Medeni Hukuk

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Gökhan ANTALYA - Murat TOPUZ
ISBN: 9789750264924
Stok Durumu: Stokta var
94,50 TL 105,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökhan ANTALYA, Murat TOPUZ
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 664
"Medeni Hukuk Giriş, Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri" isimli kitabımızda, Türk Medeni Kanunu'nun Temel Kavramları ile Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümlerini ele alıp, kıymetli okuyucuların istifadelerine sunmuş bulunmaktayız. Bu eseri kaleme alışımızdaki amacımız, Türk Medeni Hukuk Teorisini yeniden metodolojik bir bakış açısıyla yorumlamaktır. Uzun zamandır bir bütün olarak ele alınmayan Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümlerini özellikle mukayeseli hukuk yaklaşımıyla ele alıp, yeniden bilimsel yorumunu gerçekleştirmek temel hareket noktamız olmuştur. Eserimizde uygulamaya yönelik günlük yaşamdan yüzlerce örnek, Yargıtay İçtihatları ve İsviçre Federal Mahkemesi Kararına yer verilmiştir. Eserimiz sadece Türk Hukukunu değil İsviçre, Almanya, Fransa ve Roma Hukuku ile karşılaştırmalara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Hukuk Kavramı ve Medeni Hukuka İlişkin Genel Bilgiler
Medeni Hukukun Temel Kavramları
Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
İyiniyetin Korunması
Dürüstlük İlkesi ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
Hakların Korunması ve Uyuşmazlıkların Giderilmesi
Dördüncü Basıya Önsöz  VII
Üçüncü Baskıya Önsöz  IX
Birinci Basıya Önsöz  XI
Kısaltmalar  XXXVII
Birinci Bölüm
HUKUK KAVRAMI VE MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
§ 1. HUKUK KURALLARININ SOSYAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ  1
I. GENEL OLARAK SOSYAL DÜZEN KURALLARI  1
II. HUKUK VE HUKUK KURALLARI  3
A. Hukukun Tanımı ve Amacı  3
B. Hukuka İlişkin Temel Ayırımlar  8
1. Pozitif (Olan–de lege lata) Hukuk– İdeal (Olması Gereken–de lege ferenda) Hukuk  8
2. Yazılı Hukuk (Mevzuat)– Yazılı Olmayan Hukuk (Örf ve Adet Hukuku)  9
3. Maddi Hukuk – Yargılama Hukuku  10
4. Maddi Hukuk – Uygulama ve Yürürlük Hukuku  10
5. Özel Hukuk – Kamu Hukuku  11
a. Genel Olarak  11
b. Özel Hukuk Dalları  13
aa. Medeni Hukuk  13
bb. Ticaret Hukuku  13
cc. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  14
dd. Milletlerarası Özel Hukuk  14
c. Kamu Hukuku Dalları  15
aa. Anayasa Hukuku  15
bb. İdare Hukuku  15
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku  15
dd. Devletler Genel Hukuku  16
ee. Mali Hukuk ve Vergi Hukuku  16
ff. Genel Kamu Hukuku  16
d. Karma Hukuk Dalları  16
aa. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  16
bb. Medeni Yargılama Hukuku  17
cc. İcra ve İflas Hukuku  17
6. İç Hukuk – Dış Hukuk (Uluslararası Hukuk)  17
7. Evrensel Hukuk – Yerel (Ulusal) Hukuk  18
C. Hukukun Fonksiyonları  18
D. Hukuk Kuralı Kavramı ve Temel Özellikleri  19
E. Hukuk Kuralının Unsurları : Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuç (Yaptırım)  21
F. Hukuk Kurallarının Çeşitleri  23
1. Genel Olarak  23
2. Hukuk Kuralları Çeşitleri  23
G. Hukukun Tümden Gelim Metoduyla Uygulaması  24
1. Kesin (Kategorik) Dedüksiyon Metodu  25
2. Zincirleme Dedüksiyon Metodu  27
3. Eksik Önermeli Dedüksiyon Metodu  27
III. HUKUK KURALLARININ DİĞER SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ VE BU KURALLARDAN FARKLARI  28
A. Ahlak Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki  28
B. Etik Kuralları  33
1. Etik Kavramı  33
2. Hukuk ve Etik Arasındaki İlişki  34
3. Mesleki Etik Kuralları  35
4. Hukuk Etik Kuralları Düzenlemeleri  36
C. Din Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki  39
D. Görgü (Adab–ı Muaşeret) Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki  41
IV. HUKUK SİSTEMLERİ  42
A. Genel Olarak  42
B. Modern Hukuk Sistemleri  42
1. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi: Roma–Cermen (Pandekt) Hukuk Sistemi  42
2. Anglo–Amerikan Hukuk Sistemi  43
3. Modern Hukuk Sisteminin Ortak Noktaları  44
4. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ile Anglo–Amerikan Hukuk Sisteminin Karşılaştırılması  45
C. Marksist– Leninist (Sosyalist) Hukuk Sistemleri  46
D. Dini Hukuk Sistemleri  47
§ 2. MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  48
I. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  48
II. TÜRKİYE’DE MEDENİ HUKUK ALANINDA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  49
A. Genel Açıklamalar  49
B. Türk Medenî Kanunu  55
1. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi  55
2. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu  57
a. Genel Açıklamalar  57
b. 4721 Sayılı TMK’da Getirilen Şekle ve İfadeye İlişkin Değişiklikler  58
c. 4721 Sayılı TMK’nın Aile Hukukunda Getirdiği Esasa İlişkin Bazı Değişiklikler  59
3. 4722 Sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  62
4. Türk Medenî Kanunu’nu Değiştiren Bazı Kanunlar  64
a. 02 Ocak 2003 Tarihinde Kabul Edilen 4778 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  64
b. 30 Temmuz 2003 Tarihinde Kabul Edilen 4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  64
c. 20 Şubat 2008 Tarihinde Kabul Edilen 5237 Sayılı Vakıflar Kanunu  65
d. 4 Kasım 2004 Tarihinde Kabul Edilen 5253 Sayılı Dernekler Kanunu  65
e. 3 Temmuz 2005 Tarihinde Kabul Edilen 5399 Sayılı Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  66
f. 4 Mayıs 2007 Tarihinde Kabul Edilen 5650 Sayılı Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  66
g. 31.03.2011 Tarihinde Kabul Edilen 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  66
h. 25.04.2013 Tarihinde Kabul Edilen 6462 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  67
ı. 06.02.2014 Tarihinde Kabul Edilen 6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  68
i. 30.04.2014 Tarihinde Kabul Edilen 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  68
5. Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Bazı Türk Medenî Kanunu Hükümleri ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları  68
6. 4721 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın / Anayasa Mahkemesi Kararının Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste  70
C. Türk Borçlar Kanunu  71
1. 818 Sayılı Borçlar Kanunu  71
2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  72
a. Genel Açıklamalar  72
b. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Getirilen Şekle ve İfadeye İlişkin Değişiklikler  72
c. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Getirilen Esasa İlişkin Değişiklikler  74
d. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Yapılan Bazı Yenilik ve Değişikliklere Değinelim  75
3. 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Uygulanması ve Yürürlüğü Hakkında Kanun  77
D. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  79
III. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  81
A. Laik Karakterli Olması  81
B. Çağdaş Nitelikte Olması  81
C. Genel Nitelikte Olması  82
D. Eşitlik İlkesi Temelinden Hareket Etmesi  82
E. Milli Nitelikte Olması  82
F. Devrimci Nitelikte Olması  82
G. Demokratik İlkeleri Benimsemiş Olması  83
H. Hâkime Geniş Takdir Yetkisi Tanıması  83
I. Yazılı Oluşu  84
İ. Bireysel Çıkarlar ile Sosyal Düşüncelere Dayanan Toplumsal Çıkarı Dengelemiş Olması  84
J. Halkçı Bir Kanun Niteliği Taşıması  84
IV. MEDENİ HUKUKUN KONUSU VE KAPSAMI  85
A. Genel Açıklamalar  85
B. Türk Medenî Kanunu’nun Sistematiği ve Kapsamı  86
1. Başlangıç Hükümleri (TMK m.1–7)  87
a. Başlangıç Hükümlerinin Amacı  87
b. Başlangıç Hükümlerinin Konusu  87
2. Kişiler Hukuku (TMK m.8–117)  89
3. Aile Hukuku (TMK m.118–494)  90
4. Miras Hukuku (TMK m.495–682)  91
5. Eşya Hukuku (TMK m. 683–1030)  93
6. Borçlar Hukuku  96
C. Tüketici Hukuku  98
V. MEDENİ HUKUKUN TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE İLİŞKİSİ VE MEDENİ KANUNUN DİĞER ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNE UYGULANMASI  100
A. Hukuk Düzeninin (Sisteminin) Bütünlüğü ve Yeknesaklığı  100
B. Özel Hukukun Yeknesaklığı  100
C. Türk Medenî Kanununun Türk Borçlar Kanunu ile İlişkisi  101
1. TMK ve TBK’nın Şekli ve Maddi Bütünlüğü  101
a. Şekli Bütünlük  101
b. Maddi Bütünlük  102
2. TMK ve TBK Genel Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması  102
a. Genel Açıklamalar  102
b. Özel Hukuk İlişkisinin Belirlenmesi  103
aa. Subjektif Teori  104
bb. Egemenlik/Buyurma Teorisi  104
cc. Karma Teori  104
D. TMK ve TBK’nın Genel Hükümlerinin Belirlenmesi  105
E. Genel Hükümlerin İlişkinin Niteliğine Uygun Düştüğü Ölçüde Uygulanması  106
1. Genel Açıklamalar  106
2. Genel Hükmün Atıfla (Göndermeyle) Uygulanması  107
a. Genel Açıklamalar  107
b. Kural: Kıyasen Uygulama  107
aa. Niteliğine ve Özelliğine Uygun Olduğunda Uygulama  107
bb. Uyarlayarak (Modifiye Ederek) Uygulama  109
c. İstisna: Doğrudan Uygulanma  109
aa. TMK ve TBK Genel Olarak Düzenlediği Kavrama Atıf  109
bb. Özel Atıf  109
d. Genel Hükümlerin Uygulanamaması  110
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 3. ÖZEL HUKUKA HAKİM OLAN İLKELER, HAK KAVRAMI, HAKKIN KONUSU VE SAHİBİ  111
I. ÖZEL HUKUKA HAKİM OLAN İLKELER  111
A. İrade Serbestisi (İrade Muhtariyeti) İlkesi  111
B. Kişiye Saygı Gösterme İlkesi ile Kişi ve Kişiliğin Korunması İlkesi  111
II. HAK KAVRAMI VE HAKKI AÇIKLAYAN TEORİLER  112
A. Genel Açıklamalar  112
B. Hakkın Tanımı ve Hak Kavramını Açıklayan Görüşler  115
C. Hak Kavramını Kabul Etmeyen Görüşler  116
III. HAKKIN TEMEL FONKSİYONLARI  116
IV. HAKKIN TEMEL YAPISI  117
A. Temel Unsurları  117
B. Hakkın Konusu (Objesi)  118
1. Genel Olarak  118
2. Hakkın Dört Temel Konusu  120
V. HAK SAHİBİ VE HAK YÜKÜMLÜSÜ (HAKKIN SUJELERİ)  121
A. Hak Sahibi  121
B. Hak Yükümlüsü  121
C. Hak Ehliyeti  121
VI. HAKKIN SINIRLANDIRILMASI  125
§ 4. HAK AYRIMLARI  126
I. GENEL OLARAK  126
II. DOĞDUĞU HUKUK DALINA GÖRE HAKLAR: KAMUSAL HAKLAR – ÖZEL HAKLAR  126
III. KONULARINA GÖRE HAKLAR: MALVARLIĞI HAKLARI–ŞAHIS VARLIĞI (KİŞİ VARLIĞI) HAKLARI  128
A. Malvarlığı Hakları  128
1. Alacak Hakları  128
a. Kavram  128
b. Kaynağı  129
c. Özellikleri  130
2. Ayni Haklar  130
a. Tanımı  130
b. Unsurları  131
aa. Ayni Hakların Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyet Sağlaması (Amaçsal Olgu)  131
aaa. Eşya Üzerinde Söz Konusu Olması  131
bbb. Amaçsal Olgu  133
bb. Herkese Karşı İleri Sürülebilen Bir Hak Olması (Normatif Olgu)  134
c. Niteliği  134
d. Ayni Hakka Hâkim Olan İlkeler  134
aa. Mutlaklık İlkesi  134
bb. Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi  135
cc. İyiniyetli Kazanımların Korunması İlkesi  135
dd. Tipe Bağlılık İlkesi ve Tipin Kapsamının Belirliliği İlkesi  136
ee. Belirlilik (Muayyenlik İlkesi)  137
ff. Sebebe Bağlılık İlkesi  137
gg. Katılma (İltihak) veya Bağlanma İlkesi  138
hh. Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi  139
e. Ayni Hak Çeşitleri: Mülkiyet Hakkı – Sınırlı Ayni Haklar  140
aa. Mülkiyet Hakkı  141
bb. Sınırlı Ayni Haklar  143
aaa. İrtifak Hakları  144
(1). Kişiye Bağlı İrtifaklar  144
(2). Eşyaya Bağlı (Eşya Lehine) İrtifaklar  149
(3). Diğer İrtifaklar  150
bbb. Rehin Hakları  151
ccc. Taşınmaz Yükü  153
3. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  154
4. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar  155
B. Kişi Varlığı (Şahıs varlığı) Hakları  156
1. Genel Açıklamalar  156
2. Kişilik Hakkı Kavramı  157
3. Kişilik Hakkının Temel Özellikleri  159
4. Kişilik Hakkı Kapsamında Korunacak Değerler  160
a. Genel Olarak  160
b. Kişilik Değerlerinin Tasnifi  160
c. Bazı Kişilik Değerleri  161
aa. Yaşam Hakkı, Sağlık Hakkı ve Beden Bütünlüğünün Zedelenmesi  161
bb. Kişinin Kendisiyle Özdeş Kimliğinin Zedelenmesi  163
aaa. İsmin Zedelenmesi  163
bbb. Şeref ve Haysiyetin Zedelenmesi  163
ccc. Ayrımcılık  164
ddd. Kişisel Hayatın Zedelenmesi  164
eee. Cinsel Yaşamın İhlali  166
cc. İrade Muhtariyetinin Zedelenmesi  166
aaa. İrade Özgürlüğünün Zedelenmesi  167
(1). Yargılama Tedbirleri Nedeniyle Kişiliğin Zedelenmesi  167
(2). Adil Yargılanma Hakkının İhlali  167
bbb. Hareket Etme Özgürlüğünün Zedelenmesi  167
(1). Yasa Dışı Hapis ve Yakalama ile Alıkoyma Nedeniyle Kişiliğin Zedelenmesi  167
(2). Koruma Tedbirleri Nedeniyle Kişiliğin Zedelenmesi  167
IV. İLERİ SÜRÜLEBİLECEK KİŞİLER BAKIMINDAN HAKLAR: MUTLAK HAKLAR – NİSBİ HAKLAR  168
A. Mutlak Haklar  168
1. Kavram  168
2. Çeşitleri  168
a. Eşya Üzerindeki Mutlak Haklar  168
b. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  169
B. Nisbi (Şahsi) Haklar  170
1. Genel Açıklamalar  170
2. Nisbi Hak Ayırımları  172
a. Alelade Nisbi Haklar  172
b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbi Haklar  172
3. Mutlak Haklar ile Nisbi Hakların Karşılaştırılması  177
V. ETKİSİ BAKIMINDAN HAKLAR  178
A. Yenilik Doğuran Haklar  178
1. Kavram  178
2. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  178
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  179
b. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  179
c. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  179
3. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  179
a. Koşula Bağlanamaması  179
b. Kullanıldıktan Sonra Geri Dönülememesi  180
c. Bir Kez Kullanılmakla Sona Ermesi  180
d. Zamanaşımı Süresine Değil Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması  180
B. Alelade Haklar  181
VI. KULLANMA YETKİSİ BAKIMINDAN HAKLAR  181
A. Bizzat Hak Sahibi Tarafından Kullanılması Zorunlu Haklar (Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  181
B. Bizzat Hak Sahibi Tarafından Kullanılması Zorunlu Olmayan Haklar (Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Olmayan Haklar)  183
VII. BAĞIMSIZ OLUP OLMAMA AÇISINDAN HAKLAR  183
A. Bağımsız Haklar  183
B. Bağlı Haklar  184
VIII. BAŞKASINA DEVRİNİN MÜMKÜN OLUP OLMAMASI BAKIMINDAN HAKLAR  185
A. Devredilebilir Haklar  185
B. Devredilemez Haklar  185
IX. KAZANILMIŞ – KAZANILMAMIŞ HAK AYRIMI  185
§ 5. HAKLARIN KAZANILMA ŞEKİLLERİ  186
§ 6. HAKLARIN KAYBEDİLİŞ ŞEKİLLERİ  189
§ 7. HUKUKİ OLAY VE HUKUKİ FİİL KAVRAMLARI  190
I. GENEL AÇIKLAMALAR  190
II. HUKUKİ OLAY VE HUKUKİ FİİL KAVRAMLARI  190
A. Hukuki Olay  190
B. Hukuki Fiil ve Ayırımları  192
1. Genel Açıklamalar  192
2. Hukuki Fiil Ayırımları  193
a. Hukuka Aykırı Fiiller  193
b. Hukuka Uygun Fiiller  195
aa. İrade Açıklamaları  195
aaa. Hukuki İşlem  195
bbb. Hukuki İşlem Benzeri Fiiller  196
ccc. Maddi Fiil  197
bb. Görüş/Bilgi/Haber (Tasavvur) Açıklamaları  198
cc. Duygu (His) Açıklamaları  198
§ 8. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI  200
I. GENEL OLARAK HUKUKİ İŞLEMİN TANIMI VE UNSURLARI  200
II. HUKUKİ İŞLEMİN KURUCU UNSURLARI  202
A. İrade Beyanı  202
1. Kavram  202
2. İrade Beyanının Çeşitleri  204
a. Açık İrade Beyanı – Örtülü İrade Beyanı  204
aa. Açık İrade Beyanı  204
bb. Örtülü İrade Beyanları  205
aaa. Susma  206
bbb. İradeyi Gösteren Davranışlar  207
b. Varması (Yöneltilmesi) Gerekli İrade Beyanı – Varması (Yöneltilmesi) Gerekli Olmayan İrade Beyanı  207
c. Vasıtalı İrade Beyanı – Vasıtasız İrade Beyanı  209
B. İrade Beyanının Yöneldiği Sonucun Hukuk Düzenince Tanınması (Hukuki Sonuç)  209
III. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERLİLİK UNSURLARI  210
A. Tüm Hukuki İşlemlerde Aranan Geçerlilik Unsurları  210
1. İrade Beyanında Bulunan Kişinin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu Sebebiyle Hukuki İşlem Ehliyetsizliği Bulunmamalı  210
a. Fiil Ehliyeti  210
b. Fiil Ehliyetine Göre Kişi Ayırımı  211
aa. Tam Ehliyetliler  211
bb. Tam Ehliyetsizler  214
cc. Sınırlı Ehliyetliler  215
dd. Sınırlı Ehliyetsizler  216
2. Hukuki İşlemlerin Konusunun Hukuka, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkansız Olmaması  218
3. Sözleşmenin Muvazaalı Olmamalı  219
4. Hukuki İşlemi Meydana Getiren İradenin Sakatlanmamış Olması  222
B. Bazı Hukuki İşlemler İçin Aranan Şartlar  223
1. Geçerlilik Şekline Uyulmuş Olmalı  223
2. Hukuki İşlemi Yapan Kişinin Tasarruf Yetkisi Bulunmalı  224
3. Sebebe Bağlı İşlemlerde Tasarruf İşlemine Dayanak Teşkil Eden Geçerli Bir Borçlandırıcı İşlem Bulunmalı  226
4. Aşırı Yararlanma Bulunmamalı  226
5. Genel İşlem Koşulları Genel İçerik Denetimine Aykırı Olmamalı  227
IV. HUKUKİ İŞLEMİN TAMAMLAYICI (ETKİNLİK) UNSURLARI  228
V. HUKUKİ İŞLEM AYIRIMLARI  229
A. Hukuki İşleme Katılan Kişi Sayısı Yönünden  229
1. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  229
2. İki veya Çok Taraflı Hukuki İşlemler  229
a. Sözleşmeler  230
b. Kararlar  233
B. Sonuçlarını Doğurduğu Ana Göre Hukuki İşlemler (Sağlararası Hukuki İşlemler – Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler)  235
C. Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından (Borçlandırıcı–Tasarruf–Kazandırıcı) Hukuki İşlemler  236
1. Borçlandırıcı İşlem  236
2. Tasarruf İşlemi  237
3. Kazandırıcı İşlemi  241
VI. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ  242
A. Genel Açıklamalar  242
B. Esnek Geçersizlik  243
C. Geçersizlik Türleri  244
1. Yokluk  244
2. Kesin Geçersizlik (Hükümsüzlük–Butlan)  246
a. Kavram ve Temel Özellikler  246
b. Kesin Geçersizlik Sebepleri  249
aa. Hukuki İşlemi Yapan Kişinin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu Sebebiyle Ehliyetsiz Olması  249
bb. Hukuki İşlemin Konusunun Başlangıçta İmkansız Olması  250
cc. Hukuki İşlemin Hukuka, Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olması  250
dd. Hukuki İşlemin Muvazaalı (Danışıklı) Olması  250
ee. Hukuki İşlem Geçerlilik Şekline Aykırı Olması  251
ff. Genel İşlem Koşullarında Genel İçerik Denetimine Aykırılık Bulunması  251
c. Kısmi Geçersizlik  251
3. Yazılmamış Sayılma  252
4. Düzeltilebilir Geçersizlik (Onama Hakkı) – Bozulabilir Geçerlilik (İptal Hakkı)  255
5. Askıda Geçersizlik  258
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI
§ 9. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  259
I. KAYNAK TERİMİNİN ANLAMLARI  259
A. Yaratıcı Kaynaklar  260
B. Yürürlük Kaynakları  260
C. Bilgi Kaynakları  260
II. TMK’NIN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI  261
A. Genel Açıklamalar  261
B. Uygulanacak Hukukun Bulunması  262
1. Kanunun Uygulanması (secundum legem)  262
2. Kanun Tamamlanması (intra ve praeter legem)  262
3. Kanunun Düzeltilmesi (contra legem)  263
III. MEDENİ HUKUKUN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI  263
A. Medeni Hukukun Yazılı Kaynakları  263
1. Kanunlar  263
2. Kanun Gücünde Kararnameler  266
3. Tüzükler  267
4. Yönetmelikler  269
5. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları  269
B. Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları (Örf ve Âdet Hukuku)  269
1. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı  269
2. Örf ve Âdet Hukuk Kuralının Uygulama Şartı: Kanunda Boşluk Olması  271
a. Genel Açıklamalar  271
aa. Hukuk Kuralında Boşluk Bulunabileceği Kuralı  271
bb. Hukuk Dışı Alan  273
aaa. Genel Açıklamalar  273
bbb. Kanun Koyucunun Bilinçli Olarak Susarak Hukuk Dışı Alan Yaratması  273
(1). Genel Olarak  273
(2). Karşıt Kavram Kanıtı  274
b. Boşluk Kavramı  275
aa. Kural İçi Boşluk  276
aaa. Yollama (Atıf) Kuralından Doğan Boşluk  277
bbb. Genel (Kuraldan) Kayıttan ve İçi Boş Kuraldan Doğan Boşluk  278
ccc. Tanımlama/Anlamlandırma Kuralından Doğan Boşluk  278
bb. Kural Dışı Boşluk  279
aaa. Kavram  279
bbb. Kanun Boşluğu (Kural Dışı Boşluk) Türleri  280
(1). Gerçek Boşluk  281
(a). Bilinçli (Açık) Boşluk  282
(b). Bilinçsiz Boşluk  284
(2). Gerçek Olmayan (Örtülü) Boşluk  284
(a). Genel Açıklamalar  284
(b). Gerçek Olmayan (Örtülü) Boşluk  285
(aa). Genel Olarak  285
(bb). Amaçsal Sınırlandırma  287
(aaa). Amaçsal Yorumla Kuralın Uygulanması  288
(bbb). Amaçsal Düzeltme  289
(ccc). Amaçsal Düzeltmenin Amaçsal Genişletmekten Farkı  290
(cc). Dürüstlük Kuralıyla Sınırlama/Düzeltme (Hakkın Kötüye Kullanılmasından Doğan Örtülü Boşluk)  291
c. Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları  293
3. Örf ve Âdet Hukukunun Tanımı ve Unsurları  295
a. Tanımı  295
b. Unsurları  296
aa. Maddi (Objektif) Unsur: Genellik ve Süreklilik  296
bb. Manevi Unsur: Genel İnanış (Uyma Zorunluluğu İnancı/Hukuki Yürürlük İnancı)  298
cc. Hukuki Unsur: Devlet Desteği (Maddi Yaptırım)  299
4. Örf ve Âdet Kuralının Teamül Kuralından Farkı  300
5. Örf ve Adet Hukuk Kurallarının Yazılı Hukuk Kurallarından Farkları  301
6. Örf ve Âdet Hukukunun Türleri  302
a. Ülke Sathına Yaygın Örf ve Adet Hukuku – Ülke Sathına Yayılmamış Bölgesel Örf ve Adet Hukuku  302
b. Genele Yayılmış (Milli) Örf ve Âdet Hukuku – Belli Bir Gruba Münhasır Örf ve Âdet Hukuku  304
7. Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  305
a. Tamamlayıcı Olması  305
b. Yorumlayıcı Olması  306
C. Hâkimin Yarattığı Hukuk  307
1. Genel Açıklamalar  307
2. Hâkimin Hukuk Yaratabilmesinin Koşulları  309
a. Kanunda Boşluk Bulunması  309
b. Örf ve Âdet Hukukunda Söz Konusu Somut Uyuşmazlığa Uygulanacak Bir Kuralın Bulunmaması  310
3. Hâkimin Hukuk Yaratırken Başvurabileceği Metodlar ve Yöntemler  310
a. Yasal Dayanağı  310
b. Hukuk Kuralı Yaratma Metodları  311
c. Hukuk Kuralı Yaratma Yöntemleri  312
aa. Kanun Hükümlerinin Kıyası (Kanunun Kıyası) ile Hukuk Yaratma  312
aaa. Genel Olarak Kıyas  312
bbb. Yorumla İlişkisi  313
ccc. Tanım  313
ddd. Hâkimin Kıyas Yükümlülüğü  314
eee. Unsurları  314
(1). Bilinçli Susmanın Kıyasa İmkan Vermesi  314
(2). Kıyas Kuralının Kanuna Karşı Hile Oluşturmaması  314
(3). Kıyas Kuralının Somut Olaya Uygun Değer Yargısı İçermesi  315
fff. Kanun Kıyası Yöntemleri  316
(1). Kanun Kıyası Yöntemleri  316
(a). Kıyasla Kural Yaratma (Kıyasla Sonuç Çıkarma)  316
(b). Karşıt Anlamından Sonuç Çıkarma  316
(c). Büyükten ya da Küçükten Kıyas  317
(aa). Küçükten Büyüğe Kıyas  317
(bb). Büyükten Küçüğe Kıyas  317
(2). Hukukun Genel İlkelerinin Kıyası (Hukukun Kıyası) ile Hukuk Kuralı Koyma  318
(a). Kanuni Kıyas  318
(b). Toplu Kıyas  318
ggg. Hakimin Doğrudan Doğruya Kural Koyması  319
(1). Kural Genel ve Soyut Olmalı  320
(2). Kural Objektif Olmalı  320
(3). Kural Menfaat Dengesine Uygun ve Adil Olmalı  320
(4). Kural Hukuk Düzeni ve Genel Hukuk İlkeleri İle Uygun Olmalı  321
4. Hâkimin Koyduğu Hukuk Kurallarının Niteliği  321
a. Kanun Hükmü Niteliğinde Olmaması  321
b. Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Aykırı Olmaması  322
c. Sadece Davaya Konu Somut Olayla İlgili Olması  322
d. Benzer Olaylarda Bağlayıcı Olmaması  322
e. Üst Yargı Denetimine Tabi Olması  322
IV. MEDENİ HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI  323
A. Genel Açıklamalar  323
B. Yardımcı Kaynaklar  325
1. Bilimsel Görüş  325
a. Genel Olarak  325
b. Benimsenmiş/Yerleşmiş Bilimsel Görüş  327
c. Bilimsel Görüş Çeşitleri  328
2. Yargı Kararları  329
a. Yargı Kararları (İçtihat)  329
b. Yerleşmiş/Benimsenmiş Yargı Kararı (Emsal İçtihat)  329
c. Hâkimin Yargı Kararlarına Sınırlı Uyma Yükümlülüğü  330
d. Yargı Uygulamasının Değiştirilmesi  331
e. Yargı Uygulamaları  332
§ 10. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  334
I. GENEL AÇIKLAMALAR  334
II. KANUNLARIN SÖZÜYLE VE ÖZÜYLE UYGULANMASI  334
A. Genel Olarak  334
B. Kanun Metninin Uygulanması  336
C. Kanunun Sözüyle Uygulanması  337
1. Kanunun Sözü  337
2. Kanunun Sözünün Açık ve Tartışmasız Anlamı  338
3. Kanunun Yorumunda Hukuk Dilinin mi, Yoksa Günlük Dilin mi Esas Alınacağı Sorunu  339
D. Kanunun Sözüyle Özünün Uyumsuzluğu  340
E. Kanunun Özüyle Uygulanması (Yorum)  342
1. Genel Açıklamalar  342
a. Genel Olarak  342
b. Intra Verba Legis İçinde Yorum  343
2. Medeni Hukukun Anlam Bakımından Uygulanması  344
a. Genel Açıklamalar  344
aa. Yorum Kavramı  344
bb. Objektif Yorum İlkesi  345
b. Yorum Çeşitleri  347
aa. Yorumu Yapan Makam Bakımından: Yasama Yorumu–Yargısal Yorum–Bilimsel Yorum  347
bb. Yorumun Kapsamı Bakımından: Daraltıcı Yorum–Genişletici Yorum  348
cc. Kabul Edilemeyen Yorum Metodu: Serbest Yorum Teorisi  349
c. Yorum Metotları  349
aa. Söze Göre (Sözel) Yorum Metodu  351
bb. Tarihi Yorum Metodu  352
aaa. Sübjektif Tarihi (Kanun Koyucunun Hükmün Konuluş Anındaki İradesine Göre) Yorum  353
bbb. Objektif Tarihi (Kanun Koyucunun Hükmün Uygulama Anındaki Farazi İradesine Göre) Yorum  354
cc. Hukuk Kuralının Objektif Amaca Dayalı Yorumu  355
aaa. ‘Kavram Hukukçuluğu’ndan ‘Menfaat Hukukçuluğu’na  355
bbb. ‘Menfaat Hukukçuluğu’ndan ‘Değer Hukukçuluğu’na  355
ccc. Kanun Koyucunun Değerlerine Göre Objektif Amaca Uygun Yorum  356
d. Yorum Yaparken Yararlanılacak Araçlar (Elemanlar)  359
aa. Genel Açıklamalar: Yorum Elemanlarının Çokluğu İlkesi  359
bb. Yorum Araçları/Elemanları  360
aaa. Temel Yorum Elemanları  360
(1). Sözel–Dilbilgisi Elemanlar  360
(a). Genel Açıklamalar  360
(b). Açıklayıcı Hukuki Olgu ile Metnin Yorumu (Üç Alan/Aday Metodu)  361
(c). Normatif Hukuki Olgu ile Metnin Yorumu  362
(d). Yorumda Toplumun Günlük Konuşma Dilinin Esas Alınması  362
(e). Yorumda Hangi Andaki Dilin Esas Alınacağı Sorunu  363
(2). Sistematik Elemanlar (Kanunun Sistematiği)  364
(a). Genel Açıklamalar  364
(b). Sistematik Mantıki Yorum  365
(c). Sistematik Amaçsal Yorum  365
(3). Anayasaya Uygun Yorum ve Anayasa Kurallarının Dikey Uygulanması  366
(4). Uluslararası Anlaşmalara, Özellikle Avrupa Birliği Müktesebatına Uygun Yorum  368
(5). Tarihi Elemanlar  368
bbb. Yardımcı Yorum Elemanları  369
(1). Mantıki Elemanlar  369
(a). Genel Açıklamalar  369
(b). Mantığın Temel İlkelerine Uygunluk  370
(c). Karşıt Kavram Kanıtı  370
(d). Evleviyetle (Öncelikle) Uygulama İlkesi  371
(2). Gerçeklik Elemanları  371
(3). Mukayeseli Hukuk Uygulamasına Uygunluk Elemanı  372
e. Hukuki Yorumun Temel İlkeleri  373
III. HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  374
A. Genel Açıklamalar  374
B. Hukuk Kurallarının Nitelikleri Bakımından Çeşitleri  375
1. Emredici Hukuk Kuralları  375
a. Genel Açıklamalar  375
b. Emredici Kuralın Çeşitleri  378
aa. Mutlak Emredici Kural  378
bb. Nisbi Emredici Kural  378
2. Yedek Hukuk Kuralları  378
a. Genel Açıklamalar  378
b. Yedek Hukuk Kurallarının Çeşitleri  379
aa. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  379
bb. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  380
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  382
4. Yürürlük Kuralları: İlga Edici (Yürürlükten Kaldırıcı) Hukuk Kuralları ve Yürürlük Süresini Belirleyen Kurallar  384
5. Yetki Hukuk Kuralları  384
6. Atıf Kuralları  385
7. Kıyas (Takdir) Kuralları  385
8. Ödev (Amaç) Kuralları  385
9. Düzen Kuralları  386
IV. KANUNLARIN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  387
V. KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  388
A. Genel Açıklamalar  388
B. Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi  389
1. Temel Kural  389
2. Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesinin İstisnaları (Kanunun Geriye Yürüdüğü Durumlar)  391
a. Kazanılmamış (Beklenen) Haklar  391
b. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka İlişkin Hususlar  392
c. Emredici Kurallara Aykırı Durumlar  393
C. Kanunların Çatışması Durumunda Hukuk Kurallarının Uygulanması  393
VI. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASINDA HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ  395
A. Genel Açıklamalar  395
B. Uygulama Alanı  397
C. TMK m.1 İle İlişkisi  397
D. Dürüstlük İlkesi ile İlişkisi  398
E. Takdir Yetkisinin Kullanılabilmesinin Şartları  399
1. Kanunda Kural (Hüküm) İçi Boşluk Bulunmalı  399
2. Kanun Hâkime Takdir Yetkisi Vermiş Olmalı  400
a. Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller  401
b. Hükmün İfade Tarzının Takdir Yetkisine (Emrettiği) İşaret Ettiği Haller  401
F. Takdir Yetkisinin Çeşitleri  402
1. Hukuki Olgularda (Şartlarda) Takdir Yetkisi  402
2. Hukuki Sonuçta (Yaptırımda) Takdir Yetkisi  403
G. Hâkim Takdir Yetkisini Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Kullanmalı  405
1. Genel Açıklamalar  405
2. Takdir Yetkisinin Sınırları  406
a. Takdir Yetkisinin Dış Sınırları: Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk  406
b. Takdir Yetkisinin İç Sınırları: Objektif Takdir (Hukuk Güvenliğini Sarsmama ve Eşitlik İlkesine Uygun Olma)  406
H. Hâkimin Takdir Hakkının Üst Yargı Denetimine Tabi Olması  407
Dördüncü Bölüm
İYİNİYETİN KORUNMASI
§ 11. İYİNİYET VE İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  409
I. İYİNİYET KAVRAMI VE UNSURLARI  409
A. Genel Olarak  409
B. İyiniyet Kavramı  410
D. İyiniyetli Olmama / Kötüniyet Kavramı  412
E. İyiniyet ve İyiniyetin Korunması İlkesi  413
II. İYİNİYETİN VARLIĞI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR  414
A. Kural Eksikliğinin Bulunması (Kural Eksikliği Unsuru) ve Bu Durumun Hak Süjesi Tarafından Bilinmemesi  415
B. Kural Eksikliğinin İlgili Korunan Kişi Tarafından Bilinmemesinin Mazur Görülmesi (Bilmeme Unsuru)  416
1. Genel Açıklamalar  416
2. Bilmemenin Arandığı Zaman  417
3. Bilmemenin Mazur Görülmesinin Değerlendirilmesi  417
III. İYİNİYETİN KORUNMASI  419
A. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  419
B. İyiniyetin Korunmasının İstisna Olarak Uygulanması  421
C. İyiniyetin Korunmasının Hukuki Niteliği  422
1. Genel Kural Olması  422
2. İtiraz Niteliğinde Olması ve Hâkim Tarafından Re’sen Uygulanması  422
D. İyiniyetin Korunmasının Uygulama Alanı  423
E. Dürüstlük İlkesi ile İlişkisi  423
F. İyiniyetin Korunmasının Koşulları  423
1. Kanunun İyiniyete Sonuç Bağlamış Olması  423
a. Genel Açıklamalar  423
b. İyiniyete Hukuki Sonuç Bağlanan Kanuni Durumlar  424
2. İyiniyetin Bizzat Kanunen Korunan Kişide Mevcut Olması  424
3. Hukuken Korunan Kişinin Belirli Bir Zamanda İyiniyetli Olması  426
4. Bilmemenin Mazur Görülmesi (İyiniyetlinin Objektif Özen Göstermesi)  426
a. Mazur Görülme  426
aa. Genel Açıklamalar  426
bb. Mazur Görülmenin Objektif Niteliği (Objektif Özen)  427
cc. İyiniyetlinin Mazur Görülmediği Durumlar  428
aaa. Kanundan Kaynaklanan Haller  428
bbb. Durumun Gereğinden Kaynaklanan Haller  430
ccc. Tam Ehliyetsizin Durumu  430
b. Mazur Görülebilmenin (Gerekli Özenin) Ölçüsü  431
aa. Olağan Ölçüt  431
bb. Azaltılmış Ölçüt  431
cc. Ağırlaştırılmış (Nitelikli) Ölçüt  431
IV. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  432
A. Genel Açıklamalar  432
B. İyiniyetin Hukuki Eksikliği Giderici Etkisi (Tam Koruması)  433
1. Emin Sıfatıyla Zilyetten Taşınır Bir Mal Üzerinde Ayni Hak Kazanımı  434
2. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Para ve Hamile Yazılı Senedin İadesinin İstenememesi  435
3. İyiniyetin İkinci Evliliğin Geçerli Olmasına Sebep Olması  436
C. İyiniyetin Eksik Etkisi (Kısmi Koruması)  437
1. Tam Ehliyetsizlerle Yapılan İşlemler  438
2. Rıza Dışı Elden Çıkan Taşınırları Elinde Bulunduranlar  439
3. İyiniyetin Zamanaşımı Yolu İle Bir Malın Mülkiyetini Kazandırabilmesi  440
a. Taşınır Bir Eşyanın Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılması  440
b. Taşınmaz Bir Eşyanın Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılması  442
4. İyiniyetin Tapu Siciline Güven İlkesi İle Birlikte Taşınmaz Mülkiyetini Kazandırması  443
V. İYİNİYET KARİNESİ VE AKSİNİN İSPATI  445
A. İyiniyetin İspatı: İyiniyet Karinesi  445
B. İyiniyet Karinesinin Sınırlandırılması  447
1. Genel Açıklamalar  447
2. Mazur Görülmeyi İspat Yükü  447
Beşinci Bölüm
DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE HAKKIN KÖTÜYE
KULLANILMASI YASAĞI
§ 12. DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  449
I. GENEL AÇIKLAMALAR  449
A. Kavram  449
1. Genel Açıklamalar  449
2. Dürüstlük İlkesi  451
3. Hakkın Kötüye Kullanımı  451
4. Dürüst Davranış ve Dürüst Davranışın Ölçüsü  452
B. Hukuki Niteliği  454
1. Genel Kural Niteliği  454
2. İkincil (Tali) Bir Kural Olması  454
3. Genel Davranış Kuralı Niteliği  457
4. Objektif Davranış Kuralı Niteliği  458
5. Temel Koruma Kuralı Niteliği  458
6. Emredici Niteliği  459
7. Hâkim Tarafından Re’sen Nazara Alınması  459
II. DÜRÜSTLÜK İLKESİNİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI İLE İLİŞKİSİ  460
A. Genel Açıklamalar  460
B. Klasik Görüş  462
C. Fonksiyon Teorisi  462
D. TMK m.2/I’in Değerlendirme Kuralı Niteliği ve TMK m.2/II’nin Değiştirici Kural Niteliği  463
III. DÜRÜSTLÜK İLKESİ İLE İYİNİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ VE FARKLAR  464
IV. DÜRÜSTLÜK İLKESİNİN YORUMLAYICI VE TAMAMLAYICI FONKSİYONU İLE UYGULAMA ALANI  465
A. Genel Açıklamalar  465
B. Dürüstlük İlkesine Aykırı Davranışın Hukuki Sonucu  466
C. Uygulama Alanı: Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  467
D. Dürüstlük Kurallarının Fonksiyonları  468
1. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmelerin) Uygulanmasında Fonksiyonları  468
a. Sözleşmenin Kurulmasında ve İrade Beyanının Bağlayıcılığında Yorumlama Fonksiyonu  470
b. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmelerin) Yorumlanması ve Tamamlanması Fonksiyonu  471
aa. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmelerin) Yorumunda  471
aaa. Genel Açıklamalar  471
bbb. Başlıca Yorum İlkeleri  473
(1). Dürüstlük İlkesine Uygun Yorum  473
(2). Sözleşmenin Kurulduğu Ana Göre Yorum  474
(3). Yorum Anlaşmasına Uygun Yorum  474
(4). Kanuna Uygun Yorum  475
(5). Sözleşmeyi Ayakta Tutma İlkesine Göre Yorum  475
(6). Borçlunun Yararına Olan Anlama Üstünlük Tanıyan Yorum  476
(7). Karşılıksız Kazandırmada Bulunan Lehine Yorum  476
(8). Beyanı Düzenleyen Aleyhine Yorum  476
(9). Haktan Vazgeçmeyi Düzenleyen Hükümlerin Dar Yorumu  476
bb. Hukuki İşlemin (Sözleşmenin) Tamamlanmasında  476
c. Hukuki İşlemde (Sözleşmede) Yan Edim veya Yan Yükümlülüklerin Tamamlanması Fonksiyonu  477
d. Hukuki İşlemin (Sözleşmenin) Tahvilinde (Dönüştürülmesinde) Yorumlama Fonksiyonu  479
e. Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanmasında Tamamlama Fonksiyonu  480
2. Dürüstlük İlkesinin Davranışa Hukuki Sonuç Bağlayarak Tamamlaması Fonksiyonu  484
a. Güven Sorumluluğu  485
b. Sözleşme Öncesi Kusurlu Davranıştan Sorumluluk (Culpa in contrahendo)  487
3. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında ve Boşlukların Doldurulmasında Dürüstlük İlkesinin Fonksiyonu  489
4. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesi Fonksiyonu  489
V. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  490
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  490
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  491
1. Genel Açıklamalar  491
2. Hukuken Tanınmış ve Korunan Bir Hakkın Varlığı  492
3. Hakkın Kötüye (Dürüstlük İlkesine Aykırı) Kullanılması  493
4. Hakkın Kötüye Kullanılmasının (Dürüstlük İlkesine Aykırılığın) Aşikar–Açık Olması  496
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Hukuki Sonucu  497
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Düzeltici Fonksiyonu ve Uygulama Alanı  497
1. Hukuk Kuralındaki Gerçek Olmayan (Örtülü) Boşluğun Doldurulması  498
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Düzeltilmesi  498
a. Genel Açıklamalar  498
b. Hakkın Açıkça Kötüye Kullanıldığı Haller  500
aa. Hakkın Haklı Bir Menfaat Olmamasına Rağmen Kullanılması  500
aaa. Genel Açıklamalar  500
bbb. Yararsız ve Eziyet Verici Hakkın Kullanılması  501
ccc. Hukuki Kurumların Kötüye Kullanılması  504
(1). Genel Açıklamalar  504
(2). Vekaletin Kötüye Kullanılması  504
(3). Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasında (Aralanmasında)  509
bb. Hakkın Kullanılmasının Sağladığı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Oransızlık Olması  513
cc. Karşı Tarafta Uyandırılan Güvene Aykırı Davranışta Bulunulması (Çelişkili Davranış Yasağına Aykırılık)  516
aaa. Çelişkili Davranış Yasağına Aykırılık Kavramı  516
bbb. Çelişkili Davranış Yasağına Aykırılığın Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Etmesinin Unsurları  516
ccc. Uygulama Örnekleri  517
(1). Hakkın Kullanılmayacağına Karşı Tarafta Güven Uyandırıldıktan Sonra Hakkı Menfaati Olmaksızın Kullanılması  517
(2). Hukuk Aykırı Davranış  518
(3). Önceden Mevcut Bir Geçersizliğe veya Haksızlığa, Çıkarı Sona Erince İtiraz Edilmesi  520
(4). Sözleşmeyle Beklenene Aykırılık  520
(5). Bir Hakkın Kullanılmasının Başka Bir İşlemle Engellenmesi  521
dd. Hakkın Kötüye Kullanılarak Kazanılması  521
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE
UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
§ 13. GENEL OLARAK  523
§ 14. YARGI ORGANLARINA VEYA KOLLUK GÜÇLERİNE BAŞVURMA İMKANI BULUNMAYAN HALLERDE HAKLARIN KORUNMASI  524
I. HAK SAHİBİNİN İHLAL EDİLEN HAKLARINI KENDİ GÜCÜ İLE KORUMASI  524
II. ZİLYEDİN SAVUNMA YETKİSİ  526
III. HAK SAHİBİNİN KENDİ HAKKINI HAKLI SAVUNMA (MEŞRU MÜDAFAA) YOLU İLE KORUMASI  527
A. Kavram  527
B. Hukuki Olguları  527
1. Saldıranın Saldırısı Olması  527
2. Mevcut Olan Saldırı Fiilen Devam Etmeli  528
a. Saldırı Mevcut Olmalı  528
b. Saldırı Fiilen Devam Etmeli  528
3. Saldırı Haksız (Hukuka Aykırı) Olmalı  529
4. Savunma Bizzat Saldırana Karşı Yapılmalı  529
5. Saldırı Onunla Orantılı Savunma ile Ortadan Kaldırılması  529
C. Hukuki Sonucu: Sorumsuzluk  530
IV. HAK SAHİBİNİN KENDİ HAKKINI ZORUNLULUK (IZTIRAR) HALİNDE KORUMASI  530
A. Kavram  530
B. Hukuki Olguları  531
1. Kendisinin veya Başkasının Şahıs ve Mallarının Zarar Görme Tehlikesi Söz Konusu Olmalı  531
2. Tehlike Açık ve Yakın Olmalı  531
3. Tecavüz Tehlikenin Ortadan Kaldırılması İçin Gerekli ve Orantılı Olmalı  531
C. Hukuki Sonucu: Giderim Sorumluluğu  532
§ 15. YARGILAMA YOLU İLE HAKKIN KORUNUP UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ  533
I. DEVLET MAHKEMELERİ ARACILIĞI İLE HAKKIN KORUNMASI VE DAVA KAVRAMI  533
A. Genel Olarak  533
B. Talep Hakkı  534
1. Talep Hakkı ve Çeşitleri  534
2. Taleplerin Çokluğu  536
a. Genel Açıklamalar  536
b. Taleplerin Seçenekliliği (Alternatif Talepler)  537
aa. Genel Açıklamalar  537
bb. Taleplerin Seçenekliliğinde En İyi Giderim İmkanı Veren Talebin Tercih Edilmesi (Üstünlüğü)  537
c. Taleplerin Yarışması (Kümülatif Talepler)  538
aa. Genel Açıklamalar  538
bb. Taleplerin Yarışmasında En İyi Giderim İmkanı Veren Talebin Tercih Edilmesi (Üstünlüğü)  538
d. Seçimlik Talep – Seçimlik Yetki Veren Talep: Talebin Teke İndirilmesi  538
e. Özel Talep– Genel Talep  539
aa. Genel Açıklamalar  539
bb. Kanunların/Kuralların/Taleplerin Çatışması  540
aaa. Özel Talebin Genel Talebe Tercih Edilmesi (Üstünlüğü)  540
bbb. Özel Taleplerin Çatışması veya Alternatif Olması  541
C. Dava Hakkı  541
1. Genel Olarak  541
2. Davaların Etkileri Yönünden Çeşitleri  542
aa. Eda Davaları  542
bb. Tespit Davaları  543
cc. Yenilik Doğuran Davalar  543
3. Dava Taraflarının Davada Yapabileceği Tasarruf ve Savunma Yöntemleri  543
4. Davada İspat ve İspat Yükü  546
a. İspat Kavramı ve İspatın Konusu  546
b. İspatın Görünüm Şekilleri  547
c. İspat Araçları: Delil  549
d. İspat Yükü  549
aa. İspat Yükü Kavramı ve Çeşitleri: Objektif İspat Yükü – Subjektif İspat Yükü  549
bb. İspat Yükü Kuralı ve İstisnası  550
aaa. Kural: Taraflardan Her Biri Hakkını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspatla Yükümlü Olması  550
(1). Hakkı Kuran Olguları İspat Yükü  553
(2). Hakkı Kaldıran veya Sınırlayan Olguları İspat Yükü  553
(3). İspat Yükünün Kanunla Düzenlendiği Durumlar  554
(4). Olumsuz Olguların İspatı  554
bbb. Kuralın İstisnaları  555
(1). Çekişmesiz Olgular  557
(2). TMK m.6’dan Farklı Olarak Kanunun İspat Yükünü Özel Olarak Düzenlediği Durumlar  558
(a). Özel İspat Kuralları  558
(b). Kanuni Faraziye/Fiksiyon  558
(3). Karineler  561
(a). Genel Olarak  561
(b). Kanuni Karine  561
(aa). Dar Anlamıyla Kanuni Karine  563
(aaa). Genel Açıklamalar  563
(bbb). Konusuna Göre Kanuni Karine Türleri: Olay Karinesi – Hak Karinesi  565
(ccc). Aksinin İspat Edilebilmesine Göre Kanuni Karine Türleri: Adi Karine–Kesin Karine  566
(bb). Maddi Karine (Kuvvetli Tecrübe Kuralı)  568
(cc). Fiili Karine  570
5. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  572
a. Genel Açıklamalar  572
b. Resmi Sicille İspat  573
c. Resmi Belgeyle İspat  574
d. Resmi Sicil ve Senetlerde İspat Yükü ve Bu Delilin İspat Gücü  574
aa. Genel Açıklamalar  574
bb. Resmi Senedin İspat Gücünün Kuvvetlendirilmesi  575
cc. Resmi Sicilin İspat Gücünün Kuvvetlendirilmesi  576
II. TAHKİM YARGILAMASI YOLU İLE HAKLARIN KORUNMASI  576
III. ALTERNATİF BİR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK “ARABULUCULUK”  578
IV. ULUSLARARASI DÜZEYDE HAKLARIN KORUNMASI  580
§ 16. CEBRÎ İCRA  581
I. GENEL AÇIKLAMALAR  581
II. CEBRİ İCRAYA HAKİM OLAN İLKELER  585
III. Cebri İcra Türleri  587
A. Cüz’i İcra  587
1. İlamlı icra  587
2. İlamsız İcra  588
3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip  588
4. Geçici Bir Hukuki Koruma Tedbiri: İhtiyati Haciz  589
B. Külli İcra  589
Kaynakça  591
Kavramlar Dizini  609

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar