Aile Dostu İş Hukuku Uygulamaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. Yusuf Erdem TUNÇ
ISBN: 9786050514025
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. Yusuf Erdem TUNÇ
Baskı Tarihi 2022/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 336

Dr. Yusuf Erdem TUNÇ

Aile Dostu İş Hukuku Uygulamaları

ÖNSÖZ

Aile muhtelif görüşlere göre; çökmekte, yeniden şekillenmekte ya da çeşitlenmektedir. Her halükarda ailenin parlak zamanlarda olmadığı söylenebilecektir. Çalışma ise dönüşmekte ve esnek istihdam şekilleri yaygınlaşmaktadır. Üstelik esnek istihdam şekilleri iş-aile çatışmasının hem nedeni hem de çözümü olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada geliştirilecek aile dostu iş hukuku uygulamaları iş-aile çatışmasını azaltıcı rol oynayabilecektir. Bu konunun seçilmesinde de söz konusu uygulamalara olan ihtiyacın giderek artacağı düşüncesi etkili olmuştur. Bu kapsamda çalışmanın amacı; Türk İş Hukuku’ndaki aile dostu uygulamaların uluslararası iş hukuku kaynakları ve bazı yabancı ülke hukuklarındaki düzenlemeler kapsamında incelenmesidir. Söz konusu incelemede karşılaşılan zorluklar ise düzenlemelerdeki dağınık yapı, düzenlemeler arasında karşılaştırmayı zorlaştıran farklı terim kullanımları, kapsam farklılıkları ve ülkeler arası yaklaşım farklılıklarıdır. Bu noktada tüm bu zorlukların aşılmasında düşünceleri ve eserleriyle yön gösterici olan danışman hocam Prof. Dr. Mehmet Müjdad ŞAKAR’a minnettarım. Hocamın ilgi ve nezaketi tezde karşılaştığım sorunları aşmamı mümkün kıldı. Ayrıca Çalışma Ekonomisi bölümü hocalarından, bir süre birlikte çalışabilme şansı bulduğum Doç. Dr. Aslan Tolga ÖCAL’a bana her zamanki desteğinden dolayı teşekkür ederim. Son olarak benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, benimle sevinip benimle üzülen, kendimi şanslı hissetmemi sağlayan annem Melahat TUNÇ’a sabrı ve özverisi için müteşekkirim.

Yusuf Erdem TUNÇ

İstanbul, 2022

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .................................................................................................... vii

İÇİNDEKİLER ...................................................................................... viii

KISALTMALAR .................................................................................... xii

GİRİŞ ........................................................................................................ 1

BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMANIN VE AİLENİN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM

1. ÇALIŞMA KAVRAMI ................................................................... 6

1.1. Çalışmanın Geçirdiği Dönüşümler ........................................ 10

1.1.1. Sanayileşme Öncesi Dönemde Çalışma..................... 11

1.1.2. Sanayileşme Döneminde Çalışma ............................. 15

1.1.3. Sanayileşme Sonrası Dönemde Çalışma .................... 19

1.1.3.1. Esneklik, Güvencesizlik ve Standart Dışı İstihdam Edilme Biçimleri ......................... 23

1.1.3.2. İşin Talepleri ............................................. 26

1.2. Kadınların İşgücüne Katılımı ................................................ 30

1.2.1. Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı .................. 35

2. AİLE KAVRAMI VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMLER ................... 39

2.1. Aile Kavramı ........................................................................ 40

2.2.1. Ailenin Toplumdaki İşlevi ........................................ 42

2.2.2. Ailenin Görevleri ...................................................... 42

2.2. Ailenin Geçirdiği Dönüşümler .............................................. 46

İKİNCİ BÖLÜM AİLE DOSTU UYGULAMALAR

1. İŞ-AİLE ÇATIŞMASI .................................................................. 51

1.1. İş-Aile Çatışmasına İlişkin Teoriler ...................................... 52

1.2. Çatışmanın Yönü: İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması ............................................................................. 54

1.3. Çatışmanın Özneleri ............................................................. 55

ix

1.4. İş-Aile Çatışmasının Sonuçları ............................................. 57

1.4.1. Aile ile İlgili Sonuçlar .............................................. 57

1.4.2. İş ile İlgili Sonuçlar .................................................. 58

1.4.3. Sağlıkla İlgili Sonuçları ............................................ 59

2. İŞVERENLERİN AİLE YAKLAŞIMLARI .................................. 60

2.1. Ayırma Yaklaşımı ................................................................ 61

2.2. Bütünleştirme Yaklaşımı ...................................................... 61

2.3. Hibrit Yaklaşım .................................................................... 62

3. AİLE DOSTU POLİTİKALAR KAVRAMI .................................. 63

3.1. Aile Dostu Politikalar Kavramı ............................................. 63

3.2. Benzer ve İlişkili Kavramlar ................................................. 65

4. AİLE DOSTU UYGULAMA BİÇİMLERİ ................................... 67

4.1. Esneklik Uygulamaları ......................................................... 68

4.1.1. Esnek İstihdam Biçimleri .......................................... 70

4.1.1.1. Belirli Süreli Çalışma ................................. 71

4.1.1.2. Kısmi Süreli Çalışma ................................. 73

4.1.1.3. Geçici İş İlişkisi ......................................... 75

4.1.1.4. Uzaktan Çalışma ........................................ 76

4.2. İzin Uygulamaları ................................................................. 80

4.2.1. Analık İzni ............................................................... 81

4.2.2. Babalık İzni ............................................................. 83

4.2.3. Ebeveyn İzni ............................................................ 86

4.3. Bağımlı Bakımı Uygulamaları .............................................. 88

4.3.1. Çocuk Bakımı........................................................... 90

4.3.1.1. Bireysel Çocuk Bakımı .............................. 91

4.3.1.2. Büyükanne ve Büyükbabaların Torunlarına Bakmaları .................................................. 94

4.3.1.3. Kurumsal Çocuk Bakımı ............................ 95

4.3.1.4. Çocuk Bakım Sübvansiyonu ...................... 98

4.3.1.5. İşyerinde Çocuk Bakımı ............................. 98

4.3.2. Yaşlı Bakımı .......................................................... 100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE DOSTU İŞ HUKUKU UYGULAMALARINDA ESNEK İSTİHDAM BİÇİMLERİ, İZİN DÜZENLEMELERİ VE BAĞIMLI BAKIMI

1. AİLE DOSTU İŞ HUKUKU UYGULAMALARININ HUKUKİ TEMELLERİ .............................................................................. 107

1.1. Uluslararası Antlaşmalar .................................................... 110

x

1.1.1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ............................. 113

1.1.2. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri .............. 118

1.1.3. Avrupa Konseyi Belgeleri ....................................... 120

1.1.4. Avrupa Birliği Belgeleri ......................................... 123

1.1.4.1. Avrupa Birliği Direktifleri ....................... 127

2. ESNEK İSTİHDAM BİÇİMLERİ ............................................... 131

2.1. Güvenceli Esneklik Uygulamaları....................................... 132

2.2. Kısmi Süreli Çalışma .......................................................... 134

2.2.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Kısmi Süreli Çalışma ........................................................ 140

2.2.2. Kısmi Süreli Çalışmaya İlişkin Tespit ve Öneriler ... 145

2.3. Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi ........................................ 148

2.3.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi ......................................... 152

2.3.2. Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisine İlişkin Tespit ve Öneriler ................................................... 158

2.4. Uzaktan Çalışma ................................................................ 161

2.4.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Uzaktan Çalışma .................................................................. 167

2.4.2. Uzaktan Çalışmaya İlişkin Tespit ve Öneriler .................................................................. 172

3. İZİN DÜZENLEMELERİ ........................................................... 174

3.1. Analığa Bağlı İzinler .......................................................... 175

3.1.1. Muayene İzni .......................................................... 177

3.1.1.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Muayene İzni 179

3.1.1.2. Muayene İznine İlişkin Tespit ve Öneriler 182

3.1.2. Analık İzni ............................................................. 183

3.1.2.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Analık İzni 187

3.1.2.2. Analık İznine İlişkin Tespit ve Öneriler ...... 191

3.1.3. Süt İzni ................................................................... 193

3.1.3.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Süt İzni .................................................... 197

xi

3.1.3.2. Süt İznine İlişkin Tespit ve Öneriler ................................................... 198

3.1.4. Analık İzni Sonrası Haftalık Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin (Yarım Çalışma) ..................................................... 200

3.1.5. Analık İzni Sonrası Ücretsiz İzin ............................ 203

3.2. Babaya Yönelik İzinler ....................................................... 205

3.2.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Babalık İzni ............................................................ 207

3.2.2. Babalık İznine İlişkin Tespit ve Öneriler ................. 208

3.3. Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Hakkı (Ebeveyn İzni) .................................................................... 210

3.3.1 Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Ebeveyn İzni .......................................................... 214

3.3.2. Ebeveyn İznine İlişkin Tespit ve Öneriler ............... 222

3.4. Diğer İzinler ....................................................................... 224

4. BAĞIMLI BAKIMI .................................................................... 227

4.1. Çocuk Bakım Uygulamaları ............................................... 228

4.1.1. İşverenin Emzirme Odası ve Yurt Açma Yükümlülüğü ......................................................... 229

4.1.2. Devlet Memurları İçin Çocuk Bakımevi .................. 233

4.1.3. Diğer Çocuk Bakım Uygulamaları .......................... 235

4.1.4. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Çocuk Bakımı Uygulamaları .... 237

4.1.5. Çocuk Bakımı Uygulamalarına İlişkin Tespit ve Öneriler ............................................................. 242

4.2. Yaşlı Bakımı Uygulamaları ................................................ 245

4.2.1. Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında ve Bazı Yabancı Ülke Hukuklarında Yaşlı Bakımı Uygulamaları.............................................. 249

4.2.2. Yaşlı Bakımı Uygulamalarına İlişkin Tespit ve Öneriler ............................................................. 255

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ .......................................... 257

KAYNAKÇA ......................................................................................... 275

KAYNAKÇA

Abbas, B. (2016). "Atipik Bir Çalışma Biçimi Olarak Evde Çalışma.",

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, /52

Acar, F. (2018). "Kadınların İnsan Haklarında Ulusalüstü Standartlar

ve Denetim: CEDAW Örneği Bağlamında Bazı Gözlemler.",

Şimga, H., Gökşen, F., Oder, B. E. ve Yükseker, D. (Ed.),

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler,

Mücadeleler, Kazanımlar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları:

181–189.

Acar Savran, G., Demiryontan, N. T. (2012), Kadının Görünmeyen

Emeği (2. Baskı), İstanbul: Yordam Kitap.

Acer, Y., Kaya, İ. (2020), Uluslararası Hukuk: Temel Ders Kitabı (11.

Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Adak, N. (2003). "Yaşlıların Gayri Resmi Bakıcıları: Kadın.", Aile ve

Toplum, 5/2

Adakale Demirhan, F. E., Ekonomi, M. (2005). "Türkiye’de Kadın

İşçilerle İlgili Koruyucu Yasal Düzenlemeler ve 4857 Sayılı Yeni

İş Kanunu İle Getirilen Yenilikler.", İtü Dergisi/d, 4/5: 55–67

Adkins, C. L., Premeaux, S. F. (2012). "Spending Time: The impact of

Hours Worked on Work–Family Conflict.", Journal of

Vocational Behavior, 80/2: 380–389. doi: 10.1016/j.jvb.

2011.09.003

Adorno, T. W., Horkheimer, M. (2010), Sosyolojik Açılımlar, Ankara:

BilgeSu Yayıncılık.

Advokatfirman Cederquist KB (2022), Employment Law Overview:

Sweden 2021-2022, L&E Global. https://knowledge.leglobal.org/

wp-content/uploads/sites/2/LEG-Employment-Law-Overview-

2021-2022_Sweden_27.03.21.pdf

276

Ahmad, A. (2008). "Job, Family and Individual Factors as Predictors of

Work-Family Conflict.", The Journal of Human Resource and

Adult Learning, 4/1: 57–65

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2020), 2020 Yılı Yaşlı Nüfus

İstatistik Bülteni, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2022), Engelli ve Yaşlı İstatistik

Bülteni: Mart'22, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aitken, Z., Garrett, C. C., Hewitt, B., Keogh, L., Hocking, J. S.,

Kavanagh, A. M. (2015). "The maternal health outcomes of paid

maternity leave: a systematic review.", Social Science &

Medicine, 130: 32–41. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.02.001

Akbaba, A. (2016), İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Kuşak Haklar,

İstanbul: Legal Yayıncılık.

Akbaş Tuna, A., Türkmendağ, Z. (2020). "Covid-19 Pandemi

Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma

Motivasyonunu Etkileyen Faktörler.", İşletme Araştırmaları

Dergisi, 12/3: 3246–3260. doi: 10.20491/isarder.2020.1037

Akcan, H. K. (2016). "Esneklik ve Güvencesizliğin Kaygan Zemininde

Yeni Orta Sınfın "Hareketliliği".", Sosyoloji Konferansları, 54/2:

85–114

Akıllıoğlu, T. (2002). ""Avrupa Sosyal Şartı" Üzerine Bazı

Gözlemler.", Milletlerarası Hukuku ve Milletlerarası Özel

Hukuku Bülteni, 22/1: 1–19

Aksoy, B. (2012). "Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma İlişkileri.", Ege

Akademik Bakış, 12/3: 401–414

Aksoy, M. U. (2014). "Alman Kısmi Süreli Çalışma ve Belirli Süreli İş

Sözleşmeleri Hakkında Yasa ve Çevirisi.", Canbolat, T. ve Ünal,

C. (Ed.), Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, İstanbul: Beta

Yayıncılık: 1215–1235.

Albayrak Zincirlioğlu, C. (2021). "İş Hukukunda Esneklik ve Meslek

Edinilmiş Geçici İş İlişkisi.", Süleyman Demirel Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2/40: 272–305

Albrecht, J., Björklund, A., Vroman, S. (2003). "Is There a Glass

Ceiling in Sweden?", Journal of Labor Economics, 21/1: 145–

177. doi: 10.1086/344126

277

Aletraris, L. (2010). "How Satisfied are They and Why? A Study of Job

Satisfaction, Job Rewards, Gender and Temporary Agency

Workers in Australia.", Human Relations, 63/8: 1129–1155. doi:

10.1177/0018726709354131

Alio, A. P., Lewis, C. A., Scarborough, K., Harris, K., Fiscella, K.

(2013). "A Community Perspective on the Role of Fathers During

Pregnancy: A Qualitative Study. 2013;13:60.", BMC Pregnancy

and Childbirth, 13. doi: 10.1186/1471-2393-13-60

Allen, T. D. (2001). "Family-Supportive Work Environments: The Role

of Organizational Perceptions.", Journal of Vocational Behavior,

58/3: 414–435. doi: 10.1006/jvbe.2000.1774

Allen, T. D., French, K. A., Dumani, S., Shockley, K. M. (2015).

"Meta-Analysis of Work-Family Conflict Mean Differences:

Does National Context Matter?", Journal of Vocational Behavior,

90: 90–100. doi: 10.1016/j.jvb.2015.07.006

Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S., Sutton, M. (2000).

"Consequences Associated with Work-to-Family Conflict: A

Review and Agenda for Future Research.", Journal of

Occupational Health Psychology, 5/2: 278–308. doi: 10.1037//

1076-8998.5.2.278

Allen, T. D., Russell, J. E. A. (1999). "Parental Leave of Absence:

Some Not So Family-Friendly Implications1.", Journal of

Applied Social Psychology, 29/1: 166–191

Alp, M. (2011). "Tele Çalışma (Uzaktan Çalışma).", Başterzi, S. (Ed.),

Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, İstanbul: Beta Yayıncılık:

795–854.

Alpagut, G. (2010). "Belirli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Ayrım

Yasağı ve Oransallık İlkesi.", Canbolat, T. (Ed.), Prof. Dr. Ali

Güzel'e Armağan, İstanbul: Beta Yayıncılık: 25–44.

Alper, Y. (2015). "Küreselleşme ve Küreselleşmenin Sosyal Sorunları.",

Tokol, A. ve Alper, Y. (Ed.), Sosyal Politika, Bursa: Dora:

Altuntaş, B. (2001). "Avrupa Birliği Belgelerinde Sosyal Politika.",

Toplum ve Sosyal Hizmet, 12/3: 1–12

Amstad, F. T., Meier, L. L., Fasel, U., Elfering, A., Semmer, N. K.

(2011). "A Meta-Analysis of Work–Family Conflict and Various

278

Outcomes With a Special Emphasis on Cross-Domain Versus

Matching-Domain Relations.", Journal of Occupational Health

Psychology, 16/2: 151–169. doi: 10.1037/a0022170

Andersen, S. H. (2018). "Paternity Leave and the Motherhood Penalty:

New Causal Evidence.", Journal of Marriage and Family, 80/5:

1125–1143. doi: 10.1111/jomf.12507

Anderson, P. M., Levine, P. B. (1999), Childcare and Mothers'

Employment Decisions, National Bureau of Economic Research

Anıl, E., İlkkaracan, P., Kılıç, Z., Ronge, K., Seral, G., Ülgen, T.

(2001), Pekin+5: Birleşmiş Milletler'de Kadının İnsan Hakları ve

Türkiye'nin Taahhütleri

Aries, P. (1962), Centuries of Childhood, Harmondsworth: Penguin.

Arpacı, F., Ersoy, A. F. (2007). "Kadının Çalışmasının Ailenin Yaşam

Kalitesine Etkisinin İncelenmesi.", Aile ve Toplum, 3/11: 41–50

Arslan, G. (2004). "Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (Öngörülen Haklar ve

Öngörülen Usuller).", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuasu, 62/1-2: 3–43

Arslan, Z. (2000). "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa

Yargısı: Uyum Sorunu ve Öneriler.", Anayasa Yargısı, 17

Arslan Ertürk, A. (2017a). "Kadın İşçilerin Çalışma Şartlarına İlişkin

Türk İş Mevzuatının Öngördüğü Düzenlemelere Genel Bir

Bakış.", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, 23/1: 345–369

Arslan Ertürk, A. (2017b). "Türk İş Mevzuatının Kadın İşçilere ve

Çalışma Şartlarına İlişkin Düzenlemelerine Genel Bir Bakış.",

Akgül Yılmaz, G. (Ed.), Çalışma Hayatında Kadın, İstanbul:

Marmara Reklam: 127–141.

Atar, Y. (2019), Türk Anayasa Hukuku (13. Baskı), Ankara: Seçkin

Yayıncılık.

Atchison, A. L. (2010), The Effects of Female Cabinet Ministers on

Female-Friendly Social Policy, Knoxville

Ateş, D. (2017), Uluslararası Örgütler: Devletlerin Örgütlenme Mantığı

(4. Baskı), Bursa: Dora.

279

Ayas, M. R. (1982). ""Çalışma" Kavramı Hakkında.", İslami İlimler

Enstitüsü Dergisi, /5: 79–87

Aybars, A. I. (2007). "Work–life Balance in the EU and Leave

Arrangements Across Welfare Regimes.", Industrial Relations

Journal, 38/6: 569–590. doi: 10.1111/j.1468-2338.2007.00464.x

Aybay, R. (2007). "Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki

Yeri.", TBB Dergisi, /70: 187-213

Aydemir, C., Genç, S. Y. (2011). "Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni:

Feodalizm.", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10/36: 226–241

Aydın, U. (2011). "Aile Dostu İş Hukuku Karşılaştırmalı Bir

İnceleme.", Başterzi, S. (Ed.), Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan,

İstanbul: Beta Yayıncılık: 369–395.

Aydın, U., Demirkaya, S. (2017). "Çalışma Yaşamında Aile Dostu İş

Hukuku Uygulamaları.", İş ve Hayat, 3/6: 72–104

Aydınlı, F. (2007). "Türkiye ve Almanya'daki İşletmelerde Esnek

Çalışma Modellerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma.",

Yönetim, 18/57: 67–90

Aydoğdu, C. (2012), Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’de

Esnek Çalışma Ve Kadın İstihdamına Yönelik Olarak Yapılan

Çalışmalar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Ankara

Aykaç, M. (2001), Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer

Sorunları, Bursa: Uludağ Üniversitesi.

Aykaç, M. (2002). "Avrupa Birliği Sosyal Politikası.", Aykaç, M. ve

Parlak, Z. (Ed.), Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, İstanbul:

Elif Kitapevi:

Aytaç, Ö. (2005). "Kapitalizm ve Boş Zaman.", Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/1

Aytaç, S. (2019). "Çalışma Yaşamında Kadınlar.", Dursun, S. ve Aytaç,

S. (Ed.), Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, Bursa: Ekin: 1–64.

Ayvaz Kızılgöl, Ö. (2012). "Kadınların İşgücüne Katılımın

Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz.", Doğuz Üniversitesi

Dergisi, 13/1: 88–101

Bacharach, S. B., Bamberger, P., Conley, S. (1991). "Work-Home

Conflict Among Nurses and Engineers: Mediating the Impact of

280

Role Stress on Burnout and Satisfaction at Work.", Journal of

Organizational Behavior, 12/1: 39–53. doi: 10.1002/job.

4030120104

Badinter, E. (2011), Kadınlık mı Annelik mi, İstanbul: İletişim

Yayınları.

Bailey, D. E., Kurland, N. B. (2002). "A Review of Telework Research:

Findings, New Directions, and Lessons for the Study of Modern

Work.", Journal of Organizational Behavior, 23/4: 383–400. doi:

10.1002/job.144

Balabab, B. (2018). "Postmodernizm ve İktisada Yansımaları.", İş ve

Hayat, 4/7: 138–148

Balibar, E., Wallerstein, I. (2000), Irk Ulus Sınıf: Belirsiz Kimlikler (3),

İstanbul: Metis Yayınları.

Banister, E., Kerrane, B. (2022). "Glimpses of Change? UK Fathers

Navigating Work and Care within the Context of Shared Parental

Leave.", Gender Work & Organization;: 1–16. doi: 10.1111/

gwao.12813

Barnett, R. C. (1999). "A New Work-Life Model for the Twenty-First

Century.", The ANNALS of the American Academy of Political

and Social Science, 562/1: 143–158. doi: 10.1177/0002716299

56200110

Bartlett, E. E. (2004). "The Effects of Fatherhood on the Health of Men:

A Review of the Literature.", The Journal of Men’s Health &

Gender, 1/2-3: 159–169. doi: 10.1016/j.jmhg.2004.06.004

Baskan, Ş. E. (2017). "Türk İş Hukukunda Meslek Edinilmiş Geçici İş

İlişkisi.", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21/2: 3–46

Bauman, Z. (2005), Bireyselleşmiş Toplum (1), İstanbul: Ayrıntı

Yayınları.

Bauman, Z. (2012a), Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına

Dair (2), İstanbul: Versus Kitap.

Bauman, Z. (2012b), Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup (1),

İstanbul: Habitus Yayıncılık.

Bauman, Z. (2013), Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm: Küresel Çağda

Sosyal Eşitsizlik (1), İstanbul: Say Yayınları.

281

Bauman, Z. (2015), Akışkan Modern Toplumda Kültür (1), Ankara:

Atıf Yayınları.

Bauman, Z. (2016), Cemaatler: Güvenli Olmayan Bir Dünyada

Güvenlik Arayışı, İstanbul: Say Yayınları.

Baybora, D. (2017). "Türkiye'de İşte Aile Haklarına Bakış (Son

Yapılan Değişikliklerle).", İşletme Araştırmaları Dergisi, 9/1:

221–248. doi: 10.20491/isarder.2017.243

Baycık, G. (2014). "Çalışma Sürelerinde Güvenceli Esneklik

Uygulamaları.", Canbolat, T. ve Ünal, C. (Ed.), Prof. Dr. Ali Rıza

Okur’a Armağan, İstanbul: Beta Yayıncılık: 223-262.

Bayhan, V. (2002). "Risk Toplumu.", Doğu Batı, 5/18: 188–202

Beck, U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, Londra:

Sage Publications.

Beck, U. (2000), The Brave New World of Work, Cambridge: Polity

Press.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2002), Individualization:

Institutionalized Individualism and Its Social and Political

Consequeces, London: Sage.

Becker, G. S. (1965). "A Theory of the Allocation of Time.", The

Economic Journal, 75/299: 493–517. doi: 10.2307/2228949

Bedeian, A. G., Burke, B. G., Moffett, R. G. (1988). "Outcomes of

Work-Family Conflict Among Married Male and Female

Professionals.", Journal of Management, 14/3: 475–491. doi:

10.1177/014920638801400310

Bell, D. (1988), The End of Ideology: On the Exhaustion of Political

Ideas in the Fifties, New York: Harvard University Press.

Belman, D., Golden, L. (2000). "Nonstandard and Contingent

Employment: Contrast by Job Type, Industry, and Occupation.",

Carré, F. J. (Ed.), Nonstandard work: The nature and challenges

of changing employment arrangements / edited by Francoise

Carre… [et al.], Champaign, Ill.: Industrial Relations Research

Association:

Bendason, N. (1990), Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları,

İstanbul: İletişim Yayınları.

282

Benzeval, M., Judge, K. (2001). "Income and Health: The Time

Dimension.", Social Science & Medicine, 52/9: 1371–1390. doi:

10.1016/S0277-9536(00)00244-6

Bergström, O., Storrie, D. (2003), Contingent Employment in Europe

and the United States, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Bertolini, A. (2020), Temporary Agency Workers in Italy and the UK:

The Comparative Experience of Labour Market Disadvantage,

Switzerland: Palgrave Macmillan.

Besen-Cassino, Y. (2018), The Cost of Being a Girl: Working Teens

and the Origins of the Gender Wage Gap, Philadelphia: Temple

University Press.

Beutell, N. J., Wittig-Berman, U. (1999). "Predictors of Work-Family

Conflict and Satisfaction with Family, Job, Career, and Life.",

Psychological Reports, 85: 893–903

Bilge, U., Elçioğlu, Ö., Ünalacak, M., Ünlüoğlu, İ. (2014). "Türkiye’de

Yaşlı Evde Bakım Hizmetleri.", Euras J Fam Med, 3/1: 1–8

Bilgin, A. B. (2016), Avrupa Birliği'nde İnsan Haklarının Gelişimi ve

Korunması: Tüm Yönleriyle AB İnsan Hakları Hukuku, İstanbul:

Legal Yayıncılık.

Bittman, M., Hoffmann, S., Thompson, D. (2004), Men’s Uptake of

Family-Friendly Employment Provisions, Australian

Government Department of Family and Community Services

Blanchard, O., Landier, A. (2002). "The Preserve Effects of Partial

Labour Market Reform Fixed-Term Contracts in France.", The

Economic Journal, /112: 214–244

Blank, R. M. (1989). "The Role of Part-Time Work in Women's Labor

Market Choices Over Time.", The American Economic Review,

79/2: 295–299

Blum, S., Koslowski, A., Macht, A., Moss, P. (2018), 14th International

Review of Leave Policies and Related Research 2018,

International Network on Leave Policies and Research

Blum, S., Koslowski, A., Moss, P. (2017), 13th International Review of

Leave Policies and Related Research 2017, International Network

on Leave Policies and Research

283

Bohle, P., Quinlan, M., Kennedy, D., Williamson, A. (2004). "Working

Hours, Work-Life Conflict and Health in Precarious and

"Permanent" Employment.", Rev Saude Publica, 38: 19–25

Boje, T. P., Furaker, B. (2005), Post-Industrial Labour Markets:

Profiles of North America and Scandinavia, New York:

Routledge.

Boje, T. P., Grönlund, A. (2005). "Flexibility and Employment

Insecurity.", Boje, T. P. ve Furaker, B. (Ed.), Post-Industrial

Labour Markets: Profiles of North America and Scandinavia,

New York: Routledge: 186–212.

Boles, J. S., Howard, W. G., Howard Donofrio, H. (2001). "An

Investigation Into The Inter-Relationships Of Work-Family

Conflict, Family-Work Conflict And Work Satisfaction.",

Journal of Managerial Issues, 13/3: 376–390

Boling, P. (2015), The Politics of Work–Family Policies: Comparing

Japan, France, Germany and the United States, Cambridge:

Cambridge University Press.

Bonoli, G. (2013), The Origins of Active Social Policy: Labour Market

and Childcare Polices in a Comparative Perspective, Oxford:

Oxford University Press.

Boratav, K. (2005), 1980li Yıllarda Türkiyede Sosyal Sınıflar ve

Bölüşüm (2. Baskı), Ankara: İmge Yayınları.

Bornsteln, M. H., Güngör, D. (2018). "Gelişim Biliminin Kültür ve

Çocuk Bakımı.", Bekman, S. ve Aksu-Koç, A. (Ed.), İnsan

Gelişimi, Aile ve Kültür: Farklı Bakış Açıları, İstanbul: Koç

Üniversitesi Yayınları: 103–118.

Bozkurt, M. (2020), İşverenin Eşit Davranma Borcu, Ankara: Seçkin

Yayıncılık.

Bozkurt, V. (2014), Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüşüm: Bilgi,

Ekonomi, Kültür, Bursa: Ekin Kitapevi.

Bozkurt, V. (2017), Değişen Dünyada Sosyoloji: Temeller, Kavramlar,

Kurumlar (13. Baskı), Bursa: Ekin.

Boztekin, N., Dufner, U., Sevim, S. (2014), Başka Bir Aile Anlayışı

Mümkün Mü? (1), İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği

Türkiye Temsilciliği.

284

Brannen, J. (2003). "Towards a Typology of Intergenerational

Relations: Continuities and Change in Families.", Sociological

Research Online, 8/2: 50–60. doi: 10.5153/sro.800

Bratti, M. (2003). "Labour Force Participation and Marital Fertility of

Italian Women: The Role of Education.", Journal of Population

Economics, 16/3: 525–554. doi: 10.1007/s00148-003-0142-5

Brewster, K. L., Rindfuss, R. R. (2000). "Fertility and Women's

Employment in Industrialized Nations.", Annual Review of

Sociology, 26/1: 271–296. doi: 10.1146/annurev.soc.26.1.271

Bryson, C. (2004). "The Consequences for Women in the Academic

Profession of the Widespread Use of Fixed Term Contracts.",

Gender, Work and Organization., 11/2: 187–206

Brzezinski, Z. (1982), Between Two Ages: America's Role in the

Technetronic Era, Westport Conn.: Greenwood Press.

Budd, J. W. (2011), The Thought of Work, New York: ILR Press.

Buğra, A. (1999), İktisatçılar ve İnsanlar (2. Baskı), İstanbul: İletişim

Yayınları.

Burchinal, M. R., Roberts, J. E., Riggin, R., Zeisel, S. A., Neebe, E.,

Bryant, D. (2000). "Relating Quality of Center-Based Child Care

to Early Cognitive and Language Development Longitudinally.",

Child development, 71/2: 339–357. doi: 10.1111/1467-

8624.00149

Bureau of Labour Statistics (2022), Employment Characteristics of

Families-2021, U.S Department of Labour

Byron, K. (2005). "A Meta-Analytic Review of Work–Family Conflict

and its Antecedents.", Journal of Vocational Behavior, 67/2:

169–198. doi: 10.1016/j.jvb.2004.08.009

Cabrero, G. R., Codorniu, J. M., Durana, A. A. G. de, Gallego, V. M.,

Fuentes, F. J. M. (2018), ESPN Thematic Report on Challenges

in long-term care: Spain 2018, European Social Policy Network

Caldwel, J. C. (1978). "A Theory of Fertility: From High Plateau to

Destabilization.", Population and Development Review, 4/4:

553–577

285

Campbell, A., Converse, P. E., Rodger, W. L. (1976), The Quality of

American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, New

York: Russell Sage Foundation.

Canaan, S. (2022). "Parental Leave, Household Specialization and

Children’s Well-Being.", Labour Economics, 75: 1–46. doi:

10.1016/j.labeco.2022.102127

Caniklioğlu, N. (2016). "İş Kanununun 10. Yılında Belirli Süreli İş

Sözleşmesi İle Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ve Uygulamada

Sorunlar.", Cengizoğlu, A. (Ed.), 10. Yılında 4857 Sayılı İş

Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu,

Ankara: : 159–200.

Carlson, D. L., Hanson, S., Fitzroy, A. (2016). "The Division of Child

Care, Sexual Intimacy, and Relationship Quality in Couples.",

Gender & Society, 30/3: 442–466. doi: 10.1177/089124321

5626709

Cazes, S., Hijzen, A., Saint-Martin, A. (2016), Measuring and

Assessing Job Quality: The OECD Job Quality Framework,

OECD

Cebrián, I., Moreno, G., Samek, M., Semenza, R., Toharia, L. (2003).

"Nonstandard Work in Italy and Spain: The Quest for Flexibility

at the Margin in Two Supposedly Rigid Labor Markets.",

Houseman, S. N. ve Ōsawa, M. (Ed.), Nonstandard Work in

Developed Economies: Causes and Consequences, Michigan:

W.E. Upjohn Institute for Employment Research: 89–130.

Cengiz, İ. (2009). "Kadın İşçilerin Hamilelik ve Analık Durumlarının

İş Sözleşmesine Etkisi.", Kamu-İş, 10/4: 21-53

Centel, T. (2016). "6663 sayılı Yasa’yla İş Kanunu’na Getirilen

Değişiklikler - Analık Halinin Yeniden Düzenlenmesi.", Sicil,

/35: 9–17

Centel, T., Demircioğlu, A. M. (2013), İş Hukuku (17. Baskı), İstanbul:

Beta Yayıncılık.

Cha, Y. (2010). "Reinforcing Separate Spheres: The Effect of Spousal

Overwork on Men's and Women's Employment in Dual-Earner

Households.", American Sociological Review, 75/2: 303–329.

doi: 10.1177/0003122410365307

286

Champoux, J. E. (1978). "Perceptions of Work and Nonwork.",

Sociology of Work and Occupations, 5/4: 402–422. doi:

10.1177/073088847800500402

Chanfreau, J., Gowland, S., Lancaster, Z., Poole, E., Tipping, S.,

Toomse, M. (2011), Maternity and Paternity Rights Survey and

Women Returners Survey 2009/10, Department for Work and

Pensions

Chatterji, P., Markowitz, S. (2004), Does the Length of Maternity

Leave Affect Maternal Health?, National Bureau of Economic

Research

Chevalier, A., Viitanen, T. K. (2002). "The Causality Between Female

Labour Force Participation and the Availability of Childcare.",

Applied Economics Letters, 9/14: 915–918. doi: 10.1080/

13504850210138469

China (2012), Special Rules on the Labor Protection of Female

Employees

Chomsky, N. (1997), World Orders, Old And New, Londra: Pluto

Press.

Chzhen, Y., Gromada, A., Rees, G. (2019), Are the World’s Richest

Countries Family Friendly?: Policy in the OECD and EU, United

Nations Children's Fund (UNICEF)

Cicero (2016), Yasalar Üzerine, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür

Yayınları.

Cinar, E. (1994). "Unskilled Urban Migrant Women and Disguised

Employment: Home-Working Women in Istanbul, Turkey.",

World Development, 22/3: 369–380. doi: 10.1016/0305-

750X(94)90128-7

Civan, O. E. (2018). "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Özel Politika

Gerektiren Gruplar.", Ankara Barosu Dergisi, 75/4: 203–290.

doi: 10.30915/abd.463970

Clark, S. C. (2000). "Work/Family Border Theory: A New Theory of

Work/Family Balance.", Human Relations, 53/6: 747–770

Cohen, D. (2009), Three Lectures on Post-Industrial Society,

Cambridge MA: MIT Press.

287

Coleman, M., Ganong, L. H., Warzinik, K. (2007), Family Life in 20th-

Century America, Westport Conn.: Greenwood Press.

Collins, H., Ewing, K. D., McClogan, A. (2012), Labour Law,

Cambridge: Cambridge University Press.

Con Wright, G. (2020). "Yaşlanma, Yaşlılık ve Yaşlılar: Kavramsal

Tartışmalar, Toplumsal Algılar ve Yaşlının Sosyal Statüsü.",

Cogito, 98: 120–143

Consiglio, S., Moschera, L. (2016), Temporary Work Agencies in Italy,

Cham: Springer International Publishing.

Cooper, R., Baird, M. (2009). "Australian women: Getting to

equality?", Catalyst Australia (Ed.), Sydney: Catalyst Australia:

57–67.

Cordova, E. (1986). "From Full-Time Wage Employment to Atypical

Employment: A Major Shift in the Evolution of Labor

Relations?", International Labour Review, 125/6: 641–657

Countouris, N., Deakin, S. F., Freedland, M. R., Koukiadaki, A., Prassl,

J. (2016), Report on Temporary Employment Agencies and

Temporary Agency Work, Geneva: International Labour Office.

Craig, L., Mullan, K. (2010). "Parenthood, Gender and Work-Family

Time in the United States, Australia, Italy, France, and

Denmark.", Journal of Marriage and Family, 72/5: 1344–1361.

doi: 10.1111/j.1741-3737.2010.00769.x

Croner-i (2020), Employment Law in Spain: In-depth. https://app.

croneri.co.uk/topics/employment-law-spain/indepth#WKID-

201902050956420554-75799151 (Erişim Tarhi: 18.03.22)

Cuesta, M. B., Martín, N. E. R. (2009). "Part-Time Employment: A

Comparative Analysis of Spain and the Netherlands.", European

Journal of Law and Economics, 28/3: 223–256. doi: 10. 1007/

s10657-009-9109-7

Czapanskiy, K. (1991). "Volunteers and Draftees: The Struggle for

Parental Equality.", Ucla Law Review, 38: 1411–1481

Çabuklu, Y. (2010), Postmodern Toplumdan Kesitler, İstanbul: Paloma

Yayınevi.

288

Çağatay, N., Özler, Ş. (1995). "Feminization of the Labor Force: The

Effects of Long Term Development and Structural Adjustment.",

World Development, 23/11: 1883–1894

Çağlar Gürgey, F. İ. (2019). "Annelik ve Hukuk.", Uygur, G. ve

Özdemir, N. (Ed.), Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları,

Ankara: Seçkin Yayıncılık: 369–391.

Çakırca, S. İ. (2013). "Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall

the Twain Meet?", [Annales XLV, 62: 145–192

Çalışkan, A. (2017), İş Hukukunda Analık ve Ebeveyn İzinleri, İstanbul

Çayıroğlu, T. (2019), Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Sistemi ve

Türkiye, İstanbul: Legal Yayıncılık.

Çelebi Demir, D. (2019), Karşılaştırmalı Olarak Türk ve Alman

Hukukunda Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi, Ankara: Adalet

Yayınevi.

Çelik, A. (2005). "Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Gelişimi, Kapsamı

ve Türkiye'nin Uyum Süreci-1.", Sendikal Notlar, /24: 1–22

Çelik, A. (2014). "Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Roma'dan Lizbon'a

Doğuşu, Gelişimi ve Bugünü.", Kaya, P. A. (Ed.), Uluslararası

Sosyal Politika: Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve

Güncel Gelişmeler, Ankara: Siyasal Kitapevi: 171–212.

Çelik, N., Caniklioğlu, N., Canbolat, T., Özkaraca, E. (2021), İş

Hukuku Dersleri (34. Baskı), İstanbul: Beta Yayıncılık.

Çemrek, F., Özaydın, Ö. (2019). "Okul Öncesi Eğitimde Ailelerin Kreş

Tercihleri Ve Kreşlerden Beklentileri: Eskişehir Örneği.",

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20:

559–575. doi: 10.17494/ogusbd.548532

Çetin, E. (2020), Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla Sosyal

Güvenlik Hakkı ve Etkinleştirilmesi, Ankara: Yetkin Yayınları.

Çetin, E. (2021), Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla Sosyal

Güvenlik Hakkı ve Etkinleştirilmesi (2. Baskı), Ankara: Yetkin

Yayınları.

Çetin, E. (2022). "Uzaktan Çalışma Kapsamında İşverenin İşçiyi

Koruma Borcu.", Koyuncu, N. (Ed.), Necmettin Erbakan

289

Hukukun Güncel Meseleleri; Özel Hukuk, Konya: Necmettin

Erbakan Üniversitesi Yayınları: 125-152.

Çetinkaya, E., Yıldırımalp, S. (2012). "'İnsana Yakışır İş' Bağlamında

Türkiye İşgücü Piyasasında Kadınların Durumu.", Bilgi, /24:

153–172

Çınar, E. M. (1994). "Unskilled Urban Migrant Women and Disguised

Employment: Home-working Women in İstanbul, Turkey.",

World Development, 22/3: 369–380

Çiğdem, A. (2008), Akıl ve Toplumun Özgürleşimi: Jürgen Habermas

Üzerine Bir Çalışma, İstanbul: İletişim Yayınları.

Daldal, Ş. (2010), Kuralsız Kapitalizm Batağında Emek, İstanbul: Alan

Yayıncılık.

Daldal, Ş. (2016). "Neoliberalizm, Finansallaşma ve Emek Piyasaları.",

Journal of Emerging Economies and Policy, 1: 85–104

David, P., Kakulla, B. N. (2019), 2018 Grandparents Today National

Survey: General Population, AARP

Dayıoğlu, M., Kırdar, M. G. (2010), Determinants of and Trends in

Labor Force Participation of Women in Turkey, State Planning

Organization; World Bank

Dedeoğlu, S. (2000). "Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye'de

Aile ve Kadın Emeği.", Toplum ve Bilim, /86: 139-170

Dedeoğlu, S. (2009). "Eşitlik mi Ayrımcılık mı?: Türkiye'de Sosyal

Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstihdamı.",

Çalışma ve Toplum, /2: 41–54

Dedeoğlu, S., Elveren, A. Y. (2015), 2000'ler Türkiye'sinde Sosyal

Politika ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: İmge Yayınları.

Delvaux, T., Buekens, P., Godin, I., Boutsen, M. (2001). "Barriers to

Prenatal Care in Europe.", American Journal of Preventive

Medicine, 21/1: 52–59. doi: 10.1016/S0749-3797(01)00315-4

Demiriz, S., Arpacı, F. (2016). "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının

Büyük Ebeveynleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.",

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

7/1: 707–726

290

Derdiman, R. C. (2006), Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk

Anayasa Hukuku, İstanbul: Alfa Aktüel.

Des Rivieres-Pigeon, C., Seguin, L., Goulet, L., Descarries, F. (2001).

"Unravelling the Complexities of the Relationship Between

Employment Status and Postpartcum Depressive

Symptomatology.", Women & Health, 34/2: 61–79. doi: 10.1300/

J013v34n02_05

Dex, S., Smith, C. (2002), The Nature and Pattern of Family-Friendly

Employment Policies in Britain : The Policy Press.

Di Caracciolo Torella, E., Masselot, A. (2010), Reconciling Work and

Family Life in EU Law and Policy, New York NY: Palgrave

Macmillan.

Dirlik, A. (2010), Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında 3.

Dünya Eleştirisi (2. Baskı), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi

Yayınevi.

Doğan Yenisey, K. (2005). "Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasında

Metodoloji ve Orantılılık İlkesi, S.7, 2005, 973–1003.", Legal İş

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2/7: 973–1003

Doğan Yenisey, K. (2016). "Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet

Olarak Geçici İş İlişkisi.", Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. ve Demir,

E. (Ed.), Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı: I. İş Hukuku

Uluslararası Kongresi, Ankara: Seçkin Yayıncılık: 133–171.

Dowd, D. (2008), Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir

Tarih, İstanbul: Yordam Kitap.

Dowd, N. E. (2000), Redefining Fatherhood, New York: New York

University Press.

Dreyfus, H., Kelly, S. D. (2011), All Things Shining: Reading the

Western Classics to Find Meaning in a Secular Age, New York:

Free Press.

Duben, A. (2020). "Kuşaklar ve Nüfus Yaşlanması: Aile, Devlet ve

Piyasa.", Cogito, /98: 107–119

Dubofsky, M. (2000), Hard Work: The Making of Labor History,

Chicago: University of Illinois Press.

Dulay Yangın, D. (2016), Türk İş Hukukunda Evde Çalışma, İzmir

291

Durkheim, É. (1998), The Division of Labour in Society (8. Baskı),

Basingstoke: Macmillan.

Durning, A. (1998), Ne Kadar Yeterli: Tüketim Toplumu ve Dünyanın

Geleceği : Tübitak Tema Vakfı Yayınları.

Dursun, S., İştar, E. (2014). "Kadın Çalışanların Yaşamış Oldukları İş

Aile Yaşamı Çatışmasının İş ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi.",

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, 28/3:

127–137

Dursun, Y. (2021), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında İşçinin Korunması, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Duvander, A.-Z., Viklund, I. (2020). "How Long is a Parental Leave

and for whom? An Analysis of Methodological and Policy

Dimensions of Leave Length and Division in Sweden.",

International Journal of Sociology and Social Policy, 40/5/6:

479–494. doi: 10.1108/IJSSP-06-2019-0108

Dünya Sağlık Örgütü (2006), Dünya Sağlık Örgütü Anayasası.

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf?ua

=1 (Erişim Tarhi: 29.05.20)

Ecevit, Y. (2017). "Türkiye'de Kadın Emeği ve İstihdamını Tartışmak

İçin Disiplinlerarası Bir Çerçeve.", Akgül Yılmaz, G. (Ed.),

Çalışma Hayatında Kadın, İstanbul: Marmara Reklam: 37–47.

Eckstein, Z., Wolpin, K. I. (1989). "Dynamic Labour Force

Participation of Married Women and Endogenous Work

Experience.", Thr Review of Economic Studies, 56/3: 375–390

Edwards, J. R., Rothbard, N. P. (2000). "Mechanisms Linking Work

and Family: Clarifying the Relationship Between Work and

Family Constructs.", Academy of Management Review, 25/1:

178–199

Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (2012), Modern Labor Economics:

Theory and Public Policy (11. Baskı), Boston: Pearson.

Ekmekçi, Ö. (2004). "4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici (Ödünç) İş

İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve Sona Ermesi.", Legal İş

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 1/2: 367–400

292

Ekonomi, M. (1994). "Türk İş Hukuku’nda Esnekleşme Gereği,

Çalışma Hayatında Esneklik.", Çalışma Hayatında Esneklik, :

57–79.

Ekonomi, M. (2004). "4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

Kavramı.", Kamu-İş, 7/3: 1–14

Ekonomi, M. (2008). "Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç (Geçici) İş

İlişkisi.", Uçum, M. (Ed.), Prof. Dr. Devrim Ulucan'a Armağan,

İstanbul: Legal Yayıncılık: 231–266.

Ekonomi, M. (2015). "Doğum Yapan Kadın İşçilere Verilmesi Gereken

Süt İzninin Çalışma Süresinden Sayılma Özelliği ve Hukuki

Sonuçları.", İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,

12/47: 21–48

Ekonomi, M. (2017). "Doğum veya Evlat Edinme Sonrası Çocuğun

Bakımı ve Yetiştirilmesi Amacıyla Ücretsiz İzin ve Kısmi Süreli

Çalışma Hakları.", İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dergisi, 14/53: 21–58

Elizabeth, A., Tejada-Vera, B., Farida, A., Kenneth, K. (2021),

Provisional Life Expectancy Estimates for 2020, U.S.

Department of Health and Human Services

Emirgil, B. F. (2010). "Yeni Kapitalizmde Emeği Sorunsallaştırmak:

Emeğin Maddi-Olmayan Görünümleri.", Çalışma ve Toplum, /1:

221–238

Enis, R. (2002), Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, İstanbul: Evrensel

Basım Yayın.

Erdem, M., Makaracı Başak, A. (2022), Aile Hukuku, Ankara: Seçkin

Yayıncılık.

Erdoğan Demir, S. (2016). "Yeni Emek Sistemleri: Ev-Ofis Sistemi

Üzerine Bir İnceleme.", "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan

Kaynakları Dergisi, 18/4: 39–74

Erdoğdu, S. (2013), Uluslararası Sosyal Politika, Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Yayınları.

Eren, A. (2020), Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar-Türk

Anayasa Hukuku (2. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

293

Erener Yılmaz, E. (2020). "Türk İş Hukukunda Süt İzni.", Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 26/1:

382–399. doi: 10.33433/maruhad.716525

Ertan, E., Arda Bicaz, F. (2017). "İş Hukukunda Organik Bağ

Kavramı.", Sicil, /37: 102–113

Esener, T. (1978), İş Hukuku (3. Baskı), Ankara

Esping-Andersen, G. (1999), Social Foundations of Postindustrial

Economies, New York: Oxford University Press.

Eurofound (2007), Place of Work and Working Conditions, European

Foundation for the Improvement of Living and Working

Conditions

European Commission (1981), A new Community Action Programme

on the Promotion of Equal Opportunities for Women: 1982-85,

European Commission

European Commission (2022a), Germany - Health Insurance Cash

Benefits in the Event of Illness. https://ec.europa.eu/social/ main.

jsp?catId=1111&intPageId=4550&langId=en#:~:text=This%20i

s%2070%25%20of%20your,a%20period%20of%20three%20ye

ars. (Erişim Tarhi: 16.03.22)

European Commission (2022b), National Education Systems.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/nationaldescription_

en (Erişim Tarhi: 16.03.22)

European Foundation for the Improvement of Living and Working

Conditions (2002), Quality of Work and Employment in Europe:

Issues and Challenges, European Foundation for the

Improvement of Living and Working Conditions

European Parliament (2001), Resolution on Harassment at the

Workplace, Official Journal of European Communities

European Social Partners (2006), Implemantation of the European

Framework Agreement on Telework, ETUC; UNICE/UEAPME;

CEEP. http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2006-

01429-EN.pdf (Erişim Tarhi: 23.10.21)

Eurostat (2009), Reconciliation Between Work, Private and Family

Life in the European Union, European Communities

294

Eurostat (2018), Are More Babies Born Inside or Outside Marriage?

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-

/DDN-20180416-1 (Erişim Tarhi: 30.03.20)

Eurostat (2019a), Part-Time Employment and Temporary Contracts -

Quarterly Data. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/

LFSI_PT_Q__custom_364645/default/table?lang=en (Erişim

Tarhi: 10.10.20)

Eurostat (2019b), Reconciliation of Work and Family Life-Statistics,

European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/

index.php?title=Reconciliation_of_work_and_family_

life_-_statistics (Erişim Tarhi: 10.06.21)

Eurostat (2020a), Employment and Activity by Sex and Age- Annual

Data. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_EMP

_A__custom_353058/default/table?lang=en (Erişim Tarhi:

10.08.20)

Eurostat (2020b), Harmonised Unemployment RRates (%) - Monthly

Data. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EI_LMHR

_M__custom_89629/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=9f

e2520f-0f4e-465f-b9fb-c7d5e41c81ce (Erişim Tarhi: 10.12.20)

Eurostat (2020c), Income and Living Conditions Database.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-livingconditions/

data/database (Erişim Tarhi: 16.03.22)

Eurostat (2020d), Pupils and Students Enrolled by Education Level,

Sex, Type of Institution and Intensity of Participation.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/educ_uoe_enra0

1/default/table?lang=en (Erişim Tarhi: 10.08.20)

EurWork (2013), Flexicurity. https://www.eurofound.europa.eu

/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/flexicurity

(Erişim Tarhi: 09.09.21)

Eyrenci, Ö., Taşkent, S., Ulucan, D., Baskan, E. (2020), İş Hukuku (10.

Baskı), İstanbul: Beta Yayıncılık.

Fagan, C., Norman, H., Smith, M., Menéndez, M. C. G. (2014), In

Search of Good Quality Part-Time Employment, International

Labour Office

295

Fagnani, J., Letablier, M.-T. (2004). "Work and Family Life Balance:

The Impact of the 35-Hour Laws in France.", Work, Employment

and Society, 18/3: 551–572. doi: 10.1177/0950017004045550

Federal Minister for Family Affairs (2020), Who Takes Care of

Children, Household and The Elderly, Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Federal Ministry of Justice (2020), Act on Temporary Agency Work.

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_a_g/index.html

(Erişim Tarhi: 01.10.21)

Fedlex (2022), Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/en (Erişim

Tarhi: 20.10.21)

Fein, S. B., Roe, B. (1998). "The Effect of Work Status on Initiation

and Duration of Breast-Feeding.", Am J Public Health, 88/7:

1042–1046. doi: 10.2105/ajph.88.7.1042

Felmlee, D. H. (1995). "Causes and Consequences of Women's

Employment Discontinuity, 1967-1973.", Work and Occupations

Fiksenbaum, L. M. (2014). "Supportive Work–Family Environments:

Implications for Work–Family Conflict and Well-Being.", The

International Journal of Human Resource Management, 25/5:

653–672. doi: 10.1080/09585192.2013.796314

Fine-Davis, M., Fagnani, J., Giovannini, D., Højgaard, L., Clarke, H.

(2004), Fathers and Mothers: Dilemmas of the Work-Life

Balance: A Comparative Study in Four European Countries,

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Flaschel, P., Greiner, A. (2012), Flexicurity Capitalism: Foundations,

Problems and Perspectives, New York: Oxford University Press.

Flichy Grangé Avocats (2022), Employment Law Overview: France

2021-2022

Foley, M. (2011), Saçmalıklar Çağı, İstanbul: Domingo Yayınları.

Fong, M., Lokshin, M. (2000), Child Care and Women's Labor Force

Participation in Romania, The World Bank

Ford, M. T., Heinen, B. A., Langkamer, K. L. (2007). "Work and

Family Satisfaction and Conflict: A Meta-Analysis of Cross296

Domain Relations.", The Journal of Applied Psychology, 92/1:

57–80. doi: 10.1037/0021-9010.92.1.57

Foucault, M. (2015), Büyük Kapatılma: Seçme Yazılar 3 (4. Baskı),

İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Fox, J. (2002), Chomsky ve Küreselleşme, İstanbul: Everest Yayınları.

Freeman, R. B., Schettkat, R. (2005). "Marketization of Household

Production and the EU-US Gap in Work.", Economic Policy,

20/41: 6–50. doi: 10.1111/j.1468-0327.2005.00132.x

Freud, S. (1930), Civilization and Its Discontents, Londra: Hogarth

Press.

Friedman, D. (1983), Government Initiatives to Encourage Employer-

Supported Child Care: The State and Local Perspective, Center

for Public Advocacy Research

Friedman, D. (1992). "Work and Family: The New Strategic Plan.",

Human Resource Planning, 13/2

Fromm, E. (1990), Sağlıklı Toplum (2. Baskı), İstanbul: Payel

Yayınları.

Fromm, E. (1996), Özgürlükten Kaçış (4. Baskı), İstanbul: Payel

Yayınları.

Frone, M. R. (2003). "Work-Family Balance.", Quick, J. C. ve Tetrick,

L. E. (Ed.), Handbook of Occupational Health Psychology, : 143–

162.

Frone, M. R., Russel Marcia (1992). "Antecedents and Outcomes of

Work-Family Conflict: Testing a Model of the Work-Family

Interface.", Journal of Applied Psychology, 77/1: 65–78

Frye, N. K., Breaugh, J. A. (2004). "Family-Friendly Policies,

Supervisor Support, Work-Family Conflict, Family-Work

Conflict, and Satisfaction: A Test of a Conceptual Model.",

Journal of Business and Psychology, 19/2: 197–220

FSG (2018), High Performance Flexible Work Culture: Success

Depends on Strategy and Training, Flex Strategy Group

Fudge, J. (2011). "Global Care Chains, Employment Agencies and the

Conundrum of Jurisdiction: Decent Work for Domestic Workers

297

in Canada.", Canadian Journal of Women and the Law, 23/1:

235–264

Funk, R. (2013), Ben ve Biz: Postmodern İnsanın Psikanalizi (3. Baskı),

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Fülberth, G. (2011), Kapitalizmin Kısa Tarihi (2. Baskı), İstanbul:

Yordam Kitap.

Gajendran, R. S., Harrison, D. A. (2007). "The Good, the Bad, and the

Unknown About Telecommuting: MetaAnalysis of

Psychological Mediators and Individual Consequences.", Journal

of Applied Psychology, 92/6: 1524–1541

Gardiner, H. W. (2020). "Grandparenting Across Cultures.", Ashdown,

B. K. ve Faherty, A. N. (Ed.), Parents and Caregivers Across

Cultures: Positive Development from Infancy Through

Adulthood, Cham: Springer:

Garnero, A. (2016), Are Part-Time Workers Less Productive and

Underpaid? IZA World of Labor 2016, IZA World of Labor.

https://wol.iza.org/uploads/articles/249/pdfs/are-part-timeworkers-

less-productive-and-underpaid.pdf (Erişim Tarhi:

10.06.20)

Geary, J. F. (1992). "Employment Flexibility and Human Resource

Management: The Case of Three American Electronics Plants.",

Work, Employment and Society, 6/2: 251–270

Gehlen, A. (1988), Man: His Nature and Place in the World, New York:

Columbia University Press.

Giddens, A. (1999), İleri Toplumların Sınıf Yapısı: Marksist

Yaklaşımın Eleştirisi, İstanbul: Birey Yayıncılık.

Giddens, A. (2000), Üçüncü Yol Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi

(1), İstanbul: Birey Yayıncılık.

Giddens, A. (2010), Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori: Marx,

Durkheim ve Max Weber'in Çalışmalarının Bir Analizi (2),

İstanbul: İletişim Yayınları.

Giddens, A. (2012), Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

298

Gill, T. J. (2006). "Workplace Continuity: How Risk and Technology

will Affect Facilities Strategy.", Journal of Facilities

Management, 4/2: 110–125. doi: 10.1108/14725960610651205

Gittins, D. (2012), Aile Sorgulanıyor : Pencere Yayınları.

Giuliano, P. (2010). "Ties That Matter: Cultural Norms and Family

Formation in Western Europe.", Brown, C., Eichengreen, B. ve

Reich, M. (Ed.), Labor in the Era of Globalization, Cambridge:

Cambridge University Press: 211–240.

Glaser, K., Price, D., Rive, E., Di Gessa, G., Tinker, A. (2013),

Grandparenting in Europe: Family Policy and Grandparents’ Role

in Providing Childcare, Grandparents Plus

Glass, J. L., Estes, S. B. (1997). "The Family Responsive Workplace.",

Annual Reviews Sociology, /23: 289–313

Glass, J. L., Tetsushi Fujimoto (1995). "Employer Characteristics and

the Provision of Family Responsive Policies.", Work and

Occupations, 22/4: 380–411

Glezer, H., Wolcott, I. (1997). "Work and Family Values, Preferences

and Practice, Spring/Summer, Vol. 48, pp. 27-9.", Family

Matters, 48: 1–4

Global Regulation (2021), Law on Parental Allowance and Parental

Leave. https://www.global-regulation.com/translation/germany/

385266/law-on-parental-allowance-and-parental-leave.html

(Erişim Tarhi: 27.09.21)

Goff, S. J., Mount, M. K., Jamison, R. L. (1990). "Employer Supported

Child Care, Work/Family Conflict, and Abseteeism: A Field

Study.", Personnel Psychology, 43/4: 793–809. doi: 10.1111/j.

1744-6570.1990.tb00683.x

Golden, L., Wiens-Tuers, B. (2006). "To Your Happiness? Extra Hours

of Labor Supply and Worker Well-Being.", The Journal of Socio-

Economics, 35/2: 382–397. doi: 10.1016/j.socec.2005.11.039

Gornick, J. C., Meyers, M. K. (2003), Families That Work: Policies for

Reconciling Parenthood and Employment : Russell Sage

Foundation.

299

Gortmaker, S. L. (1979). "The Effects of Prenatal Care Upon the Health

of the Newborn.", American Journal of Public Health, 69/7: 653–

660. doi: 10.2105/ajph.69.7.653

Gorz, A. (2001), Yaşadığımız Sefalet: Kurtuluş Çareleri, İstanbul:

Ayrıntı Yayınları.

Goux, D., Maurin, E., Pauchet, M. (2001). "Fixed-Term Contracts and

the Dynamics of Labour Demand.", European Economic Review,

45/3: 533–552

Gökçeoğlu Balcı, Ş. (2017). "Koruma mı Dışlama mı?: Çalışma

Mevzuatımızda Kadını Koruyucu Kimi Düzenlemelerin Kadın

İstihdamı ve AB Normları Açısından Değerlendirilmesi.",

Çalışma ve Toplum, 3/1263-1298

Göksel, İ. (2015). "Türkiye'de Kadın İşgücü: Muhafazakarlığın Rolü.",

Dedeoğlu, S. ve Elveren, A. Y. (Ed.), 2000'ler Türkiye'sinde

Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: İmge Yayınları:

147–172.

Gözler, K. (2001), Anayasa Değişikliği Gerekli Mi?: 1982 Anayasası

İçin Bir Savunma, Bursa: Ekin Kitapevi.

Gray, A. (2005). "The Changing Availability of Grandparents as Carers

and its Implications for Childcare Policy in the UK.", Journal of

Social Policy, 34/4: 557–577. doi: 10.1017/S0047279405009153

Greenhaus, J. H., Beutell, N. J. (1985). "Sources of Conflict between

Work and Family Roles.", The Academy of Management Review,

10/1: 76–88

Greenhaus, J. H., Collins, K. M., Shaw, J. D. (2003). "The Relation

Between Work–Family Balance and Quality of Life.", Journal of

Vocational Behavior, 63/3: 510–531. doi: 10.1016/S0001-

8791(02)00042-8

Gregory, T., Salomons, A., Zierahn, U. (2019), Racing With or Against

the Machine?: Evidence from Europe, IZA Institute of Labor

Economics

Grover, S. L. (1995). "Who Appreciates Family-Responsive Human

Resource Policies: The Impact of Family Friendly Policies on the

Organizational Attachment of Parents and Non-Parents.",

Personnel Psychology, 48/2: 271–288

300

Grzywacz, J. G., Marks, N. F. (2000). "Reconceptualizing the Work–

Family Interface: An Ecological Perspective on the Correlates of

Positive and Negative Spillover Between Work and Family.", 5:

1–48. doi: 10.1037/1076-8998.5.1.111

Guell, M. (2000), Fixed-Term Contracts and Unemployment: An

Efficiency Wage Analysis, Industrial Relations Section,

Princeton University

Gülmez, M. (2007). "Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına Uyum

Sağlayabilecek Miyiz?", Çalışma ve Toplum, /1: 27–52

Günay, A. (2018), Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Evde

Çalışma, İstanbul: Legal Yayıncılık.

Gündüz, A. (1990). "İktidar ve Milletlerarası Sınırları.", İstanbul

Barosu Dergisi

Güneş, B. (2018). "Uluslararası Sözleşmelerin Doğrudan

Uygulanabilirliği Bağlamında Türkiye'nin Taraf Olduğu Sendikal

Haklara İlişkin Sözleşmeler.", Doğan Yenisey, K. ve Ergüneş

Emrağ, S. (Ed.), İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar II, : 57–87.

Güran, T. (2012), İktisat Tarihi, İstanbul: Der Yayınları.

Gürkan, Ü. (1959). "Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları.", Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16/1: 131–165

Gürsel, S., Uysal, G., Acar, A. (2011), Toplumsal Değerler Kadınların

İşgücüne Katılmalarına Engel, BETAM. https://betam.

bahcesehir.edu.tr/2011/05/toplumsal-degerler-kadinlarinisgucune-

katilmalarina-engel/ (Erişim Tarhi: 03.01.20)

Gürün Karatepe, S., Arman, S. M. (2019). "Türkiye'de Eğitimli Kadın

İşsizliğinin Temel Belirleyicileri ve Mevcut İstatistiksel

Görünüm.", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 11/2: 32–47

Güvenç, B. (1979), İnsan ve Kültür (3. Baskı), İstanbul: Remzi

Kitabevi.

Güzel, A., Heper, H. (2017). "Sürekli İstihdamdan Geçici Atipik

İstihdama!.: Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi.", Çalışma ve

Toplum, /1: 11–58

301

Haas, L. (1992), Equal Parenthood and Social Policy: A Study of

Parental Leave in Sweden, New York: State University of New

York Press.

Hakim, C. (1991). "Grateful Slaves and Self-Made Women: Fact and

Fantasy in Women's Work Orientations.", European Sociological

Review, 7/2: 101–121

Hall, D. T., Richter, J. (1988). "Balancing Work Life and Home Life:

What Can Organizations Do to Help?", The Academy of

Management Executive, 2/3: 213–223

Halpern, D. F., Murphy, S. E. (2012). "From Balance to Interaction:

Why Metaphor Is Important.", Halpern, D. F. ve Murphy, S. E.

(Ed.), From Work-Family Balance to Work-Family Interaction:

Changing the Metaphor, New York: Routledge: 3–10.

Hammer, L. B., Neal, M. B., Newsom, J. T., Brockwood, K. J., Colton,

C. L. (2005). "A Longitudinal Study of the Effects of Dual-Earner

Couples' Utilization of Family-Friendly Workplace Supports on

Work and Family Outcomes.", The Journal of Applied

Psychology, 90/4: 799–810. doi: 10.1037/0021-9010.90.4.799

Hank, K., Buber, I. (2009). "Grandparents Caring for their

Grandchildren.", Journal of Family Issues, 30/1: 53–73. doi:

10.1177/0192513X08322627

Hardt, M. (1999). "Affective Labor.", boundary 2, 26/2: 89–100

Hareven, T. K. (2002), The Silk Weavers of Kyoto: Family and Work

in a Changing Traditional Industry, California: University of

California Press.

Harmers Workplace Lawyers (2022), Employment Law Overview:

Australia 2021-2022, L&E Global. https://knowledge.leglobal.

org/wp-content/uploads/sites/2/LEG-Employment-Law-

Overview-2021-2022_Australia_27.03.21.pdf (Erişim Tarhi:

03.06.21)

Harris, L. (2003). "Home‐Based Teleworking and the Employment

Relationship.", Personnel Review, 32/4: 422–437. doi:

10.1108/00483480310477515

Harvey, D. (2015a), Neoliberalizmin Kısa Tarihi (2. Baskı), İstanbul:

Sel Yayıncılık.

302

Harvey, D. (2015b), On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu, İstanbul:

Sel Yayıncılık.

Hayashi, R. (2014), Social Security in Japan, National Institute of

Population and Social Security Research

Hayden, L. C., Schiller, M., Sameroff, A., Miller, J., Keitner, G.,

Rasmussen, S. (1998). "Levels of Family Assessment: I. Family,

Marital, and Parent-Child Interaction: Hayden, L. C., Schiller,

M., Dickstein, S., Seifer, R., Sameroff, A. J., Miller, I., et al.

(1998). ., 12, 7–22.", Journal of Family Psychology, 12/1: 7–22

Heard, A. (1997), Human Rights: Chimeras in Sheep's Clothing?

https://www.sfu.ca/~aheard/intro.html (Erişim Tarhi: 13.01.21)

Heberlein, E. C., Picklesimer, A. H., Billings, D. L., Covington-Kolb,

S., Farber, N., Frongillo, E. A. (2016). "Qualitative Comparison

of Women's Perspectives on the Functions and Benefits of Group

and Individual Prenatal Care.", Journal of Midwifery & Women's

Health, 61/2: 224–234. doi: 10.1111/jmwh.12379

Hekimler, A. (2003). "Federal Almanya'da Esnek Çalışma Sürelerinin

Yasal Çerçevesi ve Çalışma Sürelerin[nin] Düzenlenmesinde

Çalışma Konseylerinin Katılım Hakları.", TÜHİS İş Hukuku ve

İktisat Dergisi: 109–122

Herlihy, D. (1970), The History of Feudalism, Londra: Palgrave

Macmillan.

Hewitt, B., Strazdins, L., Martin, B. (2017). "The Benefits of Paid

Maternity Leave for Mothers' Post-Partum Health and Wellbeing:

Evidence from an Australian Evaluation.", Social Science &

Medicine, 182: 97–105. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.04.022

Hieda, T. (2012), Political Institutions and Elderly Care Policy:

Comparative Politics of Long-Term Care in Advanced

Democracies, New York: Palgrave Macmillan.

Higgins, C., Duxbury, L., Lyons, S. (2008), Reducing Work-Life

Conflict: What Works? What Doesn't?, Health Canada

Hipp, L., Bernhardt, J., Allmendinger, J. (2015). "Institutions and the

Prevalence of Nonstandard Employment.", Socio-Economic

Review, 13/2: 351–377

303

Hobföll, S. E. (1989). "Conservation of Resources: A New Attempt at

Conceptualizing Stress.", American Psychologist, 44/3: 513–524

Hochschild, A. R. (1997), The Time Bind: When Work Becomes Home

and Home Becomes Work, New York: Henry Holt and Company.

Hodges, M. J., Budig, M. J. (2010). "Who gets the Daddy Bonus?:

Organizational Hegemonic Masculinity and the Impact of

Fatherhood on Earnings.", Gender & Society, 24/6: 717–745. doi:

10.1177/0891243210386729

Hofäcker, D., König, S. (2013). "Flexibility and Work‐Life conflict in

Times of Crisis: A Gender Perspective.", International Journal of

Sociology and Social Policy, 33/9/10: 613–635. doi:

10.1108/IJSSP-04-2013-0042

Honeycutt, Tracey L., Rosen, B. (1997). "Family Friendly Human

Resource Policies, Salary Levels, and Salient Identity as

Predictors of Organizational Attraction.", Journal of Vocational

Behavior, 50: 271–290

Hong Kong (2020), Employment Ordinance

Honig, A. S. (2002). "Choosing Childcare for Young Children.",

Bornstein, M. H. (Ed.), Handbook of Parenting Volume 5

Practical Issues in Parenting, New Jersey: Lawrence Erlbaum

Associates: 411–435.

Hopkins, T. K., Wallerstein, I. (2000), Geçiş Çağı: Dünya Sisteminin

Yörüngesi (1945-2025) (1), İstanbul: Avesta Yayınları.

Houseman, S. N. (2014), Temporary Agency Work: Temporary

Agency Work is not Generally a Stepping-Stone to Regular

Employment, IZA World of Labor. https://wol.iza.org/uploads/

articles/27/pdfs/temporary-agency-work.pdf?v=1 (Erişim Tarhi:

06.04.21)

Houston, D. M., Walmsley, J. A. (2003), Attitudes to Flexible Working

and Family Life, Bristol: The Policy Press.

Hoyman, M., Duer, H. (2004). "A Typology of Workplace Policies.",

Review of Public Personnel Administration, 24/2: 113–132. doi:

10.1177/0734371X03260845

304

HROne (2016), China Maternity Leave Policies and Regulations.

https://www.hrone.com/china-maternity-leave-policies/#prenatal

(Erişim Tarhi: 06.04.21)

Huang, Y.-H., Hammer, L. B., Neal, M. B., Perrin, N. A. (2004). "The

Relationship Between Work-to-Family Conflict and Family-to-

Work Conflict: A Longitudinal Study.", Journal of Family and

Economic Issues, 25/1: 79–100. doi: 10.1023/B:JEEI.0000016

724.76936.a1

Hüseyinli, N. (2015). "Uluslararası Sözleşmeler Işığında Aile ve

Çalışma Yaşamının Uzlaştırılması Kapsamında Ebeveyn İzninin

Uygulamadaki Yeri.", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, 23/1: 271–309

Hüseyinli, N., Özçelik Kaynak, K. (2020). "Türk Hukukunda Refakat

İzni ve Uygulamadaki Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Örneği.", Sosyal Güvenlik Dergisi, 10/1: 59–74

Hyde, J. S., Klein, M. H., Essex, M. J., Clark, R. (1995). "Maternity

Leave and Women's Mental Health.", Psychology of Women

Quarterly, 19: 257–285

IFR (2019), Executive Summary WR 2019 Industrial Robots.

https://ifr.org/free-downloads/ (Erişim Tarhi: 10.12.19)

ILO (2004), What is Part-Time Work?, ILO. https://www.ilo.org/

wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/

documents/publication/wcms_170717.pdf (Erişim Tarhi:

10.06.20)

ILO (2005), Hours of Work: From Fixed to Flexible?, International

Labour Office.

http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=359392

ILO (2012a), France-Working Time-2012. https://www.ilo.org/dyn/

travail/travmain.sectionReport1?p_lang=en&p_countries=FR&p

_sc_id=1001&p_year=2012&p_structure=2 (Erişim Tarhi:

19.10.22)

ILO (2012b), Maternity At Work: A Review of National Legislation:

Findings from the ILO Database of Conditions of Work and

Employment Laws, International Labour Office

305

ILO (2014), Maternity and Paternity at Work: Law and Practice Across

the World, ILO

ILO (2016a), Non-Standard Employment Around the World:

Understanding Challenges, Shaping Prospects, Geneva:

International Labour Office.

ILO (2016b), Women in Non-standard Employment, International

Labour Office

ILO (2018a), Women and Men in the Informal Economy: A Statistical

Picture, International Labour Office

ILO (2018b), World Employment and Social Outlook: Trends for

Women 2018, International Labour Office

ILO (2021a), Ratifications of C177-Home Work Convention.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:113

00:P11300_INSTRUMENT_ID:312322 (Erişim Tarhi: 23.10.21)

ILO (2021b), Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri (ILO-Ankara).

https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang-

-tr/index.htm (Erişim Tarhi: 10.01.21)

ILO (2021c), Working from Home: From Invisibility to Decent Work,

International Labour Organization

ILO (2022), World Employment and Social Outlook: Trends 2022

Ingerson, A. (1984). "The Textile Industry and Working Class

Culture.", Bergquist, C. W. (Ed.), Labor in the Capitalist World-

Economy, Beverly Hills California: Sage Publications: 217–242.

Inglehart, R. (1971). "The Silent Revolution in Europe:

Intergenerational Change in Post-Industrial Societies.", The

American Political Science Review, 65/4: 991–1017

Innstrand, S. T., Melbye Langballe, E., Arild Espnes, G., Falkum, E.,

Gjerl⊘w Aasland, O. (2008). "Positive and Negative Work–

Family Interaction and Burnout: A Longitudinal Study of

Reciprocal Relations.", Work & Stress, 22/1: 1–15. doi:

10.1080/02678370801975842

Işığıçok, Ö. (2005). "İstihdamda Eşitlik Politikaları Kapsamında

Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Ebeveyn İzni.", İstanbul

Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 55/1: 777–789

306

İnan, F., Aşık, G. (2015), Making Economies Work for Women:

Female Labour Force Participation in Turkey, Oxfam; Tepav.

https://www.tepav.org.tr/upload/files/1436539353-

9.Making_Economies_Work_for_Women___Female_Labour_F

orce_Participation_in_Turkey.pdf (Erişim Tarhi: 03.01.20)

İnciroğlu, L. (2020), Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları

(2. Baskı), Ankara: Legal Yayıncılık.

İŞKUR (2020), Özel İstihdam Bürosu İstatistikleri. https://media.iskur

.gov.tr/44238/2014-2021.xlsx (Erişim Tarhi: 03.05.21)

Jackson, P. T. (2008). "Foregrounding Ontology: Dualism, Monism,

and IR Theory.", Review of International Studies, /34: 129–153

James, G., Spruce, E. (2015). "Workers with Elderly Dependants:

Employment Law's Response to the Latest Care-Giving

Conundrum.", Legal Studies, 35/3: 463–479. doi: 10.1111/

lest.12073

Kabakçı, M. (2011). "5920 sayılı Kanunun Ödünç İş İlişkisi Hakkındaki

Veto Edilen Hükmünün AB Yönergesi Işığında

Değerlendirilmesi.", Çalışma ve Toplum, /4: 73–112

Kabakçı, M. (2012). "İş İle Aile Hayatının Bağdaştırılması: Bakım

İzni.", Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1: 57–82

Kaboğlu, İ. Ö. (2000), Anayasa ve Toplum, Ankara: İmge Kitapevi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2018), Tarafından Tamamlanmış

Projeler Ekim 2018. https://www.aile.gov.tr/media/ 97720/ ksgb

_tamamlanan_projeler_ekim_2018.pdf (Erişim Tarhi: 15.03.22)

Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D. (1964),

Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity,

New York: John Wiley & Sons.

Kaiser, S., Ringlstetter, M. J., Eikhof, D. R., Pina e Cunha, M. (2011),

Creating Balance?: International Perspectives on the Work-Life

Integration of Professionals, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin

Heidelberg.

Kandemir, F. E. (2019), Kadına Karşı Şiddet ve Ailenin Korunması

Sorununun Türk Hukuk Mevzuatı ve Uluslararası

Sözleşmelerdeki Yeri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

307

Kanter, R. M. (1989). "Work and Family in the United States: A Critical

Review and Agenda for Research and Policy.", Family Business

Review, 2/1: 77–114

Kapar, R. (2014). "Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında

Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri.", Kaya, P. A. (Ed.),

Uluslararası Sosyal Politika: Teorisi, Uluslararası Çalışma

Normları ve Güncel Gelişmeler, Ankara: Siyasal Kitapevi: 55–

108.

Kara, E. (2020). "Türkiye’de Aile Yapısının Annelerin İşgücüne

Katılımı Üzerindeki Etkisi: Mikro Ekonometrik Bir Analiz.",

Sosyal Güvenlik Dergisi, 10/1: 89–106

Karadeniz, O., Yılmaz, H. H. (2018), 3. İş Dünyasında Kadın Raporu,

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

Karakaş, A. I. (2005). "Ulusalüstü Anayasada Temel Haklar

Problematiği: Teorik ve Pratik Sorunlar.", Anayasa Yargısı, 21/1:

31–38

Karaman, M. H. (2008), Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli İş

Sözleşmeleri, İstanbul

Karaman, M. H. (2010). "4857 sayılı İş Kanunu m. 13. Kısmi Süreli

Çalışma, Ayrımcılık Yasağı, Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin

Ve Hafta Tatili.", Çalışma ve Toplum, 2: 269–300

Kasser, V. G., Ryan, R. M. (1999). "The Relation of Psychological

Needs for Autonomy and Relatedness to Vitality, Well-Being,

and Mortality in a Nursing Home1.", Journal of Applied Social

Psychology, 29/5: 935–954. doi: 10.1111/j.1559-1816.1999.

tb00133.x

Katz, D., Kahn, R. L. (1978), The Social Psychology of Organizations,

New York: John Wiley & Sons.

Kaufman, G. (2020), Fixing Parental Leave: The Six Month Solution,

New York: New York University Press.

Kaya, P. A. (2014). "ILO ve Uluslararası Çalışma Normları: ILO'nun

Kuruluşu, Yasal Statüsü, Kabul Ettiği Normlar ve Denetim

Mekanizması.", Kaya, P. A. (Ed.), Uluslararası Sosyal Politika:

Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve Güncel Gelişmeler,

Ankara: Siyasal Kitapevi: 35–54.

308

Kaya, Y. Ç.; KAYAR, A. (2022). "Internatıonal Law Adequately Faıls

To Restraın State Power’’: An Assessment Wıthın Thırd World

Approach.",Tufan Emini, F. (Ed.), Internatıonal Research In

Socıal, Human And Admınıstratıve Scıences VI, Konya: Eğitim

Yayınevi: 105-115.

Kaya, Y. Ç.; Kıprızlı G. (2019). "Does Democratic Peace Theory

Genuinely Envision Global Peace? A Critical Approach.",

Journal Of International Studies, /15: 73-86.

Kayıhan, Ş., Ünlütepe, M. (2017), Medeni Hukuk Bilgisi (4. Baskı),

Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kazgan, G. (2016), Liberalizmden Neoliberalizme, İstanbul: Remzi

Kitabevi.

Keller, B. (2003). "The Hartz Commission Recommendations and

Beyond: An Intermediate Assessment.", International Journal of

Comparative Labour Law and Industrial Relations, 19/3: 363–

386

Kelly, E. L., Moen, P., Oakes, J. M., Fan, W., Okechukwu, C., vd.

(2014). "Changing Work and Work-Family Conflict: Evidence

from the Work, Family, and Health Network*.", American

Sociological Review, 79/3: 485–516. doi: 10.1177/ 00031

22414531435

Keser, A. (2005). "Çalışmanın Değişen Anlamı ve Çalışmaya İlişkin

Yeni Trendler.", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0/49: 361–

378

Keser, A. (2012), Çalışma Psikolojisi (3. Baskı), Bursa: Ekin.

Keskin Ata, F. (2013), Avrupa Birliği ve İnsan Hakları, Ankara: Siyasal

Kitapevi.

Keune, M., Serrano, A. (2014), Deconstructing Flexicurity and

Developing Alternative Approaches: Towards New Concepts and

Approaches for Employment and Social Policy, New York:

Routledge.

Kirchmeyer, C. (1995). "Managing the Work-Nonwork Boundary: An

Assessment of Organizational Responses.", Human Relations,

48/5: 515–536

309

Kirchner, J., Kremp, P. R., Magotsch, M. (2018), Key Aspects of

German Employment and Labour Law, Berlin, Heidelberg:

Springer Berlin Heidelberg.

Klerman, J. A., Daley, K., Pozniak, A. (2012), Family and Medical

Leave in 2012: Technical Report, U.S. Department of Labor

Ko, J.-J. R. (2003). "Contingent and Internal Employment Systems:

Substitutes or Complements?", Journal of Labor Research, 24/3:

473–490. doi: 10.1007/s12122-003-1009-y

Koçhisarlıoğlu, C. (2004). "Aile Hukuku Kavramlarının Farklılığı.",

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 53/3: 19–28

Kodz, J., Harper, H., Dench, S. (2002), Work-Life Balance: Beyond the

Rhetoric, The Institute for Employment Studies

Koray, M. (2011a). "Avrupa Birliği ve Türkiye’de “Cinsiyet” Eşitliği

Politikaları: Sol-Feminist Bir Eleştiri.", Çalışma ve Toplum, 2/29:

13–54

Koray, M. (2011b), Kapitalizm Küreselleşirken Dünya Ahvali,

İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Korkmaz, F., Alp, N. S. (2019), Bireysel İş Hukuku (4. Baskı), Ankara:

Seçkin Yayıncılık.

Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Macht, A., Moss, P. (2021), 17th

International Review of Leave Policies and Related Research

2021, International Network on Leave Policies and Research

Kossek, E. E. (1999). "Work-Family Role Synthesis: Individual and

Organizational Determinants.", The International Journal of

Conflict Management, 10/2: 102–129

Kossek, E. E. (2005), Workplace Policies and Practices to Support

Work and Families: Gaps in Implementation and Linkages to

Individual and Organizational Effectiveness

Kossek, E. E., Lautsch, B. A. (2012). "Work–Family Boundary

Management Styles in Organizations: A Cross-Level Model.",

Organizational Psychology Review, 2/2: 152–171. doi:

10.1177/2041386611436264

Kossek, E. E., Nichol, V. (1992). "The Effects of On-Site Child Care

on Employee Attitudes and Performance.", Personnel

310

Psychology, 45/3: 485–509. doi: 10.1111/j.1744-6570.

1992.tb00857.x

Kozak, İ. E. (1999), İnsan-Toplum-İktisat: İbn Haldun'dan Yola

Çıkılarak Çok Yönlü Bir Tahlil Denemesi (2. Baskı), Adapazarı:

Değişim Yayınları.

Köseoğlu, A. C. (2016). "Türk İş Hukukunda Analık.", İş ve Hayat, 2/4:

97–124

Köseoğlu, A. C., Kaya, A. (2011). "Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin

Korunması.", Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dergisi, 8/29: 43–80

Kroll, M. E., Carson, C., Redshaw, M., Quigley, M. A. (2016). "Early

Father Involvement and Subsequent Child Behaviour at Ages 3,

5 and 7 Years: Prospective Analysis of the UK Millennium

Cohort Study.", PloS one, 11/9. doi: 10.1371/journal. pone.

0162339

Kul Parlak, N. (2015), Refah Devletinin Yeniden Yapılanması ve AB

Ülkelerinde İş-Yaşam Dengesi, İstanbul

Kumaş, H. (2017). "İşveren ve İşveren Vekillerine GöreKreş/Gündüz

Bakımı/Yurt Hizmeti ve İstihdamİlişkisi Denizli İli Örneği.",

Çalışma ve Toplum, /2: 573–616

Kurt, R. (2017). "Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Özellikli Durumlar

ve "İznin Satılmazlığı".", Mali Çözüm Dergisi: 43–68

Kurt, R. (2018). "Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi Çalışma Hakkı.",

Mali Hukuk Dergisi, 14/159: 705–724

Kurt, R. (2020), Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal

Güvenlik Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Lafargue, P. (1907), The Right to be Lazy and Other Studies, Chicago:

Charles H. Kerr & Company.

Lafebvre, H. (2013), Gündelik Hayatın Eleştirisi II (1.Baskı), İstanbul:

Sel Yayıncılık.

Lambert, S. J. (2000). "Added Benefits: The Link between Work-Life

Benefits and Organizational Citizenship Behavior.", The

Academy of Management Journal, 43/5: 801–815

311

Laulom, Sylvaine (2004). "France: Part-Time Work – No Longer an

Employment Policy Tool.", Sciarra, S., Davies, P. ve Freedland,

M. (Ed.), Employment Policy and the Regulation of Part-Time

Work in the European Union: A Comperative Analysis,

Cambridge: Cambridge University Press: 85–120.

LeCompte, G., LeCompte, A., Özer, S. A. (1978). "Üç Sosyo-

Ekonomik Düzeyde, Ankaralı Annelerin Çocuk Yetiştirme

Tutumları: Bir Ölçek Uyarlaması.", Türk Psikoloji Dergisi, 1/1:

5–8

Lee, S.-Y., Hong, J. H. (2011). "Does Family-Friendly Policy Matter?

Testing Its Impact on Turnover and Performance.", Public

Administration Review: 870–879

Lepak, D. P., Takeuchi, R., Snell, S. A. (2003). "Employment

Flexibility and Firm Performance: Examining the Interaction

Effects of Employment Mode, Environmental Dynamism, and

Technological Intensity.", Journal of Management, 29/5: 681–

703. doi: 10.1016/S0149-2063_03_00031-X

Lerner, K. L., Wilmoth Lerner, B., Wilmoth Lerner, A. (2006), Family

and Society, Farmington Hills: Thomson Gale.

Lewis, J. (1992). "Gender and the Development of Welfare Regimes.",

Journal of European Social Policy, 2/3: 159–173. doi: 10.1177/

095892879200200301

Llave, V. O. (2021), Telework, ICT-based mobile work in Europe:

Trends, Challenges and the Right to Disconnect

Lu, L., Gilmour, R., Kao, S.-F., Huang, M.-T. (2006). "A Cross-

Cultural Study of Work-Family Demands, Work-Family

Conflict, and Well-Being: The Taiwanese vs British.", Career

Development International, 11/1: 9–27

Macionis, J. J. (2015), Sosyoloji, Ankara: Nobel Yayınları.

Maclver, R. M. (1937), Society, A Textbook of Sociology, New York:

Farrar and Rhinehart.

Maier, C. S. (1987), In Search of Stability: Explorations in Historical

Political Economy, New York: Cambridge University Press.

312

Mannheim, K. (1968), Nation and Family: The Swedish Experiment in

Democratic Family and Population Policy, Cambridge: MIT

Press.

Manpower Group (2021), Top 21 Trends for 2021: Transforming

Talent and the Future of Work

Marcuse, H. (1966), Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into

Freud, Boston: Beacon Press.

Marx, K. (2011), 1844 El Yazmaları: Ekonomi Politik ve Felsefe (4.

Baskı), Ankara: Sol Yayınları.

Marx, K., Engels, F. (2013), Alman İdeolojisi (2. Baskı), İstanbul:

Evrensel Basım Yayın.

McCrary, J., Royer, H. (2011). "The Effect of Female Education on

Fertility and Infant Health: Evidence from School Entry Policies

Using Exact Date of Birth.", The American Economic Review,

101/1: 158–195. doi: 10.1257/aer.101.1.158

McDonald, P. (2000). "Gender Equity, Social Institutions and the

Future of Fertility.", Journal of Population Research;, 17/1: 1–

16. doi: 10.1007/BF03029445

McKee, L., Mauthner, N., Maclean, C. (2000). "'Family Friendly'

Policies and Practices in the Oil and Gas Industry: Employers'

Perspectives.", Work, Employment & Society, 14/3: 557–571

McMillan, H. S., Morris, M. L., Atchley, E. K. (2011). "Constructs of

the Work/ Life Interface: A Synthesis of the Literature and

Introduction of the Concept of Work/Life Harmony.", Human

Resource Development Review, 10/1: 6–25. doi: 10.1177/15344

84310384958

Md‐Sidin, S., Sambasivan, M., Ismail, I. (2010). "Relationship Between

Work‐Family Conflict and Quality of Life.", Journal of

Managerial Psychology, 25/1: 58–81. doi: 10.1108/ 0268394

1011013876

Meil, G., Romero-Balsas, P., Rogero-García, J. (2017). "Fathers on

Leave Alone in Spain: ‘Hey, I Want to Be Able to Do It Like

That, Too’.", O'Brien, M. ve Wall, K. (Ed.), Comparative

Perspectives on Work-Life Balance and Gender Equality:

Fathers on Leave Alone, Springer: 107–124.

313

Mello, J. A. (2007). "Managing Telework Programs Effectively.",

Employee Responsibilities and Rights Journal, 19/4: 247–261.

doi: 10.1007/s10672-007-9051-1

Mengüşoğlu, T. (1971), Felsefî Anthropoloji, İnsanın Varlık Yapısı ve

Nitelikleri, İstanbul

Mercan, Z., Tezel Şahin, F. (2017). "Babalık Rolü ve Farklı Kültürlerde

Babalık Rolü Algısı.", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi

Çalışmaları Dergisi, 2/2: 1–10

Messenger, J., Llave Vargas, O., Gschwind, L., Boehmer, S.,

Vermeylen, G., Wilkens, M. (2017), Working Anytime,

Anywhere: The Effects on the World of Work, Eurofound;

International Labour Office

Metro (02.06.2008). "Hard to Eat Oranges are Losing a Peel.", Metro

Michel, J. S., Clark, M. A., Beiler, A. A. (2013). "Work–Life Conflict

and Its Effects.", Major, D. A. ve Burke, R. (Ed.), Handbook of

Work–Life Integration Among Professionals: Challenges and

Opportunities, Northampton: Edward Elgar Publishing: 58–76.

Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., Baltes, B.

B. (2011). "Antecedents of Work-Family Conflict: A Meta-

Analytic Review.", Journal of Organizational Behavior, 32/5:

689–725. doi: 10.1002/job.695

Michon, F. (2006). "Temporary Agency Work in Europe.", Gleason, S.

E. (Ed.), The Shadow Workforce: Perspectives on Contingent

Work in the United States, Japan, and Europe, W.E. Upjohn

Institute: 269–304.

Milli Eğitim Bakanlığı (2021), Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim

2020/2021, Milli Eğitim Bakanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/www/

icerik_goruntule.php?KNO=424 (Erişim Tarhi: 15.10.21)

Ministère de l'Économie, Ministère de Finances (2015), Part-Time

Work and Work-Sharing: a Comparison Between France and

Germany.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/29d68a73-32c8-

4192-b8d6-f1b48b297991/files/1af25b13-0206-4769-9af3-

089ece5b579d (Erişim Tarhi: 19.10.22)

314

Ministry of Employment (2015), Parental Leave Act

(Föräldraledighetslagen)

Mittelman, J. H. (2000), The Globalization Syndrome: Transformation

and Resistance, Princeton: Princeton University Press.

Moen, P., Robison, J., Fields, V. (1994). "Women's Work and

Caregiving Roles: A Life Course Approach.", Journal of

Gerontology, 49/4: 176–186

Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., Baysal Ulaş (2020), İş Hukuku Ders

Kitabı: Cilt 1: Bireysel İş Hukuku (4. Baskı), Ankara: Lykeion

Yayınları.

Montesquieu (1777), The Spirit of Laws : The Spirit of Laws.

Mooney, L. A., Knox, D., Schact, C. (2011), Understanding Social

Problems, Belmont: Wadsworth.

More, C. (2000), Understanding the Industrial Revolution, New York:

Routledge.

Morris, B. (17.03.1997). "Is Your Family Wrecking Your Career? (and

Vice Versa).", Fortune

Moss, P. (1985), Working Document for the European Childcare

Network, European Commission

Murdock, George Peter (1965), Social Structure (10. Baskı), New York,

Londra: The Macmillan Company.

Nadash, P., Doty, P., Schwanenflügel, M. von (2018). "The German

Long-Term Care Insurance Program: Evolution and Recent

Developments.", The Gerontologist, 58/3: 588–597. doi:

10.1093/geront/gnx018

Narayanan, V. K., Nath, R. (1982). "A Field Test of Some Attitudinal

and Behavioral Consequences of Flexitime.", Journal of Applied

Psychology, 67: 214–218

Narmanlıoğlu, Ü. (2014), İş Hukuku: Ferdi İş İlişkileri I (5. Baskı),

İstanbul: Beta Yayıncılık.

Näswall, K., Hellgren, J., Sverke, M. (2008), The Individual in the

Changing Working Life, Cambridge: Cambridge University

Press.

315

Navaro, L. (2007), Tapınağın Öbür Yüzü: Bağlılık ve Bağımlılık

Üzerine, İstanbul: Remzi Kitabevi.

NBER (2004), Does the Lenght of Maternity Leave Affect Maternal

Health, National Bureau of Economic Research

Neal, M. B., Chapman, N. J., Ingersoll-Dayton, B., Emlen, A. C.

(1993), Balancing Work and Caregiving for Children, Adults, and

Elders, Newbury: Sage Publications.

NEDO (1986), Changing Working Patterns: How Companies Achieve

Flexibility to Meet New Needs, National Economic Development

Office

Negri, A., Hardt, A. (2011), Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve

Demokrasi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Negri, A., Hardt, M. (2002), İmparatorluk (4. Baskı), İstanbul: Ayrıntı

Yayınları.

Nehamas, A. (2002), Yaşama Sanatı Felsefesi: Platon'dan Foucault'ya

Sokratik Dönüşümler, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Netemeyer, R. G., Boles, J. S., Mcmurrian, R. (1996). "Development

and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work

Conflict Scales.", Journal of Applied Psychology, 81/4: 400–410

Newman, B. M., Newman, P. R. (2012), Development Through Life: A

Psychosocial Approach (11. Baskı), Belmont CA: Wadsworth

Cengage Learning.

Newman, M., Mathews, K. (1999). "Federal Family-Friendly

Workplace Policies.", Review of Public Personnel Administration,

19/3: 34–48. doi: 10.1177/0734371X9901900303

Nurmukhanbetova, A. (2017). "İş Kanununun Yeni Düzenlemesi

Karşısında Geçici İş İlişkisi.", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, 19/2: 177–221

O’Reilly, J., Fagan, C. (1998), Part-Time Prospects: An International

Comparison of Part-Time Work in Europe, North America and

the Pacific Rim, London: Routledge.

Oberman, P. (2022), Employment Law Review: Netherlands 2021-

2022, L&E Global. https://knowledge.leglobal.org/wp316

content/uploads/sites/2/LEG-Employment-Law-Overview-2021-

2022_Netherlands_16.06.21.pdf

Ocak, S. (2017). "Doğum/Evlat Edinme Nedeniyle Ücretsiz İzin ve

Yarım Çalışma Ödeneği Uygulaması.", İş ve Hayat, 3/5: 174–227

Odaman, S. (2007), Türk ve Fransız İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi,

İstanbul: Legal Yayıncılık.

O'Driscoll, M. P., Ilgen, D. R., Hildreth, K. (1992). "Time Devoted to

Job and Off-Job Activities, Interrole Conflict, and Affective

Experiences.", Journal of Applied Psychology, 77/3: 272–279

OECD (2010), Childless Women at Age 40-44. https://docs.google.

com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fels%2Ffa

mily%2FSF_2-5-Childlessness.xlsx (Erişim Tarhi: 30.03.20)

OECD (2011a), Compendium of OECD Well-Being Indicators, OECD

Beter Life Initiative

OECD (2011b), Families are Changing. https://www.oecd.org/els/soc/

47701118.pdf (Erişim Tarhi: 30.03.20)

OECD (2014), The Labour Market Position of Families.

https://stats.oecd.org/ (Erişim Tarhi: 30.03.20)

OECD (2016), Time Use for Work, Care and Other Day-to-Day

Activities, OECD. https://www.oecd.org/els/family/LMF2_5_

Time_use_of_work_and_care.pdf (Erişim Tarhi: 10.06.21)

OECD (2017), The Structure of Families. https://stats.oecd.org/Index.

aspx?QueryId=68244 (Erişim Tarhi: 30.03.20)

OECD (2018), Family Database. https://www.oecd.org/els/family/

database.htm (Erişim Tarhi: 23.04.21)

OECD (2019a), Incidence of FTPT Employment - Common Definition.

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=FTPTC_I&lan

g=en (Erişim Tarhi: 10.10.20)

OECD (2019b), OECD Labour Force Statistics 2019, OECD

OECD (2020a), Average Annual Hours Actually Worked Per Worker.

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=ANHRS (Erişim

Tarhi: 13.07.21)

317

OECD (2020b), FTPT Employment Based on a Common Definition.

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en (Erişim Tarhi:

12.07.21)

OECD (2020c), FTPT Employment Based on National Definitions.

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en (Erişim Tarhi:

12.07.21)

OECD (2021a), Annual Labour Force Statistics. https://stats.oecd.org/

index.aspx?lang=en# (Erişim Tarhi: 11.10.22)

OECD (2021b), Length of Maternity Leave, Parental Leave, and Paid

Father-Specific Leave. https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid

=54760 (Erişim Tarhi: 13.08.21)

OECD (2021c), Time Spent in Paid and Unpaid Work, by Sex.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54757# (Erişim Tarhi:

13.07.21)

OECD (2022a), Elderly Population. https://data.oecd.org/pop/elderlypopulation.

htm#indicator-chart (Erişim Tarhi: 28.08.21)

OECD (2022b), Old-Age Dependency Ratio. https://data.oecd.org/

pop/old-age-dependency-ratio.htm#indicator-chart (Erişim

Tarhi: 28.04.22)

Offer, S., Schneider, B. (2011). "Revisiting the Gender Gap in Time-

Use Patterns.", American Sociological Review, 76/6: 809–833.

doi: 10.1177/0003122411425170

Olson, M. H., Primps, S. B. (1984). "Working at Home with

Computers: Work and Nonwork Issues.", Journal of Social

Issues, 40/3: 97–112. doi: 10.1111/j.1540-4560.1984.tb00194.x

Omay, U. (2008). "Boş Zamanın Manipülasyonu ve Çalışma.", "İş,

Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10/3: 122–

147

O'Neil, D. A., Bilimoria, D. (2005). "Women's Career Development

Phases: Idealism, Endurance, and Reinvention.", Career

Development International, 10/3: 168–189. doi: 10.1108/

13620430510598300

Osherson, S. (1986), Finding Our Fathers: How Man's Life Is Shaped

by His Relationship with His Father, New York: Fawcett

Columbine.

318

Öcal, A. T. (2014). "Güvenceli Esneklik Gündemi: 2008 Mali Krizi

Sonrası Danimarka İşgücü Piyasası.", Sosyal Güvenlik Dergisi,

4/1: 59–86

Öcal, A. T. (2021). "A Qualitative Research on Adaptation of Bank

Headquarters Employees to Teleworking during the Covid-19:

Case of Turkey.", Başarır, Ç. ve Darıcı, B. (Ed.), Financial

Systems, Central Banking, and Monetary Policy During Covid-

19 Pandemic and After, London: Lexington Books:

Öcal, A. T., Gök, M. (2020). "Sağlıklı, Güvenli ve Bağımsız

Yaşlanmaya Yönelik Aktif Yaşlanma: Almanya ve Türkiye

Karşılaştırması.", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi E-Dergi, 9/1: 43–66

Önder, N. (2013). "Türkiye'de Kadın İşgücünün Görünümü.", ÇSGB

Çalışma Dünyası Dergisi, 1/1: 35–61

Özbek, D. (2002). "Kadınlara Yönelik Şiddete Uluslararası Hukukun

Yaklaşımı ve İç Hukuka Yansıması: Kadına Yönelik Cinsel

Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı.", İstanbul Barosu

Kadın Hakları Uygulama Merkezi Yayını: 164–177

Özbudun, E. (1998), Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları.

Özcan, H., Arar, İ., Çakır, A. (2018). "Babalar ve Gebelik Süreci.",

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 49/1: 72–76. doi: 10.16948/

zktipb.334583

Özcüre, G. (2016), Avrupa Birliği-Türkiye Müzakere Sürecinde Sosyal

Politika ve İstihdam, İstanbul: Derin Yayınları.

Özen Kapız, S. (2002). "İş–Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik

Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi.", Dokuz Eylül Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4/3: 139–153

Özerkek, Y. (2017). "Türkiye'de Kadın İş Gücü Profili.", Akgül

Yılmaz, G., Özerkek, Y. ve Konca, İ. (Ed.), Toplumsal Cinsiyet

Eşitliği Perspektifinden Kadın, İstanbul: Marmara Üniversitesi:

3–15.

Özkan, H., Çelebioğlu, A., Üst, Z. D., Kurudirek, F. (2016). "Doğum

Sonu Dönemde Babaların Ebeveynlik Davranışlarının

İncelenmesi.", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6/3:

191–196. doi: 10.5222/buchd.2016.191

319

Özkaplan, N. (2010). "Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi.",

Serdaroğlu, U. (Ed.), İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Efil

Yayınevi: 38–48.

Özmete, E., Eker, I. (2012). "İş-Aile Yaşama Çatışması ve Roller:

Kamu Sektörü Örneğinde Bir Değerlendirme.", Çalışma İlişkileri

Dergisi, 3/2: 1–23

Öztürk, Ş. (2020). "Hasta Bir Dünyada Yaşlanmak.", Cogito, /98: 5–6

Parasuraman, S., Greenhaus, J. H. (1997), Integrating Work and

Family: Challenges and Choices for a Changing World,

Connecticut, London: Quorum Book.

Parker, S. K., Griffin, M. A., Sprigg, C. A., Wall, T. D. (2002). "Effect

of Temporary Constracts on Perceived Work Characteristics and

Job Strain: A Longitudinal Study.", Personnel Psychology, /55:

689–719

Parlak, Z., Özdemir, S. (2011). "Esneklik Kavramı ve Emek

Piyasalarında Esneklik.", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi,

/60: 1–60

Parliament (2014), The Shared Parental Leave Regulations

Parsons, T., Bales, R. F. (1955), Family, Socialization and Interaction

Process, Illinois: The Free Press.

PEW Research Center (2010), The Decline of Marriage And Rise of

New Families, PEW Research Center. https://www.pewsocialtrends.

org/2010/11/18/the-decline-of-marriage-and-rise-of-newfamilies/

(Erişim Tarhi: 30.03.20)

PEW Research Center (2015), Raising Kids and Running a Household:

How Working Parents Share the Load, PEW Research Center

Pollert, A. (1988). "The `Flexible Firm': Fixation or Fact?", Work,

Employment and Society, 2/3: 281–316

Ponzetti, J. J. (2003), International Encyclopedia of Marriage and

Family (2), New York: Macmillan Reference USA; Thomson

Gale.

Powell, G. N., Mainiero, L. A. (1999). "Managerial Decision Making

regarding Alternative Work Arrangements.", Journal

ofOccupational and Organizational Psychology, /72: 41–56

320

Purcell, K., Hogarth, T., Simm, C. (1999), The Costs and Benefits of

'Non-Standard' Employment. https://www.jrf.org.uk/report/

costs-and-benefits-non-standard-employment (Erişim Tarhi:

14.06.21)

Pylkkänen, E., Smith, N. (2003), Career Interruptions due to Parental

Leave: A Comparative Study of Denmark and Sweden, OECD

Quick, J. C. (1997), Preventive Stress Management in Organizations,

Washington DC: American Psychological Association.

Ranson, G. (2003). "Beyond ‘Gender Differences’: A Canadian Study

of Women's and Men's Careers in Engineering.", Gender, Work

& Organization, 10/1: 22–41. doi: 10.1111/1468-0432.00002

Rauch, D. (2007). "Is There Really a Scandinavian Social Service

Model?: A Comparison of Childcare and Elderlycare in Six

European Countries.", Acta Sociologica, 50/3: 249–269

Ray, R. (2008), A Detailed Look at Parental Leave Policies in 21 OECD

Countries, Center for Economic and Policy Research

Raz, J. (1988), The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon Press.

Rege, M., Solli, I. F. (2013). "The Impact of Paternity Leave on Fathers'

Future Earnings.", Demography, 50/6: 2255–2277. doi:

10.1007/s13524-013-0233-1

Reich, N. (2010). "Who Cares? Determinants of the Fathers' Use of

Parental Leave in Germany.", Hamburg Institute of International

Economics Working Paper No. 1-31

Remennick, L. I. (1999). "Women of the “Sandwich” Generation and

Multiple Roles: The Case of Russian Immigrants of the 1990s in

Israel. 40, 347–378 (1999).", Sex Roles, 40: 347–378. doi:

10.1023/A:1018815425195

Remery, C., van Doorne‐Huiskes, A., Schippers, J. (2003). "Family‐

Friendly Policies in The Netherlands.", Personnel Review, 32/4:

456–473. doi: 10.1108/00483480310477533

Ribard, A. (1974), İnsanlığın Tarihi, İstanbul: May Yayınları.

Rifkin, J. (1995), The End of Work, New York: G. P. Putnam's Sons

Publishers.

321

Rifkin, J. (1998), The End of Work: The Decline of the Global Labor

Force and the Dawn of the Post-Market Era, New York: G. P.

Putnam's Sons Publishers.

Ritzer, G. (2000), Büyüsü Bozulmuş Dünyalı Büyülemek, İstanbul:

Ayrıntı Yayınları.

Rojas, M. (2007). "The Complexity of Wellbeing: A Life-Satisfaction

Conception and a Domains-of-Life Approach.", Gough, I. ve

McGregor, J. A. (Ed.), Wellbeing in Developing Countries,

Cambridge: Cambridge University Press: 259–280.

Rothbard, N. P., Phillips, K. W., Dumas, T. L. (2005). "Managing

Multiple Roles: Work-Family Policies and Individuals’ Desires

for Segmentation.", Organization Science, 16/3: 243–258. doi:

10.1287/orsc.1050.0124

Rouvroye, L., van Dalen, H. P., Henkens, K., Schippers, J. J. (2021).

"Employers’ Views on Flexible Employment Contracts for

Younger Workers: Benefits, Downsides and Societal Outlook.",

Economic and Industrial Democracy, 0/0: 1-24. doi: 10.1177/

0143831X211053378

Ruhm, C. J. (1998). "The Economic Consequences of Parental Leave

Mandates: Lessons from Europe.", The Quarterly Journal of

Economics, 113/1: 285–317

Ruivo, M., Gonzalez, M. D. P., Varejao, J. M. (1998). "Why is Part-

Time Work so Low in Portugal and Spain?", O'Reilly, J. ve

Fagan, C. (Ed.), Part-Time Prospects: An International

Comparison of Part-Time Work in Europe, North America and

the Pacific Rim, London: Routledge: 199–213.

Sachdev, A. (19.01.2004). "Law Firms Slow to Outsource.", Chicago

Tribune

Sağlık Bakanlığı (2019), Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, Sağlık Bilgi

Sistemleri Genel Müdürlüğü

Salmon, C. A., Shackelford, T. K. (2008). "Toward an Evolutionary

Psychology of the Family.", Salmon, C. A. ve Shackelford, T. K.

(Ed.), Family Relationships: An Evolutionary Perspective,

Oxford, New York: Oxford University Press: 3-15.

322

Samsum, N. (2017). "Çalışmanın Değien Anlamı ve Güncel Durumuna

İlişkin Tartışmalar.", Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları

Dergisi, 3/3: 160–210

Sanderson, W. C., Scherbov, S. (2005), A New Perspective on

Population Aging, Institute for Applied Systems Analysis

Saraç, C. (2011). "Analık Halinde Çalıştırma Yasağı.", Başterzi, S.

(Ed.), Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, İstanbul: Beta

Yayıncılık:

Sardeshmukh, S. R., Sharma, D., Golden, T. D. (2012). "Impact of

Telework on Exhaustion and Job Engagement: A Job Demands

and Job Resources Model.", New Technology, Work and

Employment, 27/3: 193–207. doi: 10.1111/j.1468-005X.2012.

00284.x

Sarıbay, G. (2008). "Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri.", Uçum, M. (Ed.),

Prof. Dr. Devrim Ulucan'a Armağan, İstanbul: Legal Yayıncılık:

267–326.

Satoshi, S. (2013), The Future of Long-term Care in Japan, The

Research Institute of Economy, Trade and Industry

Savaş Kutsal, F. B. (2019). "İşverenin Kreş Açma Yükümlülüğü:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Konu İle İlgili İki Farklı Kararının

Düşündürdükleri.", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, /2: 507–536

SBB (2019), İstihdam. http://www.sbb.gov.tr/istihdam/ (Erişim Tarhi:

10.12.19)

Schepp, D., Schepp, B. (1995), The Telecommuter's Handbook: How

to Earn a Living Without Going to the Office : McGraw-Hill.

Schiek, D. (2004). "Agency Work – from Marginalisation Towards

Acceptance? Agency Work in EU Social and Employment Policy

and the “Implementation” of the Draft Directive on Agency Work

into German Law.", German Law Journal, 5/10: 1233–1257. doi:

10.1017/S2071832200013195

Schieman, S., Glavin, P., Milkie, M. A. (2009). "When Work Interferes

with Life: Work-Nonwork Interference and the Influence of

Work-Related Demands and Resources.", American Sociological

Review, 74/6: 966–988. doi: 10.1177/000312240907400606

323

Schieman, S., Young, M. (2011). "Economic Hardship and Family-to-

Work Conflict: The Importance of Gender and Work

Conditions.", Journal of Family and Economic Issues, 32/1: 46–

61. doi: 10.1007/s10834-010-9206-3

Schmid, G., Wagner, J. (2017), Managing Social Risks of Non-

Standard Employment in Europe, International Labour Office

Schor, E. L. (2006). "Myth of the Perfect Family Book.", Lerner, K. L.,

Wilmoth Lerner, B. ve Wilmoth Lerner, A. (Ed.), Family and

Society, Farmington Hills: Thomson Gale: 12–16.

Schömann, I., Schömann, K. (2003). "In Search of a New Framework

for Flexibility Reregulation of Nonstandard Employment in the

European Union.", Houseman, S. N. ve Ōsawa, M. (Ed.),

Nonstandard Work in Developed Economies: Causes and

Consequences, Michigan: W.E. Upjohn Institute for Employment

Research: 351–387.

Schwartz, B. (2017), Neden Çalışırız, İstanbul: Optimist Yayınları.

Sciarra, S., Davies, P., Freedland, M. (2004), Employment Policy and

the Regulation of Part-Time Work in the European Union: A

Comperative Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.

Selçuk, Bilge, Türkiye'de Ebeveynlik. Interview by Cogito. 2015

Sennett, R. (2005), Saygı: Eşit Olmayan Bir Dünyada, İstanbul: Ayrıntı

Yayınları.

Sennett, R. (2008), Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik

Üzerindeki Etkileri (3. Baskı), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sennett, R. (2011), Yeni Kapitalizmin Kültürü (2. Baskı), İstanbul:

Ayrıntı Yayınları.

Sennett, R. (2013), Kamusal İnsanın Çöküşü (4. Baskı), İstanbul:

Ayrıntı Yayınları.

Sevgili Gençay, F. D. (2014). "Adsız Düzenleyici İşlemlerin Normlar

Hiyerarşisindeki Yeri.", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, 63/2: 397–418

Sevimli, K. A. (2019), 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Düzenlenen Kısmi

Süreli İş Sözleşmeleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.

324

Shabannia Mansour, M., Hassan, K. H. (2019), Job Security and

Temporary Employment Contracts, Cham: Springer International

Publishing.

Shakespeare, W. (2005), As You Like It, Cambridge: ICON Group

International.

Shamir, B., Salomon, I. (1985). "Work-at-Home and the Quality of

Working Life.", The Academy of Management Review, 10/3:

455–464

Shockley, K. M., Shen, W., DeNunzio, M. M., Arvan, M. L., Knudsen,

E. A. (2017). "Disentangling the Relationship Between Gender

and Work-Family Conflict: An Integration of Theoretical

Perspectives Using Meta-Analytic Methods.", The Journal of

Applied Psychology, 102/12: 1601–1635. doi: 10.1037/

apl0000246

Silvera, R. (2010). "Fransa'da İş ve Aile Yaşamının Uzlaştırılması:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Yeni Bir Yaklaşım Olarak

"Parentalizm".", İlkkaracan, İ. (Ed.), Emek Piyasasında

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını

Uzlaştırma Politikaları, İstanbul: Mega Basım: 145–176.

Simonton, D. (1998), A history of European women's work: 1700 to the

present, London, New York: Routledge.

Skinner, Natalie, Pocock, B. (2008). "Work-Life Conflict Is Work Time

or Work Overload More Important?", Asia Pasific Jorunal of

Human Resources, 46/3: 303–315

Sommer, D. (1993). "Fatherhood and Caring: Who Cares?", Carlsen, S.

ve Larsen, J. E. (Ed.), The Equality Dilemma: Reconciling

Working Life and Family Life, Viewed in An Equality Perspective

: the Danish Example, Copenhagen: :

Sözer, A. N. (2021), Türk Sosyal Sigortalar Hukuku (5. Baskı),

İstanbul: Beta Yayıncılık.

Staehelin, K., Bertea, P. C., Stutz, E. Z. (2007). "Lenght of Maternity

Leave and Health of Mother and Chil-A Review.", International

Journal of Public Health, 52/4: 202–209. doi: 10.1007/s00038-

007-5122-1

325

Staines, G. L. (1980). "Spillover Versus Compensation: A Review of

the Literature on the Relationship Between Work and Nonwork.",

Human Relations, 33/2: 111–129. doi: 10.1177/001872678 0033

00203

Staines, G. L., Pleck, J. H. (1986). "Work Schedule Flexibility and

Family Life.", Journal of Occupational Behaviour, 7/2: 147–153

Staines, G. L., Pottick, K., Fudge, Deborah, A. (1986). "Wives'

Employment and Husbands' Attitudes Toward Work and Life.",

Journal of Applied Psychology, 71/1: 118–128

Standing, G. (2014), Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf : İletişim Yayınları.

Stearns, P. N. (2013), The Industrial Revolution in World History (4.

Baskı), Boulder Colo.: Westview Press.

Steger, M. B. (2009), Globalisms: The Great Ideological Struggle of the

Twenty-First Century (3. Baskı), Lanham Md.: Rowman &

Littlefield Publishers.

Stoller, E. (1992). "Gender Differences in the Experience of Caregiving

Spouses.", Dwyer, J. W. ve Coward, R. T. (Ed.), Gender,

Families, and Elder Care, California: Sage:

Storper, M., Scott, A. J. (1992), Pathways to Industrialization and

Regional Development, New York: Routledge.

Stratton, L. S. (2001). "Why Does More Housework Lower Women's

Wages? Testing Hypotheses Involving Job Effort and Hours

Flexibility.", Social Science Quarterly, 82/1: 67–76. doi:

10.1111/0038-4941.00007

Strauss, Kendra, Fudge, Judy (2014), Temporary Work, Agencies and

Unfree Labour: Insecurity in the New World of Work, New York:

Routledge.

Suldo, S. M., Frank, M. J., Chappel, A. M., Albers, M. M., Bateman, L.

P. (2014). "American High School Students’ Perceptions of

Determinants of Life Satisfaction.", Social Indicators Research,

118/2: 485–514. doi: 10.1007/s11205-013-0436-2

Sümer, H. H. (2020), İş Hukuku (25. Baskı), Ankara: Seçkin

Yayıncılık.

326

Süzek, S. (2009). "Bireysel İş Hukukunun Bugünü ve Geleceği.", Sicil,

4/14: 5–28

Süzek, S. (2021), İş Hukuku: Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku (21.

Baskı), İstanbul: Beta Yayıncılık.

Sylla, R. E., Toniolo, G. (1991), Patterns of European Industrialization:

The Nineteenth Century, London, New York, Rome: Fondazione

Adriano Olivetti.

Sylvester, T. M. (1999), Slavery Throughout the History: Almanac,

Detroit, New York: Thomson Gale.

Şahin, B. (2016). "6663 Sayılı Kanun’da Analık Haline Özgü

Öngörülen Hükümlerin Değerlendirilmesi: Şahin, Barış. “”,

Çimento İşveren Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 3, Mayıs 2016, ss. 34-

49.", Çimento İşveren Dergisi;, 30/3: 34–49

Şahin Emir, A. (2019), İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Analık,

Ankara: Adalet Yayınevi.

Şahlanan, F. (2017). "Doğum Yapan İşçiye Süt İzni Verilmemesi II.",

Tekstil İşveren, /2017: 2–8

Şakar, M. (2009), Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, Ankara:

Yaklaşım Yayıncılık.

Şakar, M. (2015). "Doğum Ve Süt İzninde İşçi Ve Memur Kadınlar

Arasında Eşitsizlik Var!", Yaklaşım, /266

Şakar, M. (2017), İş Hukuku Uygulaması, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Şakar, M., Erkan Şahin, D. (2021). "Esnek Çalışma Modellerinden

Uzaktan Çalışma ve Uzaktan Çalışanların Sigortalılığı.", Sosyal

Güvenlik Dergisi, 11/2: 249–267. doi: 10.32331/sgd.1048957

Şenel, A. (1995), İlkel Topluluktan Uygar Topluma: Geçiş Aşamasında

Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi (4. Baskı),

Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Şentürk, Ü. (2011). "Küresel Finans Krizi ve Krizden Çıkma Arayışı

Olarak Sosyal Politika/Devlet.", Sosyoloji Konferansları, 0/44:

275–296

Şimşek, I. (1997). "Çalışmak Yorar.", Cogito, /12

T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, World Bank (2009),

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici

327

Faktörler ve Politika Çerçevesi, T. C. Başbakanlık Devlet

Planlama Teşkilatı; World Bank

Tansel, A. (2002), Economic Development and Female Labor Force

Participation in Turkey: Time Series Evidence and Cross-

Province Estimates, METU/ERC Working Paper

Tapan, M. N. (1998). "Avrupa Birliği (AB) Hukukunun Kaynakları ve

Ulusal Hukuka Etkileri: Avrupa Adalet Divanı.", Türkiye Barolar

Birliği Dergisi, /3: 971–1020

Taşkın, A. (2011). "Uluslararası Çalışma Örgütü ve ILO

Sözleşmelerinin İç Hukuka Etkisi.", Legal İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Dergisi, 8/30: 451–490

Taşkın, M., Akçay, S. (2019). "Torunlarına Bakan Büyükannelerin

Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma.", Toplum ve Sosyal

Hizmet, 30/2: 583–606

TBMM, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi

Sözleşmesi Ek İhtiyari Protokol. https://www.tbmm.gov.tr/

komisyon/kefe/docs/protokol.pdf (Erişim Tarhi: 12.01.21)

TBMM (1976a), Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklara İlişkin

Uluslararası Sözleşme. https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/

media/uploads/2015/08/03/EkonomikSosyalKulturelHaklarSozl

esmesi.pdf (Erişim Tarhi: 12.01.21)

TBMM (1976b), International Covenant on Civil and Political Rights.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

(Erişim Tarhi: 21.01.21)

TBMM (1985), Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye

Edilmesine Dair Sözleşme. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon

/kefe/docs/cedaw.pdf (Erişim Tarhi: 12.01.21)

TBMM (2000), Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu.

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/pekin.pdf (Erişim

Tarhi: 23.01.21)

TBMM (2013), 150'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerlerinde Çalışanların

Çocukları İçin Kurulması Zorunlu Olan Kreş ve Yurtlara İlişkin.

https://www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_soru_sd.onerge_

bilgileri?kanunlar_sira_no=125074 (Erişim Tarhi: 10.03.22)

328

The Local (2016), Over a Third of Single-Parent Families Depend on

Welfare. https://www.thelocal.de/20160706/study-more-children

-facing-poverty/ (Erişim Tarhi: 28.08.21)

The Social Policy Archive for Share (2014), Educational Policies:

France (2014). https://splash-db.eu (Erişim Tarhi: 17.03.22)

The World Bank (2020), Social Development. https://data.worldbank.

org/indicator?tab=all (Erişim Tarhi: 17.03.22)

Thévenon, O. (2009). "Increased Women's Labour Force Participation

in Europe: Progress in the Work-Life Balance or Polarization of

Behaviours.", Population, 64/2: 235–272. doi: 10.3917/ popu.

902.0263

Thörnqvist, C. (2006). "Family-Friendly Labour Market Policies and

Careers in Sweden—and the Lack of Them.", British Journal of

Guidance & Counselling, 34/3: 309–326. doi: 10.1080/ 0306988

0600769381

Timur, S. (1972), Türkiye'de Aile Yapısı, Ankara: Hacettepe

Üniversitesi Yayınları.

Tokol, A. (2017), Uluslararası Sosyal Politika (3. Baskı), Bursa: Dora.

Toksöz, A. G. (2014), Türkiye'de Kadınların İşgücü Profili ve

İstatistiklerinin Analizi, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Topçuoğlu, A., Aksan, G., Alptekin, D. (2014), Yoksulluk ve Kadın,

İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama

Merkezi (2019), Türkiye'de Yükseköğretimdeki Cinsiyet

Eşit(siz)liği: 1984-2018, Kadir Has Üniversitesi

Troyat, H. (1967), Tolstoy, ABD: Doubleday & Company.

Trstenjak, V., Beysen, E. (2013). "The Growing Overlap of

Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the Case Law

of the CJEU.", European Law Review, /3: 293-316

Tsutsui, J. (2020), Work and Family in Japanese Society, Singapore:

Springer.

Tsutsui, T., Muramatsu, N. (2005). "Care-Needs Certification in the

Long-Term Care Insurance System of Japan.", Journal of the

329

American Geriatrics Society, 53/3: 522–527. doi: 10.1111/j.1532

-5415.2005.53175.x

Tuaç, P. (2017). "Analık Halinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan

Doğan Haklar: 6663 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler.",

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32/1:

203–243

Tulukçu, B. (2000), İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gebe ve Anne

İşçilerin Korunması, Ankara: Haber-İş Sendikası.

Tulukçu, B. (2001). "Türk Hukukunda ve Milletlerarası Alanda

İşverenin Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası İzin Verme

Yükümlülüğü.", Üçışık, F. (Ed.), Prof. Dr. Nuri Çelik’e

Armağan, İstanbul: Beta Yayıncılık: 1350–1372.

Tuncay, A. C. (1995). "Çalışma Süreleri ve İstihdam Türlerinde

Esnekleştirme, Çalışma Hayatında Yeni Gelişmeler, Esneklik.",

Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası: 57–74

Tuncay, A. C., Ekmekçi, Ö. (2011), Sosyal Güvenlik Hukukunun

Esasları (14. Baskı), İstanbul

Turhan, M. (2002). "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti

Kapatma Davaları.", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57/3:

129–150. doi: 10.1501/SBFder_0000001756

Tutar, H. (2007). "Katı Olan Her "İş" Sanallaşıyor veya İşgörenin Artan

Yalnızlığı Üzerine: Kuramsal Bir Yaklaşım.", "İş, Güç" Endüstri

İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9/2: 116–141

TÜİK (2016a), Aile Yapısı (2016). http://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn

=109&locale=tr (Erişim Tarhi: 29.03.20)

TÜİK (2016b), Cinsiyete Göre Boşanma Nedenleri Oranı.

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2560

(Erişim Tarhi: 23.03.20)

TÜİK (2016c), Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. http://www.tuik.

gov.tr/HbPrint.do?id=24642 (Erişim Tarhi: 29.03.20)

TÜİK (2016d), Faaliyet Türüne, Cinsiyete ve Çalışma Durumuna Göre

Kişi Başına Ortalama Faaliyet Süresi, 2006, 2014-2015.

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1427

(Erişim Tarhi: 29.03.20)

330

TÜİK (2016e), Hanedeki İşlerden Genellikle Sorumlu Olan Kişiler.

http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1114 (Erişim

Tarhi: 27.05.20)

TÜİK (2016f), İBBS 1. Düzey ve Üç Büyük İle Göre Hanedeki Küçük

Çocukların Gündüz Bakımı. http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.

do?istab_id=1116 (Erişim Tarhi: 28.05.20)

TÜİK (2016g), Küçük Çocukların Gündüz Bakımı. http://www.tuik.

gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2552 (Erişim Tarhi:

28.03.20)

TÜİK (2018a), İllere ve Cinsiyete Göre Doğuşta Beklenen Yaşam

Süreleri. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufusve-

demografi-109&dil=1 (Erişim Tarhi: 17.10.21)

TÜİK (2018b), İşgücü Durumuna Göre Bakım Sorumluluğu.

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2767

(Erişim Tarhi: 04.03.20)

TÜİK (2019a), 15-64 Yaş Arası Kadınların İşgücüne Katılım Oranı.

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr (Erişim Tarhi:

01.03.20)

TÜİK (2019b), İstihdamda Olanların İşteki Durum, Ekonomik Faaliyet

ve Meslek Grubuna Göre Ev-İş Arası (Tek Yön) Ortalama Ulaşım

Süresi. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistiksel

Tablo?p=QxeW2AGNDP6LrUevLpTyNo1W/DmtQT8Nijkwbb

mJExB52IY5Y6hKP7xVJYaSOgbr (Erişim Tarhi: 22.10.21)

TÜİK (2019c), Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı İstihdam. https://biruni.

tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr (Erişim Tarhi: 11.08.20)

TÜİK (2019d), Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2019, Türkiye

İstatistik Kurumu

TÜİK (2019e), Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Türkiye İstatistik

Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Ticaret

-ve-Hizmet-115 (Erişim Tarhi: 15.10.21)

TÜİK (2020a), Eğitim Durumuna Göre İsgücü Durumu.

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2254

(Erişim Tarhi: 04.03.20)

TÜİK (2020b), İstihdam Edilenlerden İşbaşında Olanların Ortalama

Fiili Çalışma Süreleri. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/ Download

331

IstatistikselTablo?p=R68FK9f9QAvCmHxpV5bQgSijYQGPTY

aAMBVkmmsD3TxZSz9GUdaXA3PmcFoybSck (Erişim Tarhi:

10.10.20)

TÜİK (2020c), İstihdam Edilenlerin Meslek Grubu (ISCO 8).

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2256

(Erişim Tarhi: 04.03.20)

TÜİK (2020d), Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayanların

Sektör ve İşteki Durumu. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistik

Tablo.do?istab_id=2258 (Erişim Tarhi: 04.03.20)

TÜİK (2020e), Veritabanı (Erişim Tarhi: 17.04.21)

TÜİK (2021a), Hane Halkı Tiplerine Göre Hanehalkı Sayısı.

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Erişim Tarhi:

22.08.21)

TÜİK (2021b), Türkiye Aile Yapısı Araştırması. https://data.tuik.gov.tr

/Bulten/Index?p=Turkiye-Aile-Yapisi-Arastirmasi-2021-45813

(Erişim Tarhi: 22.08.21)

TÜİK (2021c), Yaşlı Bağımlılık Oranı. https://biruni.tuik.gov.tr/

medas/?kn=95&locale=tr (Erişim Tarhi: 22.08.21)

TÜİK (2022a), İstatistiklerle Yaşlılar, 2021. https://data.tuik.gov.tr/

Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2021-45636 (Erişim

Tarhi: 28.04.22)

TÜİK (2022b), Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2021, Türkiye

İstatistik Kurumu

Türkoğlu Üstün, K. (2020). "Kadının Ücretsiz Bakım Emeğinin

Azaltılması Kapsamında Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetlerine

Erişim (Kreş) Hakkı.", Çalışma ve Toplum, 3: 1159–1592

Türmen, R., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini'nin İç Hukukumuza

Etkileri. https://anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/

anayargi/turmen.pdf (Erişim Tarhi: 23.11.20)

Tüzün, S. (2012). "İbrahim Yasa.", Kongar, E. (Ed.), Türk Toplum

Bilimcileri 1, İstanbul: Remzi Kitabevi: 205–235.

U.S Department of Labour (2019), Job flexibilities and work schedules,

2017-2018: Data from the American Time Use Survey, Bureau of

Labour Statistics

332

U.S. Bureau of Labor Statistics (2018), Spending & Time Use.

https://www.bls.gov/data/#spending (Erişim Tarhi: 29.03.20)

Uğur, S. B. (2018). "Torun Bakım Faaliyetinin Bakım Sağlayıcı

Büyükannelerin Sağlık Durumları Üzerindeki Etkisi.",

Mediterranean Journal of Humanities, 8/1: 399–415. doi:

10.13114/MJH.2018.404

UK (1996), Employment Rights Act

Ulusoy, T. (2017). "Bir Sosyal Koruma Olarak İş Kanunu’nda Gebe ve

Yeni Doğum Yapan Kadın Çalışanlara Yönelik İzinler ve Kısmi

Süreli Çalışma Hakkı Üzerine Güncel Gelişmelerin

Değerlendirilmesi.", Çalışma ve Toplum, 2: 741-766

UNFPA (2012), Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration

and A Change, United Nations Population Fund; HelpAge

International

UNHCRH (1988), General Recommendation No. 8: Implementation of

Article 8 of the Convention. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/

CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC

_3727_E.pdf (Erişim Tarhi: 12.01.21)

UNICEF, ILO (2013), Supporting Workers with Family

Responsibilities: Connecting Child Development and the Decent

Work Agenda, International Labour Organization; UNICEF

United Nations (2019), World Population Ageing 2019, United Nations

Urhanoğlu Cengiz, İ. (2009). "Kadın İşçilerin Hamilelik ve Analık

Durumlarının İş Sözleşmesine Etkisi.", Kamu-İş: İş Hukuku ve

İktisat Dergisi, 10/4: 21–53

Uribe, A. M. T., Vargas, C. O., Bustamante, N. R. (2019). "Unintended

Consequences of Maternity Leave Legislation: The case of

Colombia.", World Development, 122: 218–232. doi:

10.1016/j.worlddev.2019.05.007

Usen, Ş. (2010). "2008/104/Ec Sayılı Ödünç İş İlişkisine İlişkin Avrupa

Birliği Yönegesinin Getirdiği Yeni Düzenlemelerin Türkiye

Açısından Değerlendirilmesi.", Çalışma ve Toplum, 3: 169–190

Ünüvar Ünlüoğlu, D., Sungur Taşdemir, Z. (2020). "Avrupa Sosyal

Şartı Çerçevesinde Türkiye’de Kadın İşgücünün

333

Değerlendirilmesi: Eskişehir Özel Sağlık Sektörü Örneği.",

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/1: 113–130

Vainio, A. (2015). "Japan's Family Friendly Policies: Why Fathers

Matter.", Asia in Focus, 1: 3–11

van Bastelaer, A., Lemaître, G., Marianna, P. (1997), The Definition of

Part-Time Work for the Purpose of International Comparisons,

OECD

van der Doef, M., Maes, S. (1999). "The Job Demand-Control (-

Support) Model and Psychological Well-Being: A Review of 20

Years of Empirical Research.", Work & Stress, 13/2: 87–114

van der Gaag, N., Heilman, B., Gupta, T., Nembhard, C., Barker, G.

(2019), State of the World’s Fathers: Unlocking the Power of

Men’s Care 2019, Promundo

Van Olmen & Wynant (2022), Employment Law Overview: Belgium

2021-2022, L&E Global. https://knowledge.leglobal.org/wpcontent/

uploads/sites/2/LEG-Employment-Law-Overview-2021-

2022_Belgium_27.03.21.pdf

Veblen, T., Aylak Sınıfın Teorisi, İstanbul: Babil Yayınları.

Viñas-Bardolet, C., Guillen-Royo, M., Torrent-Sellens, J. (2019). "Job

Characteristics and Life Satisfaction in the EU: A Domains-of-

Life Approach.", Applied Research in Quality of Life, 15: 1069–

1098. doi: 10.1007/S11482-019-09720-5

Vincent, C., Ball, S. J. (2006), Childcare, Choice and Class Practices:

Middle-class parents and their children: Middle-Class Parents and

their Children, New York: Routledge.

Vivero, S. de (2022), Employment Law Overview. https://knowledge.

leglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/LEG_MEMO_Spain_

03.01.21_compressed.pdf

Voss, E., Vitols, K., Farvaque, N., Broughton, A., Behling, F., Dota, F.,

Leonardi, S., Naedenoen, F. (2013), The Role of Temporary

Agency Work and Labour Market Transitions in Europe:

Institutional Frameworks, Empirical Evidence, Good Practice

and the Imact of Social Dialogue, Eurociett/UNI Europa

334

Waldfogel, J. (2001). "Family-Friendly Policies for Families with

Young Children.", Employee Rights & Employment Policy

Journal, 5

Waldron, J. (2010). "Dignity, Rights, and Responsibilities.", SSRN

Journal. doi: 10.2139/ssrn.1710759

Wallerstein, I. (2001), Ütopistik ya da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri

(1), İstanbul: Avesta Yayınları.

Wallerstein, I. (2012), Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık (6),

İstanbul: Metis Yayınları.

Wallerstein, I., Arrighi, G., Frank, A. G., Amin, S. (1984), Genel

Bunalımın Dinamikleri (1), İstanbul: Belge Yayınları.

Waters, M. (1996), Daniel Bell, London, New York: Routledge.

Wayne, J. H., Grzywacz, J. G., Carlson, D. S., Kacmar, K. M. (2007).

"Work–Family Facilitation: A Theoretical Explanation and

Model of Primary Antecedents and Consequences.", Human

Resource Management Review, 17/1: 63–76. doi: 10.1016/j.hrmr.

2007.01.002

Weber, M. (1999), Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Ankara:

Ayraç Yayınevi.

Weisshaar, K. (2018). "From Opt Out to Blocked Out: The Challenges

for Labor Market Re-entry after Family-Related Employment

Lapses.", American Sociological Review, 83/1: 1–27. doi:

10.1177/0003122417752355

Wheelock, J., Jones, K. (2002). "Grandparents Are the Next Best Thing:

Informal Childcare for Working Parents in Urban Britain.",

Journal of Social Policy, 31/3: 441–463. doi: 10.1017/ S0047

279402006657

Williams, J. (2001), Unbending Gender: Why Family and Work

Conflict and What to Do About It : Oxford University Press.

Williams, K. J., Alliger, G. M. (1994). "Role Stressors, Mood Spillover,

and Perceptions of Work-Family Conflict in Employed Parents.",

The Academy of Management Journal, 37/4: 837–868

Willis, R. J. (1973). "A New Approach to the Economic Theory of

Fertility Behavior.", Journal of Political Economy, 8/2: 14–64

335

Wilson, A. (2001), Society Now: Family : Routledge.

Wilthagen, T., Tros, F. (2004). "The Concept of ‘Flexicurity’: A New

Approach to Regulating Employment and Labour Markets.",

Transfer: European Review of Labour and Research, 10/2: 166–

186. doi: 10.1177/102425890401000204

Winther, E. E. H. (2020), Europenization of Social Policy: A Case of

Parental Leave in Denmark and EU, Danimarka

Wolf, E. (2003), What Hampers Part-Time Work?: An Empirical

Analysis of Wages, Hours Restrictions and Employment from a

Dutch-German Perspective, Centre for European Economic

Research

World Bank Group (2022), Women, Business and the Law 2022, The

World Bank

World Employment Confederation (2019), Social Impact Report:

Labour Market Activation, Transitions and Inclusiveness, World

Employment Confederation

Yamakoğlu, E., Karaçöp, E. (2019). "Bazı Atipik Çalışma Modelleri

Bakımından Kadınların Sosyal Güvenliği.", Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25/2:

1463–1485. doi: 10.33433/maruhad.667688

Yamamoto, C., Kvieskienė, G. (2017). "Comparing Family-Friendly

Policies in Japan and Lithuania.", Socialinis ugdymas, 47/3: 99–

110. doi: 10.15823/su.2017.25

Yavorsky, J. E., Dush, C. M. K., Schoppe-Sullivan, S. J. (2015). "The

Production of Inequality: The Gender Division of Labor Across

the Transition to Parenthood.", Journal of Marriage and Family,

77/3: 662–679. doi: 10.1111/jomf.12189

Yemişken, E. (2019), Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Yıldırım Dalyan, S. (2020). "Türkiye’de İş-Aile Yaşamına Yönelik

Düzenlemelerin Uluslararası Normlar ve Refah Rejimleri

Çerçevesinde Değerlendirilmesi.", Sosyal Güvenlik Dergisi, 10/2:

371–392

Yiğit, E. (2019), Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

336

Yogev, S., Brett, J. (1985). "Patterns of Work and Family Involvement

Among Single- and Dual-Earner Couples.", The Journal of

Applied Psychology, 70/4: 754–768. doi: 10.1037/0021-

9010.70.4.754

Yoshida, A. (2012). "Dads Who Do Diaperss: Factors Affecting Care

of Young Children by Fathers.", Journal of Family Issues, 33/4:

451–477. doi: 10.1177/0192513X11415358

Zencirkıran, M. (2016), Sosyoloji (4. Baskı), Bursa: Dora.

Zeytinoğlu, E. (2004). "Kısmi Süreli Çalışma Şekilleri ve 4857 Sayılı

İş Kanunundaki Görünüm.", İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, 62/1-2: 449–466

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar