Paylı Mülkiyet Kavramı ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Çağrı ŞENGÖZ
ISBN: 9786050502923
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çağrı ŞENGÖZ
Baskı Tarihi 2018/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ME325
Paylı Mülkiyet Kavramı ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi
Çağrı ŞENGÖZ
2018/05 Baskı, 146 Sayfa
ISBN 978-605-05-0292-3


Çalışma da, bu hükümler ve genel mülkiyet hukuku ilkeleri kapsamında, paylı mülkiyetin neyi ifade ettiği, kaynağını nerelerden aldığı, bu mülkiyet ilişkisinin yönetiminin nasıl yapıldığı, sona erme çeşitlerinin neler olduğu, tüm bu süreçlerde ne gibi hukuksal sorunların meydana gelebileceği ve bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceği hususları üzerinde durulmuş.


Çalışmada, uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlara da değinmek suretiyle, öğretide yer alan görüşlere ve yargı organlarının uyuşmazlıkları karara bağlarken üzerinde durduğu hususlara da yer verilmiş.


Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Paylı Mülkiyetin Hukuki Niteliği, Kurulması ve Paydaşların Payları Bakımından Durumları
  • Paydaşların Malın Bütünü bakımından Yetkileri ve Yükümlülüklere Katılması, Paylı Mülkiyetin Yönetimi ve Sona Erme Çeşitleri
  • Paylaşma İstemi, Paylaşma Usulleri ve Paylaşmanın Yapılışı


Mülkiyet, çeşitli bakımlardan ayrımlara tabi tutulmaktadır. Öncelikle, Mülkiyet KonusuMalın Niteliğine göre, “Taşınır Mülkiyeti” ve “Taşınmaz Mülkiyeti” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ayrıca Mülkiyet, Hak Sahibinin belirleniş şekli bakımından da, “Kişiye Bağlı Mülkiyet”, “Eşyaya Bağlı Mülkiyet” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bir başka ayrım ise, Hak Sahibinin Sayısı bakımından yapılan ayrımdır. Buna göre Mülkiyet Hakkı, “Tek Kişi Mülkiyeti” ve “Birlikte Mülkiyet” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bilindiği gibi, Birlikte Mülkiyet, kendi içinde, “Paylı Mülkiyet” ve “Elbirliği Mülkiyeti” olmak üzere ikiye ayrılır.

Paylı Mülkiyette maliklerden her biri belli bir malda belli bir Mülkiyet Hissesine sahiptir ve bu Payda dilediği tasarruf işlemini yapmakta serbesttir.  Oysa Elbirliği ile Mülkiyette, maliklerin belirli bir mal üzerindeki mülkiyet payları belirlenmiş değildir ve maliklerin yapacakları herhangi bir tasarruf işlemi için kural olarak oybirliğine gerek vardır.

Paylı Mülkiyet İlişkisi, Paydaşların Tasarruf Yetkilerine sahip olduğu, kendilerine özgü Payları bulunduğu ve her Paydaş kendi Payı üzerinde Malik Hak ve Yetkilerine sahip olduğu için günümüzde tercih edilebilen bir Mülkiyet İlişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paylı Mülkiyet, aynı hukuki statüde bulunan birden çok kimsenin, belirli bir Eşyanın bütününe, aynı zaman dilimi içerisinde, Pay Oranları belirlenmek suretiyle Malik oldukları bir Birlikte Mülkiyet şekli olarak ifade edilebilir.

Paylı Mülkiyet İlişkisi, kaynağını bir malın birden çok kişiye satılmasında olduğu gibi Hukuki İşlemden, TMK m. 721’de olduğu gibi, iki taşınmazı birbirinden ayırmak için aralarına duvar, çit veya parmaklık gibi şeyler yapılması halinde Kanundan veya Mahkemenin birden çok davacı lehine vereceği bir kararda olduğu gibi, Yetkili Makamın Kararından alabilir.

Paydaşlar, malın bütünü bakımından birtakım yetkilere sahiptirler. Bu yetkiler; Yönetime Katılma Yetkisi, Paylı Malı Kullanma ve ondan Yararlanma Yetkisi, Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi ve Malın Tamamını kapsayan Tasarruf Yetkileri olarak sıralanabilir.

Paylı Malın Yönetimi, kural olarak, malın değerini muhafaza etmek ve arttırmak amacıyla mahiyetine ve özgüleme amacına uygun yapılan iş ve işlemlerdir. Paylı Malın Yönetimi, bütün Paydaşların Menfaatlerini aynı oranda ilgilendirmektedir. Bütün Paydaşlar, eşit oranda Paylı Malın Yönetimine Katılma hakkına sahiptir.

Türk Medeni Kanunu’nda, Karar Nisabının belirlenmesi yönünden Yönetim İşleri,kural olarak, “Olağan Yönetim İşleri” (MK m.690), “Önemli Yönetim İşleri” (MK m.691) ve “Olağanüstü Yönetim İşleri”(MK m.692) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Ayrıca, TMK m. 689 hükmünün yaptığı atıf çerçevesinde, bu Yönetim İşlerine, “ZorunluYönetim İşleri” ile “İvedi Yönetim İşlerini” de eklemek mümkündür.

Paylı Mülkiyet İlişkisi kaynağını nereden almış olursa olsun, Paydaşların ilişkiyi sürdürme noktasında bir isteği ve gayreti bulunmadığı noktada sonlandırılabilecektir. Gerçekten, Paydaşları bu ilişkinin sürdürülmesi noktasında zorlayacak herhangi bir etmen bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Kanun Koyucu, bu ilişkinin taraflarına ilişkiyi sona erdirme hususunda bir takım yetkiler tanımıştır.

Paylı Mülkiyet Birlikteliği, Payın Devri, Pay Hakkından Feragat veya Paydaşın Mahkeme Kararıyla Paydaşlıktan Çıkarılmasında olduğu gibi, bir veya birkaç Paydaş açısından son bulabileceği gibi, bütün Paydaşlar bakımdan da ortadan kalkabilir.

Paylaşma, Paylı Mülkiyet konusu malın, bölünmeye elverişli olması halinde aynen, elverişli olmaması halinde ise, satılarak paraya çevrilmesi yoluyla bölüştürülerek Paydaşlara Payları Oranında dağıtılması olarak tanımlanabilir.

TMK m. 698 hükmü uyarınca, Hukuki bir İşlem(en fazla on yıllık bir süre için yapacakları Paylı Mülkiyetin Devamı Sözleşmesi)  gereğince veya Paylı Malın Sürekli bir Amaca Özgülenmiş olmasıveya uygun olmayan zamansebebiyle Paylı Mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, Paydaşlardan her biri Paylaşma İsteminde bulunabilir. Diğer bir deyişle, her Paydaşın Paylaşmayı İsteme Hakkı vardır. Bu hak, paya bağlı bir hak olup payın devredilmesi halinde kendiliğinden yeni paydaşa geçer.

Kural olarak, Paylı Mülkiyet İlişkisinin Sona Ermesi durumunda Paylı Malın Taksimi,  ya Paydaşların kendi iradeleri uyarınca yapılan Taksim Sözleşmesi ile ya da Yargı Kararıyla gerçekleştirilir.

Paydaşların, Paylı Malın Taksimini kendi iradeleriyle gerçekleştirmeleri durumunda, Sözleşme yoluyla Taksimden söz edilir. Bu durumda, Paydaşlar arasında Paylı Malın Taksimi konusunda bir uyuşmazlık söz konusu değildir.

Paydaşlardan her biri, herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın paylı malın taksimine ilişkin dava açabilir. Uygulamada bu dava türüne “Taksim Davası” veya “Ortaklığın Giderilmesi Davası” denilmektedir.

Paylaşmanın yargı yoluyla yapılması halinde Paylaşma,  malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Hâkimin, bu iki seçenek dışında bir başka yola başvurma imkânı bulunmamaktadır.

Uygulamada Paylı Mülkiyet İlişkisinin sürdürülmesi ve Sona Ermesi aşamalarında sıklıkla Paydaşlar arasında anlaşmazlıkların ortaya çıktığı için bu anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla Yargı Yoluna başvurulduğu görülmektedir.

Danıştay Tetkik Hâkimi ve değerli tez öğrencim Çağrı Şengöz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalında “Paylı Mülkiyet Kavramı ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi” başlıklı Yüksek Lisans Tezini, benim Danışmanlığımda, 2017 yılında hazırlamıştır.

Daha sonra, Şengöz, benim de Tez Danışmanı olarak bulunduğum Jüride, çok değerli Jüri Üyeleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilşad Keskin önünde 11 Ağustos 2017 tarihinde başarıyla savunmuştur. Sayın Şengöz, daha sonra çok değerli Jüri Üyelerinin Tez Savunması sırasında yaptıkları önerileri ve katkıları doğrultusunda, Tezini tekrar gözden geçirmiş ve yayına hazır hale getirmiştir.

Şengöz, çalışmasının birinci bölümünde, Paylı Mülkiyet Kavramı ve Hukuki Niteliğini, Kurulmasını, Benzer Kurumlardan Ayırt Edilmesini ve Paydaşların Payları Bakımından Durumlarını, kısaca Paylı Mülkiyetin Temel Kavramlarını başarılı bir şekilde incelemiştir.

Yazarın çalışmasının İkinci bölümünde ise, Paydaşların Malın Bütünü Bakımından Sahip olduğu Yetkileri ve Yükümlülüklere Katılması ile Paylı Mülkiyetin Yönetimi ve Sona Erme Çeşitleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Nihayet Üçüncü Bölümde, Paylaşma İstemi, Paylaşma İsteme Hakkının Sınırları, Paylaşma Usulleri (Sözleşme Yoluyla Paylaşma, Yargı Yoluyla Paylaşma)ve Paylaşmanın Yapılışı (Aynen Bölünerek Paylaşma, Paraya Çevirme Yoluyla Paylaşma), yazar tarafından başarılı bir şekilde incelenmiştir.

Uygulamada, Şengöz’ün de çalışmasında isabetli olarak belirttiği gibi,  Paylı Mülkiyet İlişkisinin sürdürülmesi ve Sona Ermesi aşamalarında sıklıkla Paydaşlar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır ve bu anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla Yargı Yoluna başvurulmaktadır. Özellikle, Paydaşların menfaatlerinin birbirine ters düşmesi, Paylı Mülkiyetin Yönetimi ve Paylı Mülkiyetin tüm Paydaşlar bakımından sona ermesi aşamalarında daha sık olarak görülmektedir. Bu bağlamda da, Paylı Mülkiyet ilişkisinden beklenen faydanın karşılanamaması söz konusu olabilmektedir.

Yazar, çalışmasında, Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bütün bu sorunları incelemiş, konuyla ilgili Öğretide yer alan görüşlere ve Yargı Organlarının uyuşmazlıkları karara bağlarken üzerinde durduğu hususlara da başarılı bir şekilde ve ayrıntılı olarak yer vermiştir.

Ayrıca, Yazar, Çalışmasında ağırlıklı olarak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, Paylı Mülkiyet İlişkisi ve Sona Erme Şekillerini değerlendirmiştir ve İmar Kanunu gibi özel kanunlarda yer alan düzenlemelere ise, konunun gerektirdiği ölçüde yer vermiştir. 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR CETVELİ 17


GİRİŞ 19


BİRİNCİ BÖLÜM

PAYLI MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ,  KURULMASI VE PAYDAŞLARIN PAYLARI BAKIMINDAN DURUMLARI

§ 1. PAYLI MÜLKİYET KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ 23

I. Paylı Mülkiyet Kavramı 23

A. Paylı Mülkiyetin Tanımı 24

B. Paylı Mülkiyetin Unsurları 24

II. Paylı Mülkiyetin Hukuki Niteliği 26

A. Genel Olarak 26

B. Eşyanın Bizzat Kendisinin Bölündüğü Görüşü 26

C. Mülkiyet Hakkının Bölündüğü Görüşü 27

D. Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevlerin Bölündüğü Görüşü 27

E. Görüşümüz 27

III. Paylı Mülkiyetin Benzer Kurumlardan Ayırt Edilmesi 29

A. Genel Olarak 29

B. Paylı Mülkiyet - Elbirliği Mülkiyeti 30

C. Paylı Mülkiyet - Eşler Arasındaki Mal Rejimi İlişkisi 32

D. Paylı Mülkiyet - Sınırlı Ayni Haklar Üzerinde Birlikte Hak Sahipliği 34

E. Paylı Mülkiyet – Kat Mülkiyeti 35

§ 2. PAYLI MÜLKİYETİN KURULMASI 38

I. Genel Olarak 38

II. Hukuki İşlem 38

III. Yetkili Makamın Kararı 39

IV. Kanun 40

§ 3. PAYDAŞLARIN PAYLARI BAKIMINDAN DURUMLARI 42

I. Genel Olarak 42

II. Pay Kavramı ve İşlevi 42

III. Pay Oranı 43

IV. Paya İlişkin Tasarruf ve Payın Haczi 44

V. Paya İlişkin Hakkın Korunması 47


İKİNCİ BÖLÜM

PAYDAŞLARIN MALIN BÜTÜNÜ BAKIMINDAN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERE KATILMASI,  PAYLI MÜLKİYETİN YÖNETİMİ VE SONA ERME ÇEŞİTLERİ

§ 4. PAYDAŞLARIN MALIN BÜTÜNÜ BAKIMINDAN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERE KATILMASI 49

I. Genel Olarak 49

II. Paydaşların Malın Bütünü Bakımından Yetkileri 49

A. Yönetime Katılma Yetkisi 49

B. Paylı Maldan Yararlanma ve Onu Kullanma Yetkisi 50

C. Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi 53

D. Malın Tamamını Kapsayan Tasarruf Yetkileri 54

III. Paydaşların Malla İlgili Gider ve Yükümlülüklere Katılması 55

§ 5.  PAYLI MÜLKİYETİN YÖNETİMİ 57

I. Genel Olarak 57

II. Kanuni Düzenleme 57

A. Zorunlu Yönetim İşleri 58

B. İvedi Yönetim İşleri 60

C. Olağan Yönetim İşleri 61

D. Önemli Yönetim İşleri 63

E. Olağanüstü Yönetim İşleri 65

1- Paylı Malın Özgülendiği Amacın Değiştirilmesine İlişkin İşler 65

2- Korumanın veya Olağan Şekilde Kullanmanın Gerekli Kıldığı Ölçüyü Aşan Yapı İşleri 66

3- Paylı Malın Tamamı Üzerinde Tasarruf İşlemleri 66

III. Hukuki İşlem ile Düzenleme 67

§ 6. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERME ÇEŞİTLERİ 69

I. Genel Olarak 69

II. Paylı Mülkiyetin Bir veya Birkaç Paydaş Bakımından Sona Ermesi 69

A. Paylı Mülkiyetin Genel Sebeplerle Sona Ermesi 69

1. Payın Devri 70

a. Genel Olarak 70

b. Payın Devrine İlişkin Sınırlamalar 70

aa. Diğer Paydaşların Yasal Önalım Hakkı 70

bb. Evlilik Hukukundan Kaynaklanan Sınırlamalar 72

cc. Hukuki İşlemden Kaynaklanan Sınırlamalar 74

2. Payın Cebri İcra ile Satılması 75

3. Pay Hakkından Feragat 75

4. Payın Kısmen Kamulaştırılması 76

5. Diğer Sebepler 77

B. Paydaşın Mahkeme Kararı ile Paydaşlıktan Çıkarılması 78

1. Genel Olarak 78

2. Paydaşlıktan Çıkarılma Şartları 82

3. Paydaşlıktan Çıkarılma Usulü 83

4. Davanın Tarafları 84

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 85

6. Dava Koşulu 85

III. Paylı Mülkiyetin Bütün Paydaşlar Bakımından Sona Ermesi 86

A. Paylı Mülkiyetin Genel Sebeplerle Sona Ermesi 86

B. Paylı Halin Giderilmesi 87


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PAYLAŞMA İSTEMİ, PAYLAŞMA USULLERİ VE PAYLAŞMANIN YAPILIŞI

§ 7. PAYLAŞMA İSTEMİ 89

I. Genel Olarak 89

II. Paylaşmayı İsteme Hakkı 90

A. Genel Olarak 90

B. Paylaşmayı İsteme Hakkının Sınırları 91

1. Hukuki İşlem ile Sınırlama 91

2. Kanundan Doğan Sınırlamalar 94

a. Sürekli Bir Amaca Özgülenme 94

b. Uygun Olmayan Zaman 95

c. Diğer Kanuni Sebepler 96

§ 8. PAYLAŞMA USULLERİ 98

I. Sözleşme Yoluyla Paylaşma 98

A. Genel Olarak 98

B. Paylaşma Sözleşmesinin Tanımı 99

C. Paylaşma Sözleşmesinin Tarafları 100

D. Paylaşma Sözleşmesinin Şekli 101

II. Yargı Yoluyla Paylaşma 103

A. Genel Olarak 103

B. Paylaşma Davası 103

1. Tarafları 104

2. Konusu 107

3. Hukuki Niteliği 110

4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 111

5. Hâkimin Taleple Bağlılığı ve Takdir Yetkisi 113

6. Bekletici Mesele 115

§ 9. PAYLAŞMANIN YAPILIŞI 117

I. Genel Olarak 117

II. Aynen Bölünerek Paylaşma 117

A. Genel Olarak 117

B. Aynen Bölünerek Paylaşmanın Şartları 117

C. Aynen Bölünerek Paylaşmanın Yapılması 120

D. Payların Paydaşlara Dağıtılması 121

III. Paraya Çevirme Yoluyla Paylaşma 123

A. Satışın Yapılması 125

B. Bedelin Bölüştürülmesi 126

IV. Kat Mülkiyetine Çevirme Yoluyla Paylaşma 128


SONUÇ 131

KAYNAKÇA 137

ÖZET 147

ABSTRACT 149


KAYNAKÇA

ABİK, YILDIZ                      :  “Taşınmaz Malikinin Olumlu Müdahaleler Nedeniyle Komşulara Karşı Sorumluluğu”, EÜHFD, C. XIV (2010), S. 3-4, s. 145-186

ACABEY, M. BEŞİR            :  “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları – İspat Kuralları Ve Eşlerin Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallara İlişkin Düzenlemeler”, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğ­lu’­na Armağan, DEÜHFD, C. 9 - Özel Sayı 2007, İzmir 2009, s. 491-534

AKİPEK, JALE G./                                         

AKINTÜRK, TURGUT       :  Eşya Hukuku, 1. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2009

AKİPEK ÖCAL, ŞEBNEM :  Taşınmaz Mülkiyeti ve Kat Mülkiyeti Kanunu, www.taa.gov.tr, E.T. 04.05.2016 (Power Point Sunum )

AKİPEK ÖCAL, ŞEBNEM : Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırılmasının Genel Esasları, 1. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2010

AKİPEK, ŞEBNEM/

KÜÇÜKGÜNGÖR, ERKAN: Sözleşmeler Rehberi, (Sözleşmelerin Hazırlanması, Sözleşme Örnekleri, Yargıtay Kararları) Yetkin Yayınları, Ankara 2002

AKYILMAZ, BAHTİYAR /

SEZGİNER MURAT /

KAYA, CEMİL                     :  Türk İdare Hukuku, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 7. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016

ALTINÖZ, ÜMİT/

AŞİT, RECEP                       :  “Paylı Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim Düzeninin Oluşturulması ve Değiştirilmesi”, TAAD, S. 15, 2015, s. 407-429

ANTALYA, O. GÖKHAN/

SAĞLAM, İPEK                   :  Miras Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul 2015

ARPACI, ABDÜLKADİR   : Türk Medeni Kanunu Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim, Kazancı Yayınları, İstanbul 1990

ARPACI ABDÜLKADİR    : “Eşya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişikliklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s. 89-113

ARPACI, ABDÜLKADİR   :  “Paylaşmanın Kat Mülkiyetine Çevrilme Suretiyle Yapılmasına İlişkin Bazı Önemli Sorunlar ve Çözüm Yolları”, BATIDER, 1988, s. 45-51

ARSLAN, RAMAZAN/

YILMAZ, EJDER/

TAŞPINAR AYVAZ, SEMA: Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2016

ARSLAN, İLKNUR/

KIRMIZI, MUSTAFA         : Paydaşlığın ve Ortaklığın Giderilmesi, Bilge Yayınevi, Ankara 2012

AYBAY, AYDIN                   : “Müşterek Mülkiyette Paylı Halin Giderilmesi Hakkının Sınırlandırılması”, AD, S. 10, 1965, s. 1206-1224

AYBAY, AYDIN                   :  Müşterek Mülkiyette Taksim, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1966

AYBAY, AYDIN                   : Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi (teksir edilmiş doçentlik tezi), İstanbul 1964

AYBAY, AYDIN /

HATEMİ, HÜSEYİN           :  Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014

BARLAS, NAMİ                   :  Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukuki İşlem Özgürlüğü ve Sınırları, Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU İçin Armağan, Ankara 2004, s. 115-143

DERELİ, ZELİHA                : Lex Commissoria Yasağı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009

DURAL, MUSTAFA/

ÖZ, TURGUT                       Türk Özel Hukuku, C. IV, Miras Hukuku, 10. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016

ERDOĞAN, HASAN            Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara 2008

ERDOĞAN, CELAL            :  Topluluk Mülkiyeti İle Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Dava Ve İlkeleri, Halkevleri Kültür Vakfı Basımevi, Ankara 1975

EREN, FİKRET                    :  Mülkiyet Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2016

EREN, FİKRET                    :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014

EREN, FİKRET                    :  “Türk Medeni Kanununa Göre Yasal Önalım Hakkı”, GÜHFD, C. XII, 2008, s. 103-126

ERKAN, VEHBİ UMUT      Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2006

ERMAN, HASAN                 :  Eşya Hukuku Dersleri, Gözden Geçirilmiş 5. Basım, Der Yayınları, İstanbul 2014

ERTAŞ, ŞEREF                    Eşya Hukuku, 12. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir 2015

ESENER, TURHAN/

GÜVEN, KUDRET              :  Eşya Hukuku, Genişletilmiş 6. Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2015

FEYZİOĞLU, FEYZİ N. /

DOĞANAY, ÜMİT/

AYBAY, AYDIN                   : Eşya Hukuku Dersleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1968

FEYZİOĞLU, FEYZİ N.     :  Şufa Hakkı, Nazari ve Tatbiki Hukuk Eserleri, İstanbul 1959

GÖZÜBÜYÜK, A. ŞEREF/

TAN, TURGUT                    :  İdare Hukuku C. 1. Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara 2016

GÜMÜŞ, MUSTAFA

ALPER                                   :  Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, 1. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008

GÜNDAY, METİN               : İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara 2015, s. 250

GÜRSOY, KEMAL TAHİR/

EREN, FİKRET/

CANSEL, EROL                   : Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Sevinç Matbaası, Ankara 1984

HAYRAN, BURHAN           :  Mal Rejimleri Şerhi, Adil Yayınevi, Ankara 2004

HATEMİ, HÜSEYİN/

SEROZAN, RONA/

ARPACI, ABDULKADİR   :  Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991

KAÇAK, NAZİF                   :  Emsal İçtihatlarla Yeni Türk Medeni Kanununun Eşya Hukukuna İlişkin Hükümleri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006

KALABALIK, HALİL         :  İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınevi, 7. Baskı, Ankara 2015

KARAHACIOĞLU,

ALİ HAYDAR                       : Açıklamalı - İçtihatlı Ortaklığın Gi­derilmesi (İzale-i Şüyu), Adil Yayınevi, Ankara 1994

KARAHASAN,

MUSTAFA REŞİT               :  Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Öğreti- Yargıtay Ka­rar­la­rı-­İlgili Mevzuat, 1. Baskı, Arıkan Ya­yıncılık, İstanbul 2007

KESER, YILDIRIM             :  Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim, Bilge Yayınevi, Ankara 2006

KESER, YILDIRIM             : “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim Sözleşmesi”, Bilge Öztan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 515-525

KILIÇOĞLU, AHMET M.  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 20. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2016

KILIÇOĞLU, AHMET        : Medeni Kanunumuzun Aile-Miras ve Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler, Genişletilmiş 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014

KIRCA, ÇİĞDEM                : “Önalım Hakkı Konusunda Medeni Kanundaki Değişiklikler”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. 2, Beta Yayınevi, İstanbul 2002, s. 1180-1205

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

NECİP                                    : Borçlar Hukukuna Giriş Hukukî İşlem Sözleşme (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı Borçlar Hukuku Genel Bölüm), C. 1, 2010 Tarihli 5. Basıdan 6. Tıpkı Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014

KÖROĞLU, ÖMER             : İmar Hukukunda Planlama Süreci ve Arsa ve Arazi Düzenlemeleri (Par­selasyon), On İki Levha Ya­yın­cı­lık, Güncelleştirilmiş 2.Baskı, İstanbul 2016

KÜRŞAT, ZEKERİYA        :  Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, Arıkan Yayınları, İstanbul 2008

OĞUZMAN, KEMAL          : “Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar”, İÜHFM, C. 31, S. 1-4, 1965,
s. 209-219

OĞUZMAN, M. KEMAL/

SELİÇİ, ÖZER/

OKTAY- ÖZDEMİR, SAİBE: Eşya Hukuku, 19. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016

ÖĞÜZ, TUFAN                     :  Müşterek Mülkiyette Taksim Engelleri, 1. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul 1995

ÖZMEN, ETHEM SABA     :  Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Kazancı Hukuk Yayınları, Ankara, 1992

ÖZMEN, NİHAL                      : “Türk Medeni Hukukunda “Mal Rejimi” Kavramı ve Olağanüstü Mal Rejimi”, HGD, Yaz 2007,
S. 8, s. 41-43.

ÖZMEN, M. YAVUZ           :  Eşya Hukukunda Sınırlı Ayni Haklar, www.icdenetim.ormansu.gov.tr, E.T: 05.07.2016, (Power Point Sunum)

ÖZTAN, BİLGE                   Medeni Hukukun Temel Kavramları, 41. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2016

ÖZTAŞ, İLKER                    :  Paylı Mülkiyette Paydaşın Kullanma ve Yararlanma Hakkı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011

ÖZCAN, ZEYNEP                Paylı Mülkiyette Paydaşların Yetkileri ve Yükümlülükleri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2013

ÖZÇELİK, Ş. BARIŞ           : “Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi”, ABD, Y:67, S:2, Bahar 2009, s. 20-28

ÖZUĞUR, ALİ İHSAN        Mal Rejimleri, Genişletilmiş 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015

PEKCANITEZ, HAKAN/

ATALAY, OĞUZ/SUNGURTEKİN –

ÖZKAN, MERAL/

ÖZEKES, MUHAMMET    İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2013

POSTACIOĞLU, İLHAN E.: “Şayi Hissenin Kiraya Verilmesi (Karar Tahlili)”, İÜHFM, Y. 1947, C. XIII, S. 3, s. 1233-1242, s. 1238

RUHİ, CANAN/

RUHİ, AHMET CEMAL     Önalım Davaları, Seçkin Yayınevi, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2017

SARI, SUAT                          : Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimleri Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul 2007

SARIHAN, BANU BİLGE   : Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 1994

SİRMEN, A. LALE              :  Eşya Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara 2016

SİRMEN, A. LALE              :  “Yeni Türk Medeni Kanununda Paylı Mülkiyete İlişkin Düzenlemeler”, Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ’e Armağan, Ankara, 2003, s. 729-740

SUNGURBEY, İSMET        : Medeni Kanun Ön Tasarısının Nesneler Hukukunun Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1972

ŞIPKA TAMAN, ŞÜKRAN :  Türk Hukukunda Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı, Hukuki Niteliği ve Kullanma Koşulları, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul 1994

ŞİMŞEK, SUAT                    “Ortaklığın Giderilmesi Davaları”, THD, S. 52, Aralık 2010, s. 53-81

TEKİNAY, SELAHATTİN SULHİ/

AKMAN, SERMET/

BURCUOĞLU, HALUK/

ALTOP, ATİLLA                 Eşya Hukuku, Cilt 1: Zilyetlik, Tapu Sicili Mülkiyet, 5. Bası, Filiz Yayınevi, İstanbul 1989

TOPUZ, GÖKÇEN               Paylı Mülkiyet Hissesinin Haczi Ve Satışı”, SÜHFD, C. 17, S. 1, s. 91-116

TUNABOYLU, MÜSLİM    : Önalım (Şuf’a) Davaları, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara 2013

TUNABOYLU, MÜSLİM    : Paylaşma (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, Ankara 2009

UZUN, NEŞE                         : Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Diğer Mal Rejimleriyle Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009

ÜNAL, MEHMET/

BAŞPINAR, VEYSEL          :  Şekli Eşya Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2007

YETİK, NURTEN                : Açıklama ve Yargıtay Kararları ile Boşanma, Anlaşmalı Boşanma ve Mal Rejimleri, Bilge Yayınevi, Ankara 2008

YILMAZ, ÖZGÜR               : Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş, İstanbul 1995

YILMAZ, ÜNAL                   : “Ortaklığın Giderilmesi Davaları”, AD, S. 4, 1972, s. 370-385

YILDIZ, EKREM                 : Önalım Davaları (Açıklamalı-İçtihatlı) Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008

ZEYTİN, ZAFER                  : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008


YARARLANILAN İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.resmigazete.gov.tr (E.T. 20.01.2017)

http://www.kazanci.com (E.T. 13.09.2016)

http://www.hukukturk.com (E.T. 29.05.2017)

http://www.icdenetim.ormansu.gov.tr, ( E.T. 05.07.2016)

http://www.taa.gov.tr. (E.T. 04.05.2016)

http:/turkhukuksitesi.com (E.T. 16.06.2017)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.