Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) - Die Vinkulierung

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tamer BOZKURT
ISBN: 9786050517491
510,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 420

Dr. Öğr. Üyesi Tamer Bozkurt


Tamer Bozkurt 1981 yılında Ankara’da doğmuştur.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiştir.

1998-1999 yılları arasında, bir yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi gördükten sonra, Fakülteden 2003 yılında üçüncülükle mezun olmuştur.

Mezun olduktan hemen sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlayan Bozkurt, 2006 yılında “Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık” adlı tez çalışması ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalında doktora çalışmalarına başlamıştır.

2010 yılında Max-Planck Enstitüsü’nün sağladığı araştırma bursu ile (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) Almanya’nın Hamburg kentinde doktora tezi ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

2015 yılında “Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)” adlı tez çalışması ile “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ticaret hukuku araştırma görevliliği (2004-2007), Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevliliği (2008-2012), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (2016-2017) ile Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2017-2022) ticaret hukuku anabilim dalında öğretim üyeliği yapmıştır.

Halen Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anadilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 


“Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)” adlı doktora tez çalışmamız 2016 yılında yayın hayatına girdikten kısa süre sonra okuyucusunun yoğun teveccühü ile kısa sürede tükenmişti. Geçen süre içinde kitabın yeni baskısının tıpkı basım veya yeni mahkeme kararları ekseninde tekrar ele alınması konusunda yaşanan ikilem uzun bir süre devam ettikten sonra, şimdilik geçmiş yılların bilim ırmağının akışında hayat bulan kendi zamanının kurgusu bozulmadan eserin tıpkı basımının yapılmasında karar kılındı.

Çünkü geçen zaman içinde kitabın yayınevlerinde bulunamaması nedeni ile yeni baskısının ne zaman çıkacağı sorusu ile karşılaşıldı.

Bu nedenle çalışmamızın ilk basıldığı hali ile okuyucusu ile tekrar buluşması ve daha fazla gecikme yaşanmaması arzulanmıştır. 

Çalışmamız yayınlandıktan sonra pek çok makale, tez ve mahkeme kararı yayınlanmıştır.

XXXIV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu’nda (17 Aralık 2021) “Yargıtay Kararları Ekseninde Anonim Şirketlerde Bağlı Nama Yazılı Paylarla İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı Tebliğ (Ankara 2022, BTHAE Yayınları, s. 117-217) tarafımızca sunulmuştur.

Yargıtay’ın yeni Türk Ticaret Kanunu döneminde bağlam hükümlerini uyguladığı içtihatlarının hemen hemen hepsine yer verilerek bu kararlar akademik açıdan tartışılmıştır.

Güncel tartışma ve kararlara ulaşmak isteyen okuyucularımız bu çalışmadan da yararlanabilirler. 

Kitabımızın ikinci tıpkı baskısının gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı değerli ağabeyim Muharrem BAŞER’e, kitabın dizgisini ve kapak tasarımını gerçekleştiren sayın Serap BULUT’a; Yetkin yayınevinde çalışan tüm yayın emekçilerine; özellikle Murat, Doğukan ve Akın’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 

Kitabımızın okuyucusuna katkıda bulunması dileğiyle…

Çalışma ile ilgili görüşleriniz için: [email protected]


Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT

        Ankara, 17.11.2023


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ...................................................................................................................IX

SUNUŞ VE TEŞEKKÜR ................................................................................... XI

İÇİNDEKİLER ................................................................................................. XXI

KISALTMALAR......................................................................................XXXIII

GİRİŞ ........................................................................................................................1

I. SUNUŞ .............................................................................................................1

II. PAY DEVRİNİN SERBESTLİĞİ İLKESİ...............................................4

A. Genel Olarak ............................................................................................4

B. İlkenin Temelinde Yatan Nedenler......................................................6

III. İNCELEME PLANI .....................................................................................9

Birinci Bölüm

Anonim Şirkette Bağlam Kuralları ile İlgili

Temel Bilgiler

§1. “BAĞLAM” KAVRAMI, “BAĞLAM”IN TÜRLERİ VE

AMAÇLARI ..................................................................................11

I. KAVRAM.......................................................................................................11

A. İsviçre, Alman ve Fransız Hukukunda..............................................11

B. Türk Hukukunda ...................................................................................13

İKİNCİ TIPKI BASIM İÇİN ÖN SÖZ............................................................VII

XXII

II. BAĞLAM TÜRLERİ..................................................................................14

A. Esas Sözleşmeye Dayanan - Yasaya Dayanan .................................14

1. Esas Sözleşmeye Dayanan.............................................................14

a. Genel Olarak .............................................................................14

b. Şeklî ve Maddî Bağlam............................................................16

2. Yasaya Dayanan ...............................................................................17

B. Önceki Bağlam – Sonraki Bağlam .....................................................18

C. Borçlar Hukuku Sözleşmeleri ile Getirilen Sınırlamalar .............19

III. BAĞLAMIN AMAÇLARI....................................................................... 20

A. Genel Olarak .......................................................................................... 20

B. Malî Gücü Zayıf Kişilere Karşı Şirketi ve Malvarlığını Koruma21

C. Şirketin Kendine Özgü Niteliklerini ve Bağımsızlığını

Koruma.....................................................................................................21

D. Yabancılaşmaya Karşı Koruma .......................................................... 23

1. İç ve Dış Yabancılaşmaya Karşı Koruma ................................. 23

2. Şirket Ele Geçirmeleri ve Kötüniyetli Devralmalara

Karşı Koruma ................................................................................. 26

E. Payların Tek Elde Toplanması ve Yoğunlaşmayı Önleme ........... 28

§2. BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI, KALDIRILMASI ile

UYGULAMA ALANI ...................................................................29

I. BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI VE KALDIRILMASI...............29

A. Bağlamın Oluşturulması......................................................................29

1. İlk Esas Sözleşmedeki Bağlam .....................................................29

2. Sonraki Bağlam................................................................................32

a. Genel Olarak..............................................................................32

b. Koşullar ve Sonraki Bağlamın Zamansal Uygulama

Alanı ......................................................................................... 34

aa. Koşullar............................................................................... 34

aaa. Şeklî Koşul................................................................ 34

bbb. Maddî Koşullar ve Sınırlamalar............................35

XXIII

ccc. Sonraki Bağlama İlişkin Özel Bir Durum:

Hâmiline Yazılı Pay Senetlerinin Bağlı Nama

Yazılı Hâle Getirilmesi........................................... 36

bb. Sonraki Bağlamın Zamansal Uygulama Alanı ......... 38

B. Bağlamın Kaldırılması veya Yumuşatılması................................... 40

C. Bağlamın Etkisini Kaybetmesi............................................................42

1. Şirket Amacının Değiştirilmesi ve İmtiyazlı Pay

Yaratılması .......................................................................................42

2. Şirketin Tasfiyeye Girmesi........................................................... 44

II. PAYIN TÜRÜ ve PAY ÜZERİNDEKİ HUKUKÎ

TASARRUFLARA GÖRE BAĞLAMIN KAPSAMI ve

UYGULAMA ALANI ................................................................................45

A. İlgili Payların Türüne Göre .................................................................45

1. Pay Senedine Bağlanmış Paylar...................................................45

a. Nama Yazılı Pay Senetleri.......................................................45

b. Hâmiline Yazılı Pay Senetleri............................................... 46

2. Çıplak Paylar ................................................................................... 46

3. İlmühaberler.....................................................................................47

4. İntifa Senetlerinin Bağlama Tâbi Olup Olmayacağı Sorunu48

B. Payların Üzerine Kurulan Aynî Hak Durumuna Göre .................52

1. Bağlı Nama Yazılı Pay/Pay Senetlerinin Üzerinde

İntifa Hakkı Kurulmasında .........................................................52

2. Bağlı Nama Yazılı Pay/Pay Senetlerinin Üzerinde

Rehin Hakkı Kurulmasında ........................................................53

C. Devretme Niyetine Göre..................................................................... 54

1. İnançlı Devirler............................................................................... 54

2. Meşru Hâmil Görüntüsü Yaratan Devirler

(Legitimationsübertragung) ...................................................... 54

D. Devir İşlemine Göre: Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri.....................55

E. Aslen veya Devren İktisaba Göre....................................................... 56

XXIV

F. Bağlamın Kapsamının Belirlenmesinde Amaçsal

İndirgeme (Teleologische Reduktion) ile Çıkan Diğer

Olasılık ve Sonuçlar ..............................................................................57

1. Dolaylı Devirler (mittelbare Übertragung) Bakımından .....57

2. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve İktisap

Ettiği Payları Elden Çıkarması Bakımından ............................58

3. Tek Ortak Tarafından Yapılan Tasarruflar Bakımından ......59

4. İşleme Tüm Pay Sahiplerinin Katılması Bakımından .......... 60

İkinci Bölüm

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre

Anonim Şirketlerde Bağlam Kuralları

§3. YENİ BAĞLAM SİSTEMİ ve TTK’NIN

SİSTEMATİĞİNİN ELEŞTİRİSİ................................................61

I. GENEL OLARAK ......................................................................................61

II. “BORSADA İŞLEM GÖRME” ve “BORSAYA KOTE

EDİLME” KAVRAMLARI.......................................................................62

§4. BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN NAMA YAZILI PAYLARDA 67

I. GENEL OLARAK.......................................................................................67

II. ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN “ÖNEMLİ NEDENLER” 67

A. Genel Olarak ...........................................................................................67

B. Red Nedenlerinin Taşıması Gereken Nitelikler, Red

Nedenlerinin Yorumu ve Hukukî Sonuçlar.................................... 68

1. Esas Sözleşmedeki “Önemli Nedenlerin” Açıklığı................. 68

a. Genel Olarak............................................................................. 68

b. Önemli (Red) Nedenlerin Belirgin Olması Gereği ........ 69

c. Hangi Kayıtlar Belirginlik Sağlayamaz?.............................71

2. Esas Sözleşmedeki “Önemli Neden” ve “Önemli

Neden”in İçeriğinin Doldurulması.............................................73

a. “Önemli Neden” Kavramı ......................................................73

b. “Önemli Neden”in İçeriğinin Doldurulması.....................75

XXV

aa. “Şirketin İşletme Konusu” veya “İşletmenin

Ekonomik Bağımsızlığı” Kavramları ...........................75

aaa. “İşletme Konusu” ve “Şirket Amacı” Kavramları

ve İşletme Konusunun Korunmasında Bağlamın

Rolü ............................................................................76

bbb. İşletmenin Ekonomik Bağımsızlığı .....................79

ccc. Sayımın Sınırlı Olup Olmadığı Sorunu............. 80

bb. Önemli Nedenlere Somut Örnekler ve Önemli

Nedenlerin Uygulama Alanı.......................................... 83

aaa. Müktesibin Mesleği veya Kişisel Durumu ile

İlgili Nedenler.......................................................... 83

aaaa. Genel Olarak ..................................................... 83

bbbb.Meslekî Nitelikler ............................................ 84

cccc. Kişisel Durumlar (Siyasî, Dinî, Felsefî

Görüş Farkı) ve İsviçre Hukukuna Nazaran

Farklılıklar ........................................................ 88

bbb. Rakip Klozu...............................................................93

aaaa. Genel Olarak ......................................................93

bbbb.Rakip Kavramı ve Rakiplerin Şirketten Uzak

Tutulmasının Koşulları ................................. 94

i. Rakip ve Rakibe Yakın Duran Kişiler

Kavramı........................................................... 94

ii. Koşullar .......................................................... 96

ccc. Yüzdesel ve Pay Sahibi Başına Sayısal

Sınırlamalar............................................................ 100

ddd. Şirketler Topluluğu Hâkimiyetine Girmeye

ve Şirketteki Kontrol Değişimine Karşı

Korunma ................................................................. 108

aaaa. Şirketler Topluluğu Hakimiyetine Girme 108

i. Genel Olarak ............................................... 108

ii. Topluluk Hâkimiyetine Girmenin Bağlam

Açısından İrdelenmesi ...............................110

bbbb.Şirketteki Kontrol Değişimine Karşı

Korunma ......................................................... 115

eee. Yabancılık Koşulları ..............................................118

fff. Aile Klozları ........................................................... 121

XXVI

ggg. Diğer Nedenler ...................................................... 125

3. Esas Sözleşmesel Red Nedenleri - Red Kararı İlişkisi ve

Reddin Haklı Olması Koşulu ................................................... 127

4. Esas Sözleşmedeki Bağlam Hükümlerinin Yorumu ............ 131

5. Yetersiz ve Caiz Olmayan Red Nedenlerinin Hukukî

Sonuçları......................................................................................... 132

C. Red Kararının Taşıması Gereken Koşullar ................................. 133

III. DEVRE ONAYDAN İKİ ÖZEL “KAÇINMA” OLANAĞI

OLARAK İNANÇLI DEVİR ve KAÇINMA KLOZU................... 135

A. Genel Olarak ........................................................................................ 135

B. Kaçınma Klozu (Escape Clause) ..................................................... 135

1. Genel Olarak ................................................................................. 135

2. Kaçınma Klozunun Amaç ve İşlevi ile Esas Sözleşmesel

Red Nedenleri ile İlişkisi ........................................................... 136

a. Amaç ........................................................................................ 136

b. Esas Sözleşmesel Red Nedenleri ile İlişki........................ 138

3. Kaçınma Klozunun Koşulları, Uygulama Alanı ve

Sınırları........................................................................................... 139

a. Koşullar ................................................................................... 139

aa. Paylara Devir Sınırlaması Getirilmiş Olması.......... 139

bb. Esas Sözleşmede Dayanak Olmasının

Gerekmemesi................................................................... 142

cc. Bağlı Nama Yazılı Payın Devredilmesi ve Şirkete

Başvuru............................................................................. 145

dd. Herhangi Bir Gerekçe İleri Sürülmeden Onaydan

Kaçınma ........................................................................... 147

b. Sınırlar ..................................................................................... 148

aa. Yetkinin Yönetim Kurulunda Olduğu Durumlarda

(Ana Kural) ..................................................................... 148

aaa. Özen ve Sadakat Borcu ........................................ 148

bbb. Eşit İşlem İlkesi...................................................... 150

ccc. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ................ 153

bb. Yetkinin İstisnaen Genel Kurulda Olduğu

Durumlarda ..................................................................... 154

XXVII

C. Alım Teklifi .......................................................................................... 155

1. Genel Olarak ................................................................................. 155

2. Kapsam ........................................................................................... 159

3. Muhatap ..........................................................................................161

a. İradî Devirlerde.......................................................................161

b. Özel İktisap Hâllerinde (Yasal Devirlerde)..................... 162

4. Etkisi................................................................................................ 162

5. Şirketin Payları Kendi, Pay Sahipleri veya Üçüncü Kişi

Hesabına İktisabı.......................................................................... 164

a. Genel Olarak........................................................................... 164

b. Kendi Hesabına İktisap ve Şirketin Kendi

Paylarını İktisabı ile İlgili Sınırların Uygulanıp

Uygulanamayacağı Sorunu ............................................... 165

aa. Genel Olarak ................................................................... 165

bb. Şirketin İktisap Ettiği Payları Elden Çıkarması ve

Uyulması Gereken İlkeler ............................................170

c. Pay Sahipleri veya Üçüncü Kişi Hesabına İktisap..........174

6. “Gerçek Değer” Kavramı .............................................................175

a. Genel Olarak............................................................................175

b. Gerçek Değerin Saptanmasında Dikkate Alınacak

Ölçütler.....................................................................................176

c. Gerçek Değerin Mahkeme Tarafından Saptanması...... 184

d. Payın Değeri ve Değerlemeyi Yapacak Üçüncü

Kişinin Esas Sözleşme ile Saptanması Sorunu............... 190

7. Süre ................................................................................................. 193

D. İnançlı İktisap (m. 493/3) ................................................................. 196

1. Genel Olarak ................................................................................. 196

2. Hükmün Uygulanması İçin Esas Sözleşmede

Öngörülmesi Gerekip Gerekmediği Sorunu ......................... 199

3. Yaptırım..........................................................................................200

IV. HAKLARIN GEÇİŞİ...............................................................................202

A. Genel Olarak ........................................................................................202

XXVIII

B. İradî Devirlerde....................................................................................202

1. Yasal Düzenleme ve Bölünmenin Bertaraf Edilmesi:

Pay Sahipliği Haklarında Birlik ................................................202

2. Devredenle Devralan Arasındaki İlişkiler .............................207

3. Onay İçin Süre ..............................................................................209

4. Hakların Mahkeme Kararı ile Geçişine İlişkin Bazı

Sorunlar .........................................................................................209

C. Yasal Devirlerde (Özel İktisap Hâlleri) .........................................211

1. Genel Olarak ..................................................................................211

2. TTK’daki Özel İktisap Hâlleri ve Bunların Sınırlayıcı

Olup Olmadığı Sorunu ............................................................. 213

a. Özel İktisap Hâlleri............................................................... 213

aa. Miras ve Miras Paylaşımı ............................................. 213

bb. Eşlerarası Mal Rejimi ....................................................216

aaa. Genel Olarak ..........................................................216

bbb. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Bağlam

İlişkisine Kısa Bir Bakış .......................................217

cc. Cebri İcra ......................................................................... 219

b. Sayımın Sınırlayıcı Olup Olmadığı Sorunu....................222

aa. Genel Olarak ...................................................................222

bb. Hükmün Kapsamının Belirlenmesi ile İlgili Özel Bazı

Durumlar..........................................................................226

aaa. Birleşme...................................................................226

aaaa. İsviçre Hukukundaki Görüşler...................226

bbbb.Görüşümüz ..................................................... 229

i. Genel Olarak ............................................... 229

ii. Borsada İşlem Görmeyen Nama Yazılı Pay/

Pay Senetleri Bakımından ........................230

iii. Borsada İşlem Gören Nama Yazılı Paylar

Bakımından..................................................233

bbb. Bölünme .................................................................. 235

aaaa. İsviçre Hukukundaki Görüşler .................. 235

bbbb.Görüşümüz...................................................... 237

cc. Tür Değiştirme, Malvarlığının Devri ve Diğer

Olasılıklar.........................................................................238

XXIX

3. Müktesibin Reddinin Koşulları ve Sonuçları........................240

4. Şirketin Onayının veya Reddinin Etkisi ve Sonuçları......... 241

a. Hakların Geçişi Sistemi ...................................................... 241

b. Devre Onay Verilmesi/Verilmemesinin Sonuçları

ve Reddedilen Müktesibin Durumu ................................246

aa. Devre Onay Verilmesi ve Sonuçları ...........................246

bb. Devre Onay Verilmemesi ve Reddedilen Müktesibin

Durumu ..........................................................................247

cc. Alım Hakkının Kullanım Zamanı ve Şekli .............250

§5. BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN NAMA YAZILI PAY/

PAY SENETLERİNDE DEVREDİLEBİLİRLİĞİN

ZORLAŞTIRILMASI VE KOLAYLAŞTIRILMASI ................252

I. GENEL OLARAK.................................................................................... 252

II. PAYLAR ÜZERİNDEKİ ÖNCELİK, ÖN ALIM VE

BENZERİ HAKLARIN YENİ BAĞLAM DÜZENİ

KARŞISINDAKİ DURUMU ................................................................ 255

1. Genel Olarak ................................................................................. 255

2. Öncelik, Ön Alım, Alım ve Geriye Alım Hakları ................256

a. Öncelik Hakkı (Vorhandsrecht)........................................256

b. Ön Alım Hakkı (Vorkaufsrecht) ....................................... 259

c. Alım, Satım ve Geri Alım Hakları ....................................260

3. Öncelik, Ön Alım, Alım ve Geri Alım Haklarının Yeni

Bağlam Rejimi Karşısındaki Durumu..................................... 261

a. İsviçre Hukuku ...................................................................... 261

b. Alman Hukuku......................................................................264

c. Türk Hukukundaki Yaklaşımlar ve Görüşümüz ..........265

aa. Hükümlerin Niteliği .....................................................265

bb. Geçerlilik Sorunu ........................................................... 267

cc. Görüşümüz ..................................................................... 272

§6. BORSADA İŞLEM GÖREN NAMA YAZILI PAYLARDA...... 283

I. GENEL OLARAK....................................................................................283

II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM.............................285

A. Alman ve Avusturya Hukuku...........................................................285

XXX

B. Fransız Hukuku...................................................................................287

C. İngiliz Hukuku.....................................................................................288

III. BORSADA İŞLEM GÖREN NAMA YAZILI PAYLARDA

BAĞLAMIN YUMUŞAMASI/ORTADAN KALKMASI VE

SİSTEM FARKLILIĞI ............................................................................289

IV. PİYASALAR AÇISINDAN “BORSADA İŞLEM GÖREN

PAY” KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ .......................... 291

V. BORSADA İŞLEM GÖREN NAMA YAZILI

PAYLAR BAKIMINDAN BAĞLAM SİSTEMİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İÇİ ve BORSA DIŞI

İKTİSAP ..................................................................................................... 295

A. Borsa İçi İktisap ................................................................................... 295

1. Genel Olarak ................................................................................. 295

2. Özel Hükümlerinin Değerlendirilmesi ..................................300

a. Genel Olarak...........................................................................300

b. 6112 sayılı RTÜK Kanunu..................................................300

c. 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu...................................302

d. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Deniz Ticareti

Kitabı) ..................................................................................... 305

3. Ana Ayırım.....................................................................................306

a. Borsa Şirketi Olmayan HAAO’lar.....................................306

b. Borsa Şirketi Olan HAAO’lar ............................................308

B. Borsa Dışı İktisap ...............................................................................308

a. Genel Olarak...........................................................................308

b. Hukukî İşlem Yoluyla Gerçekleşen Borsa Dışı İktisap.309

aa. Genel Olarak....................................................................309

bb. Şirketin Pay Sahibi Olarak Tanımama Olanakları..310

aaa. Yüzdelik Sınırlama.................................................310

bbb. İnançlı İktisap .........................................................311

c. Hukukî İşlem Dışında Gerçekleşen Borsa Dışı İktisap 312

VI. HAKLARIN GEÇİŞİ VE KULLANILMASI................................... 313

VII.DEĞERLENDİRME ............................................................................... 313

XXXI

Üçüncü Bölüm

Pay Sahibi Olarak Tanınma Süreci ve Yargısal

Denetim

§7. BAĞLI NAMA YAZILI PAYLARDA, PAY SAHİBİ

OLARAK TANINMA ve PAY DEFTERİNE KAYIT SÜRECİ 317

I. GENEL OLARAK.....................................................................................317

II. PAY SAHİBİ OLARAK TANINMA BAŞVURUSU ve SÜREÇ..318

A. Tanınma (ve Pay Defterine Kayıt) Başvurusu .............................318

1. Genel Olarak ..................................................................................318

2. Taraflar............................................................................................319

3. Süre ................................................................................................. 320

4. Şekil ................................................................................................ 321

B. Tanınma (ve Pay Defterine Kayıt) Kararı ................................... 321

1. Yetkili Organ ................................................................................ 321

a. Yönetim Kurulunun Yetkisi ............................................... 321

b. Yetki Devri ve Yetkinin Kullanılması ile İlgili

Değişik Olasılıklar ile Yetki Devrinin Sınırı .................324

c. Devre İlişkin Oylamaya Katılma Sorunu ...................... 326

2. Şirketin İnceleme Yükümü......................................................... 328

3. Karar İçin Ölçütler, Takdir Yetkisi ve Sınırlar....................... 331

4. Kararın Açıklanması ile İlgili Esaslar...................................... 333

a. İçerik ........................................................................................ 333

b. Yetki .........................................................................................334

c. Şekil ..........................................................................................334

d. Gerekçe ve Süre .....................................................................336

e. Rücu.......................................................................................... 337

C. Yargısal Denetim................................................................................. 339

1. Genel Olarak.................................................................................. 339

2. Dava Açmaya Yetkili Kişiler ve Açılabilecek Davalar ......... 342

a. Dava Açmaya Yetkili Kişiler .............................................342

XXXII

b. Açılabilecek Davalar ............................................................346

SONUÇ................................................................................................................ 351

KAYNAKÇA ......................................................................................................369

KAVRAM DİZİNİ............................................................................................405

MADDE DİZİNİ............................................................................................... 415

Acar, Faruk: Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı,

Ankara 2007.

Akgül, Barış: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Halka Açık Anonim Şirketlere Etkisi”, Avrupa Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu

Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri, Uluslararası Konferans,

16-17 Aralık 2008, Ankara 2010, s. 357-372.

Akıntürk, Turgut: Aile Hukuku, C. II, B. 11, İstanbul 2008.

Akın, Murat Yusuf: Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Paylar, Birinci

Basıdan Tıpkı Bası, İstanbul 2014.

Aksoy, Murat Uğur: “Anonim Ortaklıklarda Teorik Bir Kavram Olarak Bağlı Pay Senetleri”, İkt. Mal. 1971, S. 8, s. 305-311.

Altay, Sıtkı Anlam: “Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Esas

Sözleşmesel Bağlam”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktisabının 80.

Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 563-637.

Annelies, Küry: Die Universalsukzession bei der Fusion von Aktiengesellschaften, Diss., Basel 1962.

Antalya, Gökhan: Miras Hukuku, İstanbul 2009.

* Birden çok eserinden yararlanılan yazarlara yapılan yollamalarda kullanılan kısaltmalar,

parantez içinde gösterilmiştir.

370 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Arbeitsgruppe der Schweizer Börsen: “Musterklauseln für vinkulierte Namenaktien bei börsenkotierten Gesellschaften” SZW 65

(1993), s. 80-89.

Arkan, Sabih: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler”,

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı – Konferans- Bildiriler/Tartışmalar,

13-14 Mayıs 2005, s. 43-60.

Arslanlı, Halil: “Anonim Şirkette Pay ve Pay Sahipliği”, İÜHFM 1958, C.

XXIII, S. 3, s. 248-290 (Anılış: Arslanlı: İÜHFM 1958).

Arslanlı, Halil: Anonim Şirketler, Umumî Hükümler I, B. 3, İstanbul 1960

(Anılış: Arslanlı, Anonim Şirketler).

Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, Ahmet Caner: Ceza

Hukuku, Özel Hükümler, B. 13, Ankara 2013.

Aslan, Hüseyin: http://www.aslanhuseyin.com/2011/01/10/kayitli-deger-yaklasimi% E2% 80 % 99na-gore-sirket-degerininbelirlenmesi/ (Erişim: 28.6.2012).

Aschwanden, Georg: Der Erwerb der Mitgliedschaft bei der Aktiengesellschaft, Zürich 1955.

Ataman, Ümit/Kibar, Halil: Hisse Senetlerinin Gerçek Değerinin Hesaplanması, İstanbul 1999.

Ayan, Özge: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirket

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sadakat Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlalinin Sonuçları, Ankara 2013.

Aydoğan, Fatih: Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul 2012.

Ayoğlu, Tolga: “Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmeleri

ve Karşılıklı Katılmalar Meselesi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun

İktisabının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret

Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 525-562 (Anılış: Ayoğlu,

İktisap).

Kaynakça 371

Ayoğlu, Tolga: Sermaye Piyasası Hukukunda Halka Arz Kavramı ve Halka

Arza Aracılık Sözleşmeleri, İstanbul 2008 (Anılış: Ayoğlu, Halka

Arz).

Aytaç, Zühtü: “Sermaye Piyasası Hukuku Bağlamında Türk Ticaret Kanunu

Tasarısı ve Pay Sahipliği Hakları”, Avrupa Birliği Perspektifinden

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri,

Uluslararası Konferans, 16-17 Aralık 2008, Ankara 2010, s. 61-

137; Tartışmalar, s.141-149 (Anılış: Aytaç, Sempozyum).

Aytaç, Zühtü: Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara 1988

(Anılış: Aytaç, Hisse Senetleri).

Bahtiyar, Mehmet: “Anonim Ortaklıkta Payların Üçüncü Kişilere Satılması

Durumunda Diğer Ortaklara Önalım Hakkı Tanıyan Anasözleşme

Hükümleri ve Etkisi”, Batider 2001, C. XXI, S. 2, s. 83-127 (Anılış:

Bahtiyar, Önalım)

Bahtiyar, Mehmet: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul 2001 (Anılış: Bahtiyar, Ana Sözleşme).

Baldi, Peter: Über die Gewährleistungspflicht des Verkäufers von Aktien,

insbesondere beim Verkauf aller Aktien einer Gesellschaft, Diss.,

Zürich 1976.

Bank, Stephan: Die britische Limited Liability Partnership: Eine attractive

Organisationsform für Freiberufler?, Köln 2006.

Bär, Rolf: “Aktuelle Fragen des Aktienrechts”, ZSR - Bd. 85 (1966), Heft 4,

s. 321- 536 (Anılış: Bär, Aktuelle).

Bär, Rolf: “Die Abwehr der Überfremdung nach schweizerischem Aktienrecht”, ZGR 1/1976, s. 62- 87 (Anılış: Bär, Überfremdung).

Bär, Rolf: “Wichtige Neuerungen im revidierten Aktienrecht”, BN 1992, s.

391-419 (Anılış: Bär, Aktienrecht).

Bär, Rolf: “Die Privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im

Jahre 1994”, ZBJV 1994, (Band 132), s. 447-455 (Anılış: Bär,

Rechtsprechung).

372 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Barz, Carl Hans/Brönner, Herbert//Klug, Ulrich/ Mellerowicz, Konrad/

Meyer-Landrut, Joachim/Schilling, Wolfgang/Wiedemann,

Herbert/Würdinger, Hans: Aktiengesetz, Großkommentar, 3.

Aufl., Erster Band, 1. Halbband, §§ 1-75, Berlin-New York 1973

(Anılış: Barz, Großkommentar).

Baudenbacher, Carl [in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht herausgeben von Heinrich, Honsell/Vogt, Nedim Peter/

Watter, Rolf, Art. 530-964, 4. Aufl., Basel/Genf/München 2012]

(Anılış: Baudenbacher, Basler Kommentar).

Baudenbacher, Carl: “Aspekte der Europakompatibilität”, ST 65 (1991)

608-612 (Anılış: Baudenbacher, Aspekte).

Baudenbacher, Karl: Grundzüge des Gesellschaftsrechts, St. Galen/Berlin

1990 (Anılış: Baudenbacher, Grundzüge).

Bauen, Marc/Bernet, Robert: Schweizer Aktiengesellschaft, Zürich 2007.

Baumgartner, Urs: “Die Vinkulierungvorschriften des neuen Aktienrechts

und das schweizerische Ausländerrecht”, SZW 64 (1992), s. 149-

156.

Bayer, Walter: “Gesetliche Zuständigkeit der Hauptversammlung für die

Zustimmung zur Übertragung vinkulierter Namensaktien auf

einen künftigen Mehrheitsaktionär”, Festschrift für Uwe Hüffer

zum 70. Geburstag, München 2010, s. 35-46 (Anılış: Bayer, FS

Hüffer).

Benz, Ulrich: “Gelockerte Vinkulierung”, Neues zum Gesellschafts- und

Wirtschaftsrecht, zum 50. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zürich 1993, s. 55-68. (Anılış: Benz, Vinkulierung).

Benz, Ulrich: Aktienbuch und Aktionärswechsel, Zürich 1981 (Anılış:

Benz, Aktienbuch)

Berenberg-Gossler G.: “Die Übertragung gebundener Namenaktien”, BB

1954, Heft 14, s. 427-430.

Kaynakça 373

Berger, Christian: “Die Klage auf Zustimmung zur Übertragung vinkulierter Namenaktien- Verfahrensrechtliche Bemerkungen zum AMBUrteil des LG Aachen”, ZHR 157 (1993), s. 31-47.

Beyeler, Karin: Konzernleitung im schweizerischen Privatrecht, Zürich/

Basel/Genf 2004.

Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku, B. 9, Bursa 2013.

Bilir, Hakan/Kulalı, İhsan: “İndirgenmiş Nakit Akış ve Göreceli Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim

Araştırmaları Dergisi 2014, Y. 2, C. 2, S. 2, s. 39-55.

Binder, Andreas: Die Verfassung der Aktiengesellschaft, Basel 1988.

Birsel, Mahmut Tevfik: “Anonim Şirketlerde Sermaye Payını Temsil Etmeyen Senetler”, Batider 1966, C. III, S. 4, s. 649-660 (Anılış: Birsel,

Senet).

Birsel, Mahmut Tevfik: “Anonim Şirketlerde Talî Yüküm”, Batider 1976, C.

VIII, S. 3, s. 41-50 (Anılış: Birsel, Talî Yüküm).

Bloch, Konrad: “Die Übertragung von Namenaktien nach dem revidierten

Schweizerischen Obligationenrecht”, SAG 15 (1942/43), s. 9-14.

Boesebeck, Ernst: “Nochmals: Übertragung vinkulierter Namensaktien

durch den Alleinaktionär“, NJW 1952, s. 1116-1119.

Bohrer, Andreas: Unfriendly Takeovers-Unfreundliche Unternehmensübernahmen nach schweizerischem Kapitalmarkt-und Aktienrecht,

Zürich 1997 (Anılış: Bohrer, Unfriendly).

Bohrer, Andreas: “Eine gesetzliche Takeover-Regelung für die Schweiz”, ST

67 (1993), s. 505-512 (Anılış: Bohrer, Takeover).

Borgeaud, Pierre: “Die Vinkulierung aus der Sicht der Wirtschaft”, ST 65

(1991), s. 587-590.

374 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Bozbel, Savaş: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ortaklıkta

Payın Devri”, Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukukunda

Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu (25-

26 Haziran 2010), s. 196-210 [http://borsaistanbul.com/ data/

yayinlar/panel_9.pdf. Erişim: 27.6.2013].

Bozgeyik, Hayri: “Bağlı Nama Yazılı Payların Miras Yoluyla İntikalinde Satın Alma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Bazı Sorunlar”, Batider

2009, C. XXV, S. 2, s. 211-226.

Böckli, Peter: Das Aktienstimmrecht und seine Ausübung durch Stellvertreter, Diss., Basel 1961 (Anılış: Böckli, Das Aktienstimmrecht).

Böckli, Peter: “Zankapfel der Aktienrechtsrevision: die Vinkulierung der

Namenaktien”, SAG 1988/4, s. 149-156 (Anılış: Böckli, Zankapfel).

Böckli, Peter: “Wesentliche Änderungen in der Vinkulierung der Namenaktien” ST 65 (1991), s. 583- 586. (Anılış: Böckli, ST 65).

Böckli, Peter: “Aktionärbindungsvertrage, Vinkulierung und statutarische

Vorkaufsrechte unter neuem Aktienrecht, ZBJV 129 (1993), s.

475-506 (Anılış: Böckli, Vinkulierung).

Böckli, Peter: “Neun Regeln der «Best Practice» für den Rückkauf nichtkotierter eigener Aktien Wie die Kriterien der Gleichbehandlung,

«Fairness» und «Transparenz» umsetzen?”, ST 2001, S. 6-7, s.

575-586 (Anılış: Böckli, Gleichbehandlung).

Böckli, Peter: Schweizer Aktienrecht, Zürich-Basel-Genf 2005 (Anılış:

Böckli, Schweizer Aktienrecht-2005).

Böckli, Peter: Schweizer Aktienrecht, Zürich-Basel-Genf 2009 (Anılış:

Böckli, Schweizer Aktienrecht).

Bösiger, Marcus: “Bedeutung und Grenzen des Aktionärbindungsvertrages

bei personenbezogenen Aktiengesellschaften”, REPRAX 2003/1,

s. 1-17.

Kaynakça 375

Böttcher, Conrad/Beinert, Jörg/Hennerks, Brun-Hagen: “Möglichkeiten

zur Aufrechterhaltung des Familienkarakters einer Aktiengesellschaft”, DB 1971, S. 1998-2003.

Brodmann, Erich: Aktienrecht Kommentar, Berlin und Leipzig 1928.

Bruderer, Hanspeter O.: Die Namenpapiere, Aarau 1944.

Brunner, Christoph: Wertrechte - nicht verurkundete Rechte mit gleicher

Funktion wie Wertpapiere, Bern 1996.

Brügger, Urs: “Aspekte des Börsenhandels mit vinkulierten Namenaktien”,

SZW 64 (1992), s. 215-219.

Bungeroth, Erhard: [Herausgeben von Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kalss, Susanne]: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz,

§§ 1-75, 3. Auflg., München 2008.

Bühler-Hintz, Monika: Aktionärbindungsverträge, Bern 2001.

Bürgers, Tobias/Körber, Torsten: Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz, Heidelberg 2008.

Bürgi, Wolfhart F.: “Unverbriefe Aktienrechte und deren Übertragung”,

SAG 23 (1950/51), s. 133-140 (Anılış: Bürgi, Unverbriefe)

Bürgi, Wolfhart: “Überlegungen zum Verkauf vinkulierter Namenaktien”,

Festschrift zum 70. Geburstag von Theo Guhl, Zürich 1950, s.

199-218 (Anılış: Bürgi, Überlegungen).

Bürgi, Wolfhart: Zürcher Kommentar, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, B. 1,

Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660-697), Zürich 1957

(Anılış: Bürgi, Zürcher Kommentar).

Cahn/v. Spannenberg: in Splinder, Gerald/Stilz, Eberhard: Kommentar

zum Aktiengesetz, 2. Aufl., Band 1, München 2010.

Camponovo, Rico/Lorandi, Franco/Auckenthalter, Jörg: “Neues Aktienrecht: Handlungsbedarf? Eine Checkliste”, AJP 3/93, s. 360-368.

Capelle: “Schutz von Familien-Kapitalgesellschaften gegen Überfremdung”, BB 1954, s. 1076-1079. (isim belirtilmemiş).

376 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Champeaux, Christian/Turin, Nicholas: “Check-Listen für Umstrukturierungen nach dem Fusionsgesetz”, REPRAX 2-3/2004, s. 79-91.

Charlesworth, John/Morse, Geoffrey: Company Law, London 2006.

Chassot, Marcel: “Die Bewertung nicht kotierte Aktien”, SAG 49 (1977),

s. 45-63.

Conne, Alfred: Die Namenaktie, Diss., Zürich 1933.

Contat, Jean: Wertpapiere und Beweisurkunden des Gesellschaftsrechts,

Diss., Zürich 1932.

Çapa, Mehmet Sadık: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim ve

Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi, İstanbul 2013.

Çelik, Feyzan Hayal Şehirali: Anonim Şirketlerde Çıkar Çatışmaları Ekseninde Şirket Ele Geçirmelerine Karşı Önlemler, Ankara 2008.

Çonkar, Halil: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlanması,

İstanbul 2009

Defferrard, Francine: “Die Mitwirkung der Aktiengesellschaft an der

Übertragung von nicht kotierten vinkulierten Namenaktien”,

TREX 2000, s. 385-389.

Degner, Harald: Die vinkulierte Versicherungsaktie im börsenhandel,

München 1964 (Anılış: Degner, Versicherungsaktie).

Degner, Herald: “Vinkulierte Namensaktien: börsenfähig oder nicht?”,

WM 1990, N. 20, s. 793-798 (Anılış: Degner, Vinkulierte).

Doğan, Beşir Fatih: “Anonim Şirketlerde Sermaye Payını Geri Ödeme Yasağı”, TBBD 2005, Sayı 56, s. 48-60.

Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler, İstanbul 1978 (Anılış: Domaniç, Anonim Şirketler).

Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi II,

İstanbul 1988 (Anılış: Domaniç, Şerh).

Kaynakça 377

Dubs, Dieter/Brügger, Urs: “Transparenz im Aktionariat durch (objektiv)

geltungszeitliche Interpretation des Art 685d Abs. 2 OR – Die

Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigen als Anerkennungsvoraussetzung”, SZW 2007, s. 282-297.

Dural, Mustafa: Miras Sözleşmeleri, İstanbul 1980.

Ebenroth, Carsten Thomas/Schrupkowski, Reiner: “Die Abwehr von Unternehmensübernahmen in der Schweiz im Lichte europäischer

Herausforderungen”, ZVglRWiss 90 (1991), s. 319-389.

Erdem, Ercüment: “Türk ve İsviçre Hukuklarında Eşit İşlem İlkesi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktisabının 80. Yılında İsviçre Borçlar

Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s.

393-419 (Anılış: Erdem, Eşit İşlem).

Erdem, Ercüment: “Nama Yazılı Hisse Senetlerine İlişkin Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yeni TTK’nın Çözüm Önerileri”, XXV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu,

17 Aralık 2011, Ankara 2012, s. 97-127, Tartışmalar, s.131-139.

(Anılış: Erdem, Sempozyum).

Erdem, Nuri: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2012.

Ertuğrul, Murat: “Değer-Fiyat Ayrımı ve İşletme Değeri: Kuramsal Bir Bakış”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2008,

3(2), s. 143-154.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, B. 16, Ankara 2014.

Flückiger, Andreas: “Richtlinien des Bundesgerichts für die Aktienbewertung: Was ist der “wirkliche” Aktienwert nach Art. 685b OR?”, ST

4/2003, s. 263-266.

Forstmoser, Peter/Hirsch, Alain: “Der Entwurf zur Revision des Aktienrechts: Einige konkrete Vorschläge”, SAG 57 (1985), s. 29-42.

Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter: Schweizerisches

Aktienrecht, Bern 1996.

378 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur: Einführung in das schweizerische Aktienrecht, Bern 1980.

Forstmoser, Peter/Plüss, Adrian: “Probleme von Publikumgesellschaften mit der «Lex Friedrich» unter neuem Aktienrecht”, SJZ 89

(1993), s. 297-301.

Forstmoser, Peter: “Die Rückgängigmachung von Eintragungen im Aktienbuch –problemlos oder unzweideutig rechtswidrig?”, SAG

4/1989, s. 173-180 (Anılış: Forstmoser, Aktienbuch).

Forstmoser, Peter: “Alter Wein in neuen Schläuchen? - Zur schweizerische

Aktienrechtsreform”, ZSR 111 (1992), s. 1-40 (Anılış: Forstmoser, Alter Wein).

Forstmoser, Peter: “Die Schweizer Aktienrechtsreform”, ZGR 1992/2, s.

233-253 (Anılış: Forstmoser, Aktienrechtsreform).

Forstmoser, Peter: “Ungereimtheiten und Unklarheiten im neuen Aktienrecht”, SZW 1992, s. 58-73 (Anılış: Forstmoser, Ungereimtheiten).

Forstmoser, Peter: “Vom alten zum neuen Aktienrecht”, SJZ 88 (1992), s.

137-148, 157-168. (Anılış: Forstmoser, SJZ 88).

Forstmoser, Peter: “Ein Jahr revidiertes Aktienrecht - Erfahrungen, Antworten, Fragen”, Der Treuhändexper 1993/IV, s. 5-14 (Anılış:

Forstmoser, Ein Jahr).

Forstmoser, Peter: “Handlungsbedarf bei altrechtlichen Aktiengesellschaft”, SJZ 93 (1997), s. 86-90 (Anılış: Forstmoser, SJZ 1997).

Forstmoser, Peter: “Die Vinkulierung: ein Mittel zur Sicherstellung der

Unterwerfung unter Aktionärbindungsverträge?”, Aktienrecht

1992-1997: Versuch einer Bilanz, zum 70. Geburstag von Rolf Bär,

Bern 1998, s. 89-106 (Anılış: Forstmoser, Vinkulierung).

Forstmoser, Peter: “Der Aktionärbindungsvertrag an der Schnittstelle

zwischen Vertragsrecht und Körperschaftsrecht”, Festschrift für

Heinz Rey, Zürich 2003, s. 376-407 (Anılış: Forstmoser, FS Rey).

Kaynakça 379

Friedewald, Rolf: Die personalische Aktiengesellschaft, Köln-BerlinBonn- München 1991.

Fromer, Leo: “Merkmale und besonderheiten der privaten Aktiengesellschaften”, SAG 30 (1957/58), s. 124-131 (Anılış: Fromer, SAG

30).

Fromer, Leo: “Schutz der Aktiengesellscahft vor fremden Einfluss”, ZSR

80, 1961, I, s. 127-155 (Anılış: Fromer, ZSR 1961).

Funk, Fritz: Kommentar des Obligationenrechtes, Bd. 2: Das Recht der

Gesellschaften, Aarau 1951.

Gehrer, Carole Lea: Statutarische Abwehrmassnahmen gegen Übernahmen - Eine Untersuchung der an der SWX kotierten Schweizer

Aktiengesellschaften, Zürich/Basel/Genf 2003.

Geiser, Thomas/ Hausheer, Heinz/ Reusser, Ruth: Berner Kommentar,

Bd. II/1/3, Das Güterrecht der Ehegatten, Allgemeine Vorschriften, Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung,

Art.181-220 ZGB, Bern 1992.

Geßler, Ernst/Hefermehl, Wolfgang/Eckhardt, Ulrich/Kropff, Bruno:

Aktiengesetz, Band I (§§ 1-75), München 1984.

Giger, Ernst: Der Erwerb Eigener Aktien, Bern 1995.

Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kalss, Susanne: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, §§ 1-75, 3. Aufl., München 2008.

Graffenried Dieter: Übertragbarkeit und Handelbarkeit von Gesellschaftsanteilen: Insbesondere von Aktien, Bern 1981.

Groner, Roger: Erwerb eigener Aktien, Basel 2003.

Grünewald, Barbara: “Das Recht zum Austritt aus der Aktiengesellschaft”,

Festschrift für Carsten Peter Claussen, Köln 1997, s. 103-113.

Gubler, E: “Zur Verweigerung der Eintragung des Erben von

übertragungbeschränkten Aktien im Aktienbuch”, SAG 22

(1949), s. 227-232.

380 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Guhl, Theo: “Übertragbarkeit von Namenaktien und Verweigerung der

Eintragung im Aktienbuch”, SAG 13 (1940/41), s. 29-36.

Guhl, Theo (Bear: Kummer/Druey): Das schweizerische Obligationenrecht, mit Einschluß des Handels- und Wertpapierrechts, Zürich

1991 (Anılış: Guhl/Kummer/Druey, OR-1991).

Guhl, Theo (Bearbeitet: Druey, Jean Nicolas/Koller, Alfred/Schnyder,

Anton K.): Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss

des Handels- und Wertpapierrechts, Zürich 2000 (Anılış: Guhl/

Kummer/Druey, OR-2000).

Gurtner, Peter: “Escape- Klausel und wirklicher Wert”, Aktienrecht 1992-

1997: Versuch einer Bilanz, zum 70. Geburstag von Rolf Bär, Bern

1998, s. 119-134.

Güthoff, Julia: Gesellschaftsrecht in Grossbritannien, Heidelberg/München/Berlin 2004.

Haab, Robert/Scherrer, Werner/Simonius, August/Zobl, Dieter: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht (Zürcher Kommentar),

Bd. IV/1, Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB, 2. Aufl., Zürich 1977.

Habegger, Philipp: Die Auflösung der Aktiengesellschaft aus wichtigen

Gründen, Bern 1996.

Haberlandt, Helmut: “Aktienrechtliche Maßnahmen zur Abwehr unerwünschter Beteiligungen”, BB 1975, Heft 8, s. 353-354.

Hacımahmutoğlu, Sibel: “AT Komisyonu’nun Ortaklığın Kontrolünün Ele

Geçirilme Aracı Olarak Pay Alım Önerisine İlişkin 13. Ortaklıklar

Hukuku Yönerge Teklifi Üzerine Bir İnceleme”, Batider 2001, C.

XXI, S. 1, s. 95-138.

Hanağası, Emel: Davada Menfaat, Ankara 2009.

Hanhloser, Emil: Die Namenaktie nach dem Bundesgesetz über das Obligationenrecht mit Berücksichtigung des deutschen Handelsrecht,

Zürich 1903.

Kaynakça 381

Harrer, Herbert/Grabowski, Olaf: “Abwehrtechniken bei feindlichen

Übernahmeversuchen”, DStr 38/92, s. 1326-1330.

Haselçin, İbrahim: Türk Hukukunda Kaydi Sistem (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli 2006.

Hatemi, Hüseyin: Miras Hukuku, B. 4, İstanbul 2004.

Hatipoğlu, Mercan/Yener, Erol: “Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama”,

Osmangazi Üniversitesi İİBFD Aralık 2013, S. 8/3, s. 8-27.

Hausheer, Heinz: Erbrechtliche Probleme des Unternehmers, Bern 1970.

Hausheer, Heinz/Jaun, Manuel: Die Einleitungsartikel des ZGB - Art.

1-10 ZGB, Bern 2003.

Heidel, Thomas [(Herg.)]: NomosKommentar Aktienrecht und Kapitalmartkrecht, 2. Aufl., Baden-Baden 2007.

Heinz, G. Volker: Die englische Limited, 2. Aufl., 2006

Heller, Arne/Timm, Claudia: “Übertragung vinkulierter Namensaktien in

der Aktiengesellschaft”, NZG 2006/7, s. 257-259.

Henn, Günter/ Frodermann von Jürgen/Jannott, Dirk: Handbuch des

Aktienrechts, 8. Aufl., Heidelberg/München/Landsberg/Frechen/Hamburg 2009.

Heinrich, Tobias: [Heidel, Thomas (Herg.)]: NomosKommentar Aktienrecht und Kapitalmartkrecht, 2. Aufl., Baden-Baden 2007.

Henze, Hartwig/ Gehrlein, Markus /Hopt, Klaus J. /Notz, Richard L. /

Wiedemann, Herbert: Aktiengesetz, Band 2, Art. 53a-75, Berlin

2008.

Herren, Klaus Wegner: Statutarische Berechtigungen zum Erwerb von Aktien und GmbH-Anteilen, Diss., Bern 1973.

382 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Hirschle, Matthias/von der Crone, Hans Caspar: “Vinkulierung und

Stimmrechtsvertretung bei nicht börsenkotierten Gesellschaften

Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 4C.35/2007 vom

18. April 2007 i.S. A. GmbH (Klägerin und Berufungsklägerin)

gegen D. Holding AG (Beklagte und Berufungsbeklagte)”, SZW

2008, s. 103-114.

Hirte, Heribert: “Entscheidung über die Zustimmung zur Übertragung

von vinkulierter Namensaktien: Kompetenzverlagerung auf die

Hauptversammlung und Einbindung des Aufsichtrats”, Festschrift

für Helmut Kollhosser zum 70. Geburstag, Bd. II. Zivilrecht, Karlsruhe 2004, s. 217-227.

Hofstetter, Karl: “Die Gleichbehandlung der Aktionäre in börsenkotierten

Gesellschaften”, SWZ 68 (1996), s. 222-233. (Anılış: Hofstetter,

Gleichbehandlung).

Hofstetter, Karl: “Gruppentatbestände im Börsengesellschaftsrecht”, SZW

1998/6, s. 285-299 (Anılış: Hofstetter, Gruppentatbestände).

Holzhammer, Richard/Roth, Marianne: Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., New

York/Wien 1997.

Hölters, Wolfgang: Aktiengesetz Kommentar, München 2011.

Homburger, Eric: Leitfaden zum Neuen Aktienrecht, Zürich 1991 (Anılış:

Homburger, Leitfaden).

Homburger, Eric: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht (Zürcher

Kommentar), Bd. V/5b, Der Verwaltungsrat, Art. 707-726 OR, 2.

Aufl., Zürich 1997 (Anılış: Homburger, Kommentar).

Hopt, Klaus/Wiedemann, Herbert [Bear.]: Aktiengesetz Groβkommentar,

4. Aufl., §§ 53a-75, Berlin 2008.

Hüffer, Uwe: Aktiengesetz, 9. Aufl., München 2010.

Kaynakça 383

Isler, Peter/Zindel, Gaudenz: [Herausgeber Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf] in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Art. 530-964, 4. Aufl., Basel/

Genf/München 2012.

İçtem, Serkan: “Anonim Ortaklık Hissesinin Devrini Kısıtlayan Bağlam Hükümleri Üzerine Düşünceler”, İstBD 2004, C. 78, S. 2, s. 506-513.

İmre, Zahit/Erman, Hasan: Miras Hukuku, B. 2, İstanbul 1993.

Jacobs, Claire Huguenin : Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht,

Zürich 1994.

Jäggi, Peter: “Ungelöste Fragen des Aktienrechts”, SAG 31 (1958/59), s.

57-80 vd. (Anılış: Jäggi, Ungelöste).

Jäggi, Peter: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. 5, Das

Obligationenrecht; T. 7: Die Wertpapiere, Zürich 1959 (Anılış:

Jaeggi, Kommentar).

Jäggi, Peter/Druey, Jean Nicolas/Von Greyerz, Christoph: Wertpapierrecht, Basel & Frankfurt a.M. 1985.

Just, Clemens: Die englische Limited in der Praxis, Einschließlich Ltd. &

Co. KG, 3., Auf., München 2008.

Kalss, Susanne: “Das Austrittrecht als modernes Insturment des Kapitalgesellschaftsrechts”, WBL Januar 2001, s. 366-378.

Karahan, Sami (Edit): Şirketler Hukuku, 1. Baskı, Konya 2012.

Karahan, Sami: “Kâr Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararını İptal Eden

Mahkeme, Kârın Dağıtılmasına Karar Verebilir Mi?”, Regesta

2013, C. 3, S. 1, s. 19-32.

Karasu, Rauf: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Nama Yazılı Payların

Devrinin Sınırlandırılması”, GÜHFD 2008, C. XII, S. 1-2, s. 127-

147 (Anılış: Karasu, Sınırlandırma).

384 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Karasu, Rauf: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde

Emredici Hükümler İlkesi, Ankara 2009 (Anılış: Karasu, Emredici).

Karayalçın, Yaşar: “İsviçre Borçlar Kanunu’nda Anonim Şirketler Hukuku

Alanında Yapılan Değişiklikler”, Batider 1993, C. XVII, S. 1, s.

5-48.

Kaut, Daniel: Übertragungsbeschränkungen im deutschen und USamerikanischen Gesellschaftsrecht, Frankfurt am Main 2009.

Kendigelen, Abuzer: Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul

1994 (Anılış: Kendigelen, İntifa).

Kendigelen, Abuzer: “İsviçre Hukukunda Oy Hakkında İmtiyazlı Paylar

(Stimmrechtsaktie)”, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s.

335-386 (Anılış: Kendigelen, İmtiyaz).

Kendigelen, Abuzer: “Kurucu İntifa Senetlerinin İtfası”, Hüseyin Hatemi’ye

Armağan, C. I, İstanbul 2009, s. 1063-1076 (Anılış: Kendigelen,

Kurucu İntifa).

Kendigelen, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve

İlk Tespitler, B. 2, İstanbul 2012 (Anılış: Kendigelen, İlk Tespitler).

Kerber, Markus: “Dürfen vinkulierte Namenaktien zum Börsenhandel zugelassen werden? WM 1990, s. 789-793.

Kılıçoğlu, Ahmet: Miras Hukuku, B. 2, Ankara 2007 (Anılış: Kılıçoğlu,

Miras).

Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (Yeni Borçlar

Kanunu’na Göre Hazırlanmış), B. 15, Ankara 2012 (Anılış: Kılıçoğlu, Borçlar).

Kılıçoğlu, Ahmet: Miras Taksim Sözleşmesi, Ankara 1989 (Anılış: Kılıçoğlu, Taksim).

Kaynakça 385

Kırca, İsmail/Kırca Çiğdem: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Anonim ve Limited Şirketlerde Bağlamın Etkisizleşmesi”, Bilge Öztan’a

Armağan, Ankara 2008, s. 545-560.

Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar: Anonim

Şirketler Hukuku, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim

Kurulu, Ankara 2013.

Kläy, Hanspeter/Jäggi, Thomas: “Bundesgezetzgebung im Bereich des

privaten Wirtschaftsrecht: Stand Oktober 1990”, SZW 1990/6, s.

301-304.

Kläy, Hanspeter: “Bundesgezetzgebung im Bereich des privaten Wirtschaftsrecht sowie des Börsenrechts: Stand April 1990”, SZW 1990/3, s.

122-127 (Anılış: Kläy, SZW 1990/3).

Kläy, Hanspeter: “Bundesgezetzgebung im Bereich des privaten Wirtschaftsrecht: Stand April 1991”, SZW 3/1991, s. 161-164 (Anılış:

Kläy, SZW 1991/3).

Kläy, Hanspeter: “Bundesgezetzgebung im Bereich des privaten Wirtschaftsrecht: Stand Oktober 1991”, SZW 6/1991, s. 312-317 (Anılış:

Kläy, SZW 1991/6).

Kläy, Hanspeter: “Überblick über den Schlussbericht der Groupe de

réflexion «Gesellschaftsrecht»”, SZW 1994/3, s. 135-142 (Anılış:

Kläy, Überblick).

Kläy, Hanspeter: “Statutengestaltung bei der Vinkulierung nicht kotierter

Aktien”, BN 1997, s. 49-79 (Anılış: Kläy, Statutengestaltung).

Kläy, Hanspeter: Die Vinkulierung «Theorie und Praxis im neuen Aktienrecht», Basel und Frankfurt am Main 1997. (Anılış: Kläy, Die

Vinkulierung).

Kläy, Hanspeter: “Das Fusionsgesetz – ein Überblick”, BN 2004, s. 185-233

(Anılış: Kläy, Fusionsgesetz).

Klein, Albrecht: “Abwehrmöglichkeiten gegen feindliche Übernahmen in

Deutschland”, NJW 1997, Heft 32, s. 2085-2089.

386 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Kocayusufpaşaoğlu, Necip (Hatemi/Serozan/Arpacı), Borçlar Hukuku

Genel Bölüm, C. I, B. 6, İstanbul 2014.

Koch, Moritz: Die Vinkulierung von GmbH-Anteilen und ihre Auswirkung

auf Umwandlungsvorgänge, Berlin 2007.

Korkunay, Ayhan: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı, İstanbul 2015.

Kossmann, Horst: “Der Anspruch auf genehmigung zur Übertragung vinkulierter Namenaktien”, BB 1985, Heft 21, s. 1364-1367.

Kostkiewicz, Jolanta Kren/Nobel, Peter/Scwander, Ivo/Wolf, Stephan:

OR Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl.,

Zürich 2009.

Kratz, Brigitta: Die genossenschaftliche Aktiengesellschaft, Zürich 1996.

Krebs, Erich-Rainer: Kontrolle und Schutz vor äußerer Überfremdung im

Aktienhandel, Darmstadt 1971.

Krneta, Georg: Praxiskommentar Verwaltungsrat, Art. 707-726, 754 OR

und Spezialgesetze, 2. Aufl., Bern 2005.

Kuhn, Rolf: “Die Übertragung von Vinkulierten Namenaktien”, TREX

2011, Heft 1, s. 46-49.

Kunz, Peter Victor: Der Minderheitenschutz im schweizerischen Aktienrecht, Bern 2001.

Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, El Kitabı, B. 2, İstanbul 2006.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medenî Usul Hukuku, B. 25,

Ankara 2014.

Kuy, André: Der Verwaltungsrat im Übernahmekampf (Eine aktienrechtliche Analyse der Verteidigungsmassnahmen der Zielgesellschaft),

Zürich 1989.

Küng, Manfred: “Aberkennung der Aktionärseigenschaft durch den Verwaltungsrat”, SAG 4/89, s. 181-184.

Kaynakça 387

Künzli, Martin: Die Veräußerung von Aktienmehrheiten aus zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht, Diss., Diessenhofen 1982.

Küry, Annelies: Die Universalsukzession bei der Fusion von Aktiengesellschaften <unter besonderer Berücksichtigung der Fusion ohne

Kapitalerhöhung, Basel 1962.

Lang, Theodor: Die Durchsetzung des Aktionärbindungvertrags, Zürich

2003.

Lanz, Paul: “Der Erwerb vinkulierter Namenaktien infolge Erbgangs”, SAG

17 (1944/45), s. 1-13 (Anılış: Lanz, vinkulierter Namenaktien).

Lanz, Paul: “Der Eigentumsübergang an vinkulierten Namenaktien”, SAG

18 (1945/46), s. 97-105 (Anılış: Lanz, Eigentumsübergang).

Lanz, Paul: “Voraussetzungen der Eintragung des Erwerbers vinkulierter

Namenaktien ins Aktienbuch”, SAG 30 (1957/58), s. 233-243.

(Anılış: Lanz, Eintragung).

Lanz, Paul: “Die heutige Praxis der vinkulierten Namenaktie”, SAG 33

(1960/61), s. 146 vd, 211 vd. (Anılış: Lanz, heutige Praxis).

Lenhard, Hansjürg: Der Erwerb von vinkulierten Namenaktien infolge

Erbganges, Diss., Zürich 1975.

Lipp, Lorenz/Müller, Roland/Plüss, Adrian: Der Verwaltungsrat- Ein

Handbuch für die Praxis, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2007 (Anılış: Lipp/Müller/Plüss, Verwaltungsrat).

Lipp, Lorenz/Müller, Roland/Plüss, Adrian: “Minderheitenschutz im

schweizerischen Aktienrecht”, AJP 2011, s. 587-598 (Anılış:

Lipp/Müller/Plüss, Minderheitenschutz).

Loser-Krogh, Peter: “Die Vermögensübertragung Kompromiss zwischen

Strukturanpassungsfreiheit und Vertragsschutz im Entwurf des

Fusionsgesetzes”, AJP 2000, s. 1095-1111.

Lussy, Walter: “Auswirkungen des neuen Aktienrechts auf die Handelsregisterführung”, AJP 1992/6, s. 740-751.

388 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Lutter, Marcus/Drygala, Tim [Zöllner, Wolfgang/Noack, Ulrich

(Herg.)]: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Bd. 1 (§§ 1-75),

3. Aufl., Köln 2011.

Lutter, Marcus: “Rechte und Pflichten des Vorstands bei der Übertragung

vinkulierter Namensaktien”, AG 1992, s. 369-375.

Lutz, Peter: Vinkulierte Namenaktien, Insbesondere ihr Erwerb ohne

Rechtsgeschäft, Zürich 1988.

Lüscher, Christoph: “Statutarische Konkurrenzklauseln- Voraussetzungen

und Schranken der Ablehnung von Konkurrenten als Erwerber

von nicht kotierter Namenaktien”, SZW 69 (1997), s. 141-147.

Lüttmann, Ruth: “Der Fall AGF/AMB – Anspruch auf Zustimmung zur

Übertragung vinkulierter Namensaktien – AktG §§ 68 Abs. 2,

53a”, DWiR 1992, Heft 12, s. 508-515.

Manavgat, Çağlar: “Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A Maddesine Göre

Kaydî Sistemin Esasları”, AÜHFD 2001, C. 50, S. 2, s. 159-191

(Anılış: Manavgat, Kaydî Sistem).

Manavgat, Çağlar: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sermaye Piyasasını

Etkileyen Yönleri,” YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s. 523-563 (Anılış:

Manavgat, Tasarı).

Manavgat, Çağlar: “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve Satma

Hakkı-Sermaye Piyasası Hukukunda Yeni Yaklaşımlar”, TFM

2015/2, s. 93-105 (Anılış: Manavgat, Çıkarma).

Marxer, Florian: Die personalistische Aktiengesellschaft im liechtensteinischen Recht, eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung

des Rechts der Vinkulierung und der Aktionärbindungsverträge,

Zürich-St. Gallen 2007.

Maurice, Lara: Namensaktien, Frankfurt am Main 2011.

Meer, Markus: “Der Übergang vinkulierter Namenaktien durch Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz”, recht 2005/5, s. 153-168.

Kaynakça 389

Meier, Robert: “Anpassung der Statuten an das revidierte Aktienrecht”, AJP

1992/3, s. 317-331 (Anılış: Meier, Anpassung).

Meier, Robert: Die Aktiengesellschaft, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2005

(Anılış: Meier, Aktiengesellschaft).

Meier-Hayoz, Arthur: “Personengesellschaftliche Elemente im Recht der

Aktiengesellschaft”, Festschrift für Walter Hug, Bern 1968, s. 377-

395 (Anılış: Meier-Hayoz, Personengesellscahftliche Elemente).

Meier-Hayoz, Arthur/Crone, Hans Caspar: Wertpapierrecht, 2. Aufl.,

Bern 2000 (Anılış: Meier-Hayoz/Crone, 2000).

Meier-Hayoz, Arthur/Forstmoser, Peter: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11. Aufl., Bern 2012.

Meier-Hayoz, Arthur/Schluep, Walter/Ott, Walter: “Zur Typologie im

schweizerishen Gesellschaftsrecht”, ZSR 1971, s. 295-338.

Meier-Schatz, Christian: “Der Vorentwurf zum Fusionsgesetz aus der

Sicht der Familienaktiengesellschaft”, SZW 1999, s. 17-26 (Anılış:

Meier-Schatz, Vorentwurf).

Meier-Schatz, Christian: “Statutarische Vorkaufsrechte unter neuem Aktienrecht”, SZW 64 (1992), s. 224-227 (Anılış: Meier-Schatz,

Vorkaufsrechte).

Merkt, Hanno [Herg. Hopt, Klaus/Wiedemann, Herbert]: Aktiengesetz

Großkommentar, 4. Aufl., §§ 53a-75, Berlin 2008.

Messerli, Beat: “Die Verweigerung der Zustimmung zur Übertragung vinkulierter Namenaktien gemäss Art. 685b revOR- verfahrenstechnische Aspekte”, SJZ 89 (1993), s. 241- 246.

Meyer, Max: “Vinkulierte Aktien in der Zwangsverwertung”, SJZ 93

(1997), s. 22-26.

Miguel A. Garcia Mateos: Das neue Recht der Namensaktie, Frankfurt am

Main 2005.

390 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Monteil, Victor: “Zum Erwerb vinkulierten Namenaktien im Erbgang”,

SAG 34 (1961/62), s. 227 vd, 257 vd.

Moroğlu, Erdoğan: “Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesi ve Hukukî Niteliği”,

Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, s. 515-529. (Anılış:

Moroğlu, Ana Sözleşme).

Moroğlu, Erdoğan: Oy Sözleşmeleri, B. 4, İstanbul 2007 (Anılış: Moroğlu,

Oy Sözleşmeleri).

Müller, Welf/Rödder, Thomas: Beck’sches Handbuch der AG -mit KGaA-,

München 2004.

Narbay, Şafak: Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara 2003.

Nillson, Gül Okutan: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahipleri Sözleşmeleri,

İstanbul 2004 (Anılış: Nilsson, Pay Sahipleri Sözleşmeleri).

Nilsson, Gül Okutan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009 (Anılış: Nilsson, Topluluk-Tez).

Nilsson, Gül Okutan: “Şirketler Topluluğu”, Bankacılar Dergisi 2011, S. 79,

s. 90-103 (Anılış: Okutan, Topluluk-Makale).

Nobel, Peter: Aktienrechtliche Entscheide, Bern 1991 (Anılış: Nobel, Entscheide).

Nobel, Peter: “EG – Gesellschaft und Schweizer Aktienrecht im Vergleich”,

ST 1992/7-8, s. 421-425 (Anılış: Nobel, Bezugsrecht).

Nobel, Peter: “Der Eintrang im Aktienbuch als Legitimationsmittel gegenüber der Gesellschaft”, SZW 65 (1993), s. 123- 125 (Anılış: Nobel,

Aktienbuch).

Nomer, Füsun: “Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi”,

Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 469-490.

Obrecht, Peter: Bezugsrecht und Vinkulierung: zum Verhältnis zwischen

dem Bezugsrecht der Aktionäre, dem Wandel- und Optionsrecht

und der Vinkulierung von Namensaktien, Diss., Zürich 1984.

Kaynakça 391

Oertle, Matthias/du Pasquier, Shelby: “Les restrictions au transfert des

actions nominatives liées”, AJP 6 (1992), s. 758-764 (Anılış:

Oertle/du Pasquier, Les restrictions).

Oertle, Matthias/du Pasquier, Shelby: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, herausgeben von

Heinrich, Honsell/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf, OR Art.

530-964, 3. Aufl., Basel/Genf/München 2012] (Anılış: Oertle/

du Pasquier, Basler Kommentar).

Oftinger, Karl/Bär, Rolf: Zürcher Kommentar, Das Fahrnispfand, Systematischer Teil und Art. 884-918 vd., 3. Aufl., Zürich 1981.

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I,

B. 11, İstanbul 2013 (Anılış: Oğuzman/Öz, C. I).

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. II,

B. 10, İstanbul 2013 (Anılış: Oğuzman/Öz, C. II).

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer: Eşya Hukuku, B. 16, İstanbul 2013.

Ormancı, Pınar Altınok: Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi,

İstanbul 2011.

Özbek, Veli Özer/Kanbur, Mehmet Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, B. 5, Ankara

2013.

Özkorkut, Korkut: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının

İptali, Ankara 1996 (Anılış: Özkorkut, Yönetim Kurulu).

Özkorkut, Korkut: “3568 sayılı Kanun Çerçevesinde Muhasebe Meslek

Mensupları ve Kurabilecekleri Ortaklık Türleri”, Yüksel Koç

Yalkın’a Armağan, Ankara 2003, s. 427-495 (Anılış: Özkorkut,

Meslek Mensupları).

Öztan, Bilge: Miras Hukuku, B. 2, Ankara 2007.

Özuğur, Ali İhsan: Mal Rejimleri, B. 4, Ankara 2007.

392 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Paslı, Ali: Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, İstanbul 2004 (Anılış:

Paslı, Kurumsal Yönetim).

Paslı, Ali: “Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II), YTK Kitap 2-Kısım 4- Bölüm 1 “Kuruluşa İlişkin

Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler ve Kuruluş İşlemleri”, Batider

2012, C. XXVIII, S. 2, s. 141-198 (Anılış: Paslı, Batider).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medenî Usul Hukuku, B. 2, Ankara 2014.

Pekdinçer, Remzi Tamer: Anonim Ortaklıklarda Hisse Senetlerinin Devri

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1993 (Anılış: Pekdinçer, Tez).

Pekdinçer, Tamer: “TTK Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Bağlam

Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Anonim Şirketler ve Sermaye

Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası

Sempozyumu (25-26 Haziran 2010), s. 211-215 [http://borsaistanbul.com/ data/yayinlar/panel_9.pdf. Erişim: 27.6.2013]

(Anılış: Pekdinçer, Sempozyum).

Pestalozzi-Henggeler, Regula: Die Namenaktie und ihre Vinkulierung,

Diss., Zürich 1948 (Anılış: Pestalozzi-Henggeler, Vinkulierung).

Pestalozzi, Henggeler Regula: “Zur spaltung der Aktienrechte bei vinkulierten Namenaktien”, SJZ 56 (1960), s. 321-327 (Anılış: Pestalozzi-Henggeler, Zur spaltung der Aktienrechte).

Pfenninger, Conrad: “Vinkulierte Aktien als theoretischer Begriff,” SAG

38, 1966, s. 33-51.

Pletscher, Thomas: “Vinkulierungsvorschriften bei kotierten Gesellschaften und statutarische Freiheit” SZW 64 (1992), s. 210-214.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, B. 11, İstanbul 2009 [Anılış: Poroy/Tekinalp/

Çamoğlu, 2009].

Kaynakça 393

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Baskı, İstanbul 2014 (Anılış: Poroy/Tekinalp/

Çamoğlu, Ortaklıklar-2014).

Pugatsch, Sigmund: Der Austritt des Aktionärs aus der personenbezogenen Aktiengesellschaft, Diss., Zürich- Basel- Genf 1976.

Pulaşlı, Hasan: Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri, Ankara 1992 (Anılış: Pulaşlı, Bağlı).

Pulaşlı, Hasan: “Anonim Şirketlerde Yönetimde İmtiyaz ve Buna İlişkin

Esas Sözleşme Düzenlemelerinin Anlam ve Etkisi”, Erdoğan

Moroğlu’na 65. Yaş Armağanı, İstanbul 1999, s. 556-592 (Anılış:

Pulaşlı, İmtiyaz).

Pulaşlı, Hasan: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nitelikleri ve Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu”,

GÜHFD 2007, C. XI, S. 1-2 (İbrahim Ongün’e Armağan), s. 259-

277 (Anılış: Pulaşlı, Topluluk).

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku, Temel Esaslar, B. 9, Adana 2009 (Anılış:

Pulaşlı, Şirketler Hukuku).

Pulaşlı, Hasan: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Hukuku

Şerhi, C. II, Ankara 2011 (Anılış: Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi).

Raiser, Thomas/Viel, Rüdiger: Recht der Kapitalgesellschaftsrecht, München 2006.

Reuter, Dieter: Privatrechtliche Schranken der Perpetuierung von Unternehmen, Ein Beitrag zum Problem der Gestaltungsfreiheit im

Recht der Unternehmensformen, Frankfurt aM. Main 1973.

Reymond, Jacques André: “Les clauses statutaries d’agrément”, SZW 64

(1992), s. 259-262.

Ribi, Hans: Von der Übertragung der Wertpapiere, Aarau 1959.

Roggwiller, Hans: Der «wichtige Grund» und seine Anwendung in ZGB

und OR, Aarau 1958.

394 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Rothärmel, Thomas: “Möglichkeiten zur Kontrolle des Aktonärskreises

in nichtbörsennotierten Gesellschaften nach deutschem und USamerikanischem Recht”, ZEV 10/2006, s. 435-440.

Salzgeber-Dürig, Erika: Das Verkaufsrecht und verwandte Rechte an Aktien, Zürich 1955.

Sanwald, Reto: Austritt und Ausschluss aus AG und GmbH, Zürich 2009.

Sarı, Suat: Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinişmiş Mallara

Katılma Rejimi, İstanbul 2007.

Savaşkan, Ozan: Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Hisse Senedi Performansı, SPK

Yeterlik Etüdü, İstanbul 2005 (http://www.spk.gov.tr/yayin.

aspx?type=yay02&submenuheader=) [Erişim: 7.3.2013].

Schießl, Johann: Die Vinkulierte Namensaktie im deutschen und schweizerischen Recht, München 1957.

Schiller, Kaspar: Schweizerisches Anwaltsrecht, Basel 2009.

Schinzler, Veronika: Die teileingezahlte Namensaktie als Finanzierungsinstrument der Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 1999.

Schlegelberger, Franz/Quassowski, Leo: Aktiengesetz vom 30. Januar

1937. [Hrsg. von Franz Schlegelberger, Leo Quassowski, Gustav

Herbig, Ernst Geßler, Wolfgang Hefermehl sämtlich im Reichsjustizministerium. 1. Durchführungsverordnung zum Aktiengesetz.

Ergänzungsband zum Kommentar], Berlin, 1937-1938.

Schleiffer, Patrick: Der gesetzliche Stimmrechtsausschluss im schweizerischen Aktienrecht, Bern 1993.

Schluep, Walter René: Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr

Schutz nach schweizerischem Recht, Zürich & St. Galen 1955

(Anılış: Schluep, Die wohlerworbenen Rechte).

Schluep, Walter René: “Vinkulierung”, SAG 48 (1976), s. 119-137 (Anılış:

Schluep, Vinkulierung).

Kaynakça 395

Schluep, Walter R.: “Lauterkeitsrechtliche Aspekte des «Unfriendly Takeovers»”, SAG 3/1988, s. 89-105 (Anılış: Schluep, Unfriendly

Takeovers).

Schmid, Carlo: “Übersicht über das revidierte Aktienrecht”, Recht 1992,

Heft 3, s. 77-91.

Schmid, Christina [Herausgbr: Marc Amstutz, Peter Breitschmid…]

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2007.

Schmid, Harald: Die Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien und

umgekehrt einschließlich der Vinkulierung und Devinkulierung

von Namenaktien nach schweizerischem und deutschem Recht /

Diss., Duesseldorf 1956.

Schmid, Jörg: “Zum Begriff der Börsenkotierung im revidierten Aktienrecht”, SJZ 88 (1992), s. 330-332.

Schmid, Hans Peter: Das Vorkaufsrecht, Basel 1934.

Schmidt, Karsten: “Aktionärs- und Gesellschafterzuständigkeiten bei der

Freigabe vinkulierter Aktien und Geschäftsanteile – Kompetenzprobleme um § 68 AktG und § 15 Abs. 5 GmbHG-”, Festschriftfür

Karl Beusch zum 68. Geburtstag am 31. Oktober 1993, s. 759-781

(Anılış: Schmidt, FS Beusch).

Schmidbauer, Katja: Die rechtlichen Verhältnisse der englische private

Company Limited by Shares, Hamburg 2008.

Schmitt, Petra: Das Verhältnis zwischen Generalversammlung und Verwaltung in der Aktiengesellschaft, Diss., Zürich 1991.

Schönhofer, Wolfgang: “Vinkulierungklauseln” Betreffend Übertragungen

unter Lebenden von Namensaktien und GmbH-Anteilen unter

bes. Berücks. der Rechtslage in der Schweiz und in Frankreich,

Augsburg 1972.

Schönle, Hebert: “Rechtsfragen des Handels in vinkulierter Namensaktien

an deutschen Börsen”, Mélanges Roger Secrétan, Montreux 1964,

s. 359-376.

396 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Schrötter, Hans-Jörg: “Die Kapitalbezogene Struktur der Aktiengesellschaft

als magische Grenze aktienrechtlichen Überfremdungsschutzes”,

ZRP 1976, Heft 10, s. 241-242 (Anılış: Schrötter, ZRP).

Schrötter, Hans-Jörg: Die Grenzen der Abschliessbarkeit personenbezogener Aktiengesellschaften gegenüber unerwünschten Beteiligungen nach deutschem, schweizerischem und französischem Recht,

München 1976. (Anılış: Schrötter, Dissertation).

Schucany, Emil: “Die Wirkung statutarischer Vorkaufsrechte an Aktien

gegenüber Dritterwerbern”, SAG 27 (1954/1955), s. 63-67.

Schulthess, Hanspeter: Die Vinkulierte Namenaktie, Basel 1942.

Schweri, René: Die Verpfändung von Namenaktien, Diss., Zürich 1973.

Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, Ankara 2004.

Sevi, Ali Murat: “Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Devralması Üzerine

Bir İnceleme”, Batider 2003, C. XXI, S. 1, s. 239-267 (Anılış: Sevi,

İktisap).

Sevi, Ali Murat: Anonim Ortaklıkta Payın Devri, B. 2, Ankara 2012 (Anılış:

Sevi, Pay Devri).

Splindler, Gerald/Stilz, Eberhard: Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl.,

Band 1, München 2010.

Spörri, Ernst: Eintritt und Austritt von Gesellschaftern bei den Handelsgesellschaften, Bern 1947.

Staehelin, Thomas: “Die Familinenaktiengesellscahft im neuen Aktienrecht”, ST 65 (1991), s. 602-606.

Stechel, Humbert: Der erbrechtliche Übergang vinkulierter Namenaktien,

Freiburg 1952.

Stehli, Martin: Aktionaerschutz bei Fusionen, Zürich 1970.

Steiger, von Fritz : “Das Vorkaufsrecht und Kaufrecht an Aktien”, SAG 16

(1943/44), s. 1 (Anılış: Steiger, Vorkaufsrecht).

Kaynakça 397

Steiger, von Fritz : “Berichtigung des Aktienbuches durch die Gesellschaft

selbst” SAG 36, (1964,) s. 57-63 (Anılış: Steiger, Aktienbuch).

Steiger, von Fritz (Çev.: Çağa, Tahir): İsviçre’de Anonim Şirketler Hukuku,

İstanbul 1968. (Anılış: Steiger, Anonim).

Steinmann, Markus: Präventive Abwehrmaßnahmen zur Verhinderung

unfreundlicher Übernahmen mit Mitteln des Aktienrechts,

Grüsch 1989.

Stoffel, Walter/Tercier, Pierre: Das Gesellschaftsrecht 1996/97, RSDA

[SZW] 1997, s. 234-248. (Anılış: Stoffel/Tercier, 1996/1997).

Stoffel, Walter/Tercier, Pierre: “Das Gesellschaftsrecht 2001/2002”, SZW

2002, s. 335-341 (Anılış: Stoffel/Tercier, 2001/2002).

Stoffel, Walter/Tercier, Pierre: “Das Gesellschaftsrecht 2002/2003”, SZW

2004/1, s. 72-87 (Anılış: Stoffel/Tercier, 2002/2003).

Stoffel, Walter: “Das Gesellschaftsrecht 2006/2007”, SZW 2008, s. 86-102

(Anılış: Stoffel, 2006/2007).

Stoffel, Walter A.: “Das Gesellschaftsrecht 2013”, SZW 2014/2, s. 212-225

(Anılış: Stoffel, 2014).

Stupp, Matthias: “Anforderungen an die Vinkulierungsklausel bei Namenaktien”, NZG 2005, Heft 5, s. 205-208.

Sumer, Ayşe: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Anonim Ortaklıkların

Haklı Nedenle Feshi”, MÜİİBFD 2010, C. XXVIII, S. I, s. 171- 181.

Suter, Jürg: Die Fusion von Aktiengesellschaften im Privatrecht und im

Steuerrecht, Diss., Zürich 1966.

Şener, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Ankara

2012.

Tanner, Brigitte: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht (Zürcher

Kommentar), Bd. V/5b, Die Generalversammlung, Art. 698-706b

OR, Zürich 2003.

398 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Teichmann, Robert/Koehler, Walter: Aktiengesetz Kommentar, 3. Aufl.,

Heidelberg 1950.

Tekinalp, Ünal: “Katılma İntifa Senetleri («Partizipationschein»)”, Batider

1971, C. VI, S. 1, s. 297-312 (Anılış: Tekinalp, İntifa).

Tekinalp, Ünal: “Pay Defterine Yazımın Hukukî Niteliği Sorunu, Yargıtay

Onbirinci Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceler”, İkt.

Mal. 1978, S. 11, s. 470-475. (Anılış: Tekinalp, Pay Defteri).

Tekinalp, Ünal: “Anonim Ortaklık Payının Alım, Önalım, Geriye Alım ve

Benzeri Haklara Konu Olması”, Medenî Kanun 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 345-357. (Anılış: Tekinalp, Önalım).

Tekinalp, Ünal: “Hakların En Az Zarar Verecek Şekilde Kullanılması İlkesi

(I)”, İkt. ve Mal. 1979-1980, C. XXVI, S. 2, , s. 78-80 (Anılış: Tekinalp, En Az Zarar I).

Tekinalp, Ünal: “Hakların En Az Zarar Verecek Şekilde Kullanılması İlkesi

(II)”, İkt. ve Mal., 1979-1980, C. XXVI, S. 5, s. 203-207. (Anılış:

Tekinalp, En Az Zarar II).

Tekinalp, Ünal: “Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Mirasa Konu Olmaları Halinde Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (I)”, İkt. Mal. 1981/82, S.

6, s. 271-274. (Anılış: Tekinalp, Miras).

Tekinalp, Ünal: “İmtiyazlı Paylara İlişkin Bazı Sorunlar”, XIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1996, s. 2-23,

Tartışmalar; 24-36 (Anılış: Tekinalp, Sempozyum).

Tekinalp, Ünal: “Nama Yazılı Kaydî Payların Devrinde Merkezî Kayıt Kuruluşunun Kayıtlarının Etkisi ve Niteliği”, Tahir Çağa’nın Anısına

Armağan, İstanbul 2000, s. 537-543. (Anılış: Tekinalp, Merkezî

Kayıt Kuruluşu).

Tekinalp, Ünal: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemesinde Kontrol İlkesi”, Hüseyin Hatemi’ye

Armağan, C. II, İstanbul 2009, s. 1543-1556 (Anılış: Tekinalp,

Kontrol).

Kaynakça 399

Tekinalp, Ünal: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına ve

Sermaye Piyasası Kanununa İlişkin Hükümleri”, Avrupa Birliği

Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri, Uluslararası Konferans, 16-17 Aralık 2008, Ankara

2010, s. 21-38; Tartışmalar, s. 41-57 (Anılış: Tekinalp, Sempozyum).

Tekinalp, Ünal: Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi

Ortaklığının Esasları, B. 2, İstanbul 2011 (Anılış: Tekinalp, Tek

Kişi Ortaklığı).

Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Açıklamalı, Notlu ve Karşılaştırmalı Türk

Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat, B. 13, İstanbul 2011 (Anılış:

Tekinalp/Çamoğlu, 6102).

Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları (Pay

Defteri Hukuku ile), İstanbul 2012 (Anılış: Tekinalp, Bağlam).

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 7, İstanbul 1993.

Teoman, Ömer: “Bağlı Nama Yazılı Pay (Senedi) ve Halka Açık Anonim

Ortaklık Kavramları Üzerine Düşünceler”, İk. Mal 1972, C. XIX, s.

1, s. 23-32 (Anılış: Teoman, Bağlı Nama Yazılı).

Teoman, Ömer: Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri, İstanbul 1978 (Anılış:

Teoman, İntifa).

Töremiş, Hatice Ebru (Ayhan): Borsada Hisse Senedi Alım Satım Sözleşmesi ve Hakkın İntikali, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008 (Anılış:

Töremiş, Tez).

Töremiş, Hatice Ebru (Ayhan): Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye

Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Nama Yazılı Payların Borsa’da

Devri (SPK Yeterlik Etüdü), Ankara 2008 (http://www.spk.gov.

tr/ yayingoster .aspx?yid =1007& ct= f&action =displayfile&ext=.

pdf- Erişim: 2.12.2011) (Anılış: Töremiş, Etüd).

400 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Trüeb, Hans: Die Eigentumsübertragung an vinkulierten Namenaktien

und Anteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Diss.,

Bern 1947.

Trüeb, Hans Rudolf: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, GmbH,

Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere, 2. Auflg., Zürich 2012.

Tschäni, Rudolf: Unternehmensübernahmen nach Schweizer Recht, Basel

und Frankfurt am Main 1989 (Anılış: Tschäni, Unternehmensübernahmen).

Tschäni, Rudolf: Vinkulierung nicht börsenkotierter Aktien, Zürich 1997

(Anılış: Tschäni, Vinkulierung).

Tschäni, Rudolf: M&A – Transaktionen nach Schweizer Recht, Zürich

2003 (Anılış: Tschäni, Transaktionen).

Turanboy, Asuman: “2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 Sayılı

Kanunla Eklenen 10/A Maddesine Göre Kaydî Değer Düzenlemesi”, AÜHFD 1999, C. 48, S. 1-4, s. 39- 55 (Anılış: Turanboy,

Kaydî Değer).

Turanboy, Asuman: “Avukatlık Ortaklığı”, AÜHFD 2001, C. 50, S. 4, s. 41-

63 (Anılış: Turanboy, Avukatlık).

Turcon, Rémi J./Zimmer, Daniel: Grundlagen des US-amerikanischen

Gesellschafts-, Wirtschafts-, Steuer- und Fremdenrechts, München 1994.

Türk, Hikmet Sami: “Anonim Şirket Nizamname-i Dahilîsi”, Tuğrul Ansay’a

Armağan, Ankara 2006, s. 393-430.

Uhlenbruck, Dirk: “Der Schutz von Familien-Aktiengesellschaften gegen

das Eindringen unerwünscher Aktionäre”, DB 1967, Heft 45, s.

1927-1932.

Ulmer, Eugen: “Die vinkulierte Namenaktie”, Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler, Karlsruhe 1957, s. 261-277.

Kaynakça 401

(Ulrich, Simon) [Herausgeben: Kostkiewicz, Jolanta Kren/Nobel, Peter/

Scwander, Ivo/Wolf, Stephan] OR Kommentar, Schweizerisches

Obligationenrecht, 2. Auf., Zürich 2009.

Uzel, Necdet: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel

Bağlam, İstanbul 2013 (Anılış: Uzel, Bağlam).

Uzel, Necdet: “Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu Olması Halinde Gerçek Değer ve Faizin Tespiti ile Kâr

Payının Mahsup Edilmesine Dair İlkeler”, İÜHFM 2013, C. LXXI,

S. 2, s. 555-562 (Anılış: Uzel, Satın Alma).

Uzunallı, Sevilay: Anonim Şirkette İşletme Konusu, Ankara 2013.

Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan:

Kıymetli Evrak Hukuku, B. 9, İstanbul 2014.

Ünal, Mücahit: Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi, Ankara

2011.

Vischer, Frank: “Würdigung der Reform”, ST 1991/11, s. 525-529 (Anılış:

Vischer, Würdigung).

Von Büren, Roland/Stoffel, Walter/Weber, Rolf: Grundriss des Aktienrechts, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2011.

Von Büren, Roland: “Erfahrungen schweizerischer Publikumaktiengesellscahften mit dem neuen Aktienrecht”, ZBJV 131 (1995), s. 57- 91.

Von der Crone, Hans Caspar: “Lösung von Pattsituationen bei Zweimanngesellschaften”, SJZ 89 (1993), s. 37-42 (Anılış: Crone, Lösung).

Von der Crone, Hans Caspar: “Bericht zu einer Teilrevision des Aktienrechts: Stimmrechtsvertretung/Dispoaktien”, REPRAX 2003/2,

s. 1-26 (Anılış: Crone, Bericht).

Von Greyerz, Christoph: Die Aktiengesellschaft, Schweizerische Privatrecht (VIII/2), Basel und Frankfurt am Main 1982 (Anılış: Greyerz, Aktiengesellschaft).

402 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Von Greyerz, Christoph: “Aktionärschutz im neuem Aktienrecht”, ZBJV

120 (1984), s. 441-461 (Anılış: Greyerz, Aktionärschutz).

Von Planta, Thomas : Der Schutz der Aktionäre bei der Kapitalerhöhung,

Basel Frankfurt am Main 1992.

Von Planta, Andreas/Lenz, Christian: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-1186, 3. Aufl., Zürich 2008.

Von Salis, Ulysses: Fusiongesetz, Zürich 2004 (8/2004), (www.http://

www.fusionsgesetz.ch/fusg_082004.pdf (erişim: 7.2.2012).

Weibel, Stephan: “Verkauf eigener Aktien an ausgewählte Aktionäre”, SZW

2009, s. 353-365.

Weiss, Gottfried: Zum schweizerischen Aktienrecht, Bern 1968.

Westermann, Harm Peter: in Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz,

[herausgegeben von Bürgers, Tobias/Körber, Torsten], Heidelberg 2008.

Wettstein, Georg: Die nicht voll einbezahlte Aktie, Diss., Zürich 1948.

Widmer, NiklausCarl: Die Abspaltung der Aktionärrechte, Diss., St.Gallen

1968 (Anılış: Widmer, Die Abspaltung).

Wieland, Alfred: “Zur Frage der Veräußerlichkeit vinkulierter Namenaktien”, SAG 13 (1940-41), s. 109-116 (Anılış: Wieland, SAG 13).

Wieland, Alfred: “Die rechtliche Bedeutung des Indossaments und das

Eigentumsrecht an der Aktienurkunde bei vinkulierten Namenaktien nach rev. OR”, SJZ 47 (1951), s. 217-224 (Anılış: Wieland,

SJZ 47).

Wirth, Gerhard: “Vinkulierte Namenaktien: Ermesen der Vorstandes bei

der Zustimmung zur Übertragung”, DB 1992, Heft 12, s. 617-621.

Wolf, Elias: “Aktienvinkulierung und Börse”, SAG 33 (1960/61), s. 72-76.

Wolf, Stephan: “Erbschaftserwerb durch mehrere Erben und Erbteilungsrecht – Erbgemeinschaft – Erbteilung”, ZSR 2006/II, s. 213-275.

Kaynakça 403

Wolfensberger, Regine Fides Kocher: Namenaktien mit aufgeschobenen

Titeldruck im Vollstreckungsrecht, Zürich 1990.

Würsch, Daniel: Der Aktionär als Konkurrent der Gesellschaft, Zürich

1989.

Würzer, Walter: Die Zuordnung der Rechte aus gespaltenen Aktien, Ein

Beitr. zur Lehre von der Übertragung vinkulierter Namenaktien,

Diss., Bern & Stuttgart 1982.

Yanlı, Veliye: Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim

Şirketler ve Kamunun Aydınlatılması, İstanbul 2005.

Yasaman, Hamdi: Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul 1992 (Anılış: Yasaman, Borsa).

Yasaman, Hamdi: “Sermaye Piyasası Hukuku’nun Türk Ticaret Kanunu

Tasarısı Üzerindeki Etkileri ve Sermaye Artırımı”, Erdoğan Teziç’e

Armağan, İstanbul 2007, s. 847-860 (Anılış: Yasaman, Armağan).

Yıldız, Burçak: “TTK Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK

m. 137 Hükmündeki “Ultra Vires” Sınırlamasının Yerindeliğinin

Değerlendirilmesi”, AÜHFD 2005, C. 55, S. 1, s. 321-353 [Anılış:

Yıldız (Burçak), AÜHFD 2005].

Yıldız, Burçak: “Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme

Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki

İşlemlerinin Hukukî Niteliği”, Batider 2011, C. XXVII, S. 3, s. 111-

134 (Anılış: Yıldız (Burçak), Batider 2011).

Yıldız, Şükrü/Özbay, İbrahim: “Bağlı Nama Yazılı Payların TTK m.

418/f.4’te Yazılı Sebeplerle Kazanılmasında Yönetim Kurulu

Üyeleri ile Pay Sahiplerine Tanınan Gerçek Değerden Satın Alma

Hakkı”, Makalelerim (Şükrü Yıldız) 1988-2007, Ankara 2008, s.

503-529.

Yıldız, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, İstanbul 1996

(Anılış: Yıldız, Rüçhan).

404 Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Yıldız, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi,

Ankara 2004 (Anılış: Yıldız, Eşit İşlem).

Yongalık, Aynur: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na (m. 124-133) Türk

Ticaret Kanunu (m. 136-145) ile Karşılaştırmalı Bakış ve Değerlendirme”, Batider 2010, C. XXVI, S. 1, s. 83-91 (Anılış: Yongalık,

Batider 2010).

Yongalık, Aynur: “İstisnalar Dar Yorumlanır Kuralı ve Değerlendirilmesi”,

AÜHFD 2011, C. 60, S. 1, s. 1-15. (Anılış: Yongalık, İstisna)

Zartmann, H.: “Schutz von Familien-Kapitalgesellschaften gegen Überfremdung”, BB 1965, Heft 2, s. 69-72.

Zindel, Gaudenz G.: Bezugsrechte in der Aktiengesellschaft, Zürich 1984

(Anılış: Zindel, Bezugsrecht).

Zindel, Gaudenz: “Aktionäre ohne Stimmrecht und stimmrechtlose

Aktionäre”, Neues zum Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, zum

50. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zürich 1993, s. 199-216

(Anılış: Zindel, Aktionäre).

Zindel, Gaudenz/Honegger, Peter/Isler, Peter/Benz, Ulrich: Statuten der

Aktiengesellschaft, 2. Aufl., Zürich 1997.

Zobl, Dieter: “Zur Frage der Einblicknahme in das Aktienbuch”, SZW 64

(1992), s. 49-57 (Anılış: Zobl, Aktienbuch).

Zobl, Dieter: “Zur verpfändung vinkulierter Namenaktien nach neuem Aktienrecht”, SZW 66 (1994), s. 162-168 (Anılış: Zobl,

Verpfändung).

Zöllner, Wolfgang (Herg.)]: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Bd.

I-III (§§ 1-147), Köln 1970.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar