Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
ISBN: 9786050511307
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Serdar ÖZBEK
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1058

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 
Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Cebrî icra hukuku, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, devlet otoritesi ve saygınlığı, kamu düzeni ve toplum barışıyla yakından bağlantılı olan bir hukuk dalı olup, sosyal hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Cebrî icra hukukunun önemi dikkate alındığında, son yıllarda cebrî icra sistemindeki reddedilemez kriz, sistemde köklü bir reform yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve hukukçuların bu alana olan ilgisini artırmıştır. Cebrî icra sistemine ilişkin yakınmalar, cebrî icra sürecinde karşılaşılan adalete erişim sorunları ve sisteme dâhil olan tüm süjelerin memnuniyetsizlikleri, mukayeseli hukukta devletleri, bu konuda alınabilecek tedbirleri araştırmaya sevk etmiştir. Türk hukukunda ilâmlı icra konusunda yapılan akademik çalışmaların ilâmsız icraya nazaran az olması ve ilâmlı icranın, gerek Avrupa Birliği gerek Türk hukukundaki güncel değeri sebebiyle bu çalışmanın konusunu, ilâmlı icranın etkinliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin mukayeseli incelenmesi oluşturmuştur.

Avrupa Birliği Üyesi Devletlerin ilâmlı icra sistemlerinin irdelenmesi amacıyla kaynak toplama ve akademik araştırma yapma süreci, Türkiye’deki ilgili AB projelerine katılma ve Avrupa Konseyinin yayınlarını edinmeye ilave olarak, yurt dışında kısa süreli olarak yapılan bir dizi araştırma ziyaretiyle de desteklenmiştir. Çalışmanın ilk aşaması, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı LLP/2008-2009 Öğretim Elemanı Değişimi kapsamında, 15 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi ile Rotterdam INHol-land Üniversitesi  (Hollanda) arasında gerçekleştirilen değişim programına katılarak, “arabulucu avukatlık hünerleri eğitimi” (mediation advo-cacy skills training) konusunda ders verdiğim dönemde, Rotterdam’da ve Den Haag (Lahey) şehrindeki Peace Palace kütüphanesinde  yaptığım akademik araştırma ve kaynak toplama faâliyetidir. Çalışmanın ikinci aşamasını, 15-30 Haziran 2010 tarihleri arasında Almanya’nın Karlsruhe şehrinde, Baden-Württemberg Eyalet Kütüphanesi  (Badische Landesbibliothek), Amtsgericht kütüphanesi ve Federal Mahkeme (BGH) kütüphanesinde yaptığım araştırmalar oluşturmuştur.

Çalışmada, Avrupa Birliği ve Türk hukukunda ilâmlı icraya ilişkin tüm konular ele alınmamış, konunun sınırlanması bakımından, üzerinde en çok tartışma olan, cebrî icra sisteminin etkinliğiyle yakından bağlantılı bulunan ve Türk hukukuyla mukayese edilebilecek konular seçilerek, bunlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu konular, borçlunun malvarlığının şeffaflığı, banka mevduat haczi, ilâmlı icrada geçici icra edilebilirlik ve geçici koruma tedbirleridir. Mevcut kaynakların okunmasından sonra, Avrupa Birliği müktesebatındaki belgeler incelenerek, Türk hukukuyla karşılaştırmalı bir araştırma yapmaya ve olması gereken hukuk bakımın-dan belli bir görüş ortaya koymaya çaba gösterilmiştir.  

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun aksayan yönleri dikkate alınarak, dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ve bu kapsamda günümüz ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş bir icra ve iflâs sisteminin kurulmasını sağlayacak yeni bir İcra ve İflâs Kanunu Taslağı hazırlanması amacıyla, 09.02.2015 tarihli Bakan “oluru” ile bir bilim komisyonu oluşturulmuştur. 2992 sayılı Adalet Bakanlı-ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı, temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir. Yeni bir İcra ve İflâs Kanunu Taslağı hazırlamak üzere kurulan bilim komisyonunun 2015-2016 yılları arasında yürüttüğü çalışmalarda, Kitapta ileri sürülen görüşler gerek ilke bazında gerek çeşitli madde formülleriyle savunulmuş ve kitabın ilgili kısımlarında bu tekliflere değinilmiştir. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

BİBLİYOGRAFYA 29

KISALTMALAR CETVELİ 95

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİNDE CEBRÎ İCRA HUKUKUNUN 

GÜNCEL SORUNLARI

§ 1. MEDENÎ USÛL VE İCRA HUKUKUNUN UYUMLAŞMASI 111

A) Avrupa Yargı Bölgesinde Medenî Usûl Hukukunun Bütünleştirici Etkisi ve Uyumlaştırılması 111

B) Avrupa Birliğine Üyelik ve Avrupa Medenî Usûl Hukuku 117

C) Medenî Usûl Hukukunun Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Güçlükler 121

D) Medenî Usûl Hukukunun Uyumlaşma Sürecinin Dayanağı 

Olarak Adalete Erişim Doktrini 122

E) Avrupa Birliğinde Tampere Zirvesi ve Medenî Usûl Hukukunda Karşılıklı Tanıma İlkesi 127

F) Avrupa Medenî Usûl Hukuku Önerisi 133

I- Avrupa Medenî Usûl Model Kanunu Taslağında İlâmlı 

İcranın Uyumlaştırılmasına Yönelik Öneriler 133

II- Avrupa Medenî Usûl Hukukunun Oluşturulmasının 

Önündeki Engeller 137

G) Avrupa Yargı Bölgesinde Yeni Adlî İşbirliği Türleri 142

I- Milletlerarası Evrak Tebliğine İlişkin 2000/1348/EC Sayılı Tüzük 143

II- Delil Toplanmasında Üye Devletler Arasında İşbirliğine 

İlişkin 1206/2001/EC Sayılı Tüzük 144
§ 2. MEDENÎ USÛL HUKUKUNDAKİ UYUMLAŞMANIN İCRA HUKUKUNA YANSIMASI 147

A) Millî İcra Sistemleri Arasında Teşkilâtlanma Yönünden 

Farklılıklar 147

B) İcra Takiplerine Yönelik Mukayeseli Araştırmalar 149

C) Cebrî İcra Hukukunda Mülkilik İlkesi 149

D) Avrupa İcra Takip Usûllerinde Uyumlaşma Eğilimleri 153


§ 3. CEBRÎ İCRA SİSTEMLERİNDEKİ SORUNLARIN ÖNEMİ 157

A) Millî İcra Sistemlerinin Avrupa Standartlarına Kavuşturulması 157

B) Cebrî İcra İle İlgili Topluluk Faaliyetleri 158

C) Millî Cebrî İcra Sistemlerini Dolaylı Olarak Etkileyen Topluluk Mevzuatı 160

İKİNCİ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA ETKİNLİK SORUNU

§ 4. ADALETE ERİŞİM HAKKI GEREĞİNCE İLÂMLI İCRANIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 163

A) İcra ve İflâs Hukukunun Hukuk Devleti İlkesiyle İlişkisi 163

B) İcra ve İflâs Hukukunun Sosyal Devlet İlkesiyle İlişkisi 173

C) Avrupa Birliği Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 175

D) Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 180


§ 5. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN İLÂMLI İCRA HAKKINDAKİ REC (2003)17 SAYILI TAVSİYE KARARI 185

A) Tavsiye Kararının İçeriği 185

I- Tanımlar 186

II- Kapsam 187

III- İcra Takip Usûlleri 187

IV- İcra Daireleri 188

B) Tavsiye Kararının İncelenmesi 189

I- Tavsiye Kararının Geçmişi ve İlâmlı İcranın Etkinliğine 

İlişkin İHAM Kararları 189

II- Tavsiye Kararında Yer Alan İlkelerin Değerlendirilmesi 191

1) Tanımların Değerlendirilmesi 192

2) Kapsamın Değerlendirilmesi 192

3) İcra Takip Usûllerinin Değerlendirilmesi 192

4) İcra Organlarının Değerlendirilmesi 198

C) Tavsiye Kararının Uygulanmasına Yönelik İlkeler 200

I- Cebrî İcra Sistemlerinin Erişilebilirliği 202

1) Cebrî İcra Hizmetlerinin Yaygınlaşması 202

2) İcra Giderleri 202

a) İcra Giderlerinin Düzenlenmesi 202

b) İcra Giderlerinin Şeffaflığı 203

c) İcra Harçlarının Şeffaflığı 203

d) İcra Giderlerinin Takip Konusu Alacakla Orantılı Olması 204

e) İcra Giderlerinin Öngörülebilirliği 204

f) Borçlunun Malvarlığı Hakkındaki Bilgilere Erişim 204

g) İcra Giderlerinin Paylaştırılması 204

II- Cebrî İcra Sistemlerinin Etkinliği 204

1) İcra Hizmetlerinin Etkinliği 204

a) Liyakat Gereklilikleri 204

b) Mesleğin Örgütlenmesi 205

c) Kalite Standartları 205

d) İcra Memurlarının Denetimi ve İzlenmesi 206

e) Disiplin Soruşturmaları ve Yaptırımları 207

2) İcra İşlemlerinin Etkinliği 207

a) İcra Takibinin Süresi 207

b) İcra Takiplerinin Süresinin Öngörülebilirliği 207

c) İcra Takiplerindeki Kesin Sürelere Uyma 

Güvenceleri 208

d) Cebrî İcranın Düzgün ve Hızlı Olması 209

e) Bildirim 209

f) Ceza Uyuşmazlıklarında İcra Oranı 209

g) Hukuk Uyuşmazlıklarında İcra Oranı 209

h) Milletlerarası İcra Takipleri 209


§ 6. ALACAKLI İLE BORÇLU ARASINDAKİ MENFAAT ÇATIŞMASI İKİLEMİNDE İLÂMLI İCRANIN 

ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 211

A) Cebrî İcra Hukukunda Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Menfaat Çatışmaları 211

I- Menfaat Çatışmasında Borçlunun Yeniden Yapılandırılması, Alacaklının Güveni ve Kapitalin Korunması 211

II- Menfaat Çatışmasında Borçlunun Hakları: İnsan Onuru ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması 219

III- Menfaat Çatışmasında Alacaklının Hakkı: Alacağın Etkin 

Bir İcra Takibiyle Tahsili 225

B) Cebrî İcra Hukukunda Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Menfaat Çatışmalarının Dengelenmesi 237

I- İnsan Onurunun Korunmasıyla Alacağın Tahsili Arasındaki Çatışmada İnsan Onuruna Üstünlük Tanınması 237

II- Özel Hayatın Gizliliği ile Alacağın Tahsili Arasındaki Çatışmada Alacağın Tahsiline Üstünlük Tanınması 239

III- Menfaat Çatışmalarının Ölçülülük İlkesi Çerçevesinde Dengelenmesi 243

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA İCRA ORGANLARI 

VE İCRA EDİLEBİLİR BELGELER

§ 7. CEBRÎ İCRA TEŞKİLÂTININ ESÂSLARI 249

A) Medenî Usûl Hukukunda Mukayeseli İncelemeler 249

B) Cebrî İcraya İlişkin Tasnifler 252

I- Cebrî İcradaki Tasnif Kıstasları 252

II- Cebrî İcra Hukukundaki Kanûnî Düzenlemelerin Genel Özellikleri 255

1) Kanunda Tüm İcra Yolları İçin Geçerli Olan Genel Hükümlere Yer Verilmesi 256

2) Kanunda Belirli Talepler İçin Özel Kurallara Yer 

Verilmesi 257


§ 8. CEBRÎ İCRA ORGANLARI 259

A) İcra Organlarına İlişkin Farklılıklar 259

B) Yargılama Yetkisi ve Cebir 260

C) İcra Sürecinde Mahkemenin Önleyici ve Denetleyici İşlevi 262

D) İcra Organının Cebrî İcra Faaliyetinin Adlî veya İdarî Niteliği 265

I- İcra Memuru Esaslı Sistemler 266

II- Mahkeme Esaslı Sistemler 267

III- Karma Sistemler 268

IV- İdarî Sistemler 271

V- Cebrî İcra Faaliyetine İlişkin Türk Doktrinindeki Görüşler 271


§ 9. İCRA TEŞKİLÂTI VE İCRA MEMURLARININ 

NİTELİKLERİ 275

A) Alman Hukukunda İcra Teşkilâtı 275

B) Fransız Hukukunda İcra Teşkilâtı 278

C) İngiliz Hukukunda İcra Teşkilâtı 281

D) İspanyol Hukukunda İcra Teşkilâtı 284

E) İsveç Hukukunda İcra Teşkilâtı 286

F) Türk Hukukunda İcra Teşkilâtı 287


§ 10. İCRA DAİRELERİNİN TEŞKİLÂTLANMA ŞEKİLLERİ 293

A) İcra Dairelerinin Teşkilâtlanma Şeklindeki Farklılıklar 293

B) İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi 295

I- İcra Memurlarının Bağımsız Meslek Mensupları Şeklinde Örgütlenmesi 295

II- Cebrî İcranın Etkinliğini Sağlamak İçin İcra Memurlarının Statüsü Hakkında Öneriler 296

III- Türk İcra Teşkilâtında İcra ve İflâs Komserliği Kurulması Önerisi 299

1) Lisanslı İcra ve İflâs Komiserliği 299

2) İcra Komiserlerinin Yetki Çevresi ve İstinabe 300

3) İcra ve İflâs Komiserliği İçin Lisans Verme Ölçütleri 300

4) İcra ve İflâs Komiserliği Lisansının Verilme Şartları 300

5) İcra ve İflâs Komiserliği Lisansı Verilecek Kişiler 300

6) Yardımcı Personel 300

7) İcra ve İflâs Komiserliğinin Görev Tanımı 301

8) İcra ve İflâs Komiserlerinin Yükümlülükleri 302

9) İcra ve İflâs Komiserlerinin Eğitimi ve Stajı 303

10) İcra ve İflâs Komiserlerinin Hukukî Sorumlulukları 304

11) İcra ve İflâs Komiserliği Teşkilât Yapısı 304


§ 11. CEBRÎ İCRAYA İLİŞKİN ANAYASAL ZORUNLULUKLAR 305

A) Cebrî İcra Hukukunun Anayasa Hukuku ile Olan Bağlantısı 305

B) Cebrî İcra Hakkının Anayasal Korumaya Sahip Kılınması 307

C) Cebrî İcra Üzerindeki Anayasal Sınırlamalar 308

I- Kıta Avrupası Hukukunda Anayasal Sınırlamalar 308

II- Anglo-Amerikan Hukukunda Anayasal Sınırlamalar 313


§ 12. İCRA DAİRESİNİN İCRA TAKİBİ ÜZERİNDEKİ KONTROL YETKİSİ 317

A) Borçlunun Malvarlığının Belirlenmesi 317

B) Alacaklının İcra Edilebilir Bir Belgeye Sahip Olduğunun 

Tespiti 319

C) Malvarlığının Fiilen Haczi 322

D) Taraflar veya Taraflarla Üçüncü Kişiler Arasında Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözülmesi 323

E) Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi 324

F) Satım Bedelinin Alacaklılara Paylaştırılması 325


§ 13. İLÂMLI İCRADA İCRA EDİLEBİLİR BELGELER 327

A) İcra Edilebilir Belgenin Anlamı ve Kapsamı 327

I- İcra Edilebilir Belgelerin Türleri 327

II- Kıta Avrupası Sisteminde İcra Edilebilir Belgeler 334

III- Anglo-Sakson Hukuku Sisteminde İcra Edilebilir Belgeler 341

B) İcra Edilebilir Belgelerin İcrası 342

C) İlâmda İcra Edilebilirlik Şerhine Yer Verilmesi 346

D) Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 348


§ 14. İLÂMLI İCRADA ÖN KOŞULLAR 351

A) Cebrî İcranın Başlamasıyla İlgili Meseleler 351

B) Romanist Hukuk Sistemleri 351

C) Orta Avrupa Hukuk Sistemleri 353

D) Anglo-Sakson Hukuku Sistemleri 355

E) Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 356

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI

§ 15. BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞINI SAĞLAMANIN ÖNEMİ 359

A) İcra ve İflâs Hukukunda Malvarlığı 359

I- Malvarlığının Tanımı ve Unsurları 359

II- İcra ve İflâs Hukuku Açısından Malvarlığının Önemi 364

B) Borçtan Sorumluluk ve Borçlunun Malvarlığının Alacaklılarının Müşterek Rehni Olması 367

C) Alacaklının Elinde İlâm veya İlâmlı İcraya Dayanak  Belge Olmadığında Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığı 374

I- Sicillerden Bilgi Alınması 376

II- Üçüncü Kişilerden Bilgi Alınması 378

III- Nafaka Taleplerinde Bilgi Edinilmesi 380

IV- Milletlerarası Çerçeve 381

D) İlâmlı İcrada Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığının Sağlanması 384

I- Borçlunun Malvarlığı Bilgilerine Erişimin Kolaylaştırılması 384

II- Borçlu Hakkındaki Bilgilere Erişim Yolları 386


§ 16. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI 391

A) Genel Olarak Borçlunun Malvarlığı Hakkında Bilgi Edinme 391

B) Millî Cebrî İcra Hukuku Sistemleri ve Uygulamalarına İlişkin 

Bir Rehber Hazırlanması 392

C) Resmî Sicillerdeki Bilgilerin Artırılması ve Sicillere Erişimin Kolaylaştırılması 393

I- Ticaret Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 395

II- Nüfus Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 397

III- Sosyal Güvenlik ve Vergi Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 399

IV- Diğer Sicillerden Bilgi Edinilmesi 402

V- Sicillere Sınır Aşırı Erişim 404

D) İcra Organları Arasında Bilgi Aktarımının Sağlanması 405

I- İcra Organları Arasında İşbirliği Modelleri 406

1) Adlî Yardımlaşma 407

2) İcra Daireleri Arasında Bilgi Değişimi 408

3) Yetkili Merciler Arasında Bilgi Değişimi 409

II- Üye Devletlerdeki Durum 412

III- Alınabilecek Tedbirler ve Teknolojik Gelişmelerden Yararlanılması 414

E) Borçlunun Mal Beyanıyla İlgili Tedbiriler Alınması 416

I- Mal Beyanının Tanımı ve İçeriği 416

II- Üye Devletlerde Mal Beyanının Yapılma Şekli 418

III- Mal Beyanının Borçlunun Yemini veya Yeminle Temin Edilmiş İfâdesiyle Şahsen Yapılması 429

IV- Mal Beyanının Etkinliği Konusunda Avrupa Birliğinde Alınabilecek Tedbirler 434

V- Mal Beyanının Alacaklı ve Borçlu Arasındaki Menfaat Dengesi 

ve Ölçülülük İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi 436

1) Borçlunun Mal Beyanının Kapsamı 436

2) Borçlunun Mal Beyanının İcra Organlarının Erişimine Açık Bir Sicile Kaydı 438

VI- Avrupa Malvarlığı Deklarasyonu 442

F) Üçüncü Kişilerden Bilgi Alınması 446

I- Banka ve Finans Kurumlarından Bilgi Alınması 446

II- Üçüncü Kişi Bildirimi (Üçüncü Kişideki Alacak Haczi) ile Bilgi Alınması 450

G) Sınır Aşırı Alacakların Tahsilinde Malvarlığının Şeffaflığı 455

H) Avrupa’da Malvarlığının Şeffaflığına İlişkin Esaslar 459

I- Her Çeşit Bilgi Kaynağına Erişim İmkânı 459

II- İcra Takibinde Kişisel Bilgilerin Korunması 460

III- Avrupa Yargı Bölgesinde Şeffaflık 461

IV- Kamu Alacakları ile Özel Alacakların Tahsilinde Eşitliğin Sağlanması 462

I) Avrupa Birliğinde İlâmlı İcranın Etkinliğini Artırma Konusunda Yapılan Öneriler 463

I- Avrupa İcra Hukuku Sistemleri Hakkında Bilgi Veren Bir Rehber Kitap Hazırlanması 463

II- Resmî Sicillerdeki Bilgilere Erişimin Kolaylaştırılması 464

III- Nüfus Sicillerine Erişimin Kolaylaştırılması 464

IV- Tüketici Sicillerine Erişimin Kolaylaştırılması 465


§ 17. TÜRK HUKUKUNDA BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI 467

A) İcra Takibine Başlanmadan Önce Müstakbel Borçluların Ödeme Gücü ve Alışkanlığı Hakkında Bilgi Toplanması ve Paylaşımı 467

I- Borçluların Malî Durumu Hakkında İstihbarat Yapılması 

ve Risk Santralizasyonu 468

1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun Mülga 44. Maddesinde Düzenlenen Risk Santralizasyonu 470

2) Bankacılık Kanununda Düzenlenen Risk Merkezi 473

II- Alacaklılar Arasında Eşitlik Sağlanarak Risk Merkezi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 476

III- Borçlular Hakkında İstihbarat Amaçlı Siciller Oluşturulması 481

B) İcra Takibine Başlandıktan Sonra Borçlunun Yerleşim Yeri ve Malvarlığı Bilgilerine Erişim 486

I- Elektronik Veri Tabanlarından Yararlanılarak Borçlunun Yerleşim Yerinin Tespiti 486

II- Borçlunun Malvarlığı Hakkındaki Bilgilere Erişim Yolları 490

1) İcra Dairelerinin Borçlunun Yerleşim Yeri ve Malvarlığı Hakkında Bilgi Edinme Yetkisi 490

2) Borçlunun Malvarlığı Hakkında Sicillerden Elektronik Ortamda Bilgi Alınması 497

C) İhtiyatî Hacizde Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığının 

Sağlanması 503

D) Borçlunun Mal Beyanının Etkinleştirilmesi ve İcra Organları Arasında Bilgi Paylaşımı 511

I- İcra ve İflâs Hukukunda Mal Beyanının Önemi ve Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü 511

1) İcra ve İflâs Kanunudaki Mal Beyanında Bulunma  Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler 511

2) Diğer Kanunlardaki Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler 521

II- Mal Beyanının Etkinliğinin Sağlanması İçin Alınabilecek Önlemler 526

1) Borçlunun Mal Beyanında Bütün Malvarlığı Değerlerini Bildirmesi 527

2) Borçlunun Mal Beyanının Merkezî Kayıt Sistemine Geçirilmesi ve İcra Dairelerinin Erişimine Açık Olması 532

3) Mal Beyanının, Mahkeme veya İcra Organları Önünde Yemin Ederek Verilmesi 532

III- Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğünün İhlâli Hâlinde Yaptırım Olarak Kanunda Hapis Cezası Öngörülmesinin Anayasaya Uygunluğu 539

1) Mal Beyanında Bulunmayan Borçlu Hakkında Tazyik Hapsi Uygulanması 539

2) Mal Beyanında Bulunmayan Borçlu Hakkında Disiplin Hapsi Uygulanması 544

3) Borçlunun Hapis Cezasıyla Mal Beyanında Bulunmaya Zorlanmasının Anayasaya Aykırı Olduğuna Dair Görüşler 544

4) Hapis Cezası Yaptırımının Anayasanın “Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler Nedeniyle Hapis Yasağı” İlkesine Uygunluğu 546

5) Hapis Cezası Yaptırımının Anayasanın “Hukuk Devleti” İlkesine Uygunluğu 552

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SINIR AŞIRI İLÂMLI İCRA

§ 18. İLÂMLI İCRANIN İÇ HUKUKTA DÜZENLENMESİ 563


§ 19. MUKAYESELİ HUKUKTA BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARININ HACZİ 567

A) Üçüncü Kişilerdeki Alacak Haczinin Konusu 567

I- Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi 567

II- Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Ücret ve Diğer Para Alacaklarının Haczi 569

III- Üçüncü Kişilerde Haczedilen Alacakların Niteliği 570

1) Kambiyo Senetlerinin Haczedilme Koşulları 571

2) Üçüncü Kişilerdeki Müstakbel Alacakların Haczi 572

IV- Üçüncü Kişilerdeki Alacak Haczinin Alacaklının Talebiyle Sınırlanması 573

B) Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Tarafları 574

I- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Borçluyla Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki 574

II- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu 575

1) Romanist Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu 575

2) İngiliz Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin Hukukî 

Durumu 576

3) Orta Avrupa Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu 577

III- Borçlunun Bankada Bulunan Alacağının Haczi 579

IV- Alacaklı ve Üçüncü Kişinin Tespiti 580

V- Üçüncü Kişideki Alacağın Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haczi 581

VI- Üçüncü Kişideki Alacak Haczine İlişkin Genel 

Değerlendirme 581


§ 20. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA BANKA MEVDUAT HACZİ 583

A) Üye Devletlerde Banka Mevduat Haczinin Usûlü 583

I- Üye Devletlerin Cebrî İcra Sistemlerindeki Benzerlik ve Farklılıklar 585

II- Üye Devletlerde Üçüncü Kişi Haciz Emrinin Verilme 

Usûlü 587

1) Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Yapılabilmesi İçin Bulunması Gereken Ön Koşullar 587

2) Alacaklının Haczedilecek Banka Mevduatını Belirtmesi 590

3) Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Tamamlanması ve Ödeme Yasağı 592

4) Borçlu veya Üçüncü Kişinin Üçüncü Kişi Haciz Emrine İtiraz Etme İmkânı 594

B) Türk Hukukunda Banka Mevduat Haczinin Üye Devletlerle Mukayesesi 595

C) Banka Mevduat Haczinin Esasları 607

I- Banka Mevduat Haczinin Konusu 607

1) Borçlunun Mevcut ve Müstakbel Banka Mevduatlarının Haczi 607

2) Borçlunun Doğmuş ve Doğacak Mevduat Bakiyeleri ile Şarta Bağlı Alacaklarının Haczi 611

3) Birden Fazla Banka Mevduatının Haczi 621

II- Banka Mevduat Haczinde Borçlunun Korunması 621

1) Borçlunun Mahkemenin Müdahalesiyle Korunması 622

2) Banka Mevduat Haczinin Takip Konusu Miktarla Sınırlanması 625

3) Müşterek Mevduatın Haczinde Borçlunun Korunması 626

III- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Haczedilen Alacağın 

Tahsili 631

1) Haczedilen Mal veya Alacağın İlâm Alacaklısı veya İcra Dairesi Tarafından Paraya Çevrilmesi veya Tahsili 631

2) Üçüncü Kişinin Haciz Emrine Yaptığı İtirazın 

İncelenmesi 638

3) Mevduat Üzerine Birden Fazla Alacaklının Haciz Koydurması 638

IV- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Değerlendirilmesi 643


§ 21. SINIR AŞIRI ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAK HACZİ 645

A) Sınır Aşırı Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Mülkilik İlkesi 645

B) Sınır Aşırı Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Yetkili İcra 

Organı 646

I- Borçlunun Yerleşim Yerindeki İcra Organının Yetkisi 646

II- Üçüncü Kişinin Yerleşim Yerindeki İcra Organının Yetkisi 647

III- Üçüncü Kişinin Teminatının Bulunduğu Yerdeki İcra Organının Yetkisi 649

IV- Borçluya Karşı Dava Açılan Yer Mahkemesinin Yetkisi 650

V- Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açabilecek Yer 655

C) Alacağın Tahsilinde Tekerrür Tehlikesi 656

D) Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emrinin Sınır Aşırı Tebliği 658

E) Yabancı Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emirlerinin Tanınması 666

F) Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emrinin Sınır Aşırı Tebliğinin Değerlendirilmesi 673


§ 22. SINIR AŞIRI BANKA MEVDUAT HACZİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 677

A) Sınır Aşırı Banka Mevduat Haczine İlişkin Bir Avrupa Sistemi Oluşturulması 677

I- Banka Mevduatlarının Haczine İlişkin Topluluk Belgesi Oluşturma İhtiyacı 677

II- Hazırlanacak Topluluk Belgesinin İçeriği 681

III- Önerilen Avrupa Belgesinin Uygulamada Sağlayacağı İyileşmeler 683

B) Oluşturulacak Avrupa Sisteminde Haciz Kararının Alınma 

Usûlü 684

I- Alacaklının Haciz Kararı Alabileceği Aşamalar 684

II- Haciz Kararının Verilme Koşulları 684

III- Borçlunun Dinlenmesi 685

IV- Borçluya Ait Banka Mevduat Bilgilerinin Öğrenilmesi 685

C) Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Konular 686

D) Avrupa Sisteminde Haciz Kararının Miktarı ve Sınırları 686

I- Hacizle Teminat Altına Alınacak Miktar 686

II- Bankanın Masraflarının Karşılanması 686

III- Birden Fazla, Müşterek ve Temsilci Sıfatıyla Açılan 

Mevduatın Haczi 687

IV- Haczedilemeyecek Miktar 687

E) Mevduat Haczi Kararının Etkileri 688

I- Mevduat Haczinin Uygulanması 688

II- Borçlunun Korunması 689

III- Yarışan Alacaklıların Sırası 689

IV- Haczin İcraî Tedbire Dönüşmesi 689

F) Sınır Aşırı Mevduat Haczine İlişkin Diğer Öneriler 690

I- Avrupa Genelinde Tutulan Banka Mevduatlarının Sınır 

Aşırı Haczi 690

II- Avrupa Genelinde Millî İcra Organları Arasında Doğrudan İşbirliği Yapılması 691


§ 23. PARA ALACAĞI DIŞINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI 693

A) Genel Olarak Para Alacağı Dışındaki İlâmların İcrası ve 

Aynen İfa Talebi 693

B) Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası 701

I- Bir İşin Yapılmasına İlişkin İlâmlar 702

1) Üçüncü Kişi Tarafından Yapılabilen İşler 702

2) Üçüncü Kişi Tarafından Yapılamayan İşler 705

II- Bir İşin Yapılmamasına İlişkin İlâmlar 708

1) Yapmama (Kaçınma) Borçları 709

2) Katlanma Borçları 709

3) Yapmama ve Katlanma Borçlarının İcrası 709

C) Şahsî Olmayan Borçlara İlişkin İlâmların İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 712

I- İkame İfa 713

II- Tazyik Para Cezası 714

1) Romanist Hukuk Sistemlerinde Para Cezaları 714

2) Sosyalist ve Latin Amerikan Hukuk Sistemlerinde Para Cezaları 720

3) Türk Hukuk Sisteminde Para Cezaları 722

a) Adlî Para Cezası 722

b) İdarî Para Cezası 723

c) Disiplin Para Cezası 726

d) Tazyik Para Cezası 727

III- İkame İfa ve Tazyik Para Cezasına Alternatif İcra 

Yöntemleri 734

D) Şahsî Borçlara İlişkin İlâmların İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 735

I- Tazyik Para Cezası 736

II- Mahkemeye İtaatsizlik 737

1) İngiliz Hukuk Sisteminde Mahkemeye İtaatsizlik 737

2) Amerikan Hukuk Sisteminde Mahkemeye İtaatsizlik 741

III- Malvarlığına El Koyulması 741

IV- Hapis Cezası Verilmesi 743

E) Yapmama ve Katlanma Borçlarına İlişkin İlâmların İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 744

F) Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 749

I- Para Alacağı Dışındaki İlâmların İcrasında Borçlunun 

Tazyiki 749

II- Cebrî İcranın Yapısında Bulunan Sınırlamalar 753


§ 24. BİR İŞİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN SINIR AŞIRI İCRASI 755

ALTINCI BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA GEÇİCİ İCRA EDİLEBİLİRLİK

§ 25. MUKAYESELİ HUKUKTA İLÂMLARIN GEÇİCİ İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ 759

A) Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasına Etkisi 759

B) Geçici İcra Edilebilirliğe İlişkin Sistematik Düşünceler 760

I- Orta Avrupa Hukuk Sistemleri 763

1) Geçici İcra Edilebilirlikte Genel Kural ve Kuralın Uygulama Alanı 763

2) Geçici İcra Edilebilirliğe İlişkin Genel Kuralın İstisnası 766

II- Romanist Hukuk Sistemleri 768

1) Fransız Hukuk Sistemi 768

2) Diğer Romanist Hukuk Sistemleri 769

III- İskandinav Hukuk Sistemleri 770

IV- Doğu Avrupa Hukuk Sistemleri 771

V- Anglo-Amerikan Hukuk Sistemleri 772

VI- Doğu Asya Hukuk Sistemleri 773

C) Geçici İcra Edilebilirlik Konusunda Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 774


§ 26. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İLÂMLARIN GEÇİCİ 

İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ 779

A) Brüksel Tüzüğü Kapsamında Geçici İcra Edilebilirlik 779

B) Brüksel Tüzüğü Kapsamında Sınır Aşırı Geçici İcra 

Edilebilirlik 781

I- Brüksel Tüzüğünün Düzenleme Çerçevesi 781

II- Brüksel Tüzüğü m. 47, 1’in Uygulamadaki Etkileri 783

C) Avrupa Birliği Hukukunda Yapılması Önerilen Değişiklikler 786

I- Brüksel Tüzüğü m. 47, 2-3’ün İçeriğine İlişkin 

Değişiklikler 786

II- Brüksel Tüzüğü m. 47, 1’de Yapılması Önerilen 

Değişiklikler 788

III- Geçici İcra Edilebilirlik ve Avrupa Sınır Aşırı Alacak 

Haczi 788

D) Kanun Yolu İncelemesinin Geçici İcra Edilebilirliğe Etkisi 789

I- Geçici İcra Edilebilirliğin Durdurulması 789

II- Hükmün Bozulması Hâlinde Borçlunun Zararının Tazmini Konusunda Alacaklının Sorumluluğu 791

III- Temyiz İncelemesi Sırasında İcranın Durdurulması 793


§ 27. TÜRK HUKUKUNDA İLÂMLARIN KESİNLEŞMEDEN 

İCRA EDİLEBİLMESİ 795

A) Hükme Karşı Kanun Yoluna Başvurunun Hükmün İcrasını Ertelememesi 795

I- Kanun Yoluna Başvurunun Alacaklı İle Borçlu Arasındaki Menfaat Dengesi Çerçevesinde Hükmün İcrasına Etkisi 795

II- Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlar 804

1) Genel Olarak Medenî Yargıda Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlar 804

2) İş Yargısında Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek 

İlâmlar 843

a) Yorum, Hizmet Tespit ve İşe İade Davaları 843

b) İşe İade Hükmünün Hukukî Niteliği 844

c) İşe İade Hükmünün İcrası 854

3) İdarî Yargıda Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek 

İlâmlar 866

a) İdareye Karşı İlâmlı İcra Takibi Yapmadan Önce 

Yazılı Olarak Ön Bildirimde Bulunma Zorunluluğu 867

b) Tam Yargı Davası Sonucu Verilen İlâmların Genel Hükümlere Göre İcra Edilmesi 872

c) Olması Gereken Hukuk Bakımından Tam Yargı Davası Sonunda Verilen İlâmların Kesinleşmeden İcra Edilememesi 877

III- Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden İcraya Konulamaması 878

1) İcrası İçin Kesinleşmesi Zorunlu Olan İlâmlarda İcra Müdürünün Borçluya İcra Emri Tebliğ Etmeden Önce Kesinleşme Şerhinin Varlığını Araştırması 878

2) Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden  İcraya Konulması Hâlinde Süresiz Şikâyete Başvurulabilmesi 881

3) Takibin Dayanağı Olan İlâmın Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlardan Olup Olmadığı ve Böyleyse Kesinleşip Kesinleşmediğinin Şikâyet Yoluyla İcra Mahkemesince Re’sen Nazara Alınabilmesi 884

IV- İstinaf veya Temyiz Edilen Hükmün İcraya Konulması 

Hâlinde İcranın Geri Bırakılması 887

V- İstinaf Yoluna Başvurunun İlâmlı İcraya Etkisi 896

B) Olması Gereken Hukuk Bakımından Öneri 902

I- Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasını Durdurmamasının Yol Açabileceği Sorunlar 902

II- Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasını Durdurması 911

1) İlk Derece Mahkemesi Hükümlerinin Kesinleşmeden 

İcra Edilememesi 911

2) Hakem Kararlarının Kesinleşmeden İcra Edilememesi 918

C) Geçici Koruma Tedbirlerinin Esas Hakkındaki Hükmün 

Verilmesi Üzerine Kesinleşmesi Beklenmeden Kalkması 924

I- HUMK Uyarınca Esas Hakkındaki Hükmün Verilmesiyle İhtiyatî Tedbirin Kendiliğinden Kalkması 924

II- HMK Uyarınca İhtiyatî Tedbirin Hükmün Kesinleşmesine Kadar Devam Etmesi 926

YEDİNCİ BÖLÜM 

İLÂMLI İCRADA KORUMA TEDBİRLERİ

§ 28. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ 931

A) Milletlerarası Unsurlu Davalarda Geçici Koruma Tedbirleri 931

B) Avrupa Birliği Hukukunda Geçici Koruma Tedbirlerinin 

Tanımı 933

I- Geçici Koruma Tedbirlerine İlişkin Yeknesak Bir Tanım İhtiyacı 933

II- Geçici Koruma Tedbirlerine İlişkin ATAD’ın Tanımı ve 

Van Uden Kararı 935


§ 29. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN GENEL ESASLARI 941

A) Geçici Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 941

B) Amaçları Bakımından Geçici Koruma Tedbirleri 946

I- Teminat Amaçlı Tedbirler 946

II- Eda Amaçlı Tedbirler 947

III- Düzenleme Amaçlı Tedbirler 965

C) Avrupa Birliğinde Çoğunlukla Uygulanan Geçici Koruma Tedbirleri 966


§ 30. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN TÜRLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNDE UYUMLAŞTIRILMASI 969

A) Ön Hacizler veya Malvarlığının Dondurulması Emirleri 969

I- Genel Olarak Malvarlığının Dondurulması Tedbiri 969

II- Türk Hukukunda Malvarlığının Dondurulması Tedbiri 971

B) Para Alacağı Dışındaki Alacaklar İçin Geçici Koruma 

Tedbirleri 974

C) Geçici Ödemeler 975

I- Genel Olarak Geçici Ödemeler 975

II- Türk Hukukunda Geçici Ödemenin Koşulları 976

III- Geçici Ödeme Kararı ve Kararın İcrası 978

IV- Geçici Ödemenin Tazminattan Mahsubu veya İadesi 981

V- Geçici Ödemeye İlişkin Eleştirilerin Değerlendirilmesi 982

VI- Geçici Ödemelerin Sınır Aşırı Uygulanması 984

D) Geçici Bilgi Verilmesi 987

E) Delilin Muhafazası 988

F) Yargılama Giderlerinin Güvence Altına Alınması 989


§ 31. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN VERİLME USÛLÜ 991

A) Geçici Koruma Tedbirlerine Karar Verilebilmesi İçin Gereken Koşullar 991

I- Talebin Haklılığı İhtimalinin Ortaya Koyulması 991

II- Alacaklının Hakkının İhlâl Edilme Tehlikesinin Varlığı 997

III- Hâkimde Talebin Uygunluğuna Dair Kanaat 

Uyandırılması 1000

B) Geçici Koruma Tedbirlerinin Çekişmeli Bir Usûlde Verilmesi 1001

C) Geçici Koruma Tedbirlerinde Teminat Gösterilmesi 1003


§ 32. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI 1007


§ 33. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ MALVARLIĞI DEĞERLERİ 1013


§ 34. GEÇİCİ TEDBİR YARGILAMASI İLE ESAS HAKKINDAKİ DAVA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1017

A) Geçici Koruma Tedbiri Alınmasından Sonra Esas Hakkındaki Davanın Açılması 1017

B) Geçici Tedbir Yargılamasının Esas Hakkındaki Davayı Etkilememesi 1019


§ 35. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNE KARŞI İTİRAZ VE KANUN YOLLARI 1021

A) Avrupa Birliğine Üye Devletlerde Geçici Koruma Tedbirlerine Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 1021

B) Türk Hukukunda Geçici Koruma Tedbirlerine Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 1022


§ 36. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIR AŞIRI UYGULANMASI 1025

A) Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Konular 1025

B) Geçici Koruma Tedbirlerinin Tanınması 1028

C) Geçici Koruma Tedbirine İlişkin Hukuk Politikası Konusunda Doktrinde Yapılan Öneriler 1030

I- Brüksel Tüzüğünün 31. Maddesine Açıklık Kazandırılması İhtiyacı 1030

II- Sınır Aşırı Alacak Haczi Hakkında Avrupa Koruma Emri Oluşturulması 1032

1) Milletlerarası Yargıda Geçici Koruma Tedbirlerine 

İlişkin Helsinki İlkeleri 1032

2) Helsinki İlkeleri Çerçevesinde Geçici Koruma 

Tedbirlerine İlişkin Esaslar 1034


SONUÇ 1039

A) Avrupa Birliği Medenî Usûl Hukukunda Uyumlaşma Çabaları 1039

B) Millî İcra Kültürlerindeki Farklılığın Uyumlaşmayı 

Zorlaştırması 1041

I- İç Lobilerin Gücü 1042

II- İcra Organlarına Duyulan Güven 1042

III- Devletin İcra Organlarına Verdiği Önem 1043

IV- İcra Hukukundaki Sorunların Çözülmesindeki Zorluklar 1044

C) Avrupa Birliğinde Topluluk Belgesi Oluşturma İhtiyacı 1045

D) Avrupa Birliğinde İlâmlı İcranın Etkinliği Konusunda Öneriler 1046

I- Avrupa Malvarlığı Deklarasyonu 1047

II- Banka Mevduatlarına Yönelik Avrupa Üçüncü Kişi 

Haciz Emri 1048

III- Avrupa Üçüncü Kişi Deklarasyonu 1050

IV- Sınır Aşırı Üçüncü Kişi Alacak Haczine Yönelik Avrupa Koruma Emri 1050

E) Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği Konusunda Öneriler 1051


KİTABIN TÜRKÇE ÖZETİ 1055

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 1055


ENGLISH SUMMARY OF THE BOOK 1057

Efficiency of the Enforcement of Judgments in the European Union 

and Turkish Law 1057


BİBLİYOGRAFYA

Adalet Bakanlığı : Yargı Reformu Stratejisi, Ankara 2009.

Adalet Bakanlığı : Hukuk Muhakemesinde İstinaf, Ankara 2016 (Adalet Bakanalığı-İstinaf). 

Akad, Mehmet : Mülkiyet Hakkı Üzerine Bir Anayasa Mahkemesi Kararı (MÜHFD 2007/2, s. 11-20).

Akcan, Recep : Hacze İştirak, Ankara 2005.

Akıllıoğlu, Tekin : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 4 Nolu Protokol 1. Maddeye Göre Borç İçin Hapis Yasağı Kuralı (AİHS ve Anayasa m. 38 f.8 Açısın¬dan Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, An¬kara 1 Aralık 2001, s. 3-12) (Akıllıoğlu-Borç İçin Hapis Yasağı). 

Akıllıoğlu, Tekin : İdari Yargı Kararlarının Uygulanması: İç Hukukumuza İlişkin Bazı Gözlemler (MİHDER 2013/2, s. 3-27) (Akıllıoğlu-İdari Yargı Kararlarının Uygulanması). 

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Usûl Hukukunda Yetki Sözleşme¬sine Dayanan Yabancı Derdestlik, Ankara 2002. 

Akil, Cenk : İstinaf Kavramı, Ankara 2010 (Akil-İstinaf). 

Akil, Cenk : Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, Ankara 2013(Akil-Mal ve Alacakların Haczi). 

Akipek, Jale G./

Akıntürk, Turgut : Türk Medeni Hukuku, C.1, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, İstanbul 2004. 

Akkan, Mine : Medenî Usûl Hukukunda Etkin Hukuki Koruma (MİHDER 2007/1, s. 29-68). 

Akkan, Mine : Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası (İİK m. 30, m. 343), İstanbul 2020 (Akkan-İlâmların İc-rası).

Akkaya, Tolga : 5236 ve 5311 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Yeni Kanun Yolu Sistemine Göre İlâmlı İcrada İcranın İadesi (MİHDER 2008/3, s. 677-698) (Akkaya-İcranın İadesi). 

Akkaya, Tolga : Medenî Usûl Hukukunda İstinaf, Ankara 2009 (Akkaya-İstinaf). 

Akkaya, Tolga : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bu Kanunda 5754 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Cebrî İcra Hukukundaki Gelişmeler (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 15-26) (Akkaya-Gelişmeler).

Aktepe, Sezin : İşe İade Davalarının Medenî Usûl Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 63-101).

Akyol-Aslan, Leyla : İcra ve İflas Kanunu Madde 89 Hükmüne Göre Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz (EÜHFD 2011/1-2, s. 93-119) (Akyol Aslan-İtiraz).

Akyol Aslan, Leyla : İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararının İcranın Geri Bırakılması İçin Gösterilen Teminata Etkisi (MİHDER 2018/3, s. 729-768) (Akyol Aslan-Teminat).

Alangoya, Yavuz : Anayasa’nın Medenî Usul Hukuku’na Etkisi (MHB 1981/2, s. 1-4) (Alangoya-Anayasa).

Alangoya, H. Yavuz : “Davanın Esasını Çözümleyecek veya Böyle Bir Sonuç Doğuracak Biçimde İhtiyatî Tedbir Karar”ları Hakkında (MÜHFD 2007/2, s. 325-344) (Alangoya-İhtiyati Tedbir).

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Önerileri, İstanbul 2006 (Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım-Değerlendirme ve Öneriler).

Alasu, Yılmaz : Hukukumuzda İcra-İflas Suçları, Ankara 1998. 

Albayrak, Hakan : Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

Alexander, Arthur A. : Foreign Judgments-Enforcements of-under the Comity of Nations (Geo.L.J. 1929, Vol. 17/3, s. 221-233).

Alp, Mustafa : İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası) (DEÜHFD 2003/1, s. 1-40).

Amerikan Hukuk Enstitüsü ve Özel Hukukun Bütünleştirilmesi İçin Milletlerarası Enstitü’nün Uluslarötesi Hukuk Usulü Prensipleri (Çev. Ali Yeşilırmak) (MİHDER s. 391-405).

Alpaslan, Mehmet Emin : İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi: Fransız İcra Görevliliği Modeli, İstanbul 2018. 

Andenas, Mads : National Reports-England and Wales (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 131-153). 

Andenas, Mads/

Nazzini, Renato : Market Integration, the Harmonization Process, and Enforcement Practices in the EU Member States (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 53-101). 

Andersson, Torbjörn : Approximation of Procedural Law in Europe (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 55-65). 

Andersson, Torbjörn : Harmonization and Mutual Recognition: How to Handle Mutual Distrust (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 245-251) (Andersson-Harmonization). 

Andersson, Torbjörn/

Fridén, Hugo : National Reports-Sweden (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 229-241). 

Andrews, Neil : National Report for England and Wales: Enforcement of Judgments and Judicial Orders in Civil Proceedings (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 513-553) (Andrews-National Report). 

Andrews, Neil : Towards a European Protective Order (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 267-304) (Andrews-Protective Order). 

Andrews, Neil : The Modern Civil Process: Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, Tübingen 2008 (Andrews-Modern Civil Process). 

Andrews, Neil : The System of Enforcement of Civil Judgments in England (Comparative Studies of Civil Enforcement and Provisional Measures, Tübingen 2011, s. 13-20) (Andrews-Enforcement of Civil Judgments).

Angelats, Lluis Caballol : Spain (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 293-302).

Angst, Peter : Writs of execution (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 31-35). 

Ankara Barosu : Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma, Ankara 2004. 

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, Ankara 1960. 

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960 (Ansay-Usul). 

Antalya, O. Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2012. 

Apter, Sergio Ariel : Interim Measures in EC Law: Towards a Complete and Autonomous System of Provisional Judicial Protection before National Courts? (http://www.ejcl.org/72/art72-1.PDF). 

Aral, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 2010.

Arar, Kemal : İcra ve İflâs Hükümleri, C. I İcra, Ankara 1944. 

Arat, Tuğrul : Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi (AÜHFD 1964/1-4, s. 421-527) (Arat-Tanıma ve Tenfiz).

Arat, Tuğrul : Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Hukukî Uyumun Anlamı, Önemi ve Noterlik Hakkında¬ki Düzenlemelere Etkisi (Genel Gözlemler) (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları, Ankara 2001, s. 35-48, NOTEV-No¬terlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 7) (Arat-Hukukî Uyum). 

Arens, Peter : Aktuelle Probleme und neueste Entscheidungen aus dem Recht der Zwangsvollstreckung unter Ausschluβ des Konkurses (Effektivität des Rechtsschutzes und verfassungsmäβige Ordnung, Die deutschen Landesberichte zum VII. Internationalen Kongreβ für Prozeβrecht in Würzburg 1983, Köln 1983, s. 287-297). 


Armenta Deu, Teresa : Coercive Measures Applied to Individuals (XV. Dünya Usûl Hukukçuları Kongresi, 25-28 Mayıs 2015, İstanbul, İstanbul 2016, s. 367-389). 

Arsel, İlhan : Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Eğilimleri Üzerine Görüşler ve Anayasa Mahkemesi Kararlarından Özetler, Ankara 1970. 

Arslan, Ramazan : Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi (Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974, s. 81-114) (Arslan-Alacak¬ların Haczi).

Arslan, Ramazan : Medenî Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977 (Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi). 

Arslan, Ramazan : İcra-İflâs Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, Ankara 1984 (Arslan-İhalenin Feshi). 

Arslan, Ramazan : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 (Arslan-Dürüstlük Kuralı). 

Arslan, Ramazan : I. Bildiri (Alacakların Tahsili Hususunda Cebri İcra ve Yargılama Anında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Abant, 5-7 Temmuz 1991, s. 7-24) (Arslan-Bildiri). 

Arslan, Ramazan : İcra İflâs Kanunu’nda İhale ve İhalenin Feshi Konusunda Yapılan Değişiklikler (İktisadi Araş¬tırmalar Vakfı/Türkiye Bankalar Birliği, İcra İflâs Kanunu’nda Değişiklikler, İstanbul 2004, s. 57-74) (Arslan-Değişiklikler). 

Arslan, Ramazan/

Tanrıver, Süha : Yargı Örgütü Hukuku, Ankara 2001.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-Usul). 


Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2021 (Arslan/ Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-İcra). 

Arslaner, Hakan : 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Haciz Yoluyla Tahsili, Ankara 2010. 

Aslan, Kudret : Hacizde Tertip (Sıra) (AÜHFD 2005/2, s. 269-318). 

Aşık, İbrahim : İcra Sözleşmeleri, Ankara 2006 (Aşık-İcra Sözleşmeleri). 

Aşık, İbrahim : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflâs Kanunu’nda Yer Alan Cezaî Hükümler (m. 331-354) (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. 2, Ankara 2010, s. 2513-2551) (Aşık-Cezaî Hükümler). 

Aşık, İbrahim : 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği (MİHDER 2011/18, s. 57-93) (Aşık-Devlet Mallarının Haczedilmezliği). 

Atalay, Esra : Yargısal Temel Haklar (Prof. Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, İzmir 1997, s. 435-454) (Atalay-Temel Haklar). 

Atalay, Oğuz : Anonim Şirketlerin İflâsı, İzmir 1996 (Atalay-İflâs). 

Atalay, Oğuz : Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa’da Ta¬kip Hukukundaki Gelişmeler (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 34-51) (Atalay-Gelişmeler). 

Atalay, Oğuz : İlamsız İcrada Yargısız İnfaz Olur Mu? (HPD 2004/1, s. 67-69) (Atalay-Yargısız İnfaz).

Atalay, Oğuz : Taşınırların Üçüncü Kişiler Elinde Haczi ve Muhafaza Altına Alınması (İİK m. 88,II Üzerine Bir Eleştiri) (MİHDER 2005/1, s. 17-27) (Atalay-Taşınırların Haczi). 

Atalay, Oğuz : Bir Şeyin Yapılması ve Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası (Türk Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Birliği 14. Toplantı, İlamlı İcra, Abant, 15-16 Nisan 2016, Ankara 2018, s. 153-160) (Atalay-İlâmların İcrası). 

Atalı, Murat : Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanınma ve Tenfizine İlişkin 44/2001 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün Üçüncü Ülkeler Bakımından Uygulanabilirliği (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 101-115).

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021 (Atalı/Ermenek/Erdoğan-Usûl). 

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2021 (Atalı/Ermenek/Erdoğan-İcra). 

Ateş, Mustafa : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları, C. 1, 2, Ankara 2014.

Avcı, Mustafa : Borç için Hapis Yasağı (Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s. 105-145). 

Aydemir, Deniz Kırlı : İngiliz Hukukunda Bir Tedbir Türü: Mareva Tedbiri (MİHDER 2010/3, s. 527-540). 

Aydıncık, Şirin : Yapma Borçlarının İfa Edilmemesi ve Hukuki Sonuçları, Özellikle TBK m. 113/I Kapsamında Nama İfa, İstanbul 2013. 

Ayhan, Rıza/Özdamar, Mehmet/

Çağlar, Hayrettin : Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2012. 

Ayiter, Kudret : Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953 (Ayiter-Tasarruf Muameleleri). 

Ayiter, Nûşin : Mamelek Kavramı Üzerinde İnceleme, Ankara 1968 (Ayiter-Mamelek). 

Baamonde, Xulio Ferreiro : İspanya İcra Sistemi ve Teşkilat Yapısı (Uluslar¬arası İcra ve İflas Hukuku Konferansı ve Çalıştayı, Tebliğler ve Raporlar, Ankara 2014, s. 45-57). 

Babuşcu, Şenol : Risk Santralizasyonu (Ekonomist 2008/Ocak, s. 82-83). 

Baden-Württemberg 

Ministry of Justice : Green Paper on the effective enforcement of judgments in the European Union: the transparency of debtors’ assets, Stuttgart, 22 September 2008, s. 1-13 (http://ec.europa.eu/ justice_home/ news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm). 

Bajons, Ena-Marlis : Austria (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 25-47). 

Balaban, Bedriye Tuğçe : Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İcra Teşkilatı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya 2021. 

Bamford, David : Interim Relief-A Common Law Review (XV. Dünya Usûl Hukukçuları Kongresi, 25-28 Mayıs 2015, İstanbul, İstanbul 2016, s. 83-118). 

Banerjee, B.N. : Law of Execution, Allahabad 1998. 

Barbosa Moreira, José C. : Regional Report from South America (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 83-109). 

Barsotti, V./Varano, V. : Italy (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 207-237). 

Başalp, Nilgün : Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara 2004. 

Başoğlu, Başak : Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, İstanbul 2012.

Başözen, Ahmet : Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010 (Başözen-İlk Görünüş İspatı). 

Başözen, Ahmet : Güncel Yargıtay Kararları Işığında İhtiyati Tedbirlerde “Yaklaşık İspat” ve “İhtimal” Kavramı (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 1, İzmir 2015, s. 653-694) (Başözen-Yaklaşık İspat). 

Başpınar, Veysel : Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler, Ankara 2009. 

Bauer, Jobst-Hubertus/

Diller, Martin : Wettbewerbsverbote, München 2009. 

Baycık, Gaye : İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011. 

Bayraktar, Köksal : Özel Yaşamın Gizliliğine Saygı İlkesi (MÜHFD 2007/1, s. 111-124). 

Becker-Eberhard,

Ekkehard : Takibin Konusu Olarak Borçlunun Malvarlığı (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (21. Yüzyıl Usûl Hukuku Sorunları, İstanbul 2003, s. 41-58). 

Belgesay, Mustafa Reşit : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. 2, İstanbul 1940 (Belgesay-Şerh). 

Belgesay, Mustafa Reşit : İcra ve İflâs Hukuku, C. 1, İstanbul 1945 (Belgesay-İcra).

Belgesay, Mustafa Reşit : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi İstanbul 1954 (Belgesay-İcra ve İflâs Kanunu Şerhi). 

Belgesay, Mustafa Reşit : Borçlunun Mallarını Beyan Mecburiyeti-Suç Unsuru (İHFM 1957/23, s. 493-497) (Belgesay- Beyan Mecburiyeti).

Berki, Ali Hikmet : Nihai karar ne demektir? (AD 1945/5, s. 447-452). 

Berkin, Necmeddin : İcra Suçlarına Dair Bazı Düşünceler (İl. H. 1946/10, s. 71-72) (Berkin-İcra Suçları). 

Berkin, Necmeddin : Borçlunun Hapis ile Tazyiki (İl. H. 1946/18, s. 215-217) (Berkin-Hapis ile Tazyik). 

Berkin, Necmeddin M. : İhtiyati Haciz, İstanbul 1962 (Berkin-İhtiyati Haciz). 

Berkin, Necmeddin M. : İngiltere’de Cebrî İcra ve Hukukî Sorumluluk (MHAD, Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı’ya Armağan, 1974/11, s. 539-561) (Berkin- İngiltere’de Cebrî İcra). 

Berkin, Necmeddin M. : İflas Hukuku, İstanbul 1972. 

Berkin, Necmeddin M. : Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul (Tarihsiz) (Berkin-İcra). 

Berkin, Necmeddin M. : Tatbikatçılara İflâs Hukuku Rehberi, İstanbul (Tarihsiz) (Berkin-İflâs). 

Berti, Stephen V. : Switzerland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 325-329).

Berti, Stephen V. : Swiss Debt Enforcement and Bankrupt-cy Law, Zürich 1997 (Berti-Bankruptcy Law). 

Biavati, Paolo : European Union (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2010). 

Bilge, Necip : Medeni Yargılama Hukukunda Karar Düzeltme, Ankara 1973. 

Bilge, Necip/

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978. 

Bloch, Maxence : France (Methods of Execution of  Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 85-107).

Blomeyer, Arwed : Zivilprozeβrecht, Vollstreckungsverfahren, Berlin 1975. 

Blomeyer, Arwed : Types of Relief Available, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 4, Tübingen 1982 (Blomeyer-Relief). 

Bocken, Hubert/

Bondt, Walter de : Introduction to Belgian Law, The Hague 2001. 

Bozkurt, Enver/

Özcan, Mehmet/

Köktaş, Arif : Avrupa Birliği Hukuku, Ankara 2012. 

Bradley, Pat : Republic of Ireland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 165-172).

Brand, Ronald A. : Enforcement of Judgments in the United States and Europe (J.L.C. 1994, Vol. 13/2, s. 193-209) (Brand-Enforcement of Judgments).

Brand, Ronald A. : The European Union’s New Role in International Private Litigation (LUCILR 2004-2005, Vol. 2/2, s. 277-294) (Brand-International Private Litigation). 


Brox, Hans/

Walker, Wolf-Dietrich : Zwangsvollstreckungsrecht, Köln 1999. 

Walker, Wolf-Dietrich : Alman Cebri İcra Hukukundaki Güncel Gelişmeler (Çev. Hülya Taş Korkmaz) (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 2, Ankara 2014, s. 1197-2005) (Walker-Güncel Gelişmeler). 

Budak, Ali Cem : Kara Avrupası ve Anglo-Amerikan Medenî Usul Hukuklarında Kesin Hüküm: Türkiye ve İngiltere Örnekleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1991 (Budak-Kesin Hüküm). 

Budak, Ali Cem : Making Foreign People Pay, Darmouth 1999 (Budak-Making Foreign People). 

Budak, Ali Cem : Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000 (Budak-Üçüncü Kişiler).

Budak, Ali Cem : İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İstanbul 2008 (Budak-İpotek).

Budak, Ali Cem : 1879 Tarihli Medeni Usul Kanunu’nda İstinaf (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Birliği 15. Toplantı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İsti-naf, Antalya 6-7 Ekim 2017, Ankara 2018, s. 326-364) (Budak-İstinaf).

Budak, Ali Cem : Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2018 (Budak-Hukuk Muhakemeleri Kanunu). 

Budak, Ali Cem/

Karaaslan, Varol : Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2021. 

Budak, Ali Cem/

Özer, Tülay : Açıklayıcı Notlarla Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkındaki İlk 100 Yargıtay Kararı, Ankara 2012. 

Bulut, Nihat : Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, İstanbul 2009. 

Bulut, Uğur : İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri (İİK m. 120), Ankara 2013 (Bulut-Alacakların Devri).

Buz, Vedat : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Caenegem, R.C. Van : History of European Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 2, Tübingen 1973. 

Cansel, Erol : Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara 1964.

Cappelletti, Mauro/

Garth, Bryant G. : Introduction-Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 1, Tübingen 1987.

Cappelletti, Mauro/

Merryman, John Henry/

Perillo, Joseph M. : The Italian Legal System: An Introduction, Stanford 1995. 

Carbonnier, Jean : Droit civil, Tome 4, Droit Les Obligations, Paris 1992.

Centel, Nur/

Zafer, Hamide/

Çakmut, Özlem : Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2008. 

Centel, Turgut : Anayasa Karşısında Boşta Kalınan Süreye İlişkin Ücreti Sınırlama (SİHD 2009/16, s. 15-19). 

Clermont, Kevin M./

Palmer, John R.B. : Exorbitant Jurisdiction (Maine Law Review 2006, Vol. 58, s. 474-505). 

Commission Communication to the Council and the European Parliament Towards Greater Efficiency in Obtaining and Enforcing Judgments in the European Union (98/C 33/03) (OJ C 33, 31.1.1998, s. 3-17). 

Commission of the 

European Communities : Commission Communication to the Council and the European Parliament, “Towards greater efficiency in obtaining and enforcing judgments in the European Union”, Proposal for a Council Act establishing the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the Member States of the European Union, COM (97) 609 final, Brussels, 26.11.1997 (Commission of the European Communities- Towards greater efficiency).

Commission of the 

European Communities : Green Paper from the Commission Legal Aid in Civil Matters: The Problems Confronting the Cross - Border Litigant, Com (2000) 51 Final, Brussels, 9.2.2000 (Commission of the European Communities-Legal Aid in Civil Matters). 

Commission of the 

European Communities : Communication from the Commission to the Council and the European Parliament-Biannual Update of the Scoreboard to Review Progress on the Creation of an Area of “Freedom, Security And Justice” In the European Union (Second Half of 2000), Com (2000) 782 Final, Brussels, 30.11.2000 (Commission of the European Communities-Communication). 

Commission of the 

European Communities : Green Paper on improving the efficiency of the enforcement of judgments in the European Union: the attachment of bank accounts, COM (2006) 618 final, Brussels 24.10.2006 (Commission of the European Communities-The attachment of bank accounts). 

Commission of the 

European Communities : Green paper, Effective enforcement of judgments in the European Union: the transparency of debtors’ assets, COM (2008) 128 final, Brussels 6.3.2008 (Commission of the European Communities-Effective enforcement of judgments). 

Costa, Reis : Portugal (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 273-279).

Council of Europe : The Enforcement of Court Decisions, Recommendation Rec(2003) 17 and explanatory memorandum, Legal Issues, Strasbourg 2004. 

Council of Europe : Proposal for guidelines to improve the implementation of existing recommendations regarding the execution of court decisions in Europe (Enforcement of Court Decisions in Europe, CEPEJ Studies No. 8, Council of Europe 2008, s. 105-113) (Council of Europe-Proposal for guidelines). 

Council of Europe : Synthesis on the execution of court decisions in civil cases (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 149-268) (Council of Europe-Synthesis). 

Çağlayan, Ramazan : İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara 2004 (Çağlayan-İdari Yargı Kararları). 

Çağlayan, Ramazan : İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006 (Çağlayan-İdari Yaptırımlar).

Çankaya, Osman Güven/

Günay, Cevdet İlhan/

Göktaş, Seracettin : Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2006. 

Çeker, Mustafa : Hukuki Yönleriyle Banka Mevduatı, Adana 2004 (Çeker-Mevduat). 

Çeker, Mustafa : Bankalarda Açtırılan Ortak Hesaplara İlişkin Ba¬zı Sorunlar ve Yargıtay Uygulaması (Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 8 Haziran 2007, Ankara 2007, s. 209-250) (Çeker-Ortak Hesap). 

Çelik, Nuri : İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010. 

Çelikoğlu, Cengiz Topel : İcra Dairesi Kararı, Bursa 2017. 

Çenberci, Mustafa : Hukuk Davalarında Kesin Hüküm (Muhkem Kaziye), Ankara 1965. 

Çiftçi, Pınar : İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Ankara 2010 (Çiftçi-Menfaat Dengesi).  

Çiftçi, Pınar : Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku ile Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması (DEÜHFD, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, 2010/Özel Sayı, İzmir 2012, s. 313-379) (Çiftçi-Karşılaştırma). 

Dawson, John P. : Specific Performance in France and Germany (Mich.L.Rev. 1959, Vol. 57, s. 495-538). 

De Leval, Georges : Subject of the proceedings (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 45-83). 

Delcasso, Juan P.C. : National Reports-Spain (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 215-228) (Delcasso-Spain). 

Delcasso, Juan P. C. : Efficiency in the Methods of Enforcement of Judgments: Public vs Private Systems (EBLR 2006/3, Vol. 17, s. 545-548) (Delcasso-Efficiency). 

Delgado, Joaquin Bayo : Persons involved in the execution of court decisions (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 15-22). 

Deliduman, Seyithan : Medenî Usul ve İcra İflâs Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001. 

Demir, Mehmet : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Borçlar Hukuku Alanında Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler, Ankara 2012. 

Denti, Vittorio/

Silvestri, Elisabetta : Regional Report from Continental Western Europe (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 155-170). 


Deren-Yıldırım, Nevhis : Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996 (Deren-Yıldırım-Kesin Hüküm). 

Deren-Yıldırım, Nevhis : Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nda İhtiyatî Tedbirler, İstanbul 2002 (Deren-Yıldırım-İhtiyatî Tedbirler). 

Deren-Yıldırım, Nevhis : Medeni Usul Hukuku’nun Evrenselleşmesi Yolunda İhtiyati Tedbir Alanında Yabancı Hukukun Etkileri (Çev. Hamide Özden Özkaya) (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 305-317) (Deren-Yıldırım-Yabancı Hukukun Etkileri). 

Deren-Yıldırım, Nevhis : Teksif İlkesi Açısından İstinaf (İstinaf Mahkemeleri, Uluslararası Toplantı, 7-8 Mart 2003, Türkiye Barolar Birliği 2003, s. 267- 284) (Deren-Yıldırım-İstinaf). 

Deren-Yıldırım, Nevhis : İcra Hukuku’nda Paylaştırmaya İlişkin İlkeler Hakkında Düşünceler (İcra Hukuku Analizleri, İstanbul 2011, s. 1-21) (Deren-Yıldırım-Düşün¬celer).

Deren-Yıldırım, Nevhis : 4949 Sayılı ve 17.7.2003 Tarihli Kanun İle Yapılan Değişiklik Çerçevesinde İhtiyatî Haciz Kararlarının Hukuki Niteliği ve Kontrolü (YÜHFD 2005/2, s. 431-443) (Deren-Yıldırım- İhtiyatî Haciz).

Deren-Yıldırım, Nevhis : Geçici Hukuki Korumalar (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, İstanbul Barosu Yayını, Yayın No: 129, s. 59-66) (Deren-Yıldırım-Geçici Hukuki Koru-malar).

Devlet Plânlama Teşkilatı: Adalet Hizmetlerinde Etkinlik, Sekizinci Beş Yıl¬lık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Ra¬poru, Ankara 2000. 

Deynekli, Adnan : Türk Borçlar Kanunu’unda Yer Alan Önemli Usul Hükümleri (İn.ÜHFD 2011/2, s. 45-97). 


Deynekli, Adnan/

Saldırım, Mustafa : Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz, Ankara 2011. 

Directorate of Human Rights 

of the Council of Europe : Yearbook of the European Convention on Human Rights, Vol. 14, 1971. 

Doğru, Osman/

Nalbant, Atilla : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, Council of Europe/T.C. Yargıtay Başkanlığı, Ankara C. 1, 2012, C. 2, 2013 (Doğru/Nalbant 1, 2). 

Domaniç, Hayri : Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve Nisbî Kuvveti, İstanbul 1964. 

Dönmezer, Sulhi/

Erman, Sahir : Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C. II, İstanbul 1994. 

Duncan, William : The Development of New Hague Convention on the International Recovery of Child Support and other Forms of Family Maintenance (Family Law Quarterly 2004/3, Vol. 38, s. 663-687). 

Dural, Mustafa : Akitten Doğan Yapmama Borçları (MHAD 1970/6, s. 7-22). 

Durman, Okay : İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, İstanbul 2009. 

Durman, Okay : İhtiyatî Tedbirde ve İhtiyatî Tedbirden Sonra Açılan Davada Görevli Mahkeme (MİHDER 2010/1, s. 53-86) (Durman-İhtiyatî Tedbir). 

Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters (OJ C 12, 15.1.2001, s. 1-9).

Edis, Seyfullah : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997. 

Eissen, Marc-André : The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights (Human Rights Files No. 16), Council of Europe 1999. 

Ekşi, Nuray : Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, İstanbul 2000 (Ekşi-Milletlerarası Yetki). 

Ekşi, Nuray : Hukukî ve Ticarî Konularda Delillerin Elde Edil¬mesinde Üye Devletlerin Mahkemeleri Arasında İşbirliğine İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü (YÜHFD 2004/1, s. 375-415) (Ekşi-Konsey Tüzüğü).

Ekşi, Nuray : Yabancı Mahkemenin “Aşırı” Yetkisinin Tenfiz Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi (5718 sayılı MÖHUK md. 54/b) (İKÜHFD 2010/2, s. 25-70) (Ekşi-Aşırı Yetki).

Ekşi, Nuray/

Budak, Ali Cem : Uluslararası Aciz Usulüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü (DEÜHFD 2003/1, s. 41-76). 

Demircioğlu, Yaşar : Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Ankara 2007. 

Dönmez, Kâzım Yücel : İşe İade Davalarında Kararın Kesinleşmesi ve Tebliği (SİHD 2010/18, s. 143-149). 

Ekmekçi, Ömer : 4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Yargının Durumu ve Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları Üzerine (Mercek 2002/Ekim, s. 96-111) (Ekmekçi-İş Güvencesi Yasası). 

Ekmekçi, Ömer : Yeni İş Kanunu Karşısında Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları Üzerine (Mercek 2003/Temmuz, s. 132-139) (Ekmekçi-Yeni İş Kanunu).

Elmer, Michael B. : Brief Considerations on the Harmonisation of Civil Procedure in Europe and Worldwide (ULR 2003, Vol. 8, s. 461-463). 

Ercan, Hasan : İcra ve İflâs Kanununa Göre Mal Beyanı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2004 (Ercan-Mal Beyanı). 

Ercan, İbrahim : İcra ve İflâs Suçları Üzerine Bazı Düşünceler (SÜHFD 2005/1, s. 7-32) (Ercan-İcra ve İflâs Suçları).

Ercan, İbrahim : İcra ve İflâs Hukukunda Malvarlığının Terki Su¬retiyle Konkordato, Konya 2008 (Ercan- Konkor¬dato). 

Erdem, Bahadır B. : Medenî ve Ticarî Hukuk Davalarında Mahkemelerin Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Avrupa Konseyi Tüzüğü (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 1009-1026). 

Erdem, Nuri : Vadelerine Göre Mevduat Hesabı Türleri (YÜHFD 2005/2, s. 253-272) (Erdem-Mevduat Hesabı).

Erdoğan, Gülnur : Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2011.

Eren, Fikret : Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011 (Eren-Mülkiyet).

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2021 (Eren-Borçlar Hukuku). 

Erişir, Evrim : Para Alacaklarında İhtiyati Tedbirler -11.10.2006 Tarihli Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Borçlar Kanunu Tasarısı Bakımından Düşündürdükleri (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara 2009, s. 241-253) (Erişir-Para Alacaklarında İhtiyati Tedbirler).

Erişir, Evrim : Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, Ankara 2013 (Erişir-İhtiyatî Tedbir Türleri). 

Erman, Eyüp Sabri : Hüküm nedir? Nasıl İttihaz ve Tefhim Olunmalıdır? (AD 1974/1, s. 1-7).

Ermenek, İbrahim : İlâm ve İlâm Mahiyetini Haiz Belgere İlişkin Düzenleme ve Uygulamalara Eleş-tirel Bir Bakış (Türk Medeni Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Birliği 14. Toplantı, İlamlı İcra, Abant, 15-16 Nisan 2016, Ankara 2018, s. 15-48). 

Erol, Ahmet : Taşınmaz Mal Haczi ve Satışı, Ankara 2010.

Ertan, Emre : İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Kaydı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2012.

Ertanhan, Mesut : Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Ankara 2005.

Ertaş, Şeref : Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi (DEÜHFD, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, 1998/1-4, s. 365-438).

Ertaş, Türker : Kamu İcra Hukukunda Sosyal Devlet İlkesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 4, İzmir 2015, s. 4737-4783) (Ertaş-Sosyal Devlet İlkesi).

Eruygur, K. Halûk : Yedieminlik, Ankara 2008 (Eruygur-Yedieminlik).

Eruygur, K. Halûk : İngiliz Hukukunda Malların Haczi (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 401-433) (Eruygur-Haciz).

European Committee on Legal  

Co-Operatıon : 23rd Conference of European Ministers of Justice, Cost-Effective Measures Taken By States To Increase The Efficiency of Justice, London 2000.

European Communities : Treaty Establishing a Constitution for Europe, Belgium 2005.

Falkanger, Thor : Norway (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 259-269).

Federal Almanya 

Anayasa Mahkemesi Kararı: Bir Konutun Cebri İcrada Aranması İçin Hakim Kararı Koşulu (Çev. Ramazan Arslan) (ABD 1980/3, s. 408-414). 

Federal Civil Judicial Procedure and Rules, West Group 2001. 

Feyzioğlu, Metin : Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler Ne¬deniyle Hürriyetin Kısıtlanması, Anayasa ve Ceza Hukukları Açısından Bir İnceleme (AİHS ve Anayasa m. 38 f.8 Açısından Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, Ankara 1 Aralık 2001, s. 15-35). 

Field, Richard H./

Kaplan, Benjamin/

Clermont, Kevin M. : Material for a Basic Course in Civil Procedure, New York 1997. 

Fisher, Howard : The German Legal System and Legal Language, London 2002. 

Fiss, Owen M./

Resnik, Judith : Adjudication and Its Alternatives: An Introduction to Procedure, New York 2003. 

Gaul, Hans Friedhelm : Hukukun Esasları ve Hukuk Dogmatiği Bakımından Hakkın İcra Yoluyla Elde Edilmesi (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (İcra Hukuku Analizleri, İstanbul 2011, s. 23-86).

Gehri, Myriam A./

Walther, Fridolin : Swiss Laws on Civil Procedure, Zürich 2010. 

Gençcan, Ömer Uğur : 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni Hukuk Davaları, Ankara 2013.

Germeç, Mahir Ersin : Kat Mülkiyeti Hukuku, Ankara 2010. 

Gilles, Peter : Die Berufung in Zivilsachen und die zivilgerichtliche Instanzenordnung (Humane Justiz, Die deutschen Landesberichte zum ersten internationalen Kongreβ für Zivilprozeβrecht in Gent, Limburg 1977, s. 147-171) (Gilles-Die Berufung). 

Gilles, Peter : Yargı Faaliyetinde Kişiliğin ve Kişilik Alanının Korunması (Çev. Hakan Pekcanıtez) (İz.B.D. 1996/1, s. 9-28) (Gilles-Kişilik Alanının Korun¬ması). 

Gilles, Peter : 2002 Medeni Usûl Hukuku Reformu Sonrası Hiperaktif Bir Medeni Yargının Problem Sahası Olarak Alman Kanun Yolu Sistemi (Çev. Evrim Erişir) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VI, Medenî Usûl Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı, İzmir, 19-20 Ekim 2007, Ankara 2008, s. 19-51) (Gilles-Alman Kanun Yolu Sistemi). 

Goldstein, Stephen : Execution of Judgments and Means of Enforcement Available to Ordinary Courts (Israeli Reports to the XII International Congress of Comparative Law, Jerusalem 1986, s. 150-229). 

Goldstein, Stephen : Israel (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2011) (Goldstein-Israel). 

Gottwald, Peter : Civil Procedure Reform in Germany (Am.J. Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 753-766). 

Gottwald, Peter : Principles and Current Problems of Uniform Procedural Law in Europe under the Brussels Convention (Saint Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal 1997, Vol. 1997, s. 139-165) (Gottwald-Uniform Procedural Law). 

Gottwald, Peter : Comparative Civil Procedure (RLR 2005/22, s. 23-35) (Gottwald-Civil Procedure). 

Gottwald, Peter : Karşılaştırmalı Medeni Usul (Çev. Seda Özmumcu) (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 279-294) (Gottwald-Karşılaştırmalı Medeni Usul).

Gottwald, Peter : Uluslararası İflas Hukukunun Konumu ve Problemleri (Çev. Nedim Meriç) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 339-372) (Gottwald-Uluslararası İflas Hukuku).

Gökcan, Hasan Tahsin : Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku, Ankara 2010 (Gökcan-Tazminat Hukuku). 

Gökcan, Hasan Tahsin : Türk Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı (Haşim Kılıç’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 819-865) (Gökcan-Makul Süre).

Göksu, Mustafa : Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey, Ankara 2016. 

Gölcüklü, Feyyaz : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde “Adil Yargılama” (AÜSBFD 1994/1-2, s. 199-234). 

Gören, Zafer : Anayasa Hukuku, Ankara 2011. 

Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/

Kodakoğlu, Mehmet : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021. 

Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/

Kodakoğlu, Mehmet : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2022 (Görgün/Börü/Kodakoğlu-İcra).  

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000 (Gözler-Anayasa Hukuku). 

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2008 (Gözler-Anayasa Hukuku Dersleri). 

Gözler, Kemal : İdare Hukuku, C. I, II, Bursa 2009 (Gözler-İdare Hukuku I, II). 

Gözübüyük, A. Şeref/

Tan, Turgut : İdare Hukuku, C. I Genel Esaslar, C. II İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2014. 

Greenfield, Michael M. : Constitutional Limitation on the Enforcement of Judgments-Due Process and Exemptions (Wash.U.L.Q. 1975, Vol. 1975/4, s. 877-932). 

Gregow, Torkel : Sweden (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 305-322).

Grubbs, Shelby R. : International Civil Procedure, The Hague 2003.

Gümüş, A. Tarık : Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, İstanbul 2010. 

Günal, A. Nadi : Roma Medenî Usûl Hukukunda Yargılama Sü¬reci ve İstinaf, Ankara 2007. 

Günay, Cevdet İlhan : İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2009 (Günay- İş Kanunu Şerhi). 

Günay, Cevdet İlhan : İş Davaları, Ankara 2012 (Günay-İş Davaları). 

Güneysu Güngör, Gülin : Milletlerarası Özel Hukukta İflâs, Ankara 1997. 

Günuğur, Haluk : Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Ankara 2007. 

Güralp, Ayşe Gülin : Medeni Yargılama Hukukunun Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ndeki Çalışmalar (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010,   s. 261-307) (Güralp-Yeknesaklaştırma).

Güralp, Ayşe Gülin : Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medenî Yargılama Hukuku Sistemleri’ndeki Reform Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul 2011 (Güralp-Reform Çalışmaları).

Gürdoğan, Burhan : Medenî Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960 (Gürdoğan-Kesin Hüküm). 

Gürdoğan, Burhan : İcra-İflâs Takiplerinde Borçlunun Tamamen veya Kısmen Aczini Tesbit Eden Vesikalar, Ankara 1963 (Gürdoğan-Vesikalar).

Gürdoğan, Burhan : İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970 (Gürdoğan-İcra).

Gürten, Kadir/

Küçük, Eşref : Roma Hukukunda Actio Kavramı ve Tarihsel Gelişimi (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 465-479). 

Halsbury’s Laws of England, Vol. 8, Ed-in Chief: Lord Simonds, London 1954. 

Hamamcıoğlu, Gülşah : Türk Medeni Kanunu’na Göre Yerleşim Yeri, İstanbul 2009. 

Hanağası, Emel : Davada Menfaat, Ankara 2009. 

Hanağası, Emel : “İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Taslağı’nın Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 1417-1463) (Hanağası-Değerlendirme). 


Hanağası, Emel : Fransız Hukuku’nda Hızlı Yargılama Usulleri ve Geçici Önlemler (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 901-940) (Hanağası-Hızlı Yargılama Usulleri). 

Hase, Karl Von : Germany (International Commercial Dispute Resolution, West Sussex 2009, s. 285-341). 

Hay, Peter : The Case for Federalizing Rules of Civil Jurisdiction in the European Community (Mich. L. Rev. 1984, Vol. 82, s. 1323-1337). 

Haydock, Roger/

Sonsteng, John : Trial Advocacy Before Judges, Jurors, and Arbitrators, St. Paul 1999. 

Hazard, Geoffrey C. : International Civil Procedure and Transnational Civil Procedure: the Impact of Regional Economics Integration (ULR 2003, Vol. 8, s. 437-441). 

Hazard, Geoffrey C./Taruffo, Michele/

Stürner, Rolf/Gidi, Antonio : Introduction the the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure (N.Y.U.J.Int.L.Pol. 2001, Vol. 33, s. 769-784). 

Hedar, Karin Berglöf : İsveç İcra Sistemi ve Teşkilat Yapısı (Uluslararası İcra ve İflas Hukuku Konferansı ve Çalıştayı, Tebliğler ve Raporlar, Ankara 2014, s. 31-43). 

Heiss, Helmut/

Suproń-Heidel, Anna : EU Enlargement: Aspects of (International) Procedural Law (EJLR 2002, Vol. 4, s. 147-164). 

Herzog, Peter E./

Karlen, Delmar : Attacks on Judicial Decisions, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 8, Tübingen 1982. 

Herzog, Peter E./

Martha, Weser : Civil Procedure in France, The Hague 1967. 

Hess, Burkhard : The Integrating Effect of European Civil Procedure Law (EJLR 2002, Vol. 4, s. 3-17) (Hess-European Civil Procedure Law). 

Hess, Burkhard : Study No JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: Transparency of a debtor's assets, attachment of bank accounts, provisional enforcement and protective measures, Heidelberg 2004. 

Hess, Burkhard : Comparative Analysis of the National Reports (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 25-46) (Hess-Comparative Analysis). 

Hess, Burkhard : Minimum Procedural Standards for Enforcement of Provisional and Protective Measures at European Level (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 265-285) (Hess-Minimum Procedural Standards). 

Hess, Burkhard : Different Enforcement Structures (Com-parative Studies of Civil Enforcement and Provisional Measures, Tübingen 2011, s. 49-67) (Hess-Enforcement Structures). 

Hess, Burkhard/

Mack, Marcus : National Reports-Germany (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 169-193). 

Hess, Burkhard/Pfeiffer, Thomas/

Schlosser, Peter : Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, Munich 2007. 

Hesslén, Nicola : Droit de l’execution: Rapport suédois (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 555-594). Horn, Norbert/Kötz, Hein/

Leser, Hans G. : German Private and Commercial Law: An Introduction (Translated by Tony Weir), Oxford 1982. 

Hök, Götz-Sebastian : Sınıraşırı Alacakların ve Banka Hesabının Haczi (Çev. C. Gökhan Erbaş) (AÜHFD 2008/2, s. 289-308). 

Huber, Ernst Rudolf : Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet (Çev. Tuğrul Ansay) (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 57-81). 

İmre, Zahit : Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949. 

İnan, Atilla : Sayıştay İlamlarının İnfazı (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 2, Ankara 2014, s. 1087-1128) (İnan-İnfaz). 

İnan, Atilla : Sayıştay İlamlarının İnfazı, Ankara 2016 (İnan-Sayıştay İlamları).

İnceoğlu, Sibel : Adil Yargılanma Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-4, Ankara 2018. 

İstanbul Barosu : Bireysel Başvuru İçin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtüzüğü, İstanbul 1999. 

İyilikli, Ahmet Cahit : Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89), Ankara 2012 (İyilikli-Haciz İhbarnameleri). 

İyilikli, Ahmet Cahit : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2020 (İyilikli-Kesin Hüküm). 

Jackson, T. Haller : Specific Performance of Contracts in Louisiana (Tulane Law Review 1950, Vol. 24, s. 401-418).

Jacob, Jack I. H. : Access to Justice in England (The Reform of Civil Procedure Law and Other Essays in Civil Procedure, London 1982, s. 125-170) (Jacob- Access to Justice).

Jacob, Jack I. H. : The Enforcement of Judgment Debts (The Reform of Civil Procedure Law and Other Essays in Civil Procedure, London 1982, s. 281-300) (Jacob-Enforcement). 

Jacob, Jack H. : The Fabric of English Civil Justice, London 1987 (Jacob-Fabric). 

Jacob, Jack : General Report including Regional Report from Great Britain (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 3-67) (Jacob-General Report). 

Jacob, Justice : Towards a European Civil Procedural Code? (The Law Teacher, the Journal of the Association of Law Teachers 1998, s. 125-136) (Jacob-European Civil Procedural Code). 

Jacobsson, Ulla : Regional Report from Scandinavia (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 111-140).

James, Fleming/Hazard,Geoffrey C./

Leubsdorf, John : Civil Procedure, New York 2001. 

Jolowicz, J.A. : Recourse against civil judgments in the European Union: a comparative survey (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 1-23) (Jolowicz-Comparative Survey). 

Jolowicz, J.A. : England and Wales (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 83-98) (Jolowicz-England and Wales). 

Jongbloed, Ton : National Reports-The Netherlands (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 195-213). 

Juenger, Friedrich : Judicial Jurisdiction in the United States and in the European Communities: A Comparison (Mich. L. Rev. 1984, Vol. 82, s. 1195-1212) (Juenger-Judicial Jurisdiction). 

Juenger, Friedrich K. : Some Comments on European Procedural Harmonization Symposium: Civil Procedure Reform in Comparative Context (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 931-937) (Juenger-Civil Procedure Reform).

Juenger, Friedrich K. : The ILA Principles on Provisional and Protective Measures (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 941) (Juenger-ILA Principles).

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Türkiye’de Hukuk Devletinin Gelişimi (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 89-116).

Kaçak, Nazif : İlâmlı İcra, Ankara 2007.

Kahlke, John : Droit de l’exécution: Rapport danois (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 191-227). 

Kahn-Freund, O. : On Uses and Misuses of Comparative Law (MLR 1974, Vol. 37, s. 1-27). 

Kalpsüz, Turgut : Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2010. 

Kappl, Thomas W. : Status and functions of the Registrar of the court/Rechtspfleger in the different legal systems: The German system (The profession of court registrar/Rechtspfleger, Multilateral meeting organised by the Council of Europe in co-operation with The Union européenne des greffiers de justice, Strasbourg, 19-21 March 1997, Council of Europe 1998, s. 17-23). 

Karadeniz-Çelebican,

Özcan : Roma Hukuku, Ankara 2012.

Karakoç, Yusuf : Genel Vergi Hukuku, Ankara 2014 (Karakoç- Vergi). 

Karakoç, Yusuf : Kamu İcra Hukuku, Ankara 2016 (Karakoç- İcra).

Karayalçın, Yaşar : Kredi Düzeninin Korunması (Batider 1972, C. 6, s. 539-573) (Karayalçın-Kredi Düzeni). 

Karayalçın, Yaşar : Affidavit ve Türk Hukuku (BATİDER 1985/3-4, s. 47-56) (Karayalçın-Affidavit). 

Karayalçın, Yaşar : Hukukun Üstünlüğü (Kavram-Bazı Problemler) (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 117-146) (Karayalçın-Hukukun Üstünlüğü). 

Karayalçın, Yaşar : Devlet Borçları-Devlet Malları Haczedilemez Kuralı (İİK m. 82 ve Anayasa Mahkemesinin 21.X.1992 Tarihli Kararı) (Özel Hukuk ve Ana¬yasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 11 Mayıs 2001, s. 121-141) (Karayalçın-Devlet Borçları). 

Karslı, Abdurrahim : İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi, İstanbul 1995 (Karslı-Temyiz). 

Karslı, Abdurrahim : Medeni Usul Hukukundan Usulî İşlemler, İstanbul 2001 (Karslı-Usulî İşlemler). 

Karslı, Abdurrahim : İcra ve İflâs Kanunu’nun 89. Maddesinde 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler (YÜHFD 2005/2, s. 411-417) (Karslı-Değişiklikler). 

Karslı, Abdurrahim : Alman Hukukundaki Mahnverfahren Usulünün Türk Hukukunda İlâmsız İcra Usulü İle Karşılaştırılması (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 311-330) (Karslı-Karşılaştırma). 

Karslı, Abdurrahim : İcra ve İflâs Kanunu, Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2012 (Karslı-İcra ve İflâs Kanunu).  

Karslı, Abdurrahim : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2014 (Karslı-İcra). 

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2020 (Karslı-Medeni Muhakeme Hukuku).

Kawano, Masanori : Civil Enforcement as a Fundamental of Effective Justice-Introductory Remarks on Comparative Study of Civil Enforce-ment (Comparative Studies of Civil En-forcement and Provisional Measures, Tü-bingen 2011, s. 3-12). 

Kaye, Peter/Bruce,

Morgan : England and Wales (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 51-72). 

Kellermann, Alfred E. : Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinin Anayasal Boyutları (Çev. Ömer Faruk Altıntaş/Celalet¬tin Dönmez) (Avrupa Birliğine Katılımın Yeni Üye Devletlerin ve Aday Devletlerin Ulusal Hukuk Düzenlerine Etkisi Konulu Uluslararası Seminer, 11-12 Aralık 2004, Ankara, s. 1-56). 

Kelly, John M. : Audi et Alteram Partem (Natural Law Forum 1964, Vol. 9, s. 103-110). 

Kendigelen, Abuzer : Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul 2011. 

Kennett, Wendy : The Production of Evidence within the European Community (MLR 1993, Vol. 56, s. 342-360) (Kennett-Evidence). 

Kennett, Wendy : Enforcement: General Report (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 81-111) (Kennett-General Report). 

Kennett, Wendy : The Enforcement of Judgments in Europe, Oxford 2005 (Kennett-Enforcement). 

Kent, Bülent : İdari Yargıda Mahkeme Kararlarının Uygulanmasını Güçlendirici Alternatif Mekanizma Olarak Zorlayıcı Para Cezası (ABD 2011/4, s. 45-66) (Kent-Zorlayıcı Para Cezası). 

Kent, Bülent : Türk ve Alman İdari Yargılama Hukuklarında Temyiz Yolu (Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011, Yayın No: 316, s. 465-499) (Kent-Temyiz Yolu).

Kerameus, Konstantinos D. : Enforcement in the International Context (RdC 1997, Vol. 264, s. 179-410) (Kerameus-Enforcement). 

Kerameus, Konstantinos D. : Political Integration and Procedural Convergence in the European Union (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 919-930) (Kerameus-Procedural Convergence). 

Kerameus, Konstantinos D. : Further Requirements to Enforcement Proceedings in a Comparative Perspective (Festschrift Für Reinhold Geimer Zum 65. Geburtstag, München 2002, s. 417-425) (Kerameus-Comparative Perspective). 

Kerameus, Konstantinos D. : Enforcement Proceedings, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 10, Tübingen 2002 (Kerameus-Enforcement Proceedings). 

Kerameus, Konstantinos D. : Some Reflections on Procedural Harmonisation: Reasons and Scope (ULR 2003, Vol. 8, s. 443-451) (Kerameus-Procedural Harmonisation). 

Kerstrat, F. Grivart de : France (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 113-153). 

Kessedjian, Catherine : Note on Provisional and Protective Measures in Private International Law and Comparative Law, Hague Conference on Private International Law, Enforcement of Judgments, Preliminary Documents No 10, October 1998. 

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2020 (Kılıçoğlu-Genel Hükümler). 

Kılıçoğlu, Evren : İcra Sözleşmeleri, İstanbul 2005.

Kocaman, Arif : Türk Medeni Kanununa Göre Yerleşim Yeri (İkametgah) (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 567-580). 

Koch, Harald : Germany (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 155-173). 

Koch, Harald/

Diedrich, Frank : Civil Procedure in Germany, München 1998. 

Koch, Harald/

Diedrich, Frank : Germany (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2006) (Koch/Diedrich-Germany). 

Kodek, George E. : The Impact of the European Convention on Human Rights and Fundamental Liberties on Enforcement Practices (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 303-333). 

Kohler, Christian : Practical Experience of the Brussels Jurisdiction and Judgments Convention in the Six Original Contracting States (Int.Comp. L.Q. 1985, Vol. 34, s. 563-583). 

Kodilinye, Gilbert/

Kodilinye, Vanessa : Commonwealth Caribbean Civil Procedure, London 2009. 

Konecny, Andreas/Soher, Claudia/

Albrecht, Isabel/Broeckx, Karen/

Kennett, Wendy/Moustaira, Elina/

Wiwinius, Jean-Claude/Schaick, Bert Van/

Capelo, Maria José : Enforcement of Judgments (ERPL 1997/3, Vol. 5, s. 321-427). 

Konuralp, Cengiz Serhat : İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler, İstanbul 2013 (Konuralp-İhtiyati Tedbirler). 

Konuralp, Halûk : Fransız Hukukunda Kanun Yolları Arasında İs¬tinafın Yeri (Hukuk Davaları Açısından) (AÜHFD 2001/1, s. 25-39) (Konuralp-İstinafın Yeri). 

Konuralp, Halûk : Adil Yargılanma Hakkı Açısından Hukuk Usulünde Çözüm Arayışları (HFSA 14, İstanbul 2005, s. 65-79) (Konuralp-Hukuk Usûlünde Çözüm Arayışları). 

Konuralp, Halûk : Bölge Adliye Mahkemelerinde Uygulanacak Usul (Hukuk Davaları Açısından) (İstinaf Mahkemeleri, Uluslararası Toplantı, 7-8 Mart 2003, Türkiye Barolar Birliği 2003, s. 247- 265) (Konuralp-Bölge Adliye Mahkemeleri).

Konuralp, Halûk : Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Tasarısına Göre İstinaf Derecesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı II-III, İstinaf Derecesi, Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Bilirkişilik, İflâsın Ertelenmesi, Eskişehir, 3-5 Ekim 2003, 1-2 Ekim 2004, Ankara 2007, s. 18-40) (Konuralp-İstinaf Derecesi). 

Konuralp, Halûk/

Hanağası, Emel : Fransız Hukuku’nda İptal Amaçlı İstinaf Yolu (MİHDER 2007/1, s. 13-28). 

Koschaker, Paul/

Ayiter, Kudret : Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, İzmir 1993. 

Koulu, Risto : Finland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 75-82).

Köksoy, Mesut : Hukuki Güvenlik İlkesi Açısından Takip Ekonomisi (GÜHFD 2016/3, s. 53-84). 

Kramer, Xandra : Provisional and Protective Measures: Article 24 Brussels Convention (= Article 31 Brussels Regulation), The Application in the Netherlands, Germany and England (Paper presented at conference on the Application of the European Private Law Conventions in a National context at the T.M.C. Asser Institute, The Hague, the Netherlands, May 18-20, 2000, s. 1-15) (Kramer-Provisional and Protective Measures). 

Kramer, Xandra : Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 461-472) (Kramer-Harmonisation). 

Kruse, John : The Law of Seizure of Goods: Debtors Rights and Remedies, Chichester 2000 (Kruse-The Law of Seizure of Goods).

Kruse, John : Bailiffs Powers, A Debtors Guide, Brighton 2006 (Kruse-Bailiffs Powers). 

Kulaksız, Cengiz : İlâmlı İcrada İcranın Geri Bırakılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1997. 

Kuntalp, Erden : Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk (Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 263-299). 

Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/

Nuhoğlu, Ayşe : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2008. 

Kuru, Baki : Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru-Nizasız Kaza).

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku, C. 2, İflâs ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971 (Kuru-İflâs ve Konkordato). 

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 1,2,3,4,5,6 İstanbul 200l (Kuru-Usul 1,2,3,4,5,6).

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku, İstanbul, C. 1 1988, C. 2 1990, C. 3 1993, C. 4 1997 (Kuru-İcra 1,2,3,4). 

Kuru, Baki : İcra Tutanakları (Makaleler, İstanbul 2006, s. 467-478) (Kuru-Tutanaklar). 

Kuru, Baki : Haczi Caiz Olmayan Şeyler (Makaleler, İstanbul 2006, s. 717-767) (Kuru-Haczi Caiz Olmayan Şeyler). 

Kuru, Baki : Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 229 (Kuru-Alacakların Haczi). 

Kuru, Baki : İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde Yapılan Değişiklikler (Bankacılar Dergisi 2003/47, s. 59-82) (Kuru-Değişiklikler).

Kuru, Baki : İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde Yapılan Değişiklikler (İktisadi Araştırmalar Vakfı/Türkiye Bankalar Birliği, İcra İflâs Kanunu’nda Değişiklikler, İstanbul 2004, s. 25-56) (Kuru-89. Madde). 

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 (Kuru-El Kitabı). 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra). 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul). 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : En Son Değişikliklere Göre Notlu-Gerekçeli İcra ve İflâs Kanunu ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs Kanunu). 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Notlu-Gerekçeli-Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Kanun). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1, 2, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-El Kitabı). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-Medenî Usul Hukuku). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-İcra ve İflâs Hukuku). 

Kuru, Baki/

Budak, Ali Cem : Tespit Davaları, İstanbul 2010. 

Lane, Suriyakumari : Free Movement of Judgments within the EEC (Int.Comp. L.Q. 1986, Vol. 35, s. 629-643). 

Larivière, Daniel Soulez : Overview of the Problems of French Civil Procedure (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 737-746). 

Legrand, Pierre : Against a European Civil Code (MLR 1997, Vol. 60, s. 44-63). 

Lhuillier, Julien/

Lhuillier-Solenik, Daria : Access to justice in Europe, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Studies No. 9, Council of Europe. 

Lhuillier, Julien/Lhuillier-Solenik, Daria/

Nucera, Géraldine Carmela/

Passalacqua, Jacqueline : Enforcement of Court Decisions in Europe, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Studies No. 8, Council of Europe. 

Lith, Hélène van : International Jurisdiction and Commercial Litigation: Uniform Rules for Contract Disputes, The Hague 2009. 

Lord Chancellor’s 

Department : Civil Procedure Rules, Practice Directions, Pre-Action Protocols and Forms, Vol. 1, 2, London 2000. 

Luiso, Francesco P. : The Law of Execution: Italian National Report (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 407-432). 

Macdonald, Roderick A. : Access to Justice in Canada Today: Scope, Scale and Ambitions (Access to Justice for a New Century: The Way Forward, Toronto 2005, s. 19-112). 

Magliveras, Konstantinos : Greece (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 135-146). 

Maher, Gerry/

Rodger, Barry J. : Provisional and Protective Remedies: The British Experience of the Brussels Convention (ICLQ 1999/48, s. 302-339). 

Manav, A. Eda : İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009. 

Mann, F.A. : Conflict of Laws and Public Law (RdC 1971, Vol. 132, s. 105-196).

Mardin, Çağrı : Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası, An-kara 2019. 

Martin, D.F. : A Comparative Study of Enforcement in England and France (Civil Justice Quarterly 1982, Vol. 1, s. 219-236). 

Martin, Raymond J./

Martin Jacques M. : France (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2002). 

Mavzer, Tahsin : İlâmlı İcrada İcranın Durdurulması (İc-ranın Geri Bırakılması- İİK m. 36), Anka-ra 2021. 

McKinney’s New York Civil Practice Law and Rules, CPLR, West Group 2001. 

Mehren, Arthur T. Von : Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A New Approach for the Hague Conference (Law and Contemporary Problems 1994, Vol. 57, s. 271-287).

Meier, Isaak : İsviçre Hukuku Açısından İcra Hukukunun Güncel Sorunları (Çev. Nilüfer Boran Güneysu) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 79-122). 

Memiş, Emin : Anayasaya Uygun Yorum, İstanbul 2007. 

Mendez, Francisco

Ramos : The Enforcement of Judgments and Other Extra-Judicial Titles under Spanish Law (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 229-260). 

Menne, Martin : Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Aile Yargısı da Dikkate Alınarak Mahkemelerin Organizasyonu (Türk-Alman Yargıçlar Semineri, 8-12 Ekim 2001, Ankara 2002, s. 49-59). 

Miller, Christopher John : Contempt of Court, Oxford 1989.

Morse, Melisa : Enforcement methods available in England and Wales (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 85-95).

Murray, Peter L./

Stürner, Rolf : German Civil Justice, Durham 2004. 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku Bilgisi, Ankara 2008 (Muşul-Bilgi).

Muşul, Timuçin : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2009 (Muşul- Usul). 

Muşul, Timuçin : Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, Tebligat Kanunu, Ankara 2011 (Muşul-İcra ve İflâs Kanunu). 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2013 (Muşul-İcra).

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukukunda; Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Ankara 2014 (Muşul-Menfi Tespit ve İstirdat Davaları).

Nagel, Heinrich/

Gottwald, Peter : Internationales Zivilprozessrecht, Köln 2007.

Namlı, Mert : Medeni Usul Hukuku’nun Yasama Üstü Kaynakları Çerçevesinde Fransız ve Türk Hukuku’nda Çelişmeli Yargılama İlkesi, Türk Sanayicileri ve İşadamaları Derneği 2010, Yayın No: 04-499 (Namlı-Çelişmeli Yargılama İlkesi). 

Namlı, Mert : Türk ve Fransız Medenî Usûl Hukuku’nda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014 (Namlı-Yar¬gılamanın Yenilenmesi).

Narmanlıoğlu, Ünal : İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Süresinde İşverene Başvuruda Bulunup Davet Edildiğinde İşe Başlamayan İşçinin Davranışına Bağlanan Sonuçlar (SİHD 2010/19, s. 12-27). 

Nart, Serdar : Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat (DEÜHFD 2007/1, s. 207-232).  

Nazaroğlu, Yavuz : Genel Olarak İdari Para Cezalarının Para Cezaları İçindeki Yeri ve Nitelikleri (Danıştay Dergisi 1974/14-15, s. 96-109). 

Neitzel, Walter : Specific Performance Injunctions and Damages in the German Law (HLR 1909, Vol. 22, s. 161-178). 

Niboyet, Marie-Laure/

Lacassagne, Sabine : National Reports-France (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 155-167). 

Nijhuis, Marion Th. : Netherlands (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 237-246). 

Oberhammer, Paul : National Reports-Austria (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 105-129). 

Oğlakçıoğlu, Onur : Medeni Usul Hukuku Yönünden Elektronik Adli İletişim, İzmir 2008. 

Oğurlu, Yücel : AİHM Kararları ve Türk İdare Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak “Ölçülülük İlkesi” (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 485-521). 

Oğuz, Arzu : Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003. 

Oğuzman, M. Kemal/

Barlas, Nami : Medenî Hukuk, İstanbul 2012. 

Oğuzman, M. Kemal/

Öz, M.Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2, İstanbul 2012 (Oğuzman/Öz-Boçlar 1, 2). 

Oğuzman, M. Kemal/

Seliçi, Özer/

Oktay-Özdemir, Saibe : Eşya Hukuku, İstanbul 2020. 

Oğuzman, M. Kemal/

Seliçi, Özer/

Oktay-Özdemir, Saibe : Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 2012 (Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir-Kişi¬ler Hukuku). 

Oktay-Özdemir, Saibe : Kişilik Hakları ve Bilgi Alma Hakkı Çerçevesinde Tapu Sicilinin Aleniliği İlkesi (Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, s. 503-528). 

Okur, Mustafa : Adlî Teminat, Ankara 2011. 

Oskay, Mustafa/Koçak, Coşkun/ 

Deynekli, Adnan/

Doğan, Ayhan : İİK Şerhi, C. 1,2,3,4,5, Ankara 2007. 

Ovacık, Mustafa : İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü, Ankara 2000.

Öden, Merih : Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara 2003. 

Ökçesiz, Hayrettin : İnsan ve Hukuk Devleti (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 35-43). 

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1979 (Önen-Medenî Yargılama). 

Önen, Ergun : İnşaî Dâva, Ankara 1981 (Önen-İnşaî Dâva).

Özbek, Mustafa : Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER 2006/2, s. 907-927) (Özbek-Adalete Erişim). 

Özbek, Mustafa Serdar : Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-292) (Özbek-Tedbirler). 

Özbek, Mustafa Serdar : İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağıyla Getirilmek İstenen Değişikliklerin Değerlendirilmesi (AÜHFD 2008/3, s. 463-524) (Özbek-Değerlendirme). 

Özbek, Mustafa Serdar : İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi (ÇT 2012/4, s. 11-39) (Özbek-Tedbiren İşe İade). 

Özbek, Mustafa Serdar : İcra ve İflâs Kanununda Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğün İhlâli Hâlinde Öngörülen Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsinin Mükerrer Cezalandırma Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2447-2511) (Özbek-Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsi). 

Özbek, Mustafa Serdar : Takip Talebinden Önce Borçludan Ödeme Ön Talebinde Bulunma Zorunluluğu (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1213-1273) (Özbek-Ödeme Ön Talebi). Özbek, Mustafa Serdar : Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden Önce İcraya Konulması (BÜHFD 2016/1, s. 37-78) (Özbek-Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlar). 

Özbek, Mustafa Serdar : Yeni İcra ve İflâs Kanunu İçin Öneriler Işığında İlâmlı İcrada İcranın Ertelenmesi (TNBHD 2018/1, s. 9-124) (Özbek-İcranın Ertelenmesi).

Özbek, Mustafa Serdar : Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı, Ankara 2022 (Özbek-Gider Avansı).  

Özbek, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2022 (Özbek-Alternatif Uyuşmazlık Çözümü). 

Özbek, Mustafa Serdar/

Ertan, Emre : İşe İade İlâmlarının İcrasında Kesinleşme Şartı (SİHD 2020/43, s. 53-76). 

Özbek Hadimoğlu, Nimet : Brüksel (I) Tüzüğü Işığında AB Hukukunda Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları, Ankara 2009 (Özbek Hadimoğlu-Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları).

Özbek Hadimoğlu, Nimet : Milletlerarası Usûl Hukukunda Geçici Hukukî Koruma, Ankara 2013 (Özbek Hadimoğlu-Geçici Hukuıkî Koruma). 

Özbek Hadimoğlu, Nimet : Türk Hukukunda Yabancı Hukukî Koruma Kararlarının Tenfizine İlişkin Bir Öneri (MİHDER 2013/2, s. 157-182) (Özbek Hadimoğlu-Öneri). 

Özbudun, Ergun : Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin Gizliliği (Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı, 1925-1975, C. 1, Ankara 1977, s. 265-295) (Özbudun-Gizlilik). 

Özbudun, Ergun : Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2021. 

Özcan, Durmuş : İşe İade Davalarında İhtiyatî Tedbir Yoluyla veya Duruşma Açılmadan İşe İadeye Karar Verilip Verilemeyeceği Meselesi (SİHD 2013/29, s. 98-107).

Özçelik, Volkan : İcra Müdürünün Takdir Yetkisi, Ankara 2014. 

Özekes, Muhammet : İcra İflâs Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999 (Özekes-İhtiyatî Haciz). 

Özekes, Muhammet : Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyatî Tedbir (DEÜHFD 2002/2, s. 89-137) (Özekes-Fikir ve Sanat Eserleri). 

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes-Hukuki Dinlenilme Hakkı). 

Özekes, Muhammet : İş Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerinin Medeni Yargılama ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (75. Yaş Günü İçin Prof.Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 479-514) (Özekes-İş Kanunu).

Özekes, Muhammet : İcra ve İflâs Kanunu’nda İhtiyatî Hacze İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi (YÜHFD 2005/2, 445-457) (Özekes-Değerlendirme). 

Özekes, Muhammet : Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları (İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul 2005, s. 131-170) (Özekes-Uygulama Sorunları). 

Özekes, Muhammet : İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan Ala¬cakların Takibi ve İcra Tazminatları (SİHD 2006/4, s. 32-38) (Özekes-İşe İade Davaları).

 Özekes, Muhammet : İhtiyatî Haciz Kararlarının Gerekçeli Olması ve Kanun Yoluna Başvuru-Bir Karar Üzerine Değerlendirme- (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 469-484) (Özekes-İhtiyatî Haciz Kararlarının Gerekçeli Olması). 

Özekes, Muhammet : İcra ve İflâs Kanununda Yer Alan Kredi Kurumları ile İlgili İcra Hükümlerinin Eleştirisi (Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 8 Haziran 2007, Ankara 2007, s. 97-122) (Özekes-Eleştiri). 

Özekes, Muhammet : Türk İcra Hukukunun Sorunları ve Temel Haklar Bakımından Genel Değerlendirme (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 265-291) (Özekes-Türk İcra Hukukunun Sorunları). 

Özekes, Muhammet : İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009 (Özekes-Temel Haklar ve İlkeler).

Özekes, Muhammet : Yeni Bir İcra Sistemi Önerisi (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 921-940) (Özekes-Yeni Bir İcra Sistemi).

Özekes, Muhammet : 100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi, İstinaf ve Temyiz, Ankara 2016 (Özekes-Yeni Kanun Yolu Sistemi).

Özekes, Muhammet : 7036 Sayılı KanunlaYapılan Değişikliklerin İşe İade Davasının Niteliği ve İcrasına Etkisi (SİHD 2018/39, s. 62-77) (Özekes-İşe İade Davasının Niteliği ve İcrası). 

Özekes, Muhammet : İstinaf İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Birliği 15. Toplantı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İsti-naf, Antalya 6-7 Ekim 2017, Ankara 2018, s. 85-112) (Özekes-Kararlar). 

Özekes, Muhammet/

Erişir, Evrim : Konusu Para Alacağı olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi (MİHDER 2006/3, s. 1235-1274). 

Özen, Mustafa : Non Bis In Idem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz) İlkesi (GÜHFD 2010/1, s. 389-417). 

Özgenç, İzzet : İflâs Suçları (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 333-367). 

Özkaya-Ferendeci,

Hamide : Kesin Hükmün Objektif Sınırları, İstanbul 2009. 

Özmumcu, Seda : İcra ve İflâs Müdürlerinin Takdir Hakkı (Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 489-514). 

Özmumcu, Seda : Cebrî İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış, İstanbul 2005 (Özmumcu-Satış). 

Özmumcu, Seda : Avrupa Birliği Külli Takip Hukukunda Temel Menfaatler Merkezi (Centre of Main Interests) ve Forum Shopping, İstanbul 2010 (Özmumcu-Avrupa Birliği Külli Takip Hukuku).

Öztan, Bilge : Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2008.

Öztek, Selçuk : Roma Medenî Usûl Hukukunun Ana Hatları (İÜHFM 1985/1-4, s. 335-372). 

Öztek, Selçuk : Avrupa Topluluğu Medeni Usul ve (Tasarı Aşamasındaki) İflâs Hukuku (MÜHF-HAD 1987/3, s. 29-39) (Öztek-Avrupa Topluluğu). 

Öztek, Selçuk : İcra ve İflâs Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İstanbul 1994 (Öztek-Aciz Vesikası). 

Öztek, Selçuk : Türk İcra Hukukunun Eleştirisi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 201-209) (Öztek-Eleştiri). 

Öztek, Selçuk : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Geçici Koruma Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı X, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilme¬si, İzmir, 1-2 Ekim 2012, Türkiye Adalet Akade¬misi, Yayın No: 26, s. 428-461) (Öztek-Geçici Koruma Hükümleri). 

Öztek, Selçuk : Türk Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf ve Temyiz, Ankara 2021 (Öztek-İstinaf ve Temyiz). 

Pekcanıtez, Hakan : Anonim Ortaklıkların İflâsı, İzmir 1991 (Pekcanıtez-İflâs). 

Pekcanıtez, Hakan : Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler (İz. B.D. 1995/2, s. 103-113) (Pekcanıtez-Yargı Reformu). 

Pekcanıtez, Hakan : Mukayeseli Hukukta Medenî Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikâyeti (Anayasa Yargısı 12, Ankara 1995, s. 257-287) (Pekcanıtez-Anayasa Şikâyeti). 

Pekcanıtez, Hakan : Medeni Yargıda Adil Yargılanma Hakkı (İz.B.D. 1997/2, s. 35-55) (Pekcanıtez-Adil Yargılanma).

Pekcanıtez, Hakan : Hukukî Dinlenilme Hakkı (Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s. 753-791) (Pekcanıtez-Hukukî Dinlenilme). 

Pekcanıtez, Hakan : Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa Usul Hukukundaki Gelişmeler (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 52-74) (Pekcanıtez-Gelişmeler). 

Pekcanıtez, Hakan : İcra Hukukunda Yapılan Yeni Düzenlemeler (Bankacılar Dergisi 2003/47, s. 83-92) (Pekcanıtez-Yeni Düzenlemeler). 

Pekcanıtez, Hakan : İİK’da İcra Hukukuna İlişkin Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara, 30 Eylül-11 Ekim 2005, Ankara 2006, s. 234-255) (Pekcanıtez-Değerlendirilme). 

Pekcanıtez, Hakan : Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı’nın Tanıtımı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi, Ankara, 8-9 Eylül 2006, Ankara 2007, s. 3-31) (Pekcanıtez-Tasarı).

Pekcanıtez, Hakan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Genel Olarak Tanıtımı (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, İstanbul Barosu Yayını, Yayın No: 129, s. 19-36) (Pekcanıtez-Tanıtım). 


Pekcanıtez, Hakan : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri (ICC IX. Milletlerarası Tahkim Semineri, Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası, 19 Nisan 2011 Ankara, s. 21-37) (Pekcanıtez-Tahkim).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet/Atalı, Murat/

Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/

Yeşilırmak, Ali/

Taş Korkmaz, Hülya : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, 3, İstanbul 2017 (Pekcanıtez-Usûl). 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Sungurtekin Özkan, Meral/

Özekes, Muhammet : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2013. 

Pekcanıtez, Hakan/

Simil, Cemil : İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, İstanbul 2017.

Pekcanıtez, Hakan/

Yeşilova, Bilgehan : Avrupa Medenî Usul Model Kanunu Tasarısı ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s. 335-367).

Perrot, Roger : Interests and consequences of the execution of court decisions in civil cases (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 9-13). 

Pham, Kim : Enforcement of Non-Monetary Foreign Judgments in Australia (Sydney Law Review 2008, Vol. 30/4, s. 663-690). 

Picardi, Nicola : Italy (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 187-189). 

Pontier, Jannetje Adriana/

Burg, Edwige : EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters According to the Case Law of the European Court of Justice, The Hague 2004.  

Postacıoğlu, İlhan E. : Dâva Teorisi Üzerinde Bazı Mülâhazalar (Makaleler ve Karar İncelemeleri, İstanbul 2011, s. 49-66) (Postacıoğlu-Dâva Teorisi). 

Postacıoğlu, İlhan E. : Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975 (Postacıoğlu-Usul). 

Postacıoğlu, İlhan E. : Konkordato, İstanbul 1965 (Postacıoğlu-Konkor¬dato). 

Postacıoğlu, İlhan E. : İflâs Hukuku İlkeleri, İstanbul 1978 (Postacıoğlu-İflâs). 

Postacıoğlu, İlhan E. : İcra Hukuku Esasları, İstanbul 1982 (Postacıoğlu-İcra). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : İcra Hukuku Esasları, İstanbul 2010 (Postacıoğlu/Altay-İcra). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 2020 (Postacıoğlu/Altay-Usûl). 

Puttfarken, Hans-Jürgen : Execution of Judgments and Means of Enforcement Available to a Court in Civil Procedure-Federal Republic of Germany (West German National Report for the XII International Congress of Comparative Law, Sydney 1986, s. 1-34) (Puttfarken-Execution). 

Puttfarken, Hans-Jürgen : Gegenwartsprobleme des Zwangsvollstreckungsrechts - Die Vollstreckung von Zivilurteilen und die Vollstrekkungsmittel des Gerichts im Recht der Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Länderberichte, Zivilrecht und Zivilprozessrecht, XII. Internationaler Kongreβ für Rechtsvergleichung 1986, Sydney und Melbourne, Australien, Baden-Baden 1987, s. 95-119) (Puttfarken-Gegenwartsprobleme). 

Rado, Türkân : Roma Hukukunda Cebrî İcra Usullerinin İnkişafı (1) (İÜHFM 1944/1-2, s. 229-240) (Rado-Cebrî İcra).

Rado, Türkân : Roma Hukuku Dersleri-Borçlar Hukuku, İstanbul 2006. 

Rauh, Theo : Germany (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 111-132).

Rechberger, Walter H./

Kodek, Georg E. : Austria (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 1, Alphen aan den Rijn 2005). 

Reçber, Kamuran : Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa 2012. 

Reisoğlu, Seza : Bankacılık Yönünden Borçlar Hukuku Kuralları, Ankara 1977. 

Reisoğlu, Seza : Bankacılık Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2007 (Reisoğlu-Şerh). 

Rençber, Altan : Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri, İstanbul 2014. 

Resnik, Judith : Managerial Judges (HLR 1982, Vol. 96, s. 374-448).

Rhee, C.H. van : Civil Procedure: A European Ius Commune? (ERPL 2000/4, Vol. 8, s. 589-611).

Rhee, C.H. van/

Verkerk, R. : Civil Procedure (Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham 2006, s. 120-134). 

Riesenfeld, Stefan A. : Collection of Money Judgments in American Law- A Historical Inventory and a Prospectus (Iowa Law Review 1957, Vol. 42, s. 155-182) (Riesenfeld-Money Judgments).

Riesenfeld, Stefan A. : Creditor’s Remedies and the Conflict of Laws-Part One: Individual Collection of Claims (CLR 1960, Vol. 60, s. 659-682) (Riesenfeld-Creditor’s Remedies).

Riesenfeld, Stefan A. : General Report from the U.S.A. (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 69-82) (Riesenfeld-General Report). 

Rigabert, F. Castillo : Spain (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 5, Alphen aan den Rijn 2002). 

Rosenberg, Leo/

Gaul, Hans Friedhelm/

Schilken, Eberhard : Zwangsvollstreckungsrecht, München 1997.

Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013. 

Saldırım, Mustafa : İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısındaki İcra Teşkilâtına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi (MİHDER 2009/1, s. 75-92).

Saraç, Coşkun : Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti (Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara 2010, s. 451-488). 

Sarı, H. Gürbüz : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole Göre Malvarlığı Haklarının Korunması, İstanbul 2010. 

Schlosser, Peter : Jurisdiction and International Judicial and Administrative Co-operation (RdC 2000, Vol. 284, s. 9-430).

Schlosser, Peter : İcra Hukukunda Öncelik Prensibi ve Anayasadaki Eşitlik İlkesi (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (MÜHF-HAD 1989/1-3, s. 135-147) (Schlosser-Öncelik Prensibi).

Schoibl, Norbert A. : Austria (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 3-23). 

Seviğ, Vasfı Reşit : Doktrin ve İçtihatlar Açısından Türk İcra ve İflas Kanunu, Ankara, C. 1 1966, C. 2 1967 (Seviğ-İcra 1, 2).

Siegel, David D. : New York Practice, St.Paul 1999.

Sigurbjörnsson, Markús : Iceland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 149-161).

Silvestri, Elisabetta : Enforcement of Civil Judgments and Orders in Italy: An Overview (Bond Law Review 2000/2, Vol. 12, s. 183-192).

Sime, Stuart : A Practical Approach to Civil Procedure, New York 2007. 

Soyaslan, Doğan : Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 1387-1412). 

Stalev, Zhivko : Regional Report from Continental Eastern Europe (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 171-189). 

Stone, Peter : The EU Commission Proposal for a Revised Version of the Brussels I Regulation (ALR 2011/2, s. 111-152). 

Storskrubb, Eva : Civil Procedure and EU Law: A Policy Area Uncovered, New York 2008. 

Storme, Marcel : Rapprochement du Droit Judiciaire de l’Union Européenne-Approximation of Judiciary Law in the European Union, Dordrecht 1994. 

Stürner, Rolf : Einstweiliger Rechtsschutz: Generalbericht (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 143-186). 

Stürner, Michael : Geçici Hukuki Himaye Tedbiri Kararlarının Kesin Hüküm Gücü Üzerine (Çev. Derya Belgin Güneş) (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 349-372) (Stürner-Kesin Hüküm). 

Sungurtekin, Meral : Karar Düzeltmenin Kanun Yolu Niteliği ve Karar Düzeltme Dilekçesinde Sebep Gösterme Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Meselesi (YD 1990/4, s. 471-489) (Sungurtekin-Karar Düzeltme). 

Sungurtekin Özkan, Meral : İcra Hukukunda Oranlılık İlkesi (Prof.Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 177-203) (Sungurtekin Özkan-Oranlılık İlkesi). 

Sungurtekin Özkan, Meral : İnşai Karar ve Özellikleri (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 553-576) (Sungurtekin Özkan-İnşai Karar). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Avrupa Birliği/Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş, Ankara 2009 (Sungurtekin Özkan-Avru¬pa Birliği Usul Hukuku). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti İlkesi ve   Medeni Yargılama Hukuku (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 553-574) (Sungurtekin Özkan-Sosyal Hukuk Devleti İlkesi). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Sosyal Devlet Bağlamında Adlî Yardım Kurumu ve Hukuksal Koruma Sigortası (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, C. 3, 10 Ocak-14 Ocak 2012, Ankara Barosu 2012, s. 172-187) (Sungurtekin Özkan-Adlî Yardım).

Sungurtekin Özkan, Meral : Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013 (Sungurtekin Özkan-Medeni Yargılama Hukuku).

Sungurtekin Özkan, Meral/

Türkoğlu Özdemir,Gökçe : Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları, Ankara 2008. 

Süral, Ceyda : Hakem Kararlarının İcrası ve İptal Davası (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 2, İzmir 2015, s. 13777-1411). 

Süzek, Sarper : İş Hukuku, İstanbul 2020. 

Şimşek, Oğuz : Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2008. 

Şimşek, Suat : Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Ne¬denleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz-I (TBBD 2010/91, s. 181-228) (Şimşek-Mülkiyet Hakkı). 

Tan, Turgut : Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Ankara 2010. 

Tandoğan, Halûk : Müşterek Hesaplar, Ankara 1959 (Tandoğan- Müşterek Hesaplar). 

Tandoğan, Halûk : Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara 2010. 


Tanör, Bülent/

Yüzbaşıoğlu, Necmi : 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2009. 

Tanrıver, Süha : Konkordato Komiseri, Ankara 1993 (Tanrıver- Konkordato). 

Tanrıver, Süha : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 (Tanrıver-İlâmlı İcra). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s. 211-236) (Tanrıver-Adil Yargılanma). 

Tanrıver, Süha : İşlevsel Açıdan Noterlik Kurumuna Yeni Bir Vizyon Kazandırılmasına Yönelik Bazı Düşünceler (Prof.Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 465-489) (Tanrıver-Düşünceler).

Tanrıver, Süha : Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014 (Tanrıver-Aile Mahkemeleri). 

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2021 (Tanrıver-Usûl 1, 2). 

Tarzia, Giuseppe : Distribution of assets (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 97-113). 

Taş-Korkmaz, Hülya : İflâs Masası, Ankara 2010. 

Taşpınar, Sema : Borçlunun Bazı Mallarının Haczedilememesi ve Nedenleri (Haczedilmezlik ve Nedenleri) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1994. 

Taşpınar-Ayvaz, Sema : İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış (75. Yaş Gü¬nü İçin Prof.Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 599-670) (Taşpınar-Ayvaz-Değişiklikler). 

Taşpınar-Ayvaz, Sema : İcra İflâs Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005. 

Taşpınar-Ayvaz, Sema : Türk Hukukunda Bir İcra Sicili Düzenlemesi Örneği: Aciz Belgesi (Vesikası) Sicili (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 579-621) (Taşpınar-Ayvaz-Aciz Belgesi). 

Tekin, Ceren : Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Çok Uluslu Şirketlerin İflâsı, İzmir 2007.

Tekinalp, Gülören/

Tekinalp, Ünal : Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul 2000. 

Tercan, Erdal : Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söyleme Yü¬kümlülüğü (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 181-212) (Tercan-Gerçe¬ği Söyleme Yükümlülüğü). 

Tercan, Erdal : Medenî Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001. 

The ILA Committee on 

International Civil and 

Commercial Litigation : Provisional Principles and Protective Measures in International Litigation (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 942-944). 

The Professional 

Law School : The Law of Equity and Trusts, Griffith College 2007. 

Théry, Philippe : Le droit français de l’exécution (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 261-322). 

Thomas, Alun : Scotland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 283-289).

Topuz, Gökçen : Hisse Haczi ve Satışı, Ankara 2009. 

Topuz, Murat : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (TBK md. 76) (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2011/Özel Sayı, s. 257-295) (Topuz-Geçici Ödemeler). 

Treitel, G.H. : Remedies for Breach of Contract: A Comparative Account, Oxford 1988. 

Tuncer Kazancı, İdil : Yargı Kararları ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar (MİHDER 2012/3, s. 75-126). 

Tunç-Yücel, Müjgan : Haksız Rekabet Hukukunda Teminat Amaçlı İhtiyatî Tedbirler (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 417-429). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Teorik ve Pratik Boşanma Yargılaması Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2009 (Tutumlu-Boşanma Yargılaması). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu, Ankara 2012 (Tutumlu-Yorum). 

Türk Hukuk Kurumu : Türk Hukuk Lûgatı, C. 1, Ankara 2021. 

Türkiye Adalet Akademisi: Mahkemelerin Yönetimi ve Adaletin Kalitesi Semineri, Ankara 25-27 Eylül 2005. 

Türkiye Adalet Bakanlığı/

Hollanda Yargı Konseyi/

İsveç Ulusal Mahkemeler

İdaresi : Türkiye Cumhuriyetinde İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi: Hukuk Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Ankara 2007. 

Türkiye Bankalar Birliği : AB Banka Denetim Hukuku ve Üye Devletlerde Denetimin Kurumsal Yapısı, 2001. 

Uçum, Mehmet : İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları (SİHD 2008/11, s. 43-58). 

Ulukapı, Ömer : Medenî Usûl Hukuku, Konya 2014. 

Umar, Bilge : İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir 1973 (Umar-Genel Teori).

Umar, Bilge : İİK m. 120, f.1 Gereğince Yapılan Alacağın Temlikinin Var Olmayan Alacağa Düşmesi-Bunun Sonuçları (İz.B.D. 1985/1-4, s. 21-26). (Umar-Alacağın Temliki). 


Umar, Bilge : Son (4949 sayılı Yasa ile Getirilen) İİK Değişikliklerinin Sınıfsal İdeolojisi Yönünden Eleştirisi (TBBD 2004/50, s. 85-96) (Umar-Eleştiri). 

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014 (Umar-Şerh). 

Umur, Ziya : Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1990. 

Uslu, Murat : Anayasa Mahkemesinin Süresi İçerisinde Mal Beyanında Bulunmama Suçunu Düzenleyen İİK m. 337/I’e İlişkin İptal Kararı Üzerine Düşünceler (THD 2008/22, s. 33-50). 

Uyar, Talih : İcra Hukukunda Mal Beyanında Bulunmama Suçu (İİK. Mad. 337) (ABD 1977/4, s. 649-652). 

Uyar, Talih : İcra ve İflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller (İcra-İflâs Suçları), Manisa 1987 (Uyar-İcra-İflâs Suçları). 

Uyar, Talih : İcra Hukukunda Haciz, Manisa 1990 (Uyar- Haciz). 

Uyar, Talih : İcra Hukukunda İlâmlı Takipler, Manisa 1991 (Uyar-İlâmlı Takipler). 

Uyar, Talih : Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu, C. 1 Ankara 1996, C. 2 İzmir 1998 (Uyar-Kanun 1, 2).

Uyar, Talih : Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında Özellikle İcra Hukuku Açısından Hâkim, Taraf ve Avukatların Rolü (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000,  s. 152-169) (Uyar-Yargılama¬nın Gecikmesi). 

Uyar, Talih : İcra ve İflâs Hukukunda Şikayet Sebepleri (I) (II) (III) (TBBD 2004/50, s. 97-120); (TBBD 2004/51, s. 163-194) (TBBD 2004/52, s. 185-230) (Uyar-Şikayet I, II, III).

Uyar, Talih : İcra Hukukunda Yürütmenin Durdurulması (Tehiri İcra) (İİK mad. 36) (MÜHFD 2005/1, s. 277-293) (Uyar-Yürütmenin Durdurulması).

Uyar, Talih : Genel Haciz Yolu ve Kambiyo Senetlerine Dayalı Takibe İlişkin Değişiklikler (YÜHFD 2005/2, s. 387-409) (Uyar-Değişiklikler).

Uyar, Talih : İhtiyatî Haciz Kararının İcrası (İİK. mad. 261) (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 491-499) (Uyar-İhtiyatî Haciz).

Uyar, Talih : Taksiratlı (Taksirli) ve Hileli İflâs (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 941-972) (Uyar-Taksirli ve Hileli İflâs).

Uyar, Talih : Tasarrufun İptâli Davasının Tarafları (İİK. mad. 277, 282) (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. 2, Ankara 2010, s. 2243-2274) (Uyar-Tasarrufun İptâli Davası).

Uyar, Talih : Borçlunun Bir İrade Beyanında Bulunmasına Mahkûm Edildiği İlam “Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir İş (Şey)” Sayılarak, Bu İşi (Şeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, İİK m. 343’e Göre Suç Teşkil Eder Mi? (Legal Hukuk Dergisi 2016/161, s. 2543-2552) (Uyar-İrade Beyanı).

Uyar, Talih/Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 3, Ankara 2014. 

Uyar, Talih/Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt : İcra Hukukunda Haciz, Ankara 2016 (Uyar/Uyar/ Uyar-Haciz). 

Uyar, Talih/Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt : 6352 Sayılı, 2.7.2012 Tarihli Kanun ve 6103 Sayılı, 14.1.2011 Tarihli Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler, Getirilen Yenilikler ve İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Son Güncel İçtihatlar, İzmir Barosu 2016 (Uyar/Uyar/ Uyar-Güncel İçtihatlar). 

Uzar, Gökçe Nazar : İcra ve İflâs Kanunu’nun Tarihsel Gelişimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001. 

Üçüncü, S. Hilal : Medenî Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin ve Sırların Korunması, İstanbul 2019. 

Ünal, Mehmet/

Başpınar, Veysel : Şeklî Eşya Hukuku, Ankara 2016. 

Ünal, Şeref : Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Ankara 2007. 

Üstündağ, Saim : İcra Dairelerinin Reorganizasyonu ve Uygulamadaki Engellerin Ortadan Kaldırılması (İBD 1993/10-11-12, s. 718-726) (Üstündağ-İcra Daireleri). 

Üstündağ, Saim : İhtiyatî Tedbir Kararının Haksızlığı Halinde Açılabilecek Olan Tazminat Davasının Şartları (Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Ankara 2010, s. 441-445) (Üstündağ-İhtiyatî Tedbir Kararının Haksızlığı). 

Üstündağ, Saim : İcra ve İflâs Kanunu’nun 89. Maddesi Üzerine (Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Ankara 2010, s. 283-294) (Üstündağ-89. Madde). 

Üstündağ, Saim : İhtiyatî Tedbirler, Geçici Hukukî Himaye (Koru¬ma) Önlemleri, İstanbul 1981 (Üstündağ-İhtiyatî Tedbirler). 

Üstündağ, Saim : Medenî Yargılama Hukuku, C. 1-2, İstanbul 2000 (Üstündağ-Usul). 

Üstündağ, Saim : İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004 (Üstündağ-İcra).

Üstündağ, Saim : İflâs Hukuku (İflâs, Konkordato, İptal Davaları), İstanbul 2009 (Üstündağ-İflâs).

Üzeltürk, Sultan : 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, İstanbul 2004. 

van Houtte, Hans : Belgium (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 27-36). 

Velidedeoğlu, Hıfzı

Veldet : Türk Medeni Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1951. 

Vélyvis, Stasys/

Mikuckiené, Vilija : Roma Hukukunda İflas Prosedürünün Doğuşu (Çev. Hande Gül Küçükkaya) (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2389-2404). 

Verbeke, Alain : Execution Officers as a Balance Wheel in Insolvency Cases (Tilburg Foreign Law Review 2001/1, Vol. 9, s. 7-18). 

Von Tuhr, Andreas : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1, 2 (Çev. Cevat Edege), Ankara 1983. 

Vuraloğu, Mehmet Oğuz : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkim Hakkındaki Hükümleri (YÜHFD, Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan, 2011/2, İstanbul 2012, s. 1055-1068).

Walbom, Allan : Denmark (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 39-48).

Walker, Wolf-Dietrich : İş Hukukunda Geçici Hukukî Korumalara İlişkin Seçilmiş Problemler (Çev. Muhammet Özekes) (MİHDER 2005/2, s. 379-389) (Walker-Seçilmiş Problemler).

Walker, Wolf-Dietrich : Alman Hukukunda Cebrî İcrada Temel Hakların İhlâli ve Korunması (Çev. Evrim Erişir) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 156-179) (Walker-Temel Hakların İhlâli). 

Walker, Wolf-Dietrich : Cebri İcrada Borçlunun Korunması (Çev. Hülya Taş Korkmaz) (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1567-1573) (Walker-Borçlunun Korunması). 

Wanger, Markus : Liechtenstein (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 203-213). 

Warne, Jonathan/

Dane, Tom : England and Wales (International Commercial Dispute Resolution, West Sussex 2009, s. 223-259). 

Weiss, Karl : Why a registrar of the court? Which registrar? (The profession of court registrar/Rechtspfleger, Multilateral meeting organised by the Council of Europe in cooperation with The Union européenne des greffiers de justice, Strasbourg, 19-21 March 1997, Council of Europe 1998, s. 7-11). 

Wiwinius, Jean-Claude : Luxembourg (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 217-225).

Woolf, Harry : Access to Justice, Final Report, Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales, London 1996. 

Woolf, Harry : “Adalete Erişim”, Nihaî Rapor (Çev. Mustafa ÖZBEK) (MİHDER 2006/2, s. 989-1002). 

Yavaş, Murat : Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haciz (İİK m. 89), İstanbul 2005 (Yavaş-Alacak Haczi). 

Yavaş, Murat : Maaş ve Ücret Haczi (TBBD 2009/84, s. 93-120) (Yavaş-Ücret Haczi). 

Yavaş, Murat : Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları İle Bu Kuralların İstisnaları, Ankara 2009 (Yavaş-Senetle İspat). 

Yavaş, Murat : Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Medeni Usul Huku-kunda Temyiz (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Birliği 15. Toplantı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İsti-naf, Antalya 6-7 Ekim 2017, Ankara 2018, s. 237-307) (Yavaş-Temyiz). 

Yavuz, Nihat : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara 2012. 

Yazar, Özlem : İcra ve İflâs Hukukunda İmzaya İtiraz ve İmzaya İtirazın Sonuçları, Ankara 2011. 

Yazıcı Tıktık, Çiğdem : Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2735-2776). 

Yessiou-Faltsi, Pelayia/

Pipsou, Lida-Maria : The Law of Execution Faced with the Social Phenomenon of ‘Overrunning into Debt’: National Report for Greece (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 323-406). 

Yeşilırmak, Ali : Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi için Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2011. 

Yeşilova, Bilgehan : Karar İncelemesi - İcra ve İflâs Kanunu’nun 337. Maddesinin [İkinci Fıkrasının (?)] Anayasaya Uygunluğu Sorunu (16. HD., 14.02.2010, 580/1202) (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2777-2810).

Yıldırım, M. Kâmil : İcra Hukukunun Anayasa ile İlişkisi ve Ölçülülük İlkesi (MÜHF-HAD 1989/1-3, s. 98-115) (Yıldırım-Ölçülülük İlkesi). 

Yıldırım, M. Kâmil : İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995 (Yıldırım-İptal Davaları). 

Yıldırım, M. Kâmil : Hileli İflas Suçları, İstanbul 2000 (Yıldırım-Hileli İflas). 

Yıldırım, M. Kâmil : Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, İstanbul 2000 (Yıldırım-İstinaf). 

Yıldırım, M. Kâmil : İstinaf (Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, C. 3, Ankara 2000, s. 175-191) (Yıldırım-Kurultay). 

Yıldırım, M. Kâmil : Kanun Yolu Olarak İstinaf (İstinaf Mahkemeleri, Uluslararası Toplantı, 7-8 Mart 2003, Türkiye Barolar Birliği 2003, s. 285- 317) (Yıldırım-Kanun Yolu).

Yıldırım, Kamil : Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara, 30 Eylül-11 Ekim 2005, Ankara 2006, s. 18-48 (Yıldırım-Çekişmesiz Yargı). 

Yıldırım, M. Kâmil : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’ndaki İlkeler ve Yargılamanın Yapısı Hakkında (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Ye¬nilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, İstanbul Barosu Yayını, Yayın No: 129, s. 37-57) (Yıldırım-İlkeler). 

Yıldırım, Mehmet Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2016.

Yılmaz, Ejder : Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak) (AÜHFD 1973/1-4, s. 271-316) (Yılmaz-Hacze Takipli Katılma). 

Yılmaz, Ejder : İflâs İdaresi, Ankara 1976 (Yılmaz-İflâs İdaresi). 

Yılmaz, Ejder : Medeni Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 1989 (Yılmaz-Yemin).  

Yılmaz, Ejder : Medenî Hukuk ve Usul Reformu, Aksak Adaletten İşleyen Adalete (Yeni Türkiye 1996/10, s. 470-493) (Yılmaz-Aksak Adalet). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 54-76) (Yılmaz-Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi).

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargıda İnsan Hakları (TBBD 1996/2, s. 149-167) (Yılmaz-İnsan Hakları).

Yılmaz, Ejder : Cumhuriyetimizin Yetmişbeş Yılında Hukuk Usulü ve Muhakemeleri Kanunu’nda ve İcra ve İflas Kanunu’nda Ortaya Çıkan Gelişmeler (TBBD 1998/3, s. 871-886) (Yılmaz-Gelişmeler).

Yılmaz, Ejder : Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin So¬runları (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları, Ankara 2001, s. 15-24, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 7) (Yılmaz-Noterliğin Sorunları).

Yılmaz, Ejder : Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, C. 1, 2, Ankara 2001 (Yılmaz-Geçici Hukukî Himaye).

Yılmaz, Ejder : “Panel Konuşması” (AİHS ve Anayasa m. 38 f.8 Açısından Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar - Panel, Ankara 1 Aralık 2001, s. 71-73) (Yılmaz-Panel Konuşması).

Yılmaz, Ejder : Dünden Bugüne İcra ve İflâs Kanunumuz (SÜHFD 2003/3-4, s. 9-45) (Yılmaz-İcra ve İflâs Kanunumuz).

Yılmaz, Ejder : “Borçlunun Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi”ne İlişkin Anayasa Hükmü ve İcra İflâs Suçları (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 493-502) (Yılmaz-İcra İflâs Suçları).

Yılmaz, Ejder : İstinaf, Ankara 2005 (Yılmaz-İstinaf).

Yılmaz, Ejder : Hakem Kararlarının Temyizi ve İptali (Milletler¬arası Tahkim Semineri, Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası, 3 Nisan 2009 Ankara, s. 107-136) (Yılmaz-Hakem Kararları).  

Yılmaz, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Ankara 2011 (Yılmaz-Sözlük).

Yılmaz, Ejder : İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler (SİHD 2006/4, s. 20-31) (Yılmaz-İşe İade Davalarında Yargılama Usulü). 

Yılmaz, Ejder : İşe İade Başvurusunun Avukat Aracılığıyla Ya¬pılabilirliği (SİHD 2009/14, s. 123-133) (Yılmaz-İşe İade Başvurusu).

Yılmaz, Ejder : İşe İade Davasında Verilen Hükmün İcra Takibine Konulması (SİHD 2010/17, s. 45-52) (Yılmaz-İcra Takibi). 

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016 (Yılmaz-İİK Şerhi). 

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2021 (Yılmaz-Islah). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 3, 4, Ankara 2021 (Yılmaz-HMK Şerhi). 

Yılmaz, Ejder/

Çağlar, Tacar : Tebligat Hukuku, Ankara 2013.

Youngs, Raymond : English, French and German Comparative Law, London 2007.

Yumak, Azmi : İhtiyaten Haczedilen Emvalin Beyanı (AD 1939/5, s. 784-790).

Yüksel, Ali Sait : Hesap Açılması ve Hesapta Tasarruf Yetkisi (Batider 1965/2, s. 221-255). 

Yüksel, Sinan H. : Pay Sahipleri Sözleşmelerinden Kaynak-lanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tah-kim (Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 2018, s. 141-168, İstan-bul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yayınları, Yayın No: 1) (Yüksel-Pay Sahipleri Söz-leşmeleri).

Zabunoğlu, Yahya Kazım : İdare Hukuku C. 1, 2, Ankara 2012. 

Zeuner, Albrecht/

Koch, Harald : Effects of Judgments (Res Judicata), International Encyclopedia of Comparati-ve Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chap-ter 9, Tübingen 1996. 

Zevkliler, Aydın : Mülkiyetin Yapısı ve Mülkiyetten Doğan Ödevler (Prof. Dr. Bülent Nuri Esen’e Armağan, Ankara 1977, s. 563- 605). 

Zimmermann, Reinhard : Roma Hukuku ve Avrupa’da Özel Hukukun Uyumlaştırılması (Çev. Birce Arslandoğan Kurşuncu) (Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. 2, İstanbul 2010, s. 1977-2011). 

Zuckerman, Adrian A.S. : Justice in Crisis: Comparative Dimensions of Civil Procedure (Comparative Perspectives of Civil Procedure, Oxford 1999, s. 3-52). 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar