İdare ve Vergi Mahkemelerinde Örnek Dilekçeler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750292682
366,30 TL 407,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 296

Filiz Berberoğlu Yenipınar

İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER – MEVZUAT İNCELEMESİ
I. DİLEKÇELERİN HAZIRLANMASI  19
A. Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe Hazırlanması  19
B. Davanın Konusunun Belirlenmesi – Tespit Edilmesi  19
C. Gerekçe – Yasal Mevzuat ve Konu İle İlgili Yüksek Yargı Kararlarının Araştırılması  19
D. Örnek Dilekçe Şablonları  20
1. Örnek – 1  20
2. Örnek – 2  21
3. Örnek – 3  22
4. Örnek – 4  23
5. Örnek – 5  24
6. Örnek – 6  25
II. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU  26
A. Usul ve Yargılama Esasları  26
B. Genel Tanım ve Kavramlar  30
1. Yargı Yolunun Caiz Olması  30
2. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  31
a. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları  31
b. Görevli Merciin Belirtilmesi  34
c. UYAP Avukat Bilgi Sistemi  35
B. Mevzuat – 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu –İncelemesi,  36
1. Kapsam ve Nitelik  36
2. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı  36
3. İdari Davaların Açılması  39
4. Dilekçelerin Verileceği Yerler  39
5. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  40
6. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  40
7. Dava Açma Süresi  41
8. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  45
9. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  45
10. İdari Makamların Sükutu  46
11. Üst Makamlara Başvurma  48
12. İptal ve Tam Yargı Davaları  48
13. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  49
14. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  49
15. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  52
16. Tebligat ve Cevap Verme  53
17. Duruşma  54
18. Duruşmalara İlişkin Esaslar  55
19. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  56
20. Dosyaların İncelenmesi  56
21. İvedi Yargılama Usulü  57
22. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü  59
23. Sonradan İbraz Olunan Belgeler  60
24. İdari Davalarda Genel Yetki  62
25. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki  63
26. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  63
27. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  64
28. Tam Yargı Davalarında Yetki  64
29. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  64
30. Bağlantılı Davalar  65
31. İstinaf  66
32. Temyiz  69
İkinci Bölüm
ÖRNEK DİLEKÇELER
I. İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ ÖRNEK DİLEKÇELERİ  81
A. İdari İşlemle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  81
 Atama İşlemine Muvafakat Edilmemesi – İptal Davası  81
 Atama Kriterleri – İşlemin İptali  82
 Atanma İşlemine Muvafakat Verilmemesi  83
 Becayiş  84
 Belediye Encümen Kararının İptali – 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu  85
 Bilirkişilik Görevine Son Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali  86
 Bilirkişilik Listesinde Yer Alınmaması – İşlemin İptali  87
 Davalı İdarenin Naklen Tayine İlişkin İşleminin İptali  88
 Disiplin Cezası İptali – I  89
 Disiplin Cezasının İptali – II  90
 Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi – Hazine – Vakıf Malı  91
 Ecrimisil İhbarnamesinin İptali  92
 Eksik Ödenen Emekli İkramiyesi – İptal Davası  93
 Hizmet Aktine Tabi Olarak Çalışmama  94
 Husumet Düzeltilmesi  95
 İdarenin Kira Sözleşmesini İptale Yönelik İşleminin İptali  96
 İdari İşlemin İptali ile Emekli İkramiyesinin Tam Olarak Ödenmesi  97
 İdari Para Cezası – SGK  98
 İdari Para Cezasının İptali  99
 Kaçak Elektrik Akımı – Hizmet Kusuru – Maddi Ve Manevi Tazminat – Tam Yargı Davası  100
 Kanalizasyonların ve Kanalların Kapatılması veya Başka Yere Nakline Karar Verilmesi – İşlemin İptali  101
 Kayıt Dışı Çalışma Tutanağının İptali  102
 Malulen Emeklilik Talebinin Reddi  103
 Naklen Atama İşleminin İptali  104
 Oda Kaydının Geriye Dönük Olarak Sonlandırma İşleminin İptali  105
 Ölü Doğum – Felç Kalma – Maddi – Manevi Tazminat  106
 Projenin Puanlanması – Hukuka Aykırılığı ve İptali  107
 Reklam Panosu – Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı İptali  108
 Sicil Notunun İptali – I  109
 Sicil Notunun İptali – II  110
 Sözleşmeli Öğretmenlere Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi  111
 Tam Yargı Davası – Emekli Yardımı Alma  112
 Tam Yargı Davası – Maddi ve Manevi Tazminat – Bariyer veya Korkuluk Demirlerinin Mevcut Olmaması  113
 Tam Yargı Davası – Manevi Tazminat  114
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi  115
 Usulsüz Tebligat – İdari Para Cezasına İtirazlar  116
 Uzman Öğretmen Sertifikasının Düzenlenmesi – Mali ve Özlük Haklarının Verilmesi  117
 Uzman Öğretmenlik Unvanı – İdari İşlemin İptali  118
 Üst Geçit Yapılması – İşlemin İptali  119
 Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali  120
 Zam ve Tazminatlar İle Ek Ödemelerin Ödenmesi Talebi  121
B. İdari İşlemle İlgili Cevap Dilekçesi Örnekleri  122
 Ecrimisil İhbarnamesine İtiraz  122
 Fuzuli Şagil – Belediyeye Bağış  123
 Fuzuli Şagil – Ecrimisil  124
 Garajların Meskene Çevrilmesi  125
 Hatalı Aşı Uygulaması – Tazminat  126
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi – Görevsizlik İtirazı  127
 İdarece Seviye Tespit Tutanağı Düzenlenmemesi – İdari İşlemin İptali  128
 İhale Kapsamında – Değişiklik Yapılması Sebebiyle İptal Edilmesine İlişkin İşlemin İptali  129
 İhalenin Hükümsüz Hale Gelmesi  130
 İmar Planı Revize Edilmesi – Davanın Konusuz Kalması  131
 İmar Raporunun Belediyece Hazırlanması ve Tarafına Verilmesini Talep  132
 İmar Tadilatı  133
 İmara Aykırılık – Binanın Ortak Kullanım Alanlarının Dairelere Çevrilmesi  134
 İmara Aykırılık – Dava Açma Süresine İtiraz  135
 İstinat Duvarının Yıkılması  136
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesine İlişkin İdari İşleminin İptali  137
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali  138
 Kamu Mülkiyetindeki Ağaçlandırılacak Alanlarda Yapı Yapılamaması  139
 Kamu Orta Malı – Taşınmazın Bulunduğu Alan Üzerinde 1/1000 Ölçekli İmar Planı Bulunmaması  140
 Manevi Tazminat – I  141
 Manevi Tazminat – II  142
 Özel Mülkiyet ve Ecrimisil Bedelinin Tespit Yöntemi  143
 Plan Değişikliği ve Bu Değişiklik Sonucunda Verilen İnşaat Ruhsatının İptali  144
 Plan Değişikliğinin İptali  145
 Ruhsatsız İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali (Düğün Salonu)  146
 Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Tespit Edilen İşyeri – Mühürleme İşleminin İptali  147
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – Davacının Hem Yapı Sahibi Olarak Hem de Müteahhit Olması  148
 Ruhsatsız ve Kaçak Yapı – İnşaat Durdurulması  149
 Sağlık Ocaklarındaki Polikliniklerin Aile Hekimlerine Kiralanması  150
 Sosyal Konut Tahsisi – I  151
 Sosyal Konut Tahsisi – II  152
 Sosyal Konut Tahsisi – III  153
 Sözleşmeli Personel – İşlemin İptali  154
 Şuyulandırma İşlemi – Fiili Kullanıma Engel Oluşturmama  155
 Tam Yargı – Tazminat – Ağaç Bedelleri – I  156
 Tam Yargı – Tazminat – Park İçerisinde Bulunan Kondisyon Aletlerinde Kaza  157
 Tam Yargı – Tazminat – Yıkım Kararının Yerine Getirilmemesi  158
 Tam Yargı Davası – Tazminat – Ağaç Bedeli – II  159
 Trafik Kazası  160
 Yapı Denetim Firmasının Çalışma Belgesinin İptal Edilmesi – İdarece Tebliğ Edilmemesi  161
 Yapı Denetim Sözleşmesi Olmadan İşlem Yapılan Faaliyete Devam Edilmesi  162
 Yapı Ruhsatının Geçerlilik Süresi 5 (Beş) Yıl Olması – Süre Aşımı  163
 Yapı Tatil Zaptı – İnşaatın Durdurulması  164
 Yapı Tatil Zaptında ve İmar Cezası Hesaplama Raporunun Bulunması  165
 Yapının Ruhsatsız ve Kaçak Olması – Ruhsat Başvurusu Bulunmaması  166
 Yapının Üçüncü Katı Ruhsatsız ve Kaçak Olarak Yapılması – Yapı Tatil Zaptı – İşlemin İptali  167
C. Vergi Mahkemesine Sunulan Dilekçe Örnekleri  168
 6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi – Tüzel Kişinin Ödemediği Vergilere İtiraz  168
 Arsalara Ait m2 Birim Değerlerinin Tespitine Dair Karar – İptal İstemi  169
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – I  170
 Belediye Tüketim Vergisi’nin (BTV) İadesi – II  171
 Davalı Kurumun Haciz İşleminin İptali  172
 Düzetme – 5996 Sayılı Kanuna Göre Verilen İdari Para Cezasının İptali  173
 Emlak ve Kültür Varlığı Vergilerinin İptali  174
 Emlak Vergisi  175
 Haciz İşleminin İptali  176
 Kamulaştırma İşlemi – Ödeme Emrinin İptali  177
 Katma Değer Vergisi ve Kesilen Cezaların Kaldırılması  178
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – I  179
 Mesnetsiz ve Hukuka Aykırı Olarak Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması – II  180
 Ödeme Emirlerinin İptali – Müteselsil Sorumluluk – Sahte Fatura  181
 Ödeme Emrinin İptali  182
 Ödeme Emrinin İptali  183
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Bursu, Harç Kredisi ve Gecikme Cezası)  184
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Harç Kredisi ve Gecikme Cezası)  185
 Özel Usulsüzlük Cezasının İptali  186
 Şirketteki Hisselerinin Devri – Vergi Borcu Haczi  187
 Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı Yapılması – İşlemin İptali  188
II. YASA YOLUNA BAŞVURU DİLEKÇELERİ  189
A. Temyiz Dilekçe Örnekleri  189
 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi – İşlemin İptali  189
 Bilirkişi Raporu – Eksik İnceleme – Şüyulandırma  190
 Bilirkişi Raporu İle Yapı Tatil Zaptı Arasındaki Çelişki  191
 Binada Yapılmak İstenen Değişiklerin Yapı Ruhsatına Tabi Olması  192
 Düzenleme Ortaklık Payına İtiraz  193
 Eksik ve Hatalı Bilirkişi Raporu – İmar Plan Tadilatı  194
 Emsal Artışının Belirtildiği İmar Raporu Verilmesi Talebi – İşlemin İptali  195
 Görev Yerinin İzinsiz Olarak Terk Edilmesi  196
 Görevsizlik  197
 İhale Kapsamındaki Park Alanlarının Projelerinde Değişiklik Yapılması – Onama Talebi  198
 İki Farklı Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmesi – Mükerrer Ceza Söz Konusu Olmaması  199
 İmar Değişikliği  200
 İmara Aykırılık  201
 İş ve İşlemleri Zamanında Yerine Getirmemesi – İş Akdinin Feshi İşleminin İptali  202
 İşyeri Olarak Kullanılan Yer – Kapalı Alan Oluşturma – İşlemin İptali  203
 Kaçak Yapı – Hırsızlık Olaylarının Engellenmesi İçin Yapıldığı İddiası  204
 Kaçak Yapı – I  205
 Kaçak Yapı – II  206
 Kat Fazlalığı – Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebep Olma  207
 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı  208
 Kurumlar Vergisi – Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezası  209
 Menfaat İhlalinin Bulunmaması  210
 Riskli Alan – İmar Planına Göre Bitişik Nizam – Yapı Adasına Uyması  211
 Ruhsat Verilmesini Takiben Yapılan Kontrol ve Denetimler  212
 Ruhsatsız Alana Farklı Bir İşlem Yapılması – Tek İşyeri  213
 Sicil Raporuna İtiraz  214
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – I  215
 Sosyal Tesis Binası Yapma Talebinin Reddi – II  216
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma İşleminin İptali  217
 Teknik Şef Kadrosuna veya Eşdeğer Bir Kadroya Atanma Talebi  218
 Toplu Konut Başvurusu İptali  219
 Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Köyler – Taşınmazların Tahsisi ve Kiralanması – Onay Alınması  220
 Uygulanacak Para Cezası Hesaplanması  221
 Yapı Kullanma İzni Alınmaması – Yapının Ruhsatsız Duruma Düşmesi  222
 Yapının Yıkılmasına Karar Verilmesi  223
 Zarar Oluşumu – İdarenin Tamamen Sorumluluk Alanı Dışında Olması  224
B. Bölge İdare Mahkemesine İtiraz – İstinaf Dilekçeleri  225
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – I  225
 Adli – İdari Yargı Uyuşmazlığı – II  226
 Başlangıçta Yer Almayan Mesleki Sertifikalar– Onay Şartının Getirilmesi  227
 Bitişik Nizam Üç Katlı Ticaret "B3 Ticaret" Yapı Adası – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  228
 Dava Konusu Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaması  229
 Davanın Feragat Nedeniyle Reddi  230
 Davanın Konusuz Kalması  231
 Denetim Komisyonunun Eksik Üyelerle Faaliyet Yürütmesi – Yürütmenin Durdurulması  232
 DOPO Hesabının Hatalı Olduğu – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  233
 Emlak Vergisi  234
 Görev İtirazı  235
 Hizmet Kusuru – Adli Yargıda Görevsizlik Kararı Verilmesi  236
 Hizmet Kusuru – Su Basması Sonucu  237
 Hizmet Kusuru – Usulden Ret – Görevsizlik Kararının Kaldırılması  238
 İmar Değişikliği Yapılarak Akaryakıt İstasyonu Yapılması Talebinin Reddi  239
 İmar Para Cezası  240
 İmara Aykırılık  241
 Kat Mülkiyetinin Kurulması – Yapı Kullanım İzin Belgesi  242
 Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz  243
 Parselasyon İşleminde Teknik Zorunluluk – Yürütmenin Durdurulması  244
 Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yapılmış Olması – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz  245
 Sözleşmeli Personel – İtiraz  246
 Taşınmazın Ruhsata Aykırılığı Konusunda Tereddütlerin Giderilmesi – Keşif  247
 Tebligat Yapılmaması – İmar Kirliliği  248
 Yapı Denetim Şirketinden Hizmet Alınmaksızın İnşai Faaliyete Devam Edilmesi  249
 Yürütmenin Durdurulması – Yapıda Mevcut İş Yerlerinin Faaliyetten Men Edilmesi  250
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – I  251
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – II  252
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – III  253
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IV  254
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – V  255
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VI  256
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VII  257
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – VIII  258
 Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz –Kararın Kaldırılması Talebi – IX  259
III. SAİR TALEPLER  260
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı Maddesine Göre İndirim Talebi  260
 Ara Kararı – Delillerin Sunulması  261
 Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi  262
 Avukatlık Sözleşmesi Örneği – İdari Dava Açılması  263
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – I  264
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – II  265
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – III  266
 Bilirkişi Raporuna İtiraz – IV  267
 Davacıdan Tahsili İstenilen Bina Vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı – Belgelerin Sunulması  268
 Eksik Hususların Tamamlanması  269
 İdari Para Cezasına İlişkin İşlemin Okunaklı Bir Örneği İstenmesi  270
 Kanuni Süresi İçinde Verilmemiş Beyanname  271
 Meskeniyet İtirazı  272
 Tevkif Suretiyle Kesilen Vergilerden Dolayı İade  273
 Tıbbi Hata Nedeniyle Tazminat Talebi  274
 Uyarma İşleminin İptali  275
 Vergi Dairesi Uzlaşma Talebi  276
 Yatırılan Harç ve Masrafın İadesi  277
Kaynakça  279

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.