Şartlı Sermaye Artırımı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa İsmail KAYA
ISBN: 9786050510621
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa İsmail KAYA
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 242

Şartlı Sermaye Artırımı
Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA

İ Ç İ N D E K İ L E R

KISALTMALAR.................................................................................................15

GİRİŞ ...............................................................................................................19

BİRİNCİ BÖLÜM

ESAS SERMAYE VE ESAS SERMAYE 

ARTIRIMI

A. ESAS SERMAYE KAVRAMI......................................................................23

B. ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI........................................................25

I. Genel Olarak ............................................................................................25

II. Nedenleri ..................................................................................................26

III. Türleri.......................................................................................................28

1. Sabit Esas Sermaye Sistemine Göre Olağan Sermaye Artırımı............28

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Sermaye Artırımı..............................29

3. Şartlı Sermaye Artırımı .........................................................................31

İKİNCİ BÖLÜM

ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMI 

HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. GENEL OLARAK.........................................................................................32

B. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMI KAVRAMI VE BU SERMAYE 

ARTIRIMININ İŞLEVİ ......................................................................................33

I. Kavram.....................................................................................................33

II. İşlevi.........................................................................................................34

C. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ..................35

I. Artırım Kararının Verilmesi.....................................................................35

II. Başkalarının Davranışları Sonucu Sermayenin Artması..........................36

III. Sermayenin Damla Damla ve Sürekli Olarak Artması ............................36

IV. Sistemde Yeni Pay Alma Hakkı Bulunmaması........................................38

V. Şartlı Sermaye Artırımının Şirketin Kuruluşu Aşamasında Kullanılması 

Sorunu .............................................................................................................39

D. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMI40

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMININ 

UYGULAMA ALANLARI

A. GENEL OLARAK.........................................................................................44

B. PAY İLE DEĞİŞTİRME HAKKI VEREN TAHVİL İHRACI ....................44

I. Kavram.....................................................................................................44

II. Değiştirme Hakkının Hukuki Niteliği......................................................46

III. Türk Hukukunda Pay İle Değiştirme Hakkı Veren Tahviller ..................48

1. TTK’da ..................................................................................................48

2. Sermaye Piyasası Mevzuatında .............................................................49

IV. Pay İle Değiştirme Hakkı Veren Tahvil Türleri.......................................50

1. Paya Dönüştürülebilir Tahvil ................................................................50

İçindekiler

10

2. Değiştirilebilir Tahvil............................................................................50

3. Opsiyonlu Tahvil...................................................................................50

V. Pay İle Değiştirilebilir Tahvillerin Faydaları ve Sakıncaları ...................51

1. Yatırımcılar Açısından ..........................................................................51

a. Faydaları ........................................................................................51

b. Sakıncaları .....................................................................................52

2. İhraçcı Şirket Açısından ........................................................................53

a. Faydaları ........................................................................................53

b. Sakıncaları .....................................................................................54

VI. Değiştirme Hakkı Veren Tahvil İhracı.....................................................55

1. Yetkili Organ.........................................................................................55

2. İhraç Koşulları.......................................................................................56

a. Esasa İlişkin...................................................................................56

b. Usule İlişkin...................................................................................57

aa. SPK’ya Başvurulması...........................................................57

bb. İzahname Düzenlenmesi.......................................................59

3. Satış.......................................................................................................61

VII.Değiştirme Hakkı .....................................................................................61

1. Genel Olarak..........................................................................................61

2. Kullanılması ..........................................................................................63

a. Kullanılma Şekli............................................................................63

b. Kullanılma Zamanı........................................................................64

c. Topluluk Şirketlerinden Alacaklı Olanlar .....................................66

3. Muhatabı................................................................................................67

4. Konusu...................................................................................................69

a. Hakkı Bahşeden Borçlanma Araçları Bakımından........................69

b. Hakkın Kullanılması Karşılığında İktisap Edilecek Paylar

Bakımından ............................................................................................70

5. Devri......................................................................................................71

6. Değiştirme Fiyatı...................................................................................72

7. Değiştirme Oranı ...................................................................................73

C. BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI.................................74

D. ŞİRKET ÇALIŞANLARINA PAY ALIM HAKKI TANINMASI...............76

I. Genel Olarak ............................................................................................76

II. Pay Alım Hakkının Sahipleri ...................................................................78

III. Çalışanlara Pay Verilmesinin Nedenleri ..................................................80

1. Çalışma İsteğinin Artırılması ................................................................81

2. Şirketle Olan Bağların Güçlendirilmesi ................................................82

3. Şirketin Mali Durumunun İyileştirilmesi ..............................................83

4. Emeklilik Ücretine Ek Olarak Pay Verilmesi .......................................83

5. Personel Giderlerinin Azaltılması .........................................................84

IV. Alım Hakkının Karşılığında Verilen Paylar.............................................85

V. Pay İçin Ödenen Bedel.............................................................................85

VI. Edinilen Paylara Yönelik Kısıtlamalar.....................................................86

1. Devir Kısıtlamaları Bakımından ...........................................................86

2. Şirketle Olan İlişkinin Sona Ermesi Sebebiyle Payların Şirkete

Satılması Zorunluluğu.................................................................................88

VII.Çalışanlara Pay Alım Hakkının Tanınmasının Paysahiplerinin Menfaatleri

Açısından Değerlendirilmesi...........................................................................88

İçindekiler

11

1. Genel Olarak..........................................................................................88

2. Paysahiplerinin Menfaatlerinin Korunması İçin Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar........................................................................................91

a. Ölçülülük .......................................................................................91

b. Gereklilik.......................................................................................92

c. Oy Hakkının Kısıtlanması .............................................................92

E. TTK’DA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA ALANLARI DIŞINDA ŞARTLI 

SERMAYE ARTIRIMININ KULLANILMASI SORUNU...............................93

I. Genel Olarak ............................................................................................93

II. Şartlı Sermaye Artırımı Çerçevesinde Pay Alacak Kişileri Düzenleyen 

Hükmün Yorumlanması..................................................................................94

1. Lâfzi Yorum ..........................................................................................94

2. Amaca Göre Yorum ..............................................................................95

III. Şartlı Sermaye Artırımının Kullanılabileceği Diğer Alanlar ...................99

1. Şirket Birleşmelerinde...........................................................................99

a. Alman Hukukundaki Durum .........................................................99

b. Türk Hukukundaki Durum ..........................................................100

c. Değerlendirmemiz .......................................................................102

2. Paysahiplerine Pay Alım Hakkı Tanınmasında...................................103

IV. TTK m. 463 İçin Değişiklik Önerisi ......................................................106

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMI 

SÜRECİ

A. SERMAYE ARTIRIMI KARARININ VERİLMESİ .................................109

I. Genel Olarak ..........................................................................................109

II. Genel Kurulun Esas Sözleşme Değişikliğini Kabul Etmesi...................110

1. Şartlı Sermaye Artırımının Esas Sözleşmesel Dayanağı.....................110

2. Şartlı Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Hükmünün İçeriği .113

a. Esas Sözleşme Hükmünün Zorunlu İçeriği .................................114

aa. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının İtibari Değeri..................114

bb. Payların Sayıları, İtibari Değerleri ve Türleri.....................114

cc. Değiştirme veya Alım Hakkından Yararlanabilecek 

Gruplar ............................................................................................116

dd. Rüçhan Haklarının Kaldırılmış Olduğu..............................117

ee. Belli Pay Gruplarına Tanınacak İmtiyazlar ........................118

ff. Yeni Nama Yazılı Payların Devrine İlişkin Sınırlamalar .......119

b. Önerilmeye Muhatap Olma Hakkının Kaldırılması Hâlinde 

(Zorunlu) Ek Kayıtlar...........................................................................120

aa. Değiştirme veya Alım Haklarının Kullanılması İle İlgili 

Bilgiler ............................................................................................120

bb. İhraç Bedelinin Hesaplanmasına İlişkin Esaslar.................121

3. Esas Sözleşmeye Yazılması Zorunlu Olmayan Hususlar....................122

III. Esas Sözleşme Değişikliğinin Ticaret Siciline Kaydı............................122

IV. Genel Kurulun Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Kararının İptali....123

1. Genel Olarak........................................................................................123

2. İptal Davasında İspat Sorunu ..............................................................126

3. İptal Kararının Etkileri ........................................................................127

İçindekiler

12

B. SERMAYE ARTIRIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ............................128

I. Genel Olarak ..........................................................................................128

II. Değiştirme veya Alım Haklarının Tanınması ........................................129

III. Değiştirme veya Alım Haklarının Kullanılması.....................................130

IV. Taahüdün İfası........................................................................................132

1. Para Yatırılması veya Takas Yoluyla İfanın Gerçekleştirilmesi.........132

2. Taahhüdün Banka Aracılığıyla Gerçekleştirilmesi .............................133

V. Paysahipliği Haklarının Doğması...........................................................135

VI. Uygunluğun Doğrulanması ....................................................................136

VII.Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Ticaret Siciline 

 Tescil......................................................................................................136

1. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ...................................136

2. Ticaret Siciline Tescil..........................................................................137

VIII. Esas Sözleşmeden Çıkarma.................................................................138

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖNERİLMEYE MUHATAP OLMA 

HAKKI

A. GENEL OLARAK.......................................................................................141

B. HUKUKİ NİTELİĞİ....................................................................................142

C. AMACI ........................................................................................................145

I. Paysahiplerinin Malvarlıksal Haklarının Korunması.............................145

II. Paysahiplerinin Katılma Haklarının Korunması ....................................146

D. RÜÇHAN HAKKI İLE KARŞILAŞTIRILMASI.......................................148

E. HAKKIN SAHİPLERİ. DOĞMASI VE KULLANILMA SÜRESİ...........151

I. Sahipleri .................................................................................................151

1. Ortaklar................................................................................................151

2. Katılma İntifa Senedi Sahiplerinin Durumu........................................152

3. İntifa veya Rehin Haklarının Bulunması Hâlinde ...............................153

II. Doğması .................................................................................................154

1. Pay Senediyle Değiştirme Hakkı Veren Tahvil İhracıyla ...................154

2. Benzeri Borçlanma Araçlarının İhracıyla............................................154

III. Kullanılma Süresi...................................................................................154

F. HAKKIN ORANI VE FİYATININ TESPİTİ.............................................156

I. Oran........................................................................................................156

II. Fiyat........................................................................................................156

G. HAKKIN SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI ...................157

I. Genel Kurulun Karar Alması Zorunluluğu ............................................158

1. Genel Olarak........................................................................................158

2. Yetersayılar .........................................................................................159

3. Hakkın Yeni Bir Genel Kurul Kararıyla Kaldırılabilmesi veya 

Sınırlandırabilmesi Sorunu .......................................................................161

II. Paysahiplerinin Yönetim Kurulu Tarafından Bilgilendirilmesi.............162

III. Genel Kurulun Yönetim Kuruluna Yetkisini Devretmesi......................164

1. Yetki Devrinin Geçerli Olduğu Görüşü ..............................................164

2. Yetki Devrinin Geçersiz Olduğu Görüşü ............................................166

3. Değerlendirmemiz ...............................................................................167

IV. Haklı Sebebin Varlığı.............................................................................169

İçindekiler

13

1. Genel Olarak........................................................................................169

2. Haklı Sebebin Somutlaştırılmasında Kullanılan Ölçütler ...................173

a. Şirket Menfaatinin Bulunması.....................................................174

b. Kısıtlamanın Yöneldiği Amaç Bakımından Gerekli Olması.......178

c. Eşit İşlem İlkesine Uygun Hareket Edilmesi...............................181

d. Hakların En Az Zarar Verecek Tarzda Kullanılması İlkesine

Uygun Hareket Edilmesi ......................................................................183

3. Haklı Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Hâller...................................185

a. İşletmelerin, İşletme Kısımlarının, İştiraklerin Devralınması

Durumunda...........................................................................................186

b. Piyasadaki Koşullara Uygun Tahvil İhraç Edilmesi Durumunda188

c. Sermaye Tabanının Genişletilmek İstenmesi Durumunda ..........190

d. Daha Uygun Şartlarda Tahvil İhraç Edilmek İstenmesi

Durumunda...........................................................................................191

V. Sınırlandırma veya Kaldırma Hâlinde Esas Sözleşmede Bulunması

Gereken Kayıtlar...........................................................................................193

1. Önerilmeye Muhatap Olma Hakkının Bulunmadığı ...........................194

2. Değiştirme veya Alım Hakkından Yararlanabilecek Gruplar.............194

3. Değiştirme veya Alım Haklarının Kullanılma Şartları........................195

4. İhraç Bedelinin Hesaplanmasına İlişkin Esaslar .................................196

VI. Hakkın Sınırlandırılması veya Kaldırılmasının Sonuçları .....................198

1. Sınırlandırma veya Kaldırmanın Hukuka Uygun Olması Hâlinde .....198

2. Sınırlandırmanın veya Kaldırmanın Hukuka Aykırı Olması Hâlinde.198

a. Genel Kurul Kararının İptali........................................................199

b. Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Sorumluluk Davası Açılması.201

ALTINCI BÖLÜM

DEĞİŞTİRME VEYA ALIM HAKKI 

SAHİPLERİNİN KORUNMASI

A. GENEL OLARAK.......................................................................................205

B. DEĞİŞTİRME VEYA ALIM HAKLARININ KAYBINA YOL AÇAN

HÂLLER ...........................................................................................................206

I. Doğrudan Kayıp Hâlleri.........................................................................206

II. Dolaylı Kayıp Hâlleri.............................................................................207

1. Sermaye Artırımı Yapılması, Yeni Değiştirme veya Alım Haklarının

Tanınması..................................................................................................208

a. Sermaye Artırımı Yapılması........................................................208

b. Yeni Değiştirme veya Alım Haklarının Tanınması.....................209

2. Diğer Hâller.........................................................................................210

a. Birleşme.......................................................................................210

aa. Devralan Şirketin Değiştirme veya Alım Haklarının Borçlusu 

Olması ............................................................................................211

bb. Devrolunan Şirketin Değiştirme veya Alım Haklarının 

Borçlusu Olması...............................................................................211

b. Şirket Türünün Değiştirilmesi .....................................................212

c. Tasfiye .........................................................................................214

d. Genel Kurulun Sermayenin Şartlı Artırılmasına Dair Kararının

İptali.............................................................................................215

İçindekiler

14

III. Kaybın Giderilmesi İçin Alınacak Tedbirler..........................................215

1. Değiştirme Fiyatının İndirilmesi .........................................................215

2. Diğer Uygun Denkleştirme Olanakları................................................217

a. Yeni Pay Alma ve Önerilmeye Muhatap Olma Hakkının 

Tanınması .............................................................................................217

b. Değiştirme Hakkının Kullanılmasının Öne Alınması .................219

c. Nakit Para Ödenmesi...................................................................220

d. Sermaye Artırımının Yasaklanması.............................................220

e. Çoğunluğun Sermaye Artırımına Karşı Oy Kullanacağına Dair 

Yükümlülük Altına Girmesi.................................................................222

IV. Kaybın Giderilmesinin Gerekmediği Hâller ..........................................222

C. NAMA YAZILI PAYLARIN DEVİR KISITLAMALARINA KARŞI HAK 

SAHİPLERİNİN KORUNMASI ......................................................................223

I. Genel Olarak ..........................................................................................223

II. Paysahipleri veya Çalışanlara Karşı Pay Devri Sınırlamalarında ..........224

III. Diğer Değiştirme Hakkı Sahiplerine Karşı Pay Devri Sınırlamalarında225

D. SONUÇ........................................................................................................227

KAYNAKÇA ....................................................................................................231

Şirketlerin ihtiyaç duydukları sermayeye ulaşmak için başvurabilecekleri birçok seçenekleri bulunmaktadır. Klasik yöntemlerle iç 

kaynaklardan ve dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılabileceği 

gibi, şirket tarafından ihraç edilen tahvilleri ve benzeri borçlanma 

araçlarını elinde bulunduranlara ve şirket çalışanlarına, değiştirme 

veya alım haklarını kullandırmak suretiyle yeni payları edinme 

imkânının sunulması suretiyle de sermaye artırımı yapılabilir. 

6102 sayılı TTK ile Türk hukuk sistemine girmiş olan bu sermaye artırımı türünde, genel kurul, artırıma dayanak teşkil eden esas 

sözleşme değişikliğini yaptıktan sonra, sermaye uzun sayılabilecek 

bir süre içinde, değiştirme veya alım hakkı sahiplerinin haklarını 

kullanmaları ile birlikte damla damla ve sürekli olarak artmaktadır. 

Dolayısıyla payları alma hakkına sahip olanların bu haklarını kullanmaları sermaye artışı üzerinde etkili olmaktadır. Borç para bulmak için değiştirme hakkı veren tahvil ihraç eden şirket, daha sonra 

tahvil sahiplerine nakit para ödemek yerine pay vererek yabancı sermayeyi özsermayesine dönüştürmektedir.

Sermaye teminine esneklik kazandırma amacı taşıyan bu sistemin Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten beri uygulamada yaygınlık kazandığı söylenemez. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte, diğer sermaye artırımı yöntemleri ile sermaye artırımının sağlanmasının mümkün olması ve pay senediyle değiştirilebilir tahvil ihraç

etme alışkanlığının yeterince gelişmemiş olmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir.

Özellikle yabancı ülke uygulamalarında uzun süreden beri var 

olan bu sistemin ülkemiz uygulamasında da hak ettiği konuma kavuşabilmesi için öncelikle gerekli olan ikincil düzenlemelerin yapılması ve sistemin sunduğu avantajlarının daha iyi anlatılması gerekmektedir. Şartlı sermaye artırımı sistemi ile pay senediyle değiştirilebilir tahvil ihracının birbiriyle paralel şekilde yaygınlaşması halinde sistemin avantajlarından yararlanma imkanları da artacaktır. 

Ayrıca şartlı sermaye artırımı sisteminin sağladığı avantajlar dikkate 

alınarak bu sistemin Kanun’da öngörülen uygulama alanlarının ge-

ÖNSÖZ

8

nişletilmesi de bu amaca hizmet edecektir. Bu sistem sayesinde değiştirme hakkının kullanılması karşılığında verilecek payların temini 

konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. 

Henüz TTK’nun kanunlaşmadığı dönemde hukukumuz bakımından yeni olan bu kurum, sistematik bir plân çerçevesinde, açık ve 

anlaşılır bir dille bütün yönleriyle ele alınıp incelenmişti. Öncelikle 

TTK tasarısı döneminde doçentlik takdim tezi olarak sunulan bu bilimsel eseri inceleyen değerli hocalarım Prof. Dr. Hamdi Yasaman, 

Prof. Dr. İsmail Kırca, Prof. Dr. Veliye Yanlı, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Prof. Dr. Şükrü Yıldız ve Prof. Dr. Güzin Uçışık’a sundukları katkıları, yaptıkları olumlu değerlendirmeleri için teşekkür etmeyi borç bilirim.

İkinci basıda, eser gözden geçirilmiş olup, ilk basının yapıldığı 

tarihten itibaren özellikle ikincil mevzuatta gerçekleştirilen değişiklikler dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, konu açısından önem arz 

eden çok sayıda SPK Tebliği’nin yürürlükten kalktığı göz önünde 

tutularak ve özellikle SPK’nin VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları 

Tebliği, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, VII-128.1 

sayılı Pay Tebliği’nde şartlı sermaye atırımını ilgilendiren konulara 

ilişkin yer alan düzenlemeler dikkate alınarak ilgili bölümler yeniden yazılmıştır. Bunun dışında TTK’dan işlem denetçisinin kaldırılmış olması ilgili bölümlerin yeniden ele alınmasını gerekli kılmıştır. 

Eserin güncellenmesi aşamasında mevzuattaki değişiklikleri titiz bir şekilde gözden geçirerek kitaba işleyen Dr. Barış Gözübüyük’e ve kitabın son düzeltmelerini yapan Arş Gör. Gökhan Aktepe’ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kitabın ikinci basısının yayınlanmasında emeği geçen başta Muharrem Başer olmak 

üzere Yetkin Yayınevinin tüm çalışanlarına teşekkür ederim

Akbulak, Sevinç/Akbulak, Yavuz; Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler, İstanbul 2004.

Ackermann, Ulrich/Suchan, Stefan W.; Repricing von Stock Optionsaktienrechtliche Zulaessigkeit und bilanzielle Behandlung, BB 2002, 1497 vd.

Akın, İrfan; Corporate Governance & Vorstandsvergütung: Eine vergleichende Untersuchung 

zum deutschen und US-amerikanischen Recht, Köln 2006.

Aktaş, Murat M.; Oydan Yoksun Hisse Senetleri, Ankara 2006.

Akyol, Şener; Medeni Hukuka Giriş, 2. Baskı, İstanbul 2006.

Ansay, Tuğrul; Anonim Şirketler Hukuku, 6. Bası, Ankara 1982.

Antunes, Jose Engracia; Wandelund Optionsanleihen in Portugal, ZGRSonderheft-2000, s. 

212 vd.

Arslanlı, Halil; Anonim Şirketler C. II – III, Anonim Şirketlerin Organizasyonu Ve Tahviller, 

İstanbul 1960.

Aschmann, Silke; Mehrdimensionale Beteiligung der Mitarbeiter am Gesamtunternehmenserfolg, St. Gallen 1998.

Aydın, Alihan; Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, İstanbul 2008.

Baer, Rolf; Wichtige Neuerungen im revidierten Aktienrecht, Der Bernische Notar, 53 (1992), 

s. 391 vd.

Bagel, Friderike; Der Ausschluss des Bezugsrechts in Europa, Berlin 1999.

Bancel, Frank/ Usha Mittoo; “Why do european firms issue convertible debt?”, European Financial Management, 2004 (10), s. 339 vd.

Basler Kommentar; Obligationenrecht II (Herausgegeben von Honsell/ Vogt/Watter), Art. 

530-1186, 3. Aufl. Zürich 2008 (Basler Komm. OR II-Yazarın adı).

Baumbach, Adolf/Hueck, Alfred/ Hueck, Götz; Aktiengesetz, 13. Aufl., München 1968.

Becker, Helmut; Bezugsrechtsausschluss gemaess § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG, BB 1981, 394 vd.

Becker, Fred G.; Anreizsysteme für Führungskraefte, Stuttgart 1990.

Berner Kommentar; Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band I (Einleitung Art. 1-

10 ZGB), Bern 1966 (Yazar adı, Berner Kommentar).

Berthel, Reto/Bochud, Louis; Neues Aktienrecht aus registerrechtlicher und notarieller Sicht, 

Luzern 1992.

Bilge, Mehmet Emin; Ticaret Sicili, İstanbul 1999.

Bilge, Mehmet Emin; Pay Sahiplerinin Anonim Ortaklık Genel Kurullarına İnternet Aracılığıyla Katılımı, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt I, İstanbul 2003.

Billingsley, Randall/David, Smith (1996); “Why do firms issue convertible debt?”, Financial 

Management, 25, s. 93 vd.

Binz, Mark/Sorg, Martin; Erfolgsabhaengige Vergütungen von Vorstandsmitgliedern einer 

Aktiengesellschaft auf dem Prüfstand, BB 2002, s. 1273 vd.

Bischoff, Thomas; Sachliche Voraussetzungen von Mehrheitsbeschlüssen in Kapitalgesellschaften, BB 1987, s. 1055 vd.

232

KAYNAKÇA

Boemle, Max; Unternehmungsfinanzierung, 10. Aufl., Zürich 1993 (Unternehmensfinanzierung).

Boemle, Max; Wertpapiere des Zahlungsund Kreditverkehrs sowie der Kapitalanlage, 8. Aufl., 

Zürich 1991 (Wertpapiere).

Boemle, Max; Mitarbeiteraktien, Festgabe zum 70. Geburtstag von W.F. Bürgi, Zürich 1971 

(Mitarbeiteraktien).

Bosse, Christian; Mitarbeiterbeteiligung und Erwerb eigener Aktien, NZG 2001, s. 594 vd.

Böckli, Peter; Schweizer Aktienrecht, 3. Aufl., Basel 2004.

Bredow, Günther M.; Mustervereinbarung zu Aktienoptionsplaenen für das Management und 

leitende Angestellte (Stock Options Plans), DStR 1998, s. 380 vd.

Brox, Hans; Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, 19. Aufl., Köln/Bonn/Berlin/München 1995.

Brounen, Dirk/Abe de Joung/ Kees, Koedijk (2005); “Capital structure policies in Europe”, 

Arbeitspapier, http://papers.ssrn.com.

Botschaft (1983); Botschaft des BR über die Revision des Aktienrechts vom

23. Februar 1983 (Seperatdruck).

Botschaft zur Aenderung des Obligationenrechts; Botschaft zur Revision des Aktienund 

Rechnungslegungsrecht, BBI 2008 1589.

Bungert, Hartwin; Bezugsrechtsausschluss zur Platzierung neuer Aktien im Ausland, WM 

1995, s. 1 vd.

Busche, Jan; Privatautonomie und Kontrahierungszwang, Tübingen 1999.

Busse, Andreas; Das Depotstimmrecht der Banken, Wiesbaden 1962.

Büren, Roland von; Erfahrungen schweizerischer Publikumsgesellschaften mit dem neuen 

Aktienrecht, ZBJW 2/1995, s. 57 vd.

Bydlinski, Franz; Zu den dogmatischen Grundfragen des Kontrahierungszwanges, AcP 180 

(1980), s. 1 vd.

Bydlinski, Franz; Kontrahierungszwang und Anwendung allgemeinen Zivilrechts, JZ 1980, s. 

378 vd.

Cahn, Andreas; Pflichten des Vorstandes beim genehmigten Kapital mit Bezugsrechtsausschluss, ZHR 1999 (163), s. 554 vd.

Campobasso, Gian Franco; Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anleihen mit Optionsrechten in İtalien, ZGR-Sonderheft-2000, s. 127 vd.

Claussen, Carsten P.; Aktienoptionen – eine Bereicherung des Kapitalmarktrechts, WM 

1997, s. 1825 vd.

Çeker, Mustafa; Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara 2000.

Çelik, Nuri; İş Hukuku Dersleri, 19. Bası, İstanbul 2006.

Çevik, Orhan; Anonim Şirketler, 4. Baskı, Ankara 2002.

Çevik, Orhan/Azık, Kenan; Anonim Şirketler Ve Uygulaması, Ankara 1971.

Dağ, Üner; Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması ve Kullanılması, İstanbul 1996.

Daeniker, Daniel; Anlegerschutz bei Obligationenanleihen, Zürich 1992.

Demirkıran, Senem; Çalışanları Hisse Senedi Edindirme Planları ve Türkiye İçin Öneriler, 

SPK Yeterlilik Etüdü, Ankara 1999.

233

KAYNAKÇA

Domaniç, Hayri; Anonim Şirketler, İstanbul 1978.

Dreier, Peter; Bezugsrechtsausschluss im Aktienrecht – Reduzierung der Anforderungen an 

die sachliche Rechtfertigung -, Oberhausen 2005.

Eisenhardt, Ulrich; Gesellschaftsrecht, 11. Aufl., München 2003.

Eisolt, Dirk/Wickinger, Solveig; Mitarbeiterbeteiligungen: Endbesteuerung auch im Fall von 

Wandelschuldverschreibungen?, BB 2001, s. 122 vd.

Egli, Arthur; Finanzierung und Steuern in der Aktiengesellschaft, Zürich 1968.

Egolf, Andreas Konrad; Das Postulat der Erleichterung der Neuausgabe von Aktien im Recht 

der schweizerischen Aktiengesellschaft, Zürich 1975.

Erdem, Ercüment H.; Pay Senetleri İle Değiştirilebilir Tahviller, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, 1987, C. III, Sa. 1, Kudret Ayiter Armağanı, s. 701 vd.

Eren, Fikret; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 10. Bası, İstanbul 2008.

Eriş, Gönen; Ticari İşletme ve Şirketler, 2. Cilt, 4. Baskı, Ankara 2007.

Escher, Martin; Die Besteuerung der Wandelanleihe im schweizerischen Recht, Zürich 1971.

Espinosa, Francisco Jose Alonso; Wandelund Optionsanleihen in Spanien, ZGR-Sonderheft2000, s. 300 vd.

Feddersen, Dieter/Pohl, Marcus; Die Praxis der Mitarbeiterbeteiligung seit Einführung des 

KonTraG, AG 2001, s. 26 vd.

Feustle, Vera; Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung, Eine Darstellung von traditionellen Formen und 

aktuellen Entwicklungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte, Augsburg 2000.

Fikentscher, Wolfgang/Heinemann, Andreas; Schuldrecht, 10. Aufl., Berlin 2006.

Flynn, J.; Europe’s Employers Link Pay to Performance, Study Shows Companies Are Adoptiong U.S. Aproach, The Wall Street Journal Europe v. 16.11.1999, s. 4.

Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter; Schweizerisches Aktienrecht, Bern 

1996 (Aktienrecht).

Forstmoser, Peter; Ungereimtheiten und Unklarheiten im neuen Aktienrecht, SZW 2/1992, s. 

58 vd.

Forster, Martin; Das autorisierte Kapital der Aktiengesellschaft, Zürich 1970.

Fox, Thomas/Hüttche, Tobias/Lechner, Florian; Mitarbeiterbeteiligung an der GmbH, Aktuelle Entwicklung, steuerliche Aspekte, Gestaltungsmöglichkeiten, GmbHR 2000, s. 521 vd.

Frey, Kaspar; Rechtliche und wirtschaftliche Probleme der Aktionaerbegünstigung bei Kapitalerhöhung und durch Aktienteilung, Winterthur 1962.

Friedrichsen, Sönke; Aktienoptionsprogramme für Führungskraefte, Köln/ Berlin/Bonn/München 2000.

Friel, Arne; Wandelanleihen mit Pflichtwandlung im deutschen und USamerikanischen Recht, 

Frankfurt am Main 2000.

Fuchs, Andreas; Kapitalbeteiligung ohne Mitgliedschaft – Genussscheine, Optionsanleihen 

und andere hybride Finanztitel im Spannungsfeld von Schuldverhaeltnis, Verbandsordnung 

und Kapitalmarkt, Göttingen 1998 (Kapitalbeteiligung).

Fuchs, Andreas; Selbstaendige Optionsscheine als Finanzierungsinstrument der Aktiengesellschaft, AG 1995, s. 433 vd.

Füchsel, Hans; Probleme des Bezugsrechtsausschlusses im deutschen Aktienrecht, BB 1972, s. 

1533 vd.

Georgakopoulos, Leonidas; Zur Problematik der Wandelschuldverschreibung, ZHR 120 

234

KAYNAKÇA

(1957), s. 84 vd.

Goulding, Simon; Convertible Securities in England and Wales, ZGRSonderheft-2000, s. 86 

vd.

Gericke, Dieter; Die genehmigte Kapitalerhöhung, Zürich 1996.

Gessler/Hefermehl/Eckardt/Kropff; Band 4 (§§ 179-240), München 1994. (Yazar adı, Gessler/Hefermehl/Eckardt/Kropf).

Glecihenstein, Frhr von; Wandelschuldverschreibungen neuen Stils, AG 1964, s. 141 vd.

Göksoy, Can Y.; Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yeni Pay Alma Hakkının Kaldırılması, 

Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt I, s. 363 vd.

Götze, Thomas; Aktienoptionen für Vorstandsmitglieder und Aktionaerschutz, Konstanz 

2000.

Grosskommentar zum Aktiengesetz; Band 1 (§§ 1-53), 4. Aufl. (2004);

Band 3, 3. Aufl. (1973); Band 6 (§§ 150-220), 4. Aufl. (2006), Berlin (Yazar adı, Grosskomm.).

Grunewald, Barbara; Umwandlungsgesetz (Herausgegeben von Marcus Lutter), 2. Aufl., 

Köln 2000.

Gugler, Thomas; Wandelund Optionsanleihen nach schweizerischem Recht, Zürich 1991.

Guhl, Theo/Kummer, Max/Druey, Jean Nicolas; Das schweizerische Obligationenrecht (Herausgegeben von Theo Guhl), 8. Aufl., Zürich 1991.

Guski, Hans-Günter/Schneider, Hans J.; Betriebliche Vermögensbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bestandaufnahme, Köln 1977 (Guski/Schneider I).

Guski, Hans-Günter/Schneider, Hans J.; Betriebliche Vermögensbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland. Teil II: Ergebnisse, Erfahrungen und Auswirkungen in der Praxis, 

Köln 1983 (Guski/Schneider II).

Guyon, Yves; Wandelund Optionsanleihen in Frankreich; ZGRSonderheft-2000, s. 109 vd.

Güney, Necla A.; Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 

2008.

Hacımahmutoğlu, Sibel; AT ve Türk Hukukunda Anonim Ortaklığın Karar Alma Sürecinde 

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Çalışanların Katılımı, Ankara 2008.

Hebestreit, Carsten; Arbeitnehmer-Aktienbeteiligung und Unternehmenswert, München 2000.

Held, Thomas; Mitarbeiterbeteiligung in deutschen Industriegesellschaften, ZfB 1982, s. 735 

vd.

Helvacı, Mehmet; Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 

1995.

Hensler, Marianne; Die bedingte Kapitalerhöhung, Zürich 1982.

Henze, Hartwig; Schranken für den Bezugsrechtsausschluss – Rechtsprechung des BGH im 

Wandel?, ZHR 2003 (167), s. 1 vd.

Heuberger, Werner; Die Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, St. Gallen 1979.

Herzog, Hansjörg; Optionsund Wandelsanleihen schweizerische Gesellschaften, St. Gallen 

1991.

Hirsch, Ernst; Ticaret Hukuku Dersleri, 3. Basım, İstanbul 1948.

Hirsch, Alain; Kommentar zum Urteil Canes c. Nestle S. A., SZW 6/1991,

s. 291 vd.

Hirte, Heribert; Bezugsrechtsausschluss und Konzernbildung, Köln/Berlin/ Bonn/München 

235

KAYNAKÇA

1986.

Hirte, Heibert; Wandelund Optionsanleihen im Rechtsvergleich, ZGRSonderheft-2000, s. 1 

vd.

Hoffman, Dietrich; Optionsanleihen, auslaendischer Töchter unter der Garantie ihrer deutschen 

Muttergesellschaft, AG 1973, s. 47 vd.

Hofmeister, Holger; Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss bei Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechten, Frankfurt am Main 2000.

Hoffmeister, J. Ronald (1977); “Use of convertible debt in the early 1970s: A reevaluation of 

corporate motives” Quarterly Review of Economics and Business, 17, s. 23 vd.

Hope, Adrian; Convertibles, Zürich 2000.

Hueck, Götz/Windbichler, Christine; Gesellschaftsrecht, München 2003.

Hueck, Alfred; Die Behandlung von Wandelschuldverschreibungen bei Aenderung des 

Grundkapitals, DB 1963, s. 1347 vd.

Hupfer, Dietmar; Aktienrechtliche Neuregelungen zu Stock Options in Österreich, IStR 

2001, s. 262 vd.

Hüffer, Uwe; Aktiengesetz, 7. Aufl., München 2006 (AktG).

Hüffer, Uwe; Gesellschaftsrecht, 7. Aufl., München 2007 (Gesellschaftsrecht).

Hüffer, Uwe; Aktienbezugsrechte als Bestandteil der Vergütung von Vorstandsmitgliedern und 

Mitarbeitern – gesellschaftsrechtliche Analyse, ZHR 161 (1997), s. 214 vd.

Hugenin, Jacobs Claire; Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht, Zürich 1994.

Hünerwadel, Patrick; Vorratsaktien im Lichte des revidierten Aktienrechts, SZW 1/1993, s. 

37 vd.

Ihrig, Hans-Christoph/Wagner, Jens; Volumengrenzen für Kapitalmassnahmen der AG, 

NZG 2002, s. 657 vd.

Isler, Peter R.; Ausgewaehlte Aspekte der Kapitalerhöhung, AJP 6 (1992),

s. 726 vd.

İmmenga, Ulrich; Aktiengesellschaft, Aktionaersinteressen und institutionelle Anleger, Tübingen 1971.

İmregün, Oğuz; Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları Ve Bunların Telif Çareleri, İstanbul 1962 (Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları).

İmregün Oğuz; Anonim Ortaklıklar, Yenilenmiş 4. Bası, Ankara 1989 (Anonim Ortaklıklar).

Jaeger, Axel; Aktiensoptionsplaene in Recht und Praxis, DStR 1999, s. 28 vd.

Kallmeyer, Harald; Aktienoptionsplaene für Führungskraefte im Konzern, AG 1999, s. 97 vd.

Kalss, Susanne; in Umwandlungsgesetz (Herausgegeben von Johannes Semler, Arndt Stengel), 

München 2003.

Kapel, Heinz/Uschatz, Phillippe; Variable Kaderentlöhnung: Erfolg und Leistung honorieren, 

Zürich 1992.

Kau, Wolfgang M./Kukat, Klaus; Aktienoptionsplaene und Mitbestimmung des Betriebrates, 

BB 1999, s. 2505 vd.

Kau, Wolfgang M./Leverenz, Niklas; Mitarbeiterbeteiligung und leistungsgerechte Vergütung

durch Aktien-Options-Plaene, BB 1998, s. 2269 vd.

236

KAYNAKÇA

Kaya, Mustafa İsmail; Die Vertretung der Aktionaere in der Hauptversammlung der Aktiengesellschaften nach deutschem und türkischem Recht, Konstanz 2002 (Vertretung).

Kaya, Mustafa İsmail; Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının

İnternet Aracılığıyla Yapılması, AÜHFD, C. 52; Sa. 4, (2003), s. 211 vd.

Keller, Alberto M.; Die Mitbeteiligung der Arbeitnehmer in der Schweiz, Wirtschaftpolitische 

Mitteilungen, Nr: 34/2, Zürich 1978.

Kılıçoğlu, Ahmet; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 9. Bası, Ankara 2007.

Kilian, Wolfgang; Kontrahierungszwang und Zivilrechtsystem, AcP 180 (1980), s. 47 vd.

Kilian, Horst; Betriebliche Kapitalbeteiligunsmodelle, Wiesbaden 1978.

Klahold, Christoph; Aktienoptionen als Vergütungselement, Frankfurt am Main 1999.

Kley, Martin; Bezugsrechtausschluss und Deregulierungsforderungen, Köln 1998.

Klötzl, Gustav/Schneider, Hans; Mitarbeiter am Erfolg beteiligen, München 1990.

Knoll, Leonhard; Kumulative Nutzung von bedingtem Kapital und Aktienrückkauf zur Bedienung von Aktienoptionsprogrammen, ZIP 2002, s. 1382 vd.

Kohler, Klaus; Stock Options für Führungskraefte aus der Sicht der Praxis, ZHR 161 (1997), 

s. 246 vd.

Koller, Alfred; Das schweizerische Obligationenrecht (Herausgeber Theo Guhl), 9. Aufl., Zürich 2000.

Kormann, Rolf; Die Wandelanleihe im schweizerischen Recht, Bern 1965.

Korn, Bettina; Vorstandsvergütung mit Aktienoptionen, Sternenfels 2000.

Kölner Kommentar zum Aktiengesetz; Band 1 (§§ 1-75), 2. Aufl. (1988);

Band 3 (§§ 179-240), 2. Aufl. (1995), Köln/Berlin/Bonn/München (Yazar adı, Kölner 

Komm.).

Köndgen, Johannes/Daeniker, Daniel; Wandelund Optionsanleihen in der Schweiz, ZGRSonderheft-2000, s. 265 vd.

Köndgen, Johannes/Daeniker, Daniel; Wandelund Optironsanleihen in der Schweiz, ZGR 

1995, s. 341 vd.

König, David C.; Aktienbasierte Vergütungssysteme für Arbeitnehmer und ihre Wirkung auf 

Corporate Governance börsennotierterter Unternehmen, Konstanz 2004.

Körber, Ulrich; Die Stimmrechtsvertretung durch Kreditinstitute: Überlegung zur Fortentwicklung des deutschen Rechts unter Berücksichtigung der Vorschlaege der Europaeischen 

Kommission, Berlin 1989.

Kowalski, Andre; Eingliederung: Abfindung durch Ausnutzung genehmigten Kapitals, AG 

2000, s. 555 vd.

Koziol Christian/Sauerbier, Peter; Pflichtwandelanleihen: Einsatzmotive, Aktienkursreaktion 

und Bewertung, Arbeitsbericht der Universitaet Mannheim 2003.

Kraft, Alfons/Kreutz, Peter; Gesellschaftsrecht, 11. Aufl., Luchterhand 2000.

Kubilay, Huriye; Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller, Ankara 1986.

Kummer, Max; Das bedingte Kapital, Probleme der Aktienrechtsrevision, BTJP 1972, s. 63 

vd.

Kurer, Peter; Besprechung des Urteils des Handelsregisters des Kantons Zürich vom 15 September 1994 i.S. BK Vision AG gegen Schweiz. Bankgesellschaft, SZW 6/1994, s. 285 vd.

Kühnberger, Manfred/Kessler, Jürgen; Stock Option incentives – betriebswirtschaftliche und 

rechtliche Probleme eines anreizkompatiben Vergütungssystem, AG 1999, s. 453 vd.

237

KAYNAKÇA

Ladner, Thomas F.; Das Vorwegzeichnungsrecht des Aktionaers unter Berücksichtigung von 

Corporate Governance-Aspekten, Zugleich ein Beitrag zum Begriff des Gesellschaftsinteresses im schweizerischen Aktienrecht, Zürich 1996.

Lagerlotz, Christoph/Laber, Jörg; Arbeitsrechtliche Grundlagen bei betrieblichen Arbeitnehmerbeteiligungen durch Aktienoptionen und Belegschaftsaktien, DStR 1999, s. 1658 vd.

Lambert, Claude; Das Gesellschaftsinteresse als Verhaltensmaxime des Verwaltungsrates der 

Aktiengesellschaft, Zürich 1992.

Langenfeld, Gerrit; Die kleine Aktiengesellschaft, Gestaltungsgrundsaetze auch im Hinblick 

auf Mitarbeiterbeteiligung und Börsengang – Teil II, NotBZ 2001, s. 214 vd.

Langhein, Bernd; Arbeitnehmerbeteiligung an mittelstaendischen Unternehmungen, Bielefeld 

1987.

Larenz, Karl; Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin 1991.

Lembke, Mark; Die Ausgestaltung von Aktienoptionsplaene in arbeitsrechtlicher Hinsicht, BB 

2001, s. 1469 vd.

Lezius, Michael; Shareholder Value oder Mitarbeiterbeteiligung – zwei kontroverse Unternehmenskulturen?, Senatsverwaltung in Wirtschaft und Betriebe/Investitionsbank Berlin, Berlin 1999.

Liebert, Ulrike; Der Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen von Aktiengesellschaften, 

Konstanz 2003.

Linnhoff, Hans-Otto; Kapitalerhöhung und Sanierung im WandelanleiheVertrag, DB 1955, s. 

1193 vd.

Loos, Gerold; Sachgemaesse Ausgestaltung der Bedingungen von Wandelschuldverschreibungen zum Schutze der Wandelschuldverschreibungsglaeubiger, DB 1960, s. 515 vd.

Loos, Charlotte Brigitte/Bozicevic, Falko; Das zweiseitige Hybrid – Emission von Wandelanleihen und Investor Relations, AG 2007, R10-R11.

Löffler, Antje-Ulrike; Anleihen, nationale und internationale Anleihensformen als Finanzierungsinstrument und Kapitalanlage, Bern/Stuttgart 1987.

Loritz, Karl-Georg; Die Mitarbeiter Unternehmensbeteiligter, Konstanz 1984.

Luber, T.; Incentives für Manager, Capital 1999, s. 38 vd.

Lutter, Marcus; Aktienoptionen für Führungskraefte – de lege lata und de lege ferenda, ZIP 

1997, s. 1 vd.

Lutter, Marcus; Optionsanleihen auslaendischer Tochtergesellschaften, AG 1972, s. 125 vd.

Lutter, Marcus; Materielle und förmliche Erfordernisse eines Bezugsrechtsausschlusses –

Besprechung der Entscheidung BGHZ 71, 40 (Kali&Salz) -, ZGR 1979, s. 401 vd.

Lutter, Marcus; Bezugsrechtsausschluss und genehmigtes Kapital, BB 1981, s. 861 vd.

Lützeler, Martin; Aktienoptionen bei einem Betriebsübergang gemaess § 613 a BGB, Hamburg 2007.

Lyk, Reto; Die Mitarbeiteraktie in der Schweiz, Zürich 1989.

Maiberg, Hermann; Gesellschaftsrecht, 7. Aufl., München 1990.

Maidl, Johannes; Die Wandelschuldverschreibung bei der GmbH, NZG 2006, s. 778 vd.

Maidl, Johannes; Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligung bis zu 50 % des Grundkapitals?, 

NZG 2007, s. 495 vd.

Martens, Klaus-Peter; Die mit Optionsrechten gekoppelte Aktienemission, AG 1989, s. 69 vd.

Martens, Klaus-Peter; Eigene Aktien und Stock-Options in der Reform, AG 1997, s. 83 vd.

238

KAYNAKÇA

Martens, Klaus-Peter; Die rechtliche Behandlung von Optionsund Wandlungsrechten anlaesslich der Eingliederung der verpflichteten Gesellschaft, AG 1992, s. 209 vd.

Meier-Hayoz, Arthur/Forstmoser, Peter; Schweizersiches Gesellschaftsrecht, 9. Aufl., Bern

2004. (Gesellschaftsrecht).

Meier-Hayoz, Arthur/von der Crone, Hans Caspar; Wertpapierrecht, Bern 1985.

Menke, Ulrich; Der Management Buy-Out als Konzept der Unternehmensübernahme unter besonderer Berücksichtigung rechtlicher und steuerrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten; 

Würzburg 1993.

Mestmaecker, Ernst-Joachim; Zur aktienrechtlichen Stellung der Verwaltung bei Kapitalerhöhungen, BB 1961, s. 945 vd.

Meyer, F.; Wandelschuldverschreibungen, BB 1955, s. 549 vd.

Michel, Jörg W.; Stock Options in Deutschland, Würzburg 1999.

Moroğlu, Erdoğan; Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, 2. Basım, İstanbul 2003.

Moroğlu, Erdoğan; Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1972, Sa. 9,

s. 1 vd.

Moroğlu, Erdoğan; Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımının Butlan Davası ve Bir Aylık 

Hak Düşürücü Süre, BATİDER Cilt XIII; Sa. 2,

s. 2 vd.

Moroğlu, Erdoğan; Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Toplantıya Daveti Merasimine Aykırılığın Genel Kurul Kararına Etkisi ve Yargıtay Kararları, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII, Ankara 1990, s. 7 vd. (Merasime Aykırılığın Genel Kurul Kararına Etkisi).

Moroğlu, Erdoğan; Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının 

Hükümsüzlüğü, 4. Bası, İstanbul 2004.

Mutter, Stefan; Darf’s ein bisschen mehr sein? – Überlegungen zum zulaessigen Gesamtvolumen von Aktienoptionsprogrammen nach dem KonTraG, ZIP 2002, s. 295 vd.

Müller, Hans Rudolf; Convertible Bonds, insbesondere nach schweizer Recht, Zürich 1936.

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz; Band 1 (§§ 1-53), 2. Aufl. (2000); Band 6 (§§ 

179-221), 2. Aufl. (2005), München (Yazar adı, Münchener Kommentar).

Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts; Band 4, 3. Aufl., München 2007 (Yazar adı, 

Münchener Handbuch).

Nattterer, Joachim; Kapitalveraenderung der Aktiengesellschaft, Bezugsrecht der Aktionaere 

und “sachlicher Grund„ Bielefeld 2000.

Nobel, Peter; Bezugsrecht und Bezugsrechtausschluss, AJP 10/1993, s. 1171 vd.

Nobel, Peter; Schweizerisches Finanzmarktrecht, Bern 1997. (Finanzmarkrecht).

Nomer, Haluk N.; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 6. Bası, İstanbul 2008.

Nomer, Füsun N.; Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, İstanbul 1994 (Oydan Yoksun 

Paylar).

Nomer, Füsun N.; Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü,

İstanbul 1999 (Sadakat Yükümlülüğü).

Notter, Christian; Das Kapitalerhöhungsverfahren nach dem bundesraetlichen Entwurf 1983 

über die Revision des Aktienrechts, Zürich 1984.

Nowotny, Christian; Wandelund Optionsanleihen in Österreich, ZGRSonderheft-2000, s. 176 

vd.

239

KAYNAKÇA

Nüscheler, Hans Beat; Wandelobligation und Wandelobligationaer im schweizerischen Recht, 

Zürich 1969.

Obrecht, Peter; Bezugsrecht und Vinkulierung, Zum Verhaeltnis zwischen dem Bezugsrecht 

der Aktionaere, dem Wandelund Optionsrecht und der Vinkulierung von Namensaktien, 

Bern/Zürich 1984.

Oğuzman, Kemal/Barlas, Nami; Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 15. 

Bası, İstanbul 2008.

Özdamar, Mehmet; Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Ankara 2005.

Özdemir, Özlem; Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahviller, Türk Sermaye Piyasasındaki Uygulanabilirliği, Öneriler, Ankara 1999.

Öztan, Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, Güncelleştirilmiş 15. Bası, Ankara 2008.

Öztan, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 28. Baskı, Ankara 2008.

Paschke, Marian; in Kompaktkommentar Gesellschaftsrecht (Herausgegeben von Armin 

Schwerdtfeger), Neuwied 2007 (Kompaktkommentar Gesellschaftsrecht).

Planta, Thomas von; Der Schutz der Aktionaere bei der Kapitalerhöhung – unter Berücksichtigung der massgeblichen Bestimmungen des EGGesellschaftsrechts, Basel/Frankfurt am 

Main 1992.

Planta, Thomas von; Aktionaerschutz bei der bedingten Kapitalerhöhung, SZW 5/1992, s. 205 

vd.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin; Ortaklıklar Ve Kooperatif Hukuku, 10. Basım, 

İstanbul 2005.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal; Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 17. Baskı, 2006 İstanbul.

Prasse, Christian; Aktienrecht – Die Unzulaessigkeit von Stock Options für Aufsichtsraete, 

MDR 2004, s. 792 vd.

Pulaşlı, Hasan; Şirketler Hukuku, Temel Esaslar, 4. Tıpkı Baskı, Adana 2006 (Şirketler Hukuku).

Pulaşlı, Hasan; Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı, 

BATİDER 2006, C. XXIII Sa. 4, s. 35 vd.

Pulz, Fabian; Personalbindung mit Aktienoptionen, BB 2004, s. 1107 vd.

Purrucker, Michael; Banken in der kartelrechtlichen Fussionskontrolle, Berlin 1983.

Püttner, Günter; Das Depotstimmrecht der Banken, Berlin 1963.

Raiser, Thomas/Veil, Rüdiger; Recht der Kapitalgesellschaften, 3. Aufl., München 2001.

Reisoğlu, Safa; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 20. Bası, İstanbul 2008.

Richter, Wolfgang/Gittermann, Stephan; Die Verknüpfung von Kapitalerhöhung und Rückerwerb eigener Aktien bei Mitarbeiteraktienprogrammen, AG 2004, s. 277 vd.

Rohr, Andreas; Grundzüge des Emissionsrechts, Zürich 1990.

Röder, Gerhard; Die Beteiligung von Arbeitnehmern am Unternehmen, NZA 1987, s. 799 vd.

Röder, Gerhard/Göpfert, Burkard; Aktien statt Gehalt, BB 2001, s. 2002 vd.

Ruffner, Markus/Stupp, Erich; Eine rechtsökonomische Analyse des Vorwegzeichnungsrechts bei Optionsund Wandelanleihen, AJP 6 (1992), s. 708 vd.

Rusch, Horst; Die Wandelschuldverschreibung, Berlin 1956.

Schaefer, Frank A.; Wandelund Optionsanleihen in Deutschland – Praxisprobleme von Equity-linked-Emissionen -, ZGR-Sonderheft-2000,

240

KAYNAKÇA

s. 62 vd.

Schaefer, Hans; Aktuelle Probleme der Mitarbeiterbeteiligung nach Inkrafttreten des KonTraG, NZG 1999, s. 531 vd.

Schanz, Kay-Michael; Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, NZA 2000, s. 625 vd.

Schiemer, Karl; in Kommentar zum Aktiengesetz (Herasugeber Karl Schimmer/Peter Jabornegg/Rudolf Strasser), 3. Aufl., Wien 1993 (Kommentar zum AktG).

Schlitt, Michael/Seiler, Oliver/Singhof, Bernd; Aktuelle Rechtsfragen und Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Wandelschuldverschreibungen, AG 2003, s. 254 vd.

Schlitt, Michael/Hemeling, Peter; in Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt (Herausgeber: Mathias Habersack/Peter Mülbert/Michael Schlitt), Köln 2005.

Schoch, Guido/Honegger, Peter; Unpraktikables Vorwegzeichnungsrecht im neuen schweizerischen Aktienrecht, NZZ Nr: 70 (1992), s. 39.

Schockenhoff, Martin; Gesellschaftsinteresse und Gleichbehandlung beim Bezugsrechtsausschluss, Berlin 1988.

Schlatter, Daniel/Honegger, Peter; Bedingtes Kapital: Offene Fragen und Lösungsvorschlaege, Jahrbuch des Handelsregisters 1994, s. 22.

Scholand, Markus; Anforderungen an neue Modelle zur Mitarbeiterbeteiligung in deutschen 

Aktiengesellschaften (Herausgeber Guski/Schneider), Neuwied 1999, s. 3730/1-12.

Schumann, Alexander; Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalbeschaffungsmassnahmen von Aktiengesellschaften, Baden-Baden 2001.

Schmidt, Karsten; Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., München 2002.

Schrinner, Axel; Steuerliche Probleme der Altersvorsorge und der Vermögensbildung, Bonn 

1999.

Schwetzler, Bernhard; Shareholder Value Konzept, Managementanreize und Stock Options 

Plans, DB 1999, s. 332 vd.

Semler, Johannes; Einschraenkungen der Verwaltungsbefugnisse in einer Aktiengesellschaft, 

BB 1983, s. 1566 vd.

Serozan, Rona; Medeni Hukuk, Genel Bölüm, İstanbul 2004.

Sethe, Rolf; Genussrechte: Rechtliche Rahmenbedingungen und Anlegerschutz (II), AG 1993, 

s. 351 vd.

Sinn, Hans-Werner; Vermögensbildung aus der Sicht der Wissenschaft (Herausgeber Lautenbach, M./Netzler A.), München 1998.

Spenner, Elke; Aktienoptionen als Bestandteil der Vergütung von Vorstandsmitgliedern, Göttingen 1999.

Spiering, Christoph/Grabbe, Hartwig; Bedingtes Kapital und Wandelschuldverschreibungen 

– Mindestausgabebetrag und Errechnungsgrundlagen im Rahmen des § 193 Abs. 2 Nr. 3 

AktG, AG 2004, s. 91 vd.

Spindler, Gerald; Vergütung und Abfindung von Vorstandsmitgliedern, DStR 2004, s. 36 vd.

Steiger, Fritz von; Convertible Bonds, SAG 21 (1948/49), s. 40 vd.

Steiner, Rolf; Das Gestaltungsrecht, Zürich 1984.

Stupp, Eric/Watter, Rolf; Lehren aus dem Urteil zu BK Vision gegen SBG, NZZ 306 

(1994/95), s. 20.

Suter, Reto; Corporate Governance & Management Compensation, Zürich 2000.

Süzek, Sarper; İş Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2006.

241

KAYNAKÇA

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal; Anonim Şirketlerde Çıkar Çatışmaları Ekseninde Şirket Ele 

Geçirmelerine Karşı Önlemler, Ankara 2008.

Taisch, Franco; Privatplazierungen – Insbesondere im Hinblick auf Notes, Zürich 1987.

Taşdelen, Nihat; Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması,

İstanbul 2005.

Tegtmeier, Stefan; Die Vergütung von Vorstandsmitgliedern in Publikumsaktiengesellschaften, Frankfurt 1998.

Tekinalp, Ünal; Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul 1982 (Sermaye Piyasası Hukuku).

Tekinalp, Ünal; Katılma İntifa Senetleri (Partizipationensschein), BATİDER 1971, C. VI, Sa. 

2, s. 297 vd.

Teltschik, Norbert; Mehr Gewinn durch Mitarbeiterbeteiligung, Frankfurt am Main 1999.

Teoman, Ömer; Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, Ankara 1983 

(Oy Hakkından Yoksunluk).

Teoman, Ömer; Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı-Bağlılık Yükümü ve Kazanç Paylarına İlişkin Bir İsviçre Federal Mahkemesi Kararı, İkt. Mal. Derg. Cilt XIX (Eylül 1972), 

Sa. 6, s. 261 vd.

Theo Mayer-Maly; in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basel 1996.

Tillman, Erich; Das Depotstimmrecht der Banken, Zürich 1985.

Tuor, Peter/Schnyder, Bernhard/Schmidt, Jörg/Alexander, RumoJungo; Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. Aufl., Zürich 2002 (Das schweizerische Zivilgesetzbuch).

Ülgen, Hüseyin; Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Başkanının Üstün Oyu, BATİDER 1972, 

C. VI, Sa. 4, s. 667 vd.

Umbeck, Elke; Zulaessigkeit eines Mindestausgabebetrages bei der bedingten Kapitalerhöhung 

zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, AG 2008, s. 67 vd.

Ünal, Kürşat; Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Ankara 2005 (Sermaye Piyasası).

Ünal, Kürşat; Katılma İntifa Senetleri (KİS), BATİDER 1998, C. XIX, Sa. 3, s. 79 vd.

Veil, Rüdiger; in Aktiengesetz Kommentar (Herausgeber: Karsten Schmidt, Marcus Lutter) 

Band II, Köln 2008 (Aktiengesetz Kommentar).

Vetter, Eberhard; Stock Options für Aufsichtsraeteein Widerspruch?, AG 2004, s. 234 vd.

Vogel, Frank; Aktienoptionsprogramme für nicht börsennotierte AG – Anforderungen an Hauptversammlungsbeschlüsse, BB 2000, s. 937 vd.

Yıldız, Şükrü; Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, İstanbul 1996.

Yiğit, İlhan; Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul 

2005.

Wagner, Klaus-Rudolf; Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern und Führungskraeften, Möglichkeiten, Chancen, Visionen, Heidelberg 2000.

Wallenhorst, Marcus; Schranken der Anfechtungsbefugnis von Aktionaeren, Frankfurt am 

Main 1996.

Watter, Rolf; Die Gründung und Kapitalerhöhung im neuen Aktienrecht, Das neue Aktienrecht, 

Schriftenreiche SAV Bd. 11, Zürich 1992, s. 55 vd.

Watter, Rolf; Minderheitenschutz im neuen Aktienrecht, AJP 2 (1993),

s. 117 vd.

242

KAYNAKÇA

Weber, Richard; Kapitalbeschaffung mit Partizipationsscheinen und Wandelobligationen, St. 

Gallen 1967.

Weber, Richard; Der Verwaesserungsschutz bei der Wandelobligationen, SAG 40 (1968), s. 

89 vd.

Wehler, Edmund/Niethammer, Frank; Wandelschuldverschreibungen bei der Umwandlung, 

DB 1959, s. 615 vd.

Wellner, Maximilian; Das Bezugsrecht und der Bezugsrechtsausschluss bei der Aktiengesellschaft, Linz 2004.

Wenger, Christian C.; Das bedingte Kapital im schweizerischen Aktienrecht, Zürich 1996.

Werner, Winfried; Ausgewaehlte Fragen zum Aktienrecht, AG 1972,

s. 137 vd.

Widmer, Michael B.; Das Vorwegzeichnungsrecht bei Optionsund Wandelanleihen, Zürich 

1996.

Wiedemann, Herbert; Gesellschaftsrecht Band I, München 1980.

Wilhelm, Jan; Bilanz, Vermögen, Kapital, Gewinn bei Einzelkaufmann, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften, ZHR 159 (1995),

s. 458 vd.

Wilker, Wolf-Dieter; Kann das Umtauschsrecht der Wandelschuldverschreibungsglaeubiger 

durch Kapitalverwaesserung oder strukturelle Veraenderungen der Gesellschaft wirtschaftlich beeintraechtigt werden?, Freiburg im Breisgau 1959.

Wollburg, Ralph; Unternehmensinteresse bei Vergütungsentescheidungen, ZIP 2004, s. 646 

vd.

Zahn, Andreas/Lemke, Rudolf; Anleihen als Instrument der Finanzierung und Risikosteuerung, BKR 2002, s. 527 vd.

Zeidler, Finn; Aktienoptionsplaene – nicht nur für Führungskraefte – im Lichte neuester 

Rechtsprechung, NZG 1998, s. 789 vd.

Zevkliler, Aydın; Medeni Hukuk, 6. Baskı, Ankara 2000.

Zimmer, Daniel; Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, NJW 

1998, s. 3521 vd.

Zindel, Gaudenz; Bezugsrechte in der Aktiengesellschaft, Zürich 1984.

Zobl, Dieter; Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Schaffung von Vorratsaktien, 

SZW 1 (1991), 1 vd.

Zöllner, Wolfgang; Die Anpassung dividendenansatzbezogener Verpflichtungen von Kapitalgesellschaften bei effektiver Kapitalerhöhung, ZGR 1986, s. 288 vd.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: sermaye artırım
İlgili Yayınlar