Noter Senetlerinde Sahtelik

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
ISBN: 9786050511314
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Serdar ÖZBEK
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 466
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Noter Senetlerinde Sahtelik
Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek

Medenî toplumun bir parçası olarak kişiler, günlük hayatlarında çeşitli vesilelerle çok sayıda ve değişik hukukî işlem ve ilişkilere katılmaktadırlar. Bu ilişkiler sonucu ortaya çıkan hukukî işlemlere açıklık ve güven kazandırarak, doğması muhtemel uyuşmazlıklara karşı ispat kolaylığı sağlamak amacıyla, hukukî işlemlerin şekle bağlı olarak yapılması oldukça sık görülen bir durumdur. Böylece, meydana getirilen resmî ve özel belgeler üzerinde işlenen sahtecilik fiilleriyle karşılaşılabilmektedir. Özellikle noter senetlerinin kamu güvenine sahip olup, kanunen kesin delil sayıldığı dikkate alındığında, resmî nitelik taşıyan noter senetlerinin sahteliği halinde telafisi çok güç zararlar ortaya çıkmakta, bu durum üçüncü kişilerin olduğu kadar noterlerin de aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. İşte bu nedenlerle, çalışmanın ko¬nusunu “noter senetlerinde sahtelik” oluşturmuştur. 

Kitapta, noter senetlerinde işlenen sahtecilik fiilleri üzerinde durulduğu kadar, genel olarak sahtelik iddiasıyla bu iddianın incelenme usûlü üzerinde de durulmuş, emsal teşkil edecek pek çok yargı kararına yer verilmiş, bu sayede uygulayıcılara faydalı olmaya gayret edilmiştir. 

Bu kitabın temelini, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak hazırladığım ve 2001 yılında Türkiye Noterler Birliği tarafından ilk baskısı yapılan yüksek lisans tezim oluş-turmuştur. Aradan geçen zamanda, gerek mevzuatta gerek Yargıtay kararlarında ortaya çıkan gelişmeler değerlendirilmiş, konuyla ilgili literatürde yapılan yeni yayınlar izlenerek kitabın yeni baskısına işlenmiştir. Okuyuculara geniş bir bakış açısı kazandırabilemek amacıyla, mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile mer’i Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri, kitapta mukayeseli olarak incelenmiştir. 

Kitapta, elektronik noterlik işlemleri başta olmak üzere, noterlik hu-uku alanındaki güncel gelişmeler de yeri geldikçe değerlendirilmiştir. Kitapta ileri sürülen görüşler, 1512 sayılı Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Taslağını hazırlamak üzere, 14.01.2014 tarihli Bakan “oluru” ile, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığınce kurulan ve 2014 ilâ 2016 yılları arasında çalışan, üyesi olduğum bilim komisyonunda yapılan tartışmalara da yansıtılmıştır.İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

BİBLİYOGRAFYA 19

KISALTMALAR CETVELİ 51

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 

NOTER SENETLERİ

§ 1. GENEL OLARAK NOTERLİK 57

A) Noterliğin Tanımı 57

B) Noterliğin Hukukî Mahiyeti 59

C) Noterliğin Toplumdaki Önemi 63

I- Noterlik Mesleğinin Kamu İtimadına Dayalı Olması 63

II- Noterlerin Adalete Erişimi Kolaylaştırması 63

III- Noterlerin İlgilileri Hukukî ve Maddî Konularda 

Aydınlatması 64

1) Genel Olarak Noterlerin Aydınlatma 

Yükümlülüğü 64

2) Noterlerin Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı 69

IV- Noterlerin Koruyucu Adalet Hizmetleri Vermesi 71

V- Noterlerin Mukayeseli Hukukta Üstlendikleri İşlevler 75


§ 2. NOTER İŞLEMLERİNDE ŞEKİL 77

A) Genel Olarak Senet Çeşitleri 77

I- Belge ve Senet 77

II- Adî Senetler 79

III- Resmî Senetler 83

B) Kâğıt Ortamında Düzenlenen Noter Senetleri 85

I- Düzenleme Şeklindeki Noter Senetleri 86

II- Onaylama Şeklindeki Noter Senetleri 89


§ 3. ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN NOTER SENETLERİ 91

A) Genel Olarak Elektronik Noterlik 91

B) Belgeye Dayalı Noterlik İşleminin Elektronik Ortamda 

Yapılması 95

C) Noter Senetlerine Güvenli Elektronik İmza Kullanarak Tarih Damgası Vurulması 96

D) Düzenleme Şeklindeki Elektronik Noter Senetleri 97

E) Resmî Şekle veya Özel Bir Merasime Tâbi Olan Noter 

Senetlerinin Güvenli Elektronik İmza İle Yapılamaması 99

F) Elektronik Noter Senetlerinde İlgililerin Noter Huzurunda 

Olmaları 104

I- Düzenleme Şeklindeki Elektronik Noter İşlemlerinde 

İlgililerin Noter Huzurunda Olmaları Mecburiyeti 104

II- İrade Beyanlarının Alınmasına İlişkin Elektronik Noter İşlemlerinde İlgililerin Noter Huzurunda Olmaları 

Mecburiyeti 105

G) Elektronik Noter Senetlerinde İlgililerin Noter Huzurunda 

Olmaları Mecburiyetinin Önemi 105

I- Güvenli Elektronik İmzanın Sahibi Tarafından Atıldığının Güvence Altına Alınması 105

II- Güvenli Elektronik İmza Sahibinin Aydınlanmış ve Gerçeğe Uygun İradeyle Belgeyi İmzalamasının Güvence Altına Alınması 107

H) Güvenli Elektronik İmza İle Noter Huzurunda Olmadan Yapılabilecek İşlemler 108

I) İmza Yetkisinin Devrine İlişkin Hükümlerin Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Yapılan Noter İşlemlerinde Uygulanması 109

I- Düzenleme Şeklinde Yapılması Zorunlu Tutulan İşlemler İle İrade Beyanlarının Alınmasına İlişkin İşlemler Dışında Kalan Elektronik Noterlik İşlemlerinde İmza Yetkisinin Devri 109

II- Düzenleme Şeklinde Yapılması Zorunlu Tutulan İşlemler İle İrade Beyanlarının Alınmasına İlişkin Elektronik Noterlik İşlemlerinde İmza Yetkisinin Devri 110

J) Onaylama Şeklindeki Elektronik Noter Senetleri 111

K) Elektronik Noter Senetlerinde Sûret Aranmaması 112

L) Elektronik Noter Senetlerinden Fizikî Örnek Çıkartılması 112

M) Elektronik Ortamda Yapılan Noterlik İşleminin Kaydedilip Saklanması 113

N) Elektronik Ortamdaki Noterlik İşleminin İlgililerle 

Paylaşılması 115

O) Elektronik Ortamda Yapılan Noter Senedinin Mahkemeye

 İbrazı 116

P) Elektronik Ortamda Yapılan Noterlik İşlemlerinde Kişisel Verileri İşleyen Noterlerin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü 117

I- Noterlerin Gizlilik Yükümlülüğü Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanması 117

II- Elektronik Noterlik İşlemlerinde İşlenen Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasında Noterlerin Hukukî Sorumluluğu 120

R) Elektronik Ortamda Yapılan Tespit İşlemleri 123

I- Genel Olarak Noterlerce Yapılacak Tespit İşleri 123

II- Noterlerce Elektronik Ortamda Yapılacak Tespit İşleri 125

III- Fiili Olgu ve Durumlara İlişkin Tespit İşlerinin Noterlerce Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Ortamda Yapılması 125

IV- Elektronik Ortamdaki Durum, Görüntü, İşlem veya Benzeri Her Türlü Veriye İlişkin Tespit İşlerinin Noterlerce Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Ortamda Yapılması 126

1) Kişilik Haklarını İhlâl Eden İnternet Ortamındaki  Yayın İçeriğinin Noterlerce Elektronik Ortamda Tespiti 126

2) Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl Eden İnternet Ortamındaki Yayın İçeriğinin Noterlerce Elektronik Ortamda Tespiti 128


§ 4. NOTER SENETLERİNİN HUKUKÎ SONUÇLARI 131

A) Düzenleme Şeklindeki Noter Senetlerinin Hukukî Sonuçları 131

I- Kâğıt Ortamda Yapılan Düzenleme Şeklindeki Noter 

Senetleri 131

II- Elektronik Ortamda Yapılan Düzenleme Şeklindeki Noter Senetleri 138

B) Onaylama Şeklindeki Noter Senetlerinin Hukukî Sonuçları 138

I- Kâğıt Ortamda Yapılan Onaylama Şeklindeki Noter

Senetleri 138

II- Elektronik Ortamda Yapılan Onaylama Şeklindeki Noter Senetleri 144

İKİNCİ BÖLÜM 

NOTER SENETLERİNDE SAHTELİK

§ 5. “SAHTEKÂRLIK” KAVRAMI 149

A) Sahtecilik Fiili ve Sahteciliğin Kamu Güveniyle İlişkisi 149

B) Noter Senetleri Bakımından Sahtecilik Suçu 151


§ 6. NOTER SENETLERİNDE SAHTELİK İDDİASININ 

KAPSAMI 155

A) Düzenleme Şeklindeki Noter Senetlerinde Sahtelik İddiasının İ

leri Sürülebileceği Kısımlar 156

I- İlgilinin Kimliği 156

II- Noterin Senet Tanzimi Sırasında Bizzat Yaptığını veya Şahsî Gözlemlerine Dayanarak Yapıldığını Bildirdiği Hususlar 158

III- İmza ve Tarih 163

B) Düzenleme Şeklindeki Noter Senetlerinde Sahtelik İddiasının 

İleri Sürülemeyeceği Kısımlar 163

I- Taraflardan Nakledilen Kısımlar 163

II- Noterin Takdirine Dayanan Kısımlar 165

III- Muvazaa İddiaları 166

C) Onaylama Şeklindeki Noter Senetlerinde Sahtelik İddiasının 

İleri Sürülebileceği Kısımlar 167

D) Diğer Noterlik İşlemlerinde Sahtelik 167

I- Protesto İşlemlerinde Sahtelik 169

II- Yevmiye Defterinde Sahtelik 172


§ 7. SAHTELİK HÂLİNDE NOTERLERİN 

SORUMLULUKLARI 175

A) Noterlerin Hukukî Sorumluluğu 175

B) Noterlerin Hukukî Sorumluluğunun Niteliği 176

I- Noterlerle İş Sahipleri Arasındaki Hukukî İlişkinin Niteliği 176

II- Noterlerin Bizzat Yaptığı İşlemler Nedeniyle İş Sahiplerine Karşı Hukukî Sorumluluğu 179

III- Noterlerin Bizzat Yaptığı İşlemler Nedeniyle İş Sahibi Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı Hukukî Sorumluluğu 182

IV- Noterlerin Fiillerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Yaptığı İşlemler Nedeniyle İş Sahiplerine veya İş Sahibi Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı Hukukî Sorumluluğu 183

V- Noterlerin Hukukî Sorumluluğuna Karşı Doktrinde İleri Sürülen Eleştiriler 186

C) Noterlerin Hukukî Sorumluluğunun Koşulları 190

I- Fiil 190

II- Hukuka Aykırılık 199

III- Zarar 204

IV- İlliyet Bağı 210

1) Sahte Noter Senediyle Oluşan Zarar Arasında Uygun 

İlliyet Bağının Varlığı 210

2) Ortak İlliyetin Varlığı 213

3) İlliyet Bağının Tespitinde Noterin Davranışları 217

4) Noterlerin Özen Yükümlülüğü İle Aydınlatma Ödevinin İlliyet Bağının Kurulmasına Etkisi 218

5) İlliyet Bağının Üçüncü Kişinin Fiiliyle Kesilmesi 222

6) İlliyet Bağının Varlığının Belirlenmesinde Aldatma Kabiliyeti 224

7) Noterde İşlem Yaptıranların Bölüşük Kusurunun Varlığı 238

8) İlliyet Bağının Zarar Görenin Fiiliyle Kesilmesi 243

9) İlliyet Bağının Mücbir Sebeple Kesilmesi 246

10) Noterin İlliyet Bağının Kesildiğini İspat Yükü Altında Olması 246

D) Noterlerin Stajyer veya Noterlik Personeline Rücu Hakkı 249

E) Noterlerin Disiplin Sorumluluğu 250

F) Noterlerin Cezâî Sorumluluğu 251


§ 8. SAHTECİLİK FİİLLERİNE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER 259

A) İdarî Düzeyde Alınacak Tedbirler 259

B) Meslekî Sorumluluk Sigortası 263

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SAHTELİK İDDİALARININ İNCELENMESİNDE USÛL

§ 9. SAHTELİK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ 267

A) Sahtelik İddiasının İleri Sürülmesine İlişkin HUMK ve HMK Hükümlerinin Mukayeseli İncelemesi 267

I- Sahtelik İddiasının Ön Sorun Şeklinde veya Ayrı Bir 

Davada İleri Sürülmesi 267

II- Tahkim Yargılamasında Sahtelik İddiasının İleri Sürülmesi 274

III- Sahtelik Davasının Bekletici Sorun Sayılması 275

IV- Sahtelik İddiasının Muhatabı 276

V- Sahtelik İddiası İleri Sürülmeyen Belgelerdeki Yazı ve İmzanın Doğruluğunun Mahkemece Re’sen Araştırılamaması 277

VI- İmza İnkârının Kapsamı 278

B) Sahtelik İddiası 279

I- Sahtelik İddiasının Hukukî Niteliği 279

II- Sahteliği Anlaşılan Resmî Senedin Hâkimce Re’sen Reddinin Mümkün Olup Olmadığı 283

C) Sahtelik Davası 287

I- Sahtelik Davasında Hukukî Yarar 288

II- Sahtelik Davasının Hukukî Niteliği 291

III- Sahtelik Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 292

IV- Sahtelik Davasında İspat 295

1) Sahtelik Davasında İspat Yükü 295

2) Sahtelik Davasında Deliller 298

V- Sahtelik Davasında Zamanaşımı 303

VI- Sahtelik Davasında Talep Sonucu 305


§ 10. SAHTELİK İDDİASININ İNCELENMESİ 307

A) Sahtelik İncelemesinde Genel Usûl ve Esaslar 307

B) Sahteliği İddia Edilen Senedin Mahkemeye Sunulması ve Mahkemece Saklanması 309

C) Taraf Teşkili ve Noterin Davaya Taraf Olması 310

D) Tarafların Dinlenmesi 320

E) Tarafların İsticvap İçin Çağrılması 321

F) Yazı Yazdırmak ve İmza Attırmak 324

G) Hâkimin İmza Karşılaştırması Yapması 327

H) İmza Hakkında Bilirkişi İncelemesi Yapılması 328

I) Bilirkişinin İmza Karşılaştırması Yapması 336

I- Karşılaştırma Yapmaya Elverişli Belgeler 336

1) İki Tarafın İttifak Ettikleri Belgeler 337

2) Resmî Senet Niteliğindeki Belgeler 338

3) Bir Kimse Tarafından Memuriyeti Nedeniyle İmza Edilen Belgeler 339

4) Mahkeme Huzurunda İmzalanan Belgeler 339

II- Yazı Yazdırmak ve İmza Attırmak 343

J) İmza Hakkında Tanık Dinlenmesi 346

I- Sahtelik İncelemesi Sırasında Tanık Dinlenebilmesi 346

II- Tanık Dinlenmesinin Usûlü 350


§ 11. ELEKTRONİK NOTER SENETLERİNDE SAHTELİK İDDİASININ İNCELENMESİ 355

A) Elektronik Ortamda Yapılan Noter Senetlerinin Delil Değeri 355

B) Mahkemeye Delil Olarak Sunulan Elektronik İmzalı Belgenin, Güvenli Elektronik İmza İle Oluşturulmuş Olup Olmadığının Mahkemece Re’sen İncelenmesi 356

C) Güvenli Elektronik İmzayla Oluşturulan Noter Senetlerinde Sahtelik İncelemesi 358

I- İnceleme Usûlü 358

II- Elektronik Noter Senedini İnkâr Eden Tarafın İspat Yükü Altında Olması 360

III- Hâkimin Veriyi İnkâr Eden Tarafı Dinlemesi 360

IV- Hâkimin Bilirkişi İncelemesine Başvurması 362

V- Elektronik Belgeye Resmiyet Kazandıran Noterin Sahtelik Davasında Taraf Gösterilmesi 365


§ 12. SAHTELİK İDDİASINDAN FERAGAT 367


§ 13. SAHTELİK İDDİASININ SONUÇLARI 371

A) İddianın Kabulü 371

B) İddianın Reddi 373

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İCRA TAKİBİNDE SAHTELİK İDDİASI

§ 14. SAHTELİK İDDİASININ İCRA TAKİBİNE ETKİSİ 375

A) HUMK Uyarınca İlâm Niteliğinde Olmayan Resmî Senetler Hakkındaki Sahtelik İddiasının İcra Takibine Etkisi 375

I- Sahtelik Davasında Bilirkişi İncelemesi Yapılmasına Karar Verilmesiyle İcra Takibinin Kendiliğinden Durması 375

II- Sahtelik Davasını Kaybeden Borçlunun Duran İcra Takibi Nedeniyle İİK m. 72, 4 Uyarınca Tazminat Ödemeye 

Mahkûm Edilememesi 383

B) HUMK Uyarınca İlâm Niteliğinde Olan Resmî Senetler  Hakkındaki Sahtelik İddiasının İcra Takibine Etkisi 386

C) HMK Uyarınca Resmî Senetler Hakkındaki  Sahtelik İddiasının İcra Takibine Etkisi 387

D) HMK Uyarınca Adî Senetler Hakkındaki  Sahtelik İddiasının 

İcra Takibine Etkisi 392

I- Adî Senedin Sahteliği İddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına Şikâyette Bulunulması 392

II- Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takiplerinde Borçlunun Sahtelik İddiasında Bulunması 393


§ 15. İCRA MAHKEMESİ ÖNÜNDE SAHTELİK İDDİASI 399

A) Genel Olarak İmzaya İtiraz 399

B) Yargılama Usûlü 401

I- Taraflardan İzahat Alınması 402

II- İmza İncelemesi 402

1) Karşılaştırma Yapmaya Elverişli Belgeler 403

2) Yazı Yazdırmak ve İmza Attırmak 404

C) İcra Mahkemesinin Verebileceği Kararlar 408

D) İcra Mahkemesinin İmza İncelemesi Konusunda 

Değerlendirmeler 411

BEŞİNCİ BÖLÜM 

HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILAN SAHTELİK DAVASIYLA CEZA MAHKEMESİNDE AÇILAN SAHTECİLİK DAVASININ BİRBİRİNE ETKİSİ

§ 16. CEZA HUKUKU İLE MEDENÎ HUKUK ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 419

A) Bağımsızlık İlkesi 420

I- Kusur 423

II- Temyiz Kudreti 424

III- İlliyet Bağı 424

IV- Zarar 425

V- Hukuka Aykırılık 427

B) Ceza Mahkemesi Kararları Karşısında Hukuk Hâkiminin 

Durumu 427

I- Beraat Kararları Bakımından Bağımsızlık 427

II- Mahkûmiyet Kararları Bakımından Bağımsızlık 428

C) Bağımsızlık İlkesinin İstisnaları 430


§ 17. CEZA MAHKEMESİYLE HUKUK MAHKEMESİNDE SAHTELİK DAVASI AÇILMASI 433

A) Yalnız Hukuk Mahkemesinde Sahtelik Davası Açılması 433

I- Sahtelik Davasının Kabulü 433

II- Sahtelik Davasının Reddi 434

B) Hukuk Mahkemesinde Sahtelik Davası Görülmekteyken Ceza Davasının Açılması 436

C) Yalnız Ceza Mahkemesinde Sahtecilik Davası Açılması 442

I- Ceza Davasının İcra Takibine Etkisi 442

II- Ceza Davasında Verilen Hükmün Hukuk Davasına Etkisi 448

D) Ceza Mahkemesinde Sahtecilik Davası Görülmekteyken Hukuk Mahkemesinde Sahtelik Davası Açılması 455


SONUÇ 459


KİTABIN TÜRKÇE ÖZETİ 463


Noter Senetlerinde Sahtelik 463


ENGLISH SUMMARY OF THE BOOK 465


Falsehood Allegation in the Notarial Deeds 465


Acar, Sait : Noterlik Mesleği ve Başlıca Noterlik İşlemleri (Bursa Barosu Dergisi, 1981/13, s. 6-8).

Acar, Ayşe Ece : Medeni Muhakeme Hukukunda Elektro-nik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği, İstan-bul 2013 (Acar-Elektronik İmzalı Belge-ler).

Akil, Cenk : Noterin İlgilileri Aydınlatma Yükümlü-lüğü (ABD 2012/3, s. 217-233) (Akil-Aydınlatma Yükümlülüğü). 

Akil, Cenk : Takip Konusu Adi Senetteki Sahtelik İddiasının İcra Takibine Etkisi (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2405-2422) (Akil-Sahtelik İddiası).

Akipek, Jale : Türk Medeni Hukuku, Ankara 1973.

Akyol, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kul-lanılması Yasağı, İstanbul 2006. 

Akyol Aslan, Leyla : Medenî Usul Hukukunda Davadan Fera-gat, Ankara 2010. 

Akyol, Leyla : Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti (Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre), Ankara 2011 (Akyol-Delil Tespiti). 

Alangoya, Yavuz : Medeni Usul Hukukunda Dâva Ortaklığı (Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1999. 

Alangoya, Yavuz/

Yıldırım, Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.


Alangoya, Yavuz/

Yıldırım, Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Önerileri, İstanbul 2006 (Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım-Değerlendirme ve Öne¬riler).

Ansay, Sabri Şakir : Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960.

Antalya, O. Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2012. 

Aras, Bahattin : Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, Ankara 2014.  

Arık, Fikret : Re’sen Tanzim Edilmiş Noter Senetle-rinde Sahtelik İddiası (AD 1945/11, s. 1192-1194).

Arıkan, Saadet : Elektronik Ticaret, Hukuk ve Noterler (Noterlik Hukuku Sempozyumu: VII, Elektronikteki Geliş¬meler ve Hukuk, An-kara 2001, s. 13-52, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ya-yın No: 8). 

Arslan, İsmet : Ceza Hukuku Kurallarının Haksız Fiil-den Doğan Tazminat Taleplerine Etkisi (YD 1980/1-2, s. 157-178; 1980/3, s. 295-323; 1981/3, s. 325-349; 1980/4, s. 507-528) (Arslan-Ceza Hukuku Kuralla-rı).

Arslan, Ramazan : Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Ger-çeği (ABD 1988/5-6, s. 722-737) (Arslan-Kesin Hüküm).

Arslan, Ramazan : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Ku-ralı, Ankara 1989 (Arslan-Dürüstlük).

Arslan, Ramazan/

Tanrıver, Süha : Yargı Örgütü Hukuku, Ankara 2001.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ay-vaz/Hanağası). 

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2021 (Ars-lan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası-İcra).

Arslandoğan, Birce : Medenî Yargılama Hukukunda Delil Tespiti, İstanbul 2020.

Aslan Düzgün, Ülgen : Noterlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası (GÜHFD, Prof. Dr. O. Kürşat Ünal’a Ar-mağan, 2013/1-2, s. 491-512). 

Ata, Aydın : Noterliklerin Resmiyeti (İl. M 1969/1, s. 25, 32).

Atabek, Reşat : Noter; Mali Sorumluluk Sigortası (TNBHD 1974/3, s. 16-20; 1974/4, s. 45-50). 

Atalı, Murat : Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhba-rı, Ankara 2007. 

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021.

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2021 (Ata-lı/Ermenek/Erdoğan-İcra). 

Ateş, Mustafa : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları, C. 1, 2, Ankara 2014.

Aygün, Mustafa : Senet (YD 1977/3-4, s. 247-253).

Bağatur, Ege : Medeni Hukuk İle Ceza Hukuku Arasın-daki İlişki, BK. 53. Maddenin İncelenmesi (ABD 1965/5, s. 578-583).

Balcı, Mesut : İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Taz¬minat Davaları, Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Da-vaları Uygulaması ve İçtihatlar, Ankara 2008.

Baydur, Hazer : Tip Kira ve Ortakçılık Sözleşmesinin Düzenleme Olarak (NK 89) Tanzim Edilip Edilemeyeceği (TNBHD 1975/8, s. 51-53).

Baydur, Hazer : Noterlik Dairesinde Kimlik Tesbiti (TNBHD 1947/2, s. 26-27) (Baydur-Kimlik).

Belgesay, M. Reşit : Yazılı Deliller (AD 1943/5, s. 332-340) (Belgesay-Yazılı Deliller).

Belgesay, M. Reşit : Hukuk ve Ceza Usulü Muhakemesinde Deliller, İstanbul 1940 (Belgesay-Deliller).

Belgesay, M. Reşit : Kanuni ve Takdiri Deliller ve Temyiz Mahkemesinin Delilleri Tetkiki, Ankara 1938 (Belgesay-Kanuni ve Takdiri Delli-ler).

Belgesay, M. Reşit: : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.2, İstanbul 1940 (Belgesay-Şerh). 

Belgesay, M. Reşit : Türk Kanunu Medenisi Şerhi, İstanbul 1945 (Belgesay-Medeni Kanun Şerhi).

Belgin, Derya : Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Değeri (HUMK m. 295/A) (HGD 2009/2, s. 37-54). 

Belgin Güneş, Derya : Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi Bakımından Etkileri, İstanbul 2019.

Berkin, Necmeddin : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 290. Maddesi Üzerinde Düşünceler (İBD 1947/9, s. 407-420) (Berkin-Düşünceler).

Berkin, Necmeddin : Hususi Senetlerde Sahtekârlık (İl. H 1946/11, s. 91-92) (Berkin-Hususi Senet-ler).

Berkin, Necmeddin : Hukuk Yargıcı Sahte Addetiği Senedi Re’sen Reddedebilir mi? (İl.H 1949/47, s. 736-738) (Berkin-Re’sen Red).

Berkin, Necmeddin : İspat Hukukunda Senet Delili ve Yazılı Şekil (İÜHFM 1946/4, C. 12, s. 1175-1192) (Berkin-Yazılı Şekil).

Berkin, Necmeddin : Mühürlü Senetlerin İspat Kuvveti (İBD 1948/2, s. 49-58) (Berkin-Mühürlü Senet-ler).

Berkin, Necmeddin : Noterlik Mevzuatında ve Hukuk Yargı-lama Usulünde Değişiklik Yapan Yeni Kanunlar (İÜHFM 1973/1-4, C. 38, s. 375-398) (Berkin-Yeni Kanunlar).

Berkin, Necmeddin : Resmi Senetlerin İspat Kuvveti (İl. H 1946/7, s. 8-10) (Berkin-İspat Kuvveti).

Berkin, Necmeddin : Senetlerin Tanzimi ve Takip Hukuku Bakımından Ehemmiyeti (İÜHFM 1947/2, C. 13, s. 622-656) (Berkin-Senetlerin Tanzimi).

Berkin, Necmeddin : Tatbikatçılara İcra ve İflâs Hukuku Reh-beri, İstanbul 1980 (Berkin-İcra).

Berkin, Necmeddin : Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 982 (Berkin-Usul).

Berkin, Necmeddin : Usul Hukukunda Senetler ve Senetlerin Delil Kuvveti (İBD 1947/11-12, s. 508-515) (Berkin-Delil Kuvveti).

Berkin, Necmeddin : Usul Hukukunda Senetler ve Senetlerin İspat Kuvveti, İstanbul 1948 (Berkin-Senet).

Bilge, Necip : Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1967.

Bilge, Necip/

Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978.

Bilgen, Mahmut : Kambiyo Senetlerinde Tahrifat (Değişik-lik) Ya¬pılması (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Ar¬mağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 985-1028). 

Bilgin, Fuat : Avukat ve Noterlik İşlemleri (TNBHD 1986/50, s. 15-23 ve İBD 1985/7-8-9, s. 595-607) (Bilgin-İşlemler).

Bilgin, Fuat : Noterlerin Belgeleri Düzenleme ve Onaylamalarının Önemi ve Değeri (TNBHD 1985/45, s. 26-31) (Bilgin-Düzenleme ve Onaylama).

Bilgin, İsmet : Noterlerin Kanunu ve Tatbikatı, Ankara 1982.

Bolayır, Nur : Medenî Usûl Hukukunda Yetki Sözleş-meleri, İstanbul 2009. 

Bozkurt, Hüseyin : Noterlik Mesleğinde Karşılaşılan Sorun-lar (TNBHD 1996/91, s. 53-62) (Bozkurt-Noterlik).

Bozkurt, Hüseyin : Hukuki İşlemlere Ait Noterlik Kanun ve Yönetmeliği Hükümleri (TNBHD 1994/82, s. 14-19) (Bozkurt-Yönetmelik).

Bozkurt, Hüseyin : Noterlik Mesleğinde Karşılaşılan Sorun-lar (Noterlik Hukuku Sempozyumu: 1-2, Noterlerin Hu¬kuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları, Ankara 1997, s. 29-40, NOTEV-No¬terlik Hukuku Araş-tırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 1) (Bozkurt-Sorunlar).

Börü, Levent : Kambiyo Sentlerine Özgü Haciz Yolu İle Takipte İmzaya İtirazın Takibi Durdurup Durdurmayacağının Değerlendirilmesi (Batider 2012/4, s. 257-265). 

Budak, Ali Cem : Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-nunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile Karşılaş-tırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2018 (Budak-Hukuk Muhakeme-leri Kanunu). 

Budak, Ali Cem/

Karaaslan, Varol : Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2021. 

Centel, Nur/Zafer, Hamide/

Çakmut, Özlem : Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2008.

Council of Europe : European judicial systems, Edition 2006 (2004 data), European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), CEPEJ Studies No. 1, Council of Europe 2006 (Council of Europe-European judicial systems, Edition 2006). 

Council of Europe : European judicial systems, Edition 2008 (data 2006): Efficiency and quality of justice, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), CEPEJ Studies No. 11, Council of Europe 2008 (European judicial systems, Edition 2008). 

Çakın, Hülya : Kimlik Kartlarının Güvenilirliği ve No-terlerin Hukuki Sorumluluğu (TNBHD 1991/70, s. 21-22).

Çavuşoğlu, S. Ümit : Noterlik İşlemlerinde Fotoğraf (TNBHD 1976/10, s. 97).

Çenberci, Mustafa : Hukuk Davalarında Kesin Hüküm (Muhkem Kaziye), Ankara 1965. 

Çetin, Erol/

Malkoç, İsmail : Uygulama Sahtekârlık Suçları, Bilgisayar Suçları, Tebligat Suçları ve İlgili Mevzuat, Ankara 1995.

Dedeağaç, Ender : Noterlerin Tazminat Hukuku Açısından Sorumluluğu (TNBHD 2006/130, s. 92-98).

Deliduman, Seyithan : Medenî Usul ve İcra İflâs Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001.

Deliduman, Seyithan : Noter İşlemlerinde Sahtelik (TNBHD 2001/110, s. 36-48) (Deliduman-Sahtelik).

Deliduman, Seyithan : Medeni Usul Hukukunda Senet ve Se-netlerle Yazılı Şekil Arasındaki İlişki (AÜEHFD, 2000/1-2, s. 413-435) (Deli-duman-İlişki). 

Deliduman, Seyithan : İlâm Niteliğinde Sayılan Noter Senetleri-ne Dayanarak Yapılan İlâmlı İcra Taki-binde Takibin İcra Tetkik Merciince Geri Bırakılmasının İstenmesi (AÜEHFD, 2001/1-4, s. 361-368) (Deliduman-İlâm Niteliğinde Noter Senetleri). 

Deliduman, Seyithan : Noterlik ve Hukukumuzdaki Önemi (TNBHD 2003/118, s. 35-37) (Deli-duman-Noterlik).

Demirel, Hakkı : Yevmiye Defterinde Numara Ayırmak Suçu (TNBHD 1976/9, s. 71-74).

Demirel, Hakkı : Türk Ceza Kanunun Evrakta Sahtekarlık Cürmü Hakkındaki Hükümlerinin Siste-matik İzahı Üze¬rinde Bir Deneme (AÜHFD 1956/1-2, s. 31-52).

Demirhan, Orhan/

Tezebay, İlksev : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara 1965.

Demirkır, Salih : Örnek Bir Karar (TNBHD 1994/81, s. 45-48).

Deynekli, Adnan : Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli, Ankara 2006.

Dişel, Buse : Ceza Mahkemesinin Mahkûmiyet Kara-rının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi ve Bekletici Sorun Yapılması (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010 s. 183-224).

Doğanay, İsmail : Hukuk Hâkimi Ceza Mahkemesinin Hangi Kararıyla Bağlıdır? (TNBHD 1975/7 s. 12-19 ve YD 1975/2, s. 2031) (Doğanay-Hukuk Hâkimi).

Doğanay, İsmail : Kambiyo Senetleri Münasebetiyle Noter-ler Ta¬rafından Çekilen Protestonun Mahi-yeti (TNBHD 1976/9, s. 20-29 ve 1976/10, s. 9-15) (Doğanay-Protesto).

Doğu, Engin : Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Gü-vence (TNBHD 1979/24, s. 18-37 ve YD 1979/3, s. 579-610).

Domaniç, Hayri : Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve Nisbî Kuvveti, İstanbul 1964. 

Domaniç, Hayri : Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1975. 

Edgü, Ekrem/

Arvas, Necmeddin : Temyiz Mahkemesi, Ticaret Dairesi Em-sal Kararları, Ankara 1955.

Edis, Seyfullah : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hü-kümleri, Ankara 1997.

Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, İstanbul 2004.

Erdem, Mehmet : Özel Hukukta Zamanaşımı, İstanbul 2010. 

Erdem, Nuri : Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler (Tahrifat), İstanbul 2008 (Erdem-Tahrifat). 

Erdemir, İlter : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. 2, Ankara 1998.

Erdoğan, Ersin : Noterlerin Hazırlanmasına Katılmış Ol-dukları Senetler Sebebiyle Zarar Gören Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumlulu-ğu (YBÜHFD 2016/1, s. 255-281). 

Erdönmez, Güray : Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İb-razı Mecburiyeti, İstanbul 2014 (Erdön-mez-Belgelerin İbrazı Mecburiyeti). 

Erdönmez, Güray : Adi ve Resmi Senette Sahtelik İddiasının Hukuk Davalarına ve İcra Takiplerine Et-kisi (TBBD 2016/123, s. 147-208) (Er-dönmez-Sahtelik İddiasının Etkisi). 

Erem, Faruk : Türk Ceza Kanunu Şerhi, Özel Hüküm-ler, C. 2, Ankara 1993.

Erem, Faruk/

Toroslu, Nevzat : Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, An-kara 1994.

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka-ra 2021.

Erman, Sahir : Sahtekârlık Suçları, İstanbul 1981.

Erol, Nevzat : Hukukta Deliller ve İkamesi, Ankara 1969.

Ersoy, Rıfat : İzahlı, Notlu, İçtihatlı Hukuk Usulü Mu-hakemeleri Kanunu, Ankara 1975.


Ersöz, Kerempeli : İlgilinin Gerçek İsteğinin Tamamen Öğ-renilmesi Konusunda Noterin Yükümlü-lüğü (TNBHD 1982/36, s. 20-23) (Ersöz-İlgilinin Gerçek İsteği).

Ersöz, Kerempeli : Onaylama ve Tebliğ Şerhleri (TNBHD 1980/26, s. 17-22) (Ersöz-Onaylama).

Ersöz, Şaban : Noterlik Kanunundaki Şekil Şartlarına Uyulmazsa Ne olur? (TNBHD 1976/9, s. 82-84) (Ersöz-Şekil).

Ersöz, Şaban : Noterlik İşlemlerinin Formülleri Üzerine (TNBHD 1974/2, s. 26-27) (Ersöz-Formüller).

Erturgut, Mine : Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendi-rilmesi, Ankara 2004 (Erturgut-Elektronik İmzalı Belgeler). 

Erturgut, Mine : Elektronik İmza Kanunu Bakımından E-belge ve E-imza (Bankacılar Dergisi, 2003/48, s. 66-79) (Erturgut-E-belge). 

Ertümer, Selahattin : İmza Tatbiki ve İstiktab (İl. H 1952/82, s. 1396).

Esener, Turhan/

Güven, Kudret : Eşya Hukuku, Ankara 2008.

Fisher, Howard : The German Legal System and Legal Language, London 2002. 

Gençcan, Ömer Uğur : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu Yorumu, Ankara 2013.

Gorbon, Ahmet Vefik : Mühürlü Senetlerin Delil Kuvveti (İBD 1939/8, s. 465-475).

Gottwald, Peter : Almanya’da Noterlik Alanındaki Güncel Geliş¬meler (Çev. Özlem Yazar) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9-10 Ekim 2009, An-kara 2010, s. 409-428). 

Gökcan, Hasan Tahsin : Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (ABD 2009/3, s. 93-127). 

Gökcan, Hasan Tahsin : Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku, Ankara 2010 (Gökcan-Haksız Fiil). 

Gökçe, Ziya : Noterlik Hukuku, Noterlikle İlgili Mev-zuat, C. 1, Ankara 1996 (Gökçe-Kanun).

Gökçe, Ziya : Ticari Senetlerle İlgili Noterlik İşlemleri (TNBHD 1990/67, s. 8-17 ve 1990/68, s. 17-23) (Gökçe-Senetler).

Gökçe, Ziya : Noterlik Tavsiyeleri El Kitabı, Ankara 1995 (Gökçe-El Kitabı).

Göksu, Mustafa : Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil, Ankara 2011 (Göksu-Elektronik Delil). 

Göksu, Mustafa : Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey, Ankara 2016 (Göksu-Civil Li-tigation).

Görgün, Şanal : İflasta İstihkak Davası, Ankara 1977.

Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/

Kodakoğlu, Mehmet : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2021. 

Gözler, Kemal : İdare Hukuku, C. 1, 2 Bursa 2009. 

Güner, Mustafa : Noterlik İşlemlerinin Noterlik Yasasın-daki Huku¬ki Yeri ve Hükmü (TNBHD 1995/87, s. 69-74).

Güngör, Devrim : Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Anka-ra 2010. 

Gürsel, Nurettin : Noterlik Mevzuatı ve Tatbikatı, İstanbul 1964.

Gürsel, Nurettin/

Sunal, İsmail Hakkı : Noterlik Mevzuatı ve Tatbikatı, Ankara 1953.

Hacısalihoğlu, Nahit : İşlemin Yapıldığı Yer (TNBHD 1975/8, s. 54).

Hafızoğulları, Zeki : Noterlerin Ceza Sorumluluğu (Noterlik Hukuku Sempozyumu: 1-2, Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları, Ankara 1997, s. 99-117, Notev-Noterlik Hukuku Araştırma Ensti-tüsü, Yayın No: 1).

Hanağası, Emel : Davada Menfaat, Ankara 2009.

Hatemi, Hüseyin : Taşınmazlarla İlgili Sözleşmelerde Şekil (Noterlerin Yetkileri) (TNBHD 1997/93, s. 3-15).

Hess, Burkhard/Pfeiffer, Thomas/

Schlosser, Peter : Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, Munich 2007. 

İ, Hakkı : Senedi Resmi (Noterler ve Hukuk, İstan-bul 1930, s. 34-37).

İdikut, N. Cemal : Noterlik İşlemlerinde Tanık (TNBHD 1989/62, s. 37-42) (İdikut-Tanık).

İdikut, N. Cemal : Noterlik İşlemlerinde Çıkıntı-Değiştirme, Fesih, İptal ve Düzeltme (TNBHD 1989/64, s. 21-25) (İdikut-Düzeltme).

İlhan, Cengiz : Günümüz Türkçesi’yle Mecelle (Mecel-le-i Ahkâm-ı Adliye), Ankara 2011. 

İmre, Zahit : Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949.

İnan, Atilla : Kusursuz Sorumluluk Örneği Olarak Noterlerin Hukuki Sorumluluğu (Sayıştay Dergisi 2000/36, s. 25-35). 

İyilikli, Ahmet Cahit : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2020. 

Kahraman, Recep : Belgede Sahtecilik Suçlarında İğfal Kabi-liyeti (MÜHF-HAD 2020/2, s. 777-794). 

Kalpsüz, Turgut : Noterlikçe Ödememe Protestosu Düzen-lenmesi (TNBHD 1974/1, s. 9-19).

Kalpsüz, Turgut/Çelebican, Gürgan/

Erem, Faruk : İktisadi ve Hukuki Yönden Çek, Ankara 1968.

Kaptan, Nurettin : HUMK. m. 297.c. 2 ve Tatbikatı (ABD 1975/2, s. 199-201).

Karafakih, İsmail Hakkı : Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara 1952.

Karaok, Hasan : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Buna Ait İçtihatlar, Alâkalı Kanunlar ve Tamimler ve Tebliğler, 1957.

Karayalçın, Yaşar : Ticaret Hukuku III, Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), Ankara 1970.

Karslı, Abdurrahim : İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi, İstanbul 1995 (Karslı-Temyiz). 

Karslı, Abdurrahim : İcra ve İflâs Kanunu, Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2012 (Karslı-İcra ve İflâs Kanunu). 

Karslı, Abdurrahim : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2014 (Karslı-İcra). 

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2020 (Karslı-Medeni Muhakeme Huku-ku). 

Karslı, Abdurrahim/

Koç, Evren/

Konuralp, Cengiz S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Prob-lemli Konular, Ankara 2014. 

Kartal, Bilal : Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Ku-sursuz Sorumluluk (YD 1998/3, s. 340-355). 

Kaya, Sedat : Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip, Ankara 2020. 

Kayabekman, Asım : Noterlik Nedir, Ne olmalıdır? (TNBHD 1975/7, s. 32-37) (Kayabekman-Noterlik).

Kayabekman, Asım : Ticari Senetlerin Protestosu (ABD 1969/4, s. 619-622) (Kayabekman-Ticari Senetler).

Kayalar, Mazlum : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 314. Maddesi 2. Fıkrası Tatbikatı Hakkın-da (ABD 1954/6, s. 507-512).

Kaylan, Keskin : Belgelerde Sahtecilik Suçları (Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Ankara 2004, s. 163-184) (Kaylan-Sahtecilik). 

Kaylan, Keskin : Kamu Güvenine Karşı Suçlar, s. 1-16 (http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/104.doc).

Kaymaz, Seydi/

Gökcan, Hasan Tahsin : Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Huku-kunda Uzlaşma ve Önödeme, Ankara 2007. 

Kazancı Sadi/

Kazancı, Faruk : Yargıtay Kararları (İlmî ve Kazî İçtihatlar Dergisi), Ankara 1976.

Kazmaz, Süleyman : Noterlik İşlemleri (TNBHD 1977/13, s. 29-32).

Kerameus,

Konstantinos D. : Enforcement Proceedings, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 10, Tübin-gen 2002. 

Keser Berber, Leyla : “İmzalıyorum O Halde Varım”, Dijital İmza, Dijital İmza Hakkındaki Yasal Dü-zenlemeler, Dijital İmzalı Elektronik Bel-gelerin Hukuki Değeri (TBBD 2000/2, s. 503-556) (Keser Berber-Dijital İmzalı Elektronik Belgeler). 

Keser Berber, Leyla : Şekil ve Dijital İmza (Noterlik Hukuku Sempozyumu: VII, Elektronikteki Geliş-meler ve Hukuk, Ankara 2001, s. 53-157, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Ens-titüsü Yayını, Yayın No: 8) (Keser Ber-ber-Dijital İmza). 

Kıcalıoğlu, Mustafa : Yargı Kararları Işığında Noterlerin Hu-kuki Sorumluluğu (Noterlik Hukuku Sempozyumu: XI-XII-XIII-XIV-XV, An-kara 2010, s. 193-209, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ya-yın No: 10).

Kılıçoğlu, Ahmet : Haksız Fiillerden Sorumlulukta Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk İlişkisi (AÜHFD 1972/3-4, s. 185-221) (Kılıçoğ-lu-Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk İlişki-si).

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka-ra 2020. 

Kiraz, Taylan Özgür : Yargı Kararları İle Birlikte İcra Mahke-mesinde İtirazın Kaldırılması (İİK md. 68-70), Ankara 2013 (Kiraz-İtirazın Kaldı-rılması). 

Kiraz, Taylan Özgür : Âdi Senetlerde Sahtelik İddiasına İlişkin Düalist Yapı Üzerine Bir İnceleme (MİH-DER 2013/1, s. 43-72) (Kiraz-Sahtelik İd-diası). 

Koch, Harald/

Diedrich, Frank : Civil Procedure in Germany, München 1998.Koch, Harald/

Diedrich, Frank : Germany (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2006) (Koch/Diedrich-Germany).

Koç, Evren : Medeni Usul Hukukunda Belge Kavra-mı, İstanbul 2021. 

Konuralp, Halûk : İcra Takibinden Önce Açılan Menfî Tes-pit Davasında Yetkili Mahkeme (AÜHFD 1982-1987/1-4, s. 265-272) (Konuralp-Yetkili Mahkeme).

Konuralp, Halûk : Medenî Usul Hukuku, Eskişehir 2006.

Konuralp, Halûk : Medenî Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı, Ankara 2009 (Konuralp-Yazılı Delil Başlangıcı).

Konuralp, Halûk : Medenî Usul Hukukunda İspat Kuralla-rının Zorlanan Sınırları, Ankara 2009 (Konuralp-İspat).

Konuralp, Halûk/

Tercan, Erdal : Türk Medenî Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri İle Kişiler Hukuku Hükümle-rinin Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı I, Yeni Türk Medenî Kanunu’nun Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Eskişehir 9-10 Kasım 2002, Eskişehir 2003, s. 3-37).

Korur, Ergin : İş Sahibinin Yardımcı Şahsın Fiilinden Doğan Sorumluluğu, Ankara 1977.

Köksal, Tunay : Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Noterlik (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterli-ğin Sorunları, Ankara 2001, s. 49-60, NOTEV-Noter¬lik Hukuku Araştırma Ens-titüsü Yayını, Yayın No: 7).

Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/

Nuhoğlu, Ayşe : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2008.

Kurt, Leyla Müjde : Noterlerin Hukuki Sorumluluğu (GÜHFD 2014/2, s. 85-118). 

Kuru, Baki : Re’sen Düzenlenen Noter Senetlerinde Şahit Meselesi (İl. M. 1969/1, s. 9-11).

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 1,2,3,4,5,6 İstanbul 200l (Kuru-Usul 1,2,3,4,5,6).

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku, İstanbul, C. 1 1988, C. 2 1990, C. 3 1993 (Kuru-İcra 1, 2, 3).

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukukunda Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası, Ankara 2003 (Kuru-Menfi Tespit).

Kuru, Baki : Ödeme Emrine İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Müessessinin Lüzumsuzluğu Hakkında Düşünceler (Makaleler, İstanbul 2006, s. 681-688) (Kuru-Düşünceler).

Kuru, Baki : İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 (Kuru-İcra El Kitabı).

Kuru, Baki : Hukuk Davasında Adi Senetteki İmzanın İnkâr Edilmesinin İcra Takibine Etkisi (MİHDER 2012/3, s. 3-10) (Kuru-İmzanın İnkâr Edilmesi). 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Notlu-Gerekçeli-Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2014. 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : En Son Değişikliklere Göre, Notlu-Gerekçeli İcra ve İflâs Kanunu ile Ni-zamnâmesi ve Yönetmeliği, Ankara 2014. 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Anka-ra 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul). 

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Anka-ra 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1, 2, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-El Kitabı). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-Medenî Usul Hukuku). 

Kuru, Baki/Aydın, Burak : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2021 (Kuru/Aydın-İcra ve İflâs Hukuku).  

Kuru, Baki/

Budak, Ali Cem : Tespit Davaları, İstanbul 2010. 

Kuru, Baki/

Budak, Ali Cem : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Ge-tirdiği Başlıca Yenilikler (İBD 2011/5, s. 3-43) (Kuru/ Budak-Yenilikler). 

Kutkan, Mahmut : Ceza Mahkemesi Kesin Hükmünün Hu-kuk Da¬vası Üzerindeki Etkisi (Yayımlan-mamış Doktora Tezi), Ankara 1993.

Lermi, O. N. : Borçlar Kanununun 53. Maddesi Hak-kında Bir Tetkik (HBM 1941/9-141, s. 7482-7484).

Malkoç, İsmail : Sahtecilik Suçları ve Mala Karşı Suçlar, Ankara 1990.

Mebrouk, Hadda : Senetle İspat Konusunda Fransız Huku-kundaki Geliştirmeler, Türk ve Cezayir Hukuku ile Karşılaştırma, Ankara 2012. 

Meier, Isaak : İsviçre Noterlik Hukuku: Birleştirilmiş Özel Hukuk, Usûl Hukuku ve Avukatlık Hukuku İçinde Kantonal Çeşitlilikten Bir Kalıntı (Çev. Nilüfer Boran-Güneysu) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 471-488). 

Memiş, Yusuf : Noterlerin Hukukî Sorumluluğu, Ankara 2016. 

Meraklı, Deniz : Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Resmî Bir Bilirkişi Kurumu Olarak Adli Tıp Kurumu (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 325-376). 

Murray, Peter L./

Stürner, Rolf : German Civil Justice, Durham 2004. 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku Bilgisi, Ankara 2008.

Muşul, Timuçin : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2009 (Muşul- Usul). 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku, 4. B, Ankara 2010 (Muşul-İcra ve İflâs Hukuku-4. B). 

Muşul, Timuçin : Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, Tebligat Kanu-nu, Ankara 2011 (Muşul-İcra ve İflâs Ka-nunu). 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2013 (Muşul-İcra ve İflâs Hukuku). 

Muşul, Timuçin : İcra ve İflâs Hukukunda; Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Ankara 2014 (Muşul-Menfi Tespit ve İstirdat Davaları). 

Mutlu, Feyhan : İmza Onayı, İmza Beyannamesi, İmza Sirküleri, (TNBHD 1992/76, s. 7-12).

Müderrisoğlu, Feridun : Ceza Mahkemesi Kesin Hükmü ile Tes-pit Edilen Kusur Derecesi Hukuk Hâkimi-ni Bağlar mı? (AD 1973/2-3, s. 108-124).

Nart, Serdar : Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat (DEÜHFD 2007/1, s. 207-232) (Nart-Senetle İspat).

Nart, Serdar : Noterlerin Hukukî Sorumluluğu (DEÜ-HFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 425-452) (Nart-Hukukî Sorumluluk). 

Office of the Secretary 

of the Commonwealth : A Handbook for Virginia Notaries Pub-lic, Virginia 2011.

Oğuzman, M. Kemal/

Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2, İstanbul 2012 (Oğuzman/Öz-Boçlar 1, 2). 

Oğuzman, Kemal/

Seliçi, Özer/

Oktay-Özdemir, Saibe : Eşya Hukuku, İstanbul 2012.

Oktay-Özdemir, Saibe : Yargıtay Uygulaması Işığında Noterlerin Hukuki Sorumluluklarının Dayandığı Esas ve Sorumluluğun Koşulları (Prof.Dr. Ya-vuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 693-714).

Okur, Mustafa : Adlî Teminat, Ankara 2011. 

Olgaç, Senai : Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Hususi Kanunlar, C. 2, İstanbul 1966.

Onar, Sıddık Sami/

Belgesay, M. Reşit : Adliye Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1944.

Onsun, Kemal : Senet ve İmza Hakkındaki İsticvap Da-vetine İcabet Etmemek İkrar Sayılabilir mi? (Hİ 1948/13, s. 1-5).

Orta, Mesut : Ulusal Yargı Ağı Projesinde Elektronik İmza (Noterlik Hukuku Sempozyumu: VII, Elektronikteki Gelişmeler ve Hukuk, Ankara 2001, s. 159-174, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Ya-yını, Yayın No: 8, s. 159-174). 

Oskay, Mustafa/Koçak, Coşkun/

Deynekli, Adnan/

Doğan, Ayhan : İİK Şerhi, C. 2, Ankara 2007.

Öktem, İmran : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İçtihatları, İstanbul 1943.

Öktemer, Semih : HUMK unda Değişiklik Getiren 1711 Sayılı Kanunun Tahlili ve Tenkidi (ABD 1973/3, s. 473-479).

Öktemer, Semih : İflâs İsteğinden Vazgeçme (YD 1982/1-2, s. 220-235) (Öktemer-İflâs).

Önen, Ergun : Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

Orta, Mesut : Ulusal Yargı Ağı Projesinde Elektronik İmza (Noterlik Hukuku Sempozyumu: VII, Elektronikteki Gelişmeler ve Hukuk, Ankara 2001, s. 159-174, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Ya-yını, Yayın No: 8, s. 159-174). 

Ozanoğlu, Hasan Seçkin : Noterlerin Hukuki Sorumluluğu (Noter-lik Hukuku Sempozyumu: XI-XII-XIII-XIV-XV, Ankara 2010, s. 185-192, NO-TEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitü-sü Yayını, Yayın No: 10).

Özarpat, Hilmi : Mühürlü Senet (Jurisdictio, 1957/4, Y. 1, s. 390-391).

Özbek, Mustafa : Noter Senetlerinde Sahtelik Halinde No-terlerin Hukuki Sorumlulukları (YD 2002/4, s. 656-673) (Özbek-Sahtelik).

Özbek, Mustafa : Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER 2006/2, s. 907-927) (Özbek-Adalete Erişim).

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve No-terlerin Uyuşmazlık Çözümündeki Yeni İşlevi (TNBHD 2006/132, s. 43-58) (Öz-bek-Noterlerin Yeni İşlevi). 

Özbek, Mustafa Serdar : Elektronik Ortamda Düzenlenen Noter Senetleri (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2016/3, C. 2, s. 2213-2282) (Özbek- Elektronik Noter Senetle-ri). 

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2022 (Özbek-Uyuşmazlık Çözümü). 

Özbek, Mustafa Serdar/

Yardım, Mehmet Ertan : Elektronik Noterlik İşlemleri (TNBHD 2016/1, s. 3-118). 

Özdemir, Osman : Yeni Tapu Sicil Tüzüğü Karşısında Ta-puda İşlem Yapılmasını Gerektiren Söz-leşme ve Vekâletnâ¬melerde Kimlik Soru-nu (TNBHD 1994/83, s. 43-44).

Özdil, Zekai : Mühür İzi (TNBHD 1986/50, s. 10-14).

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinle-nilme Hakkı, Ankara 2003.

Özen, Muharrem : 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu Bağlamında Noterlerin Cezai Sorumluluğu (TNBHD 2008/138, s. 24-65); (Noterlik Hukuku Sempozyumu: XI-XII-XIII-XIV-XV, Ankara 2010, s. 112-164, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Ya-yını, Yayın No: 10). 

Özkan, Serda : Noterlerin Çalışma Koşulları ve Sorunla-rı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli 2008.

Özkaya-Ferendeci,

H. Özden : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanu-nu’ndaki Belge Terimi ve İspat Hukukun-daki Yeri (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/ Özel Sayı, C. 1, İzmir 2015, s. 813-829). 

Özmumcu, Seda : Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yar-gılama Hukukunda Ön Sorun, İstanbul 2019. 

Öztan, Fırat : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997.

Öztek, Selçuk/Taşpınar Ayvaz, Sema/

Kale, Serdar : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın-da 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Tekli-finin Değerlendirilmesi (TBBD 2020/149, s. 77-152). 

Özüarı, Ruhi : Açıklamalı Noterlik Kanunu, Ankara 1987.

Pekcanıtez, Hakan : Bekletici Sorun-Mesele-i Müstehire (EÜHFD 1980/1, s. 249-275). 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet/Atalı, Murat/

Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/

Yeşilırmak, Ali/

Taş Korkmaz, Hülya : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, 3, İstan-bul 2017 (Pekcanıtez-Usûl). 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Sungurtekin Özkan, Meral/

Özekes, Muhammet : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2013.

Poroy, Reha/

Tekinalp, Ünal : Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstan-bul 1995. 

Postacıoğlu, İlhan : Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975 (Postacıoğlu-Usul).

Postacıoğlu, İlhan : Şahadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutla-rı, İstanbul 1964 (Postacıoğlu-Memnuiyet).

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : İcra Hukuku Esasları, İstanbul 2010 (Postacıoğlu/ Altay-İcra). 

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 2020 (Postacıoğlu/Altay-Usûl). 


Pulaşlı, Hasan : Türk ve Alman Hukuklarında Noterlerin Hukuki Sorumluluğu (TNBHD 1983/39, s. 10-16) (Pulaşlı-Noterlerin Hukuki So-rumluluğu). 

Pulaşlı, Hasan : Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, Ankara 2013 (Pulaşlı-Kıymetli Evrak). 

Rechberger, Walter H. : Avusturya’da Noterlik (Çev. Sema Taş-pınar) (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları, Ankara 2001, s. 7-13, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 7).

Reisoğlu, Seza : Bankacılık Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Anka-ra 2007. 

Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013. 

Saim, Hüseyin : Noter’in Vazifesi, Hakkı ve Mes’uliyeti (Noterler ve Hukuk, 1930, s. 27-33). 

Saldırım, Mustafa : Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri, Ankara 2005. 

Sami, Mehmet : Noterlerce Re’sen Tanzim Edilen Evra-kın İmtiyazları Kalktı mı? (İBD 1931/56-8, s. 363-366).

Selçuk, Nurettin : Ceza Kararlarının Hukuk Hâkimine Etki-si (ABD 1975/5, s. 718-725) (Selçuk-Ceza Kararları).

Selçuk, Sami : Medeni Usul Hukukunda Kesin Hüküm (AD 1973/12, s. 1063-1081) (Selçuk-Kesin Hüküm).

Semiz, Ahmet : El Yazılı ve İmzalı Vesikaların İncelen-mesi, Grafolojide Bilirkişi (İBD 1960/9-10, s. 329-337).

Sezik, Sabahattin : Noterlik Kanunu ve Tatbikatı, Manisa 1964.

Soner, Lütfü Fikri : Noter İşlemlerinde Tanık (TNBHD 1977/13, s. 44-46).

Soyaslan, Doğan : Ceza Hukukunda Memur Kavramı (AÜHFD 1996/1-4, s. 41-53).

Sungurtekin Özkan, Meral : Sosyal Devlet Bağlamında Adlî Yardım Kurumu ve Hukuksal Koruma Sigortası (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Ku-rultayı, C. 3, 10 Ocak-14 Ocak 2012, An-kara Barosu 2012, s. 172-187).

Sungurtekin Özkan, Meral : Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013 (Sungurtekin Özkan-Medeni Yargı-lama Hukuku). 

Sungurtekin Özkan, Meral : Koruyucu Hukuk ve Bu Bağlamda Hu-kuk Eğitimi, Barolar, Üniversiteler ve Adalet Bakanlığından Beklenenler (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-kanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sem-pozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013, Yayın No: 32, s. 353-360) (Sungurtekin Özkan- Ko-ruyucu Hukuk).

Sungurtekin Özkan, Meral/

Türkoğlu Özdemir, Gökçe : Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları, Ankara 2008. 

Şahin, Cumhur/

Göktürk, Neslihan : Ceza Muhakemesi Hukuku II, Ankara 2015. 

Şengün, Rahmi : Düzenleme-Onaylama (TNBHD 1978/9, s. 40-41).

Şenocak, Zarife : Dijital İmza ve Dijital İmzanın Borçlar Kanunu Hükümleri Açısından Ele Alın-ması (AÜHFD 2001/2, s. 97-135). 

Şişman, Güneş : Noter ve Noterlik Nedir? (TNBHD 2001/15, s. 67-86).

Tandoğan, Halûk : Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara 2010.

Tandoğan, Halûk : Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı So-rumluluk Hukuku, Ankara 1981 (Tando-ğan-Sözleşme Dışı Sorumluluk).

Taneri, Gökhan : Ceza ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi (AD 2015/51, s. 75-97). 

Tanju, Fahrettin : Hukukumuzda Noterlik, İstanbul 1983.

Tanju, Fahrettin : İmza, İşaret ve Paraf (TNBHD 1979/23, s. 6-9).

Tanju, Fahrettin : Noterlik Mesleğinde Karşılaşılan Sorun-lar (TNBHD 1996/91, s. 53-62) (Tanju-Sorunlar).

Tanju, Fahrettin : Tapu İle İlgili Vekâletnâmeler (TNBHD 1997/95, s. 25-26) (Tanju-Vekâlet).

Tanrıver, Süha : Yabancı Ülke Noteri Huzurunda Yapılan Noter Senetlerinin Türkiye’de İcrası (TNBHD 1989/64, s. 19-20) (Tanrıver-İcra).

Tanrıver, Süha : İlâmlı İcra Takibinin Dayanağı Olarak Re’sen Düzenleme Biçimindeki Noter Se-netleri (TNBHD 1994/81, s. 3-8) (Tanrı-ver-Noter Senetleri).

Tanrıver, Süha : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 (Tanrıver-İlâmlı İcra).

Tanrıver, Süha : Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil), Ankara 2001 (Tanrıver-Vekâlet).

Tanrıver, Süha : Avrupa Birliği Ülkelerinde Noterlik ve Noterlik Ka¬nununda Değişiklik Yapılma-sına Dair Kanun Taslağının Getirdikleri (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 577-597) (Tanrıver-Avrupa Birliği Ülkelerinde No-terlik).

Tanrıver, Süha : Noterlerin İşlevleri Alanındaki Yeni Ge-lişmeler (TNBHD 2004/122, s. 15-23) (Tanrıver-Geliş¬meler).

Tanrıver, Süha : Noterlerin İşlevleri Alanındaki Yeni Açı-lımlar ve Bu Bağlamda Noterlik Kanu-nu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-nun Tasarısı Taslağının İrdelenmesi (TNBHD 2004/124, s. 56-68) (Tanrıver-Açılımlar). 

Tanrıver, Süha : Noterlerin Tespit İşleri (MİHDER 2006/3, s. 593-605) (Tanrıver-Tespit İşle-ri).

Tanrıver, Süha : Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 2007 (Tanrıver-Derdestlik). 

Tanrıver, Süha : İşlevsel Açıdan Noterlik Kurumuna Yeni Bir Vizyon Kazandırılmasına Yönelik Ba-zı Düşünceler (Prof.Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 465-489) (Tan-rıver-Düşünceler).

Tanrıver, Süha : Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. 2, Ankara 2010, s. 2013-2024) (Tanrıver-Çekişme¬siz Yargı ve No-terlik). 


Tanrıver, Süha : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun No-terleri İlgi¬lendiren Hükümlerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi (Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler, 1993-2011, Ankara 2011, s. 161-175; TAAD 2011/2, s. 1-16) (Tanrıver-Tespit ve Değerlendirme). 

Tanrıver, Süha : Bir Hukuki Güvenlik Kurumu Olarak Noterlik ve Noterlerin Denetimi Üzerine Bazı Düşünceler (Makalelerim III, Ankara 2016, s. 81-88) (Tanrıver-Noterlerin De-netimi). 

Tanrıver, Süha : Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukukî Korunmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünce-ler (Makalelerim III, Ankara 2016, s. 89-135) (Tanrıver-Etkin Hukukî Korunma). 

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2021 (Tanrıver-Usûl 1, 2). 

Tanrıver, Süha : Noterler Tarafından Elektronik Ortamda Yapılabilecek Olan İşlemler ve Bu İşlem-lerin Gerçekleştirilmesi Usûlü (AÜHFD, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’na Armağan, 2016/4, C. 3, s. 3677-3686) (Tanrıver-Elektronik Ortamda Yapılabilecek İşlem-ler). 

Taşpınar Ayvaz, Sema : Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muha-kemeleri Kanunu’nun İmza Atamayanlar-la İlgili Yeni Düzenlemesine Eleştirel Bir Bakış (AÜHFD 2012/1, s. 321-349). 

Tekinay, Selâhattin S. : Noterlik Kanunun 89. Maddesi Hakkın-da Düşünceler (İstanbul Üniversitesi Mu-kayeseli Hukuk Enstitüsü, HUMK’nu De-ğiştiren 1711 Sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1976, s. 213-221).

Tercan, Erdal : Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söy-leme Yükümlülüğü (SÜHFD, Prof. Dr. M. Berkiye Armağan, 1996/1-2, s. 181-212).

Tercan, Erdal : Medenî Usul Hukukunda Tarafların İs-ticvabı, Ankara 2001 (Tercan-İsticvap).

Tiryaki, Fuat : Derdestliğin Şartları (ABD 1979/2, s. 34-40).

Tokbey, Seyfettin : Günü Geçmiş Senetleri Kabul Ederek, Günü Geçmemiş Gibi Protesto Eden Note-rin Eyleminin Ceza Hukuku Karşısındaki İsmi Nedir? (İl. M. 1969/1, s. 22-24).

Tuğ, Adnan : 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun 89. Maddesinin Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümlerini Değiştirip Değiştirmediği Sorunu (AD 1985/5, s. 7-18) (Tuğ-Sorun).

Tuğ, Adnan : Türk Özel Hukukunda Şekil, Konya 1994 (Tuğ-Şekil).

Tuğay, Mitat : Noterlerin Hukuki Sorumlulukları (TNBHD 1973/1-Özel Sayı, s. 30-31).

Tuğsavul, Muhsin : Borçlar Kanununun 53. Maddesi Üze-rinde Bir İnceleme (AD 1946/9, s. 945-954) (Tuğsavul-İnceleme).

Tuğsavul, Muhsin : İspat Külfeti, Kanuni Deliller ve İkamesi (AD 1951/7, s. 1085-1092) (Tuğsavul-İspat Külfeti).

Tuğsavul, Muhsin : Takdiri Deliller (AD 1952/5, s. 605-624; 1952/6, s. 773-786) (Tuğsavul-Deliller).

Tunçomağ, Kenan : Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul 1965.

Turan, Orhan : Evrak Üzerinde Sahtekârlık (TNBHD 1994/83, s. 33-38).

Turan, Orhan : Noterlik İşlemleri ve Elektronik (Noterlik Hukuku Sempozyumu: VII, Elektronikte-ki Gelişmeler ve Hukuk, Ankara 2001, s. 187-203, NOTEV-Noterlik Hukuku Araş-tırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 8). 

Tutumlu, Mehmet Akif : İmza İnkârında İspat ve Delil İkame Yü-kü, Re’sen Araştırılacak Konular (Medeni Usul Hu¬kuku Sorunları, C. 1, Ankara 2009, s. 118-125) (Tutumlu-İmza İnkârı). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhake¬meleri Kanunu’nun Yeni ve Deği-şik Hükümlerinin Yorumu, Ankara 2012 (Tutumlu-Yorum). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Hukuk Hâkiminin Ceza Yargılamasında-ki Delillere Bakarak Karar Verip Vereme-yeceği (Medeni Usul Hu¬kuku Sorunları, C. 2, Ankara 2012, s. 57-61) (Tutumlu-Hukuk Hâkimi). 

Tutumlu, Mehmet Akif : Sahtecilik İddiasında Ceza ve Menfi Tespit Davasının Bekletici Sorun Sayılma-sı (Medeni Usul Hu¬kuku Sorunları, C. 2, Ankara 2012, s. 91-94) (Tutumlu-Bekletici Sorun). 

Türk, Ahmet : Maddi Hukuk ve İcra-İflâs Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, Ankara 2006.

Türk Hukuk Kurumu : Türk Hukuk Lûgatı, C. 1, Ankara 2021. 

Türkiye Noterler Birliği : 1512 Sayılı Noterlik Kanunu ile Resmi Senet Yolu İle İspat Rejimine Getirilen Değişiklikler (TNBHD 1976/9, s. 3-13).

Türkiye Noterler Birliği : Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği, Ankara 1998.

Türkiye Noterler Birliği : Noterlik Hakkında Rapor (TNBHD 1994/82, s. 7-9).

Türkiye Noterler Birliği : Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Noterlik, Ankara 1990.

Uluğ, Ali Sedat : Noterin Noterlik Hizmetinden Doğan Hukuki Sorumluluğu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2011. 

Ulukapı, Ömer : Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaş-lığı, Konya 1991 (Ulukapı- Dava Arka-daşlığı).  

Ulukapı, Ömer : Noterlerin Genel Olarak Görevleri (No-terlik Hukuku Sempozyumu: 1-2, Noterle-rin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noter-lerin Sorumlulukları, Ankara 1997, s. 11-28, Notev-Noterlik Hu¬kuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 1) (Ulukapı-Sempozyum).

Ulukapı, Ömer : Noter İşlemlerinde Şekil (TNBHD 1998/98, s. 1-13) (Ulukapı-Şekil).

Ulukapı, Ömer : Noterlerin Hukuki Sorumluluğu (Noter-lik Hukuku Sempozyumu: 1-2, Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları, Ankara 1997, s. 65-85, Notev-Noterlik Hukuku Araştırma Ensti-tüsü Yayını, Yayın No: 1) (Ulukapı-Hukuki Sorumluluk).

Ulukapı, Ömer : Medeni Usul Hukukunda Derdestlik ve Sonuçları (YD 1995/4, s. 395-442) (Ulu-kapı-Der¬destlik).

Ulukapı, Ömer : Noterlik Mesleğine Hâkim Olan İlkeler (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 671-683).

Ulukapı, Ömer : Medenî Usûl Hukuku, Konya 2014 (Ulukapı- Usul). 

Ulukapı, Ömer/

Atalı, Murat : Noterlik Hukuku, Konya 2001. 

Umar, Bilge : Temyiz Mahkemesi İçtihatlarına Göre Ceza Mah¬kemesinin Hukuk Mahkemesine Etkisi (İBD 1959/11-12 s. 360-389) (Umar-Ceza Mahkemesi). 

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı-na Katkı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hu-kukçuları Toplantısı V, Hukuk Muhake-meleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi, Ankara, 8-9 Eylül 2006, Ankara 2007, s. 87-129) (Umar-Katkı).

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014 (Umar-Şerh). 

Umar, Bilge/

Yılmaz, Ejder : İsbat Yükü, İstanbul 1980.

Uyar, Talih : İcra Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları, C. 1-2, İzmir 1993 (Uyar-Olumsuz Tesbit).

Uyar, Talih : Gerekçeli, Notlu, İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu, İzmir, C.1 1996, C.2 1998, C.4 1999 (Uyar-Kanun 1, 2, 4).

Uyar, Talih : İcra Tetkik Merciinde Yargılama Usulü (İİK. Mad. 18) (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 707-763) (Uyar- Yargılama Usulü). 

Uyar, Talih : “Takip Konusu Senedin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olduğu” İleri Sürülerek, İcra Takibinin Durdurulması Nasıl Sağlanabi-lir? (İBD 2012/2, s. 199-207) (Uyar-İcra Takibinin Durdurulması). 

Uyar, Talih/Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 3, Ankara 2014. 

Uyumaz, Murat : Noter İşlemlerinde İlgili (LHD 2021/225, s. 4077-4123) (Uyumaz-İlgili). 

Uyumaz, Murat : Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşleri, An-kara 2022 (Uyumaz- Çekişmesiz Yargı). 

Üçüncü, S. Hilal : Medenî Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin ve Sırların Korunması, İstanbul 2019. 

Ünal, Mehmet : 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 162. Maddesi (Noterin Hukuki Sorumluluğu) (TNBHD 1999/101, s. 48-53) (Ünal-Noterin Hukuki Sorumluluğu).

Ünal, Mehmet : Nedensellik Bağı (İlliyet Rabıtası) (TNBHD 2001/111, s. 47-52). 

Ünalçin, Pınar : Avrupa Noterlerine ve Elektronik İmza Uygulamalarına Kısa Bir Bakış (TNBHD 2010/148, s. 38-53) (Ünalçin-Elektronik İmza Uygulamaları). 

Ünalçin, Pınar : Elektronik Noterlik (Leges Hukuk Dergi-si 2011/14, s. 29-37) (Ünalçin-Elektronik Noterlik). 

Ünalçin, Pınar : Yargının Hizmetinde Noter (UYAP Bili-şim Dergisi 2012/5, s. 65-72) (Ünalçin-Yargının Hizmetinde Noter). 

Ünalçın, Pınar : Önleyici Yargının Asli Unsuru Olan No-ter Resmi Senetlerinin İcra Kuvvetinin Daha Etkin Kullanılmasının Yargı Hizme-tinin Hızlandırılmasındaki Önemi ve Av-rupa Ülkeleri Uygulamaları (TNBHD 2012/155, s. 48-59) (Ünalçin- Önleyici Yargı). 

Üskül, Bahriye Meral : Noterlik İşlemlerinin Şekli ve Hükümleri (TNBHD 1993/79, s. 8-15) (Üskül-Şekil). 

Üstündağ, Saim : Medenî Yargılama Hukuku, C.1-2, İs-tanbul 2000 (Üstündağ-Usul). 

Üstündağ, Saim : İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004 (Üstündağ-İcra).

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet : Türk Medeni Hukukunun Umumi Esas-ları, İstanbul 1951.

Vural, Perihan : İcra ve İflâs Kanunu ve Noterlik Kanunu Açısından Noterlik senetleri (İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 97-112) (Vural-Sempozyum).

Vural, Perihan : 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 81. Mad-desi ile İsbat Rejimine Getirilen Yenilikler (ABD 1976/3, s. 372-382) (Vural-Yenilikler).

Walker, Wolf-Dietrich : Almanya’da Noterliğin Yapısı (Çev. Ev-rim Erişir) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hu-kukçuları Toplantısı VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 441-449). 

Yardım, Mehmet Ertan : Güvenli Elektronik İmzanın İnkarı (Ulu-sal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006, Bildiriler Kitabı, Ankara 2006, s. 149-155) (Yardım-İnkar). 

Yardım, Mehmet Ertan : Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Gü-venli Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği ve Unsurları (Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Ankara 2013, s. 1290-1315) (Yardım-Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği). 

Yardımcı, Taner Emre : Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı, Ankara 2021. 

Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/

Artuç, Mustafa : Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanu-nu, Ankara 2014. 

Yavaş, Murat : Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haciz (İİK m. 89), İstanbul 2005 (Yavaş-Alacak Haczi). 

Yavaş, Murat : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı-nın Bazı Hükümlerinin (M. 203-242) De-ğerlendirilmesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İs-tanbul 2008, s. 185-196) (Yavaş-Tasarı). 

Yavaş, Murat : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı-nın Bazı Hükümlerinin (m. 203-242) De-ğerlendirilmesi (Prof. Dr. Saim Üstün-dağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 531-554) (Yavaş-Değerlendirme). 

Yavaş, Murat : Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları İle Bu Kuralların İstisnala-rı, Ankara 2009 (Yavaş-Senetle İspat). 

Yavuz, Nihat : Uygulama ve Öğretide Menfi Tespit ve İstirdat (Geri Alma) Davası, Ankara 2007. 

Yazar, Özlem : İcra ve İflâs Hukukunda İmzaya İtiraz ve İmzaya İtirazın Sonuçları, Ankara 2011. 

Yazıcı Tıktık, Çiğdem : Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmaması-na İlişkin İlâmların İcrası (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2735-2776). 

Yıldırım, Mehmet Kâmil : Medeni Usul Hukukunda Delillerin De-ğerlendirilmesi, İstanbul 1990 (Yıldırım-Delillerin Değerlendirilmesi).

Yıldırım, M. Kamil : Senetle İspat Kuralının Türk Medeni Yargılama Hukukundaki Önemi (İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 2012, s. 107-128) (Yıldırım-Senetle İspat). 

Yıldırım, Mehmet Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : İcra Hukuku, İstanbul 2016. 

Yıldırım, Mehmet Kamil/

Pürselim, Hatice Selin : Elektronik İmza Kanunu ve Türk İspat Hukukundaki Etkileri (İBD 2005/4, s. 1096-1114).  

Yılmaz, Ejder : Sadeleştirilmiş Metinleriyle, Notlu Hu-kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 1975/1976.

Yılmaz, Ejder : İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Ge-nişletilmesi-Değiştirilmesi Yasağı (ABD 1983/3-4, s. 11-34).

Yılmaz, Ejder : Genel Vekâletname-Özel Vekâletname Ayırımı (TNBHD 1995/86, s. 12-18) (Yılmaz-Vekâletna¬me).

Yılmaz, Ejder : Avrupa Topluluğu Ülkelerinde ve Türki-ye’de Noterlik (TNBHD 1995/87, s. 9-16).

Yılmaz, Ejder : Noterlik İşlemlerinin Hukuk Davaların-daki ve İcra-İflâs Takiplerindeki Önemi (Noterlik Hukuku Sempozyumu: 1-2, No-terlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları, Ankara 1997, s. 41-62, Notev-Noterlik Hukuku Araş-tırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 1) (Yılmaz-Sempozyum). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Ankara 2011 (Yılmaz-Sözlük).

Yılmaz, Ejder : Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noter-liğin So¬runları (Avrupa Birliğine Giriş Sü-recinde Noterliğin Sorunları, Ankara 2001, s. 15-24, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 7) (Yılmaz-Noterliğin Sorunları).

Yılmaz, Ejder : Usul Ekonomisi (AÜHFD 2008/1, s. 243-274) (Yılmaz-Usul Ekonomisi). 

Yılmaz, Ejder : İcra Tazminatı (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 675-754) (Yılmaz- İcra Tazminatı). 

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 2021 (Yılmaz-Yemin).

Yılmaz, Ejder : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016 (Yılmaz-İİK Şerhi). 

Yılmaz, Ejder : Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2021 (Yılmaz-Islah). 

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 3, 4, Ankara 2021 (Yılmaz-HMK Şerhi). 

Yurdagül, Mahmut : Adalet Hizmetlerinde Noter ve Noterlik-lerin Yeri ve Önemi (TNBHD 1995/85, s. 48-52).

Yurdagül, Mahmut : Noterlere Daha Geniş Görev ve Yetkiler Verilmesi Konusunda Bazı Düşünceler (TNBHD 1997/95, s. 27-29). 

Yünlü, Sezer : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu’nun Uygulanmasında Karşılaşılacak Sorunlar ve Aydınlanması Gereken Konu-lar (İBD 2012/2, s. 111-115).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar