İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2019-2021 Yılları)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Şahin ÇİL
ISBN: 9786050510799
1.275,00 TL 1.500,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şahin ÇİL
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Tıpkı Basım

İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2019-2021 Yılları)
Şahin ÇİL

Son yıllarda iş hukuku büyük bir değişim ve gelişim içindedir. İlk olarak 2016 yılında faaliyete giren bölge adliye mahkemeleri ile iş hukuku bir dinamizm kazanmış, Yargıtay’ın hukuki denetiminin sınırı ve bölge adliye mahkemeleri kararları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde rolü tartışılmaya başlanmıştır. 

2018 yılında yürürlüğe giren dava şartı olarak arabuluculuk süreci ve daha yaygın bir hal alan ihtiyari arabuluculuk uygulamalarının iş yargılamasına ve maddi hukuka etkileri, çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Arabuluculuk dava şartıyla ilgili olarak Yargıtay ve bölge adliye mahkemelerinden önemli kararlar verilmiştir. 

2020 yılında etkisini gösteren koronavirüs salgını iş hukuku alanına “geçici fesih yasağı”, “tek taraflı ücretsiz izin” ve “nakdi ücret desteği” gibi kavramları dahil etmiştir. Kısa çalışma uygulaması çok ön plana çıkmış, bu arada işverenin eşit davranma borcu önem kazanmıştır. Sözü edilen yeni kurumların iş güvencesine ve tazminata esas süreye etkileri ilgili bölümlerde ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir. 

 Yine 2020 yılında Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin yeniden yapılandırılması ile Yargıtay uygulamalarında önemli bazı değişiklikler meydana gelmiş ve yeni ilke kararları alınmıştır. 

Belirtilen güncel süreçleri ayrıntılı şekilde ele alan “Yargıtay İlke Kararları” kitabının sekizinci baskısı 2021 yılında gerçekleştirilmiş ve kısa süre içinde tükenmiştir. Bu nedenle kitabın yeniden basılması ihtiyacı ortaya çıksa da, aradan geçen zaman içinde Yargıtay uygulamalarında sınırlı birkaç değişikliğe gidildiğinden farklı bir baskı yerine, tıpkıbasım gerçekleştirilmiştir.  

Yine de özelliği olan birkaç karar bilgisine önsöz de yer verilerek sınırlı bir güncelleme sağlanmıştır. İlk olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 30.09.2021 tarihinde oyçokluğuyla verilen kararda , “…vakıf üniversiteleri ile öğretim elemanları arasındaki sözleşmenin, sözleşme özgürlüğüne dayalı, kuralları tarafların serbest iradeleriyle belirlenen bir özel hukuk sözleşmesi olması nedenleriyle Üniversite ile öğretim elemanı arasındaki işçi-işveren ilişkisinden kaynaklı özel hukuka tabi bu ilişkiden doğan uyuşmazlıkların çözümünde adli yargı görevli olduğu ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesi gereği uyuşmazlığın iş mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği…” sonucuna varılmış ve böylece Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin son dönem kararları ile uyum sağlanmıştır. 

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 13.10.2021 tarihli bölge adliye mahkemeleri kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine dair kararında , “Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra anlaşma olmadığı için işe iade davası açılması durumunda, arabuluculuk dava şartının yerine getirilmemesi sebebiyle davanın usulden reddi gerektiğine”  dair hüküm kurulmuştur. Kararda, işe iade davasındaki hak düşürücü sürenin korunduğuna vurgu yapılarak, kesinleşen ret kararının tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde her iki işverene karşı arabulucuya başvurulabileceği açıklanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.11.2021 tarihli kararında  ise, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışanların 6772 sayılı Kanun kapsamında oldukları ve  ilave tediye alacağına hak kazanabilecekleri kabul edilmiştir. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER ....................................................................................... 9

YARGITAY İLKE KARARLARI ...................................................... 21

1- İŞ KANUNU’NUN KAPSAMIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................... 21

A- Sözleşmeli Personel .................................................................... 21

a- Açıklama: ............................................................................... 21

b- YargıtayKararları: .................................................................. 23

B- Kapsamdışı Personel ................................................................... 43

a- Açıklama: ............................................................................... 43

b- Yargıtay Kararları: ................................................................. 45

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ...................................... 50

C- Geçici Personel – İdari Sözleşmeli Personel .............................. 54

a- Açıklama: ............................................................................... 54

b- Yargıtay Kararları: ................................................................. 55

D- İş Sözleşmesi – Vekalet Sözleşmesi Ayrımı .............................. 62

a- Açıklama: ............................................................................... 62

b- Yargıtay Kararları: ................................................................. 63

E- Çıraklar ....................................................................................... 72

a- Açıklama: ............................................................................... 72

b- Yargıtay Kararları: ................................................................. 73

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ...................................... 78

F- Esnaf Faaliyeti............................................................................. 82

a- Açıklama: ............................................................................... 82

b- Yargıtay Kararları: ................................................................. 84

G- Deniz ve Hava Taşıma İşleri ...................................................... 89

a- Açıklama: ............................................................................... 89

b- Yargıtay Kararları: ................................................................. 89

H- Ev Hizmetleri ............................................................................. 91

a- Açıklama: ............................................................................... 91

b- Yargıtay Kararları: ................................................................. 92

İ- Sporcu,Antrenör, Teknik Direktör ............................................. 104

a- Açıklama: ............................................................................. 104

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 105

10 İçindekiler

J- Tarım İşleri ................................................................................ 111

a- Açıklama: ............................................................................. 111

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 113

K- Yönetim Kurulu Üyesi ............................................................. 123

a- Açıklama: ............................................................................. 123

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 124

L- ESER SÖZLEŞMESİ ............................................................... 130

a- Açıklama: ............................................................................. 130

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 132

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 139

M- RÜCU ...................................................................................... 142

a- Açıklama: ............................................................................. 142

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 146

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 157

2- ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DAİR İLKE KARARLARI ............................................................................. 164

A- Alt İşverenlerin Değişmesinin İşyeri DevriSayılması .............. 164

a- Açıklama: ............................................................................. 164

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 168

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 186

B- Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa ........................... 190

a- Açıklama: ............................................................................. 190

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 198

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 222

C- Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk ...................... 228

a- Açıklama: ............................................................................. 228

b- Yargıytay Kararları: ............................................................. 234

3- EŞİT DAVRANMA BORCUYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................. 252

a- Açıklama: ............................................................................. 252

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 257

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 268

4- İŞYERİ DEVRİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI ................. 272

a- Açıklama: ............................................................................. 272

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 286

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 295

5- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ...... 302

a- Açıklama: ............................................................................. 302

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 304

İçindekiler 11

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 312

6- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................. 322

A- Belirli Süreli İş İlişkisinin Unsurları ........................................ 322

a- Açıklama: ............................................................................. 322

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 327

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 349

B- Bakiye Süre Ücreti .................................................................... 353

a- Açıklama: ............................................................................. 353

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 355

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 369

C- Asgari/Azami Süreli Sözleşmeler ............................................. 374

a- Açıklama: ............................................................................. 374

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 375

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 381

7- KISMİ SÜRELİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................. 385

a- Açıklama: ............................................................................. 385

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 390

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 400

8- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................. 403

a- Açıklama: ............................................................................. 403

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 404

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 408

9- İHBAR TAZMİNATIYLA İLGİLİİLKE KARARLARI ...... 414

a- Açıklama: ............................................................................. 414

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 423

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 443

10- KÖTÜNİYET TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................. 449

a- Açıklama: ............................................................................. 449

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 451

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 457

11- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ YARGITAY İLKE KARARLARI .............................. 460

a- Açıklama: ............................................................................. 460

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 465

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 475

12 İçindekiler

12- İŞ GÜVENCESİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ............... 482

A- İş Güvencesinden Yararlanmada Ön Koşullar ......................... 482

a- Otuz İşçi Sayısı ..................................................................... 482

aa- Açıklama: ..................................................................... 482

bb- Yargıtay Kararları ........................................................ 484

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ............................ 493

b- Altı Aylık Kıdem.................................................................. 495

aa- Açıklama: ..................................................................... 495

bb- Yargıtay Kararları: ....................................................... 499

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ............................ 506

c- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışma ............................ 511

aa- Açıklama: ..................................................................... 511

bb- Yargıtay Kararları: ....................................................... 512

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ............................ 517

d- İşveren Vekili Olmama ........................................................ 520

aa- Açıklama: ..................................................................... 520

bb- Yargıtay Kararları: ....................................................... 522

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ............................ 527

e- Dava Açma Süresi ................................................................ 529

aa- Açıklama: ..................................................................... 529

bb- Yargıtay Kararları: ....................................................... 534

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ............................ 536

f- Yazılı Fesih Bildirimi Yapılmaması veya Sebep Bildirilmemesi .................................................................... 549

aa- Açıklama: ..................................................................... 549

bb- Yargıtay Kararları: ....................................................... 553

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ............................ 555

g- İşçinin Savunmasının Alınmaması ....................................... 560

aa- Açıklama: ..................................................................... 560

bb- Yargıtay Kararları: ....................................................... 563

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ............................ 570

B- İşçinin Yeterliliğine (Performans) Dayanan Fesihlerde İş Güvencesi ................................................................................ 573

a- Açıklama: ............................................................................. 573

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 577

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 581

C- İşe Başlatmama Tazminatı ........................................................ 587

a- Açıklama: ............................................................................. 587

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 594

İçindekiler 13

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 604

D- Boşta Geçen Süre Ücreti .......................................................... 616

a- Açıklama: ............................................................................. 616

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 621

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 628

13- İŞE İADE SONRASI İSTEKLERLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................. 640

a- Açıklama: ............................................................................. 640

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 644

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 660

14- İŞÇİNİN HAKLI FESHİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI . 672

A- Ücret ve Diğer Hakların Ödenmemesi ..................................... 672

a- Açıklama: ............................................................................. 672

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 679

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 700

B- Şeref ve Namusa Dokunan Sözler Söylenmesi......................... 707

a- Açıklama: ............................................................................. 707

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 708

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 711

C- İşçiye Cinsel Tacizde Bulunulması .......................................... 715

a- Açıklama: ............................................................................. 715

b- Yargıtay Kararları ................................................................ 718

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları...................................... 729

D- Çalışma Koşullarının Uygulanmaması ..................................... 732

a- Açıklama: ............................................................................. 732

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 737

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 749

E- Mobbing .................................................................................... 766

a- Açıklama: ............................................................................. 766

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 769

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ................................... 788

15- İŞVERENİN HAKLI FESHİ İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................................................................. 799

A- Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar .......................... 799

a- Açıklama: ............................................................................. 799

b- Yargıtay Kararları: ............................................................... 804

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 824

B- Hatırlatıldığı Halde Görevleri Yapmama ................................. 834

a- Açıklama: ............................................................................. 834

14 İçindekiler

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................836

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ...................................843

C- İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi................................847

a- Açıklama: .............................................................................847

b- YargıtayKararları: ................................................................850

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ....................................857

D- İşe Devamsızlık ........................................................................865

a- Açıklama: .............................................................................865

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................872

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ...................................892

E- İşyerine Zarar Verme ................................................................901

a- Açıklama: .............................................................................901

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................903

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ...................................909

F- Şeref ve Namusa Dokunan Söz veya Davranışlar.....................912

a- Açıklama: .............................................................................912

b- Yargıtay Kararları : ..............................................................914

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları : ...................................918

G- Sağlık Sebepleri........................................................................921

a- Açıklama: .............................................................................921

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................924

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ...................................927

H- Zorlayıcı Sebepler ....................................................................929

a- Açıklama: .............................................................................929

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................940

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ....................................958

I- İşçinin Göz Altına Alınması ya da Tutuklanması ......................962

a- Açıklama: .............................................................................962

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................965

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ....................................967

16-FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYLE İLGİLİ İLKEKARARLARI .............................................................................971

a- Açıklama: .............................................................................971

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................973

c- Bölge Adliye MahkemesiKararları: .....................................979

17-İŞ ARAMA İZNİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI...............983

a- Açıklama: .............................................................................983

b- Yargıtay Kararları: ...............................................................986

İçindekiler 15

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................... 993

18- ÜCRETLE İLGİLİİLKE KARARLARI ................................. 995

A- Ücretin İspatı ............................................................................ 995

a- Açıklama: ............................................................................. 995

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1003

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1021

B- Ücretin Ödenmesi ................................................................... 1024

a- Açıklama: ........................................................................... 1024

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1032

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1036

C- Ücret Alacağında Faiz ............................................................ 1038

a- Açıklama: ........................................................................... 1038

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1042

D- Ücreti Ödenmeyen İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı: ...... 1045

a- Açıklama: ........................................................................... 1045

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1051

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1054

19- FAZLA ÇALIŞMAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI ....... 1058

A- Fazla Çalışma Kavramı: ......................................................... 1058

a- Açıklama: ........................................................................... 1058

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1067

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1076

B- Fazla Çalışmanın İspatı .......................................................... 1082

a- Yazılı Delil ......................................................................... 1082

aa- Açıklama: ................................................................... 1082

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1090

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1109

b- Tanıkla İspat ....................................................................... 1111

aa- Açıklama: ................................................................... 1111

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1121

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1132

c- İmzalı Tahakkuklu Bordroların İspata Etkisi ..................... 1141

aa- Açıklama: ................................................................... 1141

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1144

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1147

d- İmzasız Tahakkuklu Bordroların İspata Etkisi ................... 1148

aa- Açıklama: ................................................................... 1148

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1150

16 İçindekiler

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1153

e- Üst Düzey Yönetici Kavramı ............................................ 1155

aa- Açıklama: ................................................................... 1155

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1158

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1166

C- Fazla Çalışma Ücreti Hesabı .................................................. 1168

a- Yüzde Elli Zamlı Hesaplama ............................................. 1168

aa- Açıklama: ................................................................... 1168

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1178

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1191

b- Tahakkuklu Bordrolarda Dönem Dışlaması/Mahsup Yöntemleri ........................................................................ 1196

aa- Açıklama: ................................................................... 1196

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1198

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1202

c- Primli Çalışmalarda Hesap ................................................. 1203

aa- Açıklama: ................................................................... 1203

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1209

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1230

d- Fazla Çalışmanın Ücrete Dahil Edildiği Hallerde Hesap ... 1240

aa- Açıklama: ................................................................... 1240

bb- Yargıtay Kararları: ..................................................... 1246

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .......................... 1266

D- Fazla Çalışma Alacağında Faiz .............................................. 1270

a- Açıklama: ........................................................................... 1270

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1272

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1275

E- Fazla Çalışma Ücretinde Zamanaşımı .................................... 1276

a- Açıklama: ........................................................................... 1276

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1280

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1288

F- Fazla Çalışma Ücretlerinden İndirim ...................................... 1289

a- Açıklama: ........................................................................... 1289

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1295

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1302

20- HAFTA TATİLİ ÜCRETİYLE İLGİLİ İLKE KARARI .... 1304

A- İşçinin Haftalık Dinlenme Hakkı............................................ 1304

a- Açıklama: ........................................................................... 1304

İçindekiler 17

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1310

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1318

B- Hafta Tatili Ücreti Hesabı .......................................................1319

a- Açıklama: ...........................................................................1319

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1321

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1323

21-BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMAYLAİLGİLİ İLKE KARARLARI ..................................................1325

a- Açıklama: ...........................................................................1325

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1328

22-MEVSİMLİK İŞLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ...............1333

a- Açıklama: ...........................................................................1333

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1335

23-YILLIK İZİN ÜCRETİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI..1341

A-Yıllık Ücretli İzin Hakkı........................................................ 1341

a- Açıklama: ...........................................................................1341

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1351

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1366

B- Yıllık İzinde İspat Yükü ve Usulü ..........................................1368

a- Açıklama: ...........................................................................1368

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1372

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1376

C- Yıllık İzin Ücreti Hesabı.........................................................1377

a- Açıklama: ...........................................................................1377

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1380

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1384

24-KONUT KAPICILARIYLA İLGİLİİLKE KARARLARI ..1388

a- Açıklama: ...........................................................................1388

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1390

25-KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI...1401

A- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesapta Süre..............1401

a- Açıklama: ...........................................................................1401

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1410

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1420

B- Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret ........................................1424

a- Açıklama: ...........................................................................1424

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1432

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1445

18 İçindekiler

C- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – İşçinin Emekliliği ........1448

a- Açıklama: ...........................................................................1448

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1453

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1468

D-Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – Kadın İşçinin Evliliği ..1469

a- Açıklama: ...........................................................................1469

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1471

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1475

E- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – İşçinin Ölümü ..............1476

a- Açıklama: ...........................................................................1476

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1479

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1480

F- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – Muvazzaf Askerlik ......1482

a- Açıklama: ...........................................................................1482

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1486

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1490

G- Kıdem Tazminatı Faizi ...........................................................1502

a- Açıklama: ...........................................................................1502

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1504

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1506

H- Kıdem Tazminatı Tavanı ........................................................1507

a- Açıklama: ...........................................................................1507

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1511

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ..................................1515

26-BASIN İŞ KANUNU İLE İLGİLİİLKE KARARLARI .......1518

A- Gazeteci Kavramı ...................................................................1518

a- Açıklama: ...........................................................................1518

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1520

B- Gazetecinin Kıdem Hakkı.......................................................1523

a- Açıklama: ...........................................................................1523

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1524

C-Gazetecinin Fazla Saatlerde Çalışması ve Yüzde Beş FazlasıylaÖdeme Kuralı ........................................................................1528

a- Açıklama: ...........................................................................1528

b-Yargıtay Kararları: ..............................................................1530

D- Gazetecinin Yıllık İzin Hakkı.................................................1533

a- Açıklama: ...........................................................................1533

b- Yargıtay Kararları: .............................................................1535

İçindekiler 19

27- DENİZ İŞ KANUNUYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI ..... 1539

28- İBRANAMEYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ................... 1554

a- Açıklama: ........................................................................... 1554

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1556

29- İKALE (BOZMA SÖZLEŞMESİ) İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI ........................................................................... 1565

a- Açıklama: ........................................................................... 1565

b- YargıtayKararları: .............................................................. 1566

30- İSTİFAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI ............................ 1574

a- Açıklama: ........................................................................... 1574

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1576

31- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMIYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ..... 1585

a- Açıklama ............................................................................ 1585

b- Yargıtay Kararları: ............................................................. 1596

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: .................................. 1602

32- (YARGITAY 9. VE 22. HD BİRLEŞME SONRASI YENİ İLKE KARARLARI ................................................................ 1608

A- YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ TARAFINDAN EYLÜL 2020 TARİHİNDE YAPILAN GÖRÜŞME İLE İLKEYE BAĞLANAN HUSUSLAR................................................... 1608

B- 15.10.2020 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR .......... 1637

C- YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİNDE 05.11.2020 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR ............................ 1639

D- YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİNDE 04.01.2021 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR ........................... 1640

KAYNAKÇA ..................................................................................... 1645

KAVRAM İNDEKSİ ........................................................................ 1657

AKIN, Levent; Covid 19’un İş İlişkisine Olsası Etkileri, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 2020,C. 34, S. 3.

AKİL, Cenk/ Özler, E. Meltem: Tanıklık Beyanının Delil Değerinin Değerlendirilmesi Hakkında Bir İnceleme (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.02.2015 gün ve 2013/1462E.,2015/869K.Kararının Değer lendirilmesi).https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/980837.

AKYİĞİT, Ercan: Türk İş Hukukunda İş Güvencesi, Ankara 2007.

AKYİĞİT, Ercan: Ücreti Geciken İşçinin Çalışmaktan Kaçınması, Legal İSGHD s. 5.

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi?, Tühis Kasım 1999/Şubat 2000.

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000.

ALP, Mustafa: Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yargıtay Tarafından Resen Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüştürülmesi, Prof Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, İstanbul 2019.

ALP, Mustafa: Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2006, Ankara 2009.

ALP, Mustafa: İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesi) Geçerlilik Koşulları, Legal İHSGHD 2008, S. 17.

ALP, Mustafa: Tele Çalışma( Uzaktan Çalışma) Prof Dr. Sarper Süzek’e Armağan, I İstanbul 2011.

ALPAGUT, Gülsevil: 4857 sayılı İş Yasası ile Alt İşveren Kurumundaki Yeni Yapılanma, Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Bakışı, İntes, Ankara 2004.

1646 Kaynakça

ALPAGUT, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü mevcut mudur? Sicil, sayı 4.

ALPAGUT, Gülsevil: Mesleki Anlamda Geçici İş İlikisi, Sınırlamadan Teşvike, Prof Dr. A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.

ALPAGUT, Gülsevil: İşyerinde Kamera Gözetlemesi ve AHİM Kararları ile Tespit Edilen Esaslar, Prof Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, İstanbul 2019.

ALPAGUT, Gülsevil: Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesinin Devri,Sona Ermesi, Rekabet Yasağı, Cezai Şart ve İbranameye İlişkin Hükümleri, Legal İHD2011/31.

ANLAMA, Adil: İşçinin Ücretinin Düşürülmesi, Ankara 2020.

ASTARLI, Muhittin; İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Ankara 2008.

ASTARLI, Muhittin; İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2015, İstanbul 2017.

AYDINLI, İbrahim: İşçinin kişiliğinin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ve Borçlar Kanunu Tasarısının Konuyla İlgili Maddelerinin Değerlendirilmesi, Prof Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul 2011.

AYKAÇ, B. Hande; Fesih Hakkının Eşit Davranma Borcu İle Sınırlandırılması, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II, İstanbul 2016.

BALCI/SONER/AYDOĞAN/YENER: İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Davalarda Görev ve Yetki, Ankara 2018.

BAŞTERZİ, Süleyman: İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve Düzenlenmesi, Yargıtay’ın 2009 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara 2011.

BAŞTERZİ, Süleyman: İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulama Alanı ve İstihdama Etkisi, Prof Dr. A. Can, Tuncay’a Armağan İstanbul 2005

BAYCIK, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011,

BİRBEN, Erhan: İşçinin Özel Yaşamı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II, İstanbul 2016.

Kaynakça 1647

BOZKURT, Gümrükçüoğlu,Yeliz: Türk İş Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi, İstanbul 2012.

CANİKLİOĞLU, Nurşen: 4857 sayılı İş Kanununa Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği, Prof Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.

CENGİZ (Uhranoğlu),İştar: Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma, Ankara 2009.

CENGİZ, İştar: İş Sözleşmesinin Devri Halinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk, Prof Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, İstanbul 2019.

CENTEL, Tankut: Karar İncelemesi, Tekstil İşveren D. Eylül 2004.

ÇALIŞKAN, Aslı: İş Hukukunda Analık ve Ebeveyn İzinleri, İstanbul 2018.

ÇANKAYA/ ÇİL: İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, 3. Baskı, Ankara 2011.

ÇANKAYA/ÇİL: İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Bası 2, İstanbul 2009.

ÇANKAYA/GÜNAY/GÖKTAŞ: Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, 2. Baskı, Ankara 2006.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B.17, İstanbul 2004.

ÇELİK, Nuri: İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gerekleri Sebebiyle İş Sözleşmesinin işverence Feshinde Eşit Davranma Borcu, Sicil, sayı 4.

ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT: İş Hukuku Dersleri 28. Bası, İstanbul 2016.

ÇELİK/ CANİKLİOĞLU/ CANBOLAT: İş Hukuku Dersleri, 32. Bası, İstanbul 2019

ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT; İŞ Hukuku Dersleri, 33. Bası, İstanbul 2020.

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984.

ÇİL, Şahin: Yargıtay İlke Kararları, 4. Baskı, Ankara 2011.

1648 Kaynakça

ÇİL, Şahin: 6100 sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında İspat Yükü ve Deliller, Prof Dr. Berrin Ergin’e Armağan, İÜHFM, C LXXII S. 2. 2014.

ÇİL, Şahin: Çalışma Koşullarında Değişiklik ve Sonuçları, 1. Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongresi, İş Müfettişleri Derneği Yayını, Ankara 2008.

ÇİL, Şahin: Fazla Çalışma Ücretinin Temel Ücret İçinde Ödenmesi Uygulaması, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, İstanbul 2016, Cilt 1.

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, 3. Baskı, Ankara 2013.

ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güvencesi, Ankara 2018.

ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları, Ankara 2020.

ÇİL, Şahin: İşçinin İşe Başlatılmamasının Fesih Olarak Değerlendirilmesi Sorunu, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 29.

ÇİL, Şahin: Kıdem Tazminatı, Ankara 2009.

ÇİL, Şahin: Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesap Yönlerinden Hizmet Süresi, Sicil, Sayı 11.

ÇİL, Şahin: Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna Etkileri, Ankara 2020.

ÇİL, Şahin: Yargıtay İlke Kararları, 2008 - 2009 Yılları, Ankara 2009.

ÇİL, Şahin: Yargıtay İlke Kararları, 6. Baskı, Ankara 2016.

ÇİL,Şahin: İlke Kararları, 2. Baskı, Ankara 2010.

ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güvencesi, Ankara 2018.

ÇİL, Şahin: İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Cilt I, II, III, Ankara 2007.

ÇİL/KAR: İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2012.

ÇOPUROĞLU, G. Çağlar: Geçersiz Fesihlerde Tarafların Fesihten Sonra Öğrendikleri veya İşe İade Sürecindeki Kusurlu Davranışların Davaya Etkisi, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II, İstanbul 2016.

Kaynakça 1649

ÇÖĞENLİ, T. Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul 1983.

DAVRAN, Cahit: İş Kanununa ve Borçlar Kanununa göre Muvazzaf Askerliğin Hizmet Akdine Etkisi, İBD Eylül -Ekim 1970.

DEMİRAL, Cavit,: Avrupa Adalet Divanı’nın Çalışanların Nöbette Geçen Sürelerinin de Çalışma Süresine Dahil Edilmesine Dair Kararı, Prof Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.

DURSUN, Yonca: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Korunması, Ankara 2021.

EKMEKÇİ, Ömer: 4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Yargının Durumu ve Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları Üzerine, MESS Mercek Dergisi, Ekim 2002.

EKMEKÇİ, Ömer: S.S. Kurumu Başkanlığının, İşe İade Kararları İçin Prim Belgeleri Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi Sürelerine İlişkin 4.3.2004 Tarih ve 16-330 Sayılı Genelgesi Üzerine, Legal İSGHD, sayı 7.

EKMEKÇİ, Ömer: Yargıtay’ın İşe İade Davalarına İlişkin Karalarının Değerlendirilmesi, Legal, İHSGHD Ocak – Mart 2004.

EKMEKÇİ/YİĞİT: Bireysel İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2020.

EKONOMİ, Münir: İşyerinin Bir Bölümünün Devri ve İş İlişkisin Etkisi, Esener’e Armağan Ankara 2000.

EKONOMİ, Münir: 4857 sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Kavramı, Resül Aslanköylü’ye Armağan, Kamu –İş 2004 sayı 3.

EKONOMİ, Münir: Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi, Prof Dr. Nuri Çelik’e Saygı, Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Legal, İstanbul 2008. ;

EKONOMİ, Münir: Hizmet Aktinin Devri ve İş Güvencesi, Çimento İşveren Dergisi, Mart 2003 eki.

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C.1, Ferdi İş Hukuku, B.3, İstanbul 1987.

EKONOMİ, Münir: Telafi Çalışması, Legal İSGHD, sayı 4, 2004.

1650 Kaynakça

ENGİN, Murat: Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, 1993.

ERBAŞ, C. Gökhan: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçilerin Elektronik Gözetlenmesi, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7/1. 2017.

ERDOĞAN, Canan: Kişilik Hakkı Kapsamında İşçilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi, Ankara 2017.

ERTAN, Emre: Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Edilmesi, Sicil S.34. 2015.

ESENER, Turhan: İş Hukuku, 1975.

ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara 1978, 3. Bası.

EYRENCİ /TAŞKENT/ULUCAN/BASKAN: İş Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2020.

GÖKTAŞ, Seracettin: Türk İş Hukukunda Haksız Fesih, Ankara 2020.

GÖKTAŞ, Seracettin: Basın İş Hukukunda İzin ve Dinlenme Süreleri, Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul 2006.

GÖKTAŞ, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Ankara 2008.

GÖKTAŞ/ÇİL: Açıklamalı-İçtihatlı Basın İş Kanunu, Ankara 2003.

GÜNAY, C. İlhan; İş Hukuku, Ankara 2003.

GÜNAY, C.İlhan; İş Kanunu Şerhi, Ankara 2005, Cilt 2.

GÜNAY, C. İlhan: Türk İş Hukuku Uygulamasında İş Güvencesi, Prof Dr. A. Can Tıncay’a Armağan, İstanbul 2005,

GÜVEN/AYDIN: Bireysel İş Hukuku, 1998.

GÜZEL, Ali: Alt İşveren Uygulamasında Güvencesiz Bir sisteme Doğru, Çalışma ve Toplum, 2014/4.

Kaynakça 1651

GÜZEL, Ali: İşverenin Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Aktine Etkisi, İstanbul 1987.

İLKE, Gürsel: İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Ankara 2016.

KABAKÇI, Mahmut: Kamu Hizmet Alım Sözleşmelerinin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. 1. İstanbul 2011.

KABAKÇI, Mahmut: Sözleşme Özgürlüğü ve İkale, Karar İncelemesi, Sicil Mart 2012, s. 25.

KABAKÇI, Mahmut; İş Hukuku Uygulamasında Hedef Sözleşmeleri, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II, İstanbul 2016.

KAR, Bektaş: Deniz İş Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2012.

KAR, Bektaş: İş Güvencesi ve Uygulaması, 3. Baskı, Ankara 2017.

KAR, Bektaş: İş Yargılama Usulü, Ankara 2018.

KAR, Bektaş: İş Yargılaması Usulü, 2. Bası, Ankara 2019.

KAYIRGAN, Hasan: Bireysel İş Hukukunda Zorunlu ve Zorlayıcı Nedenler, İstanbul 2019.

KILIÇOĞLU/ŞENOCAK: İş Kanunu Şerhi, İstanbul 2013.

KILIÇOĞLU/ŞENOCAK: İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı ,İstanbul 2008.

KOÇ,Sedef; İş Hukukunda Ebevenyn İzinleri, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II, İstanbul 2016.

KÖME, Akpulat, Ayşe: İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri, İstanbul 2018.

KÖSEOĞLU, A. Cengiz: İşyerinin Kapanması, Sicil, S 4. Aralık 2006.

KÖSEOĞLU; A. Cengiz: İşyerinin Kapanmasının İş Sözleşmelerine Etkisi, Doktora Tezi, İstanbul 2004.

KURT, Hasip: Performans Yönetim Sistemi, Sicil, sayı 5.

1652 Kaynakça

KÜZECİ, Elif: Kişisel Verilerin Korunması, 3. Baskı, Ankara 2019.

LEDÜN, Akdeniz, Ayşe: İş İlişkilerinde İmkansızlık, İstanbul 2018.

MANAV, Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009.

MANAV, Eda:İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Gazi Üni. HFD.C. XIX, 2015, S.2.

MERİÇ, Nedim: Türk ve Alman İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma, Legal İSGHD, 2005, Sayı 8.

MOLLAMAHMUTOĞLKU/ASTARLI/BAYSAL: İş Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2017.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: İş Hukuku, 2. bası, Ankara 2005.

MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI/ BAYSAL: Bireysel İş Hukuku , 2. Baskı, Ankara 2018.

MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI/BAYSAL: İş Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2014.

NARMANLIOĞLU, Ünal : İş Hukuku, I, Ferdi İş İlişkileri. 5. Bası, İstanbul 2014.

NARMANLIOĞLU, Ünal: Kanuni Süresinde Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Görmekten Kaçınabilme Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Özel S., 2010, s.607-633 (Basım Yılı: 2012), https://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz-12-ozel/2-ozel/3-unalnarmanlioglu.pdf .

OĞUZMAN, M. Kemal: Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul 1955

OKUR, Zeki: Türk İş Hukukunda İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Prof Dr Tankut Centel’e Armağan, İstanbul 2011.

ÖZKARACA, Ercüment: İş Sözleşmesinin Devri, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, İstanbul 2014.

Kaynakça 1653

ÖZKARACA, Ercüment: İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2008.

ÖZKARACA, Ercüment: İşyerinin Devri Halinde İşverenleri Hukuki Sorumluluğu, Kadir Has Üni., Sempozyum 4 Nisan 2009.

ÖZKARACA, Ercüment: Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi, İstanbul 2014.

ÖZKARACA, Ercüment: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı, MÜHAD, Cilt 25, Sayı 1, 2019.

POLAT, Seçkin: Performans Değerlendirme Sistemleri ve İş Kanunu, Mercek, Ekim 2006.

SAYMEN, F. Hakkı:Turk İş Hukuku, İstanbul 1954.

SENYEN-Kaplan, E. Tuncay; Bireysel İş Hukuku, 10. Baskı, Ankara, 2019.

SEVİMLİ, K. Ahmet: 4857 sayılı İş Kanununda Düzenlenen Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri, İstanbul 2019.

SEVİMLİ, K. Ahmet: İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları, İstanbul 2006.

SEVİMLİ, K.Ahmet: Türk Hukukunda Tam süreli Çalışmayı Esas Alan Mevzuat Karşısında Kısmi Süreli İş Sözleşmesi: Seçilmiş İki Sorun Üzerine Görüşler, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, İstanbul 2014.

SOYER, Polat: İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Koşulları, Kullanılması ve Hukuki Sonuçları, Prof Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. 1. İstanbul 2011.

SOYER, Polat: İşçiyi Bireysel Fesihlere Karşı Koruyan Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama Sorunları, 15.1.2005, Feshe Karşı Koruma Sokullu Toplantısı, Legal, Mayıs 2005.

SUBAŞI, İbrahim: İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Prof Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.

1654 Kaynakça

SUBAŞI, İbrahim: Türk İş Hukukunda Kapsam dışı Personel, Prof Dr. Metin Kutal’a Armağan Ankara 1998.

SUR, Melda:İş Hukuku Toplu İlişkiler; 8. Bası, Ankara 2019.

SUR, Melda: İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Prof Dr. A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.

SÜMER, H. Hadi : Karar İncelemesi, Çimento İşv. D. Mart 1994.

SÜMER, H. Hadi İş Hukuku Ankara 2019, B. 24.

SÜMER, H. Hadi: İş Hukuku Uygulamaları, 5. baskı, Konya 2015.

SÜMER, H. Hadi; Bireysel Basın İş Hukuku, Ankara 2020.

SÜMER/ KAYIRGAN : İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları, Ankara 2020.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku 9. Baskı. İstanbul 2013.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2006.

SÜZEK,Sarper: İş Hukuku, 4. Baskı , İstanbul 2008.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 12. Baskı, İstanbul 2016.

SÜZEK, Sarper:İş Hukuku, 14. Baskı, İstanbul 2017.

SÜZEK, Sarper:İş Hukuku, 16. Bası, İstanbul 2018.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2019.

SÜZEK, Sarper: İşçinin Yetersizliği veya Davranışları Sebebiyle Geçerli Fesih, Prof Dr. A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005, s. 586.

ŞAHLANAN, Fevzi: 4857 sayılı Yasanın Genel Hükümleri, Sözleşme Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesine İlişkin Hükümleri, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferans Notları, Türk- İş, 2003.

ŞAHLANAN, Fevzi: Kıdem Tazminatı Tavanının Mutlak Emrediciliği, Sicil sayıl 12. Aralık 2008.

Kaynakça 1655

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Sözleşmesinde Yer Alan Fahiş İhbar Önelleri ve Yargının Müdahalesi, Karar İncelemesi, Tekstil İşv. Aralık 2006,

TUNÇOMAĞ/CENTEL: İş Hukukunun Esasları, Bası 6, İstanbul 2013.

UÇUM, Mehmet: İşverenin Dayandığı Fesih Nedeninin Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi ve Sözleşmenin Feshinde Usul Hükümlerinin Uygulanması, Prof. Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005.

UÇUM, Mehmet: İş Güvencesinin Kapsamı, Legal Hukuk D., Mart 2003.

UÇUM, Mehmet: Yeni İş Yasası Seminer Notları, İstanbul 2003.

UGAN, Çatalkaya, Deniz: İş Hukukunda Ölçülülük İlkesi, İstanbul 2019.

UGAN, Çatalkaya, Deniz: Kişisel Yaşam Kapsamında İşçinin, İşverence “Ulaşılabilir Olmama” Hakkı Prof Dr Fevzi Şahlanan’a Armağan, C.II İstanbul 2016.

ULUCAN, Devrim: İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Prof Dr Fevzi Şahlanan’a Armağan, C.II İstanbul 2016.

ULUCAN, Devrim: Esneklik İhtiyacı ve İş Hukukunun İşçiyi Koruma İşlevi, Prof Dr. A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005,

UŞAN, Fatih: Mirasçıların Alacakları Kıdem Tazminatında Borçlanılan Askerlik Süresi Dikkate Alınabilir mi? Prof Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005

YAMAN, Rabiye: İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Hukuki Sonuçları, Prof Dr Fevzi Şahlanan’a Armağan, C.II İstanbul 2016.

YARDIMCIOĞLU, Didem: Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin İş Güvencesi Hükümleri Üzerinde Etkisi, Prof Dr Fevzi Şahlanan’a Armağan, C.II İstanbul 2016.

YENER, M. Zahid:İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında Temerrüt, Ankara 2020.

YENİSEY, K. Doğan: Hizmet Akdinin Değiştirilmesi ve Ücretsiz İzin Uygulaması, Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi, İş

1656 Kaynakça

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2002 Yılı Toplantısı, İstanbul 2002.

YEŞİLYURT, N. İrem/ Güneş, Başak: Vakıf Üniversiteleri ile Öğretim Elemanları Arasında Kurulan Çalışma İlişkisinin Nitelenmesi Sorunu, Prof Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, İstanbul 2019.

YILDIZ, Gaye, Burcu: İş Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları ve Denetimi, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II, İstanbul 2016.

YILDIZ, Gaye, Burcu: İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Ankara 2008.

YILMAZ, Ejder. HMK Şerhi, Ankara 2012.

http://www.taa.gov.tr/sayfa/-bireysel-is-hukuku-9-11-kasim-2016-ders-notlari/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar