Türk Medeni Kanunu Uyarınca Üst Hakkının Sona Ermesi Ve Sonuçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN
ISBN: 9786050512137
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 180

Türk Medeni Kanunu Uyarınca Üst Hakkının Sona Ermesi Ve Sonuçları

Dr. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................v

KISALTMALAR CETVELİ .....................................................................xv

GİRİŞ .............................................................................................................1

§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLANDIRILMASI VE TERİM

SORUNU............................................................................................1

I. KONUNUNTAKDİMİ ...................................................................1

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI ...........................................2

III. TERİM SORUNU ........................................................................2

§ 2. ÜST HAKKININ ÖNEMİ VE İŞLEVİ..............................................3

I. ÜST HAKKI SAHİBİ VE YÜKLÜ TAŞINMAZ MALİKİ

AÇISINDAN................................................................................3

II. ÜST HAKKININ KAMUSAL YARARLARI ..............................4

§ 3. ÜST HAKKININ TARİHİ GELİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRMALI

HUKUKTAKİ DURUMU .................................................................6

I. ÜST HAKKININ TARİHİ GELİŞİMİ ...........................................6

A. ROMA HUKUKU’NDA..........................................................6

B. İSLAM HUKUKU’NDA .........................................................8

II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÜST HAKKI ......................10

A. ALMAN HUKUKU’NDA.....................................................10

B. FRANSIZ HUKUKU’NDA...................................................11

C. İNGİLİZ HUKUKU’NDA.....................................................12

III.İSVİÇRE VE TÜRK HUKUKLARINDA ÜST HAKKI............12

A. İSVİÇRE HUKUKU’NDA ....................................................12

B. TÜRK HUKUKU’NDA.........................................................13

BİRİNCİ BÖLÜM

ÜST HAKKI KAVRAMI, ÜST HAKKININ

HUKUKİ NİTELİĞİ, KONUSU, ÇEŞİTLERİ, İÇERİK

VE KAPSAMI, KAZANILMASI

§ 4. ÜST HAKKININTANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE

KONUSU .........................................................................................15

I. TANIMI.........................................................................................15

II. HUKUKİ NİTELİĞİ....................................................................16

III. KONUSU....................................................................................18

viii

A. GENEL OLARAK...................................................................18

B. ARAZİ....................................................................................19

C. TAPU KÜTÜĞÜNDE AYRI BİR SAYFAYAYA

KAYDEDİLMİŞBAĞIMSIZ VE SÜREKLİ NİTELİKLİ ÜST

HAKKI...................................................................................20

§ 5. ÜST HAKKININ İÇERİK VE KAPSAMI......................................20

I. GENEL OLARAK .....................................................................20

II. KANUN TARAFINDAN BELİRLENEN İÇERİK VE

KAPSAM ...................................................................................22

A. GENEL OLARAK .................................................................22

B. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU OLARAK YAPI.........22

III. İÇERİK VE KAPSAMA İLİŞKİN SÖZLEŞME KAYITLARI

VE BUNLARIN BAĞLAYICILIĞI ..........................................23

IV. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 787/II. MADDESİNE GÖRE

BELİRLEME..............................................................................26

§ 6. ÜST HAKKININ TÜRLERİ............................................................27

I. GENEL OLARAK .....................................................................27

II. KİŞİYE BAĞLI (KİŞİSEL İRTİFAK HAKKI OLARAK) ÜST

HAKKI.......................................................................................27

A. BAĞIMSIZ (DEVREDİLEBİLEN) ÜST HAKKI ................27

B. MÜNHASIRAN KİŞİYE BAĞLI ÜST HAKKI ...................29

III. EŞYAYA BAĞLI ÜST HAKKI ................................................31

IV. ÜST HAKKININ SÜREKLİ OLMASI .....................................32

V. ÜST HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK

KAYDEDİLMESİ......................................................................32

A. GENEL OLARAK .................................................................32

B. TAPU KÜTÜĞÜNDE AYRI BİR SAYFAYA KAYDIN

HÜKMÜ.................................................................................33

C. AÇILAN SAYFAYA TESCİL EDİLEBİLECEK SINIRLI

AYNÎ HAKLAR ....................................................................34

D. AÇILAN SAYFAYA ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL

HAKLAR ...............................................................................35

E. EŞYAYA BAĞLANMA........................................................36

F. KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİ..................36

§ 7. ÜST HAKKININ KAZANILMASI.................................................38

I. GENEL OLARAK .....................................................................38

II. TESCİLLE KAZANMA ............................................................38

III. TESCİLSİZ KAZANMA ...........................................................41

A. MİRAS ...................................................................................41

B. CEBRİ İCRA..........................................................................41

C. MAHKEME KARARI...........................................................41

ix

D. İŞGAL ....................................................................................42

E. KAMULAŞTIRMA ...............................................................42

F. İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAPU SİCİLİNE

GÜVENEREK ÜST HAKKINI KAZANMASI....................43

G. DİĞER TESCİLSİZ KAZANIM HALLERİ .........................43

IV. ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANMA ................................43

§ 8. ÜST HAKKINDATARAFLARIN HAKLARI VE

YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....................................................................44

I. ÜST HAKKI İLİŞKİSİNİN TARAFLARI................................44

A. TARAFLARIN GERÇEK KİŞİ, TÜZEL KİŞİ, KAMU

TÜZEL KİŞİSİ OLMASI.......................................................44

B. TARAFLARIN YABANCI OLMASI...................................45

II. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN

BELİRLENMESİ .......................................................................46

A. TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI ........................46

B. BORÇLARIN ETKİSİ ...........................................................48

İKİNCİ BÖLÜM

ÜST HAKKININ SONA ERMESİ

§ 9. İRTİFAK HAKLARINI SONA ERDİREN SEBEPLERİN

KIYASEN UYGULANMASI..........................................................51

I. GENEL OLARAK .....................................................................51

II. TERKİN .....................................................................................52

A. GENEL OLARAK .................................................................52

B. TERKİN TALEBİ VE TERKİN İŞLEMİ..............................54

1. Terkin Talebinde Bulunma Yetkisine Sahip Kişiler ........54

2. Yetkili Makam veya Mahkeme Kararı Uyarınca Hakkın

Terkin Edilmesi................................................................55

3. Üçüncü Kişilerin Terkine Rızası......................................55

III. YÜKLÜ YA DA YARARLANAN TAŞINMAZIN YOK

OLMASI.....................................................................................57

IV. HER İKİ TAŞINMAZA AYNI KİŞİNİN MALİK OLMASI....59

V. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 785. MADDESİ UYARINCA

VERİLEN MAHKEME KARARI.............................................60

A. GENEL OLARAK .................................................................60

B. İRTİFAKIN ÖZDEŞLİĞİ İLKESİ ve YARAR KAVRAMI.62

C. ÜST HAKKININ SAĞLADIĞI HİÇBİR YARARIN

KALMAMASI .......................................................................64

1. Genel Olarak ....................................................................64

2. İmkânsızlık Hali...............................................................66

x

D. ÜST HAKKININ YÜKÜNE ORANLA ÇOK AZ YARAR

SAĞLAMASI.........................................................................70

1. Genel Olarak ....................................................................70

2. Yararın Devam Etmesi.....................................................70

3. Yarar ve Yük Arasında Oransızlık Olması.......................71

4. Bedel Ödenmesi ...............................................................72

E. MAHKEMEYE BAŞVURU VE KARARIN ETKİSİ...........73

VI. KAMULAŞTIRMA ...................................................................76

A. GENEL OLARAK .................................................................76

B. KAMULAŞTIRMANIN İRTİFAK HAKKINI SONA

ERDİRİP ERDİRMEDİĞİNE DAİR GÖRÜŞLER...............76

C. GÖRÜŞÜMÜZ.......................................................................78

VII. SÜRENİN TAMAMLANMASI...............................................81

A. ÜST HAKKININ SÜRESİNE İLİŞKİN KANUNDA YER

ALAN SINIRLAMALAR VE BUNLARIN UYGULAMA

ALANI ...................................................................................81

B. SÜRENİN TARAFLARCA BELİRLENMİŞ OLMASI

HALİNDE ..............................................................................82

1. Genel Olarak ....................................................................82

2. Sürenin Kesin Olarak veya Bir Zaman Dilimini Kapsayan

Şekilde Belirlenmesi ........................................................83

3. Üst Hakkının Belirli Bir Olayın Gerçekleşmesine Kadar

Süreceğinin Kararlaştırılması...........................................85

4. Sürenin Uzatılması...........................................................85

C. SÜRENİN TARAFLARCA BELİRLENMEMİŞ OLMASI

HALİNDE ..............................................................................86

D. TERKİN TALEBİ, SONA ERME ANI VE TERKİNİN

ETKİSİ ...................................................................................88

§ 10. ÜST HAKKI SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI

DAVRANMASI (TMK m. 831-833)...............................................89

I. GENEL OLARAK .....................................................................89

II. ŞARTLARI ................................................................................91

A. SONA ERDİRME YETKİSİNİN SAKLI TUTULMASI......91

B. ÜST HAKKINA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AYKIRILIK .............92

1. Genel Olarak ....................................................................92

2. Üst Hakkı Sahibinin Bu Haktan Doğan Yetkilerini Ağır

Şekilde Aşması.................................................................94

3. Üst Hakkı Sahibinin Sözleşmeden Doğan

Yükümlülüklerine Önemli Ölçüde Aykırı Davranması ...95

C. BEDEL ÖDENMESİ VEYA BEDELİN GÜVENCE ALTINA

ALINMASI ............................................................................96

xi

III. SONA ERDİRME YETKİSİNİN KULLANILMASI VE

BUNUN ETKİSİ ........................................................................98

IV. SONA ERDİRME YETKİSİNİ KULLANMA SÜRESİ.........100

§ 11. ÜST HAKKINI SONA ERDİREN HUKUKİ İŞLEMLER...........101

I. GENEL OLARAK ...................................................................101

II. SÖZLEŞME .............................................................................102

III. MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ

İŞLEMLER ..............................................................................105

IV. ÜST HAKKINDAN FERAGAT..............................................106

V. HUKUKİ İŞLEMİN SAKATLIĞI, YOLSUZ TERKİN VE

TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ ......................................108

§ 12.MÜNHASIRAN KİŞİYE BAĞLI ÜST HAKKINDA HAK

SAHİBİNİN KİŞİLİĞİNİN SON BULMASI................................109

I. GENEL OLARAK ...................................................................109

II. GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN...........................................109

III. TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN ..............................................110

IV. TERKİN TALEBİ, SONA ERME ANI VE TERKİNİN

ETKİSİ .....................................................................................111

§ 13.TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ, BİRLEŞTİRİLMESİ VE

TERKİ ............................................................................................112

I. YÜKLÜ VEYA YARARLANAN TAŞINMAZIN

BÖLÜNMESİ...........................................................................112

A. GENEL OLARAK ...............................................................112

B. YARARLANAN TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ................113

C. YÜKLÜ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ..............................117

II. YÜKLÜ VE YARARLANAN TAŞINMAZLARIN

BİRBİRİYLE VEYA BAŞKA TAŞINMAZLARLA

BİRLEŞTİRİLMESİ.................................................................119

III. YÜKLÜ VEYA YARARLANAN TAŞINMAZLARIN TERK

EDİLMESİ ...............................................................................120

§ 14.ÜST HAKKININ CEBRİ İCRA SONUCUNDA SONA

ERMESİ .........................................................................................122

I. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İŞLEMİ NEDENİYLE

SONA ERME...........................................................................122

II. TERKİN TALEBİ, SONA ERME ANI VE TERKİNİN

ETKİSİ .....................................................................................123

§ 15.TAPU KANUNU’NUN 35. ve 36. MADDELERİNİN

UYGULANMASI SONUCUNDA ÜST HAKKININ

TASFİYESİ ....................................................................................126

I. GENEL OLARAK ...................................................................126

xii

II. TASFİYENİN ÜST HAKKININ SONA ERMESİNE

ETKİSİ .....................................................................................127

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜST HAKKININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

§ 16.YAPI MÜLKİYETİNİN MALİKE GEÇMESİ VE ARAZİNİN İLK

HALE GETİRLMESİ.....................................................................129

I. BİRLEŞME KURALININ UYGULANMASI ........................129

II. MÜLKİYET HAKKININ GEÇİŞİ ..........................................130

III. ARAZİNİN İLK HALE GETİRİLMESİ .................................131

IV. ÜST HAKKI SAHİBİNİN YAPIYI VE/VEYA ARAZİYİ

BOŞALTMAMASI..................................................................131

A. GENEL OLARAK ...............................................................131

B. MÜLKİYET HAKKINI KORUYUCU DAVA

AÇILMASI...........................................................................131

C. ECRİMİSİL TALEBİ...........................................................134

§ 17.BEDEL ÖDENMESİ......................................................................136

I. BEDEL ÖDENMESİNE İLİŞKİN KURALIN TÜRK VE

İSVİÇRE HUKUKLARINDA FARKLI OLMASI VE BEDEL

ÖDENMESİNİN AVANTAJLARI..........................................136

II. ÖDENECEK BEDELİN HUKUKİ NİTELİĞİ........................137

III. “UYGUN” BEDELİN BELİRLENMESİ ................................138

A. BEDELİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE YER

ALMASI...............................................................................138

1. GenelOlarak ...................................................................138

2. Bedelin Sözleşmenin İkinci Derecedeki (Yan/Tali)

Noktası Olması ve Boşluğun Doldurulması...................139

3. Bedeli Belirleme Yetkisinin Taraflardan Birine veya

Üçüncü Bir Kişiye Verilmesi .........................................142

a. Yetkinin Kapsamı ....................................................142

b. Yetkinin Ne Zaman Kullanılacağı ve Muhatabı ......143

c. Kullanılan Yetkinin Sınırı........................................144

B. UYGUN BEDELİN HÂKİM TARAFINDAN

BELİRLENMESİ.................................................................144

C. BEDELİN UYARLANMASI ..............................................146

IV. ŞEKİL ŞARTI ..........................................................................148

V. BEDEL ÖDENMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN

BAĞLAYICILIĞI....................................................................148

A. HÜKMÜN ETKİSİ ..............................................................148

xiii

B. ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILAN BEDELİN

ALACAKLISI VE BORÇLUSU .........................................150

VI. ÖDEME ZAMANI VE ALACAK ZAMANAŞIMI

SÜRESİ ....................................................................................151

VII.BEDELİN GÜVENCE FONKSİYONU..................................153

§ 18.ÜST HAKKINDAN FAYDALANAN KİŞİLERİN DURUMU ...154

I. ÜST HAKKINDAN FAYDALANAN KİŞİLERİN SAHİP

OLDUĞU HAKLARIN SONA ERMESİ................................154

II. ÜST HAKKININ SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERMESİ

NEDENİYLE ÜST HAKKINDAN FAYDALANMIŞ OLAN

KİŞİLERİN ZARARA UĞRAMASI.......................................155

SONUÇ ......................................................................................................157

KAYNAKÇA((

...........................................................................................165

KAYNAKÇA(*)(**)

ACEMOĞLU, Kevork, Eşya Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1970.

AKINCI, Şahin, “Seracılığın Geliştirilmesi Amacıyla Kamu Arazisi

Üzerinde Üst Hakkı Tesisi”, Süleyman Arslan'a Armağan, Selçuk Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, C.6, S.1-2, s.767-786.

AKINTÜRK, Turgut/KUNTALP, Erden, “Paftos ve Örfü Belde”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1962, C.XIX, s.493-495.

AKİPEK, Jale G./ AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku,

İstanbul, 2. Baskı, 2018.

AKİPEK, Jale G./ AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ, Derya, Türk Medeni

Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, 12. Bası, 1. Cilt, İstanbul,

2015. (Kişiler)

AKİPEK, Jale G., “Mülkiyet Kavramı Üzerinde Bir İnceleme”, Banka

ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1969, C. 5, S. 1, s. 1-15. (Mülkiyet)

AKİPEK, Jale G., “Üst Hakkı Kavramı, Muhtevası ve Mahiyeti”, Prof.

Dr. H.C. Oğuzoğlu’na Armağan, 1972, Ankara, s. 25-69.

AKİPEK, Jale G., “Üst Hakkı Kavramı ve Bu Hakkın Muhtevası” Medeni Kanunun 50. Yılı, Bilimsel Hafta, 15-17 Nisan 1976, Ankara, 1977, s.

229-275. (Üst Hakkı)

AKİPEK, Jale G., “Devlet Orman Arazisi Üzerinde Üst Hakkı”, Prof.

Dr. Osman F. Berki'ye Armağan, 1977, Ankara, s. 1-35. (Orman)

AKİPEK, Şebnem, Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırılmasının Genel Esasları, Ankara, 2010. (Akipek, Ş.)

AKKERMANS, Bram, ThePrinciple of NumerusClausus in EuropeanPrivateLaw, Maastricht University, PhDThesis, 2008.

AKSOY DURSUN, Sanem, Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi

Tamamlaması, İstanbul, 2008.

* Dipnotlarda geçen eserler yazarların soyadlarıyla anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine veya aynı soyadını taşıyan birden fazla yazara yapılan atıflar, parantez içinde kısaltılmış olarak gösterilmiştir.

** Dipnotlarda yapılan atıflarda, önünde herhangi bir işaret bulunmayan rakamlar, yararlanılan eserin sayfa numarasını gösterir.

166

AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdare

Hukuku, Ankara, 10. Baskı, 2019.

ANTALYA, Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V. I/1, 2.

Baskı, İstanbul, 2019. (Borçlar)

ANTALYA, Gökhan, “Eşya Hukukuna Hakim İlkelerden Aleniyet İlkesi”, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, C. 23, S. 3, İstanbul, s.419-440.

ANTALYA, Gökhan/ TOPUZ, Murat, Eşya Hukuku, C. IV/1, 4. Baskı,

Ankara, 2021.

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Ankara, 13. Baskı, 2020.

ARAL,Vecdi, İnşaat Üst Hakkı MK m. 652, 751, İstanbul, 1962.

ARAT, Ayşe, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Ankara, 2006.

ARGUL,Maria Consuelo,CommantaireRomand, Code Civil II, V. II,

Art. 730-740, Bâle, 2016.

ARGUL GROSSRIEDER, Maria Consuelo, LesCausesd’ExtinctiondesServitudesFoncières,Zurich-Bâle-Geneve, 2005.

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 14. Baskı, Ankara, 2020. (Tapu Sicili)

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku II, Mülkiyet, 10. Baskı, Ankara, 2020.

(Mülkiyet)

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku III, Sınırlı Ayni Haklar, 9. Baskı, Ankara,

2020.

AYANOĞLU, Sedat, “Kent Ormanlarının Hukuksal Sorunları”, İstanbul

Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1994, Seri B, C. 44, S. 3-4, s. 77-88.

AYBAY, Aydın/HATEMİ Hüseyin, Eşya Hukuku, İstanbul, 2012.

AYİTER, Nuşin, Eşya Hukuku, Ankara, 1977.

BALLIF, Alban,CommantaireRomand, Code Civil II, V. II, Art. 779-

779l,Bâle, 2016.

BALLIF, Alban, Le Droit de Superficie, Lausanne, 2004.

BAŞPINAR, Veysel, Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara, 1998.

BAYSAL, Başak, Sözleşmenin Uyarlanması, 3. Baskı, İstanbul, Ocak

2019.

BELEN, Herdem, “Üst Hakkında Süresinden Önce Devir Talebine Esas

Edimler ve Buna Bağlı Hukuksal Sonuçlar”, 2005, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, s. 31-53. (Devir)

167

BELEN, Herdem,“Bağımsız Üst Hakkının Tasarruf Sınırlamalarına

Konu Olmasının Hüküm ve Sonuçları”,2001, Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli, s. 371-396.

BELLANGER, François, “Le Droit de Superficie en DroitPublic”, Droit

de Superficie et Leasing Immobilier – DeuxAlternativesau Transfer de Propriété, Ed. Benedict, Geneve, Zurich, Bâle, 2011, s. 95-112.

BENLİ, Erman, “Ayni Hakların Teminat İşlevi”, Ankara Sosyal Bilimler

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, Ankara, 2019, s. 109-134.

BERKİ, Şakir, Ayni Haklar, Ankara, 1965.

BERTAN, Suad, Ayni Haklar, Medeni Kanunun 618-764’üncü Maddelerinin Şerhi, Cilt 1, Ankara, 1976. (Cilt 1)

BERTAN, Suad, Ayni Haklar, Medeni Kanunun 618-764’üncü Maddelerinin Şerhi, Cilt 2, Ankara, 1976. (Cilt 2)

BESSON, Charles, “La Suppression et l’AdaptationdesServitudes par le

Juge art. 736 et art. 742 CC” (ConférencePrésentéeauxSoiréesd’EtudesJuridiques a Lausanne le 18 Mars 1969), JournaldesTribunaux – DroitFédéral,

1969, I, s. 258-288.

BİLGEN, Pertev, Kamulaştırma Hukuku, İstanbul, 1999.

BİRİNCİ UZUN, Tuba, “Alacaklının Temerrüdü mü Haksız Elatma mı?

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 31.3.2015 Tarihli ve E. 2015/983 K.

2015/1638 Sayılı Kararının İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIV, S. 2, 2016, s. 611-628.

BOVEY, Grégory, “La PropriétéFoncières”, La RéformedesDroitsRéelsImmobiliers, lesModificationsdu Code CivilEntrées en Vigueur le 1er Janvier 2012,ed. BénédicitFoëx, 2012, Geneve, Zurich, Bâle, s. 23-43.

BRACONI, Andrea/ CARRON, Blaise/ SCYBOZ, Pierre, Code Civil

et Code desObligationsAnnotés, 2013.

CANSEL, Erol/İNAN, Ali Naim, “Ayni Hak Kavramı, Taksimi ve Eşya

Hukukunun Konusu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1964, S.

1, C. 21, s. 345-367.

CARBONNIER, Jean, DroitCivil, Tome 3, LesBiens, 19. Édition, Paris,

2000.

ÇELİKEL, Aysel, “Türk Hukukunda Yabancı Şirketlerin Taşınmaz

Edinmelerine İlişkin Yeni Esaslar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi,

2004, S. 5, s. 203-214.

ÇELİKEL, Aysel; Öztekin Gelgel, Günseli, Yabancılar Hukuku, 19.

Bası, İstanbul, 2013.

168

ÇİÇEKLİ, Bülent, 6458 Sayılı Kanunla Güncellenmiş Yabancılar ve

Mülteci Hukuku, 6. Baskı, 2016.

DEMİRSATAN, Barış, Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel

Borcuna Aykırılığın Sonuçları, İstanbul, 2016.

DESCHENAUX, Henri, Le RegisterFoncier,Traité de DroitPrivéSuisse,

Volume V, Tome II, 2, FribourgSuisse, 1983.

DIND, Olivier, “L’Expropriation”, RevueSuisseduNotariat et duRegistreFoncier, 1998, 79, SchweizerischeZeitschriftfürBeurkundungsundGrunbaurechts, s. 29-48.

DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, Türk Özel Hukuku, Miras Hukuku, C.

IV, 16. Bası, İstanbul, 2021.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku, Kişiler Hukuku,

C. II, 21. Bası, İstanbul, 2020.

DURAL, Mustafa, “İmkânsızlık Kavramı ve Türleri”, Banka ve Ticaret

Hukuku Dergisi, 1974, C. VII, s. 11-58.

DÜZCEER, Ali Rıza, Ecrimisil Davaları, Ankara, 1997.

DÖRTGÖZ, Gürsel Öcal, Yeni Tüzüğe Göre Tapu İşlemleri, Ankara,

2014.

ENGEL, Pierre, “La CessiondesDroitsRéels et DroitPersonnelsAnnotés”, (Texted’uneConférencePrésentée a l’AssembléeGénérale de la SociéteSuissedesConservateursduRegistreFoncier, a Lucerne, le 28 Septembre

1972), RevueSuisseduNotariat et duRegistreFoncier, 1973, 54, SchweizerischeZeitschriftfürBeurkundungsundGrunbaurechts, s. 321-335.

ERCOŞKUN ŞENOL, Kübra, Borçlar Hukukunda Kısmi İmkânsızlık,

İstanbul, 2016.

ERDOĞMUŞ, Belgin, Roma Eşya Hukuku, İstanbul, 2015.

EREKMEKCİ, Müge, Türk Özel Hukukunda Yap-İşlet-Devret (YİD)

Modeli Çerçevesinde Üst Hakkı, Ankara, 2013.

EREL, Şafak N., Eşyaya Bağlı Borç,Ankara 1982.

EREL, Şafak N., Gayrimenkul Rehninde Sıra, Ankara, 1974. (Gayrimenkul)

EREN, Fikret, Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Ankara, 2020. (Mülkiyet)

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,25. Baskı,Ankara,

2020. (Genel)

EREN, Fikret/ YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, 4. Baskı,

Ankara, 2021.

169

ERGÜNE, Mehmet Serkan, “Üst Hakkının Tasarruf İşlemlerine Konu

Olmasına İlişkin Hukuki Sorunlar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası, C.LXVI, S.1, s.275-292.

ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, 16.Baskı, İzmir, 2021.

ESENER, Turhan, Eşya Hukuku, Ankara, 1971.

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, 7. Baskı, Ankara,

2017.

ESMER, Galip, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili,

5. Basım, İstanbul, 1990.

FEYZİOĞLU, Feyzi N./DOĞANAY, Ümit/AYBAY, Aydın, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, 1968.

FOËX, Bénédict, “LesGagesImmobiliers dans la Durée”, Imprescriptibilité, Controle et Responsibilité, LesEffetsduDroit de Propriété dans le Temps,

Ed. BénédictFoëx, MichelHottelier, 2018, s. 33-53. (Gage)

FOËX, Bénédict, “Le ContratConstitutif de Droit de Superficie”,Le Droit

de Superficie, QuestionsPratiques et d’Actualité,Ed. FlorenceGuillaume et

MarysePradervand-Kernen, 2016, s.23-61.

FOËX, Bénédict, “CessionduDroit de Superficie et Droit de PréemptionLégaux de l’art. 682 al. 2 CC”, Droit de Superficie et Leasing Immobilier –

DeuxAlternativesau Transfer de Propriété, Ed. Benedict Foëx, Geneve, Zurich, Bâle, 2011, s.49-66. (Cession)

GALLAND, Cyril, “Le ContenudesServitudesFoncières, Aspects de

DroitsRéels et Obligations de FaireRattachées a la Servitude”, Arbeitenaus

dem IurischenSeminar der UniversitatFreibourgSchweiz, Ed. Peter Gauch,

2013, s. 187-192.

GENÇCAN, Ömer Uğur, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Yorumu, 3.

Cilt, Madde 495-1030, Ankara, 2015.

GİRİTLİOĞLU, Necla, Müdahalenin Men’i Davası, İstanbul, 1984.

GÖZLER, Kemal/KAPLAN Gürsel,İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 21.

Baskı, Haziran 2019.

GRISONI, Jean-Baptiste, LesConceptionsFrançaise et Suisse de la Publicité et leursEffets,These, Université de Lausanne, 1990.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, İstanbul, 2015. (İbra)

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Medeni Kanunu’nun Getirdiği Yeni

Şerhler, 2. Bası, İstanbul, 2007. (Şerhler)

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, “Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümleri ile

Karşılaştırmalı Olarak Eski Medeni Kanunun Üst Hakkına İlişkin

170

Hükümlerinde Üst Hakkı İlişkisinin Tarafları ve İlgileri İçin Kabul Edilmiş

Tazminat (Bedel) Alacakları ve İpotek Hakları”, Ünal Tekinalp'e Armağan,

2003, C. II, s. 533-568. (Üst Hakkı)

GÜNAL, A. Nadi, “Roma Hukukunda Üst Hakkı (Superficies)”, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, C.47, S.1-4, s.107-118.

GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, Ankara, 10. Baskı, 2011.

GÜRSES, Davut, “Kredi Teminatı Olarak Üst Hakkı İpoteği”, Bankacılar

Dergisi, 2011, S. 76, s. 3-17.

GÜRSOY, Kemal Tahir, Zilyedlik ve Tapu Sicili, Ankara, 1970.

GÜRSOY, Kemal Tahir/EREN, Fikret/EROL, Cansel, Türk Eşya Hukuku: Zilyedlik, Tapu Sicili, Sınırlı Ayni Haklar, Ankara, 1978.

GÜRZUMAR, Osman Berat, Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı,

Kamu Malı Taşınmazlar Üzerindeki Üst Hakkı ve Yap-İşlet-Devret Modeli

Dahil, 2. Baskı, Vize, Kırklareli, 2001.

GÜRZUMAR, Fikri/GÜRZUMAR, Tekin, Tapu ve Kadastro Külliyatı

Muamele ve İzahatı, Ankara, 1960.

HATEMİ, Hüseyin, Miras Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2021.

HATEMİ, Hüseyin/ GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 3. Bası, İstanbul, 2015.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir, Eşya

Hukuku, İstanbul, 1991.

HELVACI, İlhan, Hukuki Mütalaalar, Cilt II (2010-2015), İstanbul,

Ocak 2017. (Mütalaalar)

HELVACI, Serap, Gerçek Kişiler, 7. Bası, İstanbul, Kasım 2016. (Gerçek Kişiler)

HELVACI, Serap, Kişilik İşlemi Hakları (Münhasıran Şahsa Bağlı Haklar), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yayımlanmamış doktora

tezi), 1993. (Kişilik)

HIRSCH, Ernst, “Zilyetliği Gasp ve Ona Tecavüz (Fuzuli İşgal)den Doğan Tazminat (Ecrimisil) Talepleri, Medeni Kanunun XV. Yıl Dönümü İçin,

İstanbul, 1944, s. 773-800.

İNAL, Tamer, “Sözleşmelerde Aşırı İfa Güçlüğü ve Uyarlama (6098/

TBK m. 138), 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Medeni

Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17-18-

19-20 Şubat 2016, C. I, Ankara 2017, s. 383-444.

JEANDIN, Etienne, “LesDispositionsRelativesauxServitudes et auDroit

de Superficie”, La Réforme de DroitsRéelsImmobiliers, LesModificationsdu

171

Code CivilEntrées en Vigueur le 1er Janvier 2012, ed.BénédictFoëx, 2012,

Généve-Zurich-Bâle, s.53-80.

JEANDIN, Nicolas, “Le ContratConstitutif de Servitude”, Le Servitudes

et lesCédulesHypothécaires, 2012, Zurih, Basel Genf, s. 109-138. (Jeandin N.)

KAPLAN, İbrahim, Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, 3. Baskı, Ankara.

(Sözleşmeye Müdahale)

KARABACAK FURUNCI, Semra, “Sınırlı Ayni Haklar Arasında Sıra

İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiMecmuası, 2016, C.74, S.2,

s.773-806.

KARACA, Ayşe, Üst Hakkı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015.

KARADENİZ ÇELEBİCAN, Özcan, Roma Eşya Hukuku, Ankara,

2008.

KARAHASAN, Mustafa Reşit/ÖZMEN, İhsan,Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, İkinci Cilt, Ankara, 1988.

KARAHASAN, Mustafa Reşit,Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Ankara, 2002.

KARAKAŞ, Fatma Tülay, Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar, Ankara,

2015.

KARAUZ, Agah Kürşat, Sulh Sözleşmesi, Ankara, 2014.

KAŞIKÇI, Osman, “Eski Hukukumuzda Üst Hakkı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999, C.III, S.1, s.49-60.

KAYA KIZILIRMAK, Cansu, “Yüküne Oranla Çok Az Yarar Sağlayan

Üst Hakkının Mahkeme Kararı ile Bedel Karşılığında Kısmen veya Tamamen

Terkini”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 11, S.

145-146, s. 859-879.

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Miras Hukuku, 11. Bası, Ankara, 2021. (Miras)

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Eşya Hukuku, Ankara, 2021.

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler,24. Bası,

Ankara, 2020. (Genel)

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Medeni Hukuk, 3. Bası, Ankara, 2019. (Kişiler)

KOSCHAKER, Paul/AYİTER, Kudret,Modern Hukuka Giriş Olarak

Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, İzmir, 1993.

172

KOCAAĞA, Köksal, “Sözleşmenin Kurulabilmesi İçin Tarafların İrade

Beyanları Arasındaki Uygunluğun Kapsamında Yer Alması Gereken Noktalar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2008, S. 79, s. 73-102.

KÖKSAL, Mehmet, Yabancıların Taşınmazlarda Mülkiyet ve Sınırlı

Ayni Hak Edinmeleri, Ankara, 2015.

KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim, Sınırlı Ayni Haklar, 2. Baskı, İstanbul, 1982-1983.

KÖPRÜLÜ, Bülent/ KANETİ, Selim, “İsviçre Medeni Kanununun ‘Sınırlı Ayni Haklar’ Bölümünde Yapılan Değişiklikler”, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1982, C. XLV-XLVII, S.1-4, s.421-430. (İsviçre)

KUBİLAY, İlkay Sinem, Kamu Özel İşbirliği Projelerinde Üst Hakkı:

Şehir Hastanesi Örneği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019.

KUNTALP, Erden, “Bağımsız ve Sürekli Ayni Hakların Özellikle Üst

Hakkının Taşınmaz Olarak İşlem Görmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,

1994, S.4, s.528-551.

KURT, Ekrem, “Türk Hukukunda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar ve

Hukuki Sonuçları”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dergisi

Özel Sayısı, C. 15, S., s. 121-187. (Bağlı Haklar)

KURT, Ekrem, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, İstanbul, 2004.

KURT, Leyla Müjde, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık

(TBK m. 136), Ankara, 2016. (Kurt, L.M.)

KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Ankara, 2. Baskı,

2012.

KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Roma Hukukunda İntifa Hakkı (Usufructus), Ankara, 1998.

LARROUMET, Christian, DroitCivil, LesBiens, DroitRéelsPrincipaux,

Tome II, 5. édition, Paris, 2006.

MOOSER, Michel, CommantaireRomand, Code Civil II, V. II, Art. 942-

977,Bâle, 2016.

MOOSER, Michel, “LesServitudes dans l’ExécutionForcée”, Revue de

DroitPrivé et FiscalduPatrimoine, 2016, s. 71-86. (l’ExécutionForcée)

MOOSER, Michel, “IntroductionauDroit de Superficie – La ConstitutionduDroit”, Droit de Superficie et Leasing Immobilier – DeuxAlternativesau

Transfer de Propriété, 2011, Geneve, Zurich, Bâle, s.1-23. (Introduction)

173

MOOSER, Michel, “DesServitudes – UneRevued’ArretsRécents”, RevueSuisseduNotariat et duRegistreFoncier, 2007, 88, SchweizerischeZeitschriftfürBeurkundungsundGrunbaurechts, s. 420-438. (Servitudes)

MOOSER, Michel, “La PropriétédesConstructions et la PropriétéduFonds”, JournéesduDroit de la Construction 1999,Volume II: Conférences a

Option, Institutpour le DroitSuisse et International de la Construction, 1999,

Université de Fribourg, s. 89- 110. (Construction)

MOOSER, Michel, “La Fin duDroitd’Habitation”, RevueSuisseduNotariat et duRegistreFoncier, 1996, 77, SchweizerischeZeitschriftfürBeurkundungsundGrunbaurechts, s. 345-367. (Droitd’Habitation)

MOOSER, Michel, “La Description de l’Assietted’uneServitude”, RevueSuisseduNotariat et duRegistreFoncier, 1991, 72, SchweizerischeZeitschriftfürBeurkundungsundGrunbaurechts, s. 257-320. (Assiette)

MOOSER, Michel, “Le RejetdesRequisitionsd’Inscription” RevueSuisseduNotariat et duRegistreFoncier, 2009, 90, SchweizerischeZeitschriftfürBeurkundungsundGrunbaurechts, s. 91-110. (Rejet)

MOULLET AUBERSON, Josette, La DivisiondesBien-Fonds, Conditions, Procédure et Effets en DroitPrivé et en DroitPublic, Fribourg, 1993.

NOMER, Haluk Nami, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Bası, İstanbul, 2020. (Borçlar Genel)

NOMER, Haluk Nami, “Sözleşmedeki Esaslı Bir Nokta, Özellikle Karşılıklı Borç Doğuran Akitlerde İvazın Miktarı Belirlenmeksizin Sözleşme Kurulabilir Mi?”, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, 2013, C. 8, s. 2053-2074. (Sözleşme)

NOMER, Haluk Nami, “İdarece Tanınan Üst Haklarında İrat Biçimindeki İrtifak Bedelinin Belirlenmesi”, Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan, 2006,

No 1, s. 427-439. (Bedel)

NOMER, Haluk Nami/ERGÜNE, Mehmet Serkan,Eşya Hukuku, Zilyetlik ve Tapu Sicili, İkinci Bası, İstanbul, 2020.

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

(Cilt 1), 18. Bası, İstanbul, 2020. (Cilt 1)

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

(Cilt 2), 16. Bası, İstanbul, 2021. (Cilt 2)

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe,

Eşya Hukuku, 23. Baskı, İstanbul, 2021.

OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/ OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe,Kişiler Hukuku, 19. Bası, İstanbul, 2020. (Kişiler)

OĞUZOĞLU, H. Cahit, Roma Hukuku, Ankara,1952.

174

OKTAY, Saibe, “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,

C.IV, 1996, s.263-296.

OLGAÇ, Senai, Türk Medeni Kanunu Şerhi, 3. Baskı, Ankara, 1975.

ÖCAL APAYDIN, Bahar, Roma Hukukundan Günümüze Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları, Ankara, 2014.

ÖZAKMAN, Cumhur, Türk Hukukunda Mecra İrtifakları, İstanbul,

1978.

ÖZBİLEN, Arif Barış, “Üst Hakkı İradı ve Bu İradın Ödenmesine İlişkin

Alacağın Güvencesine İlişkin Olarak Kanuni İpotek Hakkı”, Türkiye Barolar

Birliği Dergisi, 2016, s. 263-310.

ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G., “Üst Hakkının Sona Ermesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C. 14, S. 173-174, Şubat 2019,

İstanbul, s. 569-621.

ÖZÇELİK, Ş. Barış, “Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukuki

İmkânsızlık ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

2014,C. 63, S.3, s. 233-252.

ÖZEN, Burak, Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul, 2008.

ÖZMEN, E. Saba/ KORKMAZ, Tuba, “Kamu Arazilerinde Turizm

Amaçlı Kurulmuş Üst Hakkının Sona Ermesinde Yaşanan Problemler”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2020, S. 1, s. 153-186.

ÖZSUNAY, Ergun, Zaruri Geçit Hakkı, İstanbul, 1968.

ÖZTAN, Bilge, Miras Hukuku, 12. Bası, Ankara, 2021.

ÖZYÖRÜK, Hasan Ali, İkale Sözleşmesi, Ankara, Mart 2017.

PEKCANITEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/ SUNGURTEKİN ÖZKAN,

Meral/ Özekes MUHAMMET, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul,

7. Baskı, 2020.

PEKGÜÇLÜ KARABULUT, Güzin, Türk Özel Hukukunda Yap-İşletDevret (YİD) Sözleşmesi, Ankara, 2008.

PERRITAZ, Pierre, “Le TransfertduBien-Fonds de la CollectivitéPublique a l’Investisseur: VenteouDroit de Superficie”, AktuellesVergaberecht

2012,Zurih, Basel, Genf, s. 487-498.

PILET, Marcel, Le Droit de Superficiedu Code CivilSuisse, Thèse, Lausanne, 1912.

PIOTET, Denis, “LesFormes de SuperficieNonRégies par les art.

779a779l CC”, Le Droit de Superficie, QuestionsPratiques et d’Actualité, Ed.

175

FlorenceGuillaume et MarysePradervand-Kernen, 2016, s. 63-86. (LesFormes)

PIOTET, Denis, “LesLimitations de l’Annotation de l’art. 779b CC a la

Lumiere de la Théoriegénérale de l’Annotation de DroitPersonnels”,

SchweizerischZeitschriftfürBeurkundungsundGrundbuchrecht, 2013, 94, Zurich, s.361-377. (Annotation)

PIOTET, Denis, “LesNouvellesDispositionsRelativesauxServitudes”,

LesServitudes et lesCédulesHypothécraires a la Lumiere de NouvellesDispositionsdu Code Civil, ed. JürgSchmid, 2012, Zurich-Bâle-Geneve, s.59-78.

(Nouvelles)

PIOTET, Denis, LesDroitsRéelLimités en Général, LesServitudes et

lesChargesFoncières, Traité de DroitPrivéSuisse, Tome 2, Volume 5, 2. édition, Bâle, HelbingLichtenhahn, 2012. (DroitsRéelLimités)

PIOTET, Denis, “La DiscrèteRévisionduDroitdesServitudes (Usufruit,

Superficie) et la Réintroduction en Suisse de la SuperficiedesPlantations et

duBailEmphytéotique: Un RetourVers le Futurdu Domaine Utile”, Revue de

DroitSuisse, 2004, Zurich, s. 343-386. (DiscrèteRévision)

PIOTET, Paul, LesDroitsRéelsLimités en Général, lesServitudes et lesChargesFoncières, Tome V, 3, Fribourg, 1978. (PIOTET, P.)

POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, 13. Bası, İstanbul, 2014.

PRADERVAND-KERNEN, Maryse, “DéveloppmentsRécents en

DroitsRéels: AperçudesNouveautésIntroduitesentreFévrier 2015 et Février

2017”, AktuelleAnwaltspraxis La Pratique de l’avocat 2017, 2017, Bern, s.

119-132. (DroitRéels)

PRADERVAND-KERNEN, Maryse, “La Propriéte par Etages et le

Droit de Superficie”, Le Droit de Superficie, QuestionsPratiques et d’Actualité, Ed. FlorenceGuillaume et MarysePradervand-Kernen, 2016, s. 87-120.

(Propriéte)

PRADERVAND-KERNEN, Maryse, “LesMoyens de Garantir la

Contre-PrestationdesServitudes”, UneEmpreinte sur le Code Civil, Mélanges

en l’honneur de Paul-HenriSteinauer¸ 2013, s. 563-578. (LesMoyens)

PRADERVAND-KERNEN, Maryse, “La ValeurduDroit de Superficie”, Droit de Superficie et Leasing Immobilier – DeuxAlternativesau Transfer de Propriété, Ed. Benedict Foëx, Geneve, Zurich, Bâle, 2011, s.25-49. (Superficie)

PRADERVAND-KERNEN, Maryse, La ValeurdesServitudesFoncières

et duDroit de Superficie,Zurich-Bâle-Geneve, 2007. (La Valeur)

176

REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Bası, İstanbul, 2012. (Borçlar Genel)

REİSOĞLU, Safa,Türk Eşya Hukuku, C. I, Ankara,1984.

RODONDI, Jean-François, L’ExtinctiondesServitudes de par la Loi,

These, Université de Lausanne, Lausanne, 1990.

RUEDIN, Roland, Le DroitRéel de Superficie, Neuchatel, 1969.

SARGIN, Fügen, Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal

Edinmeleri ve Sınırlı Ayni Haklardan Yararlanmaları, Ankara, 1997.

SAYMAN, Ferit H./ELBİR, Halid, K., Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, 1963.

SCHMID,Jörg/PRADERVAND-KERNEN, Maryse, “Dienstbarkeitsrecht / Servitudes”, Baurecht, Ed. InstitutfürSchweizerichesundInternationallesBaurecht, Jean-BaptisteZufferey, HubertStökli, Pascal Pichonnaz,

JacquesDubey, Martin Beyeler, BernhardWaldmann, MirjamDuss, 2019,

s.157-159. (Servitudes)

SELİÇİ, Özer, Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul, 1973.

SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk, Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 6.

Bası, İstanbul, 2015. (Kişiler)

SEROZAN, Rona, “Taşınmaz Rehni”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2006, C. LXIV, S. 2, s. 301-324. (Taşınmaz Rehni)

SEROZAN, Rona, “Nisbi Hakların Güçlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1974, C. 40, S.1-4, s. 459-479.

SEROZAN, Rona/ ENGİN, Baki İlkay, Miras Hukuku, 7. Baskı, Ankara, 2021.

SEZER, Yasin/KALKAN, Recep Emre/ŞAHİN, Mustafa Emre, İmar

Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Ankara, 2018.

SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, 9. Baskı, Ankara, 2021.

SİRMEN, Lale, “Sözleşme Hukuku Açısından Yap-İşlet-Devret Modeli”, Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve

Öneriler Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1996,

Ankara, s. 11-22. (Yap-İşlet-Devret)

STEINAUER, Paul-Henri, “Fin et ProlongationduDroit de Superficie”,

Le Droit de Superficie, QuestionsPratiques et d’Actualité, Ed. FlorenceGuillaume et MarysePradervand-Kernen, 2016, s. 121-141. (Prolongation)

STEINAUER, Paul-Henri, “Le Contrat de Superficie”, AktuelleThemenzurNotariatspraxis, Bern, 2013, s. 129 – 147. (Contrat)

177

STEINAUER, Paul-Henri, LesDroitsRéels, Bern, Tome I, 2012. (Tome

I)

STEINAUER, Paul-Henri, LesDroitsRéels, Bern, Tome II, 2012. (Tome

II)

STEINAUER, Paul-Henri, LesDroitsRéels, Bern, Tome III, 2012.

(Tome III)

STEINAUER, Paul-Henri, “RetourAnticipé et ExtinctionduDroitduSuperficie”, Droit de Superficie et Leasing Immobilier – DeuxAlternativesau

Transfer de Propriété,Geneve, Zurich, Bâle, 2011, s.67-95. (Extinction)

STEINAUER, Paul-Henri, “ServitudesFoncièresetDroit de Superficie:

DéveloppmenentsRécents”, Servitudes, Droit de Voisinage, ResponsabilitésduPropriétaireImmobilier,Ed. BénédictFoëx, MichelHottelier, 2007, Geneve-Zurich-Bâle, s. 11-22. (ServitudesFoncières)

SUNGURBEY, İsmet, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul,

1963.

SURLU, Mehmet Handan/ ÖZTÜRK, Gülay, Zorunlu Geçit Hakkı,

Ankara, 2013. (Geçit Hakkı)

SURLU, Mehmet Handan/ ÖZTÜRK, Gülay, Mecra Hakkı, Ankara,

2013.

ŞAHAN, Gökhan, Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhi, Ankara, 2020.

ŞAHİNİZ, C. Salih, Türk Medeni Hukukuna Zaruri Mecra İrtifakı, İstanbul, 2001.

ŞENGÜL, Mehmet, Tapu Sicilinin Aleniyeti, Ankara, 2013.

ŞİMŞEK, Suat, Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları, 2012. (Hazine)

ŞİT, Banu, “Son Değişikliklere Göre Yabancıların Türkiye’de Bulunan

Taşınmazlar Üzerinde Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Hak Edinmeleri”, Banka ve

Ticaret Hukuku Dergisi, Aralık 2004, C. 22, S. 4, s. 203-224.

TAHİROĞLU, Bülent, Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları,

İstanbul, 2001.

TANDOĞAN, Haluk, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi

Mes’uliyet), İstanbul, 2010.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, İstanbul, 2008. (Cilt I/1)

TEK, Gülen Sinem, Yararı Kalmayan ya da Azalan İrtifak Haklarının

Sona Ermesi (MK m.785), İstanbul, 2017. (İrtifak)

178

TEK, Gülen Sinem, “Üst Hakkı Sözleşmesinin Kişisel Nitelikteki Hükümlerinin Şerhine Olanak Sağlayan Yeni İsvMK m. 779b/f. II Düzenlemesinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, C. 11, S. 145-146, Eylül-Ekim 2016, s. 1147-1184. (Üst Hakkı)

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla,Tekinay Borçlar Hukuku, 7. Bası, İstanbul, 1993. (Borçlar)

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/ AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/

ALTOP, Atilla, Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I, 5. Bası, İstanbul, 1989.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Haklar

(Eşya Hukuku II/3), İstanbul, 1994.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Kat Mülkiyeti, İstanbul, 1991. (Kat Mülkiyeti)

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, “Mülkiyetin Kamulaştırma ile Geçmesi ve

Sona Ermesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1982, C. 3, S.1-

3, s. 183-198. (Kamulaştırma)

TERCIER, Pierre/PICHONNAZ, Pascal, Le DroitdesObligations, 5.édition, Zurich, 2012.

TERCIER, Pierre/ PICHONNAZ, Pascal/ DEVELİOĞLU, Murat,

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2016.

TERRÉ, François/ SIMLER, Philippe, DroitCivil, LesBiens, 8. édition, Paris, 2010.

ULUSAN, İlhan, Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve

Uygulama Alanı, 2. Tıpkı Bası, İstanbul, 2012. (Fedakârlığın Denkleştirilmesi)

ULUSAN, İlhan, “Yeni Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısında Yer Alan İnşaat (Üst) Hakkına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 1987, C. 61, S. 1-2-3, s. 21-33.

ULUSAN, İlhan, Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Bakımından Sulh Sözleşmesi, İstanbul, 1971. (Sulh Sözleşmesi)

UMUR, Ziya, Roma Hukuku: (Eşya Hukuku) Ayni Haklar, İstanbul, 2010.

ÜNAL, Mehmet, Sınırlı Ayni Haklar, Ankara, 2021. (Sınırlı)

ÜNAL, Mehmet, “Taşınmaza Bağlı İrtifak Hakkının Sona Ermesi”, Başkent

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2017, C. 3, S. 1, s. 93-137. (Sona

Erme)

ÜNAL, Mehmet, “Taşınmaza Bağlı İrtifakın Kurulması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cevdet Yavuz’a Armağan,

2016, C. 22, S. 3, s. 2839-2865. (İrtifakın Kurulması)

179

ÜNAL, Mehmet, “Sınırlı Ayni Haklar Arasında Sıra Düzeni”, Prof. Dr. Ali

Naim İnan'a Armağan, 2009, Ankara, s.735-754. (Sıra Düzeni)

ÜNAL, Mehmet, “Malik Lehine Sınırlı Ayni Hak Kavramı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, C. XII, S.1-2, s. 223-236. (Malik Lehine)

ÜNAL, Mehmet, Türk Medeni Hukukunda Yapı Hakkı (Üst Hakkı), Ankara, 1988.

ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel,Orman Hukuku, 4. Baskı, Ankara,

2017. (Orman)

ÜNAL, Mehmet/ BAŞPINAR, Veysel, Şekli Eşya Hukuku: Giriş, Zilyetlik,

Tapu Sicili, 12. Baskı, Ankara, 2021. (Eşya)

UYAR, Talih, “Yargıtay Kararlarında ‘Elatmanın Önlenmesi’(Men’i Müdahele) ve İstihkak Davaları (MK 618), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2000/1, s.

97-150. (Elatmanın Önlenmesi)

UYAR, Talih, İcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2.Baskı, Ankara,

1992. (Rehnin Paraya Çevrilmesi)

VAN DE SANDT, Carole, L’Acte de Disposition, Fribourg, 2000.

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Medeni Hukukta Tasarruf İşlemi

Kavramı, İstanbul, Haziran 2014.

VENTURA, Damien, L’Abandond’unDroitRéel, These, Université de Lausanne, Lausanne, 2008.

VON TUHR, Andreas, (Çev. Cevat Edege), Borçlar Hukuku, C. 1-2, Ankara, Yargıtay Yayınları, 1983.

WIELAND, C., (Çev. İ. Hakkı Karafakı), Kanunu Medenide Ayni Haklar,

Ankara, 1946.

YARAR, Güven, Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri, İstanbul, 2018.

YAVUZASLAN, Ceren, Ecrimisil, İstanbul, 2017.

YAYLA, Yıldızhan, “Kamu Malı Üzerinde İrtifak Tesisi”, İdare Hukuku ve

İlimleri Dergisi, 1988, S. 1-3, s.357-364.

YEŞİL, Metin, Tapu İşlemleri, Uygulama & Mevzuat, 10. Baskı, İstanbul,

Ekim 2016.

YETİK, Nurten, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Medeni Kanunu’nda Eşya Hukuku, Ankara, 2007.

YILMAZ, Süleyman/ÇAVUŞOĞLU Filiz, “Türk Hukukunda Tahkime Elverişlilik Kavramı ve Taşınmaz Aynına İlişkiİKn Uyuşmazlıkların Tahkimde Görülmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, C. 10, S. 2, s. 594-

613.

180

YÜCE, Melek Bilgin, “Genel Olarak Kamu Malları”, Gayrimenkul Davaları, Cilt 2, Ed. Prof. Dr. Ayşe Havutçu, Prof. Dr. Müslüm Akıncı, Av. Mutlu

Dinç, 2019, Ankara.

YÜCE, Melek Bilgin, “Edimi Belirleme Yetkisinin Mevcut Genel İşlem Koşulları Teorisi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi”,

Yaşar Üniversitesi Dergisi, 2013, C. 8, S. Özel, s. 3191–3238. (Edimi Belirleme)

ZEYDAN, Abdülkerim, (Çev. Ali ŞAFAK), İslam Hukukuna Giriş, İstanbul, 1976.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.