Şematik Şirketler Hukuku

Stok Durumu: Stokta var
28,80 TL 32,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer KORKUT, Fatih CENGİL, Mehmet DURDU, İdil Nur GÜRBÜZ GÖKBERK, M. Zahit DOĞANAY
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 216

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi şirket ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124 ila 644'ncü maddeleri arasında düzenlenen ticaret şirketleri genel hükümler, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirkete ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, şirketler hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, şirketler hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca şirketler hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandıracak, konular arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
Şirket Kavramı ve Türleri
Adi Şirket
Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri
Ticaret Şirketleri Yapısal Değişiklikler (Birleşme–Bölünme–Tür Değiştirme)
Şirketler Topluluğu
Kollektif Şirket
Adi Komandit Şirket
Anonim Şirket, Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu
Anonim Şirket, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim
Limited Şirket
Önsöz  5
Kısaltmalar  19
§1. ŞİRKET KAVRAMI VE TÜRLERİ  21
§2. ADİ ŞİRKET  23
I. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI  23
A. Kişi  23
B. Sermaye  23
C. Sözleşme  24
D. Ortak Amaç  24
E. Affectio Societatis (Ortak Çalışma İradesi/Aktif Katılım)  24
II. ADİ ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER  24
A. Ortakların Hak ve Borçları  24
1. Ortakların Katılım Payı Koyma Borcu  24
2. Kâr ve Zarara Katılma  25
3. Ortakların İnceleme (Denetleme) Hakkı  26
4. Rekabet Yasağı  26
5. Ortakların Yaptıkları Masrafları (Gider, Faiz ve Ücret) İsteme Hakkı  26
B. Şirketin Yönetimi  27
C. Ortaklar Arasında Değişiklikler  28
III. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER  29
A. Temsil  29
B. Sorumluluk  30
IV. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  30
A. Sona Erme Sebepleri  30
1. İnfisah Sebepleri  31
2. Fesih Sebepleri  32
B. Tasfiye  32
1. Tasfiye Görevlisi  32
2. Tasfiyenin Aşamaları  33
V. ZAMANAŞIMI  33
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ  35
I. ADİ ŞİRKET VE TİCARET ŞİRKETİ AYIRIMI  35
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  35
III. TİCARET ŞİRKETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  36
A. Şahıs Şirketi – Sermaye Şirketi Ayrımı  36
B. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk Doğuran Şirket Ayırımı  36
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNİN UNSURLARI  36
A. Kişi  36
B. Sermaye  37
1. Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmemesinin Sonuçları  38
C. Sözleşme  38
D. Ortak Amaç  38
E. Aktif Katılım  39
V. YARGILAMA USULÜ VE ZAMANAŞIMI  39
§4. TİCARET ŞİRKETLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME–BÖLÜNME–TÜR DEĞİŞTİRME)  41
I. GENEL OLARAK  41
II. BİRLEŞME  41
A. Tanım  41
B. Temel Amaç  41
C. Birleşme Türleri  41
D. Birleşmeye Hâkim Olan İlkeler  42
E. Geçerli Birleşmeler  42
F. Birleşme Prosedürü  43
G. Birleşmenin Temel Sonuçları  45
H. Birleşmede Alacaklıların Korunması  45
1. Teminat Gösterilmesi  45
I. Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Birleşmesi  45
III. BÖLÜNME  46
A. Tanım  46
B. Temel Amaç  46
C. Bölünmeye Hâkim Olan İlkeler  46
D. Geçerli Bölünmeler  46
E. Bölünme Türleri  47
F. Bölünme Prosedürü  48
G. Bölünmenin Temel Sonuçları  49
H. Bölünmede Alacaklıların Korunması  50
1. Teminat Gösterilmesi  50
I. Borçlardan Sorumluluk  51
J. İş İlişkilerinin Durumu  52
IV. TÜR DEĞİŞTİRME  53
A. Kavram  53
B. Geçerli Tür Değiştirmeler  53
C. Tür Değiştirme İşlemleri:  54
D. Alacaklıların ve Çalışanların Korunması  55
V. BİRLEŞME BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  55
A. Denkleştirme Akçesinin İstenmesi  55
B. Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları  55
1. Bu Yapısal Değişiklik Kararlarına İlişkin İptal Davası Açılabilmesi  55
a. Genel Olarak  55
b. Davaya İlişkin Mahkemenin Olası Kararları  56
2. Yapısal Değişiklik İşlemleri Nedeniyle Sorumluluk  56
VI. TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME  56
A. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi Tarafından Devralınması  56
B. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketin Dönüşmesi  57
C. Bir Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeye Dönüşmesi  57
§5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  59
I. KAVRAM  59
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER  59
III. HAKİMİYETİN TESPİTİ  60
IV. PAY VE OY ORANLARININ HESAPLANMASI  60
V. KARŞILIKLI İŞTİRAK DURUMU  61
VI. HÂKİM ŞİRKET ORTAĞININ BAĞLI ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ ALMA HAKKI  61
VII. OY HAKKININ DONMASI  62
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK  62
A. Tam Hâkimiyetin Bulunmadığı Hâllerde Hukuki Sorumluluk  62
1. Hâkimiyetin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Doğan Sorumluluk  62
2. Yapısal Değişiklikler, Bazı Önemli İşlemler ve Önemli Esas Sözleşme Değişiklikleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk  63
3. Sözleşme İle Sorumluluğun Üstlenilmesi Talebi  64
B. Tam Hâkimiyet Halinde Hukuki Sorumluluk  64
1. Sorumluluğun Kaynağı ve Sınırları  64
2. Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı  65
IX. ÖZEL HÜKÜMLER  66
A. Bağlı Şirket Ortağının Özel Denetçi Atanmasını Talep Etme Hakkı  66
B. Satın Alma Hakkı Vasıtasıyla Azlığın Çıkarılması (Squeeze Out)  66
C. Güvenden Doğan Sorumluluk  66
§6. KOLLEKTİF ŞİRKET  67
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI  67
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU  68
A. Sözleşmede Yer Alan Kayıtlar  68
B. Tescil ve İlan  68
C. Kuruluştaki Eksiklikler  69
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER  69
A. Şirketin Yönetimi  69
1. Yönetim Yetkisinin Kapsamı  69
2. Yönetimin Yetkisinin Sınırlandırılması ve Geri Alınması  70
3. İtiraz Hakkı  71
B. Ortakların Hak ve Borçları  71
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER  72
A. Temsil  72
1. Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  72
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı  73
3. Temsilin Hükmü  73
B. Şirket Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu  73
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  75
A. Sona Erme Sebepleri  75
B. Sona Ermenin Sonuçları  75
§7. ADİ KOMANDİT ŞİRKET  77
I. KOMANDİT ŞİRKETİN UNSURLARI  77
II. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  78
III. KOMANDİT ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER  78
A. Şirketin Yönetimi  78
B. Ortakların Hak ve Borçları  79
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER  79
A. Temsil  79
B. Şirket Borçlardan Dolayı Ortakların Sorumluluğu  80
1. Komanditer Ortağın Komandite Ortak Gibi Sorumlu Olduğu Durumlar  80
2. Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği Haller  80
V. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ  81
§8. ANONİM ŞİRKET, TANIMI, UNSURLARI VE KURULUŞU  83
I. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ  83
A. Kavram ve Unsurları  83
1. Anonim Şirketin Tanımı  83
2. Unsurları  84
a. Sermaye Unsuru  84
aa. Sermaye Sistemleri  84
ab. Sermayenin Özellikleri  86
aba. Nakit ile İfade Edilme  86
abb. Önceden Belirlenmiş ve Sabit Olması  86
abc. Paylara Bölünmüş Olma  87
abd. Tamamen Taahhüt Edilmiş Olması  88
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  88
c. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu  89
d. Konu  89
B. Anonim Şirket Türleri  90
1. Özel Hükümlere Bağlı Olup Olmama Açısından Anonim Şirketler  90
a. Özel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler  90
aa. Özel Kanunla Düzenlenmiş Anonim Şirketler  90
ab. Faaliyet Alanlarına İlişkin Özel Düzenlemelere Tabi Anonim Şirketler  91
ac. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  92
b. Genel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler  92
2. Halka Açık Olup Olmama Açısından  92
C. Anonim Şirketlerde Egemen Olan İlkeler  93
1. Çoğunlukçu Yönetim İlkesi  93
2. Sınırlı Sorumluluk İlkesi  94
3. Devlet Denetimi İlkesi  94
4. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  94
5. Eşitlik İlkesi  95
D. Anonim Şirketin Kuruluşu  95
1. Kuruluş Sistemleri  96
2. Kuruluş Türleri  96
3. Kurucu Sıfatı ve Nitelikleri  97
4. Kuruluş Belgeleri  98
5. Kuruluş İşlemleri  98
a. Esas Sözleşmenin Hazırlanması  98
b. Kurucu İmzaları ve Onay  100
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi  101
d. Bakanlık İzni  102
f. Tescil ve İlan  103
E. Şirketin Kanuna Aykırı Kuruluşu Nedeniyle Feshi  103
F. Kuruluştan Önceki İşlemlerden Doğan Sorumluluk  105
G. Kuruluş İşlemlerindeki Kanuna Karşı Hile  106
§9. ANONİM ŞİRKET, GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETİM  109
I. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL  109
A. Genel Kurul  109
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  110
a. Devredilmez Görevler ve Yetkiler (TTK. m. 408/2)  110
b. Diğer Görevleri ve Yetkileri (TTK’nın çeşitli maddeleri)  110
c. Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı  111
2. Genel Kurul Toplantısı Türleri  111
a. Yapılış Zamanı Bakımından (TTK. m. 409)  112
b. Katılmak İsteyen Pay Sahiplerinin Fiziken Toplanıp Toplanmaması Bakımından  112
c. Çağrı Yapılıp Yapılmaması Bakımından (TTK. m. 410–416)  112
d. Tek Ortaklı AŞ’de Genel Kurul  113
3. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  113
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişi ve Organlar  113
b. Toplantıya Çağırma Usulü  115
c. Toplantı Yeri ve Gündemi  115
d. Genel Kurulun Çalışması  115
da. Oy Hakkının Kullanılması (TTK. m. 425/1)  115
db. Karar Alınması  116
dc. Toplantının Yapılması ve İdaresi  117
4. Genel Kurul Kararlarının Geçersı̇zlı̇ği  118
B. Yönetı̇m Kurulu  120
1. Kurul–Organ Olarak Yönetı̇m Kurulu  120
2. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nde Aranacak Özellı̇kler  120
a. Üyelı̇k Koşulları  120
b. Yönetı̇m Kurulu Asgari Üye Sayısı ve Görev Süresi  120
c. Tescı̇l ve İlân  121
3. Yönetim Kurulunun Oluşturulması  121
4. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇ ile Şı̇rket Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Hukukı̇ Nı̇telı̇ğı̇  122
5. Yönetı̇m Kurulunun Yönetı̇m ve Temsı̇l Yetkı̇sı̇  122
6. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri (TTK. m. 375)  123
7. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Hakları  123
8. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Yükümlülüklerı̇  125
9. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Tâbı̇ Oldukları Yasaklar  125
10. Yönetı̇m Kurulu Toplantıları ve Karar Alınması  126
a. Karar Alınması, Toplantıya Katılma ve Oy Kullanma  126
b. Toplantı ve Karar Nisapları  127
c. Kararların Geçersı̇zlı̇ğı̇  128
11. Yönetı̇m Kurulu Üyelı̇ğı̇nı̇n Sona Ermesı̇  129
C. Denetı̇m  129
1. Genel Olarak  129
2. 6102 Sayılı Türk Tı̇caret Kanununa Göre Anonı̇m Şı̇rketlerı̇n Denetı̇mı̇  130
a. Bağımsız Denetı̇m  130
aa. Denetçi  130
aaa. Koşulları  130
aab. Seçimi  131
ab. Denetçinin Görevleri  131
aba. Denetimin Konusu ve Kapsamı (TTK. m. 398)  131
abb. Görev Süresi (TTK. m. 400/2)  131
abc. Denetim Raporu  132
abd. Görüş Yazıları (TTK. m. 403)  132
ac. Denetim Sözleşmesi Taraflarının Yükümlülükleri  133
ad. Denetim İlişkisinin Sona Ermesi  133
b. Özel Denetı̇m  134
ba. Özel Denetçi  134
baa. Niteliği  134
bab. Seçimi  134
baba. Mahkeme Tarafından Özel Denetçinin Atanması  135
babb. Özel Denetim Raporu  135
IV. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ  136
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri  136
1. Kavram  136
2. Pay Türleri  136
a. Oy Hakkı Olan– Oydan Yoksun Pay  137
b. İmtiyazlı Pay– Adi Pay  137
c. Bedelli Pay– Bedelsiz Pay  138
B. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ, PAY SAHİBİNİN HAKLARI VE BORÇLARI  138
1. Pay Sahipliği  138
a. Pay Sahipliği Kavramı  138
b. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  138
2. Pay Sahibinin Borçları  139
a. Sermaye Koyma Borcu  139
aa. Primli (Agiolu) Paylar  140
ab. İkincil Yükümlülükler  141
3. Pay Sahibinin Hakları  142
a. İdari Haklar  142
aa. Genel Kurula Katılma Hakkı  142
ab. Oy Hakkı  143
ac. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  144
aca. Genel Kuruldan Önce İnceleme Hakkı  145
acb. Genel Kurul Sırasında Bilgi İsteme  145
acc. Ticari Defterleri İnceleme Hakkı  146
acd. Bilgi Alma ve İnceleme Davası  147
ad. Denetleme Hakkı (Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı)  147
ae. Çıkma Hakkı  148
af. Dava Açma Hakkı  148
b. Mali Haklar  149
ba. Kar Payı Hakkı  149
baa. Yedek Akçe  150
bb. Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı)  150
bc. Hazırlık Devresi Faizi  151
bd. Tasfiye Payı Hakkı  151
4. Azınlık Hakları  151
a. Olumsuz Azınlık Hakları  152
aa. Sulh ve İbraya Engel Olma:  152
ab. Ağırlaştırılmış Çoğunluk Hallerinin Varlığı  152
b. Olumlu Azınlık Hakları  153
VI. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  154
A. Kavram  154
B. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği Prosedürü  154
1. Değişiklik Talebi  155
2. Değişiklik Metninin Hazırlanması  155
3. Ticaret Bakanlığının İzni  155
4. Genel Kurul Kararı  155
a. Genel Olarak  155
b. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yetersayıları  155
5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayının Gerekliliği  156
6. Tescil ve İlan  156
7. Sonuçları  157
C. Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri  157
1. Genel Olarak  157
2. Esas Sermayenin Artırılması  157
a. Kavram  157
b. Esas Sermaye Artırımı Bakımından Ortak Hükümler  157
c. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım  158
ca. Kavram  158
cb. Esas Sermaye Sisteminde  159
cc. Kayıtlı Sermaye Sisteminde  159
cd. Rüçhan Hakkı  160
d. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  161
e. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  162
ea. Kavram ve Temel Prensipler  162
eb. Şartlı Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme İçeriği  162
ec. Şartlı Sermaye Artırımında Koruma  163
ed. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi  164
ee. Esas Sözleşmeden İlgili Hükümlerin Çıkarılması  164
3. Esas Sermayenin Azaltılması  164
a. Kavram  164
b. Genel Kurul Kararı  165
c. Alacaklılara Çağrı  165
d. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması  166
e. Sermaye Azaltılması Kararının Yerine Getirilmesi  166
VIII. ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ  167
A. Sona Erme Nedenleri  167
1. İnfisah Sebepleri  167
2. Fesih Nedenleri  168
a. Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Nedeniyle Fesih  169
b. Genel Kurul Kararı İle Fesih  169
c. Organ Eksikliğine Dayalı Fesih  169
d. Ana Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebeplerinden Birinin Gerçekleşmesi Halinde Fesih  169
f. Haklı Sebeple Fesih  169
g. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı Faaliyet ve İşlemlerde Bulunulduğu Gerekçesiyle Fesih  170
B. Anonim Şirketin Tasfiyesi  171
1. Tasfiyenin Tanımı ve Genel Sonuçları  171
2. Tasfiye İşlerinin Yürütülmesi  172
a. Tasfiye Memurları  172
aa. Atanma  172
ab. Görevden Alınması  172
ac. Tasfiye Memurlarının Özellikleri ve Nitelikleri  173
ad. Tasfiye Memurlarının Yetkileri ve Sınırları  173
b. Tasfiye İşleri  174
ba. İlk Envanter ve Bilanço (TTK. m. 540)  174
bb. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması (TTK. m. 541)  175
bc. Tasfiye Artığının Dağıtılması (TTK. m. 543)  175
bd. Şirket Unvanın Sicilden Silinmesi (TTK. m. 545)  175
be. Diğer Tasfiye İşleri (TTK. m. 542)  176
3. Ek Tasfiye (İhya Davası)  177
4. Tasfiyeden Dönme  178
IX. ANONİM ŞİRKETTE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK  179
A. Sorumluluğun Niteliği  180
B. Sorumluluk Nedenleri  180
C. Sorumluluk Davası  181
1. Davacı Sıfatı  182
2. Sorumluluğun Ortadan Kalkması, İbra ve Etkisi  182
D. Kamu Borçlarından Sorumluluk  183
E. Cezai Sorumluluk  184
§10. LİMİTED ŞİRKET  185
I. LİMİTED ŞİRKET VE KURULUŞU  185
A. Tanım ve Unsurları  185
1. Kavram  185
B. Unsurları  186
1. Ortak Sayısı  186
2. Şirket Borçlarından Sorumluluk  186
3. İşletme Konusu  187
4. Asgari Esas Sermaye ve Pay  187
C. Limited Şirketin Kuruluş Aşamaları  188
1. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması  188
2. Şirket Sözleşmesinin İmzalanması  189
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi  190
4. Tescil ve İlan  190
5. Kuruluş Giderleri ve Sorumluluk  190
III. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ  190
A. Genel Kurul  191
1. Genel Kurulun Yetkileri  191
2. Genel Kurul Toplantıları  192
a. Toplantı ve Karar Yetersayıları  194
b. Oy Hakkı ve Hesaplanması (TTK. m. 618)  195
c. Oy Hakkından Yoksunluk (TTK. m. 619)  195
3. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği  196
B. Müdürler  196
1. Seçilmesi  196
2. Nitelikleri  197
3. Bı̇rden Fazla Müdürün Varlığı (TTK. m. 624)  197
4. Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler (TTK. m. 625)  198
5. Müdürlerı̇n Yükümlülüklerı̇  198
6. Müdürlerin Temsil Yetkisi  199
7. Müdürlük Sıfatının Kaybı  199
8. Müdürlerin Sorumluluğu  200
9. Ticari Temsilciler ve Vekiller  200
C. Denetı̇m  200
IV. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  201
A. Ortak Sıfatının Kazanılması  201
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi  201
V. ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  202
A. Ortakların Hakları  202
B. Ortakların Yükümlülükleri  202
VI. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ  203
A. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği  203
1. Genel Olarak  203
2. Genel Kurul Yeter Sayıları  204
a. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Genel Yetersayı  204
b. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Özel Yetersayılar  204
B. Özel Şirket Sözleşmesi Değişiklikleri  204
1. Esas Sermayenin Artırılması  204
2. Esas Sermayenin Azaltılması  205
VII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ  205
A. Kavram  205
B. Sona Erme Hâlleri  205
1. İnfisah Hâlleri  206
a. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sona Erme Sebeplerinin Birinin Gerçekleşmesi  206
b. İflasın Açılması  207
c. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Hâllerinden Birinin Gerçekleşmesi  207
2. Fesih Hâlleri  207
a. Genel Kurulun Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı  208
b. Mahkemenin Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı  208
ba. Kuruluşta Sakatlıkların Bulunması Hâlinde  208
bb. TTK. m. 210/3’te Öngörülen Durumların Bulunmasında Hâlinde  208
bc. Organ Eksikliği Hâlinde  208
bd. Haklı Sebeplerin Bulunması Hâlinde  209
C. Hukuki Sonuçları  209
Kaynakça  211
Kavramlar Dizini  213

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.