Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde

Pay Defteri - Pay ve Pay SENEDİ

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Soner ALTAŞ
ISBN: 9789750269318
837,00 TL 930,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Soner ALTAŞ
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 839

Pay defteri, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler tarafından tutulması zorunlu olan, ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı bir ticari defterdir. Pay defterinin tutulmaması ve saklanmaması halinde 73.000 TL'ye kadar adlî para cezası uygulanmaktadır.

Dr. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu eserde, sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından tutulacak pay defterine ve bu deftere kaydı gereken paylar ile pay senetlerine dair bilinmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alınıp incelenmekte ve bölüm sonlarında konuya ilişkin yüksek yargı kararlarına yer verilmektedir.

Kitapta, ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümleri ışığında ALTAŞ tarafından hazırlanan pay defteri örneğini ve kayıt kurallarını bulabilir; anonim ve limited şirket ayrımı bazında ele alınan pay defteri kayıtlarına ilişkin uygulama örneklerinden, muhtelif durumlarda pay defterine nasıl kayıt yapılacağını aşama aşama görebilirsiniz.

Yine, içeriği ve tasarımı Yazar tarafından hazırlanıp yasal tescil ile koruma altına alınan pay defterini de bu eserle birlikte edinebilir ve anılan defterin kullanımında bu eserden faydalanabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Anonim Şirket
Limited Şirket
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Kooperatif
Pay Defteri
Pay Senedi
İlmühaber
Sermaye Artırımı
Sermaye Azaltımı
Pay Devri
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
BİRİNCİ BÖLÜM:
PAY DEFTERİ
1.1. PAY DEFTERİNİN TANIMI  23
1.2. PAY DEFTERİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  23
1.3. PAY DEFTERİNİN ONAYLATILMASI (TASDİKİ)  25
1.4. PAY DEFTERİNE KAYIT ESASLARI  27
1.5. PAY DEFTERİNE KAYDIN NİTELİĞİ  28
1.6. PAY DEFTERİNİ YENİLEME ESASLARI  29
1.7. PAY DEFTERİNE İLİŞKİN CEZALAR  30
1.7.1. Pay Defterini Tutmamanın ve Saklamamanın Cezası  31
1.7.2. Pay Defterini Onaylatmamanın Cezası  31
1.7.3. Pay Defterinin Kanuna Aykırı Surette Tutulmasına İlişkin Cezalar  31
1.8. PAY DEFTERİNİN ZAYİ OLMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMASI  32
1.8.1. Pay Defteri İçin Zayi Belgesi Talep Ederken Dikkat Edilecek Hususlar  33
1.8.1.1. Zayi Belgesi Talebi Davasının Hasımlı Olarak Açılmaması  34
1.8.1.2. Zayi Belgesi Talebi Davasının Süresinde Açılması  35
1.8.1.3. Pay Defterinin Saklanması Hususunda Gerekli Dikkat ve Özen Gösterilmiş Olmalı  36
1.8.1.4. Zayi Belgesi Talebinin Kanunda Belirtilen Defter ve Belgeler ile Sınırlı Olması  36
1.8.1.5. Pay Defterinin ve Belgelerin İşletmeyle Bağdaşmayacak Bir Yerde Saklanmamış Olması  37
1.8.1.6. Zayi Belgesi Talebinde Bulunanın Tacir Sıfatına Sahip Olması  38
1.8.1.7. Mücbir Sebep ile Pay Defterinin Kaybolması Arasında Uygun İlliyet Bağının Olması  38
1.8.1.8. Pay Defterinin Tutulmuş Olduğunun İspat Edilmesi  40
1.8.2. Pay Defteri İçin Zayi Belgesi Almamanın Doğuracağı Cezaî Sorumluluklar  42
İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SENETLERİ VE PAY DEFTERİ
2.1. PAYIN ASGARÎ İTİBARÎ DEĞERİ  45
2.2. PAYIN BÖLÜNMEZLİĞİ  45
2.3. PAYA DAYALI OY HAKKININ HESAPLANMASI  46
2.4. PAYA DAYALI OY HAKKININ DOĞDUĞU AN  47
2.5. PAYA BAĞLI OY HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER  48
2.6. PAYA BAĞLI OYUN KULLANIM ŞEKLİ  49
2.7. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESi  49
2.7.1. Genel Kurulun İzni Aranmaksızın Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebileceği Haller  51
2.7.2. Şirketin Kendi Paylarının %10’undan Fazlasını İktisap Edebileceği Haller  52
2.8. ANONİM ŞİRKETTE PAYA İMTİYAZ TANINMASI  54
2.9. PAYLARINA İMTİYAZ TANINMASI YASAKLANAN ORTAKLAR  56
2.10. ANONİM ŞİRKETTE BİR PAYA TANINABİLECEK AZAMİ OY HAKKI  56
2.11. OY HAKKINA DAİR İMTİYAZIN UYGULANMAYACAĞI HALLER  58
2.12. OY HAKKINA DAİR İMTİYAZIN KULLANILAMAYACAĞI KARARLAR  59
2.13. ANONİM ŞİRKETTE PAY SENEDİNİN TÜRLERİ  60
2.14. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ ÇIKARILMASI  61
2.15. ŞİRKETİN TESCİLİNDEN VEYA SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE ÇIKARILAN PAY SENETLERİ  64
2.16. PAYIN VEYA PAY SENETLERİNİN TÜRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  64
2.17. PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ  65
2.18. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN İLMÜHABER BASTIRILMASI  67
2.18.1. Vergi İdaresi ve Yargısı Yönünden İlmühaberin Konumu  68
2.18.2. Mülga 6762 Sayılı Kanuna Göre İlmühaber Çıkarılması  70
2.18.3. 6102 Sayılı TTK’ya Göre İlmühaber Çıkarılması  73
2.19. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ VE İLMÜHABER ÇIKARILMASININ SAĞLADIĞI VERGİSEL AVANTAJLAR  78
2.19.1. Payların Senede ve İlmühabere Bağlanmasının Vergi İstisnalarından Faydalanmaya Etkisi  79
2.19.2. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında Pay ve Pay Senedi Devrinden Doğan Kazançlar İçin Öngörülen Vergi İstisnaları  82
2.20. YIPRANMIŞ PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ  87
2.21. PAYLARIN VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ  87
2.21.1. Senede Bağlanmamış (Çıplak) Payların Devri  88
2.21.2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri  89
2.21.3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri  90
2.22. ANONİM ŞİRKETTE PAYIN VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI  92
2.22.1. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  93
2.22.2. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  94
2.22.2.1. Kanunî Sınırlama (Yasal Bağlam)  94
2.22.2.2. Esas Sözleşme ile Sınırlama (Sözleşmesel Bağlam)  96
2.22.2.2.1. Esas Sözleşme ile Sınırlamada Genel İlkeler  96
2.22.2.2.2. Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılmasına Dair Esas Sözleşmeye Konulacak Bağlam Kuralları  97
2.22.2.3. Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Sınırlandırılması  100
2.22.2.4. Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Sınırlandırılması  100
2.22.2.5. Pay ve Pay Senetlerinin Devrinin Sözleşme ile Sınırlandırılmasında Şirkete Tanınan Karar Süresi  101
2.22.2.6. Pay ve Pay Senetlerinin Devrinin Sözleşme ile Sınırlandırılmasında Reddin Hukukî Sonuçları  102
2.23. ANONİM ŞİRKET PAY DEFTERİNE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR  103
2.24. PAY DEFTERİNDEKİ YANLIŞ BEYANA DAYALI KAYDIN SİLİNMESİ  105
2.25. BEDELLERİNİN TAMAMI ÖDENMEMİŞ NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİNDE PAY DEFTERİNE KAYDIN HÜKÜMLERİ  105
2.26. ANONİM ŞİRKET PAYLARININ VE PAY SENETLERİNİN HACZİ  106
2.27. PAYLARIN VE PAY SENETLERİNİN BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ HALİ VE ISKAT HÜKÜMLERİ  110
2.28. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI  113
2.28.1. İntifa Senetlerinin Özellikleri ve Pay Senedinden Farkları  114
2.28.2. İntifa Senedinin Türleri  117
2.28.2.1. Kurucu İntifa Senetleri  117
2.28.2.2. Adi İntifa Senetleri  120
2.28.2.3. Katılma İntifa Senetleri (KİS)  122
2.28.3. İntifa Senedi Sahibine Tanınacak Menfaatler  126
2.28.4. İntifa Senedinin İhdası  128
2.28.4.1. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Esnasında İhdas Edilmesi  128
2.28.4.2. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra İhdas Edilmesi  128
2.28.5. İntifa Senetlerinin Devri ve Sona Ermesi  129
2.29. ANONİM ŞİRKETTE SERMAYENİN ARTIRILMASI  131
2.29.1. Nakdi Sermaye Artırımı İçin Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması Şartı  131
2.29.2. Sermaye Artırımına Karar Verecek Organ  131
2.29.3. Sermaye Artırımı İçin Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması  132
2.29.4. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi  134
2.29.5. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim  137
2.29.6. Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine Fesih Davası Açılması  139
2.29.7. Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Sermaye Artırım Beyanı  139
2.29.8. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  141
2.29.8.1. Sermaye Artırımında Kullanılabilecek İç Kaynaklar  141
2.29.8.2. Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Doğrulanması  141
2.29.8.3. Sermaye Artırımına Uygun İç Kaynaklar Mevcut İken Nakdî Sermaye Artırımına Gidilememesi  142
2.30. ANONİM ŞİRKETTE SERMAYENİN AZALTILMASI  143
2.30.1. Sermayenin Azaltılması Kavramı  144
2.30.2. Sermayenin Azaltılmasının Türleri  145
2.30.2.1. Sermayenin Bir Kısmının Pay Sahiplerine İadesi Amacıyla Yapılan Azaltma (Kurucu Azaltma)  145
2.30.2.2. Bilanço Zararının Kapatılması Amacıyla Yapılan Azaltma (Açıklayıcı Azaltma)  145
2.30.2.3. Sermayenin Azaltılması ile Artırılmasının Aynı Anda Yapılması (Eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı)  145
2.30.3. Esas Sermayenin Azaltılması Prosedürü  146
2.30.3.1. Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması  146
2.30.3.2. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenlerini, Amacını ve Şeklini Bildiren Beyan ve Rapor  147
2.30.3.3. Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktifin Tespiti  148
2.30.3.4. Asgarî Sermaye Tutarının Altına İnilmemesi  149
2.30.3.5. İlgili Bakanlıktan İzin Alınması  150
2.30.3.6. Sermaye Azaltımı Kararı İçin Gerekli Yetersayılar  150
2.30.3.7. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması  151
2.30.3.8. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması  152
2.30.4. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının İfası  153
2.30.5. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili  154
2.30.6. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması Prosedürü  156
2.30.7. Sermayenin Azaltılması Yöntemleri  157
2.31. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI  159
2.31.1. Sermayenin Artırılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  159
2.31.2. Sermayenin Azaltılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  160
2.32. YARGI KARARLARI  160
2.32.1. Anonim Şirkette Çıplak Payların Devri  160
2.32.2. Anonim Şirket İlmühaberleri  175
2.32.3. Anonim Şirkette Payların Kanuni Geçişi  176
2.32.4. Anonim Şirkette Pay Senetlerinin Devri  178
2.32.5. Anonim Şirkette Pay Devrinin Reddi  181
2.32.6. Anonim Şirkette Pay Devrinin İptali  183
2.32.7. Anonim Şirkette Payların, Pay Senetlerinin ve İlmühaberlerin Haczi  184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETTE PAY, PAY SENETLERİ VE PAY DEFTERİ
3.1. LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYLARI  199
3.2. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ ÇIKARILMASI  199
3.3. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN NAMA YAZILI PAY SENEDİ ÇIKARILMASININ VERGİ İSTİSNALARINDAN FAYDALANMAYA ETKİSİ  202
3.4. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA LİMİTED ŞİRKETİN PAY VE PAY SENEDİ DEVRİNDEN SAĞLANAN GELİRLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN VERGİ İSTİSNALARI  206
3.5. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİ VE GEÇİŞİ  211
3.5.1. Devir Sözleşmesinin Noterde Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu  211
3.5.2. Devir Sözleşmesinde Belirtilmesi Gereken Hususlar  212
3.5.3. Genel Kurulun Devri Onaylaması  212
3.5.4. Pay Devirlerinin Pay Defterine Kaydedilmesi  214
3.5.5. Pay Devrinin Tescil Edilmesi  214
3.5.6. Pay Devrinin Tescilinin İhmali Halinde İzlenecek Yol  215
3.5.7. Esas Sermaye Paylarının Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Nedeniyle Geçişi  216
3.6. LİMİTED ŞİRKET PAYLARININ DEVRİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI  218
3.7. BİRDEN FAZLA ORTAĞA AİT ESAS SERMAYE PAYLARI  219
3.8. ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE İNTİFA VE REHİN HAKKI KURULMASI  219
3.8.1. Esas Sermaye Payı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması  220
3.8.2. Esas Sermaye Payı Üzerinde Rehin Hakkı Kurulması  222
3.9. LİMİTED ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ TUTULMASI  224
3.10. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ  224
3.11. LİMİTED ŞİRKETİN PAYLARININ HACZEDİLMESİ  225
3.12. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI  229
3.12.1. Limited Şirket İntifa Senedinin Özellikleri  230
3.12.2. Limited Şirkette İntifa Senedinin Türleri ve İntifa Hakkı Tanınabilecek Kişiler  233
3.12.2.1. Kurucu İntifa Senetleri  233
3.12.2.2. Adi İntifa Senetleri  233
3.12.2.3. Lehine Adi İntifa Senedi Çıkarılabilecek Kişiler  234
3.12.3. İntifa Senedi Çıkarmak İçin Gerekli Yetersayı  235
3.12.4. Limited Şirket Tarafından İntifa Senedi İhdası  235
3.12.5. Limited Şirkette İntifa Senedi Sahiplerine Tanınabilecek Menfaatler  236
3.12.6. İntifa Senedi Sahiplerine Ödeme Yapma Zorunluluğu  237
3.12.7. İntifa Senedi Sahiplerine Tanınan Menfaatlerin Sona Ermesi  237
3.12.8. Limited Şirkette İntifa Senetlerinin Devri  237
3.13. ESAS SERMAYE PAYLARININ BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ VE ISKAT HÜKÜMLERİ  238
3.14. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI  245
3.14.1. Esas Sermayenin Artırılmasına Karar Verecek Organ  245
3.14.2. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi  245
3.14.3. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim  247
3.14.4. Limited Şirkette İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  248
3.15. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI  249
3.15.1. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenleri  250
3.15.2. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması Prosedürü  251
3.15.2.1. Esas Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması  251
3.15.2.2. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması  253
3.15.3. Sermayenin Azaltılması Kararının İfası  254
3.15.4. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili  256
3.15.5. Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri  258
3.16. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI  259
3.16.1. Sermayenin Artırılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı  260
3.16.2. Sermayenin Azaltılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  260
3.17. YARGI KARARLARI  261
3.17.1. Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Devri  261
3.17.2. Esas Sermaye Paylarının Devrinde Vergi Borcundan Doğan Sorumluluk  291
3.17.3. Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Haczi  293
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK PAYLARI VE PAY DEFTERİ
4.1. KOOPERATİF ORTAKLIĞINA GİRME ŞARTLARI VE ORTAK SAYISI  314
4.2. KOOPERATİFTE ORTAKLIK PAYLARI  314
4.3. KOOPERATİFTE ORTAKLIK SENEDİ  315
4.4. KOOPERATİF ORTAKLIĞININ DEVRİ  315
4.5. KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA  315
4.5.1. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Hakkının Sınırlandırılamayacağı Haller  316
4.5.2. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Hakkının Sınırlandırılabileceği Haller  316
4.5.3. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Bildirim Zamanı  318
4.5.4. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Bildirim Şekli ve İncelenmesi  318
4.5.5. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Kabulünden Kaçınılması Halinde İzlenecek Yol  319
4.5.6. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Sebepleri  319
4.5.6.1. Kişisel Nedenlerle Kooperatif Ortaklığından Çıkma  320
4.5.6.2. Şahsi Sorumluluğun Ağırlaştırılması ve Ek Ödeme Yükümü İhdası Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  320
4.5.6.3. Birleşme Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  320
4.5.6.4. Ortağın Ölümü Halinde Kooperatif Ortaklığından Çıkma  321
4.5.6.5. Ortaklığın Devredilmesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  321
4.5.6.6. Görev veya Hizmetin Sona Ermesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  321
4.5.6.7. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortaklıkta Mal ile İşletmenin Devir veya Rehin Edilmesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  322
4.5.6.8. Ortaklığın Kendiliğinden Düşmesi Halinde Kooperatif Ortaklığından Çıkma  322
4.6. KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA  323
4.6.1. Ortaklıktan Çıkarmaya Yetkili Kooperatif Organı ve Yetki Devri  326
4.6.2. Ortağı Sebepsiz Olarak Ortaklıktan Çıkarmanın Cezaî Sorumluluğu  327
4.7. KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN HALKA AÇIK SAYILAN ANONİM ŞİRKETLERİ  328
4.7.1. Yıılık Net Satış Hasılatının Tespitinde Esas Alınacak Finansal Tablolar  331
4.7.2. Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru ve Kurul Ücreti  332
4.7.3. Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Yükümlülükleri  333
4.7.4. Muafiyetler  333
4.7.5. Halka Açık Ortaklık Statüsünden Çıkma Yolları  334
4.7.5.1. Ortaklık Yapısı Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  335
4.7.5.2. Ortak Sayısı Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  335
4.7.5.3. Finansal Tablo Kalemlerinin Büyüklüğü Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  336
4.7.5.4. Faaliyetin Devamlılığına İlişkin Hususlar Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  336
4.8. KOOPERATİF VE BİRLİK İŞTİRAKİ ANONİM ŞİRKETTE PAYLARA İMTİYAZ TANINMASI  337
4.9. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMÜ  339
4.10. KOOPERATİF PAY DEFTERİNİN ONAYLATILMASI  339
4.11. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNE YAPILACAK KAYIT ESASLARI  341
4.12. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNE YAPILAN KAYITLARIN NİTELİĞİ  342
4.13. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNİ YENİLEME USULÜ  343
4.14. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİ TUTMAMANIN, SAKLAMAMANIN VE ONAYLATMAMANIN CEZASI  344
4.15. YARGI KARARLARI  345
4.15.1. Kooperatiflerin Tacir Sayılması  345
BEŞİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİ ÖRNEĞİ VE KAYIT KURALLARI
5.1. PAY DEFTERİ ÖRNEĞİ  357
5.1. PAY DEFTERİ KAYIT KURALLARI  364
ALTINCI BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(ANONİM ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–1  369
YEDİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(PAY GRUPLARI OLAN ANONİM ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–2  427
SEKİZİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(LİMİTED ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–3  481
Kaynakça  535

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.