Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tekin MEMİŞ
ISBN: 978-975-464-914-7
Stok Durumu: Stokta var
83,70 TL 93,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tekin MEMİŞ
Baskı Tarihi 2015/01
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Editör MEMİŞ, Tekin

FM047-5
Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013
Prof. Dr. Tekin Memiş (Edi.) 
2015 /01 Baskı,  560 Sayfa Ciltli
ISBN 978-975-464-914-7

İÇİNDEKİLER

 • Avrupa Adalet Divanının 3 Temmuz 2012 tarihli UsedSoft/ Oracle kararının değerlendirilmesi ve 
 • İnternetten indirilen bilgisayar programları açısından yayma hakkının tükenmesi sorunu
  Mustafa AKSU
 • Sosyal Medya Aktörlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Bilhassa Telif Haklarının İhlalinden Doğan Sorumlulukları
  Mustafa ATEŞ
 • Müzik Eserlerinin İzinsiz Olarak Umuma İletimi
  Şule Binnaz AYDIN YUNUS
 • Tanınmış Markalar Listesinden  Çıkarma Davası
  Tolga AYOĞLU
 • 556 Sayılı KHK’ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?
  Savaş BOZBEL
 • Telif Hakları Bağlamında Mimarlık Sözleşmeleri
  Hayri BOZGEYİK
 • Ticarileştirme Ekseninde Üniversitelerde Geliştirilen Fikri Ürünler Üzerinde Hak Sahipliği
  Ayşe ODMAN BOZTOSUN
 • İktibas Serbestisinin İhlali, İntihal Ve Bunlara Bağlanan Hukuki Sonuçlar
  Nihat BULUT/ Mahmut KOCA
 • Avrupa Birliği Adalet Divani Birinci Daire’nin Copad Sa V. Christian Dior Couture Sa, Société Industrielle Lingerie (Sil)’in Tasfiye Memuru Vincent Gladel, Société Industrielle Lingerie (Sil) Arasındaki Davada Ön Yorum Kararı
 • Esen CAM
  Tescilli Markanin Koruma Kapsami Dişinda Kalan  Hukuka Uygun Dürüst Kullanim
  Çiğdem ÇİÇEKÇİ ERCAN
 • Tanınmış Markalar’ın Farklı Sınıflardaki Mal Ve Hizmetler Yönünden Korunması
 • Uğur ÇOLAK
  Myriad Kararı Ve Kılavuzu Sonrası Amerika’da Patentlenebilirlik Kriterleri
 • Gülben KARLIDAĞ
 • Bulut Bilişimde Fikri Hak Sorunları
  Tekin MEMİŞ
 • İNTERNET ALAN ADLARI VE HAKSIZ REKABET
  Alper SARGIN
 • Geleneksel Bilgi, Folklor Ve Fikri Mülkiyet Hukuku: Yerel Kollektif Bilginin Hukuki Korunması
  Özgür SEMİZ
 • Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil “Güvenli Liman” Mıdır?
  Cahit SULUK
 • Mahkeme Kararı (Birinci Daire) - Botolist ve Botocyl Mahkeme Kararı
  İdil TUNÇ BİLGİN
 • Haksız Fiil Ekseninde Gittigidiyor İçtihadı
  Özlem TÜZÜNER
 • Paylı Mülkiyete Konu  Markanın Paydaşlarca Kullanılması
  Sevilay UZUNALLI
 • Patent Davalarında İhtiyati Tedbirler
  Fülürya YUSUFOĞLU

 

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN 5
TABLE OF CONTENTS 7
AVRUPA ADALET DİVANININ 3 TEMMUZ 2012 TARİHLİ USEDSOFT/ ORACLE KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İNTERNETTEN İNDİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI AÇISINDAN YAYMA HAKKININ TÜKENMESİ SORUNU
Mustafa AKSU 15
SOSYAL MEDYA AKTÖRLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
VE BİLHASSA TELİF HAKLARININ İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI
Mustafa ATEŞ 59
MÜZİK ESERLERİNİN İZİNSİZ OLARAK UMUMA İLETİMİ
Şule Binnaz AYDIN YUNUS 115
TANINMIŞ MARKALAR LİSTESİNDEN ÇIKARMA DAVASI
Tolga AYOĞLU 139
556 SAYILI KHK’YA GÖRE LİSANS ALAN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI AÇABİLİR Mİ?
Savaş BOZBEL 155
TELİF HAKLARI BAĞLAMINDA MİMARLIK SÖZLEŞMELERİ
Hayri BOZGEYİK 171
TİCARİLEŞTİRME EKSENİNDE ÜNİVERSİTELERDE GELİŞTİRİLEN FİKRİ ÜRÜNLER ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ
Ayşe ODMAN BOZTOSUN 183
İKTİBAS SERBESTİSİNİN İHLALİ, İNTİHAL VE BUNLARA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR
Nihat BULUT/ Mahmut KOCA 209
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANİ BİRİNCİ DAİRE’NİN COPAD SA V. CHRİSTİAN DİOR COUTURE SA, SOCİÉTÉ INDUSTRİELLE LİNGERİE (SİL)’İN TASFİYE MEMURU VİNCENT GLADEL, SOCİÉTÉ INDUSTRİELLE LİNGERİE (SİL) ARASINDAKİ DAVADA ÖN YORUM KARARI
Esen CAM 233
TESCİLLİ MARKANİN KORUMA KAPSAMİ DİŞİNDA KALAN HUKUKA UYGUN DÜRÜST KULLANİM
Çiğdem ÇİÇEKÇİ ERCAN 249
TANINMIŞ MARKALAR’IN FARKLI SINIFLARDAKİ MAL VE HİZMETLER YÖNÜNDEN KORUNMASI
Uğur ÇOLAK 273
MYRİAD KARARI VE KILAVUZU SONRASI AMERİKA’DA PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ
Gülben KARLIDAĞ 295
BULUT BİLİŞİMDE FİKRİ HAK SORUNLARI
Tekin MEMİŞ 315
İNTERNET ALAN ADLARI VE HAKSIZ REKABET
Alper SARGIN 347
GELENEKSEL BİLGİ, FOLKLOR VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU: YEREL KOLLEKTİF BİLGİNİN HUKUKİ KORUNMASI
Özgür SEMİZ 377

SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TESCİL “GÜVENLİ LİMAN” MIDIR?
Cahit SULUK 403
MAHKEME KARARI (BİRİNCİ DAİRE)- BOTOLİST VE BOTOCYL MAHKEME KARARI
İdil TUNÇ BİLGİN 431
HAKSIZ FİİL EKSENİNDE GİTTİGİDİYOR İÇTİHADI
Özlem TÜZÜNER 461
PAYLI MÜLKİYETE KONU MARKANIN PAYDAŞLARCA KULLANILMASI
Sevilay UZUNALLI 495
PATENT DAVALARINDA İHTİYATİ TEDBİRLER
Fülürya YUSUFOĞLU 519


PREFACE (TURKISH)
PREFACE (TURKISH) 5
TABLE OF CONTENTS (TURKISH) 7
TABLE OF CONTENTS 11
REVIEW OF USEDSOFT / ORACLE DECISION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION DATED 3 JULY 2012 AND THE EXHAUSTION OF THE DISTRIBUTION RIGHT IN RESPECT OF THE COMPUTER PROGRAMS DOWNLOADED FROM THE INTERNET
Mustafa AKSU 15
THE LEGAL LİABİLİTY OF SOCİAL MEDİA ACTORS: THE RESPONSİBİLİTİES ARİSİNG FROM THE INFRİNGEMENT OF COPYRİGHT IN PARTİCULAR
Mustafa ATEŞ 59
PUBLİC DİSCLOSURE OF MUSİCAL WORKS WİTHOUT PERMİSSİON
Şule Binnaz AYDIN YUNUS 115
CLAIM FOR REMOVAL FROM THE WELL-KNOWN TRADEMARKS LIST
Tolga AYOĞLU 139
THE ISSUE OF LITIGATING THE INVALIDITY OF A TRADEMARK BY THE LICENSEE
Savaş BOZBEL 155
ARCHİTECTURAL CONTRACTS İN THE CONTEXT OF COPYRİGHTS
Hayri BOZGEYİK 171
TİCARİLEŞTİRME EKSENİNDE ÜNİVERSİTELERDE GELİŞTİRİLEN FİKRİ ÜRÜNLER ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ
Ayşe ODMAN BOZTOSUN 183
THE VIOLATION OF FREEDOM TO EXTRACT, PLAGIARISM AND THE LEGAL CONSEQUENCES ATTACHED TO THESE.
Nihat BULUT/ Mahmut KOCA 209
FIRST CHAMBER OF THE CJEU PRELIMINARY RULING DECISION ON ‘COPAD SA V CHRISTIAN DIOR COUTURE SA, VINCENT GLADEL, AS LIQUIDATOR OF SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LINGERIE (SIL), SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LINGERIE (SIL)'
Esen CAM 233
LAWFUL HONEST USE OUTSİDE THE CONTEXT OF PROTECTİON OF REGISTERED TRADEMARK
Çiğdem ÇİÇEKÇİ ERCAN 249
PROTECTİON OF WELL-KNOWN MARKS IN TERMS OF
NON-SİMİLAR GOODS AND SERVİCES
Uğur ÇOLAK 273
PATENTABİLİTY CRİTERİA İN THE US AFTER MYDRAD DECİSİON AND GUİDANCE
Gülben KARLIDAĞ 295
INTELLECTUAL PROPERTY AND CLOUD COMPUTING
Tekin MEMİŞ 315
DOMAIN NAMES AND PASSING OFF
Alper SARGIN 347
TRADİTİONAL KNOWLEDGE, FOLKLORE AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW: LEGAL PROTECTİON OF INDİGENOUS KNOWLEDGE
Özgür SEMİZ 377
IS REGİSTRATİON CERTİFİCATE A “SAFE HARBOR” IN TERMS OF INDUSTRİAL PROPERTY LAW?
Cahit SULUK 403
JUDGEMENT OF THE COURT (FİRST CHAMBER)-COMMUNİTY WORD MARKS BOTOLİST AND BOTOCYL
İdil TUNÇ BİLGİN 431
“GİTTİGİDİYOR” JURİSPRUDENCE IN THE CONTEXT OF TORT
Özlem TÜZÜNER 461
USE OF A JOINTLY OWNED TRADEMARK BY JOINT OWNERS
Sevilay UZUNALLI 495
PATENT DAVALARINDA İHTİYATİ TEDBİRLER
Fülürya YUSUFOĞLU 519

EDİTÖRDEN...

Yıllar önce okuduğum bir hikaye ile başlayayım istiyorum. Macar Urban Usta, döktüğü büyük toplarla Bizans (Doğu Roma) kralının huzuruna çıkar ve yeni döktüğü ve icadı olan topları anlatır. Ancak hiç de ilgi görmez. Çıkarken, ‘korkarım ki, bir gün sizi bu toplarla yıkacaklar’ dediği söylenir. Gerçekten de öyle olur. Fatih’in İstanbul’u fethindeki topları döken ustadır Urban Usta ve Bizans surlarını yerle bir eden de topları...
Fikrin üretilmesi kadar da korunmasının önemini bütün yıllıklarda vurguladık. Bu Yıllık, buna dair atılan adımlardır. Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığının 5. sayısı ile karşınızdayız. 5 yıl önce başlayan yolculukta bir adım daha attık, bir yaş daha büyüdük. Çıktığımız bu yolda bize katkı veren arkadaşlarımıza, yazarlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Yazarlarımız sayesinde Türk fikri hukuku için biriktirmeye devam ediyoruz. Bu sayıda önceki sayılarımıza katkı veren yazarlarımıza yeni arkadaşlarımız da katıldı. Ayrıca Yıllık’ta makalelere Avrupa Mahkemesi karar çevirileri de eklendi.

Esasen bir sayı eksik kaldığının sizler de farkındasınız. Bu nedenle kısa bir süre zarfında Yıllık Kurulu’nda bulunan arkadaşlarımızla yeni sayıyı çıkarmayı da hedeflemekteyiz. Yeni yılın ilk aylarında bu sayı ile ilgili makale vermek isteyen arkadaşlarımızın yazılarını da toplamış olacağız.
Bu cildin ilk sayfalarında yine güzel bir haber vermek istiyorum. Fikri Mülkiyete gönül veren arkadaşlarımızla yine Yıllık çevresinde halelenen bir fikri mülkiyet platformunun da hazırlıklarına başladık. Bu platformda bütün bir yıl boyunca fikri mülkiyet alanında yapılan tartışmaları, verilen önemli içtihatları ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Platform, bu yıl itibari ile yine Yıllık için oluşturduğumuz www.fikrimulkiyetplatformu.org sitesinde faaliyetlerine başlayacak. 

Bu sayının da sizlere ulaşmasını sağlayan Yetkin Yayınevine teşekkür ediyorum.

Yeni ve daha güzel sayılarda buluşmak dileklerimle.

Prof.Dr. Tekin Memiş
İstanbul Şehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.