İnternet Servis Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Turgut KAYA
ISBN: 9789750255526
Stok Durumu: Tükendi
261,00 TL 290,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turgut KAYA
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İnternet Servis Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Turgut KAYA

2019/07 1. Baskı, 175 Sayfa

ISBN 978-975-02-5552-6

İnternet kullanımının suiistimal edilmesi üzerine (özel hayata ilişkin kayıtların rıza dışında yayınlanması, haber portallarında veya hukuki niteliği tartışmalı olan forumlarda kişilik haklarını ihlal edici nitelikte haber ve yorum yapılması, eserin izinsiz çoğaltılması vs.) art niyetli kullanımların önüne geçmek ve suçla mücadele etmek amacıyla 2007 yılında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

Bu kanunda servis sağlayıcılar, verdikleri hizmetin niteliğine göre içerik, yer ve erişim sağlayıcılar olmak üzere sınıflandırılmış olup sorumlulukları için gerekli şartlar belirtilmiştir. 

Mevzuatta yapılan tarama sonrasında ilgili kanunlar açısından servis sağlayıcıların sorumluluğunu doğuran eylemler ve mağduriyetin giderilmesi için başvurulacak dava türleri, istisnai bir yol olup "ilk bakışta haklılılk" prensibine göre işletilen/işletilmesi geren internete erişim engeli tedbiri, bu tedbirin hukuki mahiyeti, bu karar verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, tedbir kararı için başvuru usulü ve servis sağlayıcıların sorumluluğuna ilişkin uluslararası hukuktaki düzenlemeler bu kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. 

İnternetin çıkış noktası olan Amerika ile internet ortamına ilişkin çıkardığı yasal düzenlemelerle Avrupa Birliği mevzuatının şekillenmesine kaynak vazifesi sebebiyle Almanya ilk derece mahkemeleri ve temyiz mahkemelerinin kararlarına özellikle atıf yapılarak dünya uygulamalarına da değinilmiştir. 

Konunun rahat anlaşılması ve uygulamaya yol gösterici olması amacıyla Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuya ilişkin temel ilkelerini belirledikleri kararları ile bu kararlara atıf yaptıkları güncel diğer kararlarına yer verilerek mesele somutlaştırılmıştır. 

Konu Başlıkları

İnternet Servis Sağlayıcısının Haksız Fiil Sorumluluğu
İnternet Servis Sağlayıcısının Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu ve Sözleşmeye Koyduğu Sorumsuzluk Kayıtları
İnternet Erişimin Engellenmesi Kararı, Erişim Engelinin Hukuki Niteliği ve Karara Karşı Başvuru Yolları
Karşılaştırmalı Hukukta İnternet Servis Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  13

GİRİŞ  17

BİRİNCİ BÖLÜM:

TEMEL KAVRAMLAR, İNTERNETİN İŞLEYİŞ TEKNİĞİ VE İŞLEVİ

§ 1. TEMEL KAVRAMLAR  19

I. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNTERNET  19

A. Kitle İletişim Araçları  19

B. İnternet  19

II. BİGİSAYAR AĞI  21

§ 2. İNTERNETİN İŞLEYİŞ TEKNİĞİ VE İŞLEVİ  21

I. İNTERNETİN TEKNİK VE YAPISAL UNSURLARI  22

A. İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol–TCP/IP)  22

B. Dünya Çapında Ağ Servisi Teknolojisi (World Wide WEB–WWW)  23

C. Sunucular  24

D. Web Tarayıcısı  24

E. Web Sayfaları  25

F. Zengin Metin İşaret Dili (Hypertext Markup Language–HTML)  25

G. Hipermetin Aktarım Protokolü (Hypertext Transfer Protocol–)  26

H. Standart Kaynak Bulucu (Unıform Resource Locator–URL)  26

I. Adres Grupları (Domaın Name)  26

II. İNTRANET VE EKSTRANET  27

§ 3. İNTERNETİN BAŞLICA İŞLEVLERİ VE ÖZNELERİ  27

I. İNTERNETİN BAŞLICA İŞLEVLERİ  27

A. Elektronik Posta (E–Mail)  28

B. Dosya Aktarma Protokolü (Fıle Transfer Protocol– FTP)  28

C. Forumlar  29

II. İNTERNETİN ÖZNELERİ  30

A. Telefon/Telekominikasyon İdareleri  30

B. Sunucu  31

C. Servis Sağlayıcılar  31

1. İnternet Erişim Sağlayıcılar (Internet Access Provider)  33

2. İnternet Yer Sağlayıcılar (Internet Sevice Provider)  34

3. İnternet İçerik Sağlayıcılar  36

4. Kullanıcılar  36

5. Vekil Sunucu (Proxy Server)  36

D. Web Sitesinin Düzgün Şekilde Çalışabilmesi İçin Gerekli Dosya ve Verileri Depolama Hizmeti (Hosting)  37

İKİNCİ BÖLÜM:

UYGULAMADAKİ İNTERNET REJİMİ VE

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ

HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU

§ 4. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ HUKUKİ SORUMLULUĞU  39

I. GENEL OLARAK  39

II. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU  39

A. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  40

1. Genel Olarak  40

2. İnternet Ortamında Kişilik Hakkı İhlallerinin Türleri  42

a. Alan Adları (Domain Name) Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali  45

aa. Genel Olarak Alan Adları  45

ab. Alan Adlarının Önemi  47

ac. Alan Adlarının Tarihsel Süreci  47

ad. Alan Adlarının Yapısı ve Dağıtımı  48

ae. Alan Adları ve Kişilik Hakları Arasındaki İlişki  49

b. Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali  51

ba. Genel Olarak Elektronik Posta  51

bb. Elektronik Posta Sözleşmesinin İhlali Suretiyle Kişilik Haklarının İhlali  51

c. İstenmeyen Elektronik Postalar (Spam) Göndermek Suretiyle Kişilik Haklarının İhlali  53

3. Kişilik Haklarına Saldırıda Sorumluluğun Tayini  55

4. Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Dava Hakları  58

a. Koruyucu Davalar  59

aa. Davanın Tarafları  59

ab. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası  60

ac. Saldırıya Son Verilmesi (Saldırıyı Durdurma) Davası  61

ad. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  63

ae. Kararın Yayınlanması veya Üçüncü Kişilere Bildirilmesi  64

af. Cevap ve Düzeltme Hakkı  64

b. Saldırının Sonucuna Yönelik Davalar  67

B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  67

1. Genel Olarak  67

2. Haksız Fiilin Unsurları  68

a. Hukuka Aykırı Fiil  68

b. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler  69

ba. Kamusal Yetkinin Kullanılması  69

bb. Özel Hukuktan Kaynaklanan Bir Hakkın Kullanılması  70

bc. Zarar Görenin Rızası  70

bd. Bilimsel Eleştiriler  71

be. Haklı Savunma  71

bf. Zorunluk Hali  72

bg. Hakkın Korunması İçin Kuvvet Kullanma  72

c. Zarar  73

ca. Maddi Zarar  74

cb. Manevi Zarar  74

cc. Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Zarar  74

d. Kusur  75

da. Kast  76

db. İhmal  76

e. Nedensellik Bağı  76

ea. Genel Olarak  76

eb. Uygun İlliyet Bağı  77

3. Tazminat Davaları  78

a. Maddi Tazminat Davası  78

aa. Hukuksal Niteliği  78

ab. Zararın Hesaplanması  79

ac. Tazminatın Belirlenmesi ve Ödeme Şekli  80

b. Manevi Tazminat Davası  81

ba. Hukuksal Niteliği  81

bb. Manevi Tazminatın Belirlenmesi ve Ödeme Şekli  84

bc. Tüzel Kişilerin Durumu  86

bd. Davacılara İlişkin Durumlar  86

c. Vekaletsiz İş Görme Davaları  87

d. Sebepsiz Zenginleşme Davası  88

4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  89

5. Zamanaşımı  92

C. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  93

D. 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Bakımından Hukuki Sorumluluk  99

E. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Bakımından Hukuki Sorumluluk  102

III. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  104

A. İnternet Servis Sağlayıcısının Sunucu Kiralamadan (Hostıng) Doğan Sorumluluğu  107

B. İnternet Servis Sağlayıcısının Sözleşmeye Koyduğu Sorumsuzluk Kayıtlarının Hükmü  109

§ 5. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ CEZAİ SORUMLULUĞU  111

I. GENEL OLARAK  111

II. İNTERNET SUÇU – SİBER SUÇ AYRIMI  111

III. SİBER SUÇUN ÖZELLİKLERİ  112

A. İnternet Aracılığıyla Gerçekleştirilen Eylemler  112

B. İnternete Özgü Eylemler (Siber–Bilişim Suçları)  114

1. Bilgisayar Ağı (Network) Sistemlerine Tecavüz (Computer Network Break–ins)  117

2. Ticari ya da Teknik Bilgi Hırsızlığı (Industrial Espionage)  117

3. Yazılım hırsızlığı (Software Pracy)  118

4. Spam (Mail Bombing)  118

5. Veri Korsanlığı  119

IV. İNTERNET SUÇLARI İLE 5651 SAYILI KANUN BAKIMINDAN CEZAİ SORUMLULUK  120

V. FAİLİN TESPİTİ  122

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

TÜRK HUKUKUNDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ USÜLÜ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM VE

5651 SAYILI YASA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

§ 6. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ USÜLÜ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM  125

I. GENEL OLARAK  125

II. TÜRK HUKUKUNDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KARARIN VERİLMESİ USÜLÜ  126

A. Erişime Engelleme Kararının Hukuki Niteliği  126

B. İnternet Erişimini Engelleme Çeşitleri  127

1. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi  127

2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  129

3. Kişisel Başvuru Üzerine İnternet Erişiminin Engellenmesi  132

C. Engelleme Kararlarına Karşı İtiraz Usulü  133

1. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Usulü  133

2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Usulü  133

3. Kişisel Başvuru Üzerine Erişimin Engellenmesi Kararına Karşı İtiraz Usulü  134

D. Erişime Engelleme Kararının İcrası  134

1. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  134

2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  135

3. Kişisel Başvuru Üzerine Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  136

E. Erişime Engelleme Kararlarının Süresi ve Sona Ermesi  136

III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU İLE İNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ USULLERİ  138

A. Almanya  138

B. İngiltere  139

C. Fransa  141

D. Amerika Birleşik Devletleri  142

E. İtalya  143

F. Çin  144

§ 7. 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  145

SONUÇ  155

Kaynakça  161

Kavram Dizini  173


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar