Ceza Yargılaması Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN
ISBN: 9789750258022
112,50 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 16
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CU015
Ceza Yargılaması Hukuku Yargı Reformu Stratejisi Kapsamında 7188 Sayılı Kanuna Göre Yazılmıştır.
Prof. Dr. Erdener YURTCAN
2019/11 16. Baskı, 864 Sayfa,  
ISBN 978-975-02-5802-2

Kitap çalışılırken değişikliklerin gerçekleşmesi beklendi. 7188 sayılı Yasa(kabul: 17.10.2019) yürürlüğe girince, değişiklikler incelendi ve kitaba işlendi.

Bu haliyle tam anlamıyla güncel bir pozitif hukuku okuyuculara sunmak mümkün oldu.

Bunun dışında, bazı bölümler yeniden yazıldı. Bunların başında istinaf kanunyolu ile iletişim araçlarının dinlenmesi, gizli soruşturmacı atanması ve teknik izleme ve takip gelmektedir.

Ek olarak bu basıda yeni bir bölüm var.

1. 2016 OHAL'i ile getirilen ve yasalaştırılan hükümler
2. 7145 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler.

Kitabın son bölümünde bir yeni bölüm daha yer almaktadır. Bu SEGBİS uygulamasıdır. Bu kavram ve yöntem ülkemizin ceza adalet sistemindeki yerini almıştır.

SEGBİS kuralları ve ilkeleri kitaba işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Yargılaması Hukukunun Temel Kavramları
Yasal Çareler, Kanun Yolları, Kesin Hüküm ve Bunun Ortadan Kaldırılması Çareleri
Olağanüstü Kanunyolları
Özel Yargılama Yolları ve Yargılama Giderleri

İçindekiler

16. Basıya Önsöz  7

1. Basıya Önsöz  29

Kısaltmalar  55

Birinci Kesim

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

Birinci Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ

§ 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI  59

I. Terim  59

II. Ceza Yargılaması Hukuku Kavramı  62

III. Ceza Yargılaması Hukukunun Amacı  62

IV. Ceza Hukuku ile Ceza Yargılaması Hukuku Arasındaki İlişki  64

§ 2. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ANAYASA DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ  64

I. Siyasal Düşünce ve Güçlerin Ceza Yargılaması Hukukuna Etkisi  64

II. Türk Ceza Yargılaması Hukukunun Bu Açıdan Değerlendirilmesi  66

§ 3. CEZA YARGILAMASININ YÜRÜYÜŞÜNE KISA BİR BAKIŞ  67

I. Birinci Derece Yargılama  67

II. İkinci Derece Yargılama  68

İkinci Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

§ 4. CEZA YARGILAMASINA TARİHSEL BAKIŞ  71

I. Roma’da Ceza Yargılaması  71

II. Türklerde Ceza Yargılamasının Tarihsel Gelişimi  73

III. İslam’da Ceza Yargılaması  73

IV. Osmanlı’da Ceza Yargılaması  75

1. Osmanlı Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri  75

2. Osmanlı Ceza Yargılamasında Mahkemeler Teşkilatı  78

3. Osmanlı Ceza Yargılamasında Yargılama Süjeleri  78

4. Osmanlı’nın Son Dönemlerindeki Ceza Yargılamasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler  81

§ 5. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASINA KADAR GEÇEN DEVRE  83

§ 6. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASI  83

Üçüncü Bölüm

TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI

§ 7. MADDE BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI  85

I. Medeni Yargılama Hukuku Alanına Giren Uyuşmazlıklar  85

II. Disipliner Ceza Hukuku Uyuşmazlıkları  86

1. Genel Olarak  86

2. Suçlar ile Disiplin Suçları Arasındaki Farklar  86

§ 8. YER BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI  88

I. Yasama Dokunulmazlığı  89

1. Yasama Sorumsuzluğu  89

2. Nispi Dokunulmazlık  91

II. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  93

III. Diplomasi Dokunulmazlığı  94

§ 9. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  96

§ 10. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI  96

I. İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması  98

II. Eski Yasa Zamanında Yapılmamış İşlemlerin Yeni Yasaya Göre Yapılması  98

III. Eski Yasa Zamanındaki İşlemlerin Geçerliliğini Koruması  98

IV. Yeni Yasanın Kurallarının Lehte ya da Aleyhte Olup Olmamasının Etkili Olmaması  99

V. Hemen Uygulama İlkesinin İstisnası  100

Dördüncü Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

§ 11/A. ADİL YARGILANMA HAKKI  101

I. Kavram  101

II. Adil Yargılanma Hakkının İçeriği  102

§ 11/B. YARGILAMANIN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKELER  104

I. Koğuşturmanın Devlet Tarafından Yapılması İlkesi (Koğuşturmanın Kamusallığı İlkesi)  104

1. Tarihsel Gelişim  105

2. Koğuşturmanın Kamusallığı İlkesi  106

3. Koğuşturmanın Kamusallığı İlkesinin Sınırlanması  108

II. Davasız Yargılama Yapılmaması İlkesi  112

1. Genel Olarak  112

2. Davasız Yargılama Yapılmaması İlkesi (İtham Sistemi)  113

3. Davasız Yargılama Yapamama İlkesinin İstisnaları  115

III. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi  116

1. Genel Olarak  116

2. Mecburilik İlkesinin Yürürlükteki Hukuktaki Durumu  117

§ 12. İSPATA İLİŞKİN İLKELER  118

I. Yargıcın Da Delil Araştırabilmesi ve Yargılamaya Katabilmesi İlkesi (Ceza Yargılamasında Maddi Gerçeğin Aranması)  118

1. Medeni Yargılamada Yargıcın Tarafların İstekleri ve Delilleri ile Bağlı Olması  118

2. Ceza Yargılamasında Yargıcın Da Delil Araştırabilmesi İlkesi  119

II. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi (Delillerin Vasıtasızlığı İlkesi)  120

III. Delillerin Serbestliği İlkesi (Herşeyin Delil Olabilmesi)  121

1. İlkenin Tarihsel Gelişimi  121

2. Delillerin Serbestliği İlkesi  121

3. Delillerin Serbestliği İlkesinin Sınırlandırılması  122

4. Delillerin Serbestliği İlkesinin İstisnaları  122

IV. Şüpheden Sanığın Faydalanması İlkesi (In Dubıo Pro Reo)  123

1. Uygulama Alanı  123

2. İlkenin Uygulanmayacağı Durum  124

§ 13. YARGILAMANIN BİÇİMİNE İLİŞKİN İLKELER  125

I. Hazırlık Soruşturmasının Gizliliği  125

II. Sözlülük İlkesi  125

III. Kamuya Açıklık (Alenilik) İlkesi  125

1. Duruşmanın gizli yapılabilmesi  126

2. Gizli Duruşmalarda Bulunabilme  126

3. Kamuya Açıklık İlkesinin Zedelenmesi  126

4. Kamuya Açıklık İlkesinin Duruşma Disiplini Nedeniyle Sınırlandırılması  127

§ 14. YARGILAMANIN ÇABUKLUĞU İLKESİ  127

Beşinci Bölüm

YARGILAMA SÜJELERİ

§ 15. YARGIÇ  130

A. Temel İlkeler  130

I. Yargıçlık Koşulları  130

1. Atanma  130

2. Ehliyet  130

3. Göreve Başlama  131

II. Yargıçların Nitelikleri  131

III. Yargıçların Çeşitleri  131

1. Olağan Yargıç–Olağanüstü Yargıç  131

2. Yasa Bakımından Yargıç–Görev Bakımından Yargıç  131

3. Meslekten Yargıç–Meslekten Olmayan Yargıç  132

IV. “Tabii Yargıç” İlkesi  133

V. Yargıcın Bağımsızlığı  134

1. Bağımsızlık Kavramı  134

2. Türk Hukukunda Durum  135

3. Bağımsızlığı Sağlama Çareleri  135

B. Yargıcın Hakları ve Ödevleri  141

I. Hakları  141

1. Bağımsızlık ve Güvence İçinde Çalışma  141

2. Meslekte Yükselme  141

II. Ödevleri  143

1. Yargı Mecburiyeti  143

2. Yargı Görevini Tarafsızlık İçinde Yapma Mecburiyeti  143

C. Yargıcın Yetkileri  151

I. Ulusal Yetki  151

II. Yargıcın Görevsel Yetkisi (Görev)  153

1. Terim Sorunu  153

2. Kavram  154

3. Görevsel Yetkiyi Belirleme Ölçütleri (Kriterleri)  155

4. Türk Hukukunda Genel ve Özel Mahkemelerin Görevi  156

5. Görevsel Yetki Kurallarının İstisnaları  158

6. Görevsel Yetki Uyuşmazlıkları  160

7. Görevsel Yetkisiz Yargıcın Yaptığı İşlemin Akıbeti  161

8. Görevsel Yetkisizlik Kararı  162

III. Yargıcın Yerel Yetkisi  163

1. Kavram  163

2. Yerel Yetkide Sistemler  163

3. Yasamızdaki Yerel Yetki Kuralları  164

IV. Yargıcın Kişiler Bakımından Yetkisi  180

1. Kavram  180

2. Kişi Bakımından Yetkisizlik Davaları ve Kararları  182

3. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları  182

V. İşbölümü Yönünden Yetki  182

1. Kavram  182

2. İşbölümü Yönünden Yetki Çeşitleri  183

3. Niyabet  185

4. İşbölümünde Yetki Uyuşmazlıkları  185

D. Yargıcın Yardımcıları  186

I. Zabıt Katibi  186

1. Niteliği  186

2. Görevleri  187

II. Mübaşir  187

§ 16. SAVCI VE YARDIMCILARI  188

I. Genel Bilgiler  188

1. Savcılık Örgütü  188

2. Savcının Hukuki Statüsü  191

II. Savcının Görevleri  197

1. Araştırma ve Koğuşturma Görevi  197

2. Kamu Davasını Açma ve Yürütme  197

3. Yargılama Önlemlerine Başvurabilme  197

4. Kanunyoluna Başvurma  198

5. Cezaların İnfazı  198

6. Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme  198

III. Savcının Yardımcıları  198

1. Kolluk  199

2. Sulh Yargıçları  200

§ 17. ŞÜPHELİ VE SANIK  201

I. Şüphelilik/Sanıklık Koşulları  203

1. Gerçek Kişi Olma  203

2. Belli Olma  203

II. Şüpheliliğin ve Sanıklığın Başlangıcı ve Sonu  204

1. Başlangıcı  204

2. Gaipliğin Şüpheliliğe/Sanıklığa Etkisi  205

3. Akıl Hastalığının Şüpheliliğe/Sanıklığa Etkisi  206

4. Şüpheliliğin/Sanıklığın Sonu  207

III. Şüphelilik/Sanıklık Statüsünün Sonuçları  208

A. İfade ve Sorgu  208

1. Kavram  208

2. Sorgu ve İfade Alma Yöntemi  210

B. Değerlendirme  221

1. Uygulamada İfade Alma ve Sorgu  222

2. Sanığın Savunma Hakkı  222

C. Boyun Eğme Mecburiyeti  223

Ç. Hazır Bulunma Mecburiyeti  224

1. Önsoruşturmada  224

2. son soruşturmada  224

D. Kimliği Hakkında Cevap Verme  228

§ 18. MÜDAFİ VE SANIĞIN TEMSİLCİLERİ  228

I. Kavram  228

II. Müdafi Olabilmenin Koşulları  229

1. Avukat Olma  229

2. Aynı İşte Önceden Yargıç, Savcı, Hakem ya da Memur Olarak Görev Yapmamış Olma  230

3. Aynı İşte Tanık Olmama  230

III. Müdafinin Yetkileri ve Ödevleri  230

A. Yetkileri  230

1. Sanığı Temsil Yetkisi  230

2. Görevi Özgürlük İçinde Yapma Yetkisi  239

B. Ödevleri  239

1. Aldığı İşi Sonuna Kadar Götürme  239

2. İşi Dürüstlükle ve Kurallara Uygun Yapma  240

3. Sır Saklama  240

4. Duruşmada Hazır Bulunma  241

IV. Müdafi Çeşitleri  241

1. Meslekten Olan–Meslekten Olmayan Müdafiler  241

2. Sanığın Seçtiği–Baronun Atadığı Müdafi  241

V. Müdafi Sayısı  244

VI. Aynı Müdafinin Birden Çok Sanığı Savunması  244

VII. Görevini Yapmayan Müdafi ve Müdafinin Görevden Yasaklanması  245

VIII. Müdafiden Yararlanmada Sistemler  249

1. Müdafiin Zorunlu Olması  249

2. Müdafiin İhtiyari Olması  249

3. Ülkemizdeki Durum  249

IX. Sanığın Temsilcileri  250

1. Yasal Temsilciler  250

2. Sanığın Yakınları  250

§ 19. MÜDAHİL (Yeni CMK: Katılan)  251

I. Kavram  251

II. Müdahil Olabilmenin Koşulları  251

A. Gerçek Kişiler  251

1. Suçtan Zarar Gören (SZG) Olma  251

2. Sağ Olmak  254

3. Dava Ehliyetine Sahip Bulunmak  254

B. Tüzel Kişiler  256

1. Dernekler ve İşçi ve İşveren Meslek Kuruluşları  256

2. Ortaklıklar  257

III. Müdahilin Yetkileri  257

1. Savcının Yanında İddia Görevi Görmek  257

2. Hazır Bulunma  257

3. Davasını Geri Alma  257

4. Kanunyolu Davası Açma  257

5. Şahsi Hak Davası Açma  257

IV. Müdahilin Ödevleri  258

1. Davayı Takip Etmek  258

2. Duruşma Disiplinini Bozmamak  258

3. Adres Değişikliğini Bildirmek  258

§ 20. SUÇ MAĞDURU İLE ŞİKAYETÇİ  258

I. Suç Mağduru ile Şikayetçinin Çağırılması (m.233)  258

II. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları (m.234)  259

III. Mağdur ile Şikayetçinin Davete Uymamaları (m.235)  260

IV. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi (m.236)  260

§ 21. TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİ  263

Altıncı Bölüm

CEZA YARGILAMASININ KONUSU – YARGILAMANIN KOŞULA BAĞLANMASI (YARGILAMA KOŞULLARI) – YARGILAMA İŞLEMLERİ

§ 22. CEZA YARGILAMASININ KONUSU  265

I. Kavram  265

II. Ceza Yargılamasının Konusu (Yargılanacak Uyuşmazlık) ile İlgili Görüşler  266

III. Ceza Davasının Konusu  266

IV. Bağlantılı Uyuşmazlıklar  268

V. Bağlantı Türleri  269

1. Dar Bağlantı– Geniş Bağlantı  269

2. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı  270

VI. Bağlantının Sonuçları  271

A. Yargılamaların Birleştirilmesi  271

1. Kavram  271

2. Birleştirme Koşulları  272

3. Birleştirme Yasağı  273

4. Birleştirme Mecburiyeti  274

5. Birleştirme İhtiyarı  274

6. Yargılamanın Birleştirilmesinin Sonuçları  274

B. Bekletici Sorun Sayma  277

1. Kavram  277

2. Koşulları  278

3. Bekletici Sorun Sayma Yasağı  278

4. Bekletici Sorun Sayma Mecburiyeti  279

5. Bekletici Sorun Sayma İhtiyarı  279

6. Bekletici Sorun Saymanın Fayda ve Sakıncası  280

C. Nispi Yargılama  281

1. Kavram  281

2. Nisbi Yargılamanın Koşulları  281

3. Nisbi Yargılama Yasağı  282

4. Nisbi Yargılama Mecburiyeti  282

5. Nisbi Yargılama İhtiyarı  283

6. Nisbi Yargılama Yapmanın Fayda ve Sakıncası  283

7. Nisbi Yargılamanın Sonuçları  283

§ 23. CEZA YARGILAMASININ KOŞULA BAĞLANMASI (Yargılama Koşulları)  284

I. Terim Sorunu  284

II. Kavram  284

1. Ceza Yargılaması Koşulunun Cezalandırılabilme Koşulundan Ayrılması  285

2. Ceza Yargılaması Koşulunun Suçun Unsurlarından Ayrılması  285

III. Ceza Yargılaması Koşullarının Sınıflandırılması  286

1. Olumlu–Olumsuz Koşullar  286

2. Yargılama İşlemi ya da Olgu Biçiminde Ortaya Çıkan Koşullar  286

3. Kişisel ya da Maddi Koşullar  286

4. Usuli ya da Usuli–Maddi Koşullar  287

5. Genel ya da Özel Koşullar  287

6. Yargılamanın Tümünü ya da Bir Bölümünü İlgilendiren Koşullar  287

7. Sürekli ya da Geçici Etkiye Sahip Koşullar  287

8. Mutlak Olan ve Olmayan Koşullar.  287

IV. Ceza Yargılaması Koşullarının Sonuçları  288

§ 24. CEZA YARGILAMASI İŞLEMLERİ  290

I. Kavram  290

II. Yargılama İşlemlerinin Nitelikleri  290

1. Kendine Özgü Anlamı Olmak.  291

2. Bir İşlemin İrade Sakatlıkları İçermesinin Sonuçları  291

3. Biçime İlişkin Koşullar  291

4. Yargılama İşlemlerinin Şarta Bağlanması  292

5. Yargılama İşlemlerinin Geri Alınması  292

III. Süreler, Mehiller, Eski Duruma Getirme  293

1. Mehiller  294

2. Eski Duruma Getirme  294

IV. Yargıç İşlemleri  296

1. Biçimleri Açısından Yargıç İşlemleri  296

2. İçerikleri Açısından Yargıç Kararları  296

V. Yargılama İşlemlerinin Bildirimi  297

1. Kavram  297

2. Bildirim Çeşitleri  297

VI. Yargılama İşlemlerinin Yaptırımları  301

1. Yokluk  301

2. Hak Düşümü  302

3. Butlan  303

Yedinci Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA İSPAT–DELİLLER

§ 25. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA İSPAT  305

I. İspat Kavramı  305

II. İspatın Kapsamı ve Çeşitleri  307

1. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat  308

2. Dolaylı Olgularla (Belirtilerle) İspat  308

3. Belli ve Açık Hususların İspatın Gerekmemesi  308

III. İspat Yasakları  309

1. Delil Elde Etme Yasağı  309

2. Delili Değerlendirme Yasağı  311

3. Değerlendirme  315

IV. Ceza Yargılamasına Yabancı Bir Kavram: İspat Külfeti  316

§ 26. DELİLLER  317

A. Sanık Beyanı  317

I. Genel Olarak  317

II. Sanığın Sorgusu  317

III. Yasak Sorgu Yöntemleri  318

1. Sanığın Serbest İradesiyle Karar Vermesi ve Bunu Uygulamasına Engel Olacak Yöntemler  318

2. Alman CMUK’nın 136 A Maddesinden Doğan Bazı Sorunlar  319

B. Tanık Beyanı  320

I. Kavram  320

1. Herkesin Tanık Olabilmesi  320

2. Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp Bağdaşmadığı  321

II. Tanığın Ödevleri  321

1. Yargıç Önünde Hazır Bulunma  322

2. Beyanda Bulunma  322

3. Yemin Etme  324

III. Tanığın Dinlenmesi ve Yemin Ettirilmesi  326

1. Tanığın Dinlenmesi  326

2. Tanığın Yemin Etmesi  329

IV. Tanığın Hakları  331

1. Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma  331

2. Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma  331

3. Tanığa Tazminat Verilmesi  331

C. Bilirkişi Mütalaası  331

I. Kavram  331

1. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme  331

2. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit  331

3. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak  332

II. Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu  332

III. Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle Faaliyette Bulunan Kişi Oluşu  332

IV. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı  332

1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması  332

2. Bilirkişinin Kim Olacağının ve Sayısının Belirlenmesi  341

3. Bilirkişi Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi (m.66)  344

4. Bilirkişi Raporu (m.67)  345

5. Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68)  346

6. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı  346

7. Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması–Resmi Bilirkişilik  349

8. Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf)  351

9. Uzman Mütalaası (m.67/Son)  352

V. Bilirkişinin Hukuki Statüsü  352

1. Bilirkişinin Ödevleri  353

2. Bilirkişinin Hakları  354

Ç. Keşif  354

I. Genel Olarak  354

II. Yer Gösterme  356

D. Belgeler  357

E. Bant Kayıtlarının İspat Gücü  358

I. Genel Olarak  358

II. Türk Hukuku  359

Sekizinci Bölüm

CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİ

§ 27. TEMEL İLKELER  361

I. Terim Sorunu  361

II. Kavram  361

1. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Önkoşulları  362

2. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Özellikleri  364

3. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Amaçları  365

4. Ceza Yargılaması Önleminde “Orantılılık İlkesi”  366

III. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Çeşitleri Bakımlardan Sınıflandırılması  367

1. Yöneldikleri Değerlere Göre Önlemler  367

2. Amaçlarına Göre Önlemler  367

3. Yöneldikleri Kişilere Göre Önlemler  368

4. Karar Verme ve Uygulama Yetkisine Göre Önlemler  368

§ 28. TUTUKLAMA  369

I. Tutuklama Kavramı ve Amacı  369

1. Genel Olarak  369

2. Uluslararası Belgelerde Tutuklama  370

II. CMK’nın Tutuklama Konusundaki Sistemi  371

1. Tutuklama Nedenleri (m.100)  371

2. Tutuklama Kararı (m.101)  376

3. Savcının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi (m.103)  377

4. Şüpheli ya da Sanığın Salıverilme İstemleri (m.104)  378

5. İstemlerin Karara Bağlanmasındaki Yöntem (m.105)  378

6. Salıverilenin Yükümlülükleri (m.106)  380

7. Tutuklulukta Geçecek Süre ( (m.102)  380

8. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.107)  383

9. Tutukluluğun İncelenmesi (m.108)  383

10. Tutuklunun Tabi Olacağı Rejim  384

III. Gıyabi Tutuklama  387

IV. Hukuka Aykırı Tutuklamalardan Doğan Zararların Giderilmesi  387

§ 29. ADLİ KONTROL  388

I. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110)  392

II. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111)  392

III. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112)  393

IV. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme (m.114)  393

V. Çocuk Koruma Kanununda (ÇKK) Adli Kontrol  394

§ 30. YAKALAMA  395

I. Kavram  395

II. Yakalama Koşulları ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler (m.90)  396

III. Yakalamanın Sonucu: Gözaltı (m.91)  397

1. Gözaltı Kuralları  397

2. Mülki Amirlerle Kolluk Amirlerinin Ortak Çalışma ile Gözaltı Kararı Verebilmeleri  399

3. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi (m.92)  404

IV. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak Öteki İşlemler  404

1. Yakalanan Kişinin Nakli ve Kelepçe Takılması (m.93)  404

2. Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi (m.94)  404

3. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  405

4. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi  405

5. Yakalama Tutanağı  405

6. Yönetmelik  406

V. Yakalama Emri ve Nedenleri  406

VI. Özel Yakalama Halleri  407

VII. Özel Yakalama  407

VIII. Hukuka Aykırı Yakalamalardan Doğan Zararların Giderilmesi  407

§ 31. ZORLA GETİRME (İHZAR)  408

I. Kavram  408

II. Çeşitleri  409

1. Şüpheli ya da Sanıkların Zorla Getirilmesi (m.146)  409

2. Tanıkların Zorla Getirilmesi  409

3. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmesi  409

§ 32. YURTDIŞINA ÇIKARMAMA GÖZLEM ALTINA ALMA  410

I. Yurtdışına Çıkarmama  410

II. Gözlem Altına Alma (Müşahede)  410

§ 33. ARAMA  411

I. Kavram  411

II. Kapalı Yerlerde Arama  412

1. Şüpheliye Ait Yerlerde  412

2. 7145 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler  418

3. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117)  421

4. Avukat Bürosunda Arama (m.130)  421

III. Kişinin Üzerini Arama  422

IV. Arama – Tarama  422

§ 34. ELKOYMA  423

I. Kavram  423

II. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m.128)  424

III. Elkoyma Yetkisi  432

IV. Elkoyma Önleminin Uygulanması  435

V. Elkonulması Yasak Eşya  436

1. Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında Gönderilmiş Mektuplar (m. 126)  436

2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125)  436

3. Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve İşletmekten Alıkoyma Yasağı  437

4. Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar (m.144)  438

VI. Özel Elkoyma Türleri  438

1. PTT’de Elkoyma (m.96)  438

2. Basılmış Eserlere Elkoyma  439

3. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m.130)  443

4. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m.134)  444

5. Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133)  445

VII. Elkonulan Eşyanın İadesi  448

VIII. Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması  451

IX. Haberleşme Araçlarının Dinlemeye Alınması  451

A. Türk Hukuku  452

1. CMK’nın Hükümleri  452

B. Alman Hukuku  459

1. Genel Olarak  459

2. Dinlemenin Şartları  460

X. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme (m.139)  464

XI. Teknik Araçlarla İzleme  471

Dokuzuncu Bölüm

ÖN SORUŞTURMA

§ 35. ÖNSORUŞTURMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  475

I. Önsoruşturmanın Önemi  475

II. Önsoruşturmanın Görevleri  475

III. Önsoruşturmanın Hazırlayıcı ve Ayıklayıcı İşlevi  476

§ 36. HAZIRLIK SORUŞTURMASI  477

I. Hazırlık Soruşturmasının Başlaması  477

II. Hazırlık Soruşturması Faaliyetinin Yürütülmesi  481

1. Faaliyetin Yönetimi  481

2. Araştırma İşlemleri  489

3. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu  489

4. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi  489

5. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi  490

6. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  490

III. Hazırlık Soruşturmasında Savcının Dışındaki Yetkililer  491

1. Kolluk  491

2. Sulh Yargıcı  495

IV. Savcının Dava Açma Mecburiyeti ve Takdir Yetkisi  496

V. Hazırlık Soruşturmasının Sonuçlanması  499

A. İşin Sona Ermesi  499

1. Çeşitli Olasılıklar  499

2. Son Verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi  500

3. Koğuşturmama Kararına İtiraz  504

4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması  507

5. İddianamenin İadesi (m.174)  508

6. Davanın Açılması  511

7. İddianame  513

VI. Önsoruşturma Aşaması Açısından Türk Sisteminin Değerlendirilmesi ve Öneriler  515

Onuncu Bölüm

SON SORUŞTURMA

§ 37. DURUŞMA HAZIRLIĞI  519

I. Konusu ve Amacı  519

1. İddianamenin Kabulü (m.175)  519

2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  519

3. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması  520

4. Delillerin Toplanması  521

5. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma  522

6. İddianamenin Sanığa Bildirimi  522

§ 38. DURUŞMA  523

I. Önemi ve Duruşmanın Akışı  523

II. Duruşmanın Yargılama Devresi  524

A. Yargılamanın Kamuya Açıklığı (Aleniyet)  524

1. Önemi  524

2. Açıklığın Kaldırılması (Gizli Duruşma)  525

3. Açık ya da Gizli Duruşmada Bulunmanın ya da Yayımın Yasaklanması  525

B. Duruşmanın Sözlülüğü ve Doğrudan Doğruyalığı  527

1. Yazılılık ve Sözlülük  527

2. Doğrudan Doğruyalık ve Dolaylılık  527

3. Sözlülük ile Doğrudan Doğruyalık Arasındaki İlişki  528

C. Duruşmanın Kesiksizliği  528

1. Duruşmaya Ara Verilmesi  529

2. Ara Verme Süresi  529

Ç. Yargılamaya Katılan Süjelerin Duruşmada Hazır Bulunması  529

1. Yargıçların Hazır Bulunması  529

2. Savcının Hazır Bulunması  530

3. Müdafinin Hazır Bulunması  530

4. Sanığın Hazır Bulunması  530

5. Öteki Süjeler  534

D. Duruşmanın Yönetimi  536

1. Kavram  536

2. Duruşmanın Yönetimi Yetkisi  536

3. Doğrudan Soru Yöneltme (m.201)  538

E. Yoklama ve Sanığın Sorgusu  539

F. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  539

1. İspat İstemlerinin Geri Çevrilmesi  541

2. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı  542

3. Dolaylı Delillerin Kabul Edilmesi  542

4. son soruşturmanın Genişletilmesi (Tevsii Tahkikat)  543

G. İddia ve Savunmaya Söz Verilmesi  544

1. Genel Olarak  544

2. Ek Savunma Hakkı ve Uygulaması  545

III. Duruşmanın son karar (Hüküm) Devresi  545

A. son karar (Hüküm)  545

1. Kavram  545

2. son kararın Konusu  546

IV. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillere Dayanma Yasağı  547

1. Kavram  547

V. Mahkemenin Niteleme (Tavsif) Yetkisi  549

1. Yargıçların Görüşmesi (Müzakere) ve Oy Vermesi  551

İkinci Kesim

YASAL ÇARELER, KANUN YOLLARI, KESİN HÜKÜM VE BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI ÇARELERİ

§ 39. YASAL ÇARELERİN TEMEL KAVRAMLARI  571

I. Yasal Çareler ve Kanun Yolları  571

1. Kavram  571

2. Yasal Çarelerin ve Yasayollarının Çeşitleri  572

3. Yasayollarının Çeşitli Ayrımları  572

II. Yasal Çarelere Başvurma Hakkı ve Yetkililer  572

1. Başvurma Hakkı  572

2. Yetkililer  574

III. Başvurma Süresi ve Biçimsel Koşullar  574

1. Başvurma Süresi  574

2. Başvurmanın Biçimsel Koşulları  575

IV. Başvurudan Vazgeçme ya da Bunu Geri Alma  575

V. Yasal Çareye Başvurmanın Sonuçları ve Etkileri  576

1. Başvurunun Engelleme Etkisi  576

2. Başvurunun Devretme Etkisi  576

VI. Sanığın Cezasının Ağırlaştırılması Yasağı (Reformatıo In Peıus Yasağı)  577

§ 40. KANUN YOLLARI  577

A. İtiraz  578

I. Konusu ve Niteliği  578

II. İtiraz Yoluna Başvurma  579

1. Yetkililer  579

2. Yöntemi  579

3. Etkisi  579

III. İtiraz Yargılaması  579

1. Genel Olarak  579

2. İtiraz Yargılaması  580

B. İstinaf  582

I. Konusu ve Niteliği  582

II. Bölge Adliye Mahkemeleri  582

III. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler (m.272)  584

IV. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273)  584

V. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m.274)  585

VI. İstinaf Dilekçesinin Etkisi (m.275)  585

VII. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276)  585

VIII. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  586

IX. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  586

X. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279)  588

XI. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  588

XII. Duruşma Hazırlığı (m.281)  590

XIII. İstisnalar (m. 282)  591

XIV. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283)  593

XV. Israr (Direnme) Yasağı (m.284)  593

XVI. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285)  594

XVII. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  595

XVII. İstinaf Kanunyoluna Eleştirel Yaklaşım  596

1. Genel Olarak  596

2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması  596

3. CMK’da İstinaf Kanunyolu  597

C. Temyiz  608

I. Konusu ve Niteliği  608

II. Amacı  609

III. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi  609

IV. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni  610

1. Temyiz İstemi  610

2. Temyiz Nedeni Olarak “Hukukun Zedelenmesi” (Hukuka Aykırılık)  615

3. Temyiz Nedenleri  616

V. Temyiz Yoluna Başvurmanın Koşulları ve İncelenmesi  621

1. Koşullar  621

2. Koşulların İncelenmesi  625

VI. Temyiz Yargılaması  626

1. Yargılamanın Yargıtayda Yapılması  626

2. Başsavcılığın Görüşünün Alınması  635

3. Yargıtayın Ön İncelemesi  638

4. Yargıtayın Temyiz Yargılaması  638

5. Temyiz Yargılamasının Kapsamı  640

6. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Layihası  640

7. Temyiz İncelemesinin Kapsamı  641

8. Yargıtayın Son Kararları  643

9. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  646

10. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  651

11. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  651

12. Bozmadan Sonraki Yargılama  652

Üçüncü Kesim

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

I. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ  659

1. Konusu ve Niteliği  659

2. Başvurma  660

3. Yargılama  660

II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ  661

Onbirinci Bölüm

KESİN HÜKÜM VE BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI ÇARELERİ

§ 41. KESİN HÜKÜM  667

I. Kavram ve Terminoloji  667

II. Kesin Hükmün Kabulündeki Amaç  669

III. Yürürlükteki Hukukta Kesin Hükmün Kabulü  671

IV. Kesin Hükmün Biçimsel ve Maddi Bakımdan İncelenmesi  672

A. Kesin Hüküm Biçimsel Bakımdan İncelenmesi  672

1. Biçimsel Kesin Hükmün Doğuşu  672

2. İstinaf ya da Temyiz Edilmeyen Hükümler  672

3. Temyiz Edilebilen Hükümlerin Kesinleşmesi  672

4. Biçimsel Kesin Hükmün Sonuçları  674

5. Biçimsel Kesin Hükmün Maddi Kesin Hükmün Varlığı İçin Şart Oluşu  674

6. Hükmün Adli Sicile Kaydedilmesi  675

7. Hükmün İnfaz Edilmesi  676

8. Kesin Hükmün Maddi Bakımdan İncelenmesi  676

9. Maddi Kesin Hüküm Olumsuz Etkisi: Önleme Etkisi  681

§ 42. KESİN HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILMASI ÇARELERİ  696

I. Yargılamanın Yenilenmesi, Konusu, Niteliği ve Amacı  696

II. Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılması  698

1. Yetki  698

2. Koşulları  698

3. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  699

4. Mahkumun Leh ve Aleyhinde Uygulanabilecek Olan Ortak Nedenler  699

5. Mahkumun Aleyhine Yenileme Nedeni Olabilecek Durum  703

6. Uygulamada Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  704

7. Etkisi  704

8. Yargılamanın Yenilenmesinde Yargılamanın Yürüyüşü  705

9. Davanın Kabule Şayanlığının Araştırılması  705

10. Delillerin Toplanması  706

11. Son Soruşturmanın Yenilenmesi  707

III. Kanun Yolları  708

1. Kanun Yararına Bozma (CMUK: Yazılı Emir) (m.309)  709

2. Genel Kanun Yararına Bozma (m.309)  709

3. Yargılama  711

4. Bozma Kararının Etkisi (m.309/4)  711

Dördüncü Kesim

ÖZEL YARGILAMA YOLLARI VE YARGILAMA GİDERLERİ

Onikinci Bölüm

ÖZEL YARGILAMA YOLLARI

§ 43. SERİ YARGILAMA  713

I. Genel Olarak  713

II. Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar  714

III. Seri Yargılamada Bilgilendirme  715

IV. Seri Yargılama Teklifi  715

V. Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi  715

VI. Seri Yargılamada Seçenekler  716

VII. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması (HAGB)  716

VIII. Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi  716

IX. Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi  717

X. Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması  717

XI. Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra Kullanılması Yasağı  718

XII. Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesi  719

XIII. Seri Yargılama Yasağı  719

XIV. Seri Yargılamaya Engel Haller  719

XV. Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı Kanunyolu  719

XVI. Yönetmelik Çıkarılması  720

XVII. Seri Yargılama ile İlgili Geçici Hüküm  720

§ 44. BASİT YARGILAMA YOLU  722

I. Genel Olarak  722

II. Basit Yargılamanın Uygulanma Olanağı  723

III. Mahkemece Yapılacak Basit Yargılama İşlemleri  723

IV. Mahkemenin Hüküm Kurması  723

V. Mahkemeye Tanınan Seçenek Yetkiler  724

VI. Basit Yargılama Hükmüne Karşı Kanunyolu  724

VII. Mahkemenin Basit Yargılamadan Cayması  724

VIII. Basit Yargılamanın İstisnaları  724

IX. Basit Yargılama ile Birleştirme Yasağı  725

X. Basit Yargılamada İtiraz  725

XI. Basit Yargılama ile İlgili Geçici Hüküm  726

§ 45. MÜDAHALE YOLUYLA DAVA (CMK: Katılma)  728

I. Kavram  728

II. Davanın Açılması  729

1. Davacılık Koşulları  729

2. Biçimi  729

3. Süre  730

4. Yargılama  730

5. Müdahilin Davasını Geri Alması  731

6. Kararların Müdahile Bildirimi  731

III. Müdahilin Kanun Yollarından Yararlanması  732

§ 46. MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI  732

I. Genel Olarak  732

1. MKYK’nın Kuralları  733

2. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali  735

3. İzin Vermeye Yetkili Merciler  736

4. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler  738

5. Ön İnceleme  741

6. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  742

7. Süre  743

8. Soruşturma İzninin Kapsamı  745

9. İtiraz  746

10. İştirak Halinde İşlenen Suçlar  748

11. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  749

12. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler  749

13. Yetkili ve Görevli Mahkeme  750

14. Vekillerin Durumu  751

15. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılacak Haller  751

17. MMK’nın İleriye Yürümesi  753

18. 5232 Sayılı Yasayla Eklenen Geçici Madde  754

II. Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MKYK) ile İlgili Değerlendirme  754

III. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa (3628 Sayılı Yasa) Göre Görev Suçlarında Soruşturma  757

§ 47. GAİPLERİN YARGILANMASI  759

I. Konusu ve Gaibin Tanımı  759

II. Gaipler Hakkındaki Yargılama Kuralları (m.244)  760

§ 48. KAÇAKLARIN YARGILANMASI  760

I. Kaçağın Tanımı (m.247)  760

II. Kaçaklar Hakkında Elkoyma (m.248)  762

1. Elkoyma Kararı ve Kayyım Atanması (m.248/1)  762

2. Elkoymanın Uygulanabileceği Suçlar (m.248/2)  762

3. Elkoyma İşlemleri ve Kararlar (m.248/3)  763

§ 49. EMNİYET TEDBİRİ YARGILAMALARI  765

I. Konusu  765

II. Emniyet Tedbirleri Yargılaması Kuralları  765

1. Çocukların Yargılanması  765

2. Çocuk Mahkemeleri  765

3. Mahkemelerin Yargı Çevresi  767

4. Yargıçların Atanmaları  767

5. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar  768

6. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları  768

7. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları  774

8. Çocuk Bürosunun Görevleri  774

9. Kolluğun Çocuk Birimi  774

10. Görevlilerin Eğitimleri  775

11. Soruşturma  775

12. Çocuğun Gözaltında Tutulması  776

13. Çocuğun Nakli  777

14. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  777

15. Adlî Kontrol  779

16. Tutuklama Yasağı  780

17. Duruşma  781

18. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  782

19. Uzlaşma  784

20. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları  785

21. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları  786

§ 50. MÜSADERE YARGILAMASI  787

I. Konusu  787

1. Müsadere Yargılaması  788

2. Kanunyolu  788

3. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (m.259)  788

§ 51. ÖNÖDEME  789

I. Kavram  789

II. Uygulama Alanı  791

1. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi  791

2. Eylemin üç aya kadar hapis cezasını gerektiren suç olması  792

3. Savcının Önödeme Girişimi  792

4. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları  793

III. Savcının Önödeme Girişiminde Bulunmaksızın Dava Açması  793

§ 52. UZLAŞTIRMA  793

I. Terim ve Kavram  793

II. Uzlaşmanın Unsurları  794

1. Taraflar  794

2. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar  794

3. Diğer Yasalarda Uzlaştırma  795

4. Uzlaştırma Yasağı  795

5. Uzlaştırma İşlemleri  795

6. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış  798

§ 53. İNFAZ YARGILAMALARI  799

I. İnfaz Yargılamasının Çeşitleri  799

1. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98)  799

2. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99)  799

3. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100)  799

4. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101)  799

§ 54. HAKSIZ YA DA HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA VE YAKALAMADAN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ YARGILAMASI  800

Onüçüncü Bölüm

YARGILAMA GİDERLERİ

§ 55. YARGILAMA GİDERLERİ  815

I. Kavram  815

1. Yargılama Giderleri (m.324)  815

2. Sanığın Yükümlülüğü (m.325)  816

II. Yargılama Giderlerini Yüklenecekler  816

1. Bağlantılı Davalarda Giderler (m.326)  816

2. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider (m.327)  816

3. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider (m.328)  816

4. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider (m.329)  816

5. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider (m.330)  817

§ 56. 2016 OHAL’İNİN CEZA YARGILAMASI HUKUKU  817

I. 2016 OHAL’i ile Getirilen ve Yasalaştırılan Hükümler  817

1. 7070 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  817

2. 7072 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  821

3. 7076 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  823

4. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  823

5. 7079 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  835

6. 7086 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  838

7. 7091 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  839

8. 6758 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler  839

ü CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI  853

Yararlanılan Kaynaklar  857

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar