Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -III Eşya Hukuku (Tamamı Çözümlü)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cem Baygın - Ahmet Nar - Şerife Aksan Nar - Meltem Bulut
ISBN: 9786050518573
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cem Baygın, Ahmet Nar, Şerife Aksan Nar, Meltem Bulut
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları -III Eşya Hukuku (Tamamı Çözümlü)

Prof. Dr. Cem BAYGIN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR, Arş. Gör. Meltem BULUT

2024/04

ÖNSÖZ

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ

İkinci basısını 2021 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - III (Eşya Hukuku) adlı kitabımızın nüshalarının tükenmiş olması, öğrencilerimizden gelen olumlu değerlendirme ve yorumlar bizi kitabın üçüncü basımını yapmaya sevk etmiştir. Üçüncü basıda kitapta yer alan tüm pratik çalışmalar tekrar gözden geçirilmiş, tespit edilen imla hataları ve yazım yanlışları giderilmiş, bazı paragraf ve cümlelerin okuyucular tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca ikinci basının yayımından sonra mevzuatta gerçekleşen değişiklikler sebebiyle, bazı pratik çalışmaların kurgusunda ve cevaplarında güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle, noterlere taşınmaz satış sözleşmesi düzenleme ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan kişisel hakkı tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verme yetkisi tanıyan 23/6/2022 tarih ve 7413 sayılı Kanun ile değiştirilen Noterlik Kanunu m.60/f.1, b.3 ve Noterlik Kanunu’na eklenen m.61A ilgili pratik çalışmalarda güncellemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu basıda, önceki basılara ek olarak, kitaba “eşya kavramı ve türleri” ile “ipotekte özellik gösteren bazı durumların” incelendiği yeni iki pratik çalışma eklenmiş ve öğrencilerin uygulamayı da takip etmesini sağlamak için ele alınan konularla ilgili olarak dipnotlarda kısaca Yargıtay kararlarının içeriğine ya da kararların künyesine yer verilmiştir. Kitap bu haliyle, hukuk fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinin teorik derslerde gördükleri tüm eşya hukuku konularını pratik çalışmalar vasıtasıyla tekrarlayıp pekiştirebilmelerine olanak sağlayacak bir niteliğe kavuşmuştur. Diğer basılarda olduğu gibi üçüncü basımı da titizlikle gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım AŞ.’nin sahibi Muharrem Başer ve yayınevi çalışanlarına teşekkür eder, kitabımızın öğrencilere faydalı olmasını dileriz. 23 Mart 2024 / Erzincan Prof. Dr. Cem BAYGIN / Doç. Dr. Ahmet NAR

Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları’nın 3. cildini oluşturan Eşya Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığım 2000-2020 yılları arasında sınavlarda sorulan ve uygulama derslerinde çözülen pratik çalışmalar ile bu kitabın oluşturulması sürecinde eksik görülen konulara yönelik özel olarak hazırlanan çözümlü pratik çalışmalardan oluşmaktadır. Benimle birlikte kitabın yazarları arasında yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR ve Arş. Gör. Meltem BULUT uzun yıllar medeni hukuk anabilim dalında birlikte çalıştığım ve kitabın oluşumunda çok ciddi katkıları olan değerli akademisyenlerdir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri sürecinde danışman veya jüri üyesi sıfatıyla yer aldığım bu genç akademisyenlerle birlikte kitap yayınlamak benim için mutluluk ve gurur vericidir. Ayrıca, geçmiş yıllarda benimle birlikte aynı anabilim dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun ÇAKIR ve Arş. Gör. Damla Özden ÇELT’e de bu vesileyle yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Bilindiği üzere hukuk öğretiminde teorik bilgilerin ve soyut kuralların somut uyuşmazlıklara nasıl uygulanacağı ve hukuki sorunların çözümünde başvurulacak yöntem son derece önemlidir. Öğrencilerin hukuk öğrenimi sırasında edindikleri bilgileri, uygulamada nasıl değerlendirip kullanabileceklerini de öğrenmeleri gerekir. Öğrenciler pratik çalışmalar sayesinde derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabilme ve bunlardan yararlanabilme becerisini kazanırlar. Zira soyut hukuk kurallarını bilmek yetmez; aynı zamanda onları somut uyuşmazlığa doğru bir şekilde uygulamak da gerekir. Hukukçunun değeri, bilgi derecesi ile değil, bilgisini uygulama becerisiyle ölçülür. Hukuk öğrenimi görenler kendilerine yöneltilen uygulama sorularında öncelikle uyuşmazlık konusu olayı tam ve doğru bir şekilde anlamalı ve hukuki sorunu tespit etmelidir. Daha sonra, olayda yer alan hukuki sorunun hangi hukuksal kurum ve kurallarla ilgili olduğunu belirlemeli, diğer bir ifadeyle, doğru bir hukuki nitelendirme yapmalıdırlar. Nihayetinde ilgili kuralın unsur ve uygulama koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz ederek isabetli bir sonuca varabilmelidirler. Bütün bu akıl yürütme faaliyetleriyle ulaşılan sonuç, mantık kurallarına ve somut olay x Önsöz adaletine uygun düşmüyorsa öğrenci izlediği yolu tekrar gözden geçirmelidir. Bu süreçte hukuki terminolojiye uygun, açık ve akıcı bir dil kullanmalı; ifadeleri arasında düşünsel bir bağlantı oluşturmalıdır. Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, öğrencilerimizin eşya hukuku alanındaki pratik çalışma kitabı ihtiyacının karşılanmasıdır. Son yıllarda eşya hukuku alanında birçok pratik çalışma kitabı yayınlanmış bulunmaktadır. Belki bu kıymetli çalışmaların yanında elinizdeki kitaba ihtiyaç olmadığı düşünülebilir. İşte bu noktada, kitabın hazırlanmasının diğer amacı olan; yirmi yıldır devam eden öğretim üyeliğim sürecinde şahsım ve yakın çalışma arkadaşlarımın hazırladığı pratik çalışmaları hatıra niteliğinde kayıt altına alma düşüncesi öne çıkar. Elinizdeki kitaba öğrenciler ve meslektaşlarımız teveccüh gösterirlerse asıl amacımız üstün gelecek ve belki de eserin gelecek yıllarda yeni basıları yapılacak, aksi takdirde çalışmada güdülen duygusal nitelikli ikinci amaç üstün gelecek ve kitap bizim için geçmiş çalışma günlerimizi anımsatan bir hatıra olacaktır. Bu sonuç dahi beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Bütün bu duygu ve düşüncelerle çalışmanın başta öğrencilerimiz ve genç hukukçular için yararlı olmasını ümit ve temenni ederim. Son olarak, kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım AŞ.’nin sahibi Muharrem BAŞER’e ve yayınevi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 12 Haziran 2020 / Erzincan Prof. Dr. Cem BAYGIN

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ.................................................................... Vİİ

ÖNSÖZ........................................................................................................İX

İÇİNDEKİLER...........................................................................................Xİ

KISALTMALAR.....................................................................................XİX

EŞYA HUKUKUNA GİRİŞ VE ZİLYETLİK

Pratik Çalışma 1 ........................................................................................... 3

Eşya Kavramı – Eşyanın Türleri – Ayni Haklar............................................. 3

Pratik Çalışma 2 ......................................................................................... 10

Zilyetliğin Kazanılması – Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin

Korunması .................................................................................................... 10

Pratik Çalışma 3 ......................................................................................... 16

Rıza Dışı Elden Çıkan Eşya – Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme

Borcu ............................................................................................................ 16

Pratik Çalışma 4 ......................................................................................... 24

Zilyetliğin Kazanılması – Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Devri –

Zilyetliğin Korunması .................................................................................. 24

Pratik Çalışma 5 ......................................................................................... 29

Zilyetliğin Kazanılması – Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin Devri ................ 29

Pratik Çalışma 6 ......................................................................................... 36

Zilyetliğin Kazanılması – Birlikte Zilyetlik ................................................. 36

Pratik Çalışma 7 ......................................................................................... 39

Zilyetliğin Devri – Hükmen Teslim ............................................................. 39

Pratik Çalışma 8 ......................................................................................... 43

Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin Havalesi ....................................................... 43

xii İçindekiler

Pratik Çalışma 9 ......................................................................................... 45

Zilyetliğin Türleri – Zilyet Yardımcısı – Taşınır Davası.............................. 45

Pratik Çalışma 10 ....................................................................................... 48

Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin Korunması.................................................. 48

Pratik Çalışma 11 ....................................................................................... 52

Zilyetliğin Türleri – Zilyetliğin Korunması – Ecrimisil............................... 52

Pratik Çalışma 12 ....................................................................................... 58

Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası – İstihkak Davası .......................... 58

Pratik Çalışma 13 ....................................................................................... 62

Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası – İstihkak Davası .......................... 62

Pratik Çalışma 14 ....................................................................................... 65

Zilyetliğin ve Mülkiyetin Kazanılması – Zilyetliğin Korunması –

Haksız İnşaat ................................................................................................ 65

TAPU SİCİLİ

Pratik Çalışma 15 ....................................................................................... 75

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Taşınmaz .............................................. 75

Pratik Çalışma 16 ....................................................................................... 82

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Taşınmaz .............................................. 82

Pratik Çalışma 17 ....................................................................................... 85

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Taşınmaz............................... 85

Pratik Çalışma 18 ....................................................................................... 88

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Taşınmaz............................... 88

Pratik Çalışma 19 ....................................................................................... 90

Kadastro – Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Taşınmaz............................... 90

Pratik Çalışma 20 ....................................................................................... 92

Tapu Kaydının Düzeltilmesi – Tescilin Olumlu Hükmü.............................. 92

Pratik Çalışma 21 ....................................................................................... 97

Yolsuz Tescil – Kısıtlama Kararı ................................................................. 97

İçindekiler xiii

Pratik Çalışma 22 ..................................................................................... 101

Yolsuz Tescil – Sahte Nüfus Cüzdanı – Sahte Vekâletname ..................... 101

Pratik Çalışma 23 ..................................................................................... 103

Yolsuz Tescil – Temsil Yetkisinin Sona Ermesi – Geçici Tescil

Şerhi............................................................................................................ 103

Pratik Çalışma 24 ..................................................................................... 105

Tapu Siciline Güven – Tescilin Olumlu Hükmü ........................................ 105

Pratik Çalışma 25 ..................................................................................... 107

Zilyetliğin Korunması – Tapu Siciline Güven ........................................... 107

Pratik Çalışma 26 ..................................................................................... 109

Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Sorumluluğu................................ 109

Pratik Çalışma 27 ..................................................................................... 111

Yolsuz Tescil – Tapu Siciline Güven......................................................... 111

Pratik Çalışma 28 ..................................................................................... 114

Yolsuz Tescil – Tapu Siciline Güven......................................................... 114

MÜLKİYET

Pratik Çalışma 29 ..................................................................................... 121

İstihkak Davası – Bütünleyici Parça – Eklenti ........................................... 121

Pratik Çalışma 30 ..................................................................................... 125

Bütünleyici Parça – Eklenti........................................................................ 125

Pratik Çalışma 31 ..................................................................................... 129

Paylı Mülkiyet – Karar Yeter Sayıları – Paylaşma Talebi ......................... 129

Pratik Çalışma 32 ..................................................................................... 136

Paylı Mülkiyet – Paylı Malın Kiraya Verilmesi – Paylaşmayı

İsteme Hakkının Sınırlanması .................................................................... 136

Pratik Çalışma 33 ..................................................................................... 144

Paylı Mülkiyet – Önemli Yönetim İşi – Paydaşların Kararlarının

Cüz’i Haleflere Etkisi................................................................................. 144

Pratik Çalışma 34 ..................................................................................... 147

Paylı Mülkiyet – Payın Devrinin Kısıtlanması – Önalım Hakkı ................ 147

xiv İçindekiler

Pratik Çalışma 35 ..................................................................................... 151

Paylı Mülkiyet – Olağan Zamanaşımı – Önalım Hakkı ............................. 151

Pratik Çalışma 36 ..................................................................................... 155

Paylı Mülkiyet – Paylı Malın Yönetimi – İntifadan Men........................... 155

Pratik Çalışma 37 ..................................................................................... 158

Paylı Mülkiyet – Önalım Hakkı – Paylaşma Davası .................................. 158

Pratik Çalışma 38 ..................................................................................... 162

Elbirliği Mülkiyeti – Ortakların Dava Hakları – Ortaklık Payının

Devri........................................................................................................... 162

Pratik Çalışma 39 ..................................................................................... 170

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – Sözleşmenin Şekli – Temsil

Yetkisi ........................................................................................................ 170

Pratik Çalışma 40 ..................................................................................... 173

Şekle Aykırılık – Haricen Satış.................................................................. 173

Pratik Çalışma 41 ..................................................................................... 176

Taşınmaz Satış Vaadi – Kişisel Hakkın Şerhi – Tescile Zorlama

Davası......................................................................................................... 176

Pratik Çalışma 42 ..................................................................................... 180

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – İnançlı Temlik......................................... 180

Pratik Çalışma 43 ..................................................................................... 183

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması – Olağanüstü Zamanaşımı

Yoluyla Kazanma ....................................................................................... 183

Pratik Çalışma 44 ..................................................................................... 187

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı - Haksız Yapı ........................................ 187

Pratik Çalışma 45 ..................................................................................... 189

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı – Taşkın Yapı........................................ 189

Pratik Çalışma 46 ..................................................................................... 193

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Yasal Önalım Hakkı –

Geri Alım Hakkı......................................................................................... 193

Pratik Çalışma 47 ..................................................................................... 197

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Yasal Önalım Hakkı .................... 197

İçindekiler xv

Pratik Çalışma 48 ..................................................................................... 199

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Yasal Önalım Hakkı ................... 199

Pratik Çalışma 49 ..................................................................................... 202

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Sözleşmeden Doğan

Önalım Hakkı ............................................................................................. 202

Pratik Çalışma 50 ..................................................................................... 209

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları – Alım Hakkı.................................. 209

Pratik Çalışma 51 ..................................................................................... 211

Kat İrtifakının Kurulması – Devri ve Sona Ermesi .................................... 211

Pratik Çalışma 52 ..................................................................................... 217

Kat Maliklerinin Yükümlülükleri – Bağımsız Bölümün Harap

Olması ........................................................................................................ 217

Pratik Çalışma 53 ..................................................................................... 226

Ortak Giderlerden Sorumluluk – Bağımsız Bölümün Özgüleme

Amacı ......................................................................................................... 226

Pratik Çalışma 54 ..................................................................................... 230

Kat Maliklerinin Yükümlülükleri – Yönetici Seçimi – Zorunlu

Devir........................................................................................................... 230

Pratik Çalışma 55 ..................................................................................... 236

Kat Mülkiyetinde Ortaklığın Giderilmesi – Bağımsız Bölüm

İlavesi – Faydalı Yenilikler ........................................................................ 236

Pratik Çalışma 56 ..................................................................................... 240

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu.............................................................. 240

Pratik Çalışma 57 ..................................................................................... 243

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu – Kazı ve Yapı Yaparken

Uyulacak Kurallar ...................................................................................... 243

Pratik Çalışma 58 ..................................................................................... 245

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu – Önalım Hakkı ................................... 245

Pratik Çalışma 59 ..................................................................................... 250

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması – Açık Artırma – Mülkiyeti

Saklı Tutma Sözleşmesi ............................................................................. 250

xvi İçindekiler

Pratik Çalışma 60 ..................................................................................... 253

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması – Bulunmuş Eşya................................. 253

Pratik Çalışma 61 ..................................................................................... 255

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması - Define................................................ 255

SINIRLI AYNİ HAKLAR

Pratik Çalışma 62 ..................................................................................... 259

İntifa Hakkı – Ürünlerde Hak Sahipliği – Malikin Hakları – Sınırlı

Ayni Hakların Sırası................................................................................... 259

Pratik Çalışma 63 ..................................................................................... 263

İntifa Hakkı – Giderleri Talep – Malikin Hakları....................................... 263

Pratik Çalışma 64 ..................................................................................... 266

Taşınırlar Üzerinde İntifa Hakkı................................................................. 266

Pratik Çalışma 65 ..................................................................................... 268

Üst Hakkı.................................................................................................... 268

Pratik Çalışma 66 ..................................................................................... 273

Üst Hakkı.................................................................................................... 273

Pratik Çalışma 67 ..................................................................................... 276

Üst Hakkı.................................................................................................... 276

Pratik Çalışma 68 ..................................................................................... 280

Geçit İrtifakı – İpotek Hakkı ...................................................................... 280

Pratik Çalışma 69 ..................................................................................... 282

Geçit İrtifakı ............................................................................................... 282

Pratik Çalışma 70 ..................................................................................... 285

Kaynak Hakkı – Mecra Hakkı.................................................................... 285

Pratik Çalışma 71 ..................................................................................... 290

Kaynak Hakkı............................................................................................. 290

Pratik Çalışma 72 ..................................................................................... 292

İntifa Hakkı – İpotek .................................................................................. 292

İçindekiler xvii

Pratik Çalışma 73 ..................................................................................... 296

Üst Sınır İpoteği – Sınırlı Ayni Hakların Sırası – Boşalan

Dereceye İlerleme Sözleşmesi.................................................................... 296

Pratik Çalışma 74 ..................................................................................... 303

İpoteğin Alacak ve Taşınmaz Bakımından Kapsamı.................................. 303

Pratik Çalışma 75 ..................................................................................... 305

Üçüncü Kişinin Taşınmazı Üzerinde Rehin – Toplu Rehin – Genel

Rehin Yasağı – Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi ...................................... 305

Pratik Çalışma 76 ..................................................................................... 311

İpotekli Alacağın Devri – Boşalan Dereceye İlerleme Sözleşmesi ............ 311

Pratik Çalışma 77 ..................................................................................... 316

Kanuni İpotek Hakkı – Taşınmazın İpotekten Kurtarılması....................... 316

Pratik Çalışma 78 ..................................................................................... 319

Pay Üzerinde İpotek Kurulması – Yabancı Para İpoteği – İpoteğin

Paraya Çevrilmesi....................................................................................... 319

Pratik Çalışma 79 ..................................................................................... 330

İrtifak Hakları – İpotek............................................................................... 330

Pratik Çalışma 80 ..................................................................................... 335

Teslime Bağlı Taşınır Rehni....................................................................... 335

Pratik Çalışma 81 ..................................................................................... 338

Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni ....................................................... 338

Pratik Çalışma 82 ..................................................................................... 341

Hayvan Rehni............................................................................................. 341

Pratik Çalışma 83 ..................................................................................... 343

Hapis Hakkı................................................................................................ 343

KAYNAKÇA............................................................................................. 347

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar