İcra ve İflas Hukuku - EL KİTABI -

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tİmuçin Muşul - A. Ayfer Tezel Muşul
ISBN: 9786050517934
1.487,50 TL 1.750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tİmuçin Muşul, A. Ayfer Tezel Muşul
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 17x25 cm
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 1730

Prof. Dr Timuçin Muşul - A. A.Ayfer Tezel Muşul

İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ.. VII

İCRA HUKUKU.. 1

§ 1.... CEBRÎ İCRA HUKUKUNA GİRİŞ. 1

A.    Cebrî İcra Yolları 1

B.     İcra Hukukunun Kaynakları 1

İCRA TEŞKİLÂTI; ORGANLAR,  GÖREV YÜKÜMLÜLÜK, YASAK OLAN HALLER, HUKUKÎ, CEZAÎ ve DİSİPLİN SORUMLULUĞU.. 2

§ 2.... İCRA TEŞKİLÂTI: ORGANLAR, GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜK, YASAK OLAN HALLER, HUKUKÎ, CEZAÎ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU.. 2

A.    İcra Teşkilâtının Organları 2

I.          Aslî Organlar 2

1)      İcra ve İflâs Daireleri 2

2)      İcra Mahkemesi 5

3)      Akit Yapma Yasağına Tâbi Haller 6

II.         Tali Organlar 6

B.     İcra Dairesinin Görev ve Yükümlülükleri, Yasak Olan Haller 7

I.          Genel olarak. 7

II.         Tutanaklarının Düzenlenmesi, Aleniliği ve İspat Kuvveti 7

III.        İcra Dairesinin Banka Hesabına Ödeme Yapılması 7

IV.        İcra ve İflâs Dairelerinin Müdür ve Müstahdemlerinin İş Görmekten Yasak Olduğu Haller 8

V.         İcra Hâkimlerinin, İcra-İflâs Müdür ve Müstahdemlerinin Akit Yapma Yasağına Tâbi Olduğu Haller 8

C.     İcra-İflâs Dairesi Görevlilerinin Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu ile Disiplin Sorumluluğu  9

I.          Hukukî Sorumluluk. 9

1)      Tazminat 9

2)      Zimmet 10

II.         Cezaî Sorumluluk. 10

III.        Disiplin Suçu Sorumluluğu. 10

TARAF, TAKİP VE DAVA EHLİYETİ, SIFAT.. 11

§ 3.... TARAF, TAKİP VE DAVA EHLİYETİ, SIFAT.. 11

A.    Taraf Ehliyeti 11

I-          Tanımı 11

II-         Gerçek Kişiler 11

1)      Kişiliğin Kazanılması 11

2)      Kişiliğin Sona Ermesi 11

3)      Dava Açıldığı Sırada “Taraf Ehliyeti” Mevcut Değilse. 12

4)      Yargılama Sırasında “Taraf Ehliyeti” Son Bulursa. 12

III.        Tüzel Kişiler 13

1-a)  Kazanılması ve Temsili 13

b)      Sona Ermesi 13

c)      İhyası 14

2)      Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi 14

IV.        Kamu İdareleri 15

V.         Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bakanlık Birimleri 15

VI.       Tüzel Kişiliği Olmayan Şahıs ve Mal Toplulukları 16

1)      Adi Ortaklık. 16

2)      Ortak Girişim (Joint Venture = İş Ortaklığı) 17

B.     Taraf Ehliyetinin Yokluğu. 17

I.          Davada. 18

II.         İcra Takibinde. 18

C.     Takip ve Dava Ehliyeti 18

I.          Tanımı 18

II.         Gerçek Kişilerde Fiil Ehliyetine Göre Belirleneceği 18

Ç.     Kısıtlılara Tebligat 18

D.    Taraf, Takip ve Dava Ehliyetinin Re’sen Dikkate Alınacağı 19

E.     Sıfat (Husumet Ehliyeti) 19

I.          Tanımı 20

II.         Takip Yetkisi 20

III.        Sıfat Yokluğunun Re’sen Dikkate Alınıp Alınamayacağı 20

TAKİP ARKADAŞLIĞI, ALACAKLI VEYA  BORÇLUNUN ÖLMESİ 22

§ 4.... TAKİP ARKADAŞLIĞI, ALACAKLI VEYA BORÇLUNUN ÖLMESİ  22

A.    Takip Arkadaşlığı 22

I.          Genel Olarak. 22

II.         Aktif Takip Arkadaşlığı 22

1)      Mecburi Takip Arkadaşlığı 22

2)      İhtiyari Takip Arkadaşlığı 22

III.        Pasif Takip Arkadaşlığı 23

1)      Mecburi Takip Arkadaşlığı 23

2)      İhtiyari Takip Arkadaşlığı 23

B.     Alacaklı veya Borçlunun Ölmesi 23

I.          Alacaklının İcra Takibi Sırasında Ölmesi 23

II.         Borçlunun İcra Takibinden Önce Ölmesi 24

III.        Borçlunun İcra Takibi Sırasında Ölmesi 24

1)      Genel Olarak. 24

2)      Takibin Talik Süreleri 24

3)      Mirasçıların Takip Konusu Borçtan Sorumluluğu ve İtiraz Sebepleri 25

4)      Borçlunun Ölümü Halinde Hangi Takip Yoluna Devam Edilebileceği 26

5)      İflâs Yoluyla Takip Sırasında Borçlunun Ölmesi 26

6)      Alacaklının Takibe Terekeye Karşı Devam Etmesi 26

SÜRELER, HARÇ VE MASRAFLAR,  İCRA TEBLİĞLERİ, VEKÂLET VE ÜCRETİ  28

§ 5.... İCRA HUKUKUNDA SÜRELER, TATİL ve TALİKLER.. 28

A.    İcra Hukukunda Süreler 28

I.    ..... Tanımı ve İİK’nın Düzenlemesi 28

II.         Sürelere Uyulmamasının Sonuçları 29

III.        Gün, Ay veya Yıl Olarak Tayin Edilen Süreler 29

IV.        Sürenin Resmî Tatil Gününe Rastlaması 30

V.         Sürelerin Değiştirilemeyeceği 31

B.     Tatil ve Talikler 31

I.          Genel Olarak. 31

II.   Gece Vakti: 32

III.        Tatil Günleri ve Sürelere Etkisi 32

IV.        Talik Halleri ve Sürelere Etkisi 33

1)      Genel Olarak. 33

2)      Talik Hallerinin Sürelere Etkisi 33

C.     Adlî Tatilin Mahkemeler İçin Geçerli Olduğu. 33

§6..... İCRA HARÇ VE MASRAFLARI, TEBLİĞ, VEKÂLET VE ÜCRETİ  35

A.    İcra Harç ve Masrafları 35

I.          İcra Harçları 35

1)      Başvurma Harcı 35

2)      Peşin Harç. 35

II.         Harçların Ödenme Zamanı 36

III.        İcra Takip Masrafları 36

B.     Tebliğ. 37

I.          Kavram ve Tanımı 37

II.         Tebliğin Kime Yapılacağı 43

1)      Tebliğin Muhataba Yapılması 43

2)      Tebliğin, Muhatap Adına Tebligatı Kabule Kanunen Yetkili Bir Kişiye Yapılması 45

3)      Tebliğin, Muhatap Adına Tebligatı Kabule Kanunen Yetkili Olmayan Bir Kişiye Yapılması 46

III.        Tebliğin Nerede Yapılacağı 46

IV.        Tebligat Adresinde Muhatabın Geçici Olarak Bulunmaması 47

V.         Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina. 48

VI.       Davalı Adresinin Araştırılıp Bildirilmesini Mahkemenin Davacıdan İsteyip İsteyemeyeceği 50

VII.      Elektronik Tebligat 50

VIII.     Usulsüz Tebliğ – Tebliğ Yokluğu. 51

C.     Vekâlet 56

ŞİKÂYET.. 60

§ 7.... ŞİKÂYET; TANIMI, AMACI, HUKUKÎ NİTELİĞİ ve ŞİKÂYET KONUSU İŞLEMLER   60

A.    Tanımı, Amacı ve Hukukî Niteliği 60

I.          Tanımı 60

II.         Amacı 60

III.        Hukukî Niteliği 60

IV.        Şikâyet’in Tarafları 62

B.     Şikâyet Konusu Yapılabilecek İşlemler 64

I.          İcra İşlemleri 64

1)      Kural ve İstisnaları 64

2)      Elektronik İşlemler 65

II.         İcra Takip İşlemleri 66

1)      Tanımı 66

2)      Hukukî sonuçları 67

C.     İcra Dairesinin, Hatalı İşlemlerini Düzeltip Düzeltemeyeceği 68

Ç.     İİK m.71 Uyarınca Takibin İptal veya Taliki Talebiyle İcra Mahkemesine Süresiz Başvurunun Hukukî Niteliği 70

D.    Taraf İşlemleri 71

E.     Yasal Zorunluluktan Kaynaklanan Haciz Sebebiyle Yapılan Kesintilerin Şikâyet Yoluyla Geri Alınamayacağı 71

§ 8.... ŞİKÂYET; HUKUKÎ YARAR, SÜRESİ, SEBEPLERİ 72

A.    Hukukî Yarar 72

I.          İcra Dairesinin İşlemlerine Karşı 72

1)      Alacaklı, Borçlu, Küllî ve Cüz’î Halefler, İlgili Üçüncü Kişiler 72

2)      Ödeme Emri veya İcra Emrinin İİK.’da Öngörülen Kayıtları Taşımaması 77

II.         Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 77

III.        İflâs Dairesinin İşlemlerine Karşı 80

IV.        İflâs İdaresinin İşlemlerine Karşı 81

1)      İflâs Alacaklısı 81

2)      Müflis. 81

V.         İflâs Alacaklılar Toplanmasının Kararlarına Karşı 81

B.     Süreli ve Süresiz Şikâyet 82

I.          Kural ve İstisnaları 82

II.         Şikâyet Süresinin Niteliği 83

III.        Şikâyet Süresinin Başlaması ve Hesaplanması 83

C.     Süreli Şikâyet Sebepleri 84

I.          Kanuna Aykırılık. 84

II.         Kanuna Aykırılıktan Kastın Ne Olduğu. 84

III.        Kanuna Aykırılık Halleri 87

1)      Takip Konusu Alacağın Dayandığı Belgenin Tasdikli Suretinin Takip Talebine ve Ödeme Emrine Eklenmemesi 87

2)      Tebliğin Usulsüz Olması 88

3)      103 Davetiyesinin Tebliğ Edilip Edilmemesi 90

4)      Borçluya Ordu Hizmetinden Malûlen Bağlanan Emekli Maaşının Haciz Edilmiş Olması 91

5)      İpotek Belgesi ile İpotek Akit Tablosunun Tapu İdaresince Verilmiş Resmî Birer Örneğinin Takip Talepnamesine Eklenmemiş Olması 91

6)      İİK m.150/ı’da Öngörülen Şartların Gerçekleşmemesi 92

7)      Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması, Senet Aslının İcra Kasasında Bulunmaması, Bononun Müeccel Olması 92

8)      Tespit İlâmı Kesinleşmeden Yargılama Gideri ve Tazminata İlişkin Hüküm Kısmının İcra Takibine Konulması 92

9)      Açık Artırmaya Hazırlık İşlemleriyle İlgili Usulsüzlüklerin İhaleden Önce Öğrenilip Öğrenilmemesi 93

10)   İcra Dairesi İşleminin Hâdiseye Uygun Bulunmaması 94

Ç.     Süresiz Şikâyet Sebepleri 94

I.          Genel Olarak. 94

II.         Kamu Düzenine Aykırılık. 94

III.        Kamu Düzenine Başlıca Aykırılık Halleri 96

1)      Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden İcra İşlemlerinin Yapılması 96

2)      Yabancı Alacaklının Teminat Gösterme Yükümlülüğünün İhlâli 96

3)      Takip Talepnamesi ile Ödeme veya İcra Emrinde Alacağın Türk Parası Olarak Belirtilmemesi 97

4)      İİK m.53 Hükmüne Aykırılık. 99

5)      Haczin Yetkisiz İcra Dairesince Yapılması 99

6)      Aynı Alacak İçin Mükerrer Takip Yapılması 100

7)      Önce Rehne Müracaat Kuralının İhlâl Edilmesi 102

8)      Taşınır ve Taşınmaz Rehni İle İlgili Süresiz Şikâyet Sebepleri 104

9)      İlâm ve İlâm Dengi Belgelerle İlgili Süresiz Şikâyet Sebepleri 114

10)   Ödeme Emri Tebliğinin Usulsüz Olduğu Hakkında Karar Verilmeden İtirazın Süresinde Sayılması 125

11)    Üçüncü Kişi Konumunda Olmayanlara Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi 125

12)   Aktif veya Pasif Taraf Ehliyetinin yahut Tasarruf Ehliyetinin Yokluğu  127

13)   Para Cezası ve Kamu Alacaklarının Tahsili İçin  İİK.’ya Göre Takip Yapılması 127

14)   İİK m.138 Hükmüne Aykırılık. 127

IV.        Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 128

V.         Bir Hakkın Yerine Getirilmemesine İlişkin Başlıca Haller 129

1)      Bankanın, Teminat Mektubu Bedelini Tazmin Etmeden Takibe Girişmesi 129

2)      Alacaklının Takip Talebinin Reddi 131

3)      Haciz Talebinin Reddi 131

4)      Ödeme Emrinin Takip Talebine Uygun Olmaması 131

5)      Alacaklının Takip Talebinde Belirttiği Takip Yolundan Başka Bir Takip Yoluna İlişkin Ödeme Emri Gönderilmesi 132

6)      İİK m.60/f.3, cüm.1-2 Hükmüne Aykırılık. 132

7)      Takip Sırasında Ödeme Emri Tebliğ Suretiyle Üçüncü Kişinin Takibe Dâhil Edilmesi 132

8)      İtiraz Üzerine Takibin Durmasına Rağmen Haciz Yapılması 132

9)      İtirazın Yasal Süreden Sonra Yapılmasına Rağmen Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi 133

10)   İİK m.99 Yerine m.97 Hükmünün Uygulanması 133

11)    Cüz’i İcrada Sıra Cetveli Yapmaktan Kaçınılması 133

12)   Kambiyo Senedine Dayanan Haciz Yoluyla Takip Talebine Rağmen, Borçluya Adi Haciz Yoluyla Takibe İlişkin Ödeme Emri Gönderilmesi 134

13)   Kambiyo Senedi Mevcut Olmadığı Halde, Bu Takip Yoluna İlişkin Ödeme Emri Gönderilmesi 134

14)   İhalenin Süresiz Şikâyet Yoluyla Feshi 134

15)   Şahsî Hakkın Şerhinden Sonra Taşınmazın Haczi 135

16)   Üçüncü Kişi Adına Kayıtlı Taşınmazın Haczi 136

17)   Borçlunun Üçüncü Kişi Adına Kayıtlı Arsa Üzerine Yapmış Olduğu Binaların Haczi 137

18)   Haciz İhbarnamesinin İİK m.89’deki İçeriğe Sahip Olmaması veya 4.Kişiye Gönderilmiş Olması 137

19)   Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmesine Rağmen İkinci Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi 138

21)   KDV Oranının Hatalı Olması 138

22)   Taşınmazın İhale Edildiği Takip Alacaklısı Banka’nın KDV Alınmamasına İlişkin Talebinin İcra Müdürlüğünce Reddedilmesi 138

23)   Bir Hakkın Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması 139

VI.       Malın Gayrikabili Haciz Olduğu Şikâyetinin Süreli Olup Olmadığı ve İcra Müdürlüğünün Takdir Yetkisinin Kapsamı 140

1)      Malın Gayrikabili Haciz Olduğu Şikâyetinin Süreli Olup Olmadığı 140

2)      İcra Müdürlüğüne Tanınan Takdir Yetkisinin Kapsamı 141

VII.      Meskeniyet Şikâyeti 143

VIII.Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 143

1)      İcra Hukukunda. 143

2)      İflâs Hukukunda. 147

§ 9.... ŞİKÂYET; NEREYE, NASIL YAPILACAĞI, ETKİSİ, VAZGEÇME VE İTİRAZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. 151

A.    Şikâyetin Hangi İcra Mahkemesine Yapılacağı 151

I.          Takibi Yürüten İcra Dairesince Yapılan İşleme Karşı Şikâyet 151

1)      Kural 151

2)      İstisnalar 153

II.         İcra Müdürlüğünün Harç ve Vergi Tarh ve Tahakkukuna İlişkin İşlemlerine Karşı Şikâyet 156

III.        Resmî Sicile Kayıtlı Malların Doğrudan Haczi Halinde Şikâyet 157

IV.        Nokta Haczi Halinde Şikâyet 157

V.         Mahcuz Mala İstihkak İddiası Üzerine Talimat İcra Dairesince Yapılacak İşlemlere Karşı Şikâyet 158

VI.       Şikâyetin Yanlış Yere Yapılması 159

1)      Şikâyetin İcra Dairesine Yapılmış Olması 159

2)      Şikâyetin Yetkisiz İcra Mahkemesine Yapılmış Olması 159

VII.      Yanlış Nitelendirme – Yanlış Başvuru. 160

1)      Hatalı Nitelendirme Yapılarak Doğru Mercie Başvurulması 160

2)      Hatalı Nitelendirme Yapılarak Yanlış Mercie Başvurulması 160

3)      Doğru Nitelendirme Yapılarak Yanlış Mercie Başvurulması 161

VIII.     İcra Mahkemesinin Başvuruyu Yanlış Nitelendirmesi 161

IX.       Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine İtirazını İcra Müdürlüğünün Yanlış Nitelendirmesi 162

B.     Şikâyetin İcra Mahkemesine Yapılıp Orada İnceleneceği Kuralının İstisnaları 162

I.          Adi İflâs Yoluyla Takipte. 162

II.         Kambiyo Senedine Dayanan İflâs Yolu İle Takipte. 163

C.     Şikâyetin Nasıl Yapılacağı 163

I.          Şikâyetin Şekli 163

II.         Harçlar 165

1)      Şikâyetin Harca Tâbi Olması 165

2)      Şikâyet Üzerine Verilecek Kararın İstisnaen Harçtan Muaf Olması 165

Ç.     Şikâyetin Ne Zaman Yapılmış Sayılacağı 166

I.          Yazılı Yargılama Usulüne İlişkin Hükümlerin Şikâyet Halinde De Uygulanabileceği 166

II.         Şikâyet Harca Tâbi İse. 167

III.        Şikâyet Harca Tâbi Değilse. 168

D.    Şikâyet Kanun Yolunda HMK.’nın Gider Avansı Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı 168

E.     Şikâyetin Takibe Etkisi 169

F.      Şikâyetten Vazgeçme. 171

G.    Şikâyet ile İtirazın Karşılaştırılması 171

§ 10.. ŞİKÂYET; YARGILAMA USULÜ, İNCELEME VE  KARAR.. 177

A.    Yargılama Usulü. 177

B.     İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Takip Dosyasını Celbetmesi 177

C.     İcra Mahkemesinin Duruşma Yapmakta Takdir Yetkisinin Mutlak Olmadığı 178

Ç.     İnceleme ve Karar 179

I.          İnceleme. 179

II.         Karar 181

1)      Genel Olarak. 181

2)      İcra Mahkemesi Kararlarının da HMK m.297’deki Kayıtları İçermesi Gerektiği 181

3)      İcra Mahkemesinin, Şikâyetin Reddi veya Kabulü Halinde Hangi Kararları Vereceği 181

4)      İcra Mahkemesi Kararlarının Uygulanması İçin Kural Olarak Kesinleşmesinin Gerekmediği 183

III.    . İcra Mahkemesi Kararlarının Kural Olarak Kesin Hüküm Oluşturmayacağı 183

ADİ HACİZ YOLUYLA TAKİP; KONUSU,  İCRA DAİRESİ, TAKİP TALEBİ, ÖDEME EMRİ,  İTİRAZ VE HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ. 186

§ 11.. ADİ HACİZ YOLU İLE TAKİP; KONUSU, YETKİLİ  İCRA DAİRESİ VE TAKİP TALEBİ  186

A.    Adi Haciz Yoluyla Takibin Konusu. 186

I.          Genel Olarak. 186

II.         Konusu. 187

B.     Yetkili İcra Dairesi 188

I.          Yetkili İcra Dairesinin Belirlenmesi 188

II.         Yetki İtirazı, Takibe Etkisi ve Hükümden Düşürülmesi 191

1)      Yetki İtirazı ve Takibe Etkisi 191

2)      Yetki İtirazının Hükümden Düşürülmesi 192

C.     Takip Talebi 195

I.          Genel Olarak. 195

II.         Takip Talebinde Yer Alması Gereken Kayıtlar 197

III.        Yabancı Para Alacağının Tahsili 200

1)      Yabancı Para Alacağının Ancak Türk Parası Karşılığının Takip Konusu Yapılabileceği 200

2)      Yabancı Para Alacağının, İpotekle Teminat Altına Alınma ve Cebri İcra Bakımından Farklı Esaslara Tâbi Olduğu. 207

3)      Yabancı Para Alacağının Takip Konusu Yapılmak İstenen Türk Parası Karşılığını Kimin, Nasıl Belirleyebileceği 208

Ç.     Takip Konusu Yapılan Alacaklarda: Faiz. 210

D.    Takip Talebinin Hukuki Sonuçları 210

I.          Takip Hukukuna İlişkin Sonuçlar 210

II.         Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar 211

§ 12.. ÖDEME EMRİ; DÜZENLENMESİ, TEBLİĞİ, İTİRAZ VE GECİKMİŞ İTİRAZ   213

A.    Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 213

B.     Ödeme Emrinde Yer Alması Gereken Kayıtlar 213

C.     Borçlunun Ödeme Emrine İtirazı 215

I.          Genel Olarak. 215

II.         Ödeme Emrine İtiraz ve Takibe Etkisi 218

1)      Genel Olarak. 218

2)      İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz. 220

3)      Borca İtiraz. 220

4)      İmzaya İtiraz. 224

5)      İtirazın Takibe Etkisi 224

Ç.     Gecikmiş İtiraz. 226

I.          Gecikmiş İtirazda Bulunabilme Şartları 226

II.         Gecikmiş İtirazın Takibe Etkisi ve Hükümden Düşürülmesi 228

1)      Takibe Etkisi 228

2)      Hükümden Düşürülmesi 229

§ 13.. İTİRAZ; İCRA MAHKEMESİNDE KALDIRILMASI, MAHKEMEDE İPTALİ, BORÇTAN KURTULMA  DAVASI. 231

A.    Genel Olarak. 231

B.     İtirazın İcra Mahkemesinde Kaldırılması 232

I.          Usule ve Esasa İlişkin İtiraz, Yetkili İcra Mahkemesi, Yargılama Usulü  232

II.         Borca İtirazın İcra Mahkemesinde Kaldırılması 235

1)      İtirazın Kaldırılmasını Talep Süresi 235

2)      İİK m.68 Normlarına Uygun Belgeler 235

3)      Borca İtirazın Kaldırılması Talebi Üzerine Verilecek Karar 239

III.        İmzaya İtirazın İcra Mahkemesinde Kaldırılması 242

1)      Genel Olarak. 242

2)      İmzaya İtirazın Geçici Olarak Kaldırılacağı Haller 242

3)      İmzaya İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasının Malî Sonuçları 247

IV.        Borca ve İmzaya İtirazın Hükümden Düşürülmesinin Takibe Etkisi 248

1)      Borca İtirazın Hükümden Düşürülmesinin Takibe Etkisi 248

2)      İmzaya İtirazın Hükümden Düşürülmesinin Takibe Etkisi 248

C.     İtirazın Mahkemede İptali 248

I.          Yetkili ve Görevli Mahkeme. 248

II.         İtirazın İptali Davası; Süresi, Hukuki Niteliği, Konusu, İspat Yükü ve Hüküm   250

III.        İtirazın İptali Davasının Kabulü. 255

IV.        İtirazın İptali Davasının Reddi 257

Ç.     Borçtan Kurtulma Davası 258

I.          Tanımı ve Hukukî Niteliği 258

II.         Yetkili ve Görevli Mahkeme. 259

III.        Özel Dava Şartları 259

1)      Süre. 259

2)      Teminat 260

IV.        Yargılama ve Hüküm.. 260

1)      Davacının Borçtan Kurtulma Davasını Kazanması 260

2)      Davacının Borçtan Kurtulma Davasını Kaybetmesi 261

KAMBİYO SENETLERİNE DAYANAN  HACİZ YOLUYLA TAKİP. 262

§ 14.. KAMBİYO SENETLERİNE DAYANAN HACİZ YOLU İLE TAKİP  262

A.    Takip Talebi, İçeriği ve Eklenmesi Gereken Belgeler 262

I.          Takip Talebi ve İçeriği 262

II.         Takip Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 263

B.     Yetkili İcra Dairesi 263

C.     Ödeme Emrinin Tanzim ve Tebliği, Şikâyet ve İtiraz. 265

I.          Ödeme Emrinin Tanzim ve Tebliği 265

II.         Şikâyet 268

1)      Şikâyet Süresinin 5 Gün Olduğu Haller 268

2)      Şikâyet Süresinin 7 Gün Olduğu Haller 268

III.        İcra Mahkemesinin Takibi Re’sen İptal Edebileceği Haller (m.170/a, 2) 268

IV.        İtiraz. 269

1)      Genel Olarak. 269

2)      Yetki İtirazı 270

3)      Borca İtiraz. 271

4)      Borca İtirazın Kabul veya Reddi 273

V.         İmzaya İtiraz. 275

1)      Hangi Süre İçinde, Nereye, Nasıl Yapılacağı ve Takibe Etkisi 275

2)      İmzaya İtirazın İncelenmesi, Kabul veya Reddi 275

TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ. 278

§ 15.. TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ, FEVKALÂDE  HALLERDE MÜHLET VE TATİL   278

A.    Şartları 278

I.          Ödeme emri kesinleşmiş olmalıdır. 278

II.         Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonraki bir tarihte talik veya iptal sebebi gerçekleşmiş (vücut bulmuş) olmalıdır. 278

B.     Talik ve İptal Sebepleri 278

I.          İtfa. 279

II.         Zamanaşımı (müruruzaman) 279

C.     Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil 280

I.          Fevkalade Hallerde Mühlet 280

II. Fevkalade Hallerde Tatil 280

ARABULUCULUK,  MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI,  ÖN SORUN, BEKLETİCİ SORUN   281

§ 16.  ARABULUCULUK.. 281

A.    HUAK ve HUAK Yönetmeliği 281

B.     Arabuluculuk Son Tutanak Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği 282

C.     Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Ne Zaman İlâm Dengi Belge Sayılacağı 283

Ç.     Zorunlu Arabuluculuğun Dava Şartı Olduğu. 283

D.    Ticari Davalar 285

I.          Mutlak Ticari Davalar 285

II.         Nispi Ticari Davalar 285

III.        Havale, Vedia ve Fikrî Haklara İlişkin Davalar 285

IV.        Tüketici Kredilerinden Kaynaklanan Davaların Ticari Dava Sayılıp Sayılamayacağı 286

V.         Konusu Para Olan Alacak, Tazminat, İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 288

VI.       Arabulucuya Başvurma Dava Şartına Uyulmadan Ticari Dava Açılması 289

VII.      Konkordatoda Dava Konusu Yapılacak Çekişmeli Alacaklar İçin Arabulucuya Gidilip Gidilemeyeceği 290

VIII. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına TKHK m.70/(3).fıkra Uyarınca Yapılan İtirazlarda Arabuluculuğun Dava Şartı Olmadığı [TKHK m.73/A-(1)-b] 290

§ 17.. MENFİ TESPİT DAVASI; KONUSU, TARAFLARI, NE ZAMAN AÇILACAĞI, HUKUKÎ YARAR, YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME.. 292

A.    Borçtan Kurtulma Davası (İİK m.69) 292

B.     Üçüncü Kişinin Açacağı Menfi Tespit davası (İİK m.89) 292

I.          Ne zaman Açılacağı 292

II.         Yetkili ve Görevli Mahkeme. 293

1)      Yetkili Mahkeme. 293

2)      Görevli Mahkeme. 293

III.        Dava Harcı 293

IV.        Takibe Etkisi 294

V.         İspat Yükü. 294

VI.       Tazminat 294

VII.      Üçüncü Kişinin, Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Önce Menfi Tespit Davası Açıp Açamayacağı 295

VIII.     İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmiş Olmasına Rağmen Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Gönderildiği Üçüncü Kişinin, Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Olup Olmayacağı 296

IX.       İİK 89/3 ve m.72’deki Menfi Tespit Davalarının Farklı Olduğu. 297

C.     Menfi Tespit Davası (m.72) 298

I.          Genel Olarak. 298

II.         Menfi Tespit Davasının Zamanaşımını Kesip Kesmeyeceği 298

III.        Davanın Konusu. 300

IV.        Davanın Açılması, Harç ve Giderler 304

1)      Davanın Açılması 304

2)      Harç ve Giderler 305

V.         Kimin Tarafından Kime Karşı, Ne Zaman Açılacağı 306

1)      Davanın Tarafları 306

2)      Davanın Ne Zaman Açılacağı 312

VI.       Hukukî Yarar 313

1)      Tanımı 313

2)      Dava Şartı Olduğu. 314

3)      Tespit Davasında Hukukî Yarar 314

VII.      Takip Konusu Para Ödenmemiş Olmalı 331

VIII.     Hangi Takip Yollarında Açılabileceği 332

IX.       Çeşitli İhtimaller 332

1)      Para Alacağına İlişkin İlâmlı Takipte Menfi Tespit Davasının Açılıp Açılamayacağı 332

2)      İpoteğin İptali Davasında İİK m.72’nin Kıyasen Uygulanacağı 334

3)      Borçtan Kurtulma Davası (m.69) – Menfi Tespit Davası (m.72) 335

4)      Menfi Tespit Davasının Takibin Kesinleşmesinden Sonra Da Açılabileceği 337

5)      İİK m.68/b, 2. fıkra Hükmünün, Menfi Tespit Davası Açılmasına Engel Olmayacağı 337

6)      Menfi Tespit Davası Devam Ederken Davalının İflâs Etmesi 338

7)      İflâs Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davasının Açılıp Açılamayacağı 338

8)      Takasa Dayalı Olarak Menfi Tespit Davası Açılması 340

9)      İcra (Hukuk) Mahkemesince Verilen Takip Hukukuna İlişkin Kararın, Menfi Tespit Davasına Etkisinin Olup Olmayacağı 340

10)   Menfi Tespit Davasının Dayanağı Takip Konusu Alacağın Üçüncü Kişiye Devredilmiş Olması 341

X.         Yetkili ve Görevli Mahkeme. 341

1)      Yetkili Mahkeme. 341

2)      Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkemeler 343

XI.       Menfi Tespit Davasının Hakem veya Hakem Kurulunda Açılması 346

§ 18.. MENFİ TESPİT DAVASI; TAKİBE ETKİSİ, KONUSUZ KALMASI  347

A.    Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 347

I.          Genel Olarak. 347

II.         Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davası 347

III.        Takiple Aynı Gün Açılan Menfi Tespit Davası 349

IV.        Takip Sırasında Açılan Menfi Tespit Davası 350

B.     Menfi Tespit Davasının Konusuz Kalması 357

§ 19.. MENFİ TESPİT DAVASINDA; YARGILAMA,              HÜKÜM, YARGILAMA GİDERLERİ  359

A.    Yargılama. 359

I.          İspat 359

1)      İspatın Konusu. 359

2)      İspat Yükü. 360

II.         Hüküm.. 361

B.     Yargılama Giderleri 362

§ 20.. MENFİ TESPİT DAVASININ DAVACI (BORÇLU) VEYA DAVALI (ALACAKLI) LEHİNE SONUÇLANMASI. 363

A.    Menfi Tespit Davasının Davacı (Borçlu) Lehine Sonuçlanması 363

I.          Genel Olarak. 363

II.         İcra Takibinin Durması 364

III.        İcranın Eski Hale İadesi 364

IV.        Davalı Alacaklının Tazminata Mahkûm Edilmesi 365

1)      Genel Olarak. 365

2)      Maddî Tazminat 366

3)      Manevi Tazminat 368

B.     Menfi Tespit Davasının Davalı (Alacaklı) Lehine Sonuçlanması 369

I.          Menfi Tespit Davasının Reddinin Borçlunun İtirazıyla Duran Takibe Etkisi 369

II.         Menfi Tespit Davasının Reddi Kararının Kesinleşmesi 369

III.        İhtiyati Tedbir Kararının Kalkması 369

IV.        Davacı Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesi 370

1)      Genel Olarak. 370

2)      Davacı Borçlunun Tazminata Mahkûmiyet Şartları 372

3)      Menfi Tespit Davası Konusunun Yabancı Para Alacağı Olması 376

4)      Davalı Alacaklının % 20’yi Aşan Zararının Tazmini İçin Ayrı Bir Dava Açıp Açamayacağı 377

5)      Tazminat Alacağının, Yargılama Giderlerinin Ne Zaman, Nasıl Tahsil Edilebileceği 378

§ 21.. İSTİRDAT DAVASI; NİTELİĞİ, NE ZAMAN VE NASIL AÇILABİLECEĞİ 380

A.    İstirdat Davasının Niteliği ve Ne Zaman Açılabileceği 380

I.          Niteliği 380

II.         Ne Zaman Açılabileceği 380

B.     İstirdat İçin İzlenecek Yol 381

I.          Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 381

1)      Menfi Tespit Davasının Tamamen İstirdat Davasına Dönüşmesi 382

2)      Menfi Tespit Davasının Kısmen İstirdat Davasına Dönüşmesi 383

II.         İstirdat Davasının Açılması 384

C.     İstirdat Davası; Açılabilme Şartları, Tarafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme, Yargılama, Hüküm   385

I.          İstirdat Davasının Açılabilme Şartları 385

1)      Genel Olarak. 385

2)      İstirdat Davasının Açılabilme Şartları 387

II.         İstirdat Davasının Tarafları 392

III.        Yetkili ve Görevli Mahkeme. 393

1)      Yetkili Mahkeme. 393

2)      Görevli Mahkeme. 394

IV.        Yargılama ve Hüküm.. 395

1)      İspat Yükü. 395

2)      İstirdat Davasının Davacı (Borçlu) veya Davalı (Alacaklı) Lehine Sonuçlanması 397

MAL BEYANI. 399

§ 22.. MAL BEYANI; TANIMI, İÇERİĞİ, ZAMANI VE CEZAYI GEREKTİREN HALLER   399

A.    Genel Olarak. 399

B.     Tanımı ve İçeriği 399

C.     Borçlunun, Ne Zaman Mal Beyanında Bulunmak Zorunda  Olduğu  400

Ç.     Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Hapisle Tazyiki ve Cezalandırılması 401

I.          Genel Olarak. 401

II.         Borçlunun Hapisle Tazyiki 402

III.        Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Borçlunun Hapisle Cezalandırılması 403

IV.        Malvarlığındaki Artışları Bildirmeyen Borçlunun Disiplin Hapsi ile Cezalandırılması 403

HACİZ; TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ, YAPILMASI, TUTANAĞI, 103 DAVETİYESİ, HACZİN KALDIRILMASI, DÜŞMESİ, ŞİKÂYET, KESİN VE GEÇİCİ ACİZ VESİKASI  405

§ 23.. HACİZ; TANIMI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ. 405

A.    Tanımı 405

B.     Hukukî Niteliği 405

C.     Çeşitleri 406

I.          Kesin Haciz. 406

1)      Ne Zaman Konulacağı 406

2)      Özellikleri 407

II.         Geçici Haciz. 407

1)      Ne Zaman Konulacağı 407

2)      Özellikleri 407

III.        İlâve Haciz. 407

1)      Ne Zaman Konulacağı 407

2)      Özellikleri 408

IV.        Tamamlama Haczi 408

1)      Ne Zaman Konulacağı 408

2)      Özellikleri 409

V.         İhtiyati Haciz. 409

1)      Ne Zaman Konulacağı 409

2)      Özellikleri 410

§ 24.. HACZİN YAPILMASI, TUTANAĞI, 103 DAVETİYESİ. 411

A.    Haczin Yapılması 411

I.          Haciz Talebi ve Süresi 411

1)      Haciz talebi 411

2)      Haciz Talep Süresi 412

II.         Kesin Haczi Talep Süresi, Sürenin Geçip Haciz Talep Hakkının Düşmesi, Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Yenileme Talebi 412

1)      Kesin Haczi Talep Süresi 412

2)      Haciz Talep Hakkının Düşmesi ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması 415

3)      Yenileme Talebi 415

III.        İcra Müdürünün, Haciz Konusunda Takdir Yetkisinin Olup Olmadığı 416

IV.        Haciz İşlemlerine Başlanması ve Süresi 419

V.         Haczin Ne Zaman Yapılacağı 419

VI.       Haczi Hangi İcra Dairesinin Yapacağı 420

VII.      Haczi Kimin Yapacağı 424

VIII.     Haciz Sırasında Tarafların Durumu. 424

IX.       Haczin Nerede Yapılacağı 425

1)      Genel Olarak. 425

2)      Konutta Haciz. 425

X.         Haczin Konusu. 426

XI.       Alacaklı ile Borçlunun Menfaatlerinin Bağdaştırılması 430

XII.      Haczin Ne Zaman Yapılmış Sayılacağı 432

XIII.     Haczin Hukukî Sonuçları 433

XIV.     Haciz Edilmiş (Mahcuz) Mallara Kıymet Takdiri 434

XV.      Mahcuz Mal ve Hakların Muhafazası 436

B.     Haciz Tutanağı; Ne Zaman Düzenleneceği ve İşlevi 442

C.     Alacaklı veya Borçluya 103 DAVETİYESİ Gönderilmesi 443

§ 25.. HACİZ; KALDIRILMASI, DÜŞMESİ, ŞİKÂYET, KESİN VE GEÇİCİ ACİZ VESİKASI  446

A.    Haciz; Kaldırılması, Düşmesi 446

I.          Haczin Kaldırılması 446

II.         Haczin Düşmesi 446

B.     Hacze Karşı Şikâyet 447

I.          Şikâyet Sebebi ve Süresi 447

II.         Şikâyetin Hangi İcra Mahkemesine Yapılacağı 449

C.     Kesin ve Geçici Aciz Vesikası 449

I.          Borç Ödemeden Aciz Vesikası 449

1)      Tanımı 449

2)      İçeriği 449

II.         Haciz Tutanağının Kesin veya Geçici Aciz Vesikası Sayılması 450

III.        Borçlunun Kabili Haciz Başkaca Malı Olmadığı Kaydının Haciz Tutanağında Yer Alması Gerektiği 453

IV.        Haciz Tutanağının İncelenme Yeri 456

V.         Geçici Haciz Tutanağı ve İhtiyati Haciz Tutanağının, Aciz Vesikası Hükmünde Sayılıp Sayılamayacağı 456

VI.       İhtiyati Haciz Tutanağının Kesin veya Geçici Aciz Vesikası Niteliğini Kazanması 458

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ 460

§ 26.. TAŞINIR MALLARIN HACZİ. 460

A.    Genel Olarak Taşınır Malların Haczi 460

B.     Kara Taşıt Araçlarının Haczi 460

I.          Kara Taşıt Aracı Sicile Kayıtlı Değilse. 460

II.         Kara Taşıt Aracı Sicile Kayıtlıysa. 461

III.        Triptik Belgeli Kara Taşıt Araçlarının Haczi 463

C.     Gemilerin Haczi, Rehnedilmesi ve Paraya Çevrilmesi 463

I.      Gemilerin Haczi ve Paraya Çevrilmesi 463

II.         Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesine İlişkin İİK Hükümlerinin Gemilere Uygulanması 464

III.        Gemilerin Satış Bedelinin Hangi Hükümlere Göre Paylaştırılacağı 465

§ 27.. EŞLERDEN BİRİNİN BORCU İÇİN DİĞER EŞİN MALLARININ HACİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ 466

A.    01.01.2002 Tarihinden Önce ve Sonra Yapılan Evliliklerde. 466

I.          01.01.2002 Tarihinden Önce. 466

II.         01.01.2002 Tarihinden Sonra. 466

B.     01.01.2002 Tarihinden Önce Yapılıp 01.01.2002 Tarihinden Sonra Da Devam Eden Evliliklerde  466

§ 28.. TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ. 468

A.    Tanımı ve Konusu. 468

I.          Tanımı 468

II.         Konusu. 468

B.     Haczi ve Sonuçları 468

C.     Üçüncü Kişinin Taşınmazı 470

I.          Haciz Edilemeyeceği 470

II.         Haczedilmişse. 471

III.        Üçüncü Kişi, Borçlunun Haciz Edilen Taşınmazının Mülkiyetini Tescilsiz İktisap Yoluyla Kazanmışsa  472

Ç.     Özel Okullar ile Özel Öğrenci Yurt ve Benzeri Kurumların  Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczi 473

HAK, ALACAK VE PAYLARIN HACZİ. 474

§ 29.. İNTİFA HAKKININ HACZİ 474

§ 30.. MÜŞTERİNİN, KREDİ VEYA BANKA KARTINI POS MAKİNESİNDE KULLANMASIYLA SATICININ MEVDUAT HESABINA GİREN ALACAĞIN HACZİ  476

§ 31.. BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ PARA ALACAKLARININ VE TAŞINIR MALLARININ HACZİ. 477

A.    Genel Olarak. 477

B.     Borçlunun, Mevcut Alacakları ile Periyodik Alacakları ve  İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczi 479

I.          Borçlunun, Mevcut Alacakları 479

II.         Borçlunun, İleride Doğacak Periyodik Alacakları 479

III.        Borçlunun, İleride Doğması Muhtemel Olan Alacakları 480

1)      Haciz Müzekkeresi veya Haciz İhbarnamesi Gönderilemeyeceği 480

2)      Haciz Müzekkeresi Gönderilmişse. 480

3)      Haciz İhbarnamesi Gönderilmişse. 480

C.     İİK m.78 ve m.89 Hükümlerinin Düzenlenme Sebepleri ve Hukuki Sonuçlarının Farklı Olduğu  481

Ç.     Borçlunun, Mevduat Hesabındaki Alacağının Haczi 482

I.          Üçüncü Kişideki Alacağın Nasıl Haciz Edilebileceği 482

II.         Haciz Müzekkeresi 482

III.        Alacak Haczine Karşı İstihkak İddiası 484

IV.        Haciz İhbarnamesi 484

V.         Üçüncü Kişinin I.Haciz İhbarnamesine Karşı Neler Yapabileceği 485

VI.       İİK m.89 Hükmünün Memurlar Hakkında Da Uygulanacağı 487

VII.      Haciz İhbarnameleri 487

1)      I. Haciz İhbarnamesi 487

2)      II. Haciz İhbarnamesi 490

3)      III. Haciz İhbarnamesi 495

VIII.     Üçüncü kişinin, kendisine henüz III. Bildirim yapılmadan (III. Haciz İhbarnamesi tebliğ edilmeden) menfi tespit davası açıp açamayacağı 498

D.    Adi Ortaklığın Üçüncü Kişideki Alacağına, Ortaklardan Birinin Borcu İçin Haciz Konulup Konulamayacağı 500

§ 32.. PAYLARIN HACZİ. 501

A.    Genel Olarak. 501

B.     Payların Haczi 501

I.          Müşterek Mülkiyet Payının Haczi 501

II.         İştirak Halinde Mülkiyet Payının Haczi 501

III.        Şirket Payının Haczi 503

1)      Genel olarak. 503

2)      Adi Ortaklıklarda. 503

3)      Ticaret Şirketlerinde. 505

AYLIK VE ÜCRET ALACAKLARININ HACZİ,  EMEKLİ VE BAYRAM İKRAMİYELERİNİN, HUZUR HAKKI, KOMİSYON VE BANKA PROMOSYONUNUN HACZİ  510

§ 33.. AYLIK VE ÜCRET ALACAKLARININ HACZİ, EMEKLİ AYLIĞININ HACZİ, BLOKE EDİLMESİ. 510

A.    Aylık ve Ücret Alacaklarının Haczi 510

I.          Genel Olarak: Kamudan veya Özel İşyerinden Alınan Aylığın Haczi 510

II.         Borçlunun, Maaş Haczine Muvafakatinin Geçerliliğinin Ne Zaman 5510 sayılı SGK m.93/1 Hükmüne, Ne Zaman İİK m.83/a’ya, Tâbi Olacağı 511

III.        Muhtarlık Aylığının Haczi 513

IV.        Sakatlık Aylığının Haczi 513

V.         İkramiye, Toplu Sözleşme Farkı, Nema. 514

VI.       İlâma Dayalı İşlemiş ve İşleyen Nafaka Alacağı için 5510 sayılı SGK Kapsamındaki Aylığın Haczi 514

B.     Emekli Aylığının Haczi, Bloke Edilmesi 515

I.          Emekli Aylığının Haczi 515

1)      SGK.’dan Alınan Emekli Aylıklarının Haczi 515

2)      Emekli Memur (eski Emekli Sandığı İştirakçilerinin) Aylıklarının Haczi 516

3)      Emekli Maaşının İlâma Dayalı Nafaka Alacağı ve Birikmiş Nafaka Alacağı İçin Haczi 518

4)      Yurtdışından Alınan Emekli Maaşının Da Kısmen Kabili Haciz Olduğunun Yargıtay’ca Kabul Edildiği 518

II.         Emekli Aylığının Bloke Edilmesi 519

III.        Emekli Aylığının Haciz veya Bloke Edilmesine Muvafakat 519

1)      Emekli Aylığının Haczine Muvafakat 519

2)      Emekli Aylığının Bloke Edilmesine Muvafakat 521

§ 34.. EMEKLİ ve BAYRAM İKRAMİYELERİNİN, HUZUR HAKKI, KOMİSYON ve BANKA PROMOSYONUNUN HACZİ. 522

A.    Mevcut ve Müstakbel Emekli İkramiyesinin Haczi 522

I.          Emekli İkramiyesinin Haciz Edilebileceği 522

II.         Müstakbel Emekli İkramiyesi 522

1)      Genel Olarak. 522

2)      Müstakbel Emekli İkramiyesinin Haczi 524

III.        Mevcut Emekli İkramiyesi ve ESK m.89/10. 525

1)      Mevcut Emekli İkramiyesi 525

2)      ESK m.89/10. 525

B.     Bayram İkramiyesinin Haczi 526

C.     “Huzur Hakkı” ve “Komisyon” Adı Altında Yapılan Ödemelerin Haczi 527

Ç.     Banka Promosyonunun Haczi 527

I.          Banka poromosyonu, maaştan ayrı bir ödeme sayılırsa. 527

II.         Banka poromosyonu, maaşın eklentisi sayılırsa. 527

YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ VE İSTİHKAK, MÜTEMMİM CÜZ VE TEFERRUATIN HACZİ, MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN MALLARIN HACZİ 528

§ 35.. YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ VE İSTİHKAK DAVASI  528

A.    Genel Olarak. 528

B.     Asıl Şeyden Ayrılmaksızın Sadece Tabii Semerelerin de Haciz Edilebileceği 528

I.          Taşınmaz ve Üzerindeki Mahsul Aynı Kişiye Aitse. 529

II.         Taşınmaz ve Üzerindeki Mahsul Ayrı Kişilere Aitse. 529

C.     Yetişmemiş Mahsullerin Ne Zaman Haciz Edilebileceği 529

Ç.     Haciz Edilen Yetişmemiş Mahsullerin Paraya Çevrilmesi 530

D.    İpotekli Taşınmazın Yetişmemiş Mahsullerinin Haczi 530

§ 36.. MÜTEMMİM CÜZ VE TEFERRUATIN HACZİ. 531

A.    Mütemmim Cüz’ün Haczi 531

I.          Tanımı 531

II.         Bir Şeyin, Diğer Bir Şeyin Mütemmim Cüz’ü Sayılacağı Haller 531

III.        Kural ve İstisnası 533

1)      Kural 533

2)      İstisna. 534

B.     Teferruatın Haczi 534

I.          Tanımı 534

II.         Özellikleri ve Teferruat Niteliğini Kazanabilme Şartları 534

III.        Asıl Şey Hakkında Yapılan Tasarruf İşleminin, Hariç Tutulmayan Teferruatı da Kendiliğinden Kapsayacağı 536

C.     Teferruatın, Asıl Şeyden Ayrı Olarak Haciz Edilip Edilemeyeceği 537

I.          Kural ve İstisnası 537

1)      Kural 537

2)      İstisna. 537

II.         Teferruat Karinesi ve Çürütülmesi 538

III.        Teferruatın İpotekli Taşınmazdan Ayrı Olarak Haciz Edilmesi Halinde Süresiz Şikâyet 539

§ 37.. MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATILAN MALLARIN HACZİ  541

A.    Genel Olarak. 541

B.     Çeşitli İhtimaller 542

I.          Malın, Satıcı Tarafından Haczi 542

II.         Malın, Satıcının Alacaklısı Tarafından Haczi 543

1)      Alıcı, Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmemişse. 543

2)      Alıcı, Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmüşse.