Ceza Muhakemesi Hukuku

675,00 TL 750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet GÖKCEN, Mehmet Emin ALŞAHİN, Kerim ÇAKIR,Murat BALCI
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 860

“Ceza Muhakemesi Hukuku” isimli kitabımızın altıncı baskısını yapmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Kitap, 8.7.2021 tarih ve 7331 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (14.07.2021 t. ve 31541 s.lı RG) başta olmak üzere mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak güncellenmiş, imla ve içerik kontrol edilmiştir.

Çalışmada, sıkça müracaat edilen 5271 s.lı CMK bakımından kanun adına ve kısaltmasına yer verilmemiş olup, doğrudan madde numarası kullanılmıştır (m.217 gibi). CMK dışındaki mevzuat bakımından ise kanunların tam adı veya kısaltmaları metin içinde yazılmıştır.

İÇİNDEKİLER


6. BASKIYA ÖNSÖZ ..................................................................................................................5

5. BASKIYA ÖNSÖZ ..................................................................................................................7

4. BASKIYA ÖNSÖZ ..................................................................................................................8

ÖNSÖZ ....................................................................................................................................9

İÇİNDEKİLER ..........................................................................................................................11


BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ,

CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI


§1- CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ ..................................................................................31

I- Tanım, Terim.........................................................................................................31

II- Ceza Muhakemesinin Amacı.................................................................................32

III- Hukuk Sistematiğindeki Yeri .................................................................................33

§2- CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ ........................................................................33

I- Genel Açıklamalar.................................................................................................33

II- Avrupa’daki Tarihi Gelişim, İtham, Tahkik ve İşbirliği Sistemleri ..........................33

III- Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun Tarihi Gelişimi .............................................39

1- Genel Açıklamalar ve Türklerin Müslüman Olmalarından Önceki

Dönem ...........................................................................................................39

2- Türklerin Müslüman Olması, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku.....................40

3- Osmanlı Devleti Mahkeme Teşkilatı ve Sistemi .............................................42

A- Genel Açıklamalar ve Tanzimat’ın İlanına Kadar Olan Dönem................42

B- Şer’iye Mahkemeleri ve Diğer Yargılama Organları ................................43

a- Şer’iye Mahkemeleri ve Kadı ...........................................................43

b- Adli Teşkilatta Kadı’lardan Başka Görevli Olan Şahıslar...................44

c- Diğer Yargı Organları .......................................................................45

aa- Divan-ı Hümayun......................................................................45

bb- Paşa Divanları ...........................................................................45

cc- Muhtesiplik...............................................................................46

dd- Kazaskerlik................................................................................46

C- Zimmilere Ait Cemaat Mahkemeleri.......................................................46

D- Konsolosluk Mahkemeleri ......................................................................48

E- Tanzimat’ın İlanından Cumhuriyet’in Kuruluşuna Kadar Olan

Dönem ....................................................................................................48

a- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı

Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesine

Kadar Olan Gelişmeler.....................................................................49


12 İçindekiler


b- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı

Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi ...................51

aa- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu’nun Yürürlüğe

Girmesi .....................................................................................51

bb- Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun Yürürlüğe

Girmesi .....................................................................................54

4- Cumhuriyet Dönemi ......................................................................................56

§3- CEZA MUHAKEMESİNİN KAYNAKLARI .................................................................... 58


İKİNCİ BÖLÜM


CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,

UYGULAMA ALANLARI, YÜRÜYÜŞÜ VE ŞARTLARI


§1- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU ....................................................... 61

I- Genel Açıklamalar.................................................................................................61

II- Kıyas .....................................................................................................................62

§2- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULANMASI.............................................. 64

I- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması .............................64

II- Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması........................64

§3- CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ....................................................................... 69

§4- CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI ......................................................................... 71

I- Genel Açıklamalar.................................................................................................71

II- Dava Şartları .........................................................................................................72

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................72

A- Şikâyet ....................................................................................................72

B- Dava Süresi.............................................................................................77

C- İzin ..........................................................................................................78

D- Talep.......................................................................................................79

E- Yargı Bulunmaması.................................................................................80

F- Açık Dava Bulunmaması .........................................................................80

G- Önödemenin Yerine Getirilmemesi........................................................81

H- Uzlaştırmanın Sonuçsuz Kalması ............................................................87

İ- Seri Muhakeme Usulünün Kabul Edilmemesi.........................................92

2- Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları ...........................................96

III- Yargılama Şartları .................................................................................................97

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................97

A- Sanığın Hazır Bulunması .........................................................................97

a- Gaiplik (m.244, 246) ........................................................................97

b- Sanığın Yokluğu Halleri....................................................................98

aa- Genel Açıklamalar ....................................................................98

bb- Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (m.194) ............................99


İçindekiler 13

cc- Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabilen Haller (m.195)........100

dd- Sanığın Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutulması

(m.196) ...................................................................................100

ee- Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller

(m.200, 203, 204) ...................................................................101

c- Kaçaklık..........................................................................................103

aa- Genel Açıklamalar...................................................................103

bb- Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri .........................................104

aaa- Kaçaklar Hakkında Tutuklama ......................................104

bbb- Güvence (Teminat) Belgesi...........................................104

ccc- Özel Elkoyma ................................................................108

cc- Sanığın Müdafii Gönderme Hakkı...........................................109

d- Eski Hale Getirme ..........................................................................109

B- Sanığın Akıl Hastası Olmaması ..............................................................110

C- Bekletici Meselenin Çözümü ................................................................110

D- Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması..................................111

2- Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları .................................112


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ


§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İLKELER ..........................................................................113

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................113

II- Hukuk Devleti İlkesi - Oranlılık İlkesi ...................................................................114

III- İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi ............................................................117

IV- Adil Yargılanma İlkesi..........................................................................................119

V- Hakim Önünde Meramını Anlatabilme İlkesi ......................................................123

VI- Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi ....................................................................124

VII- Şüpheden Sanık Yararlanır (İn Dubio Pro Reo) İlkesi ..........................................125

VIII- Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi........................................................................127

IX- Davasız Yargılama Olmaz İlkesi ...........................................................................129

X- Özel Hayatın Gizliliği İlkesi ..................................................................................131

XI- Halka Açıklık (Aleniyet) İlkesi ..............................................................................134

XII- Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi ............................................................135

XIII- Sözlülük-Yazılılık İlkesi.........................................................................................136

XIV- Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi-Maslahata Uygunluk İlkesi ................................137

XV- Masumiyet İlkesi (Karinesi).................................................................................138


14 İçindekiler


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI


§1- MAHKEMELER VE HÂKİMLİKLER........................................................................... 141

I- Mahkemeler .......................................................................................................141

II- Hakimlikler..........................................................................................................143

III- Adalet Komisyonu...............................................................................................144

§2- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ................................................................................ 145

§3- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ............................................................................. 145

§4- YARGITAY ............................................................................................................ 146


BEŞİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER


§1- HÂKİM ................................................................................................................. 149

I- Kavram ...............................................................................................................149

1- Kanuni Hâkim İlkesi .....................................................................................150

2- Tabiî Hâkim İlkesi.........................................................................................150

II- Hâkimde Bulunması Gereken Nitelikler..............................................................152

1- Tarafsızlık.....................................................................................................156

A- Genel Açıklamalar ................................................................................156

B- Hâkim Tarafsızlığının Güvenceleri ........................................................158

a- Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller ..........................................158

b- Hâkimin Reddi ve Ret Muhakemesi ..............................................163

c- Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii ........................................165

2- Bağımsızlık ...................................................................................................165

A- Genel Açıklamalar ................................................................................165

B- Uluslararası Sözleşmelerde Hâkim Bağımsızlığı....................................166

C- Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri.......................................................167

a- Yasama Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri ........................167

b- Yürütme Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri.......................167

c- Diğer Organlara Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri...........................170

III- Hâkim Çeşitleri....................................................................................................172

IV- Hâkimin (Mahkemenin) Yetkileri........................................................................172

1- Madde (Görev) Bakımından Yetki ...............................................................172

A- Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri .........................................................173

B- Sulh Ceza Hâkimliği ..............................................................................174

C- Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Yetki Uyuşmazlığı.................176

D- Madde Bakımından Yetkide İstisnai Haller...........................................178

a- İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye

Gelmesi .........................................................................................178


İçindekiler 15

b- Bağlantı..........................................................................................178

aa- Genel Olarak...........................................................................178

bb- Bağlantının Çeşitleri................................................................178

aaa- Sübjektif-Objektif Bağlantı ...........................................178

bbb- Dar-Geniş Bağlantı........................................................179

cc- Bağlantının Sonuçları..............................................................179

aaa- Birleştirme ....................................................................179

bbb- Nisbi Muhakeme ..........................................................184

ccc- Bekletici Mesele ...........................................................185

2- Yer Bakımından Yetki...................................................................................187

A- Genel Olarak .........................................................................................187

B- Yetki Uyuşmazlığı ve Yetkiye İtiraz........................................................189

C- Yer Bakımından Yetkide İstisnai Haller .................................................191

a- İstinabe..........................................................................................191

b- Davanın Nakli.................................................................................192

c- Bağlantı..........................................................................................193

3- Kişi Bakımından Yetki...................................................................................194

A- Genel Olarak .........................................................................................194

B- Kişi Bakımından Yetkide İstisna: Bağlantı .............................................194

§2- SAVCI ...................................................................................................................195

I- Kavram................................................................................................................195

II- Savcılık Teşkilatı ..................................................................................................197

1- Genel Açıklamalar........................................................................................197

2- Cumhuriyet Başsavcılığı ...............................................................................197

3- Cumhuriyet Başsavcısı .................................................................................198

4- Cumhuriyet Başsavcı Vekili ..........................................................................199

5- Cumhuriyet Savcısı.......................................................................................199

A- 5235 sayılı Teşkilat Kanunundaki Görevleri ..........................................199

B- 5271 sayılı CMK’daki Görevleri .............................................................200

a- Soruşturma Aşamasındaki Görevleri .............................................200

b- Kovuşturma Aşamasındaki Görevleri.............................................207

C- 5275 sayılı CGTİHK’daki Görevleri.........................................................208

D- İdari Görevleri.......................................................................................209

E- Özel Hukuktaki Görevleri......................................................................209

III- Savcılık Makamının Hukuki Niteliği .....................................................................210

1- Genel Açıklamalar........................................................................................210

2- İdari Makam Olduğu Görüşü .......................................................................211

3- Adli Makam Olduğu Görüşü.........................................................................211

4- Karma Görüş ................................................................................................212


16 İçindekiler

5- Kanaatimiz...................................................................................................212

IV- Savcı Bağımsızlığı ................................................................................................212

V- Savcının Tarafsızlığı.............................................................................................214

VI- Savcının Yetkisi ...................................................................................................215

VII- Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı....................................................................217

VIII- Savcının Reddi veya Çekinmesi...........................................................................221

§3- MÜDAFİ ............................................................................................................... 223

I- Kavram ...............................................................................................................223

II- Müdafiin Hukuki Konumu...................................................................................224

1- Genel Açıklamalar........................................................................................224

2- Müdafiin Hukuki Konumuna İlişkin Görüşler...............................................225

A- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü.......................225

B- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü......................225

C- Müdafiin Hem Mahkemenin Hem de Şüphelinin/Sanığın

Yardımcısı Olduğu Görüşü ....................................................................226

D- Müdafiin Bağımsız Bir Adli Organ Olduğu Görüşü................................226

E- Kanaatimiz............................................................................................226

III- Müdafi Olabilme Şartları....................................................................................227

IV- Müdafilik Yapılamayacak Haller ile Müdafiin Görevden Yasaklanması ..............228

V- Zorunlu Müdafilik, İhtiyari Müdafilik...........................................................230

VI- Müdafi Sayısı ...............................................................................................231

VII- Müdafiin Yetkileri ........................................................................................232

1- Dosyayı İnceleme Yetkisi .............................................................................232

A- Genel Açıklamalar ................................................................................232

B- İncelenecek Dosyanın İçeriği ................................................................234

C- İncelemenin Serbestliği ........................................................................235

D- Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması.......................................237

E- İncelenmesi Sınırlandırılamayan Belgeler ............................................240

F- Dosyanın İnceleneceği Yer ve Süre.......................................................241

G- Kovuşturma Evresinde Dosya İnceleme Yetkisi ....................................242

2- Dosyadan Örnek Alma Yetkisi......................................................................243

3- Hazır Bulunma Yetkisi..................................................................................244

4- Doğrudan Soru Sorma Yetkisi......................................................................245

5- Şüpheli ve Sanıkla Haberleşme Yetkisi ........................................................246

6- Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi ..................................................................247

VIII- Müdafiin Ödevleri...............................................................................................247

§4- ŞÜPHELİ-SANIK .................................................................................................... 248

§5- MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN ....................................................... 252

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................252

II- Katılan.................................................................................................................255


İçindekiler 17

§6- ADLİ KOLLUK ........................................................................................................258

I- Genel Açıklamalar...................................................................................................258

II- Adli Kolluk Kavramı .............................................................................................259

III- Savcı-Adli Kolluk İlişkisi .......................................................................................261

§7- ZABIT KATİBİ ........................................................................................................262


ALTINCI BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ


§1- TANIM..................................................................................................................265

§2- İŞLEM ÇEŞİTLERİ ...................................................................................................265

§3- İŞLEMLERİN SÜRELERİ ..........................................................................................268

I- Genel Olarak .......................................................................................................268

II- Sürelerin Hesaplanması ......................................................................................268

III- Eski Hale Getirme................................................................................................269

§4- İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ ....................................................................................271

§5- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR..................................................................273

§6- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ .........................................275


YEDİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT


§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE ESASLARI.........................................................277

§2- İSPAT ARACI OLARAK DELİLLER: ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ...................................278

I- Genel Açıklamalar, Delilin Özellikleri ve Çeşitleri................................................278

II- Sanık Açıklamaları ve İkrar..................................................................................282

1- Genel Açıklamalar........................................................................................282

2- İfade ve Sorgunun Tarzı ...............................................................................282

3- İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller...........................................................284

III- Tanık Açıklamaları...............................................................................................289

1- Genel Açıklamalar........................................................................................289

2- Tanıkların Çağrılması....................................................................................291

3- Tanıklıktan Çekinme ....................................................................................292

4- Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme .......................293

5- Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerde Tanıklık .................................................294

6- Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme ..................................296

7- Tanığın Yemini ve Dinlenmesi......................................................................297

IV- Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları (m.50/1-c)..................................304

V- Yazılı Açıklamalar (Belgeler)................................................................................304

VI- Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Açıklamalar................................................308

VII- Belirti Delilleri (Maddi Deliller, İz).......................................................................309


18 İçindekiler

§3- DELİLLERİN MUHAFAZA VE TOPLANMASINDA YETKİLİ MAKAM ........................... 310

§4- MADDİ DELİLLER; MUHAFAZASI, TOPLANMASI, AMBALAJLANMASI .................... 313

I- Maddi Deliller (İz) ve Çeşitleri.............................................................................313

II- Maddi Delillerin Muhafaza Altına Alınması, Toplanması, Ambalajlanması ........314

1- Olay Yeri İncelemesi, Muhafaza Altına Alma...............................................314

2- Maddi Delillerin (İz) Toplanması..................................................................316

3- Maddi Delillerin Ambalajlanması ................................................................316

4- Delillerin Gönderileceği Yerler, Kriminal Polis Labaratuvarı ve

Bölümleri .....................................................................................................317

A- Balistik Bölümü.....................................................................................319

B- Sahtecilik Bölümü.................................................................................319

C- Patlayıcı Maddeler Bölümü ..................................................................320

D- Kimya Bölümü ......................................................................................321

E- Teknik Fotoğraf Bölümü .......................................................................321

F- Araştırma ve Geliştirme Bölümü ..........................................................321

§5- DELİLLERİN İKAMESİ............................................................................................. 322

§6- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................................................... 328

§7- DELİL YASAKLARI (DELİL ELDE ETME ve DEĞERLENDİRME YASAKLARI)................. 333

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................333

II- Mutlak Değerlendirme Yasağı ............................................................................338

III- Nisbi Değerlendirme Yasağı................................................................................346

IV- Değerlendirme....................................................................................................347

§8- BİLİRKİŞİ .............................................................................................................. 348

I- Kavram ...............................................................................................................348

II- Bilirkişinin Hukuki Niteliği...................................................................................351

III- Uzman Mütalaası-Teknik Müşavir ......................................................................352

IV- Bilirkişinin Görevlendirilmesi..............................................................................354

V- Bilirkişinin Görev ve Yetkileri..............................................................................356

VI- Bilirkişinin Görevini Yerine Getirmemesi............................................................358

VII- Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi ...........................................................................359

VIII- Bilirkişiye Başvurulması Gerekli Haller ...............................................................360

1- Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller ...............................................................360

2- Bilirkişiye Başvurulması Zorunlu Haller .......................................................362

A- Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler (m. 73) .........362

B- Şüpheli veya Sanığın Bilincinin İncelenmesi (Müşahade-Gözlem

Altına Alma, m.74)................................................................................363

C- Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek

Alınması................................................................................................364

a- Genel Olarak..................................................................................364

b- Hukuki Niteliği ve Amacı................................................................365

c- Dış Beden Muayenesi....................................................................366


İçindekiler 19

d- İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma ..............................366

e- Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması .....368

D- Moleküler Genetik İncelemeler ............................................................369

E- Fizik Kimliğin Tespiti..............................................................................370

F- Ölü Muayenesi ve Otopsi......................................................................373

a- Ölü Muayenesi...............................................................................373

b- Otopsi ............................................................................................373

3- Bilirkişiye Başvurulabilecek Diğer Bazı Haller ..............................................375

§9- KEŞİF ....................................................................................................................375

§10- TEŞHİS ..................................................................................................................378

I- Teşhisin Aşamaları ..............................................................................................379

II- Teşhisin Şekilleri..................................................................................................379

III- Teşhise Katılacak Olan Kişiler..............................................................................381

IV- Teşhise Hazırlık İşlemleri ve İcrası.......................................................................381

V- Teşhiste Müdafiin Konumu.................................................................................383

§11- YÜZLEŞTİRME .......................................................................................................384


SEKİZİNCİ BÖLÜM

KORUMA TEDBİRLERİ


§1- KAVRAM ..............................................................................................................387

I- Terim, Tanım, Önleyici Tedbirlerden Farkı..........................................................387

II- Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri ...............................................................389

1- Genel Açıklamalar........................................................................................389

2- Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlama ................................................390

3- Geçici Olma..................................................................................................391

4- Kanuni Dayanak Bulunması .........................................................................391

5- Gecikmede Tehlike (Sakınca) Bulunması .....................................................392

6- Oranlılık (Ölçülülük) Bulunması ...................................................................392

7- Suç Şüphesinin Belirli Bir Yoğunlukta Olması...............................................394

A- Şüphe Kavramı......................................................................................394

B- Basit Şüphe (Başlangıç Şüphesi) ...........................................................395

C- Makul Şüphe.........................................................................................396

D- Yeterli Şüphe ........................................................................................398

E- Kuvvetli Şüphe ......................................................................................398

§2- KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ .....................................................................398

I- Yakalama (m.90) .................................................................................................398

1- Genel Açıklamalar, Önleme Yakalaması, Koruma Altına Alma,

Durdurma, Kimlik Sorma..............................................................................398

2- Hukuki Niteliği .............................................................................................401

3- Yakalamanın Şartları ....................................................................................403

A- Herkes Tarafından Yapılan Yakalama....................................................403


20 İçindekiler

a- Suçüstü Halinin Bulunması ............................................................404

b- Failin Kaçma Tehlikesinin Bulunması veya Hemen Kimliğinin

Belirlenememesi ...........................................................................405

B- Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalama ...................................405

4- Şikâyete Bağlı Suçlarda Yakalama................................................................406

5- Yakalama Emri Üzerine Yakalama (Müzekkereli Yakalama) ........................407

6- Yeniden Yakalama Yasağı ............................................................................408

7- Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler ................................................409

A- Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi ......................................409

B- Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi........410

C- Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi ........................411

D- Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler ............................................412

II- Gözaltı (m. 91) ....................................................................................................413

1- Genel Açıklamalar........................................................................................413

2- Şartları .........................................................................................................414

3- Gözaltı Süresi...............................................................................................415

4- Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ....................................................417

5- İtiraz ve Denetim .........................................................................................419

III- Tutuklama (m. 100) ............................................................................................420

1- Genel Açıklamalar........................................................................................420

2- Tutuklamanın Şartları ..................................................................................423

A- Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delillerin Varlığı ....................424

B- Tutuklama Nedenlerinin Varlığı............................................................425

C- Tedbirin Orantılı Olması .......................................................................426

D- Tutuklama Yasağı Bulunan Haller.........................................................427

3- Tutuklama Kararı .........................................................................................429

4- Tutuklama Kararına İtiraz ............................................................................430

5- Tutuklamada Geçecek Süre.........................................................................431

6- Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talepleri........................436

7- Salıverilenin Yükümlülükleri ........................................................................437

8- Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmesi ............................................................437

9- Tutukluluğun İncelenmesi ...........................................................................437

10- Tutuklama Nedeniyle Tazminat...................................................................438

IV- Adli Kontrol (m. 109) ..........................................................................................439

1- Genel Açıklamalar........................................................................................439

2- Kavram ve Tanım.........................................................................................440

3- Adli Kontrol Yükümlülükleri.........................................................................442

4- Adli Kontrolün Uygulanma Şartları..............................................................445

A- Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması.......................................445

B- Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Soruşturma veya Kovuşturmanın

Bulunması.............................................................................................445


İçindekiler 21

5- Karar Verecek Merci ....................................................................................446

6- Adli Kontrol Altında Geçen Süre ..................................................................448

7- Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması...............................................................448

8- Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama ..............................................................450

9- Güvence Gösterilmesi..................................................................................451

V- Zorla Getirme (m. 146) .......................................................................................453

1- Genel Açıklamalar........................................................................................453

2- Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi ............................................................454

3- Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi.........................................................454

4- Mağdur ve Şikâyetçilerin Zorla Getirilmesi..................................................455

5- Karar Verecek Merci ....................................................................................456

6- Süresi ...........................................................................................................456

7- Tedbirin İcrası ..............................................................................................457

VI- Arama (m. 116) ...................................................................................................457

1- Genel Açıklamalar, Adli–Önleme Araması Ayrımı........................................457

2- Hukuki Niteliği .............................................................................................461

3- Aramanın Şartları.........................................................................................461

A- Genel Olarak, İlgilinin Rızası..................................................................461

B- Makul Şüphe.........................................................................................462

C- Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri........................................463

D- Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Şartlar...........................................466

a- Genel Olarak..................................................................................466

b- Şüpheli veya Sanık Nezdinde Yapılacak Arama..............................467

c- Diğer Kişiler Nezdinde Yapılacak Arama ........................................467

E- Aramanın Yapılacağı Zamana İlişkin Şartlar ..........................................467

F- Arama Yapılacak Yere İlişkin Şartlar......................................................468

a- Üstte Arama ..................................................................................468

b- Eşyada Arama ................................................................................469

c- Konutta Arama ..............................................................................469

d- İşyerinde Arama ............................................................................471

e- Avukat Bürolarında Arama ............................................................471

f- Araçta Arama.................................................................................472

4- Arama Kararı veya Emri..............................................................................473

5- Aramanın İcrası............................................................................................473

6- Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama ........................................475

VII- Elkoyma (m. 123) ................................................................................................477

1- Genel Açıklamalar........................................................................................477

2- Elkoymanın Amacı, Hukuki Niteliği ve Müsadereden Farkı .........................478

3- Elkoyma İçin Aranan Şartlar.........................................................................480

A- Elkoymaya Müracaat Edebilmek İçin Aranan Şüphe ............................480


22 İçindekiler

B- Kişi Bakımından Şartlar.........................................................................480

C- Madde Bakımından Şartlar...................................................................481

4- Elkonulamayacak Eşya.................................................................................483

A- İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler ..............................................483

B- Elkonulamayacak Mektuplar ve Belgeler .............................................483

C- Basın Araçları........................................................................................485

5- Elkoyma Kararını Verme Yetkisi...................................................................485

6- Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi ..........................................................486

7- Elkonulan Eşyanın İadesi .............................................................................487

8- Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması................................488

9- Elkoyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller .......................................489

10- Özel Elkoyma Çeşitleri .................................................................................490

A- Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m. 128) .............................490

B- Postada Elkoyma (m. 129)....................................................................492

C- Avukat Bürolarında Elkoyma (m. 130)..................................................494

D- Bilgisayarlarda Elkoyma (m. 134) .........................................................495

E- Kaçaklarla İlgili Elkoyma (m. 248) .........................................................497

F- Basılmış Eserlere Elkoyma (Basın K. m.25) ...........................................498

11- İtiraz ve Denetim .........................................................................................499

12- Sona Ermesi.................................................................................................499

VIII- Şirket Yönetimine Kayyım Tayini (m. 133)..........................................................499

1- Genel Açıklamalar........................................................................................499

2- Tedbirin Amacı ve Hukuki Niteliği................................................................501

3- Tedbire Karar Verme Yetkisi........................................................................502

4- Tedbirin Uygulanma Şartları........................................................................502

A- Tedbirin Gerekli Olması........................................................................502

B- Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığı.............................................................503

C- Katalog Suç Olması ...............................................................................504

D- Tedbirin Uygulanmasının Ölçülü Olması ..............................................504

IX- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (m. 135) ...............506

1- Genel Açıklamalar.......................................................................................506

2- Tedbirin Hukuki Niteliği ...............................................................................507

3- Tedbirin Uygulanma Şekilleri.......................................................................508

4- Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar ................................................................510

5- Tedbirin Uygulanabilme Şartları..................................................................514

6- Tedbirin Uygulanma Süresi..........................................................................515

7- Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler ................................................................516

8- Tedbire Karar Verecek Mercii......................................................................518

9- İletişimin Denetlenmesi Yasağı....................................................................519

A- Tanıklıktan Çekinme Yönünden............................................................519


İçindekiler 23

B- Müdafi Yönünden .................................................................................520

a- Sorunun Ortaya Konulması............................................................520

b- Çözüm Önerileri.............................................................................521

10- İletişimin Denetlenmesi Tedbiri İçin Tazminat Talebinin

Değerlendirilmesi.........................................................................................526

11- Tedbir Sonucunda Elde Edilen Bilgilerin İmha Edilmesi ...............................527

12- Şüpheli veya Sanığın Üçüncü Kişilerle Yaptığı Görüşmelerin Delil

Değeri ..........................................................................................................528

13- İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Uygulanabileceği Suç

Tipleri...........................................................................................................530

14- İletişimin Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesi Konusunda Verilen

Yazılı Emrin Hâkimin Onayına Sunulması Sırasında Gerekli İşlemler ...........530

15- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespitinin Delil Değeri...............532

16- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespiti Sonucu Elde Edilen

Bilgilerin Mahkûmiyet Hükmünde Kullanılması...........................................533

X- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139) ...................................................534

1- Genel Açıklamalar ve Kışkırtıcı Ajan Kavramı...............................................534

2- Tedbirin Uygulanma Şartları ........................................................................537

3- Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri .....................................................539

4- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi .........................................543

5- Tesadüfen Elde Edilen Deliller .....................................................................543

XI- Teknik Araçlarla İzleme (m.140) .........................................................................544

1- Genel Açıklamalar........................................................................................544

2- Tedbirin Uygulanma Şartları ve Kapsamı.....................................................545

3- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi .........................................546

4- Tesadüfen Elde Edilen Deliller .....................................................................547

XII- Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (m. 141)................................................548

1- Genel Açıklamalar........................................................................................548

2- Tazminat Nedenleri .....................................................................................549

3- Tazminatın Kapsamı.....................................................................................560

4- Tazminat İsteminin Kabulü ve Karar Verecek Merci....................................562

5- Tazminatın Geri Alınması.............................................................................565

6- Tazminat İstenemeyecek Haller...................................................................565


DOKUZUNCU BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ


§1- GENEL AÇIKLAMALAR...........................................................................................567

§2- SORUŞTURMA EVRESİ ..........................................................................................567

I- Kavram, Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar ...................................................567

II- Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması............................................573

III- Soruşturmanın Gizliliği, Lekelenmeme Hakkı......................................................574

IV- Soruşturmanın Sona Ermesi................................................................................574


24 İçindekiler

1- İddianamenin Düzenlenmesi.......................................................................575

2- Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar....................................................578

3- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) ve

Denetimi......................................................................................................580

§3- ARA MUHAKEME EVRESİ ..................................................................................... 582

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................582

II- İddianamenin Değerlendirilmesi ........................................................................583

1- İddianamenin Kabulü ..................................................................................583

2- İddianamenin İadesi ....................................................................................583

§4- KOVUŞTURMA EVRESİ ......................................................................................... 587

I- Duruşma Hazırlığı Evresi .....................................................................................587

II- Duruşma Devresi ................................................................................................590

1- Genel Açıklamalar........................................................................................590

2- Duruşmada Yapılacak İşlemler ....................................................................591

3- Duruşmada Bulunması Zorunlu Olan Kimseler............................................593

4- Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması.......................................................594

5- Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması.................................................595

A- Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar ..........................597

B- Duruşma Tutanağı ................................................................................597

6- Doğrudan Soru Yöneltme, Çapraz Sorgu .....................................................598

7- Tercüman Bulundurulması ..........................................................................599

III- Hüküm Devresi ...................................................................................................600

1- Genel Açıklamalar........................................................................................600

A- Hüküm - Kesin Hüküm - Kesinleşmiş Hüküm........................................601

B- Karar.....................................................................................................603

2- Hükmün Oluşumu........................................................................................603

A- Müzakereye Katılacak Hâkimler ...........................................................604

B- Müzakerede Görüşülecek Konular ve Müzakere Yönetimi ..................606

C- Gerekli Oy Sayısı ve Oyların Toplanması ..............................................609

3- Hükmün Unsurları .......................................................................................613

A- Genel Açıklamalar ................................................................................613

B- Hükmün Şekli Unsurları........................................................................614

a- Hükmün Türk Milleti Adına Verilmesi ...........................................614

b- Muhakemeye Katılanların Kimlikleri .............................................615

c- Suçun İşlendiği Yer ve Zaman........................................................617

d- Hürriyeti Kısıtlayıcı Haller ..............................................................618

e- Gerekçe .........................................................................................620

f- İmza...............................................................................................621

C- Hükmün Esasa İlişkin Unsurları ............................................................623

a- Verilen Hükmün Çeşidi ..................................................................623


İçindekiler 25

b- Uygulanan Kanun Maddeleri .........................................................624

c- Ceza Miktarı...................................................................................625

d- Kanun Yolları..................................................................................626

e- Tazminat İsteme İmkanı ................................................................629

4- Hüküm Fıkrasının Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi .........................................630

5- Gerekçe........................................................................................................631

6- Hükmün Konusu ..........................................................................................633

A- Genel Açıklamalar.................................................................................633

B- Fiil ve Failin İddianamede Gösterilmesi ................................................635

a- Fiilin (Maddi Olayın) İddianamede Açıklanması ............................637

b- Failin İddianamede Açıklanması ....................................................638

7- Hükmün Açıklanması ...................................................................................639

A- Hükmün Tefhimi ...................................................................................639

B- Hükmün Tebliği.....................................................................................641

8- Hüküm Çeşitleri ...........................................................................................641

A- Genel Açıklamalar.................................................................................641

B- Beraat ...................................................................................................644

a- Suçun Unsurlarına İlişkin Beraat....................................................645

b- Sübuta İlişkin Beraat......................................................................645

C- Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı ..................................................646

a- Kusurun Bulunmaması Dolayısıyla Ceza Verilmesine Yer

Olmadığı Hükmü............................................................................646

b- Faile Ceza Verilememesi Sebebiyle Ceza Verilmesine Yer

Olmadığı Hükmü............................................................................647

D- Mahkumiyet .........................................................................................647

E- Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesi ...................................................648

F- Davanın Reddi.......................................................................................648

G- Davanın Düşmesi ..................................................................................649

H- Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı.........650

9- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ....................................................652

A- Genel Olarak .........................................................................................652

B- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları............................654

a- Suça İlişkin Şartlar (Objektif Şartlar) ..............................................654

b- Faile İlişkin Şartlar (Sübjektif Şartlar).............................................654

C- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller .......657

D- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Uygulanması ........657

E- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları ........................658

F- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kanun Yolu

Denetimi ...............................................................................................658

10- Basit Yargılama Usulü ..................................................................................660


26 İçindekiler


ONUNCU BÖLÜM

KANUN YOLLARI


§1- GENEL AÇIKLAMALAR .......................................................................................... 663

I- Terim, Tanım ......................................................................................................663

II- Amacı..................................................................................................................663

III- Kanun Yolunun Öngörülmüş Olması...................................................................664

IV- Kanun Yollarının Konusu.....................................................................................664

V- Başvuru Şartı Olarak Hukuki Yararın İhlal Edilmesi.............................................665

VI- Kanun Yollarına Gidebilecekler...........................................................................665

1- Genel Açıklamalar........................................................................................665

2- Cumhuriyet Savcısı ......................................................................................666

3- Şüpheli veya Sanık .......................................................................................667

4- Katılan (Müdahil).........................................................................................667

5- Yasal Temsilci ve Eş .....................................................................................668

6- Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat....................................................669

7- Diğer Kişiler .................................................................................................670

VII- Kanun Yoluna Başvurmanın Etkisi ......................................................................670

1- Aktarma.......................................................................................................670

2- Yayılma ........................................................................................................671

3- Durdurma ....................................................................................................671

VIII- Başvuruda Yanılma.............................................................................................672

IX- İstem...................................................................................................................672

X- Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması ........................................674

XI- Aleyhe Değiştirme Yasağı ...................................................................................675

XII- Çeşitleri................................................................................................................ 676

§2- İTİRAZ .................................................................................................................. 676

I- Tanım..................................................................................................................676

II- İtirazın Konusu....................................................................................................677

III- İtiraz Sebepleri....................................................................................................678

IV- İtiraz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler .........................................................678

V- İtiraz Süresi .........................................................................................................679

VI- İtirazı İnceleyecek Merci.....................................................................................679

VII- İtiraz İncelemesi..................................................................................................680

§3- İSTİNAF ................................................................................................................ 682

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................682

II- İstinafa Tabi Kararlar ..........................................................................................685

1- Resen İstinafa Tabi Kararlar.........................................................................685

2- Talep Üzerine İstinafa Tabi Kararlar ............................................................686

III- İstinafa Tabi Olmayan Kararlar ...........................................................................686


İçindekiler 27

IV- Doğrudan Temyize Tabi Kararlar ........................................................................688

V- İstinaf Sonrası Kesinleşen Kararlar......................................................................688

VI- Başvuru Hakkı Olanlar.........................................................................................690

VII- Başvuru Süresi ....................................................................................................690

VIII- Başvuru Şekli.......................................................................................................690

IX- İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Reddi......................692

X- İstinaf Talebinin Tebliği ve Cevabı.......................................................................692

XI- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri .........................693

XII- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Görevi................................................693

1- Dosya Üzerinde Ön İnceleme ......................................................................693

2- İnceleme .........................................................................................................694

3- Duruşma Hazırlığı............................................................................................695

4- İstinaf Duruşması............................................................................................695

5- Görevsizlik Kararlarını İnceleme ..................................................................696

6- Koruma Tedbirlerine Müracaat ...................................................................697

XIII- Başvurunun Etkisi ...............................................................................................697

XIV- Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı.......................................................................698

XV- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Verdikleri Kararlar Arasındaki

Uyuşmazlığın Giderilmesi....................................................................................699

XVI-İstinaf Sonrası Kanun Yolu ..................................................................................699

§4- TEMYİZ.................................................................................................................699

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................699

II- Temyiz Mercii Olarak Yargıtay ............................................................................700

1- Ceza Muhakemesinde Olay ve Hüküm Mahkemesi Ayrımı ............................702

2- Yargıtay’ın Görev Alanı ................................................................................706

A- Yargıtay’ın Görev Alanının Ceza Muhakemesi İlkeleriyle

Sınırlandırılması ....................................................................................710

B- Yargıtay’ın Görev Alanının Hukuki Tanımlama İle Sınırlandırılması ......713

III- Temyiz Kanun Yolu..............................................................................................714

IV- Temyiz İncelemesinin Konusu.............................................................................717

1- Genel Bilgiler................................................................................................717

2- 24 Ekim 2019 tarihinde Yürürlüğe Giren 7188 sayılı Kanunla Getirilen

istisnalar ......................................................................................................720

V- Temyiz İncelemesinin Kapsamı ...........................................................................721

VI- Temyiz Sebepleri.................................................................................................723

1- Hukuk Kuralının Uygulanmaması veya Yanlış Uygulanması.........................725

2- Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri ......................................................................727

A- Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması (m.

289/1-a)................................................................................................727


28 İçindekiler


B- Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış

hâkimin hükme katılması (m. 289/1-b) ................................................728

C- Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup

da bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya

bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme

katılması (m. 289/1-c) ..........................................................................728

D- Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini

görevli veya yetkili görmesi (m. 289/1-d).............................................729

E- Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır

bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması

(m. 289/1-e) .........................................................................................730

F- Duruşmalı olarak verilen hükümde aleniyet kuralının ihlâl

edilmesi (m. 289/1-f)............................................................................730

G- Hükmün 230 uncu maddede gösterilen şekilde gerekçeyi

içermemesi (m. 289/1-g)......................................................................731

H- Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma

hakkının sınırlandırılmış olması (m. 289/1-h).......................................732

İ- Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması

(m. 289/1-i) ..........................................................................................732

VII- Temyiz İstemi ve Süresi ......................................................................................733

VIII- Temyiz Gerekçesi................................................................................................733

IX- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi .......................................................734

X- Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar .....................................................734

XI- Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması .................................740

XII- Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci..............................................................741

XIII- Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Sirayeti..................................................741

§5- KANUN YARARINA BOZMA .................................................................................. 741

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................741

II- Başvuracak Merci ...............................................................................................744

III- Bozma Nedenleri ve Karar Çeşitleri ....................................................................745

§6- CUMHURİYET BAŞSAVCISININ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI........................................... 746

I- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi.................................................746

1. Genel Açıklamalar........................................................................................746

2. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme................................................................748

3. Başvuru Usulü..............................................................................................749

II. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ......................751

§7- YARGILAMANIN YENİLENMESİ............................................................................. 751

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................751

II- Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulanabilecekler ......................................752

III- Yargılamanın Yenilenmesinde Süre ....................................................................753

IV- Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl .......................................753


İçindekiler 29

V- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri...................................................................753

1- Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri.................................754

2- Yargılamanın Hükümlü Aleyhine Yenilenmesi Sebepleri .............................762

VI- Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı.....................................763

§8- ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU.....................................................765

I- Genel Açıklamalar...............................................................................................765

II- Bireysel Başvuru Hakkının Konusu......................................................................767

III- Bireysel Başvuru Hakkının Amacı........................................................................767

IV- Bireysel Başvurunun Kabul Edilebilirlik Şartları ..................................................768

1- Kişi Bakımından Yetki...................................................................................768

2- Yer Bakımından Yetki...................................................................................769

3- Zaman Bakımından Yetki .............................................................................769

4- Konu Bakımından Yetki................................................................................770

A- Başvuruya Konu Olabilecek Eylem ve İşlemler .....................................770

B- Başvuruya Konu Olamayacak Eylem ve İşlemler ..................................770

V- Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi ....................................................771

VI- Başvuru Süresi ....................................................................................................772

VII- Hukuki Yarar Bulunması......................................................................................772

VIII- İhlal İddiasının Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması ........................................772

IX- Başvurunun İncelenmesi.....................................................................................773

1- Öninceleme..................................................................................................773

2- Kabul Edilebilirlik İncelemesi .......................................................................773

3- Esas Hakkında İnceleme...............................................................................774

KAYNAKÇA....................................................................................................................779

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar