İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Baki KURU - Burak AYDIN
ISBN: 9786050507676
Stok Durumu: Tükendi
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Baki KURU, Burak AYDIN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 535

İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı)
Prof. Dr. Baki KURU
2021/01 5. Baskı, X+528 Sayfa,
ISBN  978-605-050-76-76

GİRİŞ

§ 1. GENEL BİLGİ18

§ 2. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ20

I- Cüz’î (ferdî) icra (icra hukuku)20

II- Küllî icra : iflâs hukuku (İİK m.154-166, m.171-256)22

İCRA  HUKUKU

§ 3. İCRA HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ23

A) İlâmlı icra23

B) İlâmsız icra24

§ 4. İCRA ve İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI25

A) İcra ve İflâs Kanunu (İİK)25

B) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (Y)26

C) Yargıtay kararları26

D) Diğer kanunlardaki icra ve iflâs hukuku ile ilgili hükümler26

1  inci   K İ T A P

GENEL  HÜKÜMLER

§ 5. İCRA TEŞKİLÂTI (Organları)27

A) Asıl organlar27

I- İcra dairesi (m.1)27

II- İcra mahkemesi28

III- İstinaf (bölge adliye) mahkemesi30

IV- Yargıtay30

B) Yardımcı organlar30

§ 6. İCRA  DAİRELERİNİN  GÖREVLERİ   ve   YÜKÜMLÜLÜKLERİ31

A) İcra dairelerinin görevleri31

B) İcra dairelerinin yükümlülükleri32

I- İcra dairelerinin olumlu yükümlülükleri33

II- İcra dairelerinin olumsuz yükümlülükleri35

§ 7. İCRA MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU36

A) Hukuki sorumluluk (tazminat davası)37

B) Paranın zimmete geçirilmesi halinde sorumluluk38

C) Ceza sorumluluğu39

D) Disiplin sorumluluğu39

§ 8. ŞİKÂYET39

A) Şikâyetin konusu40

B) Şikâyet sebepleri40

C) Şikâyetin tarafları42

D) Şikâyet süresi43

E) Şikâyet usulü (m.18)44

F) Şikâyetin sonuçları46

§ 9. İCRA  HARÇ  ve  GİDERLERİ48

A) İcra harçları48

B) İcra (takip) giderleri48

C) İcra harç ve giderlerinden sorumluluk49

D) İcrada vekâlet (avukatlık) ücreti49

I- Vekâlet veren ile vekili arasındaki avukatlık ücreti50

II- İcra (takip) gideri olan vekâlet ücreti50

III- Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi (kısaca : Tarife)51

E) Adlî yardım51

§ 10. İCRA İŞLERİNDE TEBLİGAT52

A) Önemi52

B) İcra işlerinde tebligatın yapılması52

C) Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması (usulsüz tebliğ)53

§ 11. SÜRELER  (müddetler)54

A) Genel bilgi54

B) Sürelerin çeşitleri54

C) Sürelerin hesaplanması55

D) Süreler kesindir57

§ 12. TATİL ve TALİKLER (erteleme)57

A) İcra takip işlemleri58

B) Tatil ve talikler (erteleme)59

I- Tatil saat ve günleri59

II- Talik (erteleme) halleri (m.52-55)60

III- Tatil ve talikin (ertelemenin) sürelere etkisi62

§ 13. KANUNDAKİ TERİMLER (tabirler)63

§ 14. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI64

A) Taraf ehliyeti64

I- Genel bilgi64

II- Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur65

III- Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti69

IV- Ölmüş bir kişinin taraf ehliyeti yoktur69

V- Taraf ehliyeti, icra (ve iflâs) takibinin önemli bir şartıdır69

B) Takip ehliyeti70

I- Tam takip ehliyetine sahip olanlar70

II- Sınırlı (mahdut) takip ehliyetine sahip olanlar70

III- Takip ehliyeti olmayanlar (tam ehliyetsizler)70

C) Sıfat (husumet)70

D) İcra takibinde tarafların temsili71

I- Yasal temsil71

II- İradî temsil (icrada vekâlet)71

E) Takip arkadaşlığı72

I- Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı72

II- Borçlular arasında takip arkadaşlığı73


F) Takip sırasında tarafların değişmesi74

I- Takip sırasında alacaklının değişmesi74

II- Takip sırasında borçlunun değişmesi74

G) İcra takibi yapan alacaklıdan teminat alınması75

I- Türk vatandaşı alacaklının teminat göstermesi75

II- Yabancı alacaklının teminat göstermesi76

§ 15. HER BORÇLUYA KARŞI  İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR76

2  n c i   K İ T A P

İLÂMSIZ İCRA

§ 16. GİRİŞ78

A) Genel haciz yolu (m.44-144)79

B) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu (m.167-170/b)79

C) Kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliyesi80

§ 17. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV ve YETKİ80

A) Görev80

B) Yetki81

I- Genel bilgi81

II- Yetki sözleşmesi81

III- Yetki itirazı82

IV- Yetkili icra mahkemesi85

V- Genel mahkemelerin yetkisi85

BİRİNCİ  BÖLÜM

GENEL HACİZ YOLU  (m.46-144)

§ 18. GENEL BİLGİ86

§ 19. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU87

1.Altbölüm

İCRA  TAKİBİNİN  BAŞLAMASI

§ 20. TAKİP  TALEBİ89

A) Takip talebinin yapılması89

B) Takip talebinin şartları90

C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları92

D) Yabancı para alacakları için ilâmsız icra takibi yapılması92

2. Altbölüm

ÖDEME EMRİ  ve  KESİNLEŞMESİ

§ 21. ÖDEME  EMRİ93

A) Kavram93

B) Ödeme emrinin içeriği94

C) Ödeme emrinin düzenlenmesi96

D) Ödeme emrinin tebliği (m.61)97

E) Takibin ödeme emri tebliğinden sonraki durumu97


§ 22. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ97

A) Kavram97

B) İtiraz sebepleri98

C) İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebeplerinin çeşitleri99

I- İmzaya itiraz99

II- Borca itiraz101

III- Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması101

D) İtirazın geçerlik şartları102

E) İtirazın yapılması104

F) İtiraz süresi105

G) İtirazın etkisi105

H) Gecikmiş itiraz (m.65)106

I- Borçlunun engeli (mazereti)106

II- Gecikmiş itirazın yapılması107

III- Gecikmiş itiraz süresi107

IV- İcra mahkemesinin gecikmiş itirazı incelemesi107

J) İtiraz ile şikâyet arasındaki farklar108

§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI110

A) Genel bilgi110

B) İtirazın iptali davasının açılması110

C) Yargılama usulü112

D) İtirazın iptali davasının sonuçlanması (hüküm)113

§ 24. İTİRAZIN  KALDIRILMASI115

A) Genel bilgi115

B) İtirazın kesin (olarak) kaldırılması (m.68)117

C) İtirazın geçici (olarak) kaldırılması  (m.68/a, m.69)125

I- Genel bilgi125

II- Adi senetteki imzanın inkâr edilmiş olması126

III- İtirazın geçici kaldırılması usulü127

IV- İcra mahkemesi kararı130

V- İtirazın geçici kaldırılması kararının sonuçları131

§ 25. BORÇTAN KURTULMA DAVASI132

§ 26. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ve GERİ BIRAKILMASI134

A) İcra takibinin iptali135

I- Takibin iptali şartları (m.71,I)135

II- İcra takibinin iptali usulü136

III- Takibin iptali kararı ve hükümleri137

B) Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması137

C) İcra takibinin ertelenmesi (taliki)139

§ 27. MENFÎ TESPİT DAVASI140

A) Genel bilgi140

B) İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası (m.72,II)141

C) İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davası (m.72,III)143

D) Yargılama usulü146


E) Menfî tespit davasının sonuçları (hüküm)148

I- Menfî tespit davasının reddi148

II- Menfî tespit davasının kabulü (borçlu lehine sonuçlanması)149

F) Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi151

§ 28. İSTİRDAT  DAVASI (m.72,VII)151

A) Genel bilgi151

B) İstirdat davasının şartları152

C) İstirdat davasında yargılama usulü154

D) İstirdat davasının sonuçları (hüküm)155

§ 29. MAL  BEYANI (bildirimi)156

3. Altbölüm

§ 30. HACİZ158

A) Genel bilgi158

B) Haciz talebi158

C) Haciz için yetkili icra dairesi160

D) Haciz yapılması161

E) Haciz tutanağı162

F) Hacizde tertip (sıra)163

G) Haczin konusu ve etkisi164

I- Taşınır (menkul) malların haczi165

II- Taşınmaz malların haczi167

III- Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi169

IV- İntifa hakkı ve pay haczi (m.94)169

H) Hacizli malların muhafaza giderleri174

J) Geçici haciz (muvakkat haciz)175

§ 31. ÜÇÜNCÜ  KİŞİLERDEKİ  ALACAKLARIN  (ve malların)  HACZİ175

A) Üçüncü kişilerdeki (bankalardaki) alacakların haczi176

I- Genel bilgi176

II- Alacak (mevduat) haczinin yapılması177

III- Birinci haciz ihbarnamesi177

IV- İkinci haciz ihbarnamesi178

V- Üçüncü haciz ihbarnamesi179

VI- Bankanın menfî tespit davası açmaması179

VII- Bankanın (üçüncü kişinin) menfî tespit davası açması  (özel menfî tespit davası)180

VIII- Bankanın birinci (veya ikinci) haciz ihbarnamesine  itiraz etmesi181

IX- Bankanın borçlu olduğunu bildirmesi182

X- Borçlunun maaş veya ücretinin haczi183

B) Borçlunun üçüncü kişilerdeki taşınır mallarının haczi184

C) Âmme (kamu) alacağından dolayı bankalardaki mevduatın haczi186

§ 32. HACZEDİLEMEYEN MALLAR ve HAKLAR187

A) Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar187

I- Maddî hukuka göre başkasına devri yasak olan mal ve haklar, haciz de edilemez188

II- İİK m.82’ye göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar188

III- Özel kanunlarda haczedilemeyeceği yazılı olan  mal ve haklar haczedilemez191

B) Bir kısmı haczedilemeyen haklar192

I- Maaş ve ücretler (m.83)192

II- Özel kanunlara göre bir kısmı haczedilemeyen haklar193

C) Haczedilmezlikten feragat194

D) Haczedilmezliğin belirlenmesi194

§ 33. HACZE  İŞTİRAK (katılma)195

A) Genel bilgi195

B) Hacze âdi iştirak (takipli iştirak) (m.100)196

I- Hacze adi iştirakin şartları196

II- İlk hacze aynı derecede iştirak198

III- İkinci derece198

IV- Maaş ve ücret hacizlerinde hacze iştirak edilemez198

V- Hacze iştirakin önemi199

VI- Hacze âdi iştirak usulü199

VII- Âmme (kamu) alacağından dolayı hacze iştirak199

C) Hacze imtiyazlı iştirak (takipsiz iştirak) (m.101)200

I- Genel bilgi200

II- Önceden takip yapılmasına gerek olmaması200

III- Hacze imtiyazlı olarak iştirak etmeye hakkı olan kişiler (m.101,I)201

V- İmtiyazlı iştirak usulü201

§ 34. HACİZDE  İSTİHKAK  DAVALARI 202

A) Hacizli malın borçlunun elinde olması  halinde istihkak davası (m.96-97)202

I- Elde bulundurma kavramı202

II- İstihkak iddiası203

III- İstihkak iddiasına itiraz edilmesi204

IV- İstihkak davası açılması204

V-Yargılama usulü205

VI- İstihkak davasının sonuçları (hüküm)206

B) Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması  halinde istihkak davası208

I- Genel bilgi208

II- Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması209

III-  İcra müdürünün istihkak davası açması için  alacaklıya süre vermesi209

IV- Alacaklının istihkak davası açması209

V- Yargılama usulü210

VI- Alacaklının açtığı istihkak davasının sonuçları (hüküm)210

C) Borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde bulundurmaları211

4.  Altbölüm

PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ)

§ 35. SATIŞ TALEBİ213

§ 36. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ215

A) Hacizden önce taksitle ödeme215

B) Hacizden sonra taksitle ödeme (m.111)217


§ 37. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI218

A) Açık artırma yolu ile satış218

B) Pazarlıkla satış220

§ 38. HACZEDİLEN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ221

A) Genel bilgi221

B) Haczedilen alacağın ödeme yerine geçmek üzere devri221

C) Haczedilen alacağın tahsil için devri222

§ 39. İNTİFA  HAKKI  ve  PAY  SATIŞI223

A) İntifa hakkının (MK m.794 vd) paraya çevrilmesi223

B) Payların paraya çevrilmesi224

I- Haczedilen şirket payının paraya çevrilmesi224

II- Haczedilen elbirliği mülkiyeti payının paraya çevrilmesi225

III- Haczedilen paylı mülkiyet payının paraya çevrilmesi227

§ 40. TAŞINMAZLARIN SATILMASI227

A) Genel bilgi227

B) Açık artırmaya hazırlık, açık artırmanın yapılması ve ihale228

C) Satış bedelinin ödenmesi (m.130-131)235

D) Taşınmazın tescili ve alıcıya teslimi235

E) Borçlunun taşınmazdan çıkarılması (tahliye edilmesi)236

F) Üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması (tahliyesi edilmesi)236

G) Alıcının satış bedelini ödememesi (m.133)237

H) İhale ile mülkiyet alıcıya geçer239

J) İhalenin feshi (m.134)239

I- Genel bilgi239

II- İhalenin feshi sebepleri239

III- İhalenin feshi usulü242

5.  Altbölüm

PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) SAFHASI

§ 41. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ)247

§ 42. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ251

§ 43. BORÇ SENEDİNİN GERİ VERİLMESİ254

İKİNCİ  BÖLÜM

§ 44. KAMBİYO  SENETLERİNE  MAHSUS HACİZ  YOLU255

A) Genel bilgi255

B) Takip talebi256

C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları258

D) Ödeme emri (m.168)259

E) Ödeme emrine itiraz edilmemesi260

F) Ödeme emrine itiraz ve incelenmesi260

I- Genel bilgi260

II- Borca itiraz ve incelenmesi (m.169-169/a)262

III- İmzaya itiraz ve incelenmesi265

G) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda şikâyet266

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

KİRALAR  HAKKINDA  ÖZEL  HÜKÜMLER (m.269-276)

§ 45. KİRALANAN  TAŞINMAZLARIN   İLÂMSIZ  İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ268

A)  Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilâmsız tahliye  (m.269-269/d)268

I- Genel bilgi268

II- Takip talebi269

III- Ödeme emri271

IV- Ödeme emrine itiraz edilmemesi271

V- Ödeme emrine itiraz edilmesi274

VI- Tahliye davası açılması279

B) Kira süresinin bitmesi nedeniyle ilâmsız tahliye  (m.272-275)279

I- Genel bilgi279

II- Konut ve çatılı işyeri dışındaki kiralarda  taşınmazların tahliyesi279

III- Konut ve çatılı işyeri kiralarında taşınmazların tahliyesi283

IV- Tahliye davası açılması286

C) Kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması (m.276)286

§ 46. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KORUNMASI288

A) Hapis hakkı için defter tutulması (m.270)288

B) Kaçırılan hapis hakkına tâbi malların geri alınması (m.271)289

3  üncü  K İ T A P

İLÂMLI  İCRA

BİRİNCİ BÖLÜM : ORTAK  HÜKÜMLER

§ 47. İLÂM ve İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER291

A) İlâmlar291

B) İlâm niteliğindeki belgeler291

I- İİK’nun 38 inci maddesine göre ilâm niteliğindeki belgeler291

II- Özel kanunlara göre ilâm niteliğinde sayılan belgeler292

§ 48. İLÂMLI  İCRADA  YETKİ293

§ 49. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI293

A) (İlâmlı) Takip Talebi293

B) İcra Emri294

§ 50. İLÂMIN  ZAMANAŞIMINA  UĞRAMASI296

§ 51. İLÂMLI  İCRAYA  BAŞVURABİLMEK  İÇİN  HÜKMÜN  KESİNLEŞMİŞ  OLMASI  KURAL 

          OLARAK  ŞART  DEĞİLDİR297

A) Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmlar297

B) İcranın geri bırakılması  (HMK m.350/1 ve m.367/1; İİK m.36)297

I- İstinaf mahkemesinin icranın geri bırakılmasına karar vermesi298

II- Yargıtay’ın icranın geri bırakılmasına karar vermesi299

C) Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar300

I- Genel bilgi300

II- Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar301


§ 52. İCRANIN (eski haline) İADESİ301

A) İlâmın hüküm kesinleşmeden icraya konulmuş olması301

B) İlâmın istinaf mahkemesince kaldırılması veya yeniden esas hakkında

     karar verilmesi302

C) İlâmın Yargıtay tarafından (temyizen) bozulması302

İKİNCİ BÖLÜM

§ 53. PARA  ALACAKLARI  HAKKINDAKİ İLÂMLARIN  İCRASI303

A) Takip talebi303

B) İcra emri304

I- İcra emrinin içeriği304

II- Borçlunun icra emrine karşı koyması305

C) Borçlunun borcunu ödemesi306

D) Borçlunun borcunu ödememesi306

I- Haciz talebi306

II- İflâs talebi306

§ 54. İCRA MAHKEMESİNCE  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  (icra emrine itiraz)307

A) Genel bilgi307

B) İtiraz süresi (icranın geri bırakılmasını isteme süresi)308

I- Yedi gün içinde yapılması gereken itiraz308

II- Süresiz itiraz308

C) İcra emrine itirazın yapılması309

D) İtiraz sebepleri ve ispatı309

I- İtfa itirazı ve ispatı309

II- Takas itirazı310

III- Erteleme (imhal) itirazı ve ispatı311

IV- Zamanaşımı itirazı ve ispatı311

E) İlâmlı icrada istirdat ve menfî tespit davaları312

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN İLÂMLARIN İCRASI

§ 55. TAŞINIR (menkul) TESLİMİ313

§ 56. TAŞINMAZ MALLARIN TAHLİYE ve TESLİMİ315

A) Genel bilgi315

B) Taşınmaz malın borçlunun elinde olması316

C) Taşınmazın üçüncü bir kişi elinde olması316

§ 57. GEMİLERE ve BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI317

§ 58. BİR İŞİN YAPILMASINA ve YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI317

A) Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası317

B) Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası318

§ 59. İRTİFAK HAKKINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI319

§ 60. ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI319

§ 61. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI320


4  üncü   K İ T A P

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP  (m.145-153)

§ 62. GİRİŞ321

A) Genel bilgi321

B) İlk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna  başvurma zorunluluğu (m.45)322

C) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip usulü324

§ 63. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLÂMSIZ TAKİP324

A)  Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile  ilâmsız takip (m.145-147)325

B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip  (m.148, m.149/b, 150/d)327

I- Genel bilgi327

II- Takip talebi327

III- Takip talebi üzerine yapılacak işlemler328

IV- Ödeme emri329

V- Ödeme emrine itiraz330

VI- Ödeme emrine itirazın incelenmesi330

§ 64. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLÂMLI TAKİP332

A) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip332

B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip332

I- Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisinin bir ilâmda veya ilâm niteliğindeki 

     belgede tespit edilmiş olması halinde ilâmlı takip332

II- İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu  ikrarını içermesi

     halinde ilâmlı takip333

III- Noterden gönderilen hesap özeti, tazmin talebi veya ihtarı ibraz ederek

      ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapılması (m.150/ı)335

§ 65. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER335

A) Paraya çevirme (satış)335

B) Paraların paylaştırılması337

C) Rehin açığı belgesi337

§ 65/a. İPOTEK ALACAKLISININ  GAİP OLMASI  veya  BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI338

§ 66. İSTİNAF  (icra mahkemesi kararlarının istinaf edilmesi)339

A) İcra mahkemesi kararlarının istinaf edilmesi  hakkında genel bilgi339

B) İstinaf edilemeyen icra mahkemesi kararları (m.363,I)340

C) Yukardaki (m.363,I’deki) kararlar dışındaki icra mahkemesi kararları kural olarak

     istinaf edilebilir341

I- Genel bilgi341

II- İstinaf sınırı341

III- İstinaf süresi342

IV- İstinaf yoluna başvurulması342

V- İstinaf yoluna başvurulmasının icraya etkisi342

VI- İstinaf dilekçesinin reddi343

VII- İstinaf talebinin incelenmesi ve karara bağlanması343


§ 67. İCRA MAHKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARININ

          TEMYİZİ343

A) Genel bilgi343

B) Temyiz edilebilen istinaf mahkemesi kararları344

C) Temyiz yoluna başvurulması ve temyiz incelemesi345

§ 67/a. 20.7.2016 TARİHİNDEN ÖNCE VERİLMİŞ OLAN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA

               KARŞI KANUN YOLLARI347

A) 20 Temmuz 2016 tarihinden önceki dönem347

B) 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş olan  icra mahkemesi kararlarına

     karşı kanun yolları347

I- Genel bilgi347

II- 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş olan  icra mahkemesi kararının

     Yargıtay tarafından bozulması348

III- 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş olan  icra mahkemesi kararının

       Yargıtay tarafından onanması348

§ 67/b.  KESİN HÜKÜM349

5  inci   K İ T A P

§ 68. İHTİYATÎ HACİZ350

A) Genel bilgi350

B) İhtiyatî haciz talebinin şartları (m.257)350

C) İhtiyatî haciz kararı351

D) İhtiyatî haciz kararının icrası (uygulanması)352

E) İhtiyati haciz kararına itiraz353

F) Teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması354

G) İhtiyatî haczin etkisi (hükmü)354

H) İhtiyatî haczin kesinleşmesi  (ihtiyatî haczi tamamlayan merasim ; m.264)354

I- Dava veya takipten önce konulmuş olan  ihtiyatî haczin kesinleşmesi355

II- Dava veya takipten sonra konulan ihtiyatî haczin kesinleşmesi  (tamamlanması)359

J) Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası361

I- Genel bilgi361

II- Tazminat davasının şartları361

K) İhtiyatî haciz talebinin reddi kararı362

İFLÂS  HUKUKU

6  ncı   K İ T A P

İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ

§ 69. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ363

A) Cüz’î (ferdî) icra363

B) Küllî (toplu) icra : İflâs363

C) Cüz’î icra ile küllî icra (iflâs) arasındaki farklar364

§ 70. İFLÂS  SEBEBİ365

§ 71. İFLÂS TEŞKİLÂTI (organları)367

§ 72. İCRA HUKUKU İLE ORTAK OLAN HÜKÜMLER369


§ 73. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER371

A) TK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tâbi olan kişiler372

B) Tacir olmadıkları halde iflâsa tâbi olan kişiler372

C) Bir kişinin iflâsa tabi olup olmadığı hususu, ticaret mahkemesi tarafından

     kendiliğinden araştırılır374

D) İflâsa tâbi kişilerin haciz yolu ile takip edilebilmesi ve  başvurulan takip yolunun

     değiştirilmesi374

§ 74. HER  ALACAKTAN  DOLAYI İFLÂS  İSTENEBİLİR375

7  nci   K İ T A P

İFLÂS  YOLLARI

§ 75. İFLASTA  YETKİ  KURALLARI377

§ 76. GENEL İFLÂS YOLU (m.155-166)379

A) İflâs takip talebi379

B) İflâs ödeme emri380

C) İflâs davası381

I- İflâs davasının açılması381

II- İflâs davasının toplu ticaret mahkemesinde incelenmesi (m.158)381

III- İflâs kararı386

IV- İflâs kararına karşı kanun yollarına başvurulması387

V- İflâs davasının reddi kararı388

VI- Muhafaza tedbirleri ve defter tutulması (m.159-163)388

§ 77. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLU390

A) Genel bilgi390

B) İflâs takip talebi391

C) Ödeme emri (m.171)391

I- İçeriği391

II- Ödeme emrine itiraz ve şikâyet392

D) İflâs davası393

I- Ödeme emrine itiraz edilmiş olması halinde iflâs davası393

II- Ödeme emrine itiraz ve şikâyet edilmemiş olması halinde iflâs davası (m.173)393

III- Genel iflâs yolundaki hükümlerin uygulanması394

§ 78. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS YOLU395

A) Genel bilgi395

B) Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs (m.177, m.181)395

I- Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs halleri (m.177)395

II- Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâsta  yargılama usulü (m.181)397

C) Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs399

I- Borçlunun kendi iflâsını istemesi399

II- Borçlunun ihtiyarî iflâs talebi399

III- Borçlunun mecburî iflâs talebi400

IV- Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü400

§ 79. BORCA  BATIK  SERMAYE  ŞİRKETLERİNİN  ve Kooperatiflerin  İFLÂSI401

A) Şirketin borca batık olması401

B) Alacaklıların şirketin iflâsını istemesi402

C) Şirketin mecburî iflâs talebi402

I- Şirketin mecburî iflâs talebinin yapılması402

II- Mecburî iflâs talebinin incelenmesi403

§ 80. BANKALARIN İFLÂSI403

§ 81. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ404

A) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi gereken haller404

B) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi usulü404

8  inci  K İ T A P

İFLÂSIN  HUKUKİ  SONUÇLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

İFLÂSIN BORÇLU (MÜFLİS) BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI

§ 82. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA  HUKUKİ SONUÇLARI406

A) İflâs masası (m.184-187)406

I- Borçlunun haczedilebilen bütün malları  iflâs masasına girer (m.184)407

II- İflâs masasına girecek rehinler (m.185)407

III- Hacizli mallar iflâs masasına girer409

IV- İflâstan önce satılmış olan malların satış bedeli iflâs masasına girmez409

V- Haczedilen para iflâs masasına girmez409

VI- İptal davası açma hakkının masaya geçmesi (m.187)410

VII- İflâs alacağı - masa alacağı kavramları410

B) İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar (m.188-190)411

C) İflâs masası terimi412

§ 83. İFLÂSIN, MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ412

A) Müflisin masa malları üzerindeki  tasarruf yetkisinin kısıtlanması (m.191)413

I- Müflisin masa malları üzerindeki tasarrufları geçersizdir413

II- Üçüncü kişinin iyi niyetli olması414

B) Takiplerin durması ve düşmesi (m.193)414

I- Kural414

II- İstisnalar416

C) Hukuk davalarının durması (m.194)417

I- İflâsın açılması ile duran hukuk davaları417

II- İflâsın açılması ile durmayan davalar417

İKİNCİ  BÖLÜM

İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN

HUKUKİ SONUÇLARI

§ 84. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ419

§ 85. FAİZLERİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ420

§ 86. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR421

§ 87. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ421


§ 88. İFLÂSIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ422

I- İflâs ile son bulan sözleşmeler423

II- İflâs ile son bulmayan sözleşmeler423

§ 89. İFLÂSTA TAKAS424

A) Genel bilgi424

B) Takas yapılamayacak olan haller425

C) Takasa itiraz (m.201)425

§ 90. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR426

§ 91. MÜŞTEREK BORÇLULARIN  AYNI ZAMANDA İFLÂSI426

§ 92. MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU OLANLARDAN BİRİNİN BORCU KISMEN ÖDEMİŞ

          OLMASI427

§ 93. KOLLEKTİF ŞİRKET ve ORTAKLARININ İFLÂSI428

§ 94. ÂDİ ve REHİNLİ  ALACAKLARIN  SIRASI430

A) Rehinli alacaklar430

B) Âdi alacakların sırası431

I- Âdi alacaklardan önce ödenmesi gereken alacaklar432

II- Âdi alacakların ödenmesi sırası432

9  uncu   KİTAP

İFLÂSIN  TASFİYESİ  (m.208-253)

BİRİNCİ BÖLÜM

İFLÂS MASASININ TEŞKİLİ (m.208-220)

§ 95. DEFTER TUTULMASI436

§ 96. MASA MALLARININ MUHAFAZASI437

§ 97. MÜFLİSİN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ438

§ 98. TASFİYE  BİÇİMİNİN  BELİRLENMESİ438

§ 99. İFLÂS  TASFİYESİNİN  TATİLİ439

§ 100. BASİT  TASFİYE440

§ 101. ÂDİ  TASFİYE  İLÂNI  ve  İFLAS  MASASINA  ALACAK  YAZDIRILMASI440

A) Genel bilgi440

B) Âdi tasfiye ilânı441

C) İflâs masasına alacak yazdırılması442

D) İflâs tasfiyesinin âdi tasfiye ilânından sonraki safhaları443

İKİNCİ  BÖLÜM

İFLÂS  MASASININ  İDARESİ  (Yönetimi) (m.221-240)

§ 102. BİRİNCİ  ALACAKLILAR  TOPLANMASI444

§ 103. İFLÂS  İDARESİ446

§ 104. İFLÂSTA  İSTİHKAK  DAVALARI449

A) Malın iflâs masasında olması halinde istihkak davası449

B) Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası450

§ 105. MASA  ALACAKLARININ  TAHSİLİ ve  ACELE  SATIŞLAR451

A) Masa alacaklarının tahsili451

B) Acele Satış451

§ 106. ALACAKLARIN  İNCELENMESİ452

§ 107. SIRA  CETVELİ453

A) Sıra cetvelinin düzenlenmesi (m.232-234)454

B) Sıra cetveline karşı başvuru (karşı koyma) yolları455

I- Şikâyet455

II- Sıra cetveline itiraz davası (m.235)456

C) Sıra cetvelinin kesinleşmesi458

§ 108. ALACAKLARIN  GEÇ  BİLDİRİLMESİ459

§ 109. İKİNCİ  ALACAKLILAR  TOPLANMASI460

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) (m.241-246)

§ 110. İFLÂSTA SATIŞ HAKKINDA GENEL BİLGİ462

§ 111. SATIŞIN YAPILMASI463

A) Pazarlıkla satış463

B) Açık artırma yolu ile satış464

C) Alacakların paraya çevrilmesi465

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

PARALARIN  PAYLAŞTIRILMASI  (m.247-253)

§ 112. PAY CETVELİ ve SON HESAP467

A) Pay cetveli467

B) Son hesap468

§ 113. PARALARIN   DAĞITILMASI469

A) Kesin dağıtma (m.250)469

B) Geçici dağıtma (m.252)469

§ 114. İFLÂSTA  BORÇ  ÖDEMEDEN  ACİZ  BELGESİ470

A) Genel bilgi470

B) Aciz belgesinin hükümleri470

§ 115. İFLÂS  MASASINA  YAZDIRILMAMIŞ   OLAN  ALACAKLAR471

10  uncu   K İ T A P

İFLÂSIN  KAPANMASI  ve  KALDIRILMASI

§ 116. İFLÂSIN  KAPANMASI472

§ 117. İFLÂS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI473

§ 118. İFLÂSIN KALDIRILMASI475

A) Genel bilgi475

B) İflâsın kaldırılması sebepleri (şartları)475

C) İflâsın kaldırılması usulü476

D) İflâsın kaldırılmasının hükümleri477


11  inci  K İ T A P

BASİT  TASFİYE

§ 119. MASA  MALLARININ  YETMEMESİ NEDENİYLE BASİT  TASFİYE478

§ 120. ÂDİ TASFİYENİN UZAMASINDAN DOLAYI BASİT TASFİYE479

12  nci   K İ T A P

İFLÂSIN  KAMU  HUKUKU  BAKIMINDAN SONUÇLARI

§ 121. KAMU HUKUKU BAKIMINDAN İFLÂS ÇEŞİTLERİ480

A) Âdi iflâs480

B) Taksirli iflâs (TCK m.162)481

C) Hileli (dolanlı) iflâs (TCK m.161)481

§ 122. İTİBARIN YERİNE GELMESİ482

13  üncü   K İ T A P

İPTAL  DAVASI   (m.277-284)

§ 123. İPTAL  DAVASI  HAKKINDA  GENEL  BİLGİ483

§ 124. İPTALE  TÂBİ  TASARRUFLAR484

A) Genel bilgi484

B) İvazsız tasarruflar (m.278)485

C) Aciz halinde (borca batık durumda) iken yapılan tasarruflar (m.279)487

D) Hileli tasarruflar (zarar verme kastından dolayı iptal)487

§ 125. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USULÜ489

A) Genel bilgi489

B) İptal davasının konusu490

C) İptal davasının tarafları490

I- Davacı490

II- İptal davasında davalı (m.282)491

D) İptal davasında yetki ve görev492

E) İptal davası açma süresi (m.284)492

F) Yargılama usulü493

§ 126. İPTAL  DAVASINDA  HÜKÜM494

A) İptal davasının kabulü kararı494

B) İptal davasının reddi kararı496

C) Kanun yolları496

14  üncü   K İ T A P

KONKORDATO (m.285-309)

§ 127. GENEL BİLGİ496

§ 128. ADÎ (İFLÂS DIŞI)  KONKORDATO498

A) Konkordato talebi  (m.285)498

I- Genel bilgi498

II- Yetkili ve görevli mahkeme499

III- Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler (m.286) :499

B) Geçici konkordato mühleti kararı (m.287-288)500

C) Kesin konkordato mühleti kararı (m.289)502

Ç) Alacaklılar kurulu502

D) Kesin mühletin uzatılması503

E) Konkordato komiseri503

F) Konkordato talebinin reddi504

G) Kesin konkordato mühletinin alacaklılar bakımından sonuçları506

L) Alacaklılar toplantısı508

N) Konkordatonun ticaret mahkemesi tarafından incelenmesi509

Ö) Konkordatonun tasdiki şartları (m.305)510

T) Tasdik edilen konkordatonun hükümleri512

U) Konkordatonun sonuçlanmayan icra takiplerine etkisi513

Ü) Konkordatonun kısmen (bir alacaklı için) feshi513

V) Konkordatonun tamamen feshi513

Y) Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri514

Z) Rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması  (m.308/h)514

§ 129. İFLÂSTAN  SONRA  KONKORDATO (m.309)515

A) İflâstan sonra konkordato hakkında genel bilgi515

B) İflâstan sonra konkordatonun şartları ve hükümleri516

H) Konkordatonun tasdiki talebinin reddi kararı518

J) Konkordatonun tasdiki kararı519

K) Konkordatonun hükümleri519

L) Konkordatonun feshi520

§ 130. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO (m.309/a - m.309/l)520

15  inci K İ T A P

§ 131. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve KOOPERATİFLERİN  UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN

            YAPILANDIRILMASI521

16 ncı  K İ T A P

§ 132. FEVKALÂDE HALLERDE MÜHLET ve TATİL521

§ 133. BAZI ÖZEL KANUNLARDAKİ OLAĞANÜSTÜ HALLER İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER521


KISALTMALAR CETVELİ523


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar