İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat - Yargıtay İBK - AYM Kararları

7418 ve 7425 Sayılı Kanunlara Göre Güncellenmiş
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat Atalı, İbrahim Ermen, Ersin Erdoğan, Efe Dırenisa, Betül Azaklı Arslan
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 672

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Murat Atalı, İbrahim Ermen, Ersin Erdoğan, Efe Dırenisa, Betül Azaklı Arslan
Bu eser, ilk basısı 2018 yılında yayınlanan “Geçmişten Bugüne İcra

ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat” adlı çalışmamızın, 5. basısının yayınlandığı 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar geçen süre zarfında gerçekleşen mevzuat değişikliklerini içeren güncel bir versiyonudur. Söz

konusu değişiklikler, 22.03.2022 tarihli 31807 sayılı ve 12.4.2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin

Kararları ile yapılmış olanlardır. Bu değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe girecek olup değişikliklere

ilişkin açıklamalar ilgili madde dipnotunda yapılmıştır.

Eserin 6. basısının da Yetkin Yayınları’ndan çıkmasını kabul ederek bunu büyük bir özveriyle gerçekleştiren Sayın Muharrem Başer ile

dizgide ve baskıda emeği geçen tüm çalışanlara içten teşekkür ederiz.

Çalışmanın kullanıcılara faydalı olmasını dileriz.

01.10.2022, İstanbul-Ankara

Prof. Dr. Murat Atalı

Prof. Dr. İbrahim Ermenek

Doç. Dr. Ersin Erdoğan

Öğr. Gör. Betül Azaklı Arslan

İÇİNDEKİLER

 Sayfa

Önsöz ..........................................................................................................5

İçindekiler...................................................................................................19

1. Bölüm

Madde Sayfa

İCRA ve İFLÂS KANUNU.................................. 1-370 ...................................29

Birinci Bap

Teşkilât ve Muhtelif Hükümler.......................... 1-23......................................29

İkinci Bap

İlâmların İcrası .................................................... 24-41 ...................................55

I- Para ve teminattan başka

borçlar hakkında ilâmların icrası.................... 24-31 ...................................55

II- Para ve teminat verilmesi

hakkındaki ilâmların icrası.............................. 32-33/a................................. 69

III- Müşterek hükümler ......................................... 34-41 ...................................73

Üçüncü Bap

İlâmsız Takip........................................................ 42-73 ...................................79

I- Takibin muhtelif tarzları.................................. 42-49 ...................................79

II- Yetki................................................................. 50..........................................84

22

III- Tatiller ve talikler ............................................ 51-56 ................................... 85

IV- İcra tebliğleri ................................................... 57.......................................... 89

V- Takip talebi ...................................................... 58-59 ................................... 90

VI-Ödeme emri ve itiraz....................................... 60-73 ...................................94

Dördüncü Bap

Haciz Yolile Takip................................................ 74-144/a...............................121

I - Mal beyanı....................................................... 74-77 ................................... 121

II - Haciz................................................................ 78-105 .................................123

III- Paraya çevirme (satış) ..................................... 106-137 ...............................165

IV- Paranın paylaştırılması.................................... 138-144/a.............................210

Beşinci Bap

Rehinin Paraya Çevrilmesi

Yolile Takip........................................................... 145-153/a.............................217

I - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi.................. 145-147 ...............................217

II- İpoteğin paraya çevrilmesi.............................. 148-150/d ............................ 219

III- Müşterek Hükümler......................................... 150/e-153/a..........................224

Altıncı Bap

İflâs Yolile Takip................................................... 154-183 ...............................231

I- Yetki................................................................. 154....................................... 231

II- İflâs yolile adi takip ......................................... 155-166 ...............................232

III- Kambiyo senetleri hakkındaki

hususi takip usulleri............................................... 167-176/b ............................ 241

İçindekiler

23

 A) Haciz yolu ile takip .................................... 168-170/b ........................... 242

B) İflâs yolu ile takip....................................... 171-176 ...............................251

 C) Müşterek hükümler..................................... 176/a-176/b ......................... 257

IV- Doğrudan doğruya iflâs halleri........................ 177-181 ..............................258

V- İflâsın kaldırılması........................................... 182-183 ...............................270

Yedinci Bap

İflâsın Hukukî Neticeleri..................................... 184-207 ...............................271

I - Borçlunun malları hakkında

iflâsın neticeleri ............................................... 184-194 ...............................271

II - Alacaklıların hakları üzerine

iflâsın tesirleri.................................................. 195-207 ...............................276

Sekizinci Bap

İflâsın Tasfiyesi..................................................... 208-256 ...............................288

I- Masanın teşkili ................................................ 208-217 ...............................288

II- Alacaklıları davet ............................................ 218-220 ...............................291

III- Masanın idaresi................................................ 221-229 ...............................293

IV- Alacakların tahkiki ve

sıralarının tayini............................................... 230-236 ...............................302

V- Masanın tasfiyesi............................................. 237-246 ...............................307

VI-Paraların paylaştırılması.................................. 247-253 ...............................311

VII- İflâsın kapanması........................................... 254-256 ...............................314

İçindekiler

24

Dokuzuncu Bap

İhtiyatî Haciz........................................................ 257-268 ...............................315

Onuncu Bap

Kiralar Hakkında Hususî

Hükümler ve Kiralanan

Taşınmazların Tahliyesi ...................................... 269-276 ...............................328

On Birinci Bap

İptal Davası .......................................................... 277-284 ...............................338

On İkinci Bap

Konkordato ile Sermaye Şirketleri

ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla

Yeniden Yapılandırılması.................................... 285-309/ü ............................ 347

I - Adî konkordato................................................ 285-308/g ............................ 347

II - Rehinli alacaklılarla müzakere ve

borçların yapılandırılması ............................... 308/h.................................... 398

III - İflâstan sonra konkordato............................... 309....................................... 400

IV- Malvarlığının terki suretiyle

konkordato....................................................... 309/a-309/l ..........................402

V- Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin

uzlaşma yolu ile yeniden

yapılandırılması............................................... 309/m-309/ü........................409

On Üçüncü Bap

Taksiratlı ve Hileli İflâs....................................... 310-311................................ 419

İçindekiler

25

On Dördüncü Bap

İtibarın Yerine Gelmesi ...................................... 312-316 ...............................421

On Beşinci Bap

Fevkalâde Hallerde

Mühlet ve Tatil ..................................................... 317-330 ...............................423

I- Fevkalâde mühlet ............................................ 317-329/a.............................423

II- Fevkalâde hallerde tatil ................................... 330.......................................430

On Altıncı Bap

Cezaî Hükümler................................................... 331-354 ...............................430

On Yedinci Bap

Hususî Hükümler ................................................ 355-362 ...............................461

Kanun Yollarına Başvurma ve

Son Maddeler....................................................... 363-370-Ek Madde 1 .......... 465

2. Bölüm

İLGİLİ MEVZUAT

- ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN

PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI

USULÜ HAKKINDA KANUN ....................................................................473

- 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU ............................................. 481

- İCRA ve İFLÂS KANUNUNUN

TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME.........................................................491

- KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

İçindekiler

26

HAKKINDA YÖNETMELİK.......................................................................505

- KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE

ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK.............................593

- KONKORDATO GİDER AVANSI................................................................ 608

- TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU................................609

- AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ

HAKKINDA KANUN................................................................................... 621

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.