Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Bahri ÖZTÜRK
ISBN: 9789750250293
56,70 TL 63,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bahri ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Dr. hc. mult. Bahri ÖZTÜRK

2019/09 6. Baskı, 528 Sayfa

ISBN 978-975-02-5029-3

Son değişiklikler çerçevesinde, güncellenerek 6. basımı gerçekleşen Ceza Muhakemesi Hukuku'nun Temel kavramlarının anlatıldığı bu kitap, bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Bahri Öztürk editörlüğünde hazırlanan kitaptaki konular şematik ve akıcı bir dille anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
Ceza Muhakemesi Teşkilatı
Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
Ceza Muhakemesi İşlemleri
Ceza Muhakemesinde İspat
Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Kısaltmalar  19

1. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,

TARİHÇESİ, KAYNAKLARI

§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI  23

I. Terim, Kavram  23

II. Amacı  24

III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri  24

§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  24

§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  26

2. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI

§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU  29

§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  30

I. Yer Bakımından Uygulama  30

II. Zaman Bakımından Uygulama  31

§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI  32

§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  35

I. Genel Olarak  35

II. Dava Şartları  37

1. Çeşitleri  37

A. Şikâyet  37

B. Dava Süresi  41

C. İzin  42

D. Talep  42

E. Yargı Bulunmaması  43

F. Açık Dava Bulunmaması  44

G. Önödeme  44

H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi  46

2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  53

III. Yargılama Şartları  55

1. Çeşitleri  55

A. Sanığın Hazır Bulunması  55

a. Gaiplik  55

b. Sanığın Yokluğu Halleri  56

aa. Kavram  56

bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması  57

cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma  57

dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması  58

ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller  59

c. Kaçaklık  60

aa. Kavram  60

bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri  61

aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  61

bbb. Güvence (Teminat) Belgesi  62

ccc. Özel Elkoyma  63

ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı  64

d. Eski Hale Getirme  64

B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  64

C. Bekletici Sorunun Çözümü  65

D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  65

2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  66

3. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE

CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ

§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ  67

I. Hukuk Devleti İlkesi  67

1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi  67

2. Adaletin Sağlanması  68

3. Güvenliğin Temin Edilmesi  69

II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi  70

III. İşkence Yasağı  73

IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı)  76

1. Genel Olarak  76

2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı  77

A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları  78

a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık  78

b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme  79

c. Makul Sürede Yargılama  79

d. Aleniyet  83

e. Denetim  83

f. Silahların Eşitliği  85

3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler  87

V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi  88

VI. Meram Anlatma İlkesi  89

VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  90

VIII. Halka Açıklık İlkesi  91

IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  91

X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi  94

XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  95

XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi  96

XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi  98

XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi  99

XV. Öteki İlkeler  101

§ 2. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI  102

I. Hak Arama Hakkı  102

II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı  102

1. İsnadı Öğrenme Hakkı  102

2. Hakları Öğrenme Hakkı  102

III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi)  103

IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  103

V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi)  103

VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi)  103

VII. Savunma Hakkı  104

VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  105

IX. Tercüman Hakkı  105

X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı  106

XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı  108

XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  108

XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı  109

§ 3. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI  109

§ 4. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU  109

4. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI

§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER  113

§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  115

§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ  115

§ 4. YARGITAY  117

§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI  118

5. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER

§ 1. HÂKİM  123

I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  123

1. Tarafsızlık  124

A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri)  125

a. Görev Yasakları  125

b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar  127

B. Hâkimin Reddi Muhakemesi  128

a. İddia  128

b. Savunma  129

c. Yargılama  129

2. Bağımsızlık  131

II. Hâkimlerin Çeşitleri  134

III. Hâkimlerin Yetkileri  134

1. Madde Bakımından Yetki (Görev)  134

A. Genel Olarak  134

B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları  137

a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  137

b. Bağlantı (İrtibat)  137

aa. Anlamı  137

bb. Çeşitleri  137

aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı  137

bbb. Dar ve Geniş Bağlantı  138

ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı  138

ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri  138

cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  139

aaa. Birleştirme  139

bbb. Nispi Muhakeme Yapma  141

ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma  141

2. Yer Bakımından Yetki (Yetki)  142

A. Genel Olarak  142

B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  145

a. Muhakemenin Nakli  145

b. İstinabe  146

c. Bağlantı  146

3. Kişi Bakımından Yetki  147

A. Genel Olarak  147

B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  147

4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki)  147

§ 2. SAVCI  149

I. Kavram  149

II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli  151

1. Genel Olarak  151

2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi  151

3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi  155

4. Savcı Taraf Değildir  155

5. Savcı Özerktir  155

6. Yer Bakımından Yetki  156

7. Soruşturma Mecburiyeti  156

8. İddianamede Yer Alacak Hususlar  156

9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  160

§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL)  163

I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören  163

II. Katılan (müdahil)  165

§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK  168

§ 5. MÜDAFİ  172

§ 6. ADLİ KOLLUK  190

§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER  192

6. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

§ 1. TANIMI  195

§ 2. ÇEŞİTLERİ  195

§ 3. SÜRELER  196

I. Çeşitleri  196

II. Eski Hale Getirme  196

§ 4. BİLDİRİLMESİ  197

§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR  201

§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  202

7. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT

§ 1. ESASLARI  203

§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER)  205

I. Sanık Açıklamaları, İkrar  205

II. Tanık Açıklamaları  207

III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları  228

IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler)  229

V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama  231

VI. Belirtiler  234

§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  236

I. Delillerin Toplanması  236

1. Esasları  236

2. Sorgu (İfade Alma)  238

A. Genel Olarak  238

a. Terim  238

b. Kavram  238

B. Sorgunun Görevi (Amacı)  240

3. Keşif  240

A. Genel Olarak  240

B. Ölü Muayenesi ve Otopsi  242

a. Ölü Muayenesi  242

b. Otopsi  243

II. Delillerin Muhafazası  244

III. Delillerin Değerlendirilmesi  245

1. Esasları  245

2. Bilirkişi  247

3. Delil Yasakları  254

A. Kavram  254

B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum  256

a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147)  257

b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148)  257

c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2)  258

aa. Genel Olarak  258

bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi  258

cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları  262

C. Delil Yasaklarının Kapsamı  264

D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi  266

8. Bölüm

KORUMA TEDBİRLERİ

§ 1. KAVRAM  267

I. Terim, Tanım  267

II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  267

1. Yasal Dayanak  267

2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması  267

A. Şüphe  267

B. Çeşitleri  268

a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi)  268

b. Yoğun Şüphe  268

aa. Yeterli Şüphe  269

bb. Kuvvetli Şüphe  269

3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması  269

4. Geçici Olması  269

5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması  269

6. Gecikmede Sakınca Bulunması  270

7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması  270

8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması  270

§ 2. ÇEŞİTLERİ  270

I. Yakalama ve Gözaltına Alma  271

1. Tanım  271

2. Amacı ve Hukuksal Niteliği  271

3. Yakalamanın Koşulları  273

A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  273

B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  274

4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  276

5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama  276

6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  277

A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi  277

B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  278

C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi  278

D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler  279

E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi  280

F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması  280

a. Genel Olarak  280

b. Koşulları  281

c. Gözaltı Süresi  281

G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  284

H. Yeniden Yakalama Yasağı  284

I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama  284

II. Tutuklama  285

1. Tanım  285

2. Hukuksal Niteliği  286

3. Amacı  287

4. Koşulları  287

A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması  287

B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması  288

C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması  289

a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı  289

b. Delilleri Karartma Tehlikesi  290

c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  291

D. Ölçülülük  292

a. Genel Olarak  292

b. Tutuklama Yasakları  292

E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi  293

F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması  293

5. Tutuklama Kararı  293

A. Hakim Kararı  293

B. Kararın Gerekçeli Olması  294

6. Tutuklama Süresi  296

7. Tutuklama Usulü  299

8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi  300

9. İtiraz  300

10. Tutuklanan Kişinin Durumu  302

11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  302

12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi  303

A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  303

B. Güvence (Teminat) Belgesi  303

13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  304

A. Genel Olarak  304

B. Tutukluların Hakları  305

a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  305

b. Ziyaretçi Kabul Hakkı  305

c. Haberleşme Hakkı  305

d. Çalışma Hakkı  306

C. Tutukluların Yükümlülükleri  306

III. Adli Kontrol  307

1. Tanım  307

2. Amacı  308

3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler  309

4. Uygulanma Koşulları  310

A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması  310

B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması  311

5. Adli Kontrol Kararı  311

6. Sona Ermesi  312

7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması  313

8. Adli Kontrol Kararına İtiraz  314

9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması  314

IV. Zorla Getirme  314

1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi  314

2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi  315

V. Arama  317

1. Tanım  317

2. Hukuksal Nitelik  317

3. Aramanın Koşulları  318

A. Makul Şüphe  319

B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri  319

C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar  321

a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama  321

b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama  322

D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar  322

E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar  322

a. Üstte Arama  322

b. Eşyada Arama  323

c. Konutta Arama  323

d. İşyerinde Arama  323

e. Araçta Arama  327

4. Arama Kararı veya Emri  327

5. Aramanın Yerine Getirilmesi  328

6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama  330

VI. Elkoyma  331

1. Tanım  331

2. Amaç ve Hukuksal Nitelik  331

3. Koşulları  331

A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar  331

B. Madde Bakımından Aranan Koşullar  332

4. Elkoyma Kararı  332

5. Çeşitleri  332

A. Basit Elkoyma  333

B. Özel Elkoyma  334

a. Postada Elkoyma  334

b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma  335

c. Avukat Bürolarında Elkoyma  336

d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması  336

e. Bilgisayarlara Elkoyma  338

f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma  338

6. Yargısal Denetim  339

A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi  339

B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim  339

7. Sona Ermesi  339

VII. Yeni Koruma Tedbirleri  339

1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması  340

A. Tanım  340

B. Amaç  340

C. Hukuksal Nitelik  341

D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  341

a. Dış Beden Muayenesi  342

b. İç Beden Muayenesi  343

aa. Uygulanma Koşulları  343

bb. Tedbirin Uygulanması  345

cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi  347

dd. Denetim Muhakemesi  347

E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  347

2. Fizik Kimliğin Tespiti*  348

3. Yer Gösterme  351

4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  353

5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  371

6. Teknik Araçlarla İzleme  376

§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  379

I. Dayanak  379

II. Tazminat Nedenleri  380

III. Tazminatın Kapsamı  381

IV. Yargılama  381

1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  381

2. Taraflar  381

3. Süre  382

4. İstem  383

5. İnceleme  383

V. Tazminatın Geri Alınması  383

VI. Rücu  384

9. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ

§ 1. GENEL OLARAK  385

§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ  386

I. Kavram  386

II. Soruşturma Evresinin Başlaması  386

III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar  389

1. Genel Olarak  389

2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri  390

3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri  392

4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri  395

5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri  396

IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması  396

V. Soruşturma Evresi Gizlidir  396

VI. Soruşturma İşlemleri  397

1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı  398

2. İddianame Düzenlenmesi  402

§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ  404

I. Genel Olarak  404

II. İddianame Düzenlenmesi  405

III. İddianamenin İncelenmesi  407

1. Şekli Yönden İnceleme  407

2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme  409

IV. İnceleme Süresi  412

V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür?  412

VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi  413

VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz)  413

VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı  414

§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ  414

I. Duruşma Hazırlığı Devresi  415

II. Duruşma Devresi  417

III. Son Karar Devresi  427

10. Bölüm

DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)

§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  441

I. Kavram ve Tanım  441

II. Amacı  441

III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması  441

IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar  442

V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi  442

VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler  444

1. Genel Açıklama  444

2. C. Savcısı  444

3. Şüpheli veya Sanık  445

4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar İle Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar  446

5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262)  447

6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261)  448

7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2)  449

8. Diğer Kişiler  449

VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri  450

1. Aktarma Etkisi  450

2. Yayılma Etkisi  450

3. Durdurma Etkisi  451

VIII. Başvuruda Yanılma  452

IX. İstem  453

X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması  454

XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı  457

XII. Çeşitleri  459

§ 2. İTİRAZ  459

I. Tanım  459

II. İtirazın Konusu  460

III. İtiraz Nedenleri  460

IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler  461

V. İtiraz Süresi  461

VI. İtirazı İnceleyecek Merci  461

VII. İtiraz İncelemesi  462

§ 3. İSTİNAF  464

I. Genel Olarak  464

II. İstinafın Konusu: Hüküm  470

III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi  472

IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  474

V. İstinaf İstemi  474

VI. İstinaf Süresi  476

VII. İstinaf İsteminin Biçimi  479

VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri  481

IX. İstinaf Muhakemesi  483

1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması  483

2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması  485

A. Öninceleme  487

a. Ön İncelemenin Kapsamı  487

aa. Yetki Bakımından  487

bb. Başvuru Koşulları Bakımından  488

b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar  489

aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı  489

bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı  489

cc. Bozma Kararı  490

dd. Düzeltme Kararı  492

3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması  492

A. Duruşma Hazırlığı  492

B. Duruşma  493

a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması  493

b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması  494

c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması  495

C. İstinaf Dilekçesinin Reddi  496

4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar  497

X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları  499

1. İtiraz  499

2. Temyiz  499

3. Olağanüstü Kanun Yolu  501

§ 4. TEMYİZ  502

I. Genel Bilgi  502

II. Temyizin Konusu  502

III. Başvuru Koşulları  504

IV. Ön İnceleme  505

V. Temyiz Nedenleri  506

VI. Temyiz İncelemesi  507

VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  508

§ 5. KANUN YARARINA BOZMA  510

§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ  512

§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  515

§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI  519

§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ  520

Kavramlar Dizini  525

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar