İcra ve İflas Kanunu (Konuyla İlgili Mevzuat Açıklamalalı)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: İbrahim ÖZBAY - Emre YARDIMCI
ISBN: 9786052644652
197,10 TL 219,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ÖZBAY,Emre YARDIMCI
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 333

Türkiye’de özel hukuktan doğan alacakların tahsili usulünü düzenlemek üzere İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanunu esas alınarak bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır. Hazırlıkları tamamlanan bu metin 09/06/1932 tarihinde kabul edilerek 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. İcra ve İflâs Kanunu (İİK) yürürlüğe girdikten bu yana birçok değişiklik söz konusu olmuştur. Çalışmamızda İİK’da meydana gelmiş değişiklikleri de belirtmek suretiyle güncel bir mevzuat kitapçığı hazırlanmıştır. Konkordato kurumunun etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, son olarak “7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile İİK’da birçok ciddi değişiklik yapılmıştır. Çalışmamızda bu değişikliklere de yer verilmiştir.

Buna ek olarak İİK’nın bazı maddelerine açıklık getiren İİK Nizamnamesi ve İİK Yönetmeliği hükümlerine de bu maddelerin dipnotlarında işaret edilmiştir. Ayrıca, İİK Yönetmeliği eklerinde yer alan yazışma örneklerinin daha kolay incelenebilmesi için ayrı bir ekler kısmı oluşturulmuş ve her bir örneğe ekler kısmında ayrı ayrı yer verilmiştir.

09.06.2021 tarih ve 7327 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan bazı değişiklikler ve getirilen yenilikler de İİK metnine işlenmiştir

ÖNSÖZ................................................................................................ 5

İÇİNDEKİLER ..................................................................................... 7

KISALTMALAR CETVELİ ................................................................... 25


İCRA VE İFLÂS KANUNU

BİRİNCİ BAP

TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER


İcra daireleri (m. 1) ............................................................27

İflas daireleri (m. 2)............................................................28

İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi (m. 3).................................28

İcra Mahkemesi (m. 4) .........................................................28

Sorumluluk (m. 5) ..............................................................28

Zimmet (m. 6)...................................................................29

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) ...............................29

Tutanaklar (m. 8)...............................................................29

Elektronik işlemler (m. 8/a) ..................................................30

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9).................31

İş görmekten memnuiyet (m. 10) ............................................32

İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a).................................32

Memnu işler (m. 11)............................................................32

İcra dairesine ödeme (m. 12).................................................33

Gözetim ve denetim (m. 13)..................................................33

Birinci teftiş (m. 13/a) ........................................................33

Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararları (m. 14)..........................33

Harçlar (m. 15)..................................................................33

Şikayet ve şartlar (m. 16) .....................................................35

Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) ............................36

Yargılama usulleri (m. 18).....................................................36


MÜDDETLER


Başlaması ve bitmesi (m. 19) .................................................38

Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20).......................................39

İcra tebliğleri (m. 21)..........................................................39


8 İçindekiler

İcranın durdurulması (m. 22) ................................................. 50

Kanundaki ıstılahlar (m. 23) .................................................. 50


İKİNCİ BAP

İLAMLARIN İCRASI


I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA

İLAMLARIN İCRASI................................................................... 51

Taşınır teslimi (m. 24)......................................................... 51

Çocuk teslimi (m. 25).......................................................... 51

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 25/a)............. 52

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair

ilâmların icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) .................... 52

Taşınmaz tahliye ve teslimi................................................... 53

1 - Borçlunun elinde ise (m. 26) ............................................. 53

2 - Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) .............................. 54

Taşınmaz davalarında hükümlerin

tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) ......................................... 54

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) .......... 55

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar (m. 30) ........ 55

İrtifak haklarına mütedair ilamlar (m. 31) ................................. 57

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara

ilişkin ilamların icrası (m. 31/a) ............................................. 57

II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ

İLAMLARIN İCRASI................................................................... 59

İcra emri ve muhtevası (m. 32) .............................................. 59

İcranın geri bırakılması (m. 33) .............................................. 59

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a) .......................... 60

III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER ............................................................. 61

İcranın nereden isteneceği (m. 34).......................................... 61

Takibin başlaması (m. 35) .................................................... 61

İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) ....................... 62

Haciz veya iflas istemek yetkisi (m. 37) .................................... 62

İlam mahiyetini haiz belgeler (m. 38) ...................................... 62

Zamanaşımı (m. 39)............................................................ 64

İcranın iadesi (m. 40).......................................................... 65

Umumi hükümler (m. 41) ..................................................... 65


İçindekiler 9


ÜÇÜNCÜ BAP

İLAMSIZ TAKİP


I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI................................................. 66

Para borcu ve teminat için takip (m. 42) ...................................66

İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43) ...............................66

Ticareti terk edenler (m. 44) .................................................67

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45)........................67

Haciz Yoliyle Takip .............................................................69

1 - Umumiyetle (m. 46)........................................................69

2 - Hukuku amme borçları (m. 47)...........................................69

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48) ...........69

Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) ......................................70

II. YETKİ ........................................................................................ 70

Yetki ve itirazları (m. 50) .....................................................70

III. TATİLLER VE TALİKLER ............................................................ 72

Tatiller ...........................................................................72

1 - Bütün borçlular hakkında (m. 51)........................................72

2 - Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) ..................72

3 - Terekenin borçlarında (m. 53) ...........................................72

4 - Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) .............................73

5 - Askerlik halinde (m. 54/a) ................................................73

6 - Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55)................................73

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) .............................74

IV. İCRA TEBLİĞLERİ ..................................................................... 74

İcra tebliğleri (m. 57)..........................................................74

V. TAKİP TALEBİ ........................................................................... 74

Takip talebi ve muhtevası (m. 58) ...........................................74

Takip masrafları (m. 59).......................................................77

VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ ........................................................... 78

1 - Ödeme emri ve muhtevası (m. 60).......................................78

2 - Ödeme emrinin tebliği (m. 61) ...........................................80


İTİRAZ


1 - Süresi ve şekli (m. 62) .....................................................80

2 - İtiraz sebepleri (m. 63) ....................................................82

3 - Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) ......................................82


10 İçindekiler

4 - Gecikmiş itiraz (m. 65).................................................... 82

5 - İtirazın hükmü (m. 66) .................................................... 83

6- İtirazın hükümden düşürülmesi ........................................... 83

a) İtirazın iptali (m. 67) ....................................................... 83

b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68)................................ 87

c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) ............................ 88

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen

kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması: (m. 68/b) ..................... 90

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) .................. 90

Karar ve müddet (m. 70)...................................................... 91

İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71)........... 91

Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72).................................... 91

Hususi hükümler (m. 73) ...................................................... 95


DÖRDÜNCÜ BAP

HACİZ YOLİYLE TAKİP


I. MAL BEYANI .............................................................................. 96

Beyanın muhteviyatı (m. 74) ................................................. 96

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75)........................... 96

Hapis ile tazyik (m. 76) ....................................................... 96

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) ......... 96

II. HACİZ ........................................................................................ 96

Haciz ............................................................................. 96

1 - Talep Müddeti (m. 78)..................................................... 96

2 - Hacze başlama müddeti (m. 79) ......................................... 98

Haciz yapan memurun yetkisi (m. 80) ...................................... 98

Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81)...................... 98

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82)............................... 99

Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) .....................................103

Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) ....................................103

Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) .......................................104

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) ..............104

Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84) .....................................104

Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85)................................104

Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) ................................105

Kıymet takdiri (m. 87)........................................................106


İçindekiler 11

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri....................................... 106

1 - Taşınırlar hakkında (m. 88) ............................................. 106

2 - Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen

mallar hakkında (m. 89) ................................................. 108

3 - Diğer haklar için (m. 90) ................................................ 110

4 - Taşınmazlar hakkında (m. 91) .......................................... 110

I - Taşınmaz haczinin şümulü............................................... 111

II - Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları ......... 111

III - İdare ve işletme (m. 92)................................................ 111

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) ....................... 112

İştirak halinde tasarruf edilen mallar: (m. 94)........................... 112

Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95)......................... 116

İstihkak iddiasına itiraz ...................................................... 116

A - Borçlunun zilyedliği ..................................................... 116

1 - Hazırlık safhası (m. 96) .................................................. 116

2 - Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) ................................ 117

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a) ....................... 119

3 - Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98)................................. 119

B - Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99)........................................ 120

Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) .............................. 120

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum

olmaksızın iştirak (m. 101).................................................. 121

Haciz tutanağı tanzimi (m. 102)............................................ 122

Davet (m. 103) ................................................................ 122

Hacze iştirak halinde davet (m. 104)...................................... 123

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) .................................... 123

III. PARAYA ÇEVİRME................................................................... 123

1 - Satış Talebi ................................................................ 123

Talep için müddetler (m. 106).............................................. 123

Talep hakkı (m. 107) ......................................................... 125

Muvakkat haciz halinde (m. 108)........................................... 125

Satışın tatili (m. 109) ........................................................ 125

Haczin kalkması (m. 110).................................................... 125

Taksitle ödeme (m. 111) .................................................... 125

2 - Taşınırların satışı ......................................................... 126

Müddetler (m. 112)........................................................... 126

Vaktinden evvel satış (m. 113) ............................................. 126

Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114)........................................ 126


12 İçindekiler

İhalenin yapılması (m. 115)..................................................128

İkinci artırma (m. 116) .......................................................129

Altın ve gümüş eşya (m. 117)................................................129

Satış bedelinin ödenmemesi,

ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) ....................................129

Pazarlık suretiyle satış (m. 119) ............................................130

Ödeme yerine alacakların devri (m. 120) .................................130

Paraya çevirmenin diğer tarzı...............................................131

İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) ................................131

Aile mal ortaklığı (m. 122)...................................................131

3 - Taşınmazların satışı.......................................................132

Satış müddeti (m. 123) .......................................................132

Artırma şartları ................................................................132

1 - Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) ...........................132

2 - Münderecatı (m. 125).....................................................134

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) ..........134

Ayrıca tebliğler (m. 127).....................................................135

Mükellefiyetlerin listesi (m. 128) ...........................................135

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) ...............................136

İhale (m. 129)..................................................................137

Ödeme usulü (m. 130)........................................................137

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) .....................137

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve

mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) .................138

İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133) .................................138

İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) .........................................138

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma(m. 135) ......................141

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması (m. 136) .............................................141

Aile yurtları (m. 137) .........................................................142

4 - Paranın paylaştırılması ..................................................142

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) .... 142

İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139)............................142

Sıra cetveli (m. 140) ..........................................................142

Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) ........................................142

Cetvele itiraz (m. 142) .......................................................142

Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) .......................................143


İçindekiler 13

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) .................................... 143

Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144)............... 145

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere

uygulanması (m. 144/a) ..................................................... 145


BEŞİNCİ BAP


REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLULİYLE TAKİP

I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ............................ 147

Takip talebi (m. 145) ........................................................ 147

Ödeme emri (m. 146) ........................................................ 148

Ödeme emrine itiraz (m. 147).............................................. 148

II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ............................................ 149

Takip talebi (m. 148) ........................................................ 149

Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) .................................. 149

1 - İcra emri (m. 149) ........................................................ 149

İcranın geri bırakılması (m. 149/a) ........................................ 150

2 - Ödeme emri (m. 149/b) ................................................. 150

Ödeme emrine itiraz (m. 150).............................................. 151

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) .................... 151

Kiracılara haber verme (m. 150/b) ........................................ 151

Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) .................................. 152

Satış hazırlıkları (m. 150/d)................................................. 152

III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER........................................................... 152

Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) ...................................... 152

Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150f).................................... 153

Paraya çevirme usulü (m. 150/g) .......................................... 154

Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) ........ 154

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde

işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan

ipotekler (m. 150/ı).......................................................... 154

Paylaştırma (m. 151)......................................................... 155

Rehin açığı belgesi (m. 152) ................................................ 155

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu

almaktan imtinaı (m. 153) .................................................. 155

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere

uygulanması (m. 153/a) ..................................................... 156


14 İçindekiler


ALTINCI BAP

İFLAS YOLİYLE TAKİP


I - YETKİ....................................................................................... 158

İflas takiplerinde yetkili merci (m. 154)...................................158

II - İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP ...................................................... 158

Ödeme emri ve münderecatı (m. 155).....................................158

İflas talebi ve müddeti (m. 156) ............................................161

Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) ...........................161

Yargılama usulü (m. 158) ....................................................161

Muhafaza tedbirleri (m. 159)................................................162

Masrafların peşin verilmesi (m. 160) .......................................163

Defter tutulması...............................................................163

1 - Usulü (m. 161) .............................................................163

2 - Neticeleri (m. 162)........................................................163

3 - Devam müddeti (m. 163) ................................................163

Kanun yollarına başvurma (m. 164) ........................................163

İflas tarihi(m. 165) ............................................................164

İflas kararının tebliği ve ilanı (m. 166).....................................165

III -KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER

SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ....................... 165

Takibin kabulü şartları (m. 167) ............................................165

A) Haciz yolu ile takip .......................................................166

Ödeme emri (m. 168).........................................................166

a) Borca itiraz (m. 169) ......................................................167

İtirazın incelenmesi (m. 169/a).............................................168

b) İmzaya itiraz (m. 170).....................................................169

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) ...........170

Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) ..................................170

B) İflas yolu ile takip .........................................................170

Ödeme emri (m. 171).........................................................170

İtiraz veya şikayet (m. 172) .................................................171

İflas davası .....................................................................171

a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173)...............................171

b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) ..................................172


İçindekiler 15

c) İstirdat davası (m. 175)................................................... 172

d) Uygulanacak hükümler (m. 176) ........................................ 172

C) Müşterek hükümler........................................................ 172

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a)..................... 172

Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b)................................ 172

IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ .................................. 172

Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas .................................... 172

A - Alacaklının talebi (m. 177).............................................. 172

B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178) ...................................... 173

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) ................... 173

Erteleme yargılaması (m. 179/a) .......................................... 175

Erteleme kararı ve sonuçları (m. 179/b).................................. 175

Kanun yolları (m. 179/c) .................................................... 175

Reddolunan miraslar (m. 180) .............................................. 176

Usul (m. 181).................................................................. 177

V. İFLASIN KALDIRILMASI......................................................... 177

İflasın kaldırılması (m. 182)................................................. 177

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183)............ 178


YEDİNCİ BAP

İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİ


I - BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ...... 178

İflas masası (m. 184) ......................................................... 178

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) ...................... 178

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) ....................... 179

İptal davasına tabi haklar (m. 187) ........................................ 179

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer

senetler (m. 188) ............................................................. 179

Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) ................................. 179

Satıcının geri alma hakkı (m. 190) ......................................... 179

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve

poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) ...................................... 179

Müflise ödeme (m. 192) ..................................................... 180

Takibin durması ve düşmesi (m. 193) ..................................... 180

Hukuk davalarının tatili (m. 194) .......................................... 180

II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ ..... 181

Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) ................. 181


16 İçindekiler

Faiz (m. 196)...................................................................181

Şarta muallak alacaklar (m. 197) ...........................................181

Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198)..........182

Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) .....................................182

Takas (m. 200).................................................................182

Takasa itiraz (m. 201) ........................................................183

Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202)......................................183

Müşterek borçluların bir zamanda iflası (m. 203) ........................184

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun

kısmen ödenmesi (m. 204)...................................................184

Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin

iflası (m. 205)..................................................................184

Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) ..................................184

Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) ....................................186


SEKİZİNCİ BAP

İFLASIN TASFİYESİ


I - MASANIN TEŞKİLİ................................................................... 186

Defter tanzimi (m. 208) ......................................................186

Müflisin vazifeleri (m. 209) ..................................................187

Teminat tedbirleri (m. 210) .................................................187

Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211) ...............................187

Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212).......................................187

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213)...............187

Kıymet takdiri (m. 214) ......................................................187

Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) ...........................188

Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) ..........................................188

Tasfiyenin tatili (m. 217) ....................................................188

II. ALACAKLILARI DAVET............................................................. 188

Basit tasfiye (m. 218).........................................................188

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı (m. 219) ..........................189

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) ......................190

III. MASANIN İDARESİ.................................................................. 190

İlk alacaklılar toplanması (m. 221) .........................................190

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) .....................191

İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri (m. 223) .......................191

Toplanmada verilen kararlar (m. 224) .....................................192


İçindekiler 17

Kararlar aleyhine müracaat (m. 225)...................................... 192

İflas idaresinin vazifesi (m. 226) ........................................... 192

İflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227)............................ 193

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228)............................. 193

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) ..................... 193

IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ .................... 194

İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230).................................. 194

Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231).................................... 194

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) .................... 194

Reddedilen alacaklar (m. 233) ............................................. 194

Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234)........................... 194

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235)............................... 195

Geç kalan müracaatlar (m. 236) ........................................... 195

V. MASANIN TASFİYESİ .............................................................. 195

İkinci alacaklılar toplanması (m. 237)..................................... 195

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) ........................ 196

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) ....................... 196

Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240).................................. 196

Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241)................................ 196

Artırmanın ilanı (m. 242).................................................... 196

Artırma ve İhale (m. 243) ................................................... 197

Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) ................................ 197

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245) .......... 197

Aile yurtları (m. 246)......................................................... 197

VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ............................................. 197

Pay cetveli ve son hesap (m. 247) ......................................... 197

İflas masrafları ve masanın borçları (m. 248) ............................ 197

Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması (m. 249)...................... 197

Dağıtma (m. 250) ............................................................. 198

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) .................................... 198

Muvakkat dağıtmalar (m. 252 .............................................. 198

Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253) ...................................... 198

VII. İFLASIN KAPANMASI.............................................................. 198

Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) .................................. 198

İflas kapandıktan sonra (m. 255)........................................... 199

İflasın tasfiyesi müddeti (m. 256).......................................... 199


18 İçindekiler


DOKUZUNCU BAP

İHTİYATİ HACİZ


İhtiyati haciz şartları (m. 257) ..............................................200

İhtiyati haciz kararı (m. 258)................................................200

İhtiyati hacizde teminat (m. 259) ..........................................200

İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260)...............................201

İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261).....................................201

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) .......................201

Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) ........................201

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) .............................202

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265) .........................202

İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) .......................................203

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip (m. 267) ..............................203

İcrai hacizlere iştirak (m. 268)..............................................203


ONUNCU BAP


KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN


TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve

itiraz müddeti (m. 269) ......................................................204

İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) ....................................205

İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b).....................................205

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) .......................206

Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) ...............................206

Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270)................................206

Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) ......................................206

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi.....................207

1 - Tahliye emri ve münderecatı (m. 271) ................................207

2 - Tahliye ve teslim (m. 273)...............................................208

İtiraz ............................................................................208

1 - Müddet ve şekli (m. 274).................................................208

2 - İtirazın kaldırılması (m. 275) ............................................208

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276).................209


İçindekiler 19


ONBİRİNCİ BAP

İPTAL DAVASI


İptal davası ve davacılar (m. 277) ......................................... 209

İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278)...................................... 210

Acizden dolayı butlan (m. 279)............................................. 210

Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) ............................. 211

İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) .............................. 211

İptal davasında davalı (m. 282) ............................................ 212

İadenin şümulü (m. 283)..................................................... 212

Hak düşürücü müddet (m. 284) ............................................ 212


ONİKİNCİ BAP


KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

I. ADÎ KONKORDATO.................................................................. 213

Konkordato talebi (m. 285) ................................................. 213

Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) ...................... 214

Geçici Mühlet (m. 287) ...................................................... 215

Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirim (m. 288) ................... 216

Kesin mühlet (m. 2089)...................................................... 216

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile

bunların görevleri (m. 290) ................................................. 217

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin

kaldırılması (m. 291) ......................................................... 218

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın

açılması (m. 292) ............................................................. 218

Kanun yolları (m. 293) ....................................................... 219

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294)............. 219

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) .... 220

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) ........... 220

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297).................. 221

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) ..... 221

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin

ertelenmesi (m. 298/a)...................................................... 222

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) ..................... 222

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) ................. 222


20 İçindekiler

Alacaklılar toplantısına davet (m. 301)....................................222

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için

gerekli çoğunluk (m. 302)....................................................222

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) ................223

Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) ......................223

Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305)...................................224

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı (m. 306) ...............224

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu

malların iadesinin ertelenmesi (m. 307)...................................225

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı (m. 308) .......226

Kanun yolları (m. 308/a).....................................................226

Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b)...........................226

Konkordatonun hükümleri (m. 308/c) .....................................227

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç)............227

Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d)........................227

Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) ..................................228

Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) ................................228

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve

teşvik belgeleri (m. 308/g) ..................................................228

II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN

YAPILANDIRILMASI................................................................ 229

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın

hükümleri (m. 308/h).........................................................229

III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO............................................ 230

Şartları ve hükümleri (m. 309) ..............................................230

IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO .............. 230

Genel olarak (m. 309/a) .....................................................230

Zorunlu içeriği (m. 309/b) ...................................................231

Tasdikin sonuçları (m. 309/c) ...............................................231

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç)..........231

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) ........232

Paraya çevirme (m. 309/e) ..................................................232

Rehinli taşınmazlar (m. 309/f)..............................................232

Taşınır rehinleri (m. 309/g) .................................................232

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ)..........233

Paraların paylaştırılması (m. 309/h) .......................................233

Rehin açığı (m. 309/ı) ........................................................233

Tevdi (m. 309/i)...............................................................233


İçindekiler 21

Faaliyet raporu (m. 309/j) .................................................. 233

Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k)........................................ 234

Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) .................................. 234

V. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI............... 234

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m)..................... 234

Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) ................................ 235

Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/d)................................ 235

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve

alınacak tedbirler (m. 309/ö) .............................................. 236

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p)....... 237

Kararın sonuçları (m. 309/r) ................................................ 238

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) ........... 238

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş)........ 238

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve

muhtelif hükümler (m. 309/t).............................................. 238

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u)................... 239

Yönetmelik (m. 309/ü) ...................................................... 240


ON ÜÇÜNCÜ BAP

TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS


I - TAKSİRATLI İFLAS.................................................................. 240

Taksiratlı iflas halleri (m. 310) ............................................. 240

II - HİLELİ İFLAS .......................................................................... 241

Hileli iflas halleri (m. 311) .................................................. 241


ON DÖRDÜNCÜ BAP

İTİBARIN YERİNE GELMESİ


İtibarın yerine gelmesi....................................................... 242

A - Hileli müflis (m. 312) .................................................... 242

B - Taksiratlı müflis (m. 313) ............................................... 242

C - Adi müflis (m. 314)....................................................... 242

İlan (m. 315)................................................................... 243

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316)......................... 243


22 İçindekiler


ON BEŞİNCİ BAP


FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL


I - FEVKALADE MÜHLET ............................................................... 243

Bu babın tatbiki şartları (m. 317)...........................................243

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) .............243

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319).........................243

İstinaf yoluna başvurma (m. 320)...........................................244

Defter tanzimi, komiser (m. 321)...........................................244

Kararın tebliği (m. 322) ......................................................244

Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323)................................244

Borçlunun tasarruf hakları ...................................................244

A - Umumiyetle (m. 324).....................................................244

B - Yetkili makam tarafından alınan

hususi tedbirler hakkında (m. 325) .....................................245

Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326).....................245

Uzatma (m. 327) ..............................................................245

Refi (m. 328)...................................................................246

Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet

verilmemesi (m. 329).........................................................246

İflâsın ertelenmesi ile ilişki (m. 329/a)....................................246

II - FEVKALADE HALLERDE TATİL.................................................. 246

İcra takiplerinin durdurulması halleri......................................246


ON ALTINCI BAP

I. CEZAİ HÜKÜMLER

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten

borçluların cezası (m. 331) ..................................................247

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını

bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) ...........................247

İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin

cezası (m. 333) ................................................................248

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) ...................248

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin

uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri

hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden

yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası (m. 334) .........248

Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a) ........................249

Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335)................................249


İçindekiler 23

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) .......... 249

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki

cezalar (m. 336/a) ........................................................... 249

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) ......................... 249

Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a) ................................ 249

Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338)............... 250

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen

borçlunun cezası (m. 339)................................................... 250

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) .................. 251

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) ..................... 251

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar

girenlerin cezası (m. 342) ................................................... 251

30 ve 31 inci maddeler hükmüne

muhalefet edenlerin cezası (m. 343)...................................... 251

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344)............... 251

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345)........ 252

Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların

cezası (m. 345/a)............................................................. 252

Artırmadan çekilme (m. 345/b) ............................................ 252

Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) .................................... 252

Şikayet süresi (m. 347) ...................................................... 252

Yetki (m. 348)................................................................. 252

Yargılama usulü (m. 349).................................................... 253

Duruşma (m. 350)............................................................. 253

Tahkikat (m. 351)............................................................. 253

Karar (m. 352)................................................................. 253

Ceza kararnamesi (m. 352/a) - (m. 352/b)............................... 253

İtiraz (m. 353)................................................................. 254

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek

hâller (m. 354) ................................................................ 255


ONYEDİNCİ BAP

HUSUSİ HÜKÜMLER


Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355) .......................... 255

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında

hükümler (m. 356)............................................................ 255


24 İçindekiler

Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357)....................................256

Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) ...................................256

İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) ...................................256

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı (m. 360) ..................256

Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361)..............................256

Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) ................................256

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır

ve taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) ..................................256

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363)........................257

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364).......................258

İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365)......................................... 258

Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366).................258

Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek

mecburiyeti (m. 367) .........................................................259

İlga edilen kanunlar (m. 368)................................................259

Meriyet zamanı (m. 369) .....................................................266

Kanunu icraya memur olanlar (m. 370)....................................266

EKLER ............................................................................................. 267

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.