presidential Government, Oxford 1992 (Lijphart, 1992).

Lijphart, Arend : Çağdaş Demokrasiler (Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri), Katkıda Bulunanlar: Bruneau, Diamandouras, Gunther), Çevirenler: Prof. Dr. Ergun Özbudun, Doç. Dr. Ersin Onulduran, Yetkin Yayınları, Ankara, ty. (Lijphart, ty).

Louis Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by):

: Constitutionalism And Rights, The Influence of the United States Constitution Abroad, Columbia University Press, New York, 1990, 1+462. (Louis Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by), Constitutionalism And Rights, The Influence of the United States Constitution Abroad).

Lucas Prakke and Constantijn Kortmann (Editors):

Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluver, Deventer, 2004. (Lucas Prakke and Constantijn Kortmann, Constitutional Law).

M.J.C.Vile : Constitutionalism and the Separation of Powers, Second Edition, Indianapolis: Liberty Fund, 1998.

M.E.Beggs Humphres and D.W.Humpreys:

: The Story of Parliament, London, 1962.

Martin L. Fausold and Alan Shank (edited by)

: The Constitution and the American Presidency, Published by State University of New York, USA, 1991.

Mardin, Şerif : “Adem-i Merkeziyet”, DİA, C. I, ss. 364-367.

Martin Shapiro : “İslâm and Appeal”, California Law Revıew, vol. 68, 1980, pp. 350-381.

Macdonald, Duncan B. : Development of Muslim Theology, Iurisprudence and Constitutional Theory, New York, 1965.

Macdonald, Duncan B. : “Kaza”, MEB. İA, İstanbul 1977, C. VI. 

Marina Angel : (Temple University, Prof., USA): “American Observations on the Turkish Constitution With Some References to Burden of Proof”, UAK, C. IV, s. 12 vd. 11-14 Mayıs 2011, Cilt 1-4, İst. 2012. (Marina Angel, “American Observations on the Turkish Constitution, UAK, C. IV, s. 12 vd.)

Mauro Cappelletti and William Cohen:

: Comparative Constitutional Law, Cases and Materials, 1979, Printed in USA, ss. xxvi+628. (Cappelletti-Cohen, Comparative Constituti-onal Law, Cases and Materials, 1979).

Metin, Yüksel : “Anayasanın Yorumlanmasında Karşılaştır-malı Anayasa Hukukunun Yeri ve Önemi”, Özbudun’a Armağan, ss. 429-457.

Metin, Yüksel : Ölçülülük İlkesi, Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin, Ankara, 2002, ss.1+263. (Metin, Ölçülülük İlkesi).

Meray, Seha, L. : Devletler Hukukuna Giriş, Ankara, 1968, C.I.

Memiş, Emin : Anayasaya Uygun Yorum, Filiz, İstanbul, 2007, 214 sayfa. (Memiş, Anayasaya Uygun Yorum).

Michel Rosenfeld :  "The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy", Southern California Law Review, 74 (2001).

Michel Rosenfeld and Andras Sajo (edited by):

: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, U.K, 2012. 1+1396. (Michel Rosenfeld and Andras Sajo (edited by), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law).

Mill, John Stuart : On Liberty, Edited with an Introduction by Currin v. Shields, The Liberal Arts Press, New York, 1956.

Mohammad Habibi Mojandsh: “The International Law Obligation to Constitutionalize Human Rights”, Uluslararası Anayasa Kongresi, Cilt 2. İst. 2012.

Morlan, Robert L. (1975) :  American Government, Policy and Process, Second Edition, USA: Boston, 1975. 

Mumcu, Ahmet : “Divân-ı Hümayun” maddesi, DİA, C. IX,  s. 430-432.

N. W. Barber : The Constitutional State, Oxford Universty Press, U. K., 2010, Oxford Constitutional Theory, ss. 1+200. (Barber, The Constitutional State).

Nagy, Gy. Kaldy : “Kadı-Ottoman Empire” article, The Encylopaedia of İslâm (New Edition), Vol. IV, Leiden, 1978, p. 375.

Nelson W. Polsby (Çev. Mete Tunçay), Anthony King (Çev. İlter Turan):

: Yasama ve Yürütme Organları, S Yayınları, Ankara 1992, ss.1+200.

Neil, Benjamin A. (ty) : Presidential Executive Orders: Laws Without Legislation, Journal of Criminal Justice Research, http://www.aabri.com/ manuscripts (Erişim tarihi: 22.12.2018). 

Nevin, A. Mustafa : İslâm Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, Çev. Vecdi Akyüz, İst. 1990.

Norman Redlich, John Attanasio, Joel K. Goldstein

: Understanding Constitutional Law, Third Edition, New York, 2004, Publishing of LexisNexis, (Redlich- Attanasio- Goldstein: Constitutional Law).

Oder, Bertil Emrah : “Türkiye’de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Rejimi Tartışmaları: 1991-2005 Yılları Arasında Basına Yansıyan Öneri ve Tepkilerden Kesitler”, Başkanlık Sistemi, TBB Yayını, Ankara 2005.

Oder, Bertil Emrah : Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Hukuksal Yöntembilime Dayalı Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Beta, İstanbul Kasım 2010, (XII+332 s.). (Oder, Yorum Yöntemleri).

Okandan, Recai Galib : Amme Hukukumuzun Anahatları (Türkiye’nin Siyasi Gelişmesi), I. Kitap (Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Yıkılışına Kadar), İstanbul 1971, İÜHFY.

Okandan, Recai Galib : Umumi Amme Hukuku, İstanbul 1976.

Onar, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I-III, 3. B., İstanbul ty., İsmail Akgün Matbaası.

Onar, Erdal : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi ve Yargısal Denetim Alanında Ülkemizde Öncüller, Ankara, 2003.

Onar, Erdal : Meclis Araştırması, AÜHFY, Ankara 1977.

Oran Doyle : Constitutional Equality Law, Dublin-Ireland, 2004, ss. 1+282. (Doyle, Constitutional Equality Law).

Ortaylı, İlber : Some Observations on the Institution of Qadi in the Ottoman Empire, Bulgarian Historical Rewiev, Sofia, 1982, pp. 57-68.

Ortaylı, İlber : “Osmanlı Kadısı-Tarihi Temeli ve Yargı Görevi”, A.Ü. SBF Dergisi, C. XXX, 1975, No. 1-4. 

Okşar, Mustafa              :  Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yürütme Erkinin Üstünlüğü, Ankara: 2018, Yetkin Yayınları.

Öden, Merih : Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin, Ankara 2003.

Öktem, Niyazi : Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, İstanbul, 1988, 4. B.

Öktem, Niyazi : “Anayasa Yargısı ve Hukuk Felsefesi”, Ana¬yasa Yargısı, 29. Yıl, Ank. 1991, C. 8,        ss. 265- 275.

Özal, Turgut : “Değişim Üzerine”, 2 Ekim 1992, İstanbul-Conrad Otel.

Özbudun, Ergun : Türkiye’nin Anayasa Krizi (2007-2009), Liberte Yayınları, Ankara, 2009, ss.1+252. (Özbudun, Türkiye’nin Anayasa Krizi).

Özbudun, Ergun : "İngiliz Hukukunda Hükümet Tasarrufları", AÜHFD, Sy. 1-4, 1961.

Özbudun, Ergun : 1921 Anayasası, ATAM Yayını, Ankara, 1992, ss. 1+84.

Özbudun, Ergun : 1924 Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, ss. 1+88. (Özbudun, 1924 Anayasası).

Özbudun, Ergün : Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 17. Baskı, Ankara, 2017. (Özbudun, 2014).

Özbudun, Ergün : Anayasalcılık ve Demokrasi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019. (Özbudun, 2019).

Özdemir, Ali Murat : “Başkanlık Sistemi ve Toplumsal Bütünlük”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9,      sayı 51, ss. 381-393.

Özdek, Yasemin : “Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü”, KHP, Anayasal Demokrasi, ss. 188-251.

Özer, Attila : Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluş Yöntemleri (Doktora Tezi), Ankara, 1981, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No. 143.

Özer, Attila : Türk Anayasa Hukuku, Türklerin Devlet Anlayışı ve Anayasal Yapılanma, Ankara 2012, Turhan Kitabevi. (Özer, Türk Anayasa Hukuku).

Özay, İl Han : “Evvel Allah.. Sonra Yüksek Mahkeme”, İHİD, İst., 1985, Yıl-6, S. 1-3

Özay, İl Han : Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma, Filiz, İst. 1986.

Özden, Y.Güngör-Serin, B. H. (Hazırlayan)

: İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara 1997, Anayasa Mahkemesi Yayını.

Özçelik Selçuk : İslam’da Devlet Müessesesinin İnkişafı, İÜHFM, C. XX, İst. 1955.

Özçelik, Selçuk : “İslam Hukukuna Göre Fert ve Devlet Münasebetleri”, Gönensay’a Armağan, İÜHF Yayını, İstanbul. 1955.

Özçelik, Selçuk : İslam Amme Hukukuna Göre Devlet Reisliği Müessesinin Hukuki Durumu, (Yayınlanma¬mış Doç. Tezi), Tt 45, İÜHF Kütüphanesi.

Pazarcı, Hüseyin : Uluslararası Hukuk Dersleri, AÜSBFY, 1985.

Pazarcı, Hüseyin : Uluslararası Hukuk, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2004.

Parkinson, C. Northcote : Siyasal Düşüncenin Evrimi, İst. 1976.

Paul Feyerabend : “Bilimin Hegemonyası ve Demokrasi”, Çev. Hüsamettin Arslan, İlim ve Sanat, S. 23.

Paul Q. Hirst : Law, Socialism and Democracy, London, 1986, Allen and Unwin, 1+167.

Philip Norton (edited by) : National Parliaments and the European Union, Frank Cass, London, 1996.

Philip Lynch, Nanette Neuwahl and G. Wyn Rees:

: Reforming the European Union-from Maastricht to Amsterdam, Longman, London, 1998.

Ran Hirschl : Towards Juristocracy, The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard University Press, Printed in U.S, 2004, ss. 1+286. (Hirschl, Towards Juristocracy, The Origins and Consequences of the New Constitutionalism).

Raymond Aron : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren Vahdi Hatay, Kültür Bakanlığı Yayını, I. B., İst. 1976.

Redlich, Norman/Attanasio, John/Goldstein, Joel K. (2004): 

Understanding Constitutional Law, Third Edition, New York: LexisNexis Publication. 

Ritchie, A. D., : British Philosophers, Longman Publisher, 1950.

Richard Bellamy (Editor) : (University College London) Constitutionalism and Democracy, U.K, 2006, xlviii+574. (Bellamy, Constitutionalism and Democracy, 2006).

Richard Corbett, Francis Jacobs and Michael Shackleton:

: The European Parliament, 4th edition, London, 2000.

Robert L. Morlan : American Government, Policy and Process, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 1975 (Morlan, American Government).

Robert A. Dahl : Polyarchy: Participation and Opposition, New haven, Yale University Press, 1971.

Robert Elgie :   (Dublin City University) Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies, Taiwan Journal of Democracy, Volume 3, December 2007, No. 2: 53-71. (Elgie, Varieties of Semi-Presidentialism, 2007).

Roland Pennock & David G. Smith: 

Political Science, An Introuction, The MacMillan Company, 1964.

Ronald M. Dworking : “Equality, Democracy, and Constitution: We the People in Court”, Bellamy, Constitutionalism and Democracy, 2006.

Ronald M. Dworking : “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”, Anayasa Yargısı, C. 28, (2011). www.anayasa.gov.tr (Dworking, “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”).

Rousseau, Jean Jacques : Toplum Anlaşması, Vedat Günyel çev, İstanbul 1989. 

Russell, Bertrand : The History of Western Philosophy (and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day), Third Edition, London, 1948.

Sağlam, Fazıl : Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, 1982, AÜSBFY.

Sağlam, Fazıl : “Günümüz Bakış Açısından II. Meşrutiyetin Anayasal Gelişmelerimize Etkisi”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 518-524.

Sağlam, Musa-Ekinci, Hüseyin: 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, (Not: Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Projesi Kapsamında basılmıştır), Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2012.

Sam Atkinson (Senior Editor) : The Philosophy Book, Dorling Kindersley Limited (Published in Gerat Britain, London, 2011.

Samuel P. Huntington : Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çeviren Ergun Özbudun, Yetkin Yayınları, Ankara 1996, (Huntington (1996).

Sabuncu, Yavuz : Anayasaya Giriş, 14 üncü Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2009.

Saklı, Ali Rıza : “Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri ile Yerinden Yönetim Modelleri”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51.

San, Coşkun : “Temel Hak ve Özgürlüklerin Çağdaş Geliş¬me Eğilimleri”, A.İ.T.İ.A. Dergisi, C. VI, 1974, S. 1-2, s.100.

Sarıbay, Ali Yaşar : Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

Sav, Önder : “Yirmi Soruda Uluslararası İnsancıl Hukuk”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, ss. 244-277. 

Sartre, J. Paul : Varoluşçuluk, Asım Bezirci çev., 3.B., İstanbul 1982.

Serozan, Rona : “Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırları”, İÜHFM, C. 37, Sy. 1-4, 1972.

Serahsi, Şemsüddin : el-Mebsut, C. XVI, İst. 1403/1983, Çağrı Yayınları.

Sezer, Abdullah : 1982 Anayasası Ekseninde Türev Kurucu İktidarın Yetkisinin Sınırları ve Yargısal Denetimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006. 

Schacht, Joseph : “Mahkama” article, The E.I. New Edition, Volume VI, (EI-1991), Leiden 1991, pp. 1-3. (“Mahkama”,Volume VI, EI-1991).

Schmitt, Gary J. and Shulsky, Abram N.:

: The Theory and Practice of Separation of Powers: The Case of Covert Action, in The Fettered Presidency, USA, 1989.

Sherman A. Jackson : Islamic Law and the State, The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi, 1996, The Netherlands, ss. 1+250. (Jackson, Islamic Law and the State, 1996).

Sir Courtenay Ilbert : Parliament, Its History, Constitutuion and Practice, Oxford University Press, London, 1964.

Soysal, Mümtaz : Anayasanın Anlamı, 7. Baskı, İstanbul, 1987.

Soysal, Mümtaz : Anayasaya Giriş, İkinci Baskı, Ankara 1969, AÜSBF Yayınları. (Soysal, Anayasaya Giriş).

Sotiries A. Barber and Robert P. George (Edited by):

: Constitutional Politics, Essays on Constitution Making, Maintenance and Change, Princeton University Press, 2001.

Söyler, Yasin (2018) : Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Stern K. : Constitutionalism Movements and New Constitutions, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, 9-13 Ocak, ss. 1033-1402, Ank. 2001.

Steven L. Emanuel : Constitutional Law, Emanuel Law Outlines, Volters Kluver, 29 Edition, USA, 2011.

Steven Anzovin and Janet Podell (Edited by):

: The U.S. Constitution And The Supreme Court, The H.W. Wilson Company, New York 1988, ss. 1+246. 

Stephen Holmes :   “Precommitment and the Paradox of Democracy”, Derleyenler: Jon Elster ve Rune Slagstad, Constitutionalism and Democray, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Sunay, Reyhan : Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasası’nda İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Ankara, 2001.

Susan H. Williams (Editor: Indiana Universty):

: Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law, Cambridge University Press, New York, 2009, ss. 1+362. (Williams, Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law).

Şahbaz, İbrahim : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yokluk”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 109-176.

Şahbaz, İbrahim : Yarı doğrudan Demokrasi Kurumu Olarak Referandum ve Türkiye, Yetkin, Ankara, 2006, s. 1+359.

Şahin, Kemal : İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade Özgürlüğü, Gerekçeleri ve Sınırları, XII Levha, 2009, İstanbul. (Şahin, İfade Özgürlüğü).

Şahin, Engin : Kurucu İktidar, Politik Bir Yaklaşım, 12 Levha, İst. 2013.s. 1+226. (Şahin, Kurucu İktidar).

Şenel, A. : Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne, Ankara 1970.

Tamir Moustafa : (University of Wisconsin): The Struggle for Constitutional Power, Law, Politics, and Economic Develpment in Egypt, Cambridge Universty Press, Printed in U.S, 2007,         ss. 1+328. (Moustafa, The Struggle for Constitutional Power).

Tanör, Bülent-Yüzbaşıoğlu, Necmi:

: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001. (Tanör-Yüzbaşıoğlu, 2001, Türk Anayasa Hukuku).

Tanilli, Server : Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, 7 nci Bası, Cem Yayınevi, Eylül 1993.

Tanör, Bülent : Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, C.I, Hukuki boyutlar 2.B., BDS Yayını, İstanbul 1991.

Tanör, Bülent : Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, 19. Baskı, İstanbul 2010.

Tanör, Bülent- Yüzbaşıoğlu, Necmi:

: Türk Anayasa Hukuku, 9 uncu Bası, Beta, İstanbul, 2009.

Teziç, Erdoğan : Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş 16 ıncı Baskı, Beta, İstanbul 2013. (Teziç, op. cit.).

The Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus. Published by the Printing Office of the Turkish Faderated State of Cyprus, ty., ss. 1+54.

Suzie Navot : The Constitutional Law of Israel, Kluver Law International, Wolters Kluver, The Netherlands, 2007, ss. 1+380.

Türkiye Büyük Millet Meclisi: Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri), Ankara, Kasım 2014, ss. XV+243 (TBMM, Yarı-Başkanlık Sistemi, 2014).

Türkiye Büyük Millet Meclisi: ABD Kongresinde Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri, Ankara, 2019, ss. XVİİ+318 (TBMM, ABD Kongresi, 2019).

Türkiye Büyük Millet Meclisi: TBMM’de Temsil Edilen Partilerce TBMM Başkanlığına Sunulan Anayasa Değişikliği Konusundaki Görüş ve Öneriler, Ankara, 1993. 1+172.

Trump, Donald John (2018) :

Executive Orders, Wikisource, The Free Online Library, (https:/en.wikisource.org/ wiki/Author:Donald_ John_Trump/ Executive_Orders), ss. 1-5, (erişim tarihi: 22.12.2018).

T. R. S. Allan : Constitutional Justice, A Liberal Theory of the Rule of Law, Oxford University Press, 2001, Published in USA, ss. x+332. (Allan, Constitutional Justice, A Liberal Theory of the Rule of Law, 2001).

Tikveş, Özkan : Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, 1982.

Tika : Yeni Anayasalar, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri, A. Eren-A. Aleskerli; Anakara, 2005.

Tocqueville, Aleqis De : (1805-1859) : Amerika’da Demokrasi, Terc. İhsan Sezal, Fatoş Dilber, Yetkin Yayınları, Ank. 1994.

TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü):

: Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim, Ankara, 2012.

Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (Editors):

: Comparative Constitutional Law, 2011 USA, ss. x+668. (Ginsburg-Dixon, Comparative Constitutional Law, 2011).

Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (Editors):

: Constitutionalisation of Private Law, 2006, The Netherlands, ss. 1+viii+134. (Barkhuysen- Lindenbergh, Constitutionalisation of Private Law, 2006).

Turhan, Mehmet : Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası, Diyarbakır, 1989.

Turhan, Mehmet : “Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri”, Anayasa Yargısı, C. VIII, Ankara, 1991.

Turhan, Mehmet : Anayasal Devlet, Genişletilmiş 2 nci baskı, Naturel, Ankara, 2003, 212 sayfa. (Turhan, Anayasal Devlet).

Turhan, Mehmet : “Anayasa’nın Ön Varsayımlarını Değiştirmek: Frederick Schauer’in Hukuk Ssiteminin Hukuksal Olmayan veya Hukuk Dışı Temellerinin Değişimi Konusundaki Görüşleri”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012. (Turhan, 2012).

Tunç, Hasan : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetimin Kapsamı ve Organları), Yetkin, Ankara, 1997. (Tunç, Anayasa Yargısı).

Tunç, Hasan : Türkiyede Anayasa Yenileme Süreci ve Temel Sorunlar, Berikan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2012. (Tunç, Anayasa Yenileme Süreci).

Tunaya, Tarık Zafer : Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 3.B., İst. 1975.

Tunaya, Tarık Zafer : Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Çağdaş Dünya ve Anayasa Hukuku, İstanbul 2000, s. 1+125.

Tufts, James Hyden : The Individual and His Relation to Society, M. Kelly Publishers, New York, 1970.

Tuğ, Salih : İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, XIX. ve XX. Asırlar, İstanbul, 1969.

Turan, Osman : Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, II. B., İst. 1969.

Turan, Osman : “Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Metin, Tercüme ve Araştırmalar”,     2. Baskı, TTKY, Ankara, 1988.

Tursun Bey : Tarih-i Ebu’l-Feth, Haz. Mertol Tulum, İstanbul,1977, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayını.

Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı, Adalet Yayınevi, 4 üncü Baskı, Ankara, 2015. (Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı).

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE):Hazırlayanlar: Prof. Dr. Onur Ender Asla vd.:

:    Devlet Teşkilatı Rehberi, Özet Kitap, 4. Baskı, Ankara, 2017. (s. xiii+268). (TODAİE, Devlet Teşkilatı Rehberi).

Türkiye Barolar Birliği : Yayına Hazırlayan Av. Teoman Ergül: Başkanlık Sistemi, Ankara 2005, TBB Yayını.

Türk Cumhuriyetleri Anayasaları:

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA) Yayını, Tercüme A. Eren, A. Asker, Ankara, 2012 (1+206 s). 

Türmen, Rıza : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı ve Sınırlamaları”, Yargıtay Dergisi, C. 28, Ocak-Nisan 2002, Sy. 1-2, 192-213.

Uluşahin, Nur : “Yokluk Teorisinin Anayasa Hukukunda Yeri ve Uygulanabilirliği”, Özbudun’a Armağan, ss. 675-737.

Umur, Ziya : Roma Hukuku, Tarihi Giriş ve Kaynaklar, İstanbul 1967.

Union of Turkish Bar Associations: Democracy and the Judiciary, International Symposium, Ankara 4-6 January 2005, Editor Ozan Ergül, First Edition, 2006. (Democracy and the Judiciary, 2005).

Uygun, Oktay : 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, Kazancı Yayınları, İstanbul 1992.

Uygun, Oktay : Yeni Anayasada Yerel ve Bölgesel Yönetim İçin Öneriler, İstanbul 2012, TESEV Yayını.

Uzun, Cem Duran : “Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Siyasi Partilere Devlet Yardımı”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 255-276.

Uzun, Cem Duran : Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu (Anayasa Şikâyeti), Beklentiler ve Riskler, Seta Analiz, Şubat, 2012.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı : Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ank. 1988, TTKY.

Üzeltürk, Sultan Tahmazoğlu: “Venedik Kriterleri Çerçevesinde Siyasi Partilerin Yasaklanması”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss.333-356.

Üçok, Coşkun-Mumcu, Ahmet-Bozkurt, Gülnihal:

: Türk Hukuk Tarihi, Ankara, VI. B., Savaş Yayını.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet : “Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat”, s. (139–209), “Tanzimat, 100. Yıldönümü Münasebetiyle”, İstanbul, 1940, Maarif Vekâleti.

Walter F. Murphy Constitutional Democracy: Creating and Maintaning a Just Political Order, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007.

Wayne D. Moore : Constitutuional Rights and Powers of the People, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2. B., 1998, ss. 1+296.

W. Ivor Jennings : Parliament, Cambridge University Press, Cambridge, 1948.

Weiss, Bernard G. : “Qâdı”, Encyclopedia of Religion, C. XII, New York, 1987, s. 124–126.

William A. Schabas : “Crime Against Humanity and Genocide”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, s. 472-481.

Winfried Hassemer : (Prof. Dr. H. C. Mult.): “Devlet İstikrarının Anayasayla Güvence Altına Alınması”, Uluslararası Anayasa Kongresi, 2012. (Winfried Hassemer, 2012).

Villone, Massimo : “Başkanlık Sistemi”, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı,    9-13 Ocak 2001, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara 2005.

Vincenzo Miceli : Modern Parlamentolar, Parlamento Hukuk ve Siyaseti Etüdleri, Çeviren Atıf Akgüç, Ankara, 1946.

Vicki C. Jackson and Mark Tushnet:

: Comparative Constitutional Law, Second Edition, Foundation Press, 2006.

Von Kremer : Culturgeschıchte des Orients, Translated by S. Khuda Bukhsh, The Orient Under the Caliphs, Delhi-India, ty., İdarah-ı Adabiyat-ı Delhi.

Yazıcı, Serap : Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İst. 2002.

Yazıcı, Serap : Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul 2009, Bilgi Üniversitesi Yayını. (Yazıcı, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine). 

Yaltkaya, M. Şerafettın : “Tanzimat’tan Evvel ve Sonra Medreseler”, “Tanzimat, 100. Yıldönümü Münasebetiyle” İstanbul, 1940, Maarif Vekâleti, s. 463-467.

Yavuz, Hulusi : “Adliye Nezareti” maddesi, DİA, C. I,          s. 389-390.

Yediyıldız, Bahaeddin : “Osmanlılarda Hâkimiyet Anlayışı ve Devlet Teşkilatı”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi Çağ Yayını, C. XII, s. 293–453.

Yenisey, Feridun : Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İstanbul, 1979, Fakülteler Matbaası, İÜHFY nu. 559.

Yegin, Mehmet : Amerikan Federalizminin Dünü ve Bugünü, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), Analiz No. 8, Haziran 2011. (Yegin, Amerikan Federalizminin Dünü ve Bugünü).

Yeni Türkiye, : İnsan Hakları Özel Sayısı, Sy. 21, Mayıs- Haziran, 1998, Yıl 4, C. I. ss. 1–672; C.II, ss. 1–1535.

Yeni Türkiye, : Türk Demokrasisi Özel Sayısı, Eylül-Ekim 1997, Sayı, 17, ss. 1- 722.

Yılmaz, Sait : “Başkanlık Sistemi; ABD, Türkiye’ye Örnek Olabilir mi?”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 617-635.

Yıldız, Mustafa : “AİHM nin İşlevsel Konumu”, Anayasa Yargısı, 35. Yıl, 1997, C. 14, ss. 255- 332.

Yıldız, Mustafa : Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı, Beta, İst. 1998, ss. 1+184. (Yıldız, Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı). 

Yücel, Bülent : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik İlkesinin Yorumlanması ve Cinsiyet Ayrımcılığına Yargısal Bakış”, Kamu Hukukçuları Platformu, Anayasa Hukukunda Yorum,        ss. 215-261.

Yüzbaşıoğlu, Necmi : Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İÜHFY, İst. 1993.

Yüzbaşıoğlu, Necmi : “Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Bunlara İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Nasıl Bir Seçim Sistemi”, İÜHFM, C.LV, 1996, ss. 103-151. (Yüzbaşıoğlu, 1996, Seçim Sistemleri).

Yüzbaşıoğlu, Necmi : Anayasa Hukuku El Kitabı, Beta, İstanbul 2007, ss. 1+ 260.

Zabunoğlu, Y. Kazım : Kamu Hukukuna Giriş, Devletin Tanımı, Kaynakları ve Unsurları, Ankara, 1973.

Zabunoğlu, Hamdi Gökçe : Türk Anayasal Düzeninde Siyasal Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı ve Sınırları, Yetkin, 2013, s. 1+315. (Zabunoğlu, Siyasal Hak ve Özgürlükler).

Zengin, Mehmet Ali : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ekseninde Yargısal Aktivizm Doktrini, Adalet yayınevi, Doçentlik Tezi, 2014, s. XIV-264. (Zengin, Yargısal Aktivizm (Doktrini).https://www.house.gov/ (18.8.2020).

https://www.senate.gov/ (18.8.2020).

https://search.house.gov/?search=impeachment (18.8.2020).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: anayasa hukuku
İlgili Yayınlar