PROF. DR. Halûk BURCUOĞLU'na Armağan

CİLT I / CİLT II
Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Saibe OKTAY ÖZDEMİR - Azra ARKAN SERİM - Atilla ALTOP
ISBN: 9789753686150
Stok Durumu: Tükendi
1.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Azra ARKAN SERİM, Atilla ALTOP
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 2104

CİLT I


Önsöz            VII


Yayına Hazırlayanlar Adına IX


Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar           XI


İçindekiler   XIII


Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Özgeçmişi      XXI


Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Yayın Listesi XXIII


MESLEKTAŞ DOSTLARININ GÖZÜNDEN


Halûk Abi ile 41 Yıl


Prof. Dr. Atilla ALTOP           XXXIII


Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU’NA


Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM           XXXVII


Yılların Dostluğunun Ardından


Prof. Dr. Jean Louis DUC       XXXIX


Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu Hakkında


Prof. Dr. Hamdi YASAMAN  XLI


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Simge Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu


Prof. Dr. Samim ÜNAN        XLIII


Halûk Burcuoğlu Hakkında


Prof. Dr. Turgut ÖZ XLVII


Sayın Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’na ve Onun İçin Hissettiklerimize Dair


Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR             XLIX


Henri Capitant Des Amis De La Culture Juridique Française (Henri


Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği) Türk Grubu Başkanı


Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu


Hommage Au Professeur Halûk Burcuoğlu


Prof. Dr. Philippe DUPICHOT             LIII


Henri Capitant Türk Grubu Başkanımız Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu


Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR-Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN         LVII


Genel Kısaltma Cetveli              LXIII


 


MAKALELER


Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT-Dr. Öğr. Üyesi Buse AKSARAY ERKMAN


Roma Hukukunda Codex Iustinianus’un Kiracıyı Koruyan Düzenlemeleri ve


Düzenlemelerin Türk Hukukundaki Karşılıkları 1


Prof. Dr. Ziya AKINCI


İşyeri Kiralarında Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi 37


Dr. Ayça AKKAYAN-YILDIRIM


Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Dili Olarak İngilizce Kullanımından


Kaynaklanan Dil ve Yorum Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme                57


Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN


İsviçre Medeni Kanunu’na Vakfın Denetlenmesi İle İlgili Getirilen


Değişiklikler  79


Araş. Gör. Ece ALPAY-Araş. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK ÖZER


Kadının Evlendikten Sonra Yalnızca Önceki Soyadını Kullanabilmesi:


Uygulamadaki Aksaklıklar       95


Prof. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY


Banka Yönetim Kurulunun İçsel Sermaye Yeterliliğini Sağlama Görevi       139


Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI-Doç. Dr. Arif Barış ÖZBİLEN


Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Özel Durumlar            157


Prof. Dr. Atilla ALTOP


TBK Hükümleri Işığında Haksız Fiil Sorumlusunun Ödeyeceği Tazminata


Temerrüt Faizi Uygulaması      207


 Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM


Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Edinilmiş Mallara Katılma


Rejimindeki Mal Grupları Arasındaki Yeri           237


Dr. Zehra Gizem ATEŞ


TBK 67’ye Göre Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu       253


Prof. Dr. Tolga AYOĞLU


TTK. M. 454/5 Üzerine             289


Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN


Kurtarma Ücretinin Kanundan Doğan Teminatları ve Bu Teminatlara


Dair İlkeler  301


Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR


Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Kullanılması ve Devri


(Bir Uygulama Sorununun Değerlendirilmesi)      327


Prof. Dr. Nami BARLAS


Mevduat Rehnine İlişkin Bazı Bankacılık Uygulamalarının


Değerlendirilmesi         361


Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU


Ayıplı Taşınmazın Yenisiyle Değiştirilmesi Olanağının Satış ve Kira


Sözleşmeleri Bağlamında Değerlendirilmesi         403


Prof. Dr. Başak BAYSAL


Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması        431


Av. Tuğrul BİGA


Farazi Bir Olay Bakımından Faydasız Sahtecilik 449


Prof. Dr. Ebru CEYLAN-Araş. Gör. Cansu BAŞARAN


Borçlar Hukuku Alanında Koronavirüs Pandemisinin Sözleşmelere Etkileri                459


Dr. Gaspard COUCHEPIN


Çev. Prof. Dr. Mehmet ERDEM-Araş. Gör. Doğan KARA


Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi                485


Araş. Gör. Dr. Barış DEMİRSATAN


Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu


Taleple İlişkili Haklar 523


Araş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ


Belgesay’ın Kaleminden Zilyetlik Meselesi ve Belgesay ile Bektaş Arasında


Banka Kasalarına Dair Bir Polemik (1927)          553


Prof. Dr. H. Murat DEVELİOĞLU


QUI VADIS? (Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Başta Mirastan Mal


Kaçırma Kastı Olmak Üzere Muris Muvazaası ile İlgili Düşünceler)             577


Av. Kaan DEVİREN


Yapay Zekânın Fiillerinden Sorumluluk               603


Dr. İlhan DİNÇ-Av. Nalan ŞİŞİK ŞAHİN


Konut ve Çatılı İşyerlerine Ait Kira Sözleşmesinin Kiracının Tahliye


Taahhüdü Sebebiyle Sona Ermesi           639


Prof. Dr. Vahit DOĞAN


Genel Kredi Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Genel İşlem Şartları              695


Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL


Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Türk Ticaret Kanunundaki


Ağırlaştırılmış Yetersayıların Şirket Sözleşmesiyle Daha da Ağırlaştırılması


İçin Gereken Yetersayı (TTK m. 621/2) 721


Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN


Tarımsal Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yargıtay Uygulamasının


Değerlendirilmesi         733


Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM


MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020               751


Prof. Dr. Mehmet ERDEM


Yasal Önalım Bedeli ve Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Bedelin


Güncellenmesi Meselesi            789


Av. Nuri Taner ERGİN


İİK.nun 89. Maddesi Gereğince Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Niteliği ve


Üçüncü Kişilere Etkileri (89/1, 2, 3)       833


Araş. Gör. Emre ESEN


Çeşit Satışında Aliud Teslim-(Peius) Ayıplı İfa Ayrımı    883


Av. Dr. İsmail G. ESİN


Avukat Gözüyle; Cezai Şart Nedir, Ne Değildir ve Nasıl Kullanılmalıdır?   911


Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA-Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK


Sanatçı Menajerliği Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak


Hükümler     929


Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU


Dijital İçerik ya da Dijital Hizmet Sunulmasına İlişkin Sözleşmeler


Bakımından Avrupa Birliği Tüketici Hukukundaki Gelişmeler        949


 


CİLT II


Araş. Gör. Aylin HEKİM


Yargıtay Kararları Işığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması            997


Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN


Güncel Yargıtay Kararları Işığında Nişanlanmanın Geçerliliğine İlişkin Bazı


Hukuki Meseleler        1041


Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN


Sözleşmenin Devri      1071


Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03.10.2001 Tarihli ve E. 6-653 – K. 672


Sayılı Kararı’nın Alt Kira Sözleşmesi Bağlamında Düşündürdükleri             1097


Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN


Überlegungen Und Bewertungen Des BundesGerichtsentscheid,


4/A_235/2018 Vom 24. September 2018, I. Zivilrechtliche Abteilung           1151


Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN


Türk ve İsviçre İcra ve İflas Kanunları Hükümleri Açısından Mukayeseli


Olarak Konkordato Kesin Mühlet Kararının, Teminatsız ve Temliki


Alacaklılar İle Rehinli Alacaklılar (Teminatlı), Mevcut Sözleşmeler ve


Borçlu Bakımından Sonuçları 1165


Araş. Gör. Doğan KARA


Satış Sözleşmesinde Alıcının Ayıptan Doğan Def’i Hakları            1191


Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI


Belirsiz Alacak Davaları ile İlgili Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki


En Son Değişiklikler    1251


Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK


Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kefilin Zaman Bakımından Sorumluluğuna


ve Yargıtay’ın Güncel Uygulamasına Dair Değerlendirmeler           1265


Dr. Öğr. Üyesi Evrim KERMAN


Kara Avrupası Hukuk Sisteminde Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin Kısa Bir


Karşılaştırma               1287


Araş. Gör. Merve KESKİN ORHAN


Müteselsil Kefile Doğrudan Başvurulabilecek Haller        1307


Doç. Dr. Ekrem KURT


Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Otopark Alanlarının Paylaşımı Sorunu      1337


Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK-Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK


Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması Sonucunda


Kiracının Değer Artış Talebi    1365


Prof. Dr. Haluk Nami NOMER


Açıklayıcı Nitelikteki Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhlerinin İyiniyeti


Ortadan Kaldırmadaki Rolü: Haciz Şerhi Örneği 1389


Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR


Rehin Alacaklısının Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakları              1399


Prof. Dr. Turgut ÖZ


Yabancı Para İpoteğinin Finans Kurumu Olmayan Kişiye Devri Sorunu      1431


Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL


TFF Tahkim Kurulu: QUO Vadis (Nereye)?        1445


Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR


TMK m. 194 Bağlamında Aile Konutu 1485


Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ


Türk Hukukunda Ailenin İhtiyaçları ve Bu İhtiyaçlar Bakımından Eşlerin


Evlilik Birliğini Temsil Yetkisi                1517


Prof. Dr. Burak ÖZEN


Trafik Siciline Tescil Yoluyla Rehin Hakkı Kurulmuş Motorlu Araç


Üzerinde Sonradan İyiniyetle Öncelikli Hapis Hakkı Kazanılmasına İlişkin


Bir Yargıtay Kararı Vesilesiyle “Emin Sıfatıyla Zilyetlik” ve “Aleniyet”


Üzerine Düşünceler    1553


Prof. Dr. Seda ÖZMUMCU-Av. Mustafa Mert DİCLE


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir Kararı Çerçevesinde İflas Kurumu


İle İlgili Bazı Tespitler               1571


Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ


Yargıtay Kararları Işığında Eşler Arasında Yapılan Bağışlamaların Boşanma


Nedeniyle Geri Alınabilirliği     1607


Prof. Dr. Sami SELÇUK


Filippo Gramatica’nın Köktenci ve Öznelci (Öznecil, Subjectiviste)


Toplumsal Savunma Öğretisi    1649


Dr. Öğr. Üyesi Ekrem SOLAK


Türk ve Amerikan Kitle Fonlaması Düzenlemelerindeki Yatırımcının


Korunması ile Kitle Fonlama Maliyetinin Düşürülmesi Amaçları Arasındaki


Dengenin İncelenmesi               1681


Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN


Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında İkinci Alternatif Çözüm Yöntemi


Olarak Arabuluculuk  1733


Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU


Yeni Maden Kanununa ve Maden Hukuk Yargılamasına İlişkin


Bazı Hususlar              1759


Prof. Dr. İlhan ULUSAN


Uzun Süreli Uygulanan Sürekli Borç İlişkilerinde Sözleşme Süresinin Sona


Ermesinin Yol Açabileceği Bazı Sorunlar Üzerine Bir Deneme      1781


Doç. Dr. Alper UYUMAZ


Certificate Of Inheritance In Turkish Law            1793


Prof. Dr. Samim ÜNAN


Sigorta Alacağının Güvence İşleviyle Bağlantılı Bazı Sorunlar       1809


Prof. Dr. Hamdi YASAMAN-Dr. Zeynep YASAMAN


Alan Adı İhlalleri ve Alternatif Çözüm Yolları    1851


Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ


Türkiye’de Cumhurbaşkanının Yasamaya İlişkin Yetkileri               1909


Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN


İlaç Markaları Arasında Karıştırma İhtimali (Yargıtay Kararları ve ABAD


Kararları Işığında)      1931


Dr. Sinan H. YÜKSEL


Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Kısmi Külli Halefiyet Üzerine 1991

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar