Prof. Dr. Ramazan ARSLAN’a Armağan

Yayınevi: Yetkin Yayınları
ISBN: ISBN 978-975-464-996-3
Stok Durumu: Stokta var
208,80 TL 232,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Baskı Tarihi 2015/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

AR095
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN’a Armağan
Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu (Editörler)
2011/11 Baskı, 2 Cilt Toplam 1902 Sayfa
ISBN 978-975-464-994-9 (Tk)
ISBN 978-975-464-995-6 (1. Cilt)
ISBN 978-975-464-996-3 (2. Cilt)

MAKALELER

CİLT 1

 1. Avukatlık Kanunu Taslağı ile İlgili Olarak Bazı Tespitler / Prof. Dr. Recep AKCAN s. 41
 2. Türkiye-AB Gümrük Birliği İlişkisi Nereye Gidiyor? / Prof. Dr. Belgin AKÇAY s. 49
 3. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Islaha Gidilemeyeceği Kabul Edilen Haller Üzerine Düşünceler /Doç. Dr. Cenk AKİL s. 83
 4. İcra Hukukunda Mükkelefiyetler Listesi /  Doç . Dr .Cenk AKİL s. 123
 5. Marka Müşterek Mülkiyete Konu Olabilir mi? / Prof. Dr. Sabih ARKAN 175
 6. AB Hukukunda Soft Law / Prof. Dr. Füsun ARSAVA s. 179
 7. İlama Bağlı Para Alacağı İçin İlamsız İcra Takibi Yapılması, Dürüstlük Kuralına ve Hayatın Olağan Akışına Aykırı mıdır? /Yrd. Doç. Dr. Kudret ASLAN / Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN s. 195
 8. Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kapsamında Devlet Mallarının Haczedilmezliği Kuralına İlişkin Değerlendirmesi Bağlamında Bir İnceleme /Doç. Dr. İbrahim AŞIK s. 253
 9. Antlaşmaların Usulüne Göre Yürürlüğe Girmesi Sorunu / Prof. Dr. Kemal BAŞLAR 267
 10. İş Mahkemelerinde Yetki Sorunu / Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN / Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞÇİ 325
 11. Türk İşçilerinin Ab Üyesi Ülkelerde Serbest Dolaşımlarına İlişkin 29 Eylül 2011 Tarih ve C-187/10 Sayılı Barış Ünal Kararı / Yrd. Doç. Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK s.341
 12. Geçici Hukuki Himaye Tedbiri Kararlarının Kesin Hüküm Gücü Üzerine / Prof. Dr. Michael Stürner / Çeviren: Derya BELGİN-GÜNEŞ s. 349
 13. Banka Yöneticilerinin İflâsı / Arş. Gör. Hakan BİLGEÇ s. 373
 14. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri ve Milletlerarası Tahkim Kanunu ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Arş. Gör. Hikmet BİLGİN s. 401
 15. İflâs Tasfiyesinde Sıra Cetvelinin Birinci ve İkinci Sırasındaki İmtiyazlı Alacaklar / Yrd. Doç. Dr. Nur BOLAYIR s. 439
 16. Avrupa Usul Hukukunda Özel Yaşam Alanının Korunması Avrupa Adalet Divanı’nın 25.10.2011 Tarihli, C-509/09 ve C-161/10 Nolu Kararı (eDateAdvertising) / Prof. Dr. Burkhard HESS /Çevirenler: Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ / Yrd. Doç. Dr. Şafak PARLAK BÖRÜ 473
 17. Cebri Açık Artırmalarda Alacağa Mahsuben Satış Yapılması / Prof. Dr. Ali Cem BUDAK 489
 18. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler / Alper BULUR. 499
 19. Aynen Tazmin ve Aynî Tazminat (BK m.43/TBK m.51) / Aykut CURA. 515
 20. Rehinli Gayrimenkul Eklentisinin Münferiden Haczi Yasağı (İİK m.83-c) /Yrd. Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU s. 539
 21. Özel Hukuk Yargılamasında Karşı Taraf Vekâlet Ücreti / Av. Ender DEDEAĞAÇ 577
 22. Avrupa Biyotıp Sözleşmesi'nin Kişiliğin Korunması Bağlamında Türk Pozitif Hukuku ile İlişkisi / Prof. Dr. Mehmet DEMİR 593
 23. Avukatların Arabuluculuk ile İmtihanı / Şamil DEMİR. 625
 24. Kitap İncelemesi - AHRENS, Der Wettbewerbsprozeβ (Haksız Rekabet Davası), Ein Praxishandbuch (=Uygulama Kitabı), 7. Bası, Köln 2013 isimli eser ve Türk Haksız Rekabet Hukuku Açısından Düşündürdükleri / Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM. 645
 25. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 73 Kapsamında İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar / Yrd. Doç. Dr. Şükran EKECİK / Arş. Gör. Osman DURAN 649
 26. İlaç Kullanımı Sonucunda Ortaya Çıkan Zararlarda İlaç Üreticisinin Hukukî Sorumluluğu Çerçevesinde İspat Sorununun Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi / Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL 685
 27. Boşanma Davalarında Geçerli Olan Yargılama İlkeleri / Prof. Dr. İbrahim ERCAN 721
 28. Mirasçılara Çağrı / Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN s. 749
 29. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Makul Giderle Yargılanma Hakkına İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Bazı Güncel Sorunlar ve Usul Ekonomisi İlkesi / Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK 767
 30. İsteğe Bağlı Kısıtlama / Ömer Uğur GENÇCAN 803
 31. Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesiyle İlgili Ceza Hukuku Kurumlarının Sorumluluk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi / Hasan Tahsin GÖKCAN s. 817
 32. Fundamentals of Service in Judicial Matters in Turkey / Assist. Prof. Dr. Mustafa GÖKSU 857
 33. Kambiyo Senetlerinde Yetki Kaydı / Prof. Dr. Celal GÖLE s. 873
 34. Ceza Hukuku Düzeninde Devlet Sırrı / Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI 883
 35. Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçları / Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI 893
 36. Fransız Hukuku’nda Hızlı Yargılama Usulleri ve Geçici Önlemler /Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 901
 37. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382. Maddesi Çerçevesinde İcra ve İflâs Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri / Ar. Gör. Hakan HASIRCI s. 941

 CİLT 2

 1. Yıllara Yaygın Yapım ve Onarım İşlerinde Vergi Tevkifatı / Atilla İNAN s. 989
 2. İş Yargısında Yetkili Organlar / Bektaş KAR 1009
 3. Sıra Cetveline İtiraz Aşamasında İhale Bedelinin Nemalandırılması Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün Uygulamadan Kaldırılmış Bir Mütalaasının Bıraktığı İzler Üzerine / Cemal Fazıl KARAKAŞ s. 1033
 4. Mal Rejiminde Takas / Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU s. 1043
 5. Bir Yargıtay Kararı Işığında Etkisiz Hüküm Örneği (Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 2013/13896 Esas, 2013/15222 K. Sayılı Kararı Çerçevesinde) / Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU 1047
 6. Mediation in Criminal Law in Austria / Michael KÖNIGSHOFER. 1059
 7. Medeni Yargıda Kısmî Alacak Davası Öldü, Yaşasın Belirsiz Alacak Davası ve İdari Yargıda Yaşasın Genişletilmiş Kısmî Alacak Davası / Prof. Dr. Baki KURU s. 1063
 8. Hukuki Dinlenilme Hakkının Tebligat Hukukuna Etkisi / Ar. Gör. Feriha KURU. 1073
 9. Türk Uluslaşmasının Osmanlı’daki Hukuki Temelleri Üzerine Bir Deneme / Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR s. 1111
 10. Davanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi İlkesi ve Bu İlke Kapsamında İşçi Alacak Davalarında İbra Savunmasında İsticvap İhtiyacı / Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ 1125
 11. Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Amerika Örneği / Prof. Dr. Arzu OĞUZ / Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI s. 1163
 12. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkimi Düzenleyen Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması / Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY s. 1181
 13. Takip Talebinden Önce Borçludan Ödeme Ön Talebinde Bulunma Zorunluluğu / Doç. Dr. Mustafa S. ÖZBEK 1213
 14. Usuli Adalet (Procedural Justice) ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Alternative Dispute Resolution) Üzerine Bir Değerlendirme / Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU 1275
 15. Milletlerarası Tahkim Yargılamasında Duruşma / Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK s. 1301
 16. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Davacı Lehine Karara Bağladığı Davalarda Peşin Ödenen Yargı Harçlarının Davacıya İadesi / Dr. İlhami ÖZTÜRK s. 1315
 17. AB 2008/52/EC Arabuluculuk Direktif Hükümlerinin Bazı Üye Devlet ve Türk Hukukunda Yansımaları / Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK / Arş. Gör. Güven YARAR s. 1351
 18. Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulanması / Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 1387
 19. Adli Yargı Hâkimlerinin Yargılama Faaliyetlerinden Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Dr. Mustafa SALDIRIM 1409
 20. Genel Olarak Doğrudan Soru Yöneltme / Yard. Doç. Dr. M. Serhat Sarısözen s. 1443
 21. Anayasal Şikâyet Üzerine Anayasa Mahkemesinin Temel Hak İhlali Kararı Vermesi ve Yeniden Yargılama Yapılmasının HUMK ve HMK Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN s. 1465
 22. Taşınmaza Hukuki Elatma Nedeniyle Yapılacak Başvurular ve Bunlardan İdari Yargıda Açılacak Tazminat Davasındaki Usul Sorunları / Av. Nezih SÜTÇÜ s. 1479
 23. Kayıt Dışılığın İş Davalarına Etkisi / Ahmet TAŞKIN s. 1503
 24. İcra ve İflâs Hukukunda Hükümsüz İşlemler ve Hükümsüzlük / Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ s. 1539
 25. GKRY’nin Yürütmekte Olduğu Doğalgaz Arama Çalışmalarına Genel Bir Bakış / Prof. Dr. Turgut TURHAN s.1553
 26. Cebri İcrada Borçlunun Korunması / Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER / Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ s. 1567
 27. International Online Dispute Resolution / İnan ULUÇ 1575
 28. Online Uyuşmazlık Çözümü / İnan ULUÇ s. 1609
 29. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Model Etik ve Uygulama Kuralları Çerçevesinde Arabuluculuk Yöntemi veSürecin İşleyişi / Prof. Dr. Ömer ULUKAPI / Arş. Gör. Emre KIYAK 1645
 30. Alacaklılarına Zarar Vermek Kasdıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu (İİK. m s. 331) / Av. Talih UYAR s. 1699
 31. Taşınmaza Bağlı İrtifak Kavramı ve Muhtevası / Prof. Dr. Mehmet ÜNAL s. 1743
 32. İslam Muhakeme Hukukuna Özgü Bir Yöntem: “Başkasından Naklen Tanıklık” (şehâdeale’ş-şehâde) / Doç. Dr. Nevin Ünal ÖZKORKUT 1755
 33. Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Kamu Alacaklarının Önceliği / Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN s. 1767
 34. -Karar İncelemesi- İcra ve İflâs Kanunu’na Göre Taşınırların Açık Artırma Yoluyla Satışında İhalenin Feshinin Ancak Kimlerce Talep Edilebileceğine İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (12. HD., 15.12.2011, 10520/28799; 12. HD., 24.01.2006, 2005/23459-227 12. HD., 02.04.2004, 5278/8098) Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA s. 1787
 35. Kitap İncelemesi - Prof. Dr. Hans Jürgen Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Verlag Otto Schmidt Kg, Köln 2015 s. / Prof. Dr. M.Kamil YILDIRIM s. 1829
 36. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İcra İflâs Uyuşmazlıklarında Uygulanabilirliği / Prof. Dr. Ejder YILMAZ s. 1835
 37. Kredi Kuruluşlarının İİK m.68/b ve İİK m.150/ı Hükümlerinden Yararlanması / Prof. Dr. Ejder YILMAZ s. 1867
 38. Osmanlı Hukukunda Şer’i Hukuk – Örfî Hukuk Ayrımı Üzerine / Prof. Dr. Mehmet YÜKSEL s. 1887 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: armağanlar
İlgili Yayınlar