Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -III Eşya Hukuku (Tamamı Çözümlü)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cem BAYGIN - Ahmet NAR - Şerife AKSAN NAR - Meltem BULUT
ISBN: 9786050506174
Stok Durumu: Tükendi
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cem BAYGIN, Ahmet NAR, Şerife AKSAN NAR, Meltem BULUT
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -III Eşya Hukuku (Tamamı Çözümlü)

Prof. Dr. Cem BAYGIN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR, Arş. Gör. Meltem BULUT

2020/07 1. Baskı, 312 Sayfa

ISBN 978-605-05-0617-4


ÖNSÖZ

Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları’nın 3. cildini oluşturan Eşya Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakülte-si’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığım 2000-2020 yılları arasında sınavlarda sorulan ve uygulama derslerinde çözülen pratik çalışmalar ile bu kitabın oluşturulması sürecinde eksik görülen konulara yönelik özel olarak hazırlanan çözümlü pratik çalışmalardan oluşmaktadır. Be-nimle birlikte kitabın yazarları arasında yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR ve Arş. Gör. Meltem BULUT uzun yıllar medeni hukuk anabilim dalında birlikte çalıştığım ve kitabın oluşumunda çok ciddi katkıları olan değerli akademisyenlerdir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri sürecinde danışman veya jüri üyesi sıfatıyla yer aldığım bu genç akademisyenlerle birlikte kitap ya-yınlamak benim için mutluluk ve gurur vericidir. Ayrıca, geçmiş yıllar-da benimle birlikte aynı anabilim dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun ÇAKIR ve Arş. Gör. Damla Özden ÇELT’e de bu vesileyle yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

Bilindiği üzere hukuk öğretiminde teorik bilgilerin ve soyut kuralla-rın somut uyuşmazlıklara nasıl uygulanacağı ve hukuki sorunların çö-zümünde başvurulacak yöntem son derece önemlidir. Öğrencilerin hu-kuk öğrenimi sırasında edindikleri bilgileri, uygulamada nasıl değer-lendirip kullanabileceklerini de öğrenmeleri gerekir. Öğrenciler pratik çalışmalar sayesinde derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabil-me ve bunlardan yararlanabilme becerisini kazanırlar. Zira soyut hukuk kurallarını bilmek yetmez; aynı zamanda onları somut uyuşmazlığa doğru bir şekilde uygulamak da gerekir. Hukukçunun değeri, bilgi de-recesi ile değil, bilgisini uygulama becerisiyle ölçülür. Hukuk öğrenimi görenler kendilerine yöneltilen uygulama sorularında öncelikle uyuş-mazlık konusu olayı tam ve doğru bir şekilde anlamalı ve hukuki soru-nu tespit etmelidir. Daha sonra, olayda yer alan hukuki sorunun hangi hukuksal kurum ve kurallarla ilgili olduğunu belirlemeli, diğer bir ifa-deyle, doğru bir hukuki nitelendirme yapmalıdırlar. Nihayetinde ilgili kuralın unsur ve uygulama koşullarının somut olayda gerçekleşip ger-çekleşmediğini analiz ederek isabetli bir sonuca varabilmelidirler. Bü-tün bu akıl yürütme faaliyetleriyle ulaşılan sonuç, mantık kurallarına ve somut olay adaletine uygun düşmüyorsa öğrenci izlediği yolu tekrar gözden geçirmelidir. Bu süreçte hukuki terminolojiye uygun, açık ve akıcı bir dil kullanmalı; ifadeleri arasında düşünsel bir bağlantı oluş-turmalıdır.

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, öğrencilerimizin eşya hukuku alanındaki pratik çalışma kitabı ihtiyacının karşılanmasıdır. Son yıllarda eşya hukuku alanında birçok pratik çalışma kitabı yayınlanmış bulunmaktadır. Belki bu kıymetli çalışmaların yanında elinizdeki kitaba ihtiyaç olmadığı düşünülebilir. İşte bu noktada, kitabın hazırlanmasının diğer amacı olan; yirmi yıldır devam eden öğretim üyeliğim sürecinde şahsım ve yakın çalışma arkadaşlarımın hazırladığı pratik çalışmaları hatıra niteliğinde kayıt altına alma düşüncesi öne çıkar. Elinizdeki ki-taba öğrenciler ve meslektaşlarımız teveccüh gösterirlerse asıl amacımız üstün gelecek ve belki de eserin gelecek yıllarda yeni basıları yapılacak, aksi takdirde çalışmada güdülen duygusal nitelikli ikinci amaç üstün gelecek ve kitap bizim için geçmiş çalışma günlerimizi anımsatan bir hatıra olacaktır. Bu sonuç dahi beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Bütün bu duygu ve düşüncelerle çalışmanın başta öğrencilerimiz ve genç hu-kukçular için yararlı olmasını ümit ve temenni ederim. 

Son olarak, kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Da-ğıtım AŞ.’nin sahibi Muharrem BAŞER’e ve yayınevi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR17

ZİLYETLİK

Pratik Çalışma 121

Zilyetliğin Kazanılması – Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin Korunması21

Pratik Çalışma 226

Zilyetliğin Türleri – Rıza Dışı Elden Çıkan Eşya – Kötüniyetli Zilyedin
Geri Verme Borcu26

Pratik Çalışma 333

Zilyetliğin Kazanılması – Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Devri – Zilyetliğin Korunması33

Pratik Çalışma 437

Zilyetliğin Kazanılması – Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin Devri37

Pratik Çalışma 543

Zilyetliğin Kazanılması – Birlikte Zilyetlik43

Pratik Çalışma 645

Zilyetliğin Devri - Hükmen Teslim45

Pratik Çalışma 748

Zilyetliğin Devri - Zilyetliğin Havalesi48

Pratik Çalışma 850

Zilyetliğin Türleri – Zilyet Yardımcısı – Taşınır Davası50

Pratik Çalışma 953

Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin Korunması53

Pratik Çalışma 1057

Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin Korunması – Ecrimisil57

Pratik Çalışma 1162

Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası – İstihkak Davası62

Pratik Çalışma 1265

Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası – İstihkak Davası65

Pratik Çalışma 1367

Zilyetliğin ve Mülkiyetin Kazanılması – Zilyetliğin Korunması – Haksız İnşaat67

TAPU SİCİLİ

Pratik Çalışma 1475

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Taşınmaz75

Pratik Çalışma 1581

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Taşınmaz81

Pratik Çalışma 1684

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Taşınmaz84

Pratik Çalışma 1787

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Taşınmaz87

Pratik Çalışma 1889

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Taşınmaz89

Pratik Çalışma 1991

Tapu Kaydının Düzeltilmesi – Tescilin Olumlu Hükmü91

Pratik Çalışma 2096

Yolsuz Tescil – Kısıtlama Kararı96

Pratik Çalışma 21100

Yolsuz Tescil – Sahte Nüfus Cüzdanı – Sahte Vekâletname100

Pratik Çalışma 22101

Yolsuz Tescil – Temsil Yetkisinin Sona Ermesi – Geçici Tescil Şerhi101

Pratik Çalışma 23103

Tapu Siciline Güven – Tescilin Olumlu Hükmü103

Pratik Çalışma 24105

Zilyetliğin Korunması – Tapu Siciline Güven105

Pratik Çalışma 25107

Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Sorumluluğu107

Pratik Çalışma 26109

Yolsuz Tescil – Tapu Siciline Güven109

Pratik Çalışma 27111

Yolsuz Tescil – Tapu Siciline Güven111

MÜLKİYET

Pratik Çalışma 28117

İstihkak Davası – Bütünleyici Parça – Eklenti117

Pratik Çalışma 29121

Bütünleyici Parça – Eklenti121

Pratik Çalışma 30124

Paylı Mülkiyet – Karar Yeter Sayıları – Paylaşma Talebi124

Pratik Çalışma 31131

Paylı Mülkiyet – Paylı Malın Kiraya Verilmesi – Paylaşmayı İsteme Hakkının Sınırlanması131

Pratik Çalışma 32138

Paylı Mülkiyet – Önemli Yönetim İşi – Paydaşların Kararlarının
Cüz’i Haleflere Etkisi138

Pratik Çalışma 33141

Paylı Mülkiyet – Payın Devrinin Kısıtlanması – Önalım Hakkı141

Pratik Çalışma 34144

Paylı Mülkiyet – Olağan Zamanaşımı – Önalım Hakkı144

Pratik Çalışma 35148

Paylı Mülkiyet – Paylı Malın Yönetimi – İntifadan Men148

Pratik Çalışma 36151

Paylı Mülkiyet – Önalım Hakkı – Paylaşma Davası151

Pratik Çalışma 37154

Elbirliği Mülkiyeti – Ortakların Dava Hakları – Ortaklık Payının
Devri154

Pratik Çalışma 38161

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – Sözleşmenin Şekli – Temsil Yetkisi161

Pratik Çalışma 39164

Şekle Aykırılık – Haricen Satış164

Pratik Çalışma 40166

Taşınmaz Satış Vaadi – Kişisel Hakkın Şerhi – Tescile Zorlama Davası166

Pratik Çalışma 41169

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – İnançlı Temlik169

Pratik Çalışma 42172

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması – Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanma172

Pratik Çalışma 43176

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı - Haksız Yapı176

Pratik Çalışma 44178

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı – Taşkın Yapı178

Pratik Çalışma 45182

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Yasal Önalım Hakkı – Geri Alım Hakkı182

Pratik Çalışma 46185

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Tarımsal Taşınmazlarda Yasal Önalım Hakkı185

Pratik Çalışma 47187

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Yasal Önalım Hakkı187

Pratik Çalışma 48189

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Sözleşmeden Doğan
Önalım Hakkı189

Pratik Çalışma 49191

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Sözleşmeden Doğan
Önalım Hakkı191

Pratik Çalışma 50197

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Alım Hakkı197

Pratik Çalışma 51198

Kat İrtifakının Kurulması – Devri ve Sona Ermesi198

Pratik Çalışma 52203

Kat Maliklerinin Yükümlülükleri – Bağımsız Bölümün Harap Olması203

Pratik Çalışma 53211

Ortak Giderlerden Sorumluluk – Bağımsız Bölümün Özgüleme Amacı211

Pratik Çalışma 54214

Kat Maliklerinin Yükümlülükleri – Yönetici Seçimi – Zorunlu Devir214

Pratik Çalışma 55220

Kat Mülkiyetinde Ortaklığın Giderilmesi – Bağımsız Bölüm İlavesi – Faydalı Yenilikler220

Pratik Çalışma 56224

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu224

Pratik Çalışma 57227

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu – Kazı ve Yapı Yaparken Uyulacak Kurallar227

Pratik Çalışma 58229

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu – Önalım Hakkı229

Pratik Çalışma 59233

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması – Açık Artırma – Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi233

Pratik Çalışma 60235

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması – Bulunmuş Eşya235

Pratik Çalışma 61237

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması - Define237

SINIRLI AYNİ HAKLAR

Pratik Çalışma 62241

İntifa Hakkı – Ürünlerde Hak Sahipliği – Malikin Hakları – Sınırlı Ayni Hakların Sırası241

Pratik Çalışma 63244

İntifa Hakkı – Giderleri Talep – Malikin Hakları244

Pratik Çalışma 64247

Taşınırlar Üzerinde İntifa Hakkı247

Pratik Çalışma 65249

Üst Hakkı249

Pratik Çalışma 66253

Üst Hakkı253

Pratik Çalışma 67256

Üst Hakkı256

Pratik Çalışma 68260

Geçit İrtifakı260

Pratik Çalışma 69262

Geçit İrtifakı262

Pratik Çalışma 70264

Kaynak Hakkı – Mecra Hakkı264

Pratik Çalışma 71268

Kaynak Hakkı268

Pratik Çalışma 72270

İntifa Hakkı – İpotek270

Pratik Çalışma 73273

Üst Sınır İpoteği – Sınırlı Ayni Hakların Sırası – Boşalan Dereceye
İlerleme Sözleşmesi273

Pratik Çalışma 74279

İpoteğin Alacak ve Taşınmaz Bakımından Kapsamı279

Pratik Çalışma 75281

İpotekli Alacağın Devri – Boşalan Dereceye İlerleme Sözleşmesi281

Pratik Çalışma 76285

Kanuni İpotek Hakkı – Taşınmazın İpotekten Kurtarılması285

Pratik Çalışma 7788

Pay Üzerinde İpotek Kurulması – Yabancı Para İpoteği – İpoteğin Paraya Çevrilmesi288

Pratik Çalışma 78298

İrtifak Hakları - İpotek298

Pratik Çalışma 79303

Teslime Bağlı Taşınır Rehni303

Pratik Çalışma 80305

Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni305

Pratik Çalışma 81307

Hayvan Rehni307

Pratik Çalışma 82309

Hapis Hakkı309

KAYNAKÇA311Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.