Çevre Hukuku Bağlamında Türk Ceza Kanundaki

Çevre Suçları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Sacit YILMAZ
ISBN: 9786258092622
Stok Durumu: Tükendi
304,20 TL 338,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sacit YILMAZ
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 343

Çevre Hukuku Bağlamında Türk Ceza Kanunundaki Çevre Suçları
Dr. Sacit YILMAZ

Çevre Hukuku Bağlamında Türk Ceza Kanunu’ndaki Çevre Suçları başlıklı kitabımın birinci baskısının tükenmesi üzerine, ikinci baskısının yayınlanmasına karar verdik. Kitabıma ilgi gösteren değerli okuyuculara teşekkür ederim.

Kitabımın ikinci baskısı için araştırma yaptığımda, 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması’nın üzerinde durmam gerektiğini fark ettim. Çünkü New York’ta 175 ülke temsilcisinin imzaladığı bu Anlaşma, tüm Dünyanın çevre sorunlarına karşı duyduğu endişeyi, hassasiyeti ve bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çevreyi korumak için devletlere emisyon azaltımı için çeşitli yükümlülükler yükleyen, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere düşük- karbonlu ve iklime dirençli kalkınmayı sağlayacak dönüşümleri gerçekleştirmesi için finansman ve teknoloji desteği sağlaması konusunda ödevler yükleyen bu Anlaşma, çevre felaketleri ile boğuşan dünyamız için yeni bir umut ışığı olması bakımından ikinci baskıda yer almayı hak etmiş bir düzenlemedir.

Sevindiricidir ki, ülkemiz de bu Anlaşmaya taraf olmuş, “Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla da Paris Anlaşması, iç hukukumuzun bir parçası olmuştur.

Birinci baskıdan sonra yaşanan bir diğer önemli gelişme, imara aykırı ve kaçak yapılarla ilgili olarak 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren, 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. madde ile “imar barışı” adı altında yapılmış olan düzenlemedir. Özellikle TCK md.184’te yazılı İmar Kirliliğine Neden Olma suçu yönünden, imar barışı düzenlemesi üzerinde durulmuş, kanunun uygulanmasına yönelik detaylara yer verilerek, uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.

Yine ikinci baskı için hazırlık yapılırken, konu hakkında yazılmış yeni eserler gözden geçirilmiş, bu eserlerden faydalanılarak kitabın kaynakçası genişletilmiş; çevreye ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın verdiği yeni kararlar taranmış, yeni ve özellikli içtihatlara yer verilerek, uygulayıcılar için daha güncel bir kitabın ortaya çıkmasına gayret edilmiştir

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ................................................................................................... 7

ÖNSÖZ............................................................................................................................. 9

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................. 11

KISALTMALAR ............................................................................................................... 21


1. BÖLÜM

ÇEVRE VE ÇEVRE SORUNLARI


A- ÇEVRE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR .......................................................................... 23

B- ÇEVRE DEĞERLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI ......................................................... 27

a- Hava ve Hava Kirliliği ....................................................................................... 28

b- Su ve Su Kirliliği ............................................................................................... 35

c- Toprak ve Toprak Kirliliği................................................................................. 39

d- Flora ve Fauna ................................................................................................. 44

e- Kültürel Çevre.................................................................................................. 46


2. BÖLÜM

ÇEVRE VE HUKUK


A- ÇEVRE HAKKI................................................................................................... 49

B- ÇEVRE HUKUKUNUN KAYNAKLARI ................................................................... 53

a- Ulusal Düzenlemeler ....................................................................................... 54

a1- Anayasal Düzenlemeler ............................................................................ 54

a2- Yasal Düzenlemeler .................................................................................. 58

a3- Yönetmelikler ........................................................................................... 62

b- Uluslararası Düzenlemeler .............................................................................. 66

b1- Stockholm Konferansı............................................................................... 67

b2- Rio Konferansı .......................................................................................... 68

b3- Paris İklim Anlaşması ................................................................................ 71

c- Bilimsel Görüşler ve Yargısal İçtihatlar............................................................ 74

c1- Uluslararası Adalet Divanı Kararları.......................................................... 75

c2- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları .............................................. 76

c3- Anayasa Mahkemesi Kararları .................................................................. 82

c4- Danıştay Kararları ..................................................................................... 94


12 İÇİNDEKİLER

C- ÇEVRE HUKUKUNUN İLKELERİ ........................................................................100

a- Kirleten Öder İlkesi ........................................................................................100

b- Önleme İlkesi .................................................................................................104

c- Katılım İlkesi...................................................................................................108

d- İhtiyat İlkesi....................................................................................................111

D- ÇEVRENİN CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI ....................................113

a- Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunmasına Gerek Yoktur Yaklaşımı ..................113

b- Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunmasına Gerek Vardır Yaklaşımı ...................114

c- Ceza Hukukunun Çevreye Müdahalesi Nasıl Olmalıdır? ................................116

d- Çevre Suçlarıyla Mücadelenin Önemi............................................................117

e- Salvador Deklarasyonu ve Avrupa Birliği Direktifi .........................................119

f- Avrupa Birliği’nin 2008/99/EC Sayılı Direktifi ................................................119

E- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVRE SUÇLARI .................................................121

a- Çin Halk Cumhuriyeti Çevre Ceza Hukuku .....................................................121

b- Singapur Çevre Ceza Hukuku .........................................................................124

c- Kanada Çevre Ceza Hukuku ...........................................................................125

d- ABD Çevre Ceza Hukuku ................................................................................129

e- İsveç Çevre Ceza Hukuku ...............................................................................133


3. BÖLÜM


TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA ÇEVRE SUÇLARI


I- ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK 181) ..........................................136

A- ATIK VEYA ARTIKLARLA ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK

181/1) ............................................................................................................137

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri.............................................................137

2- Suçun Maddi Unsurları............................................................................140

a- Suçun Faili ........................................................................................140

b- Suçun Mağduru ................................................................................141

c- Suçun Konusu...................................................................................144

d- Suçun Fiili .........................................................................................144

3- Suçun Manevi Unsuru.............................................................................152

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ...............................................................152

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri ..................................................................153

a- Teşebbüs ..........................................................................................153

b- İştirak................................................................................................154

c- İçtima................................................................................................155


İÇİNDEKİLER 13

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................ 160

a- Yaptırım ........................................................................................... 160

b- Yargılama Usulü ............................................................................... 160

B- ATIK VEYA ARTIKLARI İZİNSİZ OLARAK ÜLKEYE SOKMA SUÇU (TCK

181/2)............................................................................................................ 162

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri ............................................................ 162

2- Suçun Maddi Unsurları ........................................................................... 162

a- Suçun Faili........................................................................................ 162

b- Suçun Mağduru................................................................................ 163

c- Suçun Konusu .................................................................................. 163

d- Suçun Fiili......................................................................................... 165

3- Suçun Manevi Unsuru ............................................................................ 166

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru............................................................... 166

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................................................. 167

a- Teşebbüs.......................................................................................... 167

b- İştirak ............................................................................................... 167

c- İçtima ............................................................................................... 167

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................ 168

a- Yaptırım ........................................................................................... 168

b- Yargılama Usulü ............................................................................... 168

7- Suçun Nitelikli Halleri.............................................................................. 168

8- Suçun Tüzel Kişi Tarafından İşlenmesi .................................................... 171

II- ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK 182) ........................................ 176

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri ................................................................... 177

2- Suçun Maddi Unsurları.................................................................................. 177

a- Suçun Faili............................................................................................... 177

b- Suçun Mağduru ...................................................................................... 177

c- Suçun Konusu ......................................................................................... 177

d- Suçun Fiili................................................................................................ 178

d1- Çevreye Zarar Verecek Şekilde, Atık veya Artıkların Toprağa,

Suya veya Havaya Verilmesi ............................................................ 178

d2- Atık veya Artıkların, Toprakta, Suda veya Havada Kalıcı Etki

Bırakması ......................................................................................... 180

d3- Atık veya Artıkların İnsan veya Hayvanlar Açısından Tedavisi

Zor Hastalıkların Ortaya Çıkmasına, Üreme Yeteneğinin

Körelmesine, Hayvanların veya Bitkilerin Doğal Özelliklerini

Değiştirmeye Neden Olabilecek Niteliklere Sahip Olması ............... 181


14 İÇİNDEKİLER

3- Suçun Manevi Unsuru....................................................................................182

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru......................................................................183

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri .........................................................................184

a- Teşebbüs ve İştirak..................................................................................184

b- İçtima ......................................................................................................184

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ...............................................................184

a- Yaptırım...................................................................................................184

b- Yargılama Usulü ......................................................................................185

III. GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU (TCK 183)....................................................187

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri....................................................................189

2- Suçun Maddi Unsurları ..................................................................................190

a- Suçun Faili ...............................................................................................190

b- Suçun Mağduru.......................................................................................191

c- Suçun Konusu..........................................................................................191

d- Suçun Fiili ................................................................................................191

3- Suçun Manevi Unsuru....................................................................................194

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru......................................................................194

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri .........................................................................195

a- Teşebbüs .................................................................................................195

b- İştirak ......................................................................................................195

c- İçtima ......................................................................................................195

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ...............................................................196

a- Yaptırım...................................................................................................196

b- Yargılama Usulü ......................................................................................197

IV- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (TCK 184) ...........................................199

A- GENEL AÇIKLAMALAR ....................................................................................199

B- YAPI RUHSATI ALINMADAN BİNA YAPMAK (TCK 184/1)................................201

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri.............................................................201

2- Suçun Maddi Unsurları............................................................................202

a- Suçun Faili ........................................................................................202

b- Suçun Mağduru ................................................................................203

c- Suçun Konusu...................................................................................203

d- Suçun Fiili .........................................................................................203

3- Suçun Manevi Unsuru.............................................................................210


İÇİNDEKİLER 15

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru............................................................... 210

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................................................. 210

a- Teşebbüs.......................................................................................... 210

b- İştirak ............................................................................................... 211

c- İçtima ............................................................................................... 211

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................ 213

a- Yaptırım ........................................................................................... 213

b- Yargılama Usulü ............................................................................... 213

C- RUHSATSIZ İNŞAATLARIN ŞANTİYELERİNE ALTYAPI BAĞLANTISI

YAPILMASINA MÜSAADE ETMEK SUÇU (TCK 184/2)..................................... 213

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri ............................................................ 213

2- Suçun Maddi Unsurları ........................................................................... 214

a- Suçun Faili........................................................................................ 214

b- Suçun Mağduru................................................................................ 215

c- Suçun Konusu .................................................................................. 215

d- Suçun Fiili......................................................................................... 215

3- Suçun Manevi Unsuru ............................................................................ 216

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru............................................................... 217

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................................................. 217

a- Teşebbüs.......................................................................................... 217

b- İştirak ............................................................................................... 217

c- İçtima ............................................................................................... 218

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................ 218

a- Yaptırım ........................................................................................... 218

b- Yargılama Usulü ............................................................................... 218

D- YAPI KULLANMA İZNİ ALINMAMIŞ BİNALARDA HERHANGİ BİR SINAÎ

FAALİYETİN İCRASINA MÜSAADE ETMEK SUÇU (TCK 184/3)......................... 219

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri ............................................................ 219

2- Suçun Maddi Unsurları ........................................................................... 219

a- Suçun Faili........................................................................................ 219

b- Suçun Mağduru................................................................................ 220

c- Suçun Konusu .................................................................................. 220

d- Suçun Fiili......................................................................................... 220

3- Suçun Manevi Unsuru ............................................................................ 222

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru............................................................... 223


16 İÇİNDEKİLER

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri ..................................................................223

a- Teşebbüs ..........................................................................................223

b- İştirak................................................................................................223

c- İçtima................................................................................................224

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................224

a- Yaptırım............................................................................................224

b- Yargılama Usulü................................................................................224

7- TCK 184. Maddenin Zaman ve Yer Bakımından Uygulama Alanı ............224

8- Etkin Pişmanlık ........................................................................................229

9- Suçla İlgili Uygulamaya Yönelik Yargıtay Kararları...................................230

V- ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU (TCK 185)........................................................240

A- KASTEN ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU (TCK 185/1) .....................................241

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri.............................................................241

2- Suçun Maddi Unsurları............................................................................241

a- Suçun Faili ........................................................................................241

b- Suçun Mağduru ................................................................................241

c- Suçun Konusu...................................................................................242

d- Suçun Fiili .........................................................................................242

3- Suçun Manevi Unsuru.............................................................................246

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ...............................................................246

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri ..................................................................246

a- Teşebbüs ..........................................................................................246

b- İştirak................................................................................................246

c- İçtima................................................................................................246

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................247

a- Yaptırım............................................................................................247

b- Yargılama Usulü................................................................................247

B- TAKSİRLE ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU (TCK 185/2) ...................................247

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri.............................................................247

2- Suçun Maddi Unsurları............................................................................248

a- Suçun Faili ........................................................................................248

b- Suçun Mağduru ................................................................................248

c- Suçun Konusu...................................................................................248

d- Suçun Fiili .........................................................................................248


İÇİNDEKİLER 17

3- Suçun Manevi Unsuru ............................................................................ 248

4- Hukuka Aykırılık Unsuru ......................................................................... 249

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................................................. 249

a- Teşebbüs.......................................................................................... 249

b- İştirak ............................................................................................... 249

c- İçtima ............................................................................................... 249

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................ 249

a- Yaptırım ........................................................................................... 249

b- Yargılama Usulü ............................................................................... 249

VI- RADYASYON YAYMA SUÇU (TCK 172)............................................................. 251

A- RADYASYONA TABİ TUTMA SUÇU (TCK 172/1) ............................................. 252

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri ............................................................ 252

2- Suçun Maddi Unsurları ........................................................................... 252

a- Suçun Faili........................................................................................ 252

b- Suçun Mağduru................................................................................ 252

c- Suçun Konusu .................................................................................. 253

d- Suçun Fiili......................................................................................... 255

3- Suçun Manevi Unsuru ............................................................................ 255

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru............................................................... 255

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................................................. 255

a- Teşebbüs.......................................................................................... 255

b- İştirak ............................................................................................... 256

c- İçtima ............................................................................................... 256

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................ 256

a- Yaptırım ........................................................................................... 256

b- Yargılama Usulü ............................................................................... 257

B- RADYASYON YAYMA, ATOM ÇEKİRDEKLERİNİN PARÇALANMASI

SÜRECİNE ETKİDE BULUNMA SUÇU (TCK 172/3)........................................... 257

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri ............................................................ 257

2- Suçun Maddi Unsurları ........................................................................... 257

a- Suçun Faili........................................................................................ 257

b- Suçun Mağduru................................................................................ 258

c- Suçun Konusu .................................................................................. 258

d- Suçun Fiili......................................................................................... 259

3- Suçun Manevi Unsuru ............................................................................ 260


18 İÇİNDEKİLER

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ...............................................................260

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri ..................................................................260

a- Teşebbüs ..........................................................................................260

b- İştirak................................................................................................260

c- İçtima................................................................................................260

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................261

a- Yaptırım............................................................................................261

b- Yargılama Usulü................................................................................261

C- TAKSİRLİ OLARAK RADYASYON YAYMA, ATOM ÇEKİRDEKLERİNİN

PARÇALANMASI SÜRECİNE ETKİDE BULUNMA SUÇU (TCK 172/4) ................261

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri.............................................................261

2- Suçun Maddi Unsurları............................................................................261

a- Suçun Faili ........................................................................................261

b- Suçun Mağduru ................................................................................262

c- Suçun Konusu...................................................................................262

d- Suçun Fiili .........................................................................................262

3- Suçun Manevi Unsuru.............................................................................263

4- Suçun Özel Görünüş Şekilleri ..................................................................263

a- Teşebbüs ..........................................................................................263

b- İştirak................................................................................................263

c- İçtima................................................................................................263

5- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü ........................................................263

a- Yaptırım............................................................................................263

b- Yargılama Usulü................................................................................264

VII- TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL

DEĞİŞTİRMESİ SUÇU (TCK 174).......................................................................264

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri....................................................................267

2- Suçun Maddi Unsurları ..................................................................................267

a- Suçun Faili ...............................................................................................267

b- Suçun Mağduru.......................................................................................267

c- Suçun Fiili ................................................................................................267

c1- Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması ve İhraç

Edilmesi ............................................................................................267

c2- Önemsiz Tür ve Miktarda Patlayıcı Madde Satın Almak, Kabul

Etmek veya Bulundurmak ................................................................274

3- Suçun Manevi Unsuru....................................................................................275


İÇİNDEKİLER 19

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ..................................................................... 275

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri......................................................................... 276

a- Teşebbüs................................................................................................. 276

b- İştirak...................................................................................................... 277

c- İçtima...................................................................................................... 277

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü............................................................... 278

a- Yaptırım .................................................................................................. 278

b- Yargılama Usulü...................................................................................... 279

7- Suçla İlgili Uygulamaya Yönelik Yargıtay Kararları......................................... 279

VIII- ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK 193)........................................ 283

1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri ................................................................... 283

2- Suçun Maddi Unsurları.................................................................................. 283

a- Suçun Faili............................................................................................... 283

b- Suçun Mağduru ...................................................................................... 283

c- Suçun Konusu ......................................................................................... 284

d- Suçun Fiili................................................................................................ 284

3- Manevi Unsur................................................................................................ 286

4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ..................................................................... 286

5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri......................................................................... 286

a- Teşebbüs................................................................................................. 286

b- İştirak...................................................................................................... 286

c- İçtima...................................................................................................... 287

6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü............................................................... 287

a- Yaptırım .................................................................................................. 287

b- Yargılama Usulü...................................................................................... 287

EKLER .................................................................................................................. 291

EK 1- ÇEVRE KANUNU ................................................................................................. 291

EK 2- KABAHATLER KANUNU ...................................................................................... 320

KAYNAKÇA .......................................................................................................... 335

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar