Ceza Muhakemesi Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Yener ÜNVER - Hakan HAKERİ
ISBN: 9786052648193
2.430,00 TL 2.700,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yener ÜNVER, Hakan HAKERİ
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 22
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 2510

Yener Ünver, Hakan Hakeri

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ ..................................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER............................................................................................................................. 9

KISALTMALAR VE İŞARETLER ................................................................................................. 35


1. KISIM


CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler


§ 1. KAVRAM ................................................................................................................. 39

§ 2. 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU...................................... 41

§ 3. YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YER ALMAYAN KURUM VE

KAVRAMLAR ........................................................................................................... 42

I. ŞAHSİ DAVA ........................................................................................................... 43

II. ŞAHSİ HAK DAVASI................................................................................................. 43

III. YASAK HAKLARIN İADESİ........................................................................................ 43

IV. CEZA KARARNAMESİ.............................................................................................. 43

V. ACELE İTİRAZ.......................................................................................................... 44

VI. KEFALETLE SALIVERME .......................................................................................... 44

VII. KURAL OLARAK GIYABİ TUTUKLAMA..................................................................... 44

VIII. KARAR DÜZELTME ................................................................................................. 45

IX. CEZALARIN İNFAZINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ............................................................. 45

X. YÜRÜRLÜK KANUNU İLE KALDIRILAN KANUNLAR ................................................. 45

§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ ............................................................. 45

§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI ............................................................... 45

§ 6. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARININ YORUMU ......................................................... 48

§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ ................................................ 49

I. İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İLKELER ............................................ 49

1. HUKUK DEVLETİ İLKESİ.................................................................................... 49

2. İŞKENCE YASAĞI.............................................................................................. 50

3. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ .......................................................................................... 51

4. ADİL (DÜRÜST) YARGILANMA HAKKI .............................................................. 52

a) Genel Olarak ............................................................................................ 52

b) Silahların Eşitliği....................................................................................... 55

c) Bağımsız ve Tarafsız Hâkim...................................................................... 55

d) Meram Anlatma ...................................................................................... 55

e) Savunma Hakkı ........................................................................................ 58

f) Makul Sürede Yargılanma Hakkı.............................................................. 61

g) Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı............................................... 64


10 İçindekiler

5. İSNADI VE HAKLARI ÖĞRENME HAKKI............................................................ 64

6. MASUM SAYILMA HAKKI ................................................................................ 65

7. DÖKÜMAN OLUŞTURMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DOSYAYI İNCELEME HAKKI........ 67

II. DEVLETİN YARGI VE CEZA TEKELİNE SAHİP OLMASI .............................................. 68

III. KIYASIN MÜMKÜN OLMASI ................................................................................... 69

IV. MUHAKEMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKELER............................................. 70

1. CEZA MUHAKEMESİNİN KAMUSALLIĞI İLKESİ ................................................ 70

2. DOĞAL YARGIÇ İLKESİ..................................................................................... 72

3. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ.......................................................... 73

a) Genel Olarak ............................................................................................ 73

b) İlkenin İstisnaları ..................................................................................... 74

c) İlkenin Sonucu......................................................................................... 75

d) Maslahata Uygunluk İlkesi....................................................................... 76

4. DAVASIZ MUHAKEME YAPILMAMASI İLKESİ .................................................. 76

a) Asli Dava-Tali Dava Ayrımı....................................................................... 76

b) İlke........................................................................................................... 77

c) İlkenin İstisnaları ..................................................................................... 81

V. MUHAKEMENİN ŞEKLİNE İLİŞKİN İLKELER ............................................................. 82

1. SÖZLÜLÜK İLKESİ ............................................................................................ 82

2. ALENİLİK İLKESİ ............................................................................................... 83

3. ÇABUKLUK İLKESİ............................................................................................ 87

VI. İSPATA İLİŞKİN İLKELER.......................................................................................... 87

1. DELİLLERİN MÜŞTEREKLİĞİ (KOLEKTİFLİĞİ) İLKESİ.......................................... 87

2. DELİLLERİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ ..................................................... 89

3. DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI İLKESİ ............................................... 91

4. DELİLLERİN SERBESTÇE ELDE EDİLMESİ – SERBESTÇE

DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ............................................................................ 94

a) İlke........................................................................................................... 94

b) Sınırlandırılması....................................................................................... 98

c) İstisnaları ................................................................................................. 98

5. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ........................................................... 99

6. NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE İLKESİ .............................................. 104

7. FARKLI YARGI YERLERİNİN TESPİTLERİNİN BAĞLAYICILIĞI............................ 107

a) Genel Olarak .......................................................................................... 107

b) İdari Yargıda Verilen Hükümlerin Ceza Mahkemelerini Bağlayıcılığı ..... 110

§ 8. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ.......................................................................112

I. BİRİNCİ DERECE MUHAKEME .............................................................................. 112

II. İKİNCİ DERECE MUHAKEME................................................................................. 113

III. ÜÇÜNCÜ DERECE MUHAKEME ............................................................................ 114


İçindekiler 11


İKİNCİ BÖLÜM


Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulama Alanı


§ 1. KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI ................................................................ 115

§ 2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI ................................................................... 115

§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI ............................................................. 115

I. GENEL OLARAK .................................................................................................... 115

II. SONUÇLARI .......................................................................................................... 118

III. DERHAL UYGULAMA İLKESİNİN İSTİSNALARI ....................................................... 121

IV. İSPAT ARAÇLARI AÇISINDAN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ........................ 122

§ 4. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI ................................................................... 123


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muhakeme Engelleri


§ 1. GENEL OLARAK ...................................................................................................... 125

§ 2. ÇEŞİTLERİ............................................................................................................... 126

I. ŞİKÂYET................................................................................................................ 126

1. GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................................... 126

2. CEZA MUHAKEMESİ AÇISINDAN ŞİKÂYET KURUMU..................................... 126

II. İZİN ...................................................................................................................... 129

III. TALEP ................................................................................................................... 131

IV. KARAR .................................................................................................................. 131

V. DAVA SÜRESİ ....................................................................................................... 131

VI. YARGI VE AÇILMIŞ DAVA BULUNMASI................................................................. 131

VII. ÖN ÖDEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ................................................................... 132

VIII. DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI................................................ 133

IX. AF......................................................................................................................... 133

X. UZLAŞTIRMA........................................................................................................ 133

XI. YAZILI BAŞVURU................................................................................................... 133

XII. SANIĞIN HAZIR BULUNMAMASI .......................................................................... 134

XIII. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI .................................................... 135

XIV. BEKLETİCİ MESELENİN ÇÖZÜMÜ ......................................................................... 135

§ 3. DAVA VE YARGILAMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI ............ 136


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ceza Muhakemesi İşlemleri


§ 1. İŞLEMLERİN MADDİ YAPILARINA GÖRE TASNİFİ .................................................... 138

I. SÖZLÜ İŞLEMLER.................................................................................................. 138

II. YAZILI İŞLEMLER................................................................................................... 138

III. EYLEMLİ İŞLEMLER............................................................................................... 138

IV. ELEKTRONİK İŞLEMLER .......................................................................................... 139


12 İçindekiler

§ 2. İŞLEMİ YAPANA GÖRE MUHAKEME İŞLEMLERİNİN TASNİFİ...................................140

I. HÂKİM İŞLEMLERİ ................................................................................................ 140

1. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ KARARLAR..................... 140

a) Soruşturma Aşamasında ....................................................................... 140

b) Kovuşturma Aşamasında....................................................................... 140

aa) Son Karar ....................................................................................... 140

bb) Ara Karar ....................................................................................... 141

2. DURUŞMA YAPILARAK VEYA DURUŞMA YAPILMAKSIZIN VERİLEN

KARARLAR .................................................................................................... 141

II. SAVCI İŞLEMLERİ.................................................................................................. 141

III. SAVUNMA İŞLEMLERİ .......................................................................................... 142

§ 3. MUHAKEME İŞLEMLERİNDE SÜRELER.....................................................................142

I. ÇEŞİTLERİ ............................................................................................................. 142

II. SÜRELERİN HESAPLANMASI ................................................................................ 143

III. ESKİ HALE GETİRME............................................................................................. 144

§ 4. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ ..............................................................146

I. DOĞRUDAN BİLDİRİMLER.................................................................................... 147

1. TEFHİM......................................................................................................... 147

2. YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİ............................................................................ 147

3. ÖTEKİ BİLDİRİMLER....................................................................................... 148

II. VASITALI BİLDİRİMLER......................................................................................... 148

1. YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİYLE ...................................................................... 149

2. GÖSTERME YOLUYLA.................................................................................... 149

3. SÖZLE............................................................................................................ 149

4. İLAN YOLUYLA .............................................................................................. 149

a) Asma Suretiyle ...................................................................................... 150

b) Gazete Aracılığıyla ................................................................................. 150

5. TELEFON, TELGRAF, FAKS VE ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA ........................ 150

§ 5. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI .....................................150

I. YOKLUK ................................................................................................................ 151

II. HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN)................................................................................... 152

1. MUTLAK HÜKÜMSÜZLÜK ............................................................................. 152

2. NİSPİ HÜKÜMSÜZLÜK................................................................................... 152

III. HAK DÜŞÜMÜ...................................................................................................... 153

IV. KABUL EDİLMEZLİK .............................................................................................. 153

§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ................................. 153


İçindekiler 13


2. KISIM

MUHAKEMEDE ROL ALANLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Muhakeme Süjeleri


§ 1. HÂKİM................................................................................................................... 155

I. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI ............................................................................ 156

1. GENEL OLARAK ............................................................................................. 156

2. ÇOCUK MAHKEMESİ VE ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ............................. 157

a) Genel Olarak .......................................................................................... 157

b) Çocuk Mahkemesi ................................................................................. 157

c) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi.................................................................. 158

II. HÂKİMİN GÖREV VE YETKİSİ ................................................................................ 158

1. GÖREV .......................................................................................................... 158

a) Genel Olarak .......................................................................................... 158

b) Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi......................................................... 159

C Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi........................................................... 160

e) İstisnalar ............................................................................................... 162

aa) Bağlantı Nedeniyle Yüksek Görevli Mahkemede Yargılama .......... 162

aaa) Tanım................................................................................... 162

bbb) Bağlantının Sonuçları........................................................... 163

aaaa) Davaların Birleştirilmesi .......................................... 163

(1) Fayda, Gereklilik ve Olanak Bulunması ................... 165

(2) Birleştirme Yasağı.................................................... 166

(3) Birleştirmenin Sonuçları.......................................... 167

(4) CMK 10 ve 16’nın Birlikte Uygulanması Durumu .... 167

bbbb) Nispi Muhakeme Yapma ......................................... 167

cccc) Bekletici Sorun Sayma ............................................. 169

bb) Yüksek Görevli Mahkemede Açılmış Bir Davanın Alt Görevli

Mahkemeye Gönderilememesi ..................................................... 169

f) Görev Uyuşmazlığı................................................................................. 171

g) Görevli Olmayan Hâkim ve Mahkemenin İşlemleri ............................... 175

2. YETKİ............................................................................................................. 176

a) Kural ...................................................................................................... 176

b) Yetki Kuralları ........................................................................................ 177

aa) Türkiye’de İşlenen Suçlar............................................................... 177

aaa) Ana Kural: Suçun İşlendiği Yer ............................................. 177

bbb) Yedek Kurallar (Özel Yetki) .................................................. 178

ccc) İstisnalar.............................................................................. 178

bb) Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar....................................................... 180

aaa) Genel Yetki .......................................................................... 180

bbb) Özel Yetki............................................................................. 181

cc) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla

İşlenen Suçlarda Yetki.................................................................... 181

aaa) Ülke İçinde Yetki.................................................................. 181


14 İçindekiler

bbb) Ülke Dışında Yetki ............................................................... 181

c) İstisnalar................................................................................................ 182

aa) Bağlantılı Suçlarda Yetki ................................................................ 182

bb) Davanın Nakli ................................................................................ 182

aaa) Hukuki veya Fiili Sebeplerle Davanın Nakli.......................... 182

bbb) Kamu Güvenliği İçin Tehlikeli Olması Nedeniyle Davanın

Nakli ..................................................................................... 183

cc) İstinabe ......................................................................................... 183

d) Duruşmanın Aynı İlde Başka Yerde Yapılması ....................................... 184

e) Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık............................................ 184

f) Yetkisizlik İddiası.................................................................................... 184

aa) Genel Olarak ................................................................................. 184

bb) Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri ..................... 186

3. BELİRLİ MAHKEMELERİN YARGI YETKİSİNE TABİ KİŞİLER.............................. 186

4. NİYABET........................................................................................................ 188

5. YARGI ORGANLARI ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ UYUŞMAZLIKLARI ..................... 188

III. HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI............................................................ 189

1. TARAFSIZLIK .................................................................................................... 191

a) Hâkimin Yasaklanması........................................................................... 191

aa) Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller .......................................... 192

bb) Yargılamaya Katılamayacak Hâkim ................................................ 193

b) Hâkimin Reddi ....................................................................................... 197

aa) Kavram .......................................................................................... 197

bb) İhsas-ı Rey ..................................................................................... 199

aaa) Kavram ................................................................................ 199

bbb) İhsası Reyin Kabul Edildiği Mahkeme Kararları ................... 200

ccc) İhsası Reyin Kabul Edilmediği Mahkeme Kararları .............. 201

cc) Hâkimin Reddini İsteyebilecek Olanlar.......................................... 202

dd) Hâkimin Reddi İsteminin Süresi..................................................... 202

aaa) Yasaklılık Nedenine Dayanan Ret İsteminin Süresi ............. 202

bbb) Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı

Hâkimin Reddi İsteminin Süresi .......................................... 202

ee) Ret İsteminin Usulü....................................................................... 203

ff) Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme........................ 204

gg) Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun

Yolları ............................................................................................ 204

hh) Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler ............................... 205

c) Hâkimin Çekinmesi................................................................................ 205

2. BAĞIMSIZLIK................................................................................................. 206

§ 2. SAVCI VE YARDIMCISI ............................................................................................208

I. SAVCININ HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................................................. 208

II. BAŞSAVCILIK ........................................................................................................ 212

III. BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ ................................................................................. 212


İçindekiler 15

IV. SAVCININ GÖREVLERİ .......................................................................................... 213

1. BAŞSAVCI TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME GÖREVİ ..... 213

2. SORUŞTURMA GÖREVİ ................................................................................. 213

3. KAMU DAVASININ AÇILMASINI TALEP ETME VE YÜRÜTME GÖREVİ............ 215

4. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURMA GÖREVİ.............................................. 216

5. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA GÖREVİ...................................................... 216

6. CEZALARIN İNFAZI GÖREVİ ........................................................................... 216

7. KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMA GÖREVİ ......................... 216

V. SAVCININ YETKİSİ................................................................................................. 216

VI. SAVCININ REDDİ .................................................................................................. 218

VII. ÇOCUK BÜROSU................................................................................................... 218

VIII. SAVCININ YARDIMCISI: KOLLUK ........................................................................... 218

1. GENEL OLARAK ............................................................................................. 218

2. ADLİ KOLLUK................................................................................................. 219

a) Genel Olarak .......................................................................................... 219

b) Adli Kolluğun Soruşturma Aşamasındaki Fonksiyonu............................ 220

c) Kamu Görevlilerinin Adli Görevin İcrası Sırasında İşlediği Suçlara

İlişkin Soruşturma.................................................................................. 221

d) Adli Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde

Yetkisi .................................................................................................... 223

3. KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ............................................................................ 223

4. ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ...................................................................... 223

IX. SULH CEZA HÂKİMİ (ZORUNLULUK SAVCISI)........................................................ 225

§ 3. ŞÜPHELİ VE SANIK ................................................................................................. 226

I. ŞÜPHELİ VE SANIK KAVRAMLARI ......................................................................... 226

II. ŞÜPHELİLİK VE SANIKLIĞIN ŞARTLARI .................................................................. 227

1. GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA ................................................................... 227

2. BELLİ OLMA................................................................................................... 228

III. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN HAKLARI............................................................................. 229

1. SAVUNMA HAKKI .......................................................................................... 229

2. LEKELENMEME HAKKI ................................................................................... 232

3. HAKLARINI VE YAPILAN İSNADI ÖĞRENME HAKKI........................................ 233

4. YAKINLARINA HABER VERİLMESİNİ İSTEME HAKKI....................................... 235

5. HÂKİM VEYA BİR ADLİ MAKAM ÖNÜNE ÇIKMA VE İTİRAZ HAKKI................. 235

IV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................................................. 235

1. İFADE VE SORGU........................................................................................... 236

2. HAZIR BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ............................................................... 236

3. KARARLARA BOYUN EĞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................................ 237

§ 4. MÜDAFİ................................................................................................................. 238

I. KAVRAM .............................................................................................................. 238

II. MÜDAFİ OLABİLMENİN ŞARTLARI........................................................................ 238

III. MÜDAFİİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ........................................................ 239


16 İçindekiler

1. MÜDAFİİN SEÇİMİ ........................................................................................ 239

2. MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ.................................................................. 239

a) Şüpheli veya Sanığın Müdafi Seçebilecek Durumda Olmaması............. 241

b) On Sekiz Yaşından Küçüklere, Sağır veya Dilsizlere, Malullere

Müdafi Görevlendirilmesi...................................................................... 241

c) Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda

Müdafi Görevlendirilmesi...................................................................... 242

d) Kanunumuzdaki Diğer Mecburi Müdafilik Halleri ................................. 243

IV. MÜDAFİLİK STATÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ............................................................... 245

V. MÜDAFİİN YETKİLERİ VE ÖDEVLERİ ..................................................................... 246

1. MÜDAFİİN YETKİLERİ .................................................................................... 246

a) Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi............................................... 247

aa) Soruşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma

Yetkisi ............................................................................................ 247

bb) Kovuşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma

Yetkisi ............................................................................................ 249

b) Hazır Bulunma Yetkisi ............................................................................ 249

aa) Yetkinin Geçerli Olduğu Aşamalar................................................. 249

bb) Yetkinin Sınırlandırılması............................................................... 251

cc) Yetkinin Kapsamı........................................................................... 251

c) Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi................................. 251

d) Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi ......................................................... 252

2. MÜDAFİİN ÖDEVLERİ.................................................................................... 253

a) Görevini Yerine Getirmesi ve Görevden Yasaklanması ......................... 253

b) Sır Saklama Yükümlülüğü ...................................................................... 255

c) Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü.............................................................. 256

VI. MÜDAFİ SAYISI .................................................................................................... 257

VII. BİRDEN FAZLA ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİİLİĞİNİN ÜSTLENİLMESİ............ 257


İKİNCİ BÖLÜM

Muhakemeye Katılanlar


§ 1. TANIK.....................................................................................................................258

I. KAVRAM .............................................................................................................. 258

II. KİMLER TANIK OLABİLİR? .................................................................................... 259

III. TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ................................................................................ 262

1. HAZIR BULUNMA .......................................................................................... 262

2. BEYANDA BULUNMA .................................................................................... 263

a) Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnaları..................................... 264

aa) Mutlak Olarak Tanıklıktan Çekinme .............................................. 264

bb) Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme ........ 265

cc) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık ............................ 266

dd) Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklık Yapmaktan Çekinme...... 268

ee) Basın Kanunu Gereğince Tanıklıktan Çekinme .............................. 269


İçindekiler 17

b) Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi........................................... 269

c) Doğru Beyanda Bulunma....................................................................... 269

3. YEMİN ETME................................................................................................. 269

a) Yeminin Biçimi ....................................................................................... 270

b) Yemin Verilmeyen Tanıklar.................................................................... 270

IV. SORUŞTURMA SIRASINDA TEŞHİS........................................................................ 271

V. TANIKLARIN DİNLENMESİ .................................................................................... 272

VI. TANIĞIN HAKLARI ................................................................................................ 273

VII. TANIĞIN KORUNMASI.......................................................................................... 274

§ 2. BİLİRKİŞİ................................................................................................................ 277

I. KAVRAM .............................................................................................................. 277

1. GENEL OLARAK ............................................................................................. 277

2. TERCÜMAN................................................................................................... 282

II. BİLİRKİŞİNİN ATANMASI....................................................................................... 282

III. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU ............................................................. 284

1. SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER ................ 284

2. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİLİNCİNİN İNCELENMESİ ....................................... 285

3. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI ................................. 285

4. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI ..................................................... 285

5. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILMASI ............................................... 285

6. ÖLÜNÜN ADLİ MUAYENESİ........................................................................... 285

7. OTOPSİ.......................................................................................................... 286

8. ZEHİRLEME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM......................................... 286

IV. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ .......................................................................... 286

1. BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ ........................................................... 286

2. YEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...................................................................... 286

3. İNCELEME YAPMA VE SONUÇLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................. 287

V. BİLİRKİŞİNİN DURUŞMADA AÇIKLAMA YAPMASI................................................. 287

VI. BİLİRKİŞİNİN REDDİ .............................................................................................. 288

VII. BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME .................................................................................... 288

VIII. YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASI .................................................................................... 288

IX. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İSPAT DEĞERİ.................................................................. 289

X. UZMANIN BİLİMSEL MÜTALÂASI ......................................................................... 289

XI. BİLİRKİŞİ TANIK .................................................................................................... 291

XII. GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ, KEŞİF VE

OTOPSİ................................................................................................................. 292

1. GÖZLEM ALTINA ALINMA ............................................................................. 292

a) Kavram................................................................................................... 292

b) Şartları ................................................................................................... 293

c) Süresi..................................................................................................... 293

d) İtiraz....................................................................................................... 293

2. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI ................................. 293

a) Şüpheli veya Sanık Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek

Alınması ................................................................................................. 294


18 İçindekiler

aa) Dış Beden Muayenesi.................................................................... 294

bb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ........................ 296

aaa) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının

Şartları................................................................................. 296

bbb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması

Kararına İtiraz...................................................................... 300

ccc) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği .............................. 300

b) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek

Alınması................................................................................................. 300

aa) Diğer Kişiler Kavramı ..................................................................... 300

bb) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek

Alınmasının Şartları ....................................................................... 301

cc) Tanıklıktan Çekinme Sebepleri Bulunan Kişiler Üzerinde Beden

Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ....................................... 302

dd) Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararına İtiraz..... 302

ee) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği ........................................ 302

c) Rıza Sorunu............................................................................................ 303

3. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI..................................................... 304

4. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER (DNA ANALİZİ).................................... 304

a) Kavram .................................................................................................. 304

b) Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Şartları ............................... 305

c) Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği................................ 306

5. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ ................................................................................. 307

a) Kavram .................................................................................................. 307

b) Şartları................................................................................................... 308

aa) Fizik Kimliğin Tespiti (CMK) ........................................................... 308

bb) Parmak İzi ve Fotoğrafların Kayda Alınması (PVSK)....................... 308

c) Kayıtların Yok Edilmesi .......................................................................... 309

6. KEŞİF VE YER GÖSTERME.............................................................................. 309

a) Keşif....................................................................................................... 309

aa) Kavram .......................................................................................... 309

bb) Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler .. 310

b) Yer Gösterme ........................................................................................ 311

aa) Kavram .......................................................................................... 311

bb) Şartları........................................................................................... 312

cc) Yer Gösterme İşleminin Gerçekleştirilmesi ................................... 313

7. ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLİ MUAYENE .................................... 313

8. OTOPSİ.......................................................................................................... 313

§ 3. MAĞDUR / SUÇTAN ZARAR GÖREN / MALEN SORUMLU / KATILAN ......................315

I. SORUŞTURMA EVRESİNDE................................................................................... 317

II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE .................................................................................. 319


İçindekiler 19


3. KISIM

KORUMA TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Açıklamalar


§ 1. KAVRAM ............................................................................................................... 321

§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ....................................................... 322

§ 3. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ .................................................................. 322

I. ZORLAMA VE/VEYA RIZA DIŞILIK.......................................................................... 323

II. İHTİYARİ OLMA .................................................................................................... 323

III. ARAÇ OLMA ......................................................................................................... 323

IV. GEÇİCİ OLMA ....................................................................................................... 323

§ 4. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖNŞARTLARI ................................................................. 324

I. SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNMASI ............................................................................. 324

II. KANUNİ DÜZENLEME........................................................................................... 325

III. GECİKEMEZLİK-GEREKLİLİK .................................................................................. 326

IV. GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK ......................................................................................... 327

V. ORANTILILIK ......................................................................................................... 327


İKİNCİ BÖLÜM

Hukukumuzdaki Koruma Tedbirleri


§ 1. DURDURMA .......................................................................................................... 330

§ 2. YAKALAMA VE GÖZALTI ........................................................................................ 333

I. KAVRAM .............................................................................................................. 333

II. İDARİ YAKALAMA................................................................................................. 333

III. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE YAKALAMA........................................... 334

1. YAKALAMANIN KOŞULLARI........................................................................... 334

a) Herkes Tarafından Yakalama Yapılması................................................. 334

b) Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması................................. 336

c) Savcı ve Kolluk Amirleri Tarafından Yakalama Yapılması....................... 336

d) Müşterek Koşul: Şikâyet Bulunması ...................................................... 337

e) Hâkimin Yakalama Emri Düzenlemesi ................................................... 337

2. YAKALAMANIN YERİNE GETİRİLMESİ............................................................ 337

a) Kaba Üst Araması, Kanuni Hakların Bildirilmesi ve Savcıya Bilgi

Verilmesi ................................................................................................ 338

b) Yakalamada Silah Kullanma Yetkisi ........................................................ 340

c) Yakalama Tutanağı ................................................................................ 341

d) Yakınlara ve İlgililere Bildirme ............................................................... 341

e) Çocuklar Hakkında Yakalama................................................................. 342

f) Yakalama Süresi..................................................................................... 342

3. GÖZALTI........................................................................................................ 343

a) Gözaltına Almada Oranlılık .................................................................... 346


20 İçindekiler

b) Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler.............................................. 347

aa) Sağlık Kontrolü .............................................................................. 347

bb) Güvenlik Araması .......................................................................... 347

cc) Nezarethane İşlemleri................................................................... 348

c) Gözaltı Süresi......................................................................................... 349

aa) Bireysel Suçlarda ........................................................................... 349

bb) Toplu Suçlarda............................................................................... 350

cc) Kolluk Amiri Tarafından Yapılacak Gözaltında............................... 351

dd) Sürelerin Kötüye Kullanılması ....................................................... 351

d) Gözaltının Sona Ermesi.......................................................................... 352

e) Kabahatler Kanunu 40. Madde Çerçevesinde Gözaltı ........................... 352

4. YAKALAMA İŞLEMİNİN VE GÖZALTINA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ ...... 353

5. TEKRAR YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA YASAĞI ...................................... 354

6. ÖZEL YAKALAMA VE GÖZALTI HALLERİ ........................................................ 355

a) Yakalama Emri İle Yakalama.................................................................. 355

b) Kimliğin Belirlenememesi Nedeniyle Gözaltı......................................... 357

c) İade Yakalaması..................................................................................... 357

§ 3. TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL .............................................................................359

I. KAVRAM .............................................................................................................. 359

II. TUTUKLAMA ŞARTLARI........................................................................................ 360

1. MADDİ ŞARTLAR ........................................................................................... 362

a) Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Delillerin Bulunması .......... 362

b) Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması..................................................... 363

aa) Kaçma Şüphesi .............................................................................. 364

bb) Delilleri Karartma Şüphesi............................................................. 364

cc) Tutuklama Nedenlerinin Varsayılabilmesi..................................... 365

2. ŞEKLİ ŞARTLAR.............................................................................................. 366

a) Tutuklama Yasağının Bulunmaması....................................................... 366

b) Muhakeme Engelinin Bulunmaması...................................................... 367

c) Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması.......................................... 367

d) Tutuklamanın Ölçülü Olması ................................................................. 367

e) Hâkim veya Mahkeme Kararının Bulunması.......................................... 368

aa) Yetkili Hâkim ................................................................................. 369

aaa) Soruşturma Evresinde......................................................... 369

bbb) Kovuşturma Evresinde ........................................................ 369

bb) Kararın Verilmesi........................................................................... 370

aaa) Gerekçe ............................................................................... 370

bbb) Gıyapta Tutuklama.............................................................. 370

ccc) Birden Fazla Suçta Tutuklama ............................................. 371

III. TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER ......................................... 371

1. TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ....................... 371

2. TUTUKLAMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ ............................................ 371


İçindekiler 21

IV. TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ ........................................................................... 372

1. İTİRAZ KANUN YOLU ..................................................................................... 372

2. SÜRE ............................................................................................................. 375

3. İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİLER........................................................ 375

V. TUTUKLAMA SÜRELERİ ........................................................................................ 376

VI. TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASI ............................................................ 382

VII. TUTUKLAMA KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ................................................. 383

VIII. ÖZEL TUTUKLAMA DURUMLARI .......................................................................... 384

IX. ADLİ KONTROL ..................................................................................................... 386

1. KAVRAM ....................................................................................................... 386

2. ŞARTLARI ...................................................................................................... 388

3. ADLİ KONTROL KARARI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER ................................... 388

4. ADLİ KONTROL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI.................... 389

5. ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ ................................................................. 389

6. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE UYMAMA ..................................................... 389

7. ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN GÜVENCE ..................................... 390

a) Güvencenin Amacı................................................................................. 390

b) Güvence Miktarı .................................................................................... 391

c) Önceden Ödetme .................................................................................. 391

d) Güvencenin Geri Verilmesi .................................................................... 391

§ 4. ARAMA ................................................................................................................. 392

I. KAVRAM .............................................................................................................. 392

II. ÖNLEME ARAMASI............................................................................................... 393

III. ADLİ ARAMA ........................................................................................................ 397

1. ARAMANIN ŞARTLARI ................................................................................... 397

a) Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama Bakımından........................................ 397

b) Diğer Kişilerle İlgili Arama Bakımından.................................................. 399

2. ARAMA KARARI ............................................................................................. 401

a) Arama Kararı veya Emri Vermeye Yetkili Merciler................................. 401

aa) Hâkim ve Savcı............................................................................... 401

bb) Kolluk Amiri ................................................................................... 404

b) Arama Kararı veya Emrinin Unsurları .................................................... 407

3. ARAMANIN İCRASI ........................................................................................ 408

a) Gece Yapılacak Arama ........................................................................... 408

b) Aramada Hazır Bulunabilecekler ........................................................... 409

c) Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması.................................................. 409

d) Arama Sonunda Verilecek Belge ............................................................ 410

e) Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi..................................................... 410

f) Avukat Bürolarında Arama .................................................................... 411

4. ARAMADA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER............................................ 413


22 İçindekiler

§ 5. ELKOYMA ...............................................................................................................414

I. KAVRAM .............................................................................................................. 414

II. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELER VE EL KONULAMAYACAK BELGELER..... 414

III. EL KOYMA KARARINI VERME YETKİSİ .................................................................. 416

IV. EL KOYMA KARARININ İCRASI.............................................................................. 417

V. AVUKAT BÜROLARINDA EL KOYMA VE POSTADA EL KOYMA.............................. 419

VI. ÖZEL EL KOYMA HALLERİ..................................................................................... 419

1. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA EL KOYMA VE KAYYIM

ATANMASI .................................................................................................... 419

a) Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre ...................................................... 419

b) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a Göre....... 422

2. POSTADA EL KOYMA .................................................................................... 422

3. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA...................................................................... 423

4. BASILMIŞ ESERLERE EL KOYMA .................................................................... 424

VII. EL KONULAN EŞYANIN İADESİ.............................................................................. 424

VIII. EL KONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI........................ 425

§6. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ ..................................................................426

I. KAVRAM .............................................................................................................. 426

II. ŞARTLARI ............................................................................................................. 426

III. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE KAYYIMIN ÜCRETİ .......................................................... 426

§7. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE

ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA ...................................................................... 427

§ 8. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ...................430

I. İLETİŞİM KAVRAMI............................................................................................... 431

II. RIZA SORUNU ...................................................................................................... 432

III. TEMEL ŞART......................................................................................................... 435

1. KATALOG SUÇ............................................................................................... 435

2. SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ ....................................................................... 436

IV. DİĞER ŞARTLAR ................................................................................................... 441

V. ŞÜPHELİ VE SANIK/TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLAR.............................. 443

1. GENEL OLARAK ............................................................................................. 443

2. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLARIN SUÇA İŞTİRAK ŞÜPHESİ

ALTINDA OLMALARI HALİNDE DURUM ........................................................ 444

VI. DİĞER KİMSELER.................................................................................................. 446

VII. İLETİŞİMİN TESPİTİ.............................................................................................. 447

VIII. SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................... 450

IX. DENETLENECEK İLETİŞİMİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİ VE SÜRE................ 450

X. TEDBİRE KARAR VERME YETKİSİ .......................................................................... 451

XI. GİZLİLİK................................................................................................................ 452

XII. KARARIN İCRASI................................................................................................... 452

XIII. İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ ............................................................... 453

XIV. BİLDİRİM.............................................................................................................. 454


İçindekiler 23

XV. BAŞKA TÜRLÜ İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YASAĞI.............................................. 454

XVI. MÜDAFİİN BÜROSU, KONUTU VE YERLEŞİM YERİ ............................................... 455

XVII. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER.................................................................... 458

XVIII. İLETİŞİM İÇERİĞİNİN İKRAR DELİLİ NİTELİĞİ VE DELİL DEĞERİ ........................... 461

XIX. İLETİŞİMİN ÖNLEME VE İSTİHBARAT AMAÇLI DENETİMİ ..................................... 464

XX. YAPTIRIM VE TAZMİNAT ...................................................................................... 465

§ 9. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ ......................................................... 466

I. ŞARTLARI.............................................................................................................. 468

II. GİZLİ SORUŞTURMACININ KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER.......................... 470

III. GİZLİ SORUŞTURMACININ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...................................... 471

IV. ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI ................................................. 472

§ 10. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME................................................................................... 473

I. ŞARTLARI.............................................................................................................. 474

II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEMENİN KONUSU............................................................ 474

III. TEKNİK İZLEMENİN SÜRESİ .................................................................................. 476

IV. ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANILMASI............................................................. 476

V. İSTİHBARAT AMAÇLI GİZLİ İZLEME....................................................................... 476

§ 11. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK İZLEMEDEN ELDE

EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA UYGUNLUK VE İSPAT AÇISINDAN DELİL DEĞERİ

SORUNU ................................................................................................................ 477

§12. İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ................................................. 481


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat


§ 1. KAVRAM ............................................................................................................... 483

§ 2. TAZMİNAT NEDENLERİ .......................................................................................... 485

I. KANUNLARDA BELİRTİLEN KOŞULLAR DIŞINDA YAKALANMA, TUTUKLANMA

VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLME........................................... 486

II. KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA ....................... 486

III. KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN HAKLARDAN

YARARLANDIRILMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN TUTUKLANMA..................... 486

IV. KANUNA UYGUN TUTUKLANIP MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ

HUZURUNA ÇIKARILMAMA VEYA BU SÜRE İÇİNDE HAKKINDA HÜKÜM

VERİLMEME ......................................................................................................... 487

V. KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN SONRA

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA BERAATA KARAR VERİLMESİ............. 487

VI. MAHKÛMİYET HALİNDE TAZMİNAT VERİLMESİ................................................... 488

VII. YAKALAMA VE TUTUKLAMA NEDENLERİ VE HAKLARINDAKİ SUÇLAMALARIN

KENDİLERİNE AÇIKLANMAMASI........................................................................... 489

VIII. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMANIN YAKINLARA BİLDİRİLMEMESİ ...................... 490

IX. ARAMA KARARININ ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ....................... 490

X. KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE EL KOYMA KARARI VERİLMESİ, EL

KONULAN EŞYANIN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI,

EŞYANIN VEYA MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI VEYA

ZAMANINDA GERİ VERİLMEMESİ ........................................................................ 490


24 İçindekiler

XI. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURU İMKÂNINDAN

YARARLANDIRILMAMA ........................................................................................ 491

XII. CMK 323/3’de DÜZENLENEN HAL ....................................................................... 491

§ 3. TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (BAŞVURU).......................................................492

I. BAŞVURMAYA YETKİLİ KİMSELER ........................................................................ 492

II. BAŞVURU SÜRESİ................................................................................................. 492

III. BAŞVURU MERCİİ ................................................................................................ 493

IV. BAŞVURU ŞEKLİ.................................................................................................... 493

V. DEVLET HAZİNESİ TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ.............................................................. 494

VI. YARGILAMA ......................................................................................................... 494

§ 4. TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR .................................................................................494

§ 5. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI .................................................................................496

§ 6. KAMU GÖREVLİSİNE VE DİĞER KİMSELERE RÜCU...................................................496

§ 7. TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER .......................................................................497


4. KISIM


CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturma


§ 1. KAVRAM ................................................................................................................500

I. GENEL OLARAK .................................................................................................... 500

II. SORUŞTURMANIN ETKİN YAPILMASI................................................................... 501

§ 2. SORUŞTURMA EVRESİNİN ÖZELLİKLERİ..................................................................503

I. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ ................................................................................ 503

II. SORUŞTURMANIN YAZILILIĞI .............................................................................. 504

III. SORUŞTURMANIN DAĞINIKLILIĞI........................................................................ 504

IV. SORUŞTURMANIN KURALA BAĞLI OLMAYIŞI ...................................................... 505

§ 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI...................................................................505

I. RE’SEN ÖĞRENME ............................................................................................... 506

II. İHBAR VEYA ŞİKÂYET YOLUYLA ÖĞRENME .......................................................... 506

III. TUTANAKLA ÖĞRENME ....................................................................................... 507

IV. YABANCI HÜKÜMETİN ŞİKÂYETİ .......................................................................... 507

V. ADALET BAKANI’NIN TALEBİ................................................................................ 507

VI. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI......................................... 507

VII. YAZILI BAŞVURU .................................................................................................. 507

§ 4. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ.......................................................................................508

I. SAVCININ GÖREV VE YETKİLERİ ........................................................................... 508

II. SULH CEZA HÂKİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ...................................................... 510

§ 5. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ...........................................................................510

I. KAMU DAVASININ AÇILMASI............................................................................... 511

II. KAMU DAVASINI AÇMADA (=İDDİANAMEYİ DÜZENLEMEDE) TAKDİR YETKİSİ.... 515


İçindekiler 25

1. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN

UYGULANMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR VEYA ŞAHSİ CEZASIZLIK

SEBEBİNİN VARLIĞI....................................................................................... 515

2. KAMU DAVASININ AÇILMASININ (=İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİNİN)

ERTELENMESİ................................................................................................ 518

a) Kamu Davasının Açılmasının (=İddianamenin Düzenlenmesinin)

Ertelenmesinin Koşulları........................................................................ 518

b) Erteleme Kararına İtiraz......................................................................... 519

c) Ertelemenin Sonuçları ve Kaldırılması ................................................... 519

d) Ertelemenin Kaydedilmesi ..................................................................... 519

III. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (=TAKİPSİZLİK KARARI) .......... 519

1. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLECEK HALLER...................... 519

2. KARARIN BİLDİRİLMESİ ................................................................................. 522

3. AYNI FİİLDEN DOLAYI DAVA AÇILAMAMASI ................................................. 522

4. KOVUŞTURMAMA KARARINA İTİRAZ (KOVUŞTURMA DAVASI).................... 524

a) İtiraz Hakkına Sahip Olanlar................................................................... 525

b) İtirazın Süresi, Şekli ve İnceleme Merci ................................................. 525

c) İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar............................................................ 527

5. BAŞSAVCIYA BAŞVURU ................................................................................. 527

IV. ÖN ÖDEME VE UZLAŞMA..................................................................................... 528

§ 6. İDDİANAMENİN KABULÜ VEYA İADESİ (ARA MUHAKEME) ................................... 529

I. GENEL BİLGİLER ................................................................................................... 529

II. İADE SEBEPLERİ.................................................................................................... 530

III. YARGITAY KARARLARINDA İDDİANAMENİN İADESİ SEBEPLERİ ........................... 532

1. İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLEN HALLER ............................................... 532

2. İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMEYEN HALLER ....................................... 534

IV. İDDİANAMENİN İADESİ USULÜ............................................................................ 536

§ 7. İDDİANAMENİN DÜZENLENİŞİNE VEYA İADESİNE KARŞI KOYMA YOLLARI ............ 537


İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturma


§ 1. KAVRAM ............................................................................................................... 539

§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI ............................................................................................ 540

I. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YARGILAMA MAKAMI.................................. 540

II. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLER....................................... 540

1. DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ VE ÇAĞRILARIN YAPILMASI.............. 541

2. İDDİANAMENİN SANIĞA BİLDİRİLMESİ ........................................................ 541

3. SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ ............................. 542

4. ERKEN DİNLEME ........................................................................................... 543

5. ERKEN KEŞİF VE MUAYENE ........................................................................... 545

§ 3. DURUŞMA............................................................................................................. 545

I. KAVRAM .............................................................................................................. 545


26 İçindekiler

II. DURUŞMAYA HÂKİM OLAN İLKELER.................................................................... 546

1. AÇIKLIK (ALENİLİK)........................................................................................ 546

a) Kural ...................................................................................................... 546

b) İstisnalar................................................................................................ 547

aa) İhtiyari Kapalılık............................................................................. 548

bb) Zorunlu Kapalılık............................................................................ 548

cc) Yayım Yasağı.................................................................................. 548

dd) Kişisel Verilere İlişkin Belgeler....................................................... 549

c) Kapalılık Kararı ve Sonuçları .................................................................. 549

d) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı................................. 549

2. KESİNTİSİZLİK................................................................................................ 550

3. SÖZLÜLÜK..................................................................................................... 550

4. DOĞRUDAN DOĞRUYALIK............................................................................ 551

III. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ................................................................................... 552

1. DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR.......................................................... 552

a) Genel Olarak .......................................................................................... 552

b) Sanığın Hazır Bulunması ........................................................................ 555

aa) Kural: Hazır Bulunma Zorunluluğu ................................................ 555

bb) İstisnalar........................................................................................ 559

aaa) Mahkûmiyet Dışında Bir Karar Verilmesi ............................ 559

bbb) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması..................................... 560

ccc) Sanığın Yokluğunda Duruşma.............................................. 561

ddd) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması .............................. 561

eee) Sanığın İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi ...................... 562

fff) SEGBİS Uygulaması.............................................................. 563

ggg) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan

Çıkarılabilmesi..................................................................... 564

hhh) Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılması ..................... 564

cc) Sanığın Duruşma Sırasında Duruşma Salonundan Çıkarılması ...... 564

dd) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hale

Getirme ......................................................................................... 565

2. DURUŞMANIN BAŞLAMASI........................................................................... 566

3. DURUŞMANIN İDARESİ VE DÜZENİ .............................................................. 566

4. DURUŞMADA SUÇ İŞLENMESİ ...................................................................... 568

5. ARA KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 569

6. DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI .................................... 569

a) Delil Kavramı ......................................................................................... 570

b) Delillerin Özellikleri ............................................................................... 571

c) Doğrudan Delil – Dolaylı Delil................................................................ 571

d) Delil Türleri............................................................................................ 572

aa) Beyan Delilleri ............................................................................... 572

aaa) Sanık Beyanı ........................................................................ 572


İçindekiler 27

aaaa) İfade Alma............................................................... 573

bbbb) Sorgu ....................................................................... 574

cccc) İfade ve Sorgu Yöntemi........................................... 575

(1) Genel Olarak .................................................... 575

(2) Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar................... 576

(3) Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri ............ 576

dddd) İkrar......................................................................... 579

bbb) Tanık Beyanı ........................................................................ 583

bb) Belge Delili ..................................................................................... 584

aaa) Yazılı Belge........................................................................... 585

bbb) Şekil Tespit Eden Belge........................................................ 585

ccc) Ses Tespit Eden Belge .......................................................... 585

ddd) Dijital Delil ........................................................................... 585

cc) Belirti ............................................................................................. 586

e) Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması ........................................... 587

aa) Delillerin Ortaya Konulması........................................................... 587

bb) Ortaya Konulması İstenilen Delilin Reddi ...................................... 589

cc) Doğrudan Soru Yöneltme .............................................................. 594

f) Duruşmada Okunacak Belgeler ............................................................. 595

aa) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar ................... 595

bb) Duruşmada Okunmayacak Belgeler .............................................. 597

cc) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler ........................ 597

dd) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması ............................................. 597

ee) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması ............................................. 598

ff) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması..................................... 598

gg) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması....................... 599

g) Delillerin Tartışılması ............................................................................. 599

h) Delilleri Takdir Yetkisi ............................................................................ 602

aa) Genel Olarak .................................................................................. 602

bb) Delil Yasakları ................................................................................ 608

aaa) Kavram ve Genel İlkeler....................................................... 608

bbb) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi........................................ 622

ccc) Anayasa Mahkemesi ........................................................... 624

ddd) Hukukumuzdaki Durum ....................................................... 625

aaaa) Düzenleme Bütün Yargılamaları Kapsamaktadır..... 625

bbbb) Kanuna Değil, Hukuka Aykırılık Esas Alınacaktır...... 626

cccc) Hukuka Aykırı Deliller Hiçbir Aşamada

Kullanılamaz............................................................ 627

dddd) Hukuka Aykırı Delillerin Dosyadan Çıkarılması

Sorunu ..................................................................... 627

eeee) Delil Yasaklarının Uzak Etkisi ................................... 628

ffff) Hukuka Aykırılığın Derecesi Sorunu ........................ 630


28 İçindekiler

gggg) Doğrudan Kanun Tarafından Getirilen Yasaklar...... 633

hhhh) Hukuka Aykırı Delilin Sanık Lehine Olması

Sorunu .................................................................... 634

ıııı) Özel Şahısların Elde Ettiği Hukuka Aykırı Deliller

Sorunu .................................................................... 634

7. YAŞ TESPİTİ SORUNU.................................................................................... 641

8. DURUŞMA TUTANAĞI .................................................................................. 642

a) Duruşma Tutanağının İçeriği ................................................................. 643

b) Duruşma Tutanağının İspat Gücü.......................................................... 644

9. SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ................................................................... 646

§ 4. KAMU DAVASININ SONA ERMESİ...........................................................................649

I. SONUÇ ÇIKARMA EVRESİ..................................................................................... 649

II. MÜZAKERE .......................................................................................................... 651

III. HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ......... 652

IV. HÜKÜM................................................................................................................ 653

1. GENEL OLARAK ............................................................................................. 653

2. BERAAT KARARI ............................................................................................ 654

3. CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ................................................. 656

4. MAHKÛMİYET KARARI.................................................................................. 657

5. DAVANIN REDDİ KARARI .............................................................................. 658

6. DAVANIN DÜŞMESİ KARARI.......................................................................... 661

7. DAVANIN DURMASI KARARI ......................................................................... 663

8. DERHAL BERAAT KARARI VERİLEBİLECEK HALLERDE DURMA VE DÜŞME

KARARI VERİLEMEMESİ ................................................................................ 663

V. HÜKMÜN GEREKÇESİNDE VE HÜKÜM FIKRASINDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN

HUSUSLAR ........................................................................................................... 664

1. GEREKÇE....................................................................................................... 664

2. GEREKÇEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ............................................ 666

3. HÜKÜM........................................................................................................... 670

VI. HÜKMÜN AÇIKLANMASI...................................................................................... 671

VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (ERTELENMESİ)........................ 673

1. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİNİN ŞARTLARI ........................... 675

a. Genel Olarak .......................................................................................... 676

b. Suçun Anayasa’nın 174 üncü Maddesinde Koruma Altına Alınan

İnkılâp Kanunlarında Yer Alan Suçlardan Olmaması (CMK 231/14) ...... 676

c. Sanığın Mahkûm Olması........................................................................ 676

d. Sanığın Mahkûm Olduğu Cezanın, İki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis

veya Adlî Para Cezası Olması ................................................................. 677

e. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm Olmamış Bulunması..... 678

f. Mahkemece, Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve

Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği

Hususunda Kanaate Varılması............................................................... 679


İçindekiler 29

g. Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın,

Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle

Tamamen Giderilmesi ........................................................................... 680

h. Sanığın Kabul Etmesi ............................................................................. 683

ı. Diğer Şartlar........................................................................................... 684

2. ERTELEME KARARINA İTİRAZ ........................................................................ 684

3. ERTELEMENİN SONUÇLARI ........................................................................... 687

a) Ertelemenin Sonucu .............................................................................. 687

b) Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri ................................ 690

4. ERTELEME KAYDI .......................................................................................... 690

VIII. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ ....................................................................................... 691

IX. KESİN HÜKÜM KAVRAMI ..................................................................................... 691

1. KAVRAM ....................................................................................................... 691

2. SONUÇLARI ................................................................................................... 692

§ 5. MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ VE KAMU DAVASINA KATILMA ............................................ 694

I. SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI ............................................ 694

II. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI .................................................................. 694

III. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI............................................ 695

IV. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENMESİ............................................................ 696

V. KAMU DAVASINA KATILMA ................................................................................. 697

1. KAVRAM ....................................................................................................... 697

2. KATILMA USULÜ ........................................................................................... 700

3. KATILANIN HAKLARI ...................................................................................... 701

4. KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ ........................................................................ 702

5. KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ ................................................... 702

6. KATILANIN DURUŞMAYA GELMEMESİ.......................................................... 702

7. KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI .................................................. 703

8. KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI.............................................................. 704


5. KISIM

ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Gaiplerin ve Kaçakların Muhakemesi, Tüzel Kişilerin Soruşturmada

ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü


§ 1. GAİPLERİN MUHAKEMESİ...................................................................................... 705

I. TANIM .................................................................................................................. 705

II. GAİP HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER.......................................................... 705

III. GAİP SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ ....................................................... 706

§ 2. KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ .................................................................................. 707

I. TANIM .................................................................................................................. 707

II. KAÇAK HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER....................................................... 707


30 İçindekiler

III. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA VE TEMİNAT BELGESİ .......................................... 708

1. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA...................................................................... 708

2. TEMİNAT BELGESİ......................................................................................... 708

§ 3. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ .........................709

§ 4. SERİ MUHAKEME USULÜ........................................................................................709

§ 5. BASİT YARGILAMA USULÜ .....................................................................................711

I. GENEL OLARAK .................................................................................................... 711

II. İTİRAZ .................................................................................................................. 712


İKİNCİ BÖLÜM

Uzlaştırma ve Müsadere


§ 1. UZLAŞTIRMA..........................................................................................................713

I. TANIM ................................................................................................................. 713

II. UZLAŞTIRMANIN MÜMKÜN OLDUĞU SUÇLAR.................................................... 714

III. UZLAŞTIRMA SÜRECİ ........................................................................................... 716

1. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA...................................................... 716

2. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA ..................................................... 719

IV. UZLAŞTIRMANIN SONUCU................................................................................... 720

1. SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMADA............................................. 720

2. MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMADA ................................................... 720

3. DİĞER SONUÇLAR......................................................................................... 721

4. UZLAŞTIRMA İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR............... 721

a) Şikâyetin Geri Alınması ve Ön ödeme ................................................... 721

b) Zarardan Daha Fazla veya Daha Az Miktar Üzerinde Uzlaştırma........... 722

c) Belirli Bir Mağduru Olmayan Suçlarda Uzlaştırma ................................ 723

d) Uzlaştırma Suçu İkrar Anlamına Gelir mi? ............................................. 723

e) Müsadere Sorunu.................................................................................. 724

V. ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA............................................................... 725

§ 2. MÜSADERE USULÜ................................................................................................. 726

I. TANIM VE BAŞVURU............................................................................................ 726

II. DURUŞMA VE KARAR........................................................................................... 727

III. KANUN YOLU ....................................................................................................... 728


6. KISIM

KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


§ 1. KAVRAM ................................................................................................................729

§ 2. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI ..................................................................731

I. GENEL OLARAK .................................................................................................... 731

II. AVUKAT VE SAVCININ BAŞVURMA HAKKI ........................................................... 733


İçindekiler 31

1. AVUKATIN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI .............................................. 733

2. SAVCININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI................................................ 737

III. YASAL TEMSİLCİ VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI ....................................................... 740

IV. TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI................................................ 740

V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ.............................................................. 741

§ 3. KANUN YOLU YASAĞI............................................................................................ 742

§ 4. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA ................................................... 743

§ 5. KANUN YOLUNUN ETKİLERİ................................................................................... 746


İKİNCİ BÖLÜM

Olağan Kanun Yolları


§ 1. İTİRAZ.................................................................................................................... 750

I. KAVRAM .............................................................................................................. 750

II. İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ .............................................................. 751

III. İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ............................................. 752

IV. KARAR .................................................................................................................. 752

§ 2. İSTİNAF.................................................................................................................. 753

I. KAVRAM .............................................................................................................. 753

II. RE’SEN İSTİNAF .................................................................................................... 753

III. İSTİNAF YASAĞI.................................................................................................... 753

IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ ................................................................................... 754

V. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ ......................................................................... 755

VI. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ ......................... 755

VII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI................................................................ 756

VIII. DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TEVZİİ............................................. 756

IX. DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME ............................................................................... 756

X. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA........................... 756

XI. DURUŞMA............................................................................................................ 757

XII. ALEYHE BOZMA YASAĞI....................................................................................... 758

XIII. DİRENME YASAĞI................................................................................................. 758

§ 3. TEMYİZ .................................................................................................................. 758

I. KAVRAM .............................................................................................................. 758

II. TEMYİZ İLE İSTİNAF ARASINDAKİ FARKLAR .......................................................... 760

III. TEMYİZ YASAĞI .................................................................................................... 762

IV. HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ................................................................................. 765

V. TEMYİZ İSTEMİ..................................................................................................... 767

1. İSTEMİN USULÜ VE SÜRESİ........................................................................... 768

2. ESKİ HALE GETİRME ...................................................................................... 770

3. TEMYİZ İSTEMİNİN ETKİSİ ............................................................................. 771

4. TEMYİZ İSTEMİNİN İÇERİĞİ VE GEREKÇE....................................................... 772

5. TEMYİZ İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ............................. 774


32 İçindekiler

6. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ, YARGITAY CUMHURİYET

BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ ............................................................................ 774

7. TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ............................................................................. 775

8. YARGITAY İNCELEMESİ ................................................................................. 775

a) Duruşmalı İnceleme .............................................................................. 775

b) Temyizde İncelenecek Hususlar ............................................................ 777

9. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR ........................... 777

a) Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) ............................................. 777

b) Düzelterek Onama (Islah=İyileştirme)................................................... 777

c) Hükmün Bozulması................................................................................ 780

d) Düşme Kararı......................................................................................... 781

10. YARGITAY’DA HÜKMÜN AÇIKLANMASI ........................................................ 781

11. ALEYHE BOZMA YASAĞI ............................................................................... 781

12. YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ............................................ 781

13. HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ ................................... 782

14. DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ............................... 784

a) İlgililerin Bozmaya Karşı Diyecekleri ...................................................... 784

b) Uyma Kararı........................................................................................... 787

c) Direnme Kararı ...................................................................................... 788


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Olağanüstü Kanun Yolları


§ 1. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI ...................................................790

§2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZI....................795

§3. KANUN YARARINA BOZMA ....................................................................................796

I. GENEL OLARAK .................................................................................................... 796

II. ŞARTLARI ............................................................................................................. 801

III. İNCELEME VE KARAR ........................................................................................... 803

IV. KANUN YARARINA BOZMA KANUN YOLUNA “HÜKÜMLÜ ALEYHİNE OLARAK”

BAŞVURULABİLİR Mİ?.......................................................................................... 804

§ 4. YARGILAMANIN YENİLENMESİ ...............................................................................806

I. GENEL OLARAK .................................................................................................... 806

II. ŞARTLARI ............................................................................................................. 808

1. BAŞVURABİLECEK KİŞİLER............................................................................. 808

2. BAŞVURU SÜRESİ.......................................................................................... 808

3. BAŞVURUNUN ETKİSİ.................................................................................... 809

4. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL.................... 809

III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ........................................................... 809

1. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ.............. 810

2. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ

SEBEPLERİ..................................................................................................... 816


İçindekiler 33

IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN İNCELENMESİ.................................... 817

1. İNCELEME MERCİİ......................................................................................... 817

2. İSTEMİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI İNCELEMESİ ............................... 818

3. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE

KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM ............................................................ 819

4. DELİLLERİN TOPLANMASI ............................................................................. 819

5. YENİLEME İSTEMİNİN REDDİ VEYA KABULÜ ................................................. 820

6. CEZAYI ALEYHE AĞIRLAŞTIRMA YASAĞI ....................................................... 821

V. TAZMİNAT............................................................................................................ 822

§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUNUN HAKLI GÖRÜLMESİ

NEDENİYLE YENİDEN YARGILAMA ......................................................................... 822

I. GENEL OLARAK .................................................................................................... 822

II. TERİM SORUNU ................................................................................................... 823

III. KURUMUN NİTELİĞİ............................................................................................. 824

IV. BAŞVURU KONUSU OLAMAYACAK İHLALLER....................................................... 826

V. BAŞVURU HAKKI .................................................................................................. 831

VI. İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI........................ 831

VII. BAŞVURU USULÜ ................................................................................................. 833

1. GENEL OLARAK ............................................................................................. 833

2. BAŞVURU SÜRESİ.......................................................................................... 834

3. BAŞVURU HARCI ........................................................................................... 835

VIII. BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI VE İNCELENMESİ ..................... 836

IX. ESAS HAKKINDA İNCELEME.................................................................................. 836

X. TEDBİRLER............................................................................................................ 838

XI. KARARLAR ............................................................................................................ 839


7. KISIM

YARGILAMA GİDERLERİ


§ 1. TANIM ................................................................................................................... 841

§ 2. SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...................................................................................... 841

§ 3. ÇEŞİTLİ OLASILIKLARDA GİDERLER ......................................................................... 842

I. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER .................................................................... 843

II. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ

HALİNDE GİDER.................................................................................................... 844

III. KARŞILIKLI HAKARET HALİNDE GİDER .................................................................. 846

IV. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HALLERDE GİDER ................................................ 846

V. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER............................................ 846

§ 4. YARGILAMA GİDERİNİN KARARDA GÖSTERİLMESİ VE TAHSİLİ............................... 847


34 İçindekiler


8. KISIM

ADLİ TATİL VE BİLGİ İSTEME


§ 1. ADLİ TATİL .............................................................................................................849

§ 2. BİLGİ İSTEME..........................................................................................................850

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN..................................................................................................................853

KAYNAKÇA.....................................................................................................................855

KAVRAM DİZİNİ .............................................................................................................869

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar