Şematik Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Timur DEMİRBAŞ
ISBN: 9789750286742
175,50 TL 195,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Timur DEMİRBAŞ
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 19,5x27 (Ansiklopedi Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 96
Bu kitap, hukuk fakültelerinde öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden olan Ceza Hukuku Genel Hükümler dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır. Yenilikçi bir tarzla hazırlanan kitapta konunun ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgiler kısa cümleler halinde verilmiştir.

Zenginleştirilerek güncellenen altıncı baskısında da aynı yöntem izlenerek klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şematik görseller üzerine kurulu olan bu kitap, ceza hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta, hatta eğlenceli hale getirmektedir.

Tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşıyan bu kitap sayesinde, Ceza Hukuku Genel Hükümler dersini alan öğrenciler, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenecekler ve detayları daha rahat kavrayabileceklerdir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukuku Kavramı, Tarihi Gelişimi, Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu, Uygulanma Alanı ve Suçluların İadesi
Suç Genel Teorisi ve Suçun Unsurları
Suçun Hukuki Konusu ve Mağdur
Yaptırım
Güvenlik Tedbirleri
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar
Ceza İlişkisinin Düşmesi

  • İÇİNDEKİLER
  • İçindekiler
  • 6. Baskıya Önsöz  5
  • Önsöz  7
  • Kısaltmalar  19
  • Birinci Bölüm
  • CEZA HUKUKU KAVRAMI, TARİHİ GELİŞİMİ, KAYNAKLARI,
  • KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU,
  • UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
  • §1. CEZA HUKUKU KAVRAMI  21
  • I. Ceza Hukuku  21
  • II. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  21
  • III. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  21
  • IV. Suçun Konusu  22
  • V. Suçlar ile Diğer Hukuka Aykırı Filler Arasındaki Farklar  22
  • VI. Ceza Hukukunun İlkeleri  22
  • §2. CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  22
  • I. Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  22
  • A. Dönemler  22
  • B. Klasik Okul ve Pozitif Okulun Ayrıldığı Noktalar  23
  • II. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  23
  • §3. CEZA HUKUKUNDA KAYNAKLAR  24
  • I. Asıl ve Yardımcı Kaynaklar  24
  • II. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  24
  • III. Kanunların Yürürlükleri Bakımından Sınıflandırılması  24
  • §4. CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  25
  • I. Kanunilik İlkesinin Anlamı  25
  • II. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  25
  • §5. CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  25
  • I. Yorum Kavramı  25
  • II. Yorum Çeşitleri  25
  • III. Yorum ve Kıyas  25
  • §6. CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  26
  • I. Zaman Bakımından Uygulama (TCK m. 7)  26
  • A. Genel Kural  26
  • B. Lehe Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  26
  • C. Çeşitli Kanunlarda Durum  27
  • II. Yer Bakımından Uygulama (TCK m. 8)  27
  • A. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  27
  • B. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  28
  • 1. Cumhurbaşkanı (An. m. 105)  28
  • 2. Milletvekilleri (An. m. 83)  28
  • 3. Diplomasi Dokunulmazlığı  28
  • 4. Yabancı Asker Kişiler  29
  • C. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  29
  • 1. Faile Göre Kişisellik İlkesi  29
  • 2. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi  29
  • 3. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  29
  • 4. Evrensellik (Adalet) İlkesi  30
  • 5. İkame Yargı Yetkisi  30
  • D. Yabancı Ülke Ceza Kanununun Değeri (TCK m. 19)  30
  • E. Suçluların İadesi  30
  • 1. Suçluların İadesinin Koşulları  31
  • 2. İadede Usul  31
  • 3. İadenin Sonuçları  31
  • 4. İadede Hususilik (Özellik) Kuralı  31
  • 5. İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  32
  • İkinci Bölüm
  • SUÇ GENEL TEORİSİ VE SUÇUN UNSURLARI
  • §1. SUÇ GENEL TEORİSİ  33
  • I. Suç Genel Teorisi Kavramı  33
  • II. Suçun Türleri  33
  • III. Kabahatler Kanunu  33
  • §2. SUÇUN UNSURLARI  33
  • I. Genel Olarak  33
  • II. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  33
  • A. Önşartlar  33
  • B. Cezalandırılabilme Şartları  33
  • C. Koğuşturma Şartları  34
  • 1. İzin  34
  • 2. Talep  34
  • 3. Karar  34
  • 4. Şikayet  34
  • §3. TİPE UYGUN FİİL  35
  • I. Tipiklik  35
  • II. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  35
  • III. Fiil  35
  • A. Hareket  35
  • 1. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  36
  • 2. Hareketin Sayısı Bakımından Suçlar  36
  • 3. Hareketin Şekilleri Yönünden Suçlar  36
  • 4. Hareket Yeteneği  37
  • B. Netice  37
  • 1. Maddi Suç – Şeklî Suç  37
  • 2. İcrai Suç – İhmali Suç  37
  • 3. Zarar Suçu – Tehlike Suçu  37
  • 4. Ani Suç – Kesintisiz Suç  37
  • 5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  38
  • 6. Kalkışma Suçu  38
  • C. Nedensellik Bağı  38
  • 1. Şart Teorisi  38
  • 2. Etkin Sebep Teorisi  39
  • 3. Uygun Sebep Teorisi  39
  • 4. Hukuki Önem Teorisi  39
  • 5. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağı  39
  • §4. HUKUKA AYKIRILIK  40
  • I. Kavram  40
  • II. Hukuka Aykırılığın İçeriği  40
  • III. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  40
  • IV. Hukuka Özel Aykırılık  40
  • V. Hukuka Uygunluk Nedenleri  41
  • A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  41
  • B. Görevin İfası  42
  • 1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  42
  • 2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  42
  • C. Meşru Savunma  42
  • D. Zorunluluk Hali  43
  • 1. Zorunluluk Halinin Şartları  43
  • 2. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  43
  • E. Hakkın Kullanılması  44
  • 1. Hakkın Kullanılmasının Şartları  44
  • 2. Hakkın Kullanılmasının Kapsamına Giren Durumlar  44
  • a. Zilyetliğin Korunması  44
  • b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  44
  • aa. Gazetecilik  44
  • bb. Hekimin Müdahalesi  45
  • cc. Spor Hareketleri  45
  • c. Tedip Hakkı  45
  • F. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  45
  • 1. Rızaya Ehliyet  45
  • 2. Rızanın Açıklanması  45
  • 3. Rızanın Konusu  46
  • VI. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması (TCK m. 27)  46
  • §5. KUSURLULUK  47
  • I. Kusur Yeteneği  47
  • A. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALIC)  47
  • B. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  47
  • 1. Yaş Küçüklüğü (TCK m. 31)  47
  • 2. Akıl Hastalığı (TCK m. 32)  48
  • 3. Sağır – Dilsizlik (TCK m. 33)  49
  • 4. Geçici Nedenler (Arızi Sebepler) (TCK m. 34/1)  50
  • 5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlar (TCK m. 34)  50
  • a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi (TCK m. 34/1)  50
  • b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi (TCK m. 34/2)  50
  • II. Kusur  51
  • A. Kusurun Esasını Açıklayan Teoriler  51
  • B. Kusurun Kapsamı  51
  • C. TCK’da Kusur  51
  • 1. Kast (m. 21)  51
  • a. Hukuki Esası  51
  • b. Kastın Unsurları  52
  • c. Kast, Saik ve Kasdın Yoğunluğu  52
  • aa. Kast ve Saik  52
  • bb. Kastın Yoğunluğu (Tasarlama)  53
  • d. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kastın Durumu  53
  • e. Kasdın Çeşitleri  53
  • f. Kasdın Belirlenmesi  53
  • 2. Taksir (TCK m. 22)  53
  • a. Taksirin Unsurları  54
  • b. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  54
  • c. Taksirin Çeşitleri  54
  • d. Taksirli Suçlarda Yaptırım  54
  • 3. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç (TCK m. 23)  55
  • 4. Kabahatlerde Kusur  55
  • D. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  55
  • 1. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  55
  • 2. Radyo – Televizyon Yayınları ile işlenen Suçlar  56
  • 3. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar  56
  • III. Hata (Yanılma)  57
  • A. Genel Olarak  57
  • B. Hatanın Gerçekleşme Şekilleri  57
  • 1. Unsurlarda  57
  • 2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  58
  • 3. Objektif Sorumluluk Hallerinde  58
  • 4. Suça Tesir Eden Hallerde  59
  • 5. Neticede (Kişide Hata ve Sapma)  59
  • 6. Nedensellik Bağında  59
  • IV. Kusurluluğu Kaldıran Haller  60
  • A. Kaza ve Tesadüf  60
  • B. Mücbir Sebep  60
  • C. Cebir  60
  • D. Korkutma ve Tehdit  60
  • E. Esaslı Fiili Hata  60
  • V. Kusurluluğu Azaltan Bir Sebep Olarak Haksız Tahrik  61
  • A. Kavram  61
  • B. Haksız Tahrikin Şartları (TCK m. 29)  61
  • C. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri (TCK m. 129)  61
  • D. Haksız Tahrikin Diğer Durumlarla Birlikte Bulunabilmesi  61
  • §6. SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  62
  • I. Teşebbüs  62
  • A. Kavram  62
  • B. Teşebbüsün Şartları  62
  • C. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  63
  • D. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık (TCK m. 36)  63
  • 1. Gönüllü Vazgeçme  63
  • 2. Etkin Pişmanlık  64
  • E. işlenemez Suça Teşebbüs  64
  • F. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  64
  • II. İştirak  64
  • A. Suçlu  64
  • B. Suçluların Çokluğu  65
  • C. İştirak  66
  • 1. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  66
  • 2. İştirak Konusunda Sistemler  66
  • 3. TCK’da İştirak  66
  • a. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  66
  • b. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  67
  • aa. Genel Olarak  67
  • bb. Bağlılık Kuralı (TCK m. 40)  67
  • cc. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  68
  • aaa. Azmettirme  68
  • bbb. Yardım Etme  68
  • D. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme (TCK m. 41)  68
  • E. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Etkisi  69
  • III. Suçların İçtimaı  69
  • A. Genel Olarak  69
  • B. Suçların İçtimaı Durumları  70
  • 1. Bileşik (Mürekkep) Suç (TCK. m. 42)  70
  • 2. Zincirleme (Müteselsil) Suç (TCK. m. 43)  70
  • 3. Fikri İçtima (TCK m. 44)  71
  • Üçüncü Bölüm
  • SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDUR
  • §1. SUÇUN HUKUKİ KONUSU  73
  • §2. MAĞDUR  73
  • Dördüncü Bölüm
  • YAPTIRIM
  • §1. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  75
  • I. Genel Olarak  75
  • II. Cezalar  75
  • A. Ceza Teorileri  75
  • B. Cezanın Özellikleri  76
  • C. Cezanın Nitelikleri  76
  • D. Cezanın Amaçları  76
  • §2. CEZALARIN TÜRLERİ  76
  • I. Genel Olarak  76
  • II. Hapis Cezası  77
  • A. Uzun Süreli Hapis Cezaları  77
  • 1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  77
  • 2. Müebbet Hapis Cezası  77
  • 3. Süreli Hapis Cezası  77
  • 4. İnfazın Denetimi  77
  • 5. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  77
  • B. Kısa Süreli Hapis Cezaları  77
  • III. Adli Para Cezası  78
  • A. Adli Para Cezasının Unsurları  78
  • B. Adli Para Cezasının İnfazı  79
  • Beşinci Bölüm
  • GÜVENLİK TEDBİRLERİ
  • §1. CEZA HUKUKUMUZDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ  81
  • I. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk (TCK m. 53)  81
  • II. Müsadere (TCK m. 54–55)  81
  • III. Çocuklar Hakkında Güvenlik Tedbirleri (TCK. m. 56)  81
  • IV. Akıl Hastaları Hakkında Güvenlik Tedbirleri (TCK m. 57)  81
  • V. Sağır – Dilsizler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (TCK m. 33)  81
  • VI. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Güvenlik Tedbirleri (TCK. m. 57/7)  81
  • VII. Tekerrür (TCK m. 58)  82
  • A. Tekerrür Kavramı  82
  • B. Tekerrürün Koşulları  82
  • 1. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  82
  • 2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  83
  • a. Genel Olarak  83
  • b. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar (TCK m. 58/4)  83
  • 3. Süre  83
  • C. Tekerrürün Sonuçları  83
  • VIII. Sınır Dışı Edilme (TCK m. 59)  83
  • IX. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (TCK m. 60)  83
  • Altıncı Bölüm
  • CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
  • §1. CEZANIN BELİRLENMESİ (TCK m. 61)  85
  • I. Cezanın Belirlenmesi Kavramı  85
  • II. Cezanın Somut Tayini  85
  • III. Suça Tesir Eden Sebepler  85
  • A. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  85
  • B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  85
  • IV. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesaplanması  86
  • A. Temel Cezanın Tayini  86
  • 1. Genel Olarak  86
  • 2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  86
  • B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Uygulanması  86
  • §2. KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE CEZAYI ORTADAN KALDIRAN KİŞİSEL NEDENLER  87
  • §3. TUTUKLULUĞUN MAHSUBU (TCK m. 63)  87
  • §4. CEZALARIN TOPLANMASI (İÇTİMAI)  87
  • I. Genel Olarak  87
  • II. Cezaların Toplanması Konusunda Sistemler  87
  • III. Cezaların Toplanması  87
  • Yedinci Bölüm
  • CEZALAR SİSTEMİNİ TAMAMLAYAN KURUMLAR
  • §1. ERTELEME (TCK m. 51)  89
  • I. Genel Olarak  89
  • II. Ertelemenin Koşulları  89
  • III. Erteleme Kararının Sonuçları  89
  • IV. Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  89
  • §2. KOŞULLU SALIVERİLME (CGTİK m. 107)  90
  • I. Tanım  90
  • II. Koşullu Salıverilmenin Şartları  90
  • III. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  91
  • IV. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  91
  • V. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  91
  • VI. Koşullu Salıverilme Kararının Düşmesi (Geri Alınması)  91
  • §3. ÖNÖDEME (TCK m. 75)  92
  • I. Önödeme Kavramı  92
  • II. Önödeme Kavramının Koşulları  92
  • III. Önödemenin Sonuçları  92
  • Sekizinci Bölüm
  • CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
  • § 1. ÖLÜM  93
  • § 2. AF  93
  • § 3. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  93
  • § 4. ZAMANAŞIMI  94
  • I. Dava Zamanaşımı (TCK m. 66)  94
  • A. Kavram  94
  • B. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  94
  • C. Dava Zamanaşımı Engelleri (TCK m. 67)  94
  • 1. Dava Zamanaşımının Durması  94
  • 2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  95
  • D. Dava Zamanaşımının Sonuçları  95
  • II. Ceza Zamanaşımı (TCK m. 68)  95
  • A. Kavram  95
  • B. Ceza Zamanaşımı Engelleri  95
  • 1. Ceza Zamanaşımının Durması  95
  • 2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  95
  • C. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  96
  • D. Ceza Zamanaşımı Kabul Edilmeyen Haller  96
  • § 5. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ (MEMNU HAKLARIN İADESİ) VE ADLİ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  96
  • I. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  96
  • II. Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  96

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar