Kamu İcra Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: 9786050501100
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2016/05
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

VH505
Kamu İcra Hukuku
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
2016/05 Baskı, 518 Sayfa
ISBN 978-605-05-0110-0 

KISALTMALAR 31

GİRİŞ 35

BİRİNCİ BÖLÜM
YÜKÜMLENDİRME SÜRECİ, KAMU İCRA HUKUKU
(Kavram-Nitelik-İlkeler ve Genel İcra Hukuku İle İlişki)

I. YÜKÜMLENDİRME SÜRECİ 42

A. Genel Açıklama 42

B. Yükümlendirme Süreci 43

1. Genel Olarak 43

2. Salma Aşaması 45

3. Verme Aşaması 46

4. Alma Aşaması 46

II. KAMU İCRA HUKUKU 47

A. Kavram 47

B. Kamu İcra Hukukunun Niteliği 51

C. Kamu İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 56

1. Genel Olarak 56

2. Hukuk Devleti İlkesi 56

3. Re’sen Harekete Geçme İlkesi 57

4. Malvarlığı İle Sorumluluk İlkesi 58

5. Menfaatler Dengesinin Gözetilmesi İlkesi 59

6. Usûl Ekonomisi İlkesi 59

7. Ölçülülük İlkesi 60

8. Hukukî Güvenlik İlkesi 63

a. Genel Olarak 63

b. Belirlilik İlkesi 63

c. (Aleyhe) Düzenlemelerin Geçmişe Yürü(tül)memesi

  İlkesi 64

ç. Kıyas Yasağı İlkesi 66

d. Genel Değerlendirme 67

Ç. Kamu İcra Hukuku - Genel İcra Hukuku İlişkisi 67

1. Genel Olarak 67

2. Benzerlikleri 70

3. Farklılıkları 72

4. Genel Değerlendirme 76

İKİNCİ BÖLÜM
KAMU ALACAĞI KAVRAMI ve KAPSAMI

I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI 81

II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI 83

A. Genel Açıklama 83

B. Alacağın Kime Ait Olduğu Bakımından 83

Ç. Alacağın Niteliği Bakımından 84

1. Genel Olarak 84

2. Aslî Kamu Alacakları 84

3. Fer'i Kamu Alacakları 85

4. Kamu Hizmeti Yapılmasına Bağlı OlarakDoğan Alacaklar 86

Ç. Tahsili Emval Kanunu'na veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Tahsil Edileceği Belirtilen Alacaklar Bakımından 89

D. Genel Değerlendirme 91

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU ALACAĞININ TARAFLARI, KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ, KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GÖREV ve YETKİ, KAMU İCRA HUKUKUNDA SÜRELER ve TEBLİGAT

I. GENEL ÇERÇEVE 95

II. KAMU ALACAKLARININ TARAFLARI 95

A. Kamu Alacaklısı 95

B. Kamu Borçlusu 96

III. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ 97

A. Genel Açıklama 97

B. Tahsil İşleminin Hukukî Niteliği 98

C. Tahsil İşleminin Unsurları 100

1. Genel Olarak 100

2. Yetki 101

3. Şekil 102

4. Sebep 103

5. Konu 103

6. Amaç 104

III. KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GÖREV ve YETKİ 104

IV. SÜRELER ve TEBLİGAT 105

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAMU ALACAĞININ KORUNMASI

I. GENEL ÇERÇEVE 111

II. TEMİNAT 111

A. Genel Açıklama 111

B. Teminat İstenmesini Gerektiren Haller 112

C. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 114

1. Genel Olarak 114

2. Maddî Teminat 114

3. Şahsî Teminat 115

a. Genel Olarak 115

b. Kefil Göstermenin Şartları 115

4. Teminat Hükmünde Olan Eşya 116

Ç. Teminat Gösterme Süresi 116

II. İHTİYATÎ HACİZ 118

A. Genel Açıklama 118

B. Hukukî Niteliği 118

C. İhtiyatî Haciz Sebepleri 119

Ç. İhtiyatî Haciz Kararı Verme Yetkisi 120

D. İhtiyatî Haczin Sonuçları 120

E. İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 121

IV. İHTİYATÎ TAHAKKUK 122

A. Genel Açıklama 122

B. İhtiyatî Tahakkuk Nedenleri 123

C. İhtiyatî Tahakkukun Sonuçları 124

Ç. İhtiyatî Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemineKarşı Dava Açılması 125

V. RÜÇHAN HAKKI 126

VI. GERİ VERİLECEK PARALARLA MAHSUB [TAKAS]ESASI 128

VII. HÜKÜMSÜZ SAYILAN İŞLEMLER 129

VIII. KAMU ALACAĞININ SORUMLU SIFATIYLA ÖDENMESİ 129

A. Genel Açıklama 129

B. Mirasçıların Sorumluluğu 130

C. Kesinti Yapanların Sorumluluğu 132

Ç. Kamu Alacağı Ödenmeden İşlem Yapanların Sorumluluğu 133

D. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 134

E. Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu 134

F. Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu 136

G. Şirketlerin Birleşmesi, Devri, Bölünme ve Şekil Değiştirmesi Halinde Sorumluluk 138

IX. Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketin Feshini İsteme 138

BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMU BORCUNUN SONA ERMESİ

I. GENEL ÇERÇEVE 142

II. ÖDEME 143

A. Genel Açıklama 143

B. Ödeme Yeri 143

C. Ödeme Şekli 144

1. Genel Olarak 144

2. Özel Ödeme Şekilleri 145

a. Genel Olarak 145

b. Kamu Alacağının Banka ve/ya daPostane Tarafından Toplanması 145

c. Kamu Alacağının Çizgili Çekle Ödenmesi 146

ç. Kamu Alacağının Kaynakta Kesme/ Stopaj Yöntemiyle Toplanması 147

Ç. Ödeme Zamanı 148

1. Genel Olarak 148

2. Özel Ödeme Zamanları 149

a. Genel Olarak 149

b. İkmalen, Re'sen veya İdarece Tarh EdilenVergilerde 149

c. Ülkeyi Terk ve Ölüm Gibi MükellefiyetiKaldıran Hallerde 149

ç. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde 150

d. Uzlaşmaya Başvurulması Halinde 150

e. Özel Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi 151

f. Diğer Özel Ödeme Zamanları 152

3. Gecikme Faizi Uygulaması 152

a. İkmalen, Re’sen veya İdarece Vergi TarhındaGecikme Faizi 152

aa. Genel Olarak 152

bb. Uygulanma Süresi 153

cc. Gecikme Faizinin Oranı veHesaplama Yöntemi 153

b. İhtirazî Kayıtla Beyana Dayanan Vergi Tarhında Gecikme Faizi 154

D. Ödeme Zamanlarının Uzatılması 154

E. Ödemenin İsbatı 155

F. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar 155

G. Verginin Vadesinde Ödenmemesinin HukukîSonuçları 156

1. Genel Olarak 156

2. Gecikme Zammı Uygulanması 157

3. Cebren Tahsil Yoluna Başvurulması 157

III. TAKAS 158

A. Genel Açıklama 158

B. Takas Beyanında Bulunabilmenin Şartları 159

C. Takas Beyanında Bulunabilecekler 160

IV. TERKİN 162

V. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 163

VI. ZAMANAŞIMI 163

VIII. DİĞER NEDENLER 163

A. Genel Olarak 163

B. Hata Düzeltme 163

C. Uzlaşma 164

Ç. Cezalarda İndirim 165

D. Ölüm 165

E. Pişmanlık ve Islah 166

F. Af 167

ALTINCI BÖLÜM
KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİ

I. GENEL ÇERÇEVE 173

II. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ veKEFİLİN TAKİBİ 173

A. Genel Açıklama 173

B. Teminatın Paraya Çevrilmesi 174

C. Kefilin Takibi 174

III. HACİZ YOLUYLA TAKİP 174

A. Genel Açıklama 174

B. Ödeme Emri 175

1. Genel Olarak 175

2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması 178

C. Mal Bildiriminde Bulunma 178

Ç. Haciz 181

1. Genel Olarak 181

2. İstihkâk İddiaları 183

a. Genel Olarak 183

b. Borçlu Elinde Haczedilen Mallar Hakkında İstihkak İddiaları 184

c. Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında İstihkak İddiaları 185

ç. İstihkak İddialarına Karşı Dava Açılması 185

3. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak 186

4. Haczedilemeyen Mallar 186

5. Kısmen Haczedilebilen Gelirler 188

6. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 188

7. Haczin Sonuçları 189

8. Paraya Çevirme 189

9. Aciz Hali 190

10. Menkul Malların Haczi ve Satışı 191

a. Genel Olarak 191

b. Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların,Alacak ve Hakların Haczi 193

c. Zor Kullanma 195

ç. Haczedilen Malların Korunması 195

d. Menkul Malların Satışı 196

11. Gayrimenkul Mallar İle Gemilerin Haczi ve Satışı 197

a. Genel Olarak 197

b. Gayrimenkul Malların Satışı 198

aa. Satış Hazırlıkları 198

bb. Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale 199

cc. İhalenin Yapılamaması 200

çç. Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili 200

dd. Gayrimenkullerin Teferruğu ve

  Geri Verilmesi 201

ee. İhalenin Sonucu, Fesih ve Tescil 203

IV. İFLÂS YOLU İLE TAKİP ve KONKORDATO 203

A. İflâs Yolu İle Takip 203

B. Konkordato 205

V. GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ, TECİL FAİZİ ve İADE FAİZİ 205

A. Genel Açıklama 205

B. Gecikme Zammı 205

1. Genel Olarak 205

2. Hukukî Niteliği 206

3. Gecikme Zammı Uygulamasına Konu Olan Kamu Alacakları 207

4. Gecikme Zammının Oranı ve Hesaplanması 207

5. Gecikme Zammı İle Gecikme Faizinin Karşılaştırılması 208

C. Tecil Faizi 209

Ç. İade Faizi 209

YEDİNCİ BÖLÜM
KAMU BORÇLUSUNA TANINAN KOLAYLIKLAR

I. GENEL ÇERÇEVE 216

II. KAMU ALACAĞININ ERTELENMESİ 217

A. Genel Açıklama 217

B. Tecil (ve Taksitlendirme) 217

1. Genel Olarak 217

2. Tecilin Şartları 218

a. Genel Olarak 218

b. Çok Zor Duruma Düşme 218

c. Talepte Bulunma 218

ç. Teminat Gösterme 219

d. İdarenin Takdiri 219

e. Süre 220

f. Faiz 220

3. Tecil Taleplerinin Reddi ve Tecil Şartlarına Uyulmaması 220

a. Tecil Talebinin Reddi 220

b. Tecil Şartlarına Uyulmaması 221

C. İcranın Yargı Organları Tarafından Tehiri/Ertelenmesi 221

Ç. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması 222

III. TERKİN 222

A. Genel Açıklama 222

B. Terkinin Diğer Kavramlarla Karşılaştırılması 223

C. (Tabiî) Afetler Nedeniyle Terkin 224

1. Genel Olarak 224

2. Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini 224

3. Diğer Kamu Alacaklarının Terkini 226

Ç. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin 228

D. Yargı Kararı Gereği Terkin 228

IV. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 229

V. ZAMANAŞIMI 230

A. Genel Açıklama 230

B. Zamanaşımı Çeşitleri 231

1. Genel Olarak 231

2. Tarh Zamanaşımı 231

3. Tahsil Zamanaşımı 232

4. Düzeltme Zamanaşımı 232

5. Ceza Kesme Zamanaşımı 233

C. Zamanaşımı Sürelerinin Durması ve Kesilmesi 233

1. Genel Olarak 233

2. Tarh Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi 234

a. Durması 234

b. Kesilmesi 234

3. Tahsil Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi 234

a. Durması 234

b. Kesilmesi 235

Ç. Tahsil Zamanaşımının Sonuçları 236

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

I. GENEL ÇERÇEVE 241

II. KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 242

A. Genel Açıklama 242

B. Uyuşmazlığın Kaynağını Oluşturan Hukukî İlişki Bakımından 243

C. Uyuşmazlığın Kaynağını Oluşturan Kurumun Tahsil Sürecindeki Yeri Bakımından 244

III. KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANANUYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ YARGI ORGANLARI 245

A. Genel Açıklama 245

B. Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Vergi Yargısında Çözümü 246

C. Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan  Uyuşmazlıkların Adlî Yargıda Çözümü 247

DOKUZUNCU BÖLÜM
KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ve VERGİ YARGISINDA ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR

I. GENEL ÇERÇEVE 255

II. GÜVENCE ÖNLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 256

A. Genel Açıklama 256

B. Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 257

1. Genel Olarak 257

2. Davanın Konusu 261

3. Davanın Tarafları 261

4. Dava Nedenleri 261

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 264

6. Dava Açma Süresi 264

7. Davanın Sonuçları 265

a. Mahkemenin İnceleme Yetkisinin Sınırı 265

b. Yürütmenin Durması/Durdurulması 266

c. Hukuka Aykırı Olarak Uygulanan İhtiyatî Haciz Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi 267

C. İhtiyatî Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 269

1. Genel Olarak 269

2. Davanın Konusu 271

3. Davanın Tarafları 273

4. Dava Nedenleri 273

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 274

6. Dava Açma Süresi 274

7. Davanın Sonuçları 275

III. CEBREN TAHSİL SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR 275

A. Genel Çerçeve 275

B. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması 276

1. Genel Olarak 276

2. Davanın Konusu 278

a. Genel Olarak 278

b. Yetki Unsurundaki Sakatlıklar 279

c. Şekil Unsurundaki Sakatlıklar 280

ç. Konu Unsurundaki Sakatlıklar 282

d. Sebep Unsurundaki Sakatlıklar 284

e. Amaç Unsurundaki Sakatlıklar 286

3. Davanın Tarafları 287

4. Dava Nedenleri 288

a. Genel Olarak 288

b. Böyle Bir Borcun Olmadığı İddiası 289

aa. Genel Olarak 289

bb. Borcun Ödenmiş Olması 290

cc. Borcun Hiç Doğmamış Olması 291

dd. Borcun Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmaması 293

c. Borcun Kısmen Ödendiği İddiası 294

ç. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İddiası 296

6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 297

7. Dava Açma Süresi 300

8. Davanın Sonuçları 301

a. Genel Olarak 301

b. Davanın Hangi Sürede Karara Bağlanacağı 301

c. Verilen Kararın Kesinliği 301

ç. Haksız Çıkma Zammı 302

d. Yürütmenin Durması/Durdurulması 303

e. Mal Bildiriminde Bulunma 304

C. Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 305

1. Genel Olarak 305

2. Davanın Konusu 307

3. Davanın Tarafları 308

4. Dava Nedenleri 308

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 310

6. Dava Açma Süresi 312

7. Davanın Sonuçları 313

Ç. Menkul İhalesinin Feshi/İptali Davası 315

1. Genel Olarak 315

2. Menkul Malların Satışı 316

3. Menkul İhalesinin Feshi/İptali Davası 317

a. Genel Olarak 317

b. Davanın Tarafları 319

c. Dava Nedenleri 320

ç. Görevli ve Yetkili Mahkeme 323

d. Dava Açma Süresi 327

e. İhalenin Feshi/İptali Davasının Sonuçları 328

4. Genel Değerlendirme 329

IV. KAMU BORÇLUSU LEHİNE DÜZENLENEN BAZI KURUMLARIN İŞLETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 330

A. Genel Açıklama 330

B. Tecil Talebinin Reddi İşlemine Karşı Dava Açılması 330

1. Genel Olarak 330

2. Davanın Konusu 333

3. Davanın Tarafları 334

4. Dava Nedenleri 334

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 334

6. Dava Açma Süresi 335

7. Davanın Sonuçları 335

C. Terkin Talebinin Reddi İşlemine Karşı Dava Açılması 336

1. Genel Olarak 336

2. Davanın Konusu 338

3. Davanın Tarafları 339

4. Dava Nedenleri 339

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 339

6. Dava Açma Süresi 340

7. Davanın Sonuçları 340

V. DAVA AÇMA SÜRESİ 341

A. Genel Açıklama 341

B. Dava Açma Süresinin Hukukî Niteliği 342

C. Dava Açma Süresinin Başlangıcı 344

Ç. Dava Açma Süresinin Hesaplanması 347

D. Dava Açma Süresinin Durması ve Uzaması 350

1. Dava Açma Süresinin Durması 350

2. Dava Açma Süresinin Uzaması 353

E. Dava Açma Süresinin Sona Ermesinin Sonuçları 353

VI. GENEL DEĞERLENDİRME 354

ONUNCU BÖLÜM
KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ve ADLÎ YARGIDA ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR

I. GENEL ÇERÇEVE 364

II. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 365

A. Genel Açıklama 366

B. Tasarrufun İptali Davasının Hukukî Niteliği 369

C. Davanın Konusu 373

1. Genel Olarak 373

2. Kamu Borçlusunun İvazsız Tasarrufları 375

a. Genel Olarak 375

b. İvazsız Tasarruflar 375

c. Bağışlama Hükmünde Olan Tasarruflar 377

aa. Genel Olarak 377

bb. Hısımlar Arasında Yapılan Tasarruflar 377

cc. Sözleşmenin Yapıldığı Tarihe Göre

  Pek Aşağı Bir Bedelin Kabul Edildiği

  Sözleşmeler 378

çç. Kamu Borçlusunun Kendisi veya

  Üçüncü Kişi Menfaatine Kaydı Hayat

  Şartıyla İrat veya İntifa Hakkı Tesis Ettiği

  Sözleşmeler 380

ç. İvazsız Tasarrufların Hükümsüz

  Sayılmasının Şartları 380

aa. Genel Olarak 380

bb. Ödeme ve/ya da Mal Beyanına

  İlişkin Şartlar 381

cc. Tasarrufun Yapıldığı Zamana

  İlişkin Şart 382

3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar 383

a. Genel Olarak 383

b. Mevcut Bir Borcu Temin İçin Yapılan Rehinler 383

c. Borca Karşılık Para veya Mutad Ödeme

  Araçları Dışında Yapılan Ödemeler 384

ç. Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Yapılan

  Ödemeler 385

d. Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Şartları 385

aa. Genel Olarak 385

bb. Ödeme ve/ya da Mal Beyanına İlişkin

  Şartlar 386

cc. Tasarrufun Yapıldığı Zamana İlişkin Şart 386

4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak

  Amacıyla Yapılan Tasarruflar 386

a. Genel Olarak 386

b. Tasarruf Türleri 387

aa. Kamu Borçlusunun Yaptığı Tek Taraflı

  İşlemler 387

bb. Borçlunun Amacını Bilen veya

  Bilmesi Gereken Kimselerle Yapılan

  İşlemler 387

c. Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Şartları 388

aa. Genel Olarak 388

bb. Borçlunun Malının Bulunmaması veya

  Bulunan Malın Kamu Alacağına Yeterli

  Olmaması 388

cc. Kamu Borçlusu Tarafından Yapılan

  Tasarrufların Kamu Alacağının

  Kısmen veya Tamamen Tahsilini

  İmkânsız Bırakmak Amacıyla Yapılmış

  Olması 389

çç. Kamu Borçlusu İle Hukukî İlişkide

  Bulunan Kişinin Borçlunun Amacını

  Bilen veya Bilmesi Gereken Birisi Olması 389

ç. Değerlendirme 390

Ç. Davanın Tarafları 392

1. Davacı 392

2. Davalı 393

a. Genel Olarak 393

b. Kamu Borçlusu İle Hukukî İlişkide

  Bulunanlar ve Mirasçıları 393

c. Kamu Borçlusu Tarafından Kendilerine

  Ödeme Yapılanlar ve Mirasçıları 394

3 Kötü Niyetli Üçüncü Kişiler 394

4 Kamu Borçlusunun Davalı Olması 395

5. Davalılar Arasındaki Bağlantı 397

D. Dava Nedenleri 398

1. Genel Olarak 398

2. Kamu Alacağının Kesinleşmiş ve Vadesinde Ödenmemiş Olması 399

3. Kamu Alacağının Tahsilinin Mümkün Olamaması 400

E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 403

F. Dava Açma Süresi 404

G. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları 407

1. Genel Olarak 407

2. Kamu Alacaklısı Açısından 408

3. Kamu Borçlusu Açısından 409

4. Üçüncü Kişiler Açısından 411

Ğ. Genel Değerlendirme 413

III. İSTİHKAK DAVASI 417

A. Genel Açıklama 418

B. İstihkak İddiası 419

C. İstihkak Davası 423

1. Genel Olarak 423

2. Davanın Konusu: İstihkak İddiası 424

a. Genel Olarak 424

b. Borçlu Elinde Haczedilen Mallar Hakkında

  İstihkak İddiaları 425

aa. Genel Olarak 425

bb. İstihkak İddiasının Kamu Borçlusu 

  Tarafından İleri Sürülmesi 426

cc. İstihkak İddiasının Üçüncü Kişi Tarafından

  İleri Sürülmesi 428

çç. İstihkak İddiasının Kamu Borçlusu İle

  Birlikte İkamet Edenler Tarafından

  İleri Sürülmesi 429

c. Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen Mallar Hakkında

  İstihkak İddiaları 430

3. Davanın Tarafları 432

a. Genel Olarak 432

b. Malın Kamu Borçlusu Elinde Haczedilmesi Halinde 433

c. Malın Üçüncü Kişi Elinde Haczedilmesi Halinde 434

4. Dava Nedenleri 434

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 435

6. Dava Açma Süresi 438

Ç. İstihkak Davasının Sonuçları 440

1. Genel Olarak 440

2. Takibin Ertelenmesi 441

3. Davanın Reddi 442

4. Davanın Kabulü 443

D. Genel Değerlendirme 443

IV. MENFİ TESBİT DAVASI 444

A. Genel Açıklama 445

B. Hukukî Düzenleme 446

C. Haciz Bildirisinin (İhbarnamesinin) Tebliğ Edilmesi 448

1. Genel Açıklama 448

2. Haciz Bildirisi 448

a. Genel Olarak 448

b. Haciz Bildirisinin Unsurları 449

aa. Genel Olarak 449

bb. Yetki 449

cc. Şekil 450

çç. Sebep 451

dd. Konu 452

ee. Amaç 453

3. Haciz Bildirisinin Tebliğ Edilmesinin Hukukî Sonuçları 453

a. Genel Olarak 453

b. Haciz Bildirisine Süresi İçinde İtiraz Edilmesinin Sonuçları 454

aa. İtirazın Şekli ve Süresi 454

bb. İtiraz Nedenleri 455

aaa. Genel Olarak 455

bbb. Borca İlişkin Nedenler 455

ccc. Mala İlişkin Nedenler 456

cc. İtirazın Sonuçları 456

aaa. Takibin Durması 456

bbb. Müsbet Tesbit Davası Açılması 456

c. Haciz Bildirisine Süresi İçinde İtiraz Edilmemesinin Sonuçları 459

aa. Genel Olarak 459

bb. Üçüncü Kişinin Mal Elinde –Borç Zimmetinde Sayılmasının Sonuçları 460

aaa. Genel Olarak 460

bbb. Üçüncü Kişinin Malı Teslim Etmesi – Borcu Ödemesi 460

ccc. Takibe Devam Edilmesi 461

ççç. Üçüncü Kişinin Menfi Tesbit Davası Açması 461

ddd. Rücû/İstirdat Davası 462

Ç. Menfi Tesbit Davası 462

1. Genel Olarak 462

2. Davanın Konusu 463

3. Davanın Tarafları 465

4. Dava Nedenleri 466

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 467

6. Dava Açma Süresi 467

7. Menfi Tesbit Davasının Sonuçları 468

a. Genel Olarak 468

b. Takip İşlemlerinin Dur(durul)ması 468

c. İnkâr Tazminatı 470

ç. Takibin Sona Ermesi 470

d. Haksız Çıkma Zammının Ödenmesi/ Ödenmemesi 471

Ç. Menfi Tesbit Davası İle Ödeme Emrine Karşı  Açılan Dava İlişkisi 472

D. Genel Değerlendirme 476

IV. GAYRİMENKUL MALLARIN İHALESİNİN FESHİ 478

A. Genel Açıklama 479

B. İhalenin Feshi Nedenleri 480

1. Genel Olarak 480

2. İhaleye Bağlı Fesih Nedenleri 481

a. Genel Olarak 481

b. İhalenin Hazırlık Aşamasında Ortaya Çıkan Fesih Nedenleri 481

c. İhalenin Yapılması Aşamasında Ortaya Çıkan Fesih Nedenleri 483

3. Alıcının İradesinin Sakatlanmasına İlişkin Fesih Nedenleri 484

4. İhaleye Fesat Karıştırılmasına İlişkin Fesih Nedenleri 484

C. İhalenin Feshini Talep Edebilecekler 485

Ç. İhalenin Feshinde Görev ve Yetki 487

D. İhalenin Feshi Talebinde Süre 488

E. İhalenin Feshi Usûlü 489

F. İhalenin Feshinin Sonuçları 490

G. Genel Değerlendirme 491

V. CEZA MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR 492

A. Genel Açıklama 493

B. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenen Suçlar 494

1. Sırları İfşa Etmek 494

2. Artırmalara Katılmak ve ArtırmalardanMal Satın Almak 494

3. Takdir Muamelelerine ve Kararlarına Katılmak 494

4. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olmak 495

5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmak 495

6. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmemek 495

7. Kamu Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmemek 495

8. Kendisinden İstenen Bilgileri Vermemek 496

C. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenen Suçların Cezaları 496

1. Sırları İfşa Etmenin Cezası 496

2. Artırmalara Katılmanın ve Artırmalardan Mal Satın Almanın Cezası 496

3. Takdir İşlemlerine ve Kararlarına Katılmanın Cezası 497

4. Kamu Alacağının Tahsiline Engel OlmanınCezası 497

5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmanın Cezası 497

6. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmemenin

  Cezası 497

7. Kamu Borçlusuna Ait Elinde Bulunan Malları Bildirmemenin Cezası 497

8. Kendisinden İstenen Bilgileri VermemeninCezası 497

Ç. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenenSuçların Takibi 498

KAYNAKÇA 499

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ................................................................................................. 7

İÇİNDEKİLER.................................................................................... 11

KISALTMALAR................................................................................. 31

GİRİŞ................................................................................................... 35

BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKÜMLENDİRME SÜRECİ, KAMU İCRA HUKUKU
(Kavram-Nitelik-İlkeler ve Genel İcra Hukuku İle İlişki)

       I. YÜKÜMLENDİRME SÜRECİ................................................. 42

A. Genel Açıklama................................................................... 42

B.  Yükümlendirme Süreci....................................................... 43

1. Genel Olarak................................................................... 43

2. Salma Aşaması............................................................... 45

3. Verme Aşaması............................................................... 46

4. Alma Aşaması................................................................ 46

      II. KAMU İCRA HUKUKU......................................................... 47

A. Kavram................................................................................ 47

B.  Kamu İcra Hukukunun Niteliği......................................... 51

C. Kamu İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler........................ 56

1. Genel Olarak................................................................... 56

2. Hukuk Devleti İlkesi....................................................... 56

3. Re’sen Harekete Geçme İlkesi........................................ 57

4. Malvarlığı İle Sorumluluk İlkesi..................................... 58

5. Menfaatler Dengesinin Gözetilmesi İlkesi..................... 59

6. Usûl Ekonomisi İlkesi..................................................... 59

7. Ölçülülük İlkesi............................................................... 60

8. Hukukî Güvenlik İlkesi.................................................. 63

a.  Genel Olarak.............................................................. 63

b.  Belirlilik İlkesi............................................................. 63

c.  (Aleyhe) Düzenlemelerin Geçmişe Yürü(tül)memesi
                         İlkesi............................................................................ 64

ç.  Kıyas Yasağı İlkesi..................................................... 66

d.  Genel Değerlendirme................................................. 67

Ç. Kamu İcra Hukuku - Genel İcra Hukuku İlişkisi.............. 67

1. Genel Olarak................................................................... 67

2. Benzerlikleri.................................................................... 70

3. Farklılıkları...................................................................... 72

4. Genel Değerlendirme...................................................... 76

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU ALACAĞI KAVRAMI ve KAPSAMI

       I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI................................................ 81

      II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI......................................... 83

A. Genel Açıklama................................................................... 83

B.  Alacağın Kime Ait Olduğu Bakımından............................ 83

Ç. Alacağın Niteliği Bakımından............................................ 84

1. Genel Olarak................................................................... 84

2. Aslî Kamu Alacakları..................................................... 84

3. Fer'i Kamu Alacakları.................................................... 85

4. Kamu Hizmeti Yapılmasına Bağlı Olarak
                    Doğan Alacaklar............................................................ 86

Ç. Tahsili Emval Kanunu'na veya Amme Alacaklarının
               Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Tahsil Edileceği
               Belirtilen Alacaklar Bakımından........................................ 89

D. Genel Değerlendirme.......................................................... 91

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAMU ALACAĞININ TARAFLARI, KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ, KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE
GÖREV ve YETKİ, KAMU İCRA HUKUKUNDA
SÜRELER ve TEBLİGAT

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................... 95

      II. KAMU ALACAKLARININ TARAFLARI............................. 95

A. Kamu Alacaklısı.................................................................. 95

B.  Kamu Borçlusu.................................................................... 96

    III. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ........................................... 97

A. Genel Açıklama................................................................... 97

B.  Tahsil İşleminin Hukukî Niteliği........................................ 98

C. Tahsil İşleminin Unsurları................................................ 100

1. Genel Olarak................................................................. 100

2. Yetki.............................................................................. 101

3. Şekil............................................................................... 102

4. Sebep............................................................................. 103

5. Konu.............................................................................. 103

6. Amaç............................................................................. 104

    III. KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE
          GÖREV ve YETKİ.................................................................. 104

    IV. SÜRELER ve TEBLİGAT........................................................ 105

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMU ALACAĞININ KORUNMASI

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................. 111

      II. TEMİNAT............................................................................... 111

A. Genel Açıklama................................................................. 111

B.  Teminat İstenmesini Gerektiren Haller............................ 112

C. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler........................ 114

1. Genel Olarak................................................................. 114

2. Maddî Teminat............................................................. 114

3. Şahsî Teminat............................................................... 115

a.  Genel Olarak............................................................ 115

b.  Kefil Göstermenin Şartları....................................... 115

4. Teminat Hükmünde Olan Eşya................................... 116

Ç. Teminat Gösterme Süresi.................................................. 116

      II. İHTİYATÎ HACİZ.................................................................. 118

A. Genel Açıklama................................................................. 118

B.  Hukukî Niteliği.................................................................. 118

C. İhtiyatî Haciz Sebepleri..................................................... 119

Ç. İhtiyatî Haciz Kararı Verme Yetkisi................................. 120

D. İhtiyatî Haczin Sonuçları.................................................. 120

E.  İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması.................. 121

    IV. İHTİYATÎ TAHAKKUK........................................................ 122

A. Genel Açıklama................................................................. 122

B.  İhtiyatî Tahakkuk Nedenleri............................................ 123

C. İhtiyatî Tahakkukun Sonuçları......................................... 124

Ç. İhtiyatî Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemine
               Karşı Dava Açılması......................................................... 125

     V. RÜÇHAN HAKKI................................................................. 126

    VI. GERİ VERİLECEK PARALARLA MAHSUB [TAKAS]
          ESASI...................................................................................... 128

   VII. HÜKÜMSÜZ SAYILAN İŞLEMLER.................................... 129

  VIII. KAMU ALACAĞININ SORUMLU SIFATIYLA
          ÖDENMESİ............................................................................ 129

A. Genel Açıklama................................................................. 129

B.  Mirasçıların Sorumluluğu................................................. 130

C. Kesinti Yapanların Sorumluluğu...................................... 132

Ç. Kamu Alacağı Ödenmeden İşlem Yapanların
               Sorumluluğu...................................................................... 133

D. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu................................. 134

E.  Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu................... 134

F.  Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu.................................. 136

G. Şirketlerin Birleşmesi, Devri, Bölünme ve
               Şekil Değiştirmesi Halinde Sorumluluk........................... 138

    IX. Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketin Feshini İsteme...... 138

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAMU BORCUNUN SONA ERMESİ

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................. 142

      II. ÖDEME................................................................................... 143

A. Genel Açıklama................................................................. 143

B.  Ödeme Yeri........................................................................ 143

C. Ödeme Şekli....................................................................... 144

1. Genel Olarak................................................................. 144

2. Özel Ödeme Şekilleri.................................................... 145

a.  Genel Olarak............................................................ 145

b.  Kamu Alacağının Banka ve/ya da
                         Postane Tarafından Toplanması............................. 145

c.  Kamu Alacağının Çizgili Çekle Ödenmesi............. 146

ç.  Kamu Alacağının Kaynakta Kesme/
                         Stopaj Yöntemiyle Toplanması............................... 147

Ç. Ödeme Zamanı.................................................................. 148

1. Genel Olarak................................................................. 148

2. Özel Ödeme Zamanları................................................ 149

a.  Genel Olarak............................................................ 149

b.  İkmalen, Re'sen veya İdarece Tarh Edilen
                         Vergilerde................................................................. 149

c.  Ülkeyi Terk ve Ölüm Gibi Mükellefiyeti
                         Kaldıran Hallerde.................................................... 149

ç.  Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde....... 150

d.  Uzlaşmaya Başvurulması Halinde......................... 150

e.  Özel Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi................. 151

f.   Diğer Özel Ödeme Zamanları................................. 152

3. Gecikme Faizi Uygulaması........................................... 152

a.  İkmalen, Re’sen veya İdarece Vergi Tarhında
                         Gecikme Faizi........................................................... 152

aa. Genel Olarak...................................................... 152
bb. Uygulanma Süresi............................................. 153
cc.  Gecikme Faizinin Oranı ve
                               Hesaplama Yöntemi.......................................... 153

b.  İhtirazî Kayıtla Beyana Dayanan Vergi
                         Tarhında Gecikme Faizi.......................................... 154

D. Ödeme Zamanlarının Uzatılması..................................... 154

E.  Ödemenin İsbatı................................................................ 155

F.  Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar.......................... 155

G. Verginin Vadesinde Ödenmemesinin Hukukî
               Sonuçları............................................................................ 156

1. Genel Olarak................................................................. 156

2. Gecikme Zammı Uygulanması.................................... 157

3. Cebren Tahsil Yoluna Başvurulması........................... 157

    III. TAKAS.................................................................................... 158

A. Genel Açıklama................................................................. 158

B.  Takas Beyanında Bulunabilmenin Şartları...................... 159

C. Takas Beyanında Bulunabilecekler................................... 160

    IV. TERKİN.................................................................................. 162

     V. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME........................................... 163

    VI. ZAMANAŞIMI...................................................................... 163

  VIII. DİĞER NEDENLER............................................................... 163

A. Genel Olarak...................................................................... 163

B.  Hata Düzeltme.................................................................. 163

C. Uzlaşma............................................................................. 164

Ç. Cezalarda İndirim............................................................. 165

D. Ölüm.................................................................................. 165

E.  Pişmanlık ve Islah............................................................. 166

F.  Af....................................................................................... 167

ALTINCI BÖLÜM

KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİ

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................. 173

      II. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ve
          KEFİLİN TAKİBİ.................................................................... 173

A. Genel Açıklama................................................................. 173

B.  Teminatın Paraya Çevrilmesi........................................... 174

C. Kefilin Takibi..................................................................... 174

    III. HACİZ YOLUYLA TAKİP.................................................... 174

A. Genel Açıklama................................................................. 174

B.  Ödeme Emri....................................................................... 175

1. Genel Olarak................................................................. 175

2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması.......................... 178

C. Mal Bildiriminde Bulunma............................................... 178

Ç. Haciz.................................................................................. 181

1. Genel Olarak................................................................. 181

2. İstihkâk İddiaları.......................................................... 183

a.  Genel Olarak............................................................ 183

b.  Borçlu Elinde Haczedilen Mallar Hakkında
                         İstihkak İddiaları...................................................... 184

c.  Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar
                         Hakkında İstihkak İddiaları.................................... 185

ç.  İstihkak İddialarına Karşı Dava Açılması.............. 185

3. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak...................... 186

4. Haczedilemeyen Mallar............................................... 186

5. Kısmen Haczedilebilen Gelirler................................... 188

6. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi.................................... 188

7. Haczin Sonuçları.......................................................... 189

8. Paraya Çevirme............................................................ 189

9. Aciz Hali....................................................................... 190

10. Menkul Malların Haczi ve Satışı................................. 191

a.  Genel Olarak............................................................ 191

b.  Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların,
                         Alacak ve Hakların Haczi...................................... 193

c.  Zor Kullanma........................................................... 195

ç.  Haczedilen Malların Korunması............................ 195

d.  Menkul Malların Satışı............................................ 196

11. Gayrimenkul Mallar İle Gemilerin Haczi ve Satışı..... 197

a.  Genel Olarak............................................................ 197

b.  Gayrimenkul Malların Satışı................................... 198

aa. Satış Hazırlıkları................................................ 198
bb. Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale......... 199
cc.  İhalenin Yapılamaması..................................... 200
çç.  Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili................. 200
dd. Gayrimenkullerin Teferruğu ve
                               Geri Verilmesi.................................................... 201
ee.  İhalenin Sonucu, Fesih ve Tescil....................... 203

    IV. İFLÂS YOLU İLE TAKİP ve KONKORDATO..................... 203

A. İflâs Yolu İle Takip............................................................ 203

B.  Konkordato........................................................................ 205

     V. GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ,
          TECİL FAİZİ ve İADE FAİZİ................................................ 205

A. Genel Açıklama................................................................. 205

B.  Gecikme Zammı................................................................ 205

1. Genel Olarak................................................................. 205

2. Hukukî Niteliği............................................................. 206

3. Gecikme Zammı Uygulamasına Konu Olan
                    Kamu Alacakları.......................................................... 207

4. Gecikme Zammının Oranı ve Hesaplanması.............. 207

5. Gecikme Zammı İle Gecikme Faizinin
                    Karşılaştırılması............................................................ 208

C. Tecil Faizi........................................................................... 209

Ç. İade Faizi........................................................................... 209

YEDİNCİ BÖLÜM

KAMU BORÇLUSUNA TANINAN KOLAYLIKLAR

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................. 216

      II. KAMU ALACAĞININ ERTELENMESİ............................... 217

A. Genel Açıklama................................................................. 217

B.  Tecil (ve Taksitlendirme)................................................... 217

1. Genel Olarak................................................................. 217

2. Tecilin Şartları............................................................... 218

a.  Genel Olarak............................................................ 218

b.  Çok Zor Duruma Düşme........................................ 218

c.  Talepte Bulunma...................................................... 218

ç.  Teminat Gösterme.................................................... 219

d.  İdarenin Takdiri....................................................... 219

e.  Süre........................................................................... 220

f.   Faiz........................................................................... 220

3. Tecil Taleplerinin Reddi ve Tecil Şartlarına
                    Uyulmaması.................................................................. 220

a.  Tecil Talebinin Reddi............................................... 220

b.  Tecil Şartlarına Uyulmaması................................... 221

C. İcranın Yargı Organları Tarafından Tehiri/Ertelenmesi 221

Ç. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması........................... 222

    III. TERKİN.................................................................................. 222

A. Genel Açıklama................................................................. 222

B.  Terkinin Diğer Kavramlarla Karşılaştırılması................. 223

C. (Tabiî) Afetler Nedeniyle Terkin....................................... 224

1. Genel Olarak................................................................. 224

2. Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini................ 224

3. Diğer Kamu Alacaklarının Terkini.............................. 226

Ç. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin............................... 228

D. Yargı Kararı Gereği Terkin............................................... 228

    IV. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME........................................... 229

     V. ZAMANAŞIMI...................................................................... 230

A. Genel Açıklama................................................................. 230

B.  Zamanaşımı Çeşitleri........................................................ 231

1. Genel Olarak................................................................. 231

2. Tarh Zamanaşımı......................................................... 231

3. Tahsil Zamanaşımı....................................................... 232

4. Düzeltme Zamanaşımı................................................. 232

5. Ceza Kesme Zamanaşımı............................................. 233

C. Zamanaşımı Sürelerinin Durması ve Kesilmesi............... 233

1. Genel Olarak................................................................. 233

2. Tarh Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi.... 234

a.  Durması.................................................................... 234

b.  Kesilmesi................................................................... 234

3. Tahsil Zamanaşımı Süresinin Durması ve
                    Kesilmesi....................................................................... 234

a.  Durması.................................................................... 234

b.  Kesilmesi................................................................... 235

Ç. Tahsil Zamanaşımının Sonuçları...................................... 236

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................. 241

      II. KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
          UYUŞMAZLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI................... 242

A. Genel Açıklama................................................................. 242

B.  Uyuşmazlığın Kaynağını Oluşturan Hukukî
               İlişki Bakımından............................................................... 243

C. Uyuşmazlığın Kaynağını Oluşturan Kurumun
               Tahsil Sürecindeki Yeri Bakımından................................ 244

    III. KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
          UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ
          YARGI ORGANLARI............................................................ 245

A. Genel Açıklama................................................................. 245

B.  Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan
               Uyuşmazlıkların Vergi Yargısında Çözümü................... 246

C. Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan
               Uyuşmazlıkların Adlî Yargıda Çözümü.......................... 247

DOKUZUNCU BÖLÜM

KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
 ve
VERGİ YARGISINDA ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................. 255

      II. GÜVENCE ÖNLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN
          UYUŞMAZLIKLAR............................................................... 256

A. Genel Açıklama................................................................. 256

B.  Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı
               Dava Açılması................................................................... 257

1. Genel Olarak................................................................. 257

2. Davanın Konusu.......................................................... 261

3. Davanın Tarafları......................................................... 261

4. Dava Nedenleri............................................................ 261

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 264

6. Dava Açma Süresi........................................................ 264

7. Davanın Sonuçları....................................................... 265

a.  Mahkemenin İnceleme Yetkisinin Sınırı................. 265

b.  Yürütmenin Durması/Durdurulması.................... 266

c.  Hukuka Aykırı Olarak Uygulanan
                         İhtiyatî Haciz Nedeniyle Uğranılan Zararın
                         İstenilmesi................................................................. 267

C. İhtiyatî Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemine
               Karşı Dava Açılması......................................................... 269

1. Genel Olarak................................................................. 269

2. Davanın Konusu.......................................................... 271

3. Davanın Tarafları......................................................... 273

4. Dava Nedenleri............................................................ 273

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 274

6. Dava Açma Süresi........................................................ 274

7. Davanın Sonuçları....................................................... 275

    III. CEBREN TAHSİL SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN
          UYUŞMAZLIKLAR............................................................... 275

A. Genel Çerçeve.................................................................... 275

B.  Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması............................... 276

1. Genel Olarak................................................................. 276

2. Davanın Konusu.......................................................... 278

a.  Genel Olarak............................................................ 278

b.  Yetki Unsurundaki Sakatlıklar................................ 279

c.  Şekil Unsurundaki Sakatlıklar................................ 280

ç.  Konu Unsurundaki Sakatlıklar............................... 282

d.  Sebep Unsurundaki Sakatlıklar.............................. 284

e.  Amaç Unsurundaki Sakatlıklar.............................. 286

3. Davanın Tarafları......................................................... 287

4. Dava Nedenleri............................................................ 288

a.  Genel Olarak............................................................ 288

b.  Böyle Bir Borcun Olmadığı İddiası.......................... 289

aa. Genel Olarak...................................................... 289
bb. Borcun Ödenmiş Olması................................... 290
cc.  Borcun Hiç Doğmamış Olması......................... 291
dd. Borcun Tahsil Edilmesinin Mümkün
                               Olmaması........................................................... 293

c.  Borcun Kısmen Ödendiği İddiası............................ 294

ç.  Borcun Zamanaşımına Uğradığı İddiası................ 296

6. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 297

7. Dava Açma Süresi........................................................ 300

8. Davanın Sonuçları....................................................... 301

a.  Genel Olarak............................................................ 301

b.  Davanın Hangi Sürede Karara Bağlanacağı......... 301

c.  Verilen Kararın Kesinliği......................................... 301

ç.  Haksız Çıkma Zammı............................................. 302

d.  Yürütmenin Durması/Durdurulması.................... 303

e.  Mal Bildiriminde Bulunma...................................... 304

C. Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması............................... 305

1. Genel Olarak................................................................. 305

2. Davanın Konusu.......................................................... 307

3. Davanın Tarafları......................................................... 308

4. Dava Nedenleri............................................................ 308

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 310

6. Dava Açma Süresi........................................................ 312

7. Davanın Sonuçları....................................................... 313

Ç. Menkul İhalesinin Feshi/İptali Davası............................ 315

1. Genel Olarak................................................................. 315

2. Menkul Malların Satışı................................................. 316

3. Menkul İhalesinin Feshi/İptali Davası........................ 317

a.  Genel Olarak............................................................ 317

b.  Davanın Tarafları.................................................... 319

c.  Dava Nedenleri....................................................... 320

ç.  Görevli ve Yetkili Mahkeme.................................... 323

d.  Dava Açma Süresi................................................... 327

e.  İhalenin Feshi/İptali Davasının Sonuçları............. 328

4. Genel Değerlendirme.................................................... 329

    IV. KAMU BORÇLUSU LEHİNE DÜZENLENEN
          BAZI KURUMLARIN İŞLETİLMESİNDEN
          KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR.............................. 330

A. Genel Açıklama................................................................. 330

B.  Tecil Talebinin Reddi İşlemine Karşı Dava Açılması...... 330

1. Genel Olarak................................................................. 330

2. Davanın Konusu.......................................................... 333

3. Davanın Tarafları......................................................... 334

4. Dava Nedenleri............................................................ 334

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 334

6. Dava Açma Süresi........................................................ 335

7. Davanın Sonuçları....................................................... 335

C. Terkin Talebinin Reddi İşlemine Karşı Dava Açılması... 336

1. Genel Olarak................................................................. 336

2. Davanın Konusu.......................................................... 338

3. Davanın Tarafları......................................................... 339

4. Dava Nedenleri............................................................ 339

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 339

6. Dava Açma Süresi........................................................ 340

7. Davanın Sonuçları....................................................... 340

     V. DAVA AÇMA SÜRESİ.......................................................... 341

A. Genel Açıklama................................................................. 341

B.  Dava Açma Süresinin Hukukî Niteliği............................ 342

C. Dava Açma Süresinin Başlangıcı..................................... 344

Ç. Dava Açma Süresinin Hesaplanması.............................. 347

D. Dava Açma Süresinin Durması ve Uzaması................... 350

1. Dava Açma Süresinin Durması................................... 350

2. Dava Açma Süresinin Uzaması.................................. 353

E.  Dava Açma Süresinin Sona Ermesinin Sonuçları........... 353

    VI. GENEL DEĞERLENDİRME.................................................. 354


ONUNCU BÖLÜM

KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
ve
ADLÎ YARGIDA ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR

       I. GENEL ÇERÇEVE................................................................. 364

      II. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI......................................... 365

A. Genel Açıklama................................................................. 366

B.  Tasarrufun İptali Davasının Hukukî Niteliği.................. 369

C. Davanın Konusu............................................................... 373

1. Genel Olarak................................................................. 373

2. Kamu Borçlusunun İvazsız Tasarrufları..................... 375

a.  Genel Olarak............................................................ 375

b.  İvazsız Tasarruflar.................................................. 375

c.  Bağışlama Hükmünde Olan Tasarruflar................ 377

aa. Genel Olarak...................................................... 377
bb. Hısımlar Arasında Yapılan Tasarruflar........... 377
cc.  Sözleşmenin Yapıldığı Tarihe Göre
                               Pek Aşağı Bir Bedelin Kabul Edildiği
                               Sözleşmeler........................................................ 378
çç.  Kamu Borçlusunun Kendisi veya
                               Üçüncü Kişi Menfaatine Kaydı Hayat
                               Şartıyla İrat veya İntifa Hakkı Tesis Ettiği
                               Sözleşmeler........................................................ 380

ç.  İvazsız Tasarrufların Hükümsüz
                         Sayılmasının Şartları................................................ 380

aa. Genel Olarak...................................................... 380
bb. Ödeme ve/ya da Mal Beyanına
                               İlişkin Şartlar...................................................... 381
cc.  Tasarrufun Yapıldığı Zamana
                               İlişkin Şart.......................................................... 382

3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar......................... 383

a.  Genel Olarak............................................................ 383

b.  Mevcut Bir Borcu Temin İçin Yapılan Rehinler..... 383

c.  Borca Karşılık Para veya Mutad Ödeme
                         Araçları Dışında Yapılan Ödemeler....................... 384

ç.  Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Yapılan
                         Ödemeler.................................................................. 385

d.  Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Şartları........ 385

aa. Genel Olarak...................................................... 385
bb. Ödeme ve/ya da Mal Beyanına İlişkin
                               Şartlar................................................................. 386
cc.  Tasarrufun Yapıldığı Zamana İlişkin Şart....... 386

4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak
                    Amacıyla Yapılan Tasarruflar..................................... 386

a.  Genel Olarak............................................................ 386

b.  Tasarruf Türleri........................................................ 387

aa. Kamu Borçlusunun Yaptığı Tek Taraflı
                               İşlemler............................................................... 387
bb. Borçlunun Amacını Bilen veya
                               Bilmesi Gereken Kimselerle Yapılan
                               İşlemler............................................................... 387

c.  Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Şartları........ 388

aa. Genel Olarak...................................................... 388
bb. Borçlunun Malının Bulunmaması veya
                               Bulunan Malın Kamu Alacağına Yeterli
                               Olmaması........................................................... 388
cc.  Kamu Borçlusu Tarafından Yapılan
                               Tasarrufların Kamu Alacağının
                               Kısmen veya Tamamen Tahsilini
                               İmkânsız Bırakmak Amacıyla Yapılmış
                               Olması................................................................ 389
çç.  Kamu Borçlusu İle Hukukî İlişkide
                               Bulunan Kişinin Borçlunun Amacını
                               Bilen veya Bilmesi Gereken Birisi Olması......... 389

ç.  Değerlendirme......................................................... 390

Ç. Davanın Tarafları............................................................. 392

1. Davacı........................................................................... 392

2. Davalı............................................................................ 393

a.  Genel Olarak............................................................ 393

b.  Kamu Borçlusu İle Hukukî İlişkide
                         Bulunanlar ve Mirasçıları........................................ 393

c.  Kamu Borçlusu Tarafından Kendilerine
                         Ödeme Yapılanlar ve Mirasçıları............................ 394

3  Kötü Niyetli Üçüncü Kişiler......................................... 394

4  Kamu Borçlusunun Davalı Olması............................. 395

5. Davalılar Arasındaki Bağlantı..................................... 397

D. Dava Nedenleri................................................................. 398

1. Genel Olarak................................................................. 398

2. Kamu Alacağının Kesinleşmiş ve
                    Vadesinde Ödenmemiş Olması.................................... 399

3. Kamu Alacağının Tahsilinin Mümkün Olamaması... 400

E.  Görevli ve Yetkili Mahkeme............................................. 403

F.  Dava Açma Süresi............................................................ 404

G. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları............................ 407

1. Genel Olarak................................................................. 407

2. Kamu Alacaklısı Açısından......................................... 408

3. Kamu Borçlusu Açısından........................................... 409

4. Üçüncü Kişiler Açısından............................................ 411

Ğ. Genel Değerlendirme........................................................ 413

    III. İSTİHKAK DAVASI.............................................................. 417

A. Genel Açıklama................................................................. 418

B.  İstihkak İddiası.................................................................. 419

C. İstihkak Davası.................................................................. 423

1. Genel Olarak................................................................. 423

2. Davanın Konusu: İstihkak İddiası............................... 424

a.  Genel Olarak............................................................ 424

b.  Borçlu Elinde Haczedilen Mallar Hakkında
                         İstihkak İddiaları...................................................... 425

aa. Genel Olarak...................................................... 425
bb. İstihkak İddiasının Kamu Borçlusu
                               Tarafından İleri Sürülmesi................................ 426
cc.  İstihkak İddiasının Üçüncü Kişi Tarafından
                               İleri Sürülmesi.................................................... 428
çç.  İstihkak İddiasının Kamu Borçlusu İle
                               Birlikte İkamet Edenler Tarafından
                               İleri Sürülmesi.................................................... 429

c.  Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen Mallar Hakkında
                         İstihkak İddiaları...................................................... 430

3. Davanın Tarafları......................................................... 432

a.  Genel Olarak............................................................ 432

b.  Malın Kamu Borçlusu Elinde Haczedilmesi
                         Halinde..................................................................... 433

c.  Malın Üçüncü Kişi Elinde Haczedilmesi
                         Halinde..................................................................... 434

4. Dava Nedenleri............................................................ 434

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 435

6. Dava Açma Süresi........................................................ 438

Ç. İstihkak Davasının Sonuçları........................................... 440

1. Genel Olarak................................................................. 440

2. Takibin Ertelenmesi...................................................... 441

3. Davanın Reddi............................................................. 442

4. Davanın Kabulü........................................................... 443

D. Genel Değerlendirme........................................................ 443

    IV. MENFİ TESBİT DAVASI....................................................... 444

A. Genel Açıklama................................................................. 445

B.  Hukukî Düzenleme........................................................... 446

C. Haciz Bildirisinin (İhbarnamesinin) Tebliğ Edilmesi....... 448

1. Genel Açıklama............................................................ 448

2. Haciz Bildirisi............................................................... 448

a.  Genel Olarak............................................................ 448

b.  Haciz Bildirisinin Unsurları.................................... 449

aa. Genel Olarak...................................................... 449
bb. Yetki................................................................... 449
cc.  Şekil.................................................................... 450
çç.  Sebep.................................................................. 451
dd. Konu................................................................... 452
ee.  Amaç.................................................................. 453

3. Haciz Bildirisinin Tebliğ Edilmesinin
                    Hukukî Sonuçları......................................................... 453

a.  Genel Olarak............................................................ 453

b.  Haciz Bildirisine Süresi İçinde İtiraz Edilmesinin
                         Sonuçları.................................................................. 454

aa. İtirazın Şekli ve Süresi....................................... 454
bb. İtiraz Nedenleri................................................. 455
aaa. Genel Olarak............................................... 455
bbb. Borca İlişkin Nedenler................................ 455
ccc.  Mala İlişkin Nedenler................................. 456
cc.  İtirazın Sonuçları............................................... 456
aaa. Takibin Durması......................................... 456
bbb. Müsbet Tesbit Davası Açılması.................. 456

c.  Haciz Bildirisine Süresi İçinde İtiraz
                         Edilmemesinin Sonuçları......................................... 459

aa. Genel Olarak...................................................... 459
bb. Üçüncü Kişinin Mal Elinde –
                               Borç Zimmetinde Sayılmasının Sonuçları........ 460
aaa. Genel Olarak............................................... 460
bbb. Üçüncü Kişinin Malı Teslim Etmesi –
                                      Borcu Ödemesi............................................ 460
ccc.  Takibe Devam Edilmesi.............................. 461
ççç.  Üçüncü Kişinin Menfi Tesbit Davası
                                      Açması........................................................ 461
ddd.                                        Rücû/İstirdat Davası    462

Ç. Menfi Tesbit Davası.......................................................... 462

1. Genel Olarak................................................................. 462

2. Davanın Konusu.......................................................... 463

3. Davanın Tarafları......................................................... 465

4. Dava Nedenleri............................................................ 466

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme......................................... 467

6. Dava Açma Süresi........................................................ 467

7. Menfi Tesbit Davasının Sonuçları............................... 468

a.  Genel Olarak............................................................ 468

b.  Takip İşlemlerinin Dur(durul)ması......................... 468

c.  İnkâr Tazminatı....................................................... 470

ç.  Takibin Sona Ermesi................................................ 470

d.  Haksız Çıkma Zammının Ödenmesi/
                         Ödenmemesi............................................................ 471

Ç. Menfi Tesbit Davası İle Ödeme Emrine Karşı
               Açılan Dava İlişkisi........................................................... 472

D. Genel Değerlendirme........................................................ 476

    IV. GAYRİMENKUL MALLARIN İHALESİNİN FESHİ.......... 478

A. Genel Açıklama................................................................. 479

B.  İhalenin Feshi Nedenleri................................................... 480

1. Genel Olarak................................................................. 480

2. İhaleye Bağlı Fesih Nedenleri....................................... 481

a.  Genel Olarak............................................................ 481

b.  İhalenin Hazırlık Aşamasında Ortaya Çıkan
                         Fesih Nedenleri........................................................ 481

c.  İhalenin Yapılması Aşamasında Ortaya Çıkan
                         Fesih Nedenleri........................................................ 483

3. Alıcının İradesinin Sakatlanmasına İlişkin
                    Fesih Nedenleri............................................................. 484

4. İhaleye Fesat Karıştırılmasına İlişkin
                    Fesih Nedenleri............................................................. 484

C. İhalenin Feshini Talep Edebilecekler................................ 485

Ç. İhalenin Feshinde Görev ve Yetki.................................... 487

D. İhalenin Feshi Talebinde Süre........................................... 488

E.  İhalenin Feshi Usûlü......................................................... 489

F.  İhalenin Feshinin Sonuçları.............................................. 490

G. Genel Değerlendirme........................................................ 491

     V. CEZA MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENEN
          UYUŞMAZLIKLAR............................................................... 492

A. Genel Açıklama................................................................. 493

B.  Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında
               İşlenen Suçlar.................................................................... 494

1. Sırları İfşa Etmek.......................................................... 494

2. Artırmalara Katılmak ve Artırmalardan
                    Mal Satın Almak........................................................... 494

3. Takdir Muamelelerine ve Kararlarına Katılmak........ 494

4. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olmak................... 495

5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmak.......................... 495

6. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmemek................... 495

7. Kamu Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları
                    Malları Bildirmemek..................................................... 495

8. Kendisinden İstenen Bilgileri Vermemek.................... 496

C. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenen
               Suçların Cezaları............................................................... 496

1. Sırları İfşa Etmenin Cezası........................................... 496

2. Artırmalara Katılmanın ve Artırmalardan
                    Mal Satın Almanın Cezası........................................... 496

3. Takdir İşlemlerine ve Kararlarına Katılmanın
                    Cezası............................................................................ 497

4. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olmanın
                    Cezası............................................................................ 497

5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmanın Cezası.......... 497

6. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmemenin
                    Cezası............................................................................ 497

7. Kamu Borçlusuna Ait Elinde Bulunan
                    Malları Bildirmemenin Cezası..................................... 497

8. Kendisinden İstenen Bilgileri Vermemenin
                    Cezası............................................................................ 497

Ç. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenen
               Suçların Takibi................................................................... 498

 

KAYNAKÇA.................................................................................... 499

I. KİTAPLAR

AĞAR, Serkan; Vergi Tahsilâtından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, (Yaklaşım Yayıncılık), Ankara 2009.

AKCAN, Recep; Hacze İştirak, (Seçkin Yayınları), Ankara 2005.

AKDOĞAN, Abdurrahman; Kamu Maliyesi, 7. Baskı, Ankara 1999, (Kamu Maliyesi).

AKDOĞAN, Abdurrahman; Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 12. Baskı, (Gazi Kitabevi), Ankara 2014, (Vergi Sistemi).

AKSOY, Şerafettin; Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 6. Baskı, (Filiz Kitabevi), İstanbul 2010.

ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz; Türk Vergi Sisteminde Verginin Kaynakta Kesilmesi (Stopaj), Ankara 1975.

ALPER, Erol; Yönetimin Hareket Serbestisi Alanının Yargısal Denetimi ve Sınırları, (Danıştay Yayınları No: 52), Ankara 1990.

ANSAY, Sabri Şakir; Hukuk İcra İflas Usulleri, 5. Bası, Ankara 1960.

ARAL, Fahrettin; Türk Borçlar Hukukunda Takas, (Yetkin Yayınları), Ankara 2010.

ASLANER, Hakan; Kamu Alacaklarının Haciz Yolu İle Tahsili, (Yetkin Yayınları), Ankara 2010.

AYAZ, Eslem; Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci ve Ortakların Vergisel Sorumlulukları, 3. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2015.

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda; Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü (Hukuk Devleti Bakış Açısıyla), (Seçkin Yayınları), Ankara 2013.

BAYKARA, Bekir; Teori ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, (Maliye Hesap Uzmanları Derneği), İstanbul 2009.

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Genel Vergi Hukuku, Afyonkarahisar 2011, (Genel Vergi).

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Vergi İcra Hukuku, Afyonkarahisar 2011, (Vergi İcra).

BERKİN, Necmeddin M.; Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, (Filiz Kitabevi), İstanbul [tarihsiz].

BİLİCİ, Nurettin; Vergi Hukuku, 32. Baskı, (Savaş Yayınları), Ankara 2014.

BIRK, Dieter; Steuerrecht I, Allgemeines Steuerrecht, (Verlag C. H. Beck), München 1988.

BOY, Kadir; 100 Soruda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, (Vergi Dünyası Ücretsiz Eki), İstanbul 2000.

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. I, 6. Basılış, Ankara 1978,       (C. 1).

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. 2, 6. Basılış, Ankara 1979,      (C. 2).

BULUTOĞLU, Kenan; Kamu Bütçesi Kamu Harcamaları Kamu Borçları, (Batı Türkeli Yayıncılık), İstanbul 2004, (Kamu Bütçesi).

BULUTOĞLU, Kenan-KURTULUŞ, Erciş; Bütçe ve Kamu Harcamaları,      2. Baskı, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1988.

CANDAN, Turgut; Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 3. Baskı, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2006, (Kanuni Temsilci).

ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukukunda Süreler, (AÜHF. Yayınları No: 389), Ankara 1975.

ÇELİK, Binnur; Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları), Ankara 2002, (Tahsil Hukuku).

ÇİFTÇİ, Pınar; İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, (Adalet Yayınevi), Ankara, 2010, (Menfaat Dengesi).

DAUMKE, Michael; Grundriβ der Abgabenordnung, (Alfred Metzner Verlag), Frankfurt am Main 1988.

DEYNEKLİ, Adnan; İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, (Yetkin Yayınları), Ankara 1998.

DONAY, Süheyl; Para Cezaları, (Kervan Yayınları), İstanbul 1972.

DÖNMEZ, Recai; Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz, (And.Ün. Yayınları No: 1023), Eskişehir 1998, (İhtiyati Haciz).

DÖNMEZ, Recai; Vergi İcra Hukukunda Haciz Yolu İle Takip, (Seçkin Yayınları), Ankara 2005, (Haciz Yolu).

DURAN, Lütfi; İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, (İdare Hukuku).

ERGİNAY, Akif; Vergi Hukuku, 16. Baskı, (Savaş Yayınları), Ankara 1998.

ERKUT, Celâl; İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, (Danıştay Yayınları No: 51), Ankara 1990.

ERTEKİN, Erol-KARATAŞ, İzzet; Tasarrufun İptali Davaları, (Yetkin Yayınları), Ankara 1998, (Tasarrufun İptali).

ERTEKİN, Erol-KARATAŞ, İzzet; İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları, (Yetkin Yayınları), Ankara 1998, (İstihkak Davaları).

ESEN, Ahmet; Vergi ve Vergi Cezası Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara 1983.

FEYZİOĞLU, Bedî N.; Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Bütçe, 7. Baskı, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1984.

GERÇEK, Adnan; Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 4. Baskı, (Ekin Kitabevi), Bursa 2015, (Kamu Alacakları).

GERÇEK, Adnan; Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemleri ve Etkinliği, (Ekin Kitabevi), Bursa 2003, (Tahsilat İşlemleri).

GİRİTLİ, İsmet/BİLGEN, Pertev; İdare Hukuku, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1979.

GİRİTLİ, İsmet-BİLGEN, Pertev-AKGÜNER, Tayfun-BERK, Kahraman; İdare Hukuku, Beşinci Bası, (Der Yayınları), İstanbul 2012.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref; Yönetsel Yargı, 10. Bası, (Turhan Kitabevi), Ankara 1996, (Yönetsel Yargı).

GÖZÜBÜYÜK, Şeref-TAN, Turgut; İdare Hukuku, C. 1, Genel Esaslar,         7. Bası, (Turhan Kitabevi), Ankara 2010.

GÜNDAY, Metin; İdare Hukuku, 10. Baskı, (İmaj Yayınevi), Ankara 2011, (İdare Hukuku).

GÜROĞAN, Burhan; İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970.

GÜRSOY, Bedri; Kamusal Maliye, C. II, Bütçe, (AÜSBF. Yayını), Ankara 1980.

İNEL, Nail; Türk Vergi Yargı Sistemi, (Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayın No: 1979-208), Ankara 1979.

JAKOP, Wolfgang; Abgabenordnung, (Verlag C. H. Beck), München 1991.

KANETİ, Selim; Vergi Hukuku, 2. Bası, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1989.

KARAGÖZOĞLU, Fevzi/KAZANCI, Faruk; Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara 1972.

KARAKOÇ, Yusuf; Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 2. Bası, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 77), İzmir 1997, (Delil Sistemi).

KARAKOÇ, Yusuf; Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000, (Kamu Alacakları).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Yargılaması Hukukunda Süreler, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000, (Süreler).

KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, 7. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2014, (Genel Vergi).

KARAKOÇ, Yusuf; Kamu Malları Hukukunda Ecrimisil Kurumu, (Yetkin Yayınları), Ankara 2005, (Ecrimisil Kurumu).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku), 3. Baskı, (Yetkin Yayınları), Ankara 2015, (Vergi Anlaşmazlıkları).

KARAKOÇ,  Yusuf (Ed. Recai Dönmez); Vergi Yargılaması Hukuku, 3. Baskı, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1907), Eskişehir 2015, (Vergi Yargılaması Hukuku).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Ceza Hukuku, (Yetkin Yayınları), Ankara 2016, (Vergi Ceza).

KIRBAŞ, Sadık; Vergi Hukuku, 20. Baskı, (Siyasal Kitabevi), Ankara 2015.

KIZILOT, Şükrü/KIZILOT, Zuhal; Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları,        23. Bası, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2014.

KIZILOT, Şükrü/ŞENYÜZ, Doğan/TAŞ, Metin/DÖNMEZ, Recai; Vergi Hukuku, 3. Baskı, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2008.

KOCAHANOĞLU, Osman Selim; Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuşmazlıklar, İstanbul 1982.

KOÇAK, Muhsin; Vergi-İcra Hukuku, (Seçkin Yayınları), Ankara 2011.

KRUSE, Henrich Wilhelm; Lehrbuch des Steuerrechts, Band I, Allgemeiner Teil, (C.H. Beck’sche Verlagsbuchhanlung), München 1991.

KUMRULU, Ahmet; Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, (Çoğaltma), Ankara 1989, (Yargılama).

KUNTER, Nurullah; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Baskı, (Beta Yayınları); İstanbul 1989.

KURU, Baki; İcra ve İflas Hukuku, Ankara 1983, (İcra ve İflas).

KURU, Baki; İcra ve İflas Hukukunda Menfî Tespit Davası ve İstirdat Davası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2003, (Menfî Tesbit).

KURU, Baki/BUDAK, Ali Cem; Tesbit Davaları, 2. Baskı, (Oniki Levha Yayınları), İstanbul 2010.

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder; İcra ve İflâs Hukuku,    26. Baskı, (Yetkin Yayınları), Ankara 2012.

MUTLUER, M. Kâmil; Türkiye’de Vergi Yargı Sistemi, (Eskişehir İTİA. Yayınları No: 141/87), Eskişehir 1975, (Yargı Sistemi).

MUTLUER, M. Kâmil; Vergi Genel Hukuku, 2. Baskı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), İstanbul 2008, (Vergi Genel).

MUTLUER, M. Kâmil; Vergi Hukuku, 3. Baskı, (Turhan Kitabevi), Ankara 2011, (Vergi Hukuku).

OKTAR, S. Ateş; Vergi Hukuku, 11. Baskı, (Türkmen Kitabevi), İstanbul 2016.

ONAR, Sıddık Sami; İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I, II, III, 3. Bası, İstanbul 1966.

ORHANER, Emine; Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Ankara 1997.

OYAN, Oğuz-AYDIN, Ali Rıza; Türkiye’de Maliye ve Fon Politikaları Alternatif Yönelişler, (Adım Yayıncılık), Ankara 1991.

ÖNCEL, Muallâ/ÇAĞAN, Nami; Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi,          7. Baskı, (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın No: 315), Ankara 1997.

ÖNCEL, Muallâ/KUMRULU, Ahmet/ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukuku,      24. Bası, (Turhan Kitabevi), Ankara 2015.

ÖNER, Erdoğan; Vergi Hukuku, 6. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2015.

ÖZAY, İl Han; Günışığında Yönetim, (Alfa Basım Dağıtım), İstanbul 2002, (Günışığında Yönetim).

ÖZAY, İl Han; Yargısal Korunma, 3. Baskı, (Alfa Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 1999, (Yargısal Korunma).

ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Davaları, Ankara 1988.

ÖZEKES, Muhammet; İcra İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, (Seçkin Yayınevi), Ankara 1999, (İhtiyati Haciz).

ÖZEKES, Muhammet; İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, (Adalet Yayınevi), Ankara 2009, (İlkeler).

ÖZER, İlhan; Kamu Alacaklarının Tahsili Teorisi ve Türkiye'de Uygulaması, Ankara 1979.

ÖZMEN, Selahattin; Amme Alacaklarının Tahsil-Ödeme Kılavuzu, (Beta Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 1996.

ÖZYÖRÜK, Mukbil; İdare Hukuku, İdari Yargı Ders Notları, Ankara 1977.

PARLAR, Ali/PARLAR, Aynur; Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve İflâs Suçları, (Adalet Yayınevi), Ankara 2004.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet; İcra ve İflas Hukuku, 9. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2009.

POSTACIOĞLU, İlhan E.; İcra Hukuku Esasları, 4. Bası, (İÜHF. Yayınları No. 643), İstanbul 1982.

SAYGILIOĞLU, Nevzat; Vergi Hukukunda Yorum, (MGB. APK. Yayın No: 1987/288), Ankara 1987.

SERTKAYA, A. Şahabettin/KUL, Süleyman; Tasarrufun İptali Davaları, (Adalet Yayınevi), Ankara 2016.

SONSUZOĞLU, Elif; Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç ve Alacak Olarak Faiz, 2. Baskı (Türkmen Kitabevi), İstanbul 2014.

SÖNMEZ, Nezihe; Vergi Hukuku, İzmir 1986.

SÖNMEZ, Erdal/AYAZ, Garip; Vergi Yargısı, (Vergi Dünyası’nın Ücretsiz Eki), Ankara Mart 1998, (Vergi Yargısı).

STRECK, Michael; Der Steuerstreit, (Verlag Dr. Otto Schmidt KG.), Köln 1986.

ŞENYÜZ, Doğan; Vergi Ceza Hukuku, 8. Baskı, (Ekin Kitabevi), Bursa 2015, (Vergi Ceza).

ŞENYÜZ, Doğan; Vergi Usul Hukukunda Tebligat, 2. Baskı, (Yaklaşım Yayınları), Bursa 1997, (Tebligat).

ŞENYÜZ, Doğan/YÜCE, Mehmet/GERÇEK, Adnan; Vergi Hukuku,           7. Baskı, (Ekin Kitabevi), Bursa 2016.

TAŞ, Metin; Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Yargısal Çözüm Yolları, Bursa 1997.

TIPKE, Klaus/LANG, Joachim; Steuerrecht, Ein systematischer Grundriβ, 13. Völlig überarbeitete Auflage, (Verlag Dr. Otto Schmidt KG.), Köln 1991.

TIPKE, Klaus/KRUSE, Heinrich Wilhelm; Abgabenordnung, Finanzgerichtordnung: Kommentar zur AO 1977 und FGO (ohne Steuerstrafrecht), I-III, 14. Auflage, (Verlag Dr. Otto Schmidt KG.), Köln 1991.

TOMBALOĞLU, Mustafa Lütfi; Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü, (Seçkin Yayınları), Ankara 2011.

TUNCER KAZANCI, İdil; Tasarrufun İptali Davalarında İspat, (Yetkin Yayınları), Ankara 2015.

TUNCER, Selahattin; Vergi Uygulamaları, 5. Baskı, (Okan Yayıncılık), İstanbul 1984, (Vergi Uygulamaları).

TUNCER, Selahattin; Vergi Hukuku ve Uygulaması, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2003, (Vergi Hukuku).

TUNCER, Selahattin; Vergi Hukuku ve Uygulaması, C. II, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2006, (Vergi Hukuku II).

ULUATAM, Özhan/METHİBAY, Yaşar; Vergi Hukuku, 5. Baskı, (İmaj Yayıncılık), Ankara 2001.

ÜSTÜN, Gül; İdare Hukuku Boyutuyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulamalarında Görev Sorunu, (On İki Levha Yayıncılık), İstanbul 2013.

ÜSTÜN, Ümit Süleyman; Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı, (Legal Yayıncılık), İstanbul 2013, (Rüçhan Hakkı).

ÜSTÜNDAĞ, Saim; İcra Hukukunun Esasları, 6. Bası, İstanbul 1995.

YARALI, Levent; Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2010.

YAYLA, Yıldızhan; İdare Hukuku (Beta Yayınları), İstanbul 2009.

YILDIRIM, M. Kâmil; İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, (Alfa Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 1995.

YILDIRIM, Turan/YASİN, Melikşah/KARAN, Nur/ÖZDEMİR, H. Eyüp/ ÜSTÜN, Gül/OKAY TEKİNSOY, Özge; İdare Hukuku, 2. Baskı, (Oniki Levha Yayınları), İstanbul 2011.

II. MAKALELER

AKKAN, Mine; “Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetveline Karşı Konulması,” (MİHDER, 2008/3, s. 647-676).

AKKAYA, Mustafa; “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki Konumu”, (AÜHFD., C. 46, 1997, S. 1-4, Ankara 2000,      s. 185-208), (Vergi Sorumlusu).

AKKAYA, Mustafa; “Haksız Çıkma Zammı ve Anayasaya Uygunluğu”, (Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. II, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara 2009, s. 339-347), (Haksız Çıkma).

AKMAZ, Kemal; “Vergi Usul Kanunu’nda Özel Ödeme Zamanları ve Gecikme Faizi Uygulaması”, (Mali Pusula, Nisan 2006, S. 16, s. 58-67).

ALAN, Nuri; “İptal Davalarının Ön ve Esastan Kabul Şartları”, (Dş. Der.,     S. 50-51, 1983, s. 22-50).

ARIKAN, Vural; “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 Sayılı Kanunda İhalenin Feshi Davaları”, (İBD., C. XLIV, Temmuz-Ağustos 1970, s. 537-547).

ARSLAN, Çetin;  “Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz”, (YD., Ekim 2003, s. 504-541), (Gecikme Zammı).

ARSLAN, Çetin; “Yedieminlik Görevinin Kötüye Kullanılması Suçu İle İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Bir Kararı Üzerine İnceleme”, (Kamu Hukuku Arşivi, C. VI, S. 2, Eylül 2003, s. 177-185), (Yedieminlik).

ARSLAN, Erdoğan; “Hukuka Aykırı Tahsil Edilen Vergilerde Kanuni Faiz”, (Mali Pusula, S. 17, Mayıs 2006, s. 12-18), (Kanuni Faiz I).

ARSLAN, Erdoğan; “Hukuka Aykırı Tahsil Edilen Vergilerde Kanuni Faiz (II)”, (Mali Pusula, S. 18, Haziran 2006, s. 12-21), (Kanuni Faiz II).

ARSLAN, Mehmet; “Limited Şirket Ortaklarının 4369 Sayılı Yasa Değişikliği İle Amme Alacaklarına Karşı Sorumluluğu ve Hükmün Geriye Dönük Uygulanması Sorunu”, (Yıl: 7, S. 75, Mart 1999, s. 112-121).

ARTUN, Emine Sevcan; “Kamu İcra Hukukunda Haciz ve İhtiyatî Haciz İşlemlerine İlişkin Mahkeme Kararlarının Uygulanması”, (DEÜHFD.    C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 4535-4566).

ATAY, Tezcan; “Vergi Borçlarının Gayrimenkullerle Ödenmesi Uygulaması”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2004, S. 12, s. 72-79).

AYBOĞA, Hanifi/ASLANOĞLU, Suphi; “İcra ve İflas Karşısında Ticari Alacakların Durumu ve Muhasebe İlişkileri I”, (Yaklaşım, Yıl: 12,       S. 140, Ağustos 2004, s. 38-43), (Ticari Alacaklar I).

AYBOĞA, Hanifi/ASLANOĞLU, Suphi; “İcra ve İflas Karşısında Ticari Alacakların Durumu ve Muhasebe İlişkileri II”, (Yaklaşım, Yıl: 12,       S. 141, Eylül 2004, s. 15-21), (Ticari Alacaklar II).

AYBOĞA, Hanifi/ASLANOĞLU, Suphi; “İcra ve İflas Karşısında Ticari Alacakların Durumu ve Muhasebe İlişkileri III”, (Yaklaşım, Yıl: 12,     S. 142, Ekim 2004, s. 39-43), (Ticari Alacaklar III).

AYGÜN, Fethi; “Limited Şirket Ortaklarının Amme Alacaklarından Sorumluluk Durumları”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 143, Kasım 2004, s. 130-133), (Limited Şirket).

AYGÜN, Fethi; “Temsil Yetkisi Olmayan Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Kamu Borçlarından Sorumluluk Durumu”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 144, Aralık 2004, s. 95-99), (Temsil Yetkisi).

AYGÜN, Fethi; “Kooperatif Temsilcilerinin Amme Alacaklarından Sorumlulukları”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 203, Ağustos 2005, s. 7-11), (Kooperatif).

AYGÜN, Fethi; “Anonim Şirket Temsilciliğinden Ayrılan Kişinin Ayrılış Tarihinden Önceki ve Sonraki Şirketin Vergi Borçlarından Sorumluluğu”, (Yaklaşım, Yıl: 13,  S. 153, Eylül 2005, s. 84-88), (Anonim Şirket).

AYGÜN, Fethi; “Limited Şirket Müdürlüğü Veya Ortaklığından Ayrılan Kişinin Ayrılma Tarihinden Sonraki Şirketin Vergi Borçlarından Sorumluluğu”, (Yaklaşım, S. 157, Ocak 2006, s. 102-105), (Limited Şirket Müdürlüğü).

AYGÜN, Fethi; “Ödenmeyen Vergi Borcunun Limited Şirket Müdür ve Ortağından Nasıl Aranacağı”, (Yaklaşım, S. 160, Nisan 2006, s. 73-78), (Ödenmeyen Vergi).

AYGÜN, Fethi; “Yetkisiz Temsilcinin Anonim Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluğu”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 26, Şubat 2006, s. 61-65), (Yetkisiz Temsilci).

AYGÜN, Fethi; “Ortak ve Temsilcilerin Kooperatifin Kamu Borçlarından Sorumlulukları”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 28, Nisan 2006,      s. 113-118), (Ortak).

BAHAR, Cevdet Okan; “5479 sayılı Yasa İle 6183 Sayılı Yasa’da Yapılan Değişiklikler”, (Yaklaşım, S. 162, Haziran 2006, s. 116-118).

BAŞAR, Cemal; “Kamu İcra Hukukunun Anayasal Temeller”, (DEÜHFD.   C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 4567-4611).

BAŞBÜYÜK, İsa; “Kamu İcra Hukukunda Kamu Alacağının Tahsiline Etki Eden Suçlar (AATUHK.m.110-114)”, (DEÜHFD. C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015,           s. 4613-4631).

BAYKARA, Bekir; “Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında”, (Vergi Dünyası, S. 286, Haziran 2005, s. 57-64).

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; “Türk Vergi Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması”, (Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı: 1991, s. 129-152), (Yürütmenin Durdurulması).

BİYAN, Özgür; “Vergi Hukukunda Takas”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 27, Mart 2006, s. 25-33), (Takas).

BİYAN, Özgür; “Vergi Hukukunda Terkin Müessesesinin Esasları”, (Mali Çözüm, S. 79, Ocak-Şubat 2007, s. 75-84), (Terkin).

BOYALI, Cemal; “Vergi İncelemesi ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması”, (Yaklaşım, Yıl: 7, S. 75, Mart 1999, s. 82-89).

BOZDOĞAN, Mine Nur; “6183 sayılı Kanun Açısından Haciz Uygulamasında İstihkak İddiasının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, (Vergi Sorunları Dergisi, S.168, Eylül 2002, s. 104-122).

BULUT, Uğur; “Kamu İcra Hukukunda Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Haklarının Paraya Çevrilmesi ve Genel İcra Hukuku İle Karşılaştırılması”, (DEÜHFD. C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 4633-4670).

BÜLBÜL, Duran/ EJDER, Haydar L./ŞAHAN, Özgür; “Özel Alacak ve Kamu Alacağı Açısından Zamanaşımı”, (Vergi Sorunları Dergisi,        S. 206, Kasım 2005, s. 137-151).

BÜYÜKIŞIK, A. Pınar; “4108 Sayılı Kanunla Ana Vergi Kanunları ve AATUHK’nda Yapılan Değişiklikler”, (Vergi Dünyası, Temmuz 1995, S. 167, s. 3-58).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında Süreler II”, (Maliye Postası, Yıl: 9,       S. 176, 1 Ocak 1988, s. 37-42), (Süreler II).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında Süreler III”, (Maliye Postası, Yıl: 9,     S. 177, 15 Ocak 1988, s. 39-44), (Süreler III).

CANDAN, Turgut; “Vergi Yargısında Süreler VII”, (Maliye Postası, Yıl: 9,     S. 181, 15 Mart 1988, s. 36-41), (Süreler VII).

CANDAN, Turgut; “Ödeme Emri ve Yargı Denetimi I”, (Maliye Postası, Yıl: 9, S. 190, 1 Ağustos 1988, s. 36-41), (Ödeme Emri I).

CANDAN, Turgut; “Ödeme Emri ve Yargı Denetimi II”, (Maliye Postası, Yıl: 9, S. 191, 15 Ağustos 1988, s. 38-42), (Ödeme Emri II).

CANDAN, Turgut; “Ödeme Emri ve Yargı Denetimi III”, (Maliye Postası, Yıl: 9, S. 192, 1 Eylül 1988, s. 43-47), (Ödeme Emri III).

CANDAN, Turgut; “Ödeme Emri ve Yargı Denetimi IV”, (Maliye Postası, Yıl: 9, S. 193, 15 Eylül 1988, s. 40-45), (Ödeme Emri IV)

 CANDAN, Turgut; “Ödeme Emri ve Yargı Denetimi V”, (Maliye Postası, Yıl: 9, S. 194, 1 Ekim 1988, s. 40-45), (Ödeme Emri V).

CEYHAN, Burhan; “Teminata Bağlanan Vergi Borçlarında Gecikme Zammı Alınabilir Mi?”, (İktisat ve Maliye, C. XXVI, S. 10, Ocak 1980).

ÇAŞKURLU, Eren; “Kamu Alacaklarının Korunmasında Önemli Bir Yöntem: İptal Davası”, (Mali Pusula, S. 14, Şubat 2006, s. 76-84).

ÇEKİCİ, Nurettin; “4108 Sayılı Yasanın Tahsilâta İlişkin Hükümleri”, (Vergi Dünyası, Temmuz 1995, S. 167, s. 72-80).

ÇELİK, Binnur; “İhtiyati Hacze ve İhtiyati Tahakkuka İtirazda Vergi Mahkemesi Kararının Fonksiyonu”, (GÜİİBFD., C. 4, Yıl: 1988, S. 1-2’den Ayrıbasım, s. 233-243), (Fonksiyon).

ÇELİK, Binnur; “İptal Davası ve Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Önemi”, (Yaklaşım, Yıl: 8, S. 87, Mart 2000, s. 37-43), (İptal Davası).

ÇELİK, Binnur; “Tek Tasarrufa İki Farklı İhtiyati Haciz Uygulaması”, (Yaklaşım, Yıl: 8, S. 91, Temmuz 2000, s. 54-56), (Tek Tasarruf).

ÇİFTÇİ, Erhan; “Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Sürelerine İlişkin Özel Durumlar”, (Yaklaşım, Yıl: 5, S. 58, Ekim 1997, s. 73-75).

ÇİFTÇİ, Pınar; - “Menfaatler Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku İle Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması”, (DEÜHFD., C. 12, Özel Sayı, Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan, 2010, C. I, İzmir 2012,        s. 313-379), (Karşılaştırma).

COŞKUN KARADAĞ, Neslihan; “Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar”, (Maliye Dergisi, S. 162, Ocak-Haziran 2012, s. 238-255).

DEĞİRMENCİ, İbrahim; “Kamuya Borçlarda Alacak Haczi Uygulaması”, (Yaklaşım, S. 157, Ocak 2006, s. 138-141).

DELİDUMAN, Seyithan/ERDEM, Murat; “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun (AATUHK)’a Göre Hacizden Doğan İstihkak İddiaları”, (AÜ. Erz.HFD., C. III, S. 1, 1999, s. 297-305).

DEMİR, Hüseyin; “Limited Şirketlerin Vergi Borçlarına Karşı Müdür ve Ortakların Sorumlulukları”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 193, Ekim 2004, s. 83-87).

DEMİRBAŞ AKSÜT, Burcu; “Kamu İcra Hukuku’nda Menfaat Dengesi”, (DEÜHFD. C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 4671-4735).

DÖNMEZ, Recai; “Türk Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması”, (Anadolu Üniversitesi İİBFD., C. V, S. 1, Haziran 1987, s. 317-349), (Yürütmenin Durdurulması).

DÖNMEZ, Recai; “Vergi Yönetiminin İşlevleri Açısından Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Vergi Borçlarının Tahsiline İlişkin Bazı Sorunlar ve Öneriler”, (Anadolu Üniversitesi İİBFD., C. XIII, S. 1-2, Haziran 1997, s. 393-402), (Vergi Yönetimi).

DÖNMEZ, Recai; “Yeminli Mali Müşavirlere Mesleki Sorumlulukları Çerçevesinde İhtiyati Haciz Uygulanması Sorunu”, (Yaklaşım, Yıl: 7,        S. 76, Nisan 1999, s. 82-87), (İhtiyati Haciz Uygulanması).

DÖNMEZ, Recai; “Tecil Kurumunun Hukuki Niteliği, Unsurları ve Kamu Alacaklarının Tecilinde İdarenin Takdir Yetkisi”, (İÜ.MAMK., Prof. Dr. Sevim Görgün’e Armağan, 38. Seri, Yıl: 1996/1997, İstanbul 1998, s. 223-239), (Tecil Kurumu).

DÖNMEZ, Recai; “İcra ve İflas Hukuku İle Vergi İcra Hukukuna Göre Mal Bildiriminde Bulunmamanın Doğuracağı Sonuçların Karşılaştırılması”, (Yaklaşım, Yıl: 11, S. 129, Eylül 2003, s. 34-40), (Mal Bildirimi).

DURAN, Lütfi;  “İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararıyla Vergi Davalarının Çözümü (II)”, (Amme İdaresi Dergisi, C. 21, S. 1, Mart 1988, s. 62-77), (Vergi Davalarının Çözümü II).

ELÇİN, A. Bora; “Gayrimenkul Verilerek Vergi Borcu Ödenmesindeki Usul ve Esaslar”, (Yaklaşım, Yıl: 13, S. 146, Şubat 2005, s. 64-73).

ER, Selami; “Anayasal İlkeler Bağlamında Fazla Veya Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin İadesinde Faiz Ödenme(me)si”, (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2012, Yıl: 3, S. 9, s. 37-70).

ERDİM, Aydın; “Ödeme Emrinin İnfazı”, (Maliye Postası, Yıl: 10, S. 208,       1 Mayıs 1989, s. 35-37).

ERDÖNMEZ, Güray; “İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Amme Alacaklarının Tahsiline Etkileri”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 57, Mart/Nisan 2005, s. 135-161).

ERKAN, Fikret; “Mükelleflerin Vergi İdaresinden Alacaklarına Faiz Uygulaması ve Yargı Kararı Uyarınca İadesi Gereken Vergilerin Durumu”, (Yaklaşım, Yıl: 11, S. 129, Eylül 2003, s. 206-216).

ERTAŞ, Türker; “Kamu İcra Hukukunda Sosyal Devlet İlkesi”, (DEÜHFD. C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 4737-4783).

ESENER, Haluk; “6183 Sayılı Kanun’a Tabi Borçların Gayrimenkulle Öden­mesi”, (Mali Pusula, S. 17, Mayıs 2006, s. 66-69).

 

GÖK, Özgecan; “Kamu İcra Hukuku’nda Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Anayasaya Uygunluğu: Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri”, (DEÜHFD., C. 12, Özel Sayı, 2010, Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan, C. I, İzmir 2012, s. 381-433).

GÜMÜŞ, Erhan; “Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borçları İle İlgili Olarak Vergi İdaresinin Uygulamaları”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 201, Haziran 2005, s. 132-140).

GÜNAYDIN, Malik; “İhtiyati Haciz Esasları, Kaçakçılık ve Ağır Kusur Sayılan Fiillerde İhtiyati Haciz Uygulaması”, (Vergi Sorunları Dergisi,       S. 97, Ekim 1996, s. 49-58).

GÜNER, Tayfun; “Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu ve 6183 Sayılı Yasanın 35. Maddesi Uygulaması”, (İBD. Vergi Hukuku Özel Sayısı, Mart 2008, s. 153-160).

GÜRBÜZER, İlyas; “Danıştay’da İdari Dava Açma Süresi”,(ABD., Yıl: 1973, S. 5, s. 923-933).

GÜZEL, Bayram/SİVRİKAYA, Hamza; “Amme Borçlarını Ödemede Yeni Bir Yöntem; Gayrimenkullerin Devletçe Satın Alınması”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 141, Eylül 2004, s. 83-89).

HATİPOĞLU, Vefa; “Haksız Çıkma Zammı”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 22, Ekim 2005, s. 98-100).

İL, İlhan; “Vergi Hukukunda Tahakkuk ve Kesinleşme”, (Vergi Dünyası,     S. 105, Mayıs 1990, s. 29-35).

KARAGÖZOĞLU, H. Fevzi; “Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz”, (Mali Hukuk, Yıl: 3, S. 7, Kasım 1972, s. 17-23).

KARAKOÇ, Yusuf; “Kamu Mallarının Değerlendirilmesi Açısından Ecrimisil”, (Yusuf Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözüm Yolları, İzmir 1996, s. 21-30), (Ecrimisil).

KARAKOÇ, Yusuf; “Ecrimisil Alacaklarında Zamanaşımı”, (Yusuf Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözüm Yolları, İzmir 1996, s. 31-43), (Zamanaşımı).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Yargılaması Hukukunun İşlevleri", (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 1999, S. 129, s. 84-96), (İşlevler).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Yargılaması Hukukunda Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Süreleri”, (Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2000, S. 143,         s. 168-177), (Başvuru Süreleri).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Yargılaması Hukukunda Yargılama Usulüne İlişkin Süreler”, (Vergi Dünyası, Eylül 2000, S. 229, s. 97-102), (Yargılama Usulü).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Yargılaması Hukukunda Sürelerin Hesaplanması”, (Vergi Sorunları Dergisi, Ocak 2001, S. 148, s. 82-93), (Sürelerin Hesaplanması).

KARAKOÇ, Yusuf; “Mücbir Sebeplerin Vergi Yargılaması Hukukunda Dava Açma ve Kanun Yollarına Başvurma Sürelerine Etkisi”, (Mükellefin Dergisi, S. 101, Mayıs 2001, s. 45-52), (Mücbir Sebepler).

KARAKOÇ, Yusuf; "Kamu Alacaklarının Tahsil Aşamasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözümünde Görevli Yargı Organları", (Mükellefin Dergisi, Mayıs 2000, S. 89, s. 110-117), (Uyuşmazlıklar).

KARAKOÇ, Yusuf; "Kamu İcra Hukuku Açısından Yükümlendirme Süreci", (Mükellefin Dergisi, S. 100, Nisan 2001, s. 63-66), (Yükümlendirme Süreci).

KARAKOÇ, Yusuf; "Kamu Alacaklarının Tahsili: Kamu İcra Hukuku", (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2001, S. 153, s. 116-135), (Kamu İcra).

KARAKOÇ, Yusuf; "Kamu İcra Hukukunda Tahsilin Hukuki Niteliği (I)", (Mükellefin Dergisi, Eylül 2001, S. 105, s. 27-41), (Tahsil I).

KARAKOÇ, Yusuf; "Kamu İcra Hukukunda Tahsilin Hukuki Niteliği (II)", (Mükellefin Dergisi, Ekim 2001, S. 106, s. 125-135), (Tahsil II).

KARAKOÇ, Yusuf; “Kamu İcra Hukukunda Menkul İhalesinin Feshi/İptal Davası”, (Prof. Dr. Bilge ÖZTAN’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 1275-1293), (Menkul İhalesi).

KARAKOÇ, Yusuf; “Kamu İcra Hukukunda Menfi Tesbit Davası”, (Halûk KONURALP Anısına Armağan, C. 2, Yetkin Yayınları, Ankara 2009,   s. 219-261), (Menfi Tesbit).

KARAKOÇ, Yusuf; “Kamu İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davası”, (Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. 1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2009, s. 375-426 ), (Tasarrufun İptali).

KARAKOÇ, Yusuf; “Kamu İcra Hukukunda Gayrimenkul İhalesinin Feshi”, (Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. II, Turhan Kitabevi, Ankara 2010, s. 2811-2832), (Gayrimenkul İhalesi).

KARAKOÇ, Yusuf; “Kamu İcra Hukukunda İstihkak Davası”, (Prof. Dr. Bilge UMAR’a Armağan, DEÜHFD., C. 11, Özel Sayı, 2009, s. 1621-1656), (İstihkak Davası).

KARAKOÇ, Yusuf; “Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010 Prof. Dr. Burhan CEYHAN Anısına Armağan, C. I, İzmir 2012,    s. 3-26), (Vergi Ceza).

KARAKOÇ,  Yusuf; “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel Sayı, 2013, Prof. Dr. M. Polat SOYER’e Armağan, C. II, İzmir 2014, s. 1259-1308), (İlkeler).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Cezası Anlaşmazlıklarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim Müessesesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 3637-3739), (Cezalarda İndirim).

KAYHAN, Mehmet; “Tahsil Edilemeyen Kamu Alacaklarında Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Müteselsil Sorumluluğuna Danıştay Kararları Açısından Bakış”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Şubat 2005, S. 14, s. 198-210).

KİRAZ, Abdullah/ÖZDEMİR, Halil İbrahim; V.U.K. ve A.A.T.U.H.K. Hükümlerine Göre Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Sorumlulukları”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 184, Ocak 2004, s. 79-85).

KOSTAKOĞLU, Cengiz; “Kamu (Amme) Alacaklarının Tahsili Yönünden İptal Davaları”, (Yasa Hukuk Dergisi, C. XIII, Eylül 1990, S. 9, s. 1229-1244).

KUMRULU, Ahmet; “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, (AÜHFD., C. XXXVI, 1979, S. 1-4, s. 147-162), (Anayasal Temeller).

KUMRULU, Ahmet; "Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım", (Prof. Dr. Akif ERGİNAY'a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1981, s. 647-668), (Vergi İcra).

KUMRULU, Ahmet; “Vergi Yargısında Sorunlar”, (Çeşitli Açılardan Vergi Sorunları, VI. Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayıs 1990 Lara-Antalya, Ankara 1990, s. 119-136), (Sorunlar).

KUMRULU, Ahmet; “Türkiye’de Vergi Yargısının İşlevi ve Hukuk Düzenine Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme”, (II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi – İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri, Ankara 10-14 Mayıs 1993, Ankara 1993, s. 231-240), (Vergi Yargısının İşlevi);

KUTADGU, M. Cevdet; “Danıştay’da Açılan Davada Yürütmenin Ertelenmesi İsteğinde Bulunulmuş Olmasının Bu Hususta Verilecek Karara Kadar Tahsilatı Durdurup Durdurmayacağı”, (İktisat ve Maliye,         C. XIII, No: 4, 1966, s. 156-158).

KÜÇÜK, Şaban; “Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Nedir? Ceza Mı, Paranın Zaman Değeri Mi?”, (Yaklaşım, Yıl: 13, S. 145, Ocak 2005, s. 57-61).

KÜÇÜKTOP, Sema/KÜÇÜKTOP, Muzaffer; “Vergi Hukukunda Tahakkuk ve Kesinleşme”, (Vergi Dünyası, S. 177, Mayıs 1996, s. 102-111).

MAÇ, Mehmet; “Vergi Alacağının, Cezayı, Gecikme Faizini veya Zammını Önlemesi Yahut Durdurması”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 16, Nisan 2005, s. 7-14).

NARTER, Recep; “6183 sayılı Kanuna Göre Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalarda Dava Nedenleri”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 84, Eylül 1995, s. 103-115).

ÖNCEL, Muallâ; “Türk Vergi Hukukunda Takas”, (AÜHFD., C. XXXV, 1978, S. 1-4, -Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan-, s. 9-15), (Takas).

ÖNCEL, Muallâ; "Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk", (Fadıl Hakkı SUR'un Anısına Armağan, Ankara 1983, s. 39-55), (Sorumluluk).

ÖZBEK, Aziz; “Vergi Alacağının Kanuni Temsilcilerden Takibinde Mükerrer 35’inci Maddeden Yararlanılabilir Mi?” (Vergi Sorunları Dergisi, S.194, Kasım 2004, s. 31-39).

ÖZDEMİR, Ahmet; “Ödeme Emirlerine Karşı Dava Yolları”, (Maliye Postası, Yıl: 8, S. 173, 15 Kasım 1987, s. 61-65).

ÖZEL, Salih; “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumluluğu ve Ödeme Emri İlişkisi”, (Yaklaşım, Yıl: 13, S. 149, Mayıs 2005, s. 15-20).

ÖZEN, Muharrem; “Vergi Davasının Konusu Olarak Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Koşulu”, (Mali Hukuk, Yıl: 1992, Temmuz-Ağustos,     S. 40, s. 3-15).

ÖZEN, Murat; “Kamu Alacaklarına Yönelik Bir Ödeme Kolaylığı: Tecil Uygulaması”, (Yaklaşım, Yıl: 8, S. 91, Temmuz 2000, s. 57-67).

ÖZMEN, İsmail; ”6183 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları”, (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S. 142, 15 Mayıs 2009,   s. 45-54).

PEHLİVAN, Yafes; “Ver Gayrimenkulünü Öde Vergi Borcunu”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 27, Mart 2006, s. 34-44).

PINAR, Burak/BACAKSIZ, Pınar; “5327 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (I- Sırrın İfşası Suçu)”, (MİHDER, 2006, S. 3, s. 633-658), (Sırrın İfşası).

PINAR, Burak/BACAKSIZ, Pınar; “5327 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II- Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu)”, (MİHDER, 2006/2, S. 4, s. 943-965), (Satın Alma).

PINAR, Burak/BACAKSIZ, Pınar; “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (III-Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçları)”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2008, C.4, S.9, s.111–128), (Engel Olma).

SABAN, Nihal; “Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi’nin Bir Kararı Işığında Alter Ego Doktrini ve AATUHK. 35 ve Mük. 35 md.”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 90, Mart 1996, s. 140-151).

SAVAŞ, H. Hüseyin; “Kamu Alacaklarında İptal Davası (I)”, (Mükellefin Dergisi, S. 86, Şubat 2000, s. 82-89); (İptal Davası I).

SAVAŞ, H. Hüseyin; “Kamu Alacaklarında İptal Davası (II)”, (Mükellefin Dergisi, S. 87, Mart 2000, s. 120-129); (İptal Davası II).

SAVAŞ, H. Hüseyin; “Kamu Alacaklarında İptal Davası (III)”, (Mükellefin Dergisi, S. 88, Nisan 2000, s. 114-122); (İptal Davası III).

SEVİĞ, Veysi; “İflas-Kamu Alacağının Özel Kurallarına Göre Aranabilirliği ve Red”, (MÜİİBFD., Özel Sayı, Prof. Dr. Halil NADAROĞLU’na Armağan, Yıl: 1998, C. XIV, S. 1, s. 343-354), (Kamu Alacağı).

SEVİĞ, Veysi; “Şirket Ortağının Limited Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Takip Usulü”, (Yaklaşım, S. 163, Temmuz 2006, s. 233-235, (Şirket Ortağı).

SÖNMEZ, Erdal/AYAZ, Garip; “Vergi Yargısında Dava Açma Süresi”, (Mükellefin Dergisi, Ocak 1999, S. 73, s. 47-56), (Dava Açma Süresi I).

ŞENER, Hasan; “Ödeme Emrine İtiraz”, (Maliye Postası, Yıl: 10, S. 206, 1 Nisan 1989, s. 39-42).

ŞENGÖZ, Yunus; “Gecikme Faizi Ceza Mahiyetinde Bir Kamu Alacağı Mıdır ve Gecikme Zammına Tabi Midir?”, (Yaklaşım, Yıl: 5, S. 59, Kasım 1997, s. 77-83).

TAŞDELEN, Aziz; “Genel İcra Hukuku İle Karşılaştırmalı Kamu İcra Hukukunda Hacizde İstihkak İddiaları ve Davaları”, (AÜHFD., C. 53,     S. 2, 2004, s. 121-140).

TAYLAR, Yıldırım; “Kamu Alacakları İçin Güvence Önlemi Olarak Teminat ve Teminat-İhtiyati Haciz İlişkisinden Kaynaklanan Sorunlar” (Mali Pusula, Sayı: 48, Aralık 2008, s. 68-87).

TEKİN, Cem; “Amme Alacaklarının Korunma Hükümlerinden İptal Davasına İlişkin Usul ve Esaslar”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 167, Ağustos 2002, s. 91-99), (İptal Davası).

TEKİN, Cem; “6183 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Yapılan Haciz İşlemleri İdari Dava Konusu Yapılabilir Mi?”, (Mükellefin Dergisi, S. 121, Ocak 2003, s. 66-73), (Haciz İşlemleri).

TEKİN, Cem; “Amme Alacağının Tahsil Aşamasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümünde Adli Yargı Organlarının Görevli Oldukları Davalar”, (Vergi Sorunları Dergisi, Kasım 2003, S. 182, s. 84-94), (Amme Alacağı).

TEKİN, Selçuk; “Amme Alacaklarının Korunması Bağlamında Teminat”, (Mali Pusula, Mart 2006,  S. 15, s. 20-27).

TOKAT, Yakup; “Adil Vergilendirmeyi Sağlamak ve Vergi İncelemesinde Etkinlik Açısından 6183 Sayılı Yasa’nın Yeri-I”, (Yaklaşım, Yıl: 13,       S. 148, Nisan 2005, s. 47-50), (Adil Vergilendirme I).

TOKAT, Yakup; “Adil Vergilendirmeyi Sağlamak ve Vergi İncelemesinde Etkinlik Açısından 6183 Sayılı Yasa’nın Yeri-II”, (Yaklaşım, Yıl: 13,      S. 149, Mayıs 2005, s. 66-70), (Adil Vergilendirme II).

TOKAT, Yakup; “Adil Vergilendirmeyi Sağlamak ve Vergi İncelemesinde Etkinlik Açısından 6183 Sayılı Yasa’nın Yeri-III”, (Yaklaşım, Yıl: 13,        S. 150, Haziran 2005, s. 48-50), (Adil Vergilendirme III).

TUNCER, Mehmet; “İhtiyati Tahakkuk”, (Maliye Postası, Yıl: 9, S.187, 15 Haziran 1988, s. 25-28).

TÜNAL, S. Selman; “6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun Vergi Alacağının Takip ve Tahsili”, (Vergi Dünyası, S. 152, Nisan 1994, s. 107-113).

ÜRKMEZ, Murat;  “Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Vergi Borçlarından Dolayı Sorumluluğu”, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, S. 202, Şubat 2005, s. 21-24).

ÜSTÜN, Ümit Süleyman; “Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından Teminat Kurumu”, (Vergi Sorunları, Kasım 2003, S. 182, s. 146-156), (Teminat).

ÜSTÜN, Ümit Süleyman; “Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından İhtiyatî Haciz ve İhtiyatî Tahakkuk Kurumları I”, (Vergi Sorunları, Nisan 2004, S. 187, s. 154-163), (İhtiyatî Haciz I).

ÜSTÜN, Ümit Süleyman; “Kamu Alacaklarının Korunması Bakımından İhtiyatî Haciz ve İhtiyatî Tahakkuk Kurumları II”, (Vergi Sorunları, Mayıs 2004, S. 188, s. 124-129), (İhtiyatî Haciz II).

VURAL, Murat; “Mükelleflerin Vergi Borcunu Ödemesinde Yeni Bir İmkan”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 139, Temmuz 2004, s. 123-127).

YANLI, Veliye; “Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu”, (Prof.Dr. Erdoğan MOROĞLU’na 65. Yaş Günü Armağanı, İÜHF. Yayını No: 718, İstanbul 1999, s. 743-770).

YERLİKAYA, G. Kürşat; “Vergi Borcuna Mukabil ‘Hamiline Yazılı Senedin’ Teminat Olarak Gösterilmesi”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 197, Şubat 2005, s. 146-160), (Teminat).

YERLİKAYA, G. Kürşat; “Vergi Alacağında Tahsil Zamanaşımı”, (Mali Pusula, S. 17, Mayıs 2006, s. 19-15), (Tahsil Zamanaşımı).

YERLİKAYA, G. Kürşat; “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre ‘Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi”, (Mali Pusula, S. 21, Eylül 2006, s. 12-34), (Üçüncü Şahıs).

YILDIZ, Şükrü; “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu”, (Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU’na 65. Yaş Günü Armağanı, İÜHF. Yayını No: 718, İstanbul 1999, s. 771-794).

YILMAZ, Kâzım; “Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu ve Cezası”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 143, Kasım 2004, s. 185-189), (Engel Olma Suçu).

YÜZER, Dilara; “Kamu İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesi”, (DEÜHFD. C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 4843-4898).

III. ŞERHLER

AKMANSU, Mehmet; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi ve İzahları, Ankara 1954.

AYKAÇ, Kemal; Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Genel Tebliğleri, 2. Baskı, (Seçkin Kitabevi), Ankara 1976.

CANDAN, Turgut; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,     3. Baskı, (Mali Akademi Yayınları), Ankara 2014, (Amme Alacakları).

COŞKUN, Mahmut; Açıklamalı-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2013.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref/DİNÇER, Güven; İdari Yargılama Usulü, (Turhan Kitabevi), Ankara 1996.

GÜLSEVEN, Mustafa; Açıklamalı-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, (Seçkin Yayınevi), Ankara 1999.

KORAL, Tevfik; Tahsili Emval Kanunu, (Cumhuriyet Matbaası), İstanbul 1941.

MUŞUL, Timuçin; Notlu-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, (Legal Yayıncılık), İstanbul 2004.

ÖZBALCI, Yılmaz; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, (Oluş Yayıncılık), Ankara 2012, (Amme Alacakları).

ŞAMLIOĞLU, Servet/ÖZBALCI, Yılmaz; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, 2. Baskı, Ankara 1988.

ŞİMŞEK, Edip; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun Şerhi, 2. Baskı, (Alfa Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 1996.

TANCI, Muhittin/ARIKAN, Vural/YALÇINER, Polat; İzahlı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara 1970.

TURGAY, Recep; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri ve İzahları, (Hilmi Kitabevi), İstanbul 1954.

ÜNLÜ, M. Cengiz; Açıklamalı-İçtihatlı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, (Seçkin Yayınevi), Ankara 1995.

YENİCE, Kâzım/ESİN, Yüksel; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 1983.

YERLİKAYA, Gökhan Kürşat; Açıklamalı ve İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi, (Oniki Levha Yayınları), İstanbul 2012, (Şerh).

YILMAZ, Kâzım; Kamu (Amme) Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa, (Ce-Ka Yayınları), Ankara 2006 (Kamu Alacakları).

IV. KARAR DERLEMELERİ

ÇELİKKOL, Hüseyin/ÖZGENELLER, Fevzi; Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İlgili Danıştay Kararları, Ankara 1975.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay Dokuzuncu Daire Kararları, Ankara 1973.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay Yedinci Daire Kararları, I. Kitap, 1965-1976, Ankara 1977.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay Dördüncü Daire Kararları, Birinci Kitap, 1975-1979, Ankara 1989.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları, 1933-1983, Ankara 1984, (Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları).

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI; Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları III, 1973-1984, Ankara 1985, (Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları III).

GELEGEN, Taner/ÖZGENELLER, Fevzi; Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararları 1974-1976, (Ayyıldız Matbaası), Ankara 1977.

GELEGEN, Taner/KARABAĞ, O. Nuri/TAMER, Samet; Vergi Anlaşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları, Ankara 1974.

İSPİR, Ekrem/YAĞMURLU, Tahsin/ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Usul Kanunu Uygulamasına İlişkin Danıştay Kararları 1985, Ankara 1986.

İSPİR, Ekrem; Danıştay Dördüncü Daire Kararları, İstanbul 1991.

KIZILOT, Şükrü; Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Muktezalar ve Danıştay Kararları, 1979-1987, (Savaş Yayınları), Ankara 1987, (Muktezalar).

KIZILOT, Şükrü; Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 2, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1994, (Kararlar, C. 2).

KIZILOT, Şükrü; Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 3, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1996, (Kararlar, C. 3).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 4, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1998, (Kararlar, C. 4).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 6, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2002, (Kararlar, C. 6).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 7, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2005, (Kararlar, C. 7).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 8, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2008, (Kararlar, C. 8).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.