Türkiye'de Emlak Vergisi ve Değerli Konut Vergisi

(Sorunlar – Çözüm Önerileri) Çeşitli Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hülya KABAKÇI KARADENİZ
ISBN: 9789750267888
Stok Durumu: Stokta var
55,80 TL 62,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hülya KABAKÇI KARADENİZ
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 200

Emlak vergisi bilinen en eski vergilerdendir. Emlak vergisi hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde yerel yönetim gelirleri arasında yer almaktadır. Literatürde emlak vergisi yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynağı olarak ifade edilse de Türkiye'de emlak vergisinin gerek belediye gelirleri gerekse toplam vergi gelirleri içindeki payı oldukça düşüktür. Dünyada bu durum birkaç ülke dışında farklı değildir. Ancak son yıllarda, Avrupa ülkelerinin, emlak vergisinin vergi gelirleri içindeki payını arttırıcı düzenlemeler yaptığı görülmektedir. Bu düzenlemeler, özellikle mülklerin vergi değerlerinin gerçek değerlerini temsil etmemesi gerekçesiyle mülk değerlemesinde yoğunlaşmaktadır.

Çalışmada; Türk emlak vergisinin uygulanması, yargı kararları, özelgeler ve literatür çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca 2019 yılında yasalaşan ve Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen değerli konut vergisi de çalışmada ayrıntısıyla ele alınmıştır. Türk emlak vergisi uygulaması çeşitli Avrupa ülkeleriyle, konu, mükellefiyet, muafiyet ve istisna, değerleme yöntemleri, vade tarihleri, oranları açısından karşılaştırılmıştır. Emlak vergisi haricinde gayrimenkullerin bir kısmını ya da toplamını tekrar vergilendiren Yunanistan, Fransa ve Birleşik Krallığın hem emlak vergileri hem de ek emlak/servet vergileri incelenmiş ve Türkiye'de uygulanmaya başlayan değerli konut vergisiyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca emlak ve değerli konutlar vergisindeki sorun alanları incelenmiş ve bunların çözümüne dönük öneriler sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Türkiye'de Vergiler İçerisinde Emlak Vergisinin Yeri ve Tarihçesi
Türkiye'de Emlak Vergisi ve Değerli Konut Vergisi Uygulaması
Bazı Ülkelerde Emlak Vergisi Uygulaması
Türk Emlak ve Değerli Konut Vergisinde Çalışma Kapsamında Tespit Edilen Sorun Alanları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  14
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TÜRKİYE’DE VERGİLER İÇERİSİNDE
EMLAK VERGİSİNİN YERİ VE TARİHÇESİ
I. TÜRKİYE’DE VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BÜYÜKLÜKLERİ  22
A. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler  22
B. Harcama Üzerinden Alınan Vergiler  22
C. Servet Üzerinden Alınan Vergiler  23
II. TÜRKİYE’DE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE EMLAK VERGİSİNİN YERİ  30
III. TÜRKİYE’DE EMLAK VERGİSİNİN TARİHÇESİ  35
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DE EMLAK VERGİSİ VE
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI
I. BİNA VERGİSİ  47
A. Bina Vergisinde Mükellefiyet  47
B. Bina Vergisinde Muaflık ve İstisnalar  49
1. Bina Vergisinde Daimi Muaflıklar  49
a. Kiraya Verilmeleri Durumunda da Emlak Vergisinden Daimi Olarak Muaf Tutulan Binalar  50
b. Kiraya Verilmemeleri Şartıyla Emlak Vergisinden Daimi Olarak Muaf Tutulan Binalar  51
b.a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Binalar  51
b.b. Din Hizmetleri ile İlgili Binalar  51
b.c. Zirai Faaliyetlerin Binalarıyla İlgili Muafiyetler  51
b.d. Ulaşım, Altyapı ve Enerji ile İlgili Bina Muafiyetleri  52
b.e. Uluslararası İlişkilerde Karşılık Olmak Şartıyla Tanınan Bina Muafiyetleri  53
b.f. Vakıflara ve Derneklere ve Organize Sanayi Bölgelerindeki Binalara Ait Muafiyetler  53
b.g. Sportif Faaliyetlerle İlgili Binalar  54
b.h. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Binalar  55
2. Bina Vergisinde Geçici Muaflıklar  56
C. Bina Vergisinin Matrah ve Nispeti  57
D. İndirimli (Sıfır Oranlı) Bina Vergisi Uygulaması  58
1. İndirimli (Sıfır Oranlı) Bina Vergisinden Yararlanma Koşulları  59
a. Ana Şartlar  59
a.a. Tek Konuta Sahip Olmak  59
a.b. Konutun Alanının Brüt 200 metrekareyi Geçmemesi  60
b. Diğer Şartlar  61
b.a. Hiçbir Geliri Olmamak  61
b.b. Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıktan İbaret Bulunmak  63
b.c. Şehitlerin Dul ve Yetimlerinin, Gazilerin ve Engellilerin Konutları  66
2. İndirimli (Sıfır Oranlı) Bina Vergisinde Özellikli Durumlar  66
a. Kentsel Dönüşüme Giren Binalar  66
b. Meskenini Kiraya Verip Kirada Oturanların Durumu  66
E. Bina Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  67
II. ARAZİ VERGİSİ  67
A. Arazi Vergisinde Mükellefiyet  67
B. Arazi Vergisinde Muaflık ve İstisnalar  68
1. Arazi Vergisinde Daimi Muaflık  68
a. Kiraya Verilmeme Şartı Olmaksızın Daimi Muafiyet Tanınan Araziler  69
b. Kiraya Verilmemesi Şartıyla Muafiyet Tanınan Araziler  69
2. Geçici Muaflık Tanınan Araziler  70
3. Arazi Vergisinde İstisna  70
C. Arazi Vergisinde Matrah ve Nispet  71
D. Arazi Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  72
III. ORTAK HÜKÜMLER  73
A. Bildirim Verme ve Süresi  74
B. Vergi Değerinin Belirlenmesi, Güncellenmesi ve Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açılması  74
1. Takdir Komisyonlarının Oluşumu  75
2. Vergi Değerinin Belirlenmesi  75
a. Bina değerlemesi  76
b. Arsa değerlemesi  78
c. Arazi değerlemesi  79
3. Vergi Değerinin Güncellenmesi  81
4. Vergi Değerini Belirleyen Takdir Komisyonu Kararına Karşı Dava Açılması  84
C. Emlak Vergisinin Ödeme Süresi  87
D. Vergi Değerini Tadil Eden Sebepler  87
E. Usul Hükümleri  88
IV. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ  90
A. Değerli Konut Vergisinin Konusu  90
B. Değerli Konut Vergisinde Matrah ve Nispet  92
C. Değerli Konut Vergisinde Mükellefiyet  95
D. Değerli Konut Vergisinde Muaflıklar  95
E. Değerli Konut Vergisinin Beyanı, Ödeme Süresi ve Ödeme Yeri  96
F. Değerli Konut Vergisi Hasılatı, Yetki  97
Üçüncü Bölüm
BAZI ÜLKELERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI
I. OECD ÜLKELERİNDE MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN BÜYÜKLÜĞÜ  101
II. BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE VE BİRLEŞİK KRALLIK’TA EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI  108
A. Avrupa Birliği Ülkelerinde Emlak Vergisinde Yetkili İdareler  109
B. Avrupa Birliği Ülkelerinde Emlak Vergisinin Amacı ve Vergilendirme Esasları  112
C. Avrupa Birliği Ülkelerinde Emlak Vergisinin Mükellefi  122
D. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Emlak Vergisi Vade Tarihleri  123
E. Avrupa Birliğinde ve Birleşik Krallıkta Emlak Vergisi'nde Muafiyet, İstisna ve İndirimler  124
F. Bazı Avrupa Ülkelerinde Emlak Vergisi Oranları  128
G. Türk Değerli Konut Vergisine Benzer Çeşitli Ülke Örnekleri  133
1. Yunanistan  133
2. Fransa  135
3. Birleşik Krallık  136
Dördüncü Bölüm
TÜRK EMLAK VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE ÇALIŞMA KAPSAMINDA TESPİT EDİLEN SORUN ALANLARI VE BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER
I. EMLAK VERGİSİNDE SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  139
A. Emlak Vergisi Gelirlerinin Vergi Gelirleri ve Servet Vergileri İçindeki Payının Arttırılması İhtiyacı  139
B. Taşınmazların Vergi Değerlerinin Gerçeği Yansıtmaması ve Vergi Değerlerinin Gerçek Değerlerine Yakınlaştırılması İhtiyacı  141
1. Türkiye’de Gayrimenkullerin Vergi Değeri ile Piyasa Değerini Karşılaştıran Çalışmaların Bulguları  142
2. Değerleme Yöntemi ile İlgili Yapılan Çalışmaların Bulguları  144
3. Emlakın Vergi Değerinin Gerçek Değerden Düşük Belirlenmesinin Yarattığı Vergi ve Tapu Harcı Kayıpları  148
a. Emlaka Sahip Olma ve Kullanmadan Kaynaklanan Vergi Kayıpları  150
b. Emlakın Satışı ve İntikali Halinde Vergi ve Harç Kayıpları  151
4. Gayrimenkullerin Değerlendirilmesi ve Güncellenmesinde Süre ve Oranların Gözden Geçirilmesi  154
5. Vergi Değerinin Takdirinde Görevli Takdir Komisyonlarında Uzman Personel Çalıştırılması İhtiyacı  155
C. Emlak Vergisi Tahsilat Oranlarının Arttırılması Gereği  157
D. Muafiyetlerde ve İndirimlerde Yeniden Düzenleme İhtiyacı  163
E. Diğer Servet Vergisi Olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Emlak Vergisi Arasındaki Eşitsizliğin Giderilmesi  165
F. Emlak Vergisi ile İlgili Mevzuatın Güncellenmesi ve Sadeleştirilmesi Gereği  167
G. Emlak Vergisi’nde Enerji Tasarrufunu Teşvik Eden Düzenlemelerin Yapılması İhtiyacı  168
H. Vergi Aflarının Azaltılması  169
II. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  170
A. Değerli Konut Vergisinin Kişilerin Tüm Mülklerini Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi  170
B. Çifte Vergilendirme Sorununun Önlenmesi  171
C. Konutların Gerçek Değerlerinin Tespiti ve Güncellenmesi  171
D. Değerli Konut Vergisinin Tahsilinin Kolaylaştırılması  172
Sonuç  175
Kaynakça  181
Kavramlar Dizini  197

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar