Türkiye'nin Yeni Yönetim Yapısı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Prof. Dr. Cevdet ATAY
ISBN: 9786050507324
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Cevdet ATAY
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 352

GİRİŞ BÖLÜMÜ
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ

     I-  KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI........................................ 19

A) KTK Kavramının Tarihsel Gelişimi....................................... 20

B). Kamu Kurumu ve Kamu Tüzel Kişisi................................... 21

1-.. Kamu Kurumu Kavramı.................................................. 21

2-.. Kamu Kurumu-Kamu Tüzel Kişisi İlişkisi....................... 22

C) KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KURULMASI........................ 23

1- . Devletin Kamu Tüzel Kişiliği.......................................... 23

2-.. Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin Kurulması......................... 24

    II-  KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN YETKİNLİKLERİ...................... 31

A). Yetkileri ve Haktan Yararlanmaları....................................... 31

B). Hak ve Yetki Kullanabilmeleri.............................................. 31

1... Devlet.............................................................................. 32

2... Diğer Kamu Tüzel Kişileri............................................... 32

   III.  HAK VE YETKİLERİNİN KAPSAMI........................................ 33

A.. Hukuksal İşlem Yapma Yetkinliği ve Yetkisi........................ 33

1. . Kamu Hukuku İşlemleri.................................................. 34

2. . Özel hukuk işlemleri....................................................... 34

B.. İşlemlerini Uygulama Yetkisi ve Gücü.................................. 35

C.. Hukuksal Sorumlulukları...................................................... 35

1. . İşlemden sorumluluk....................................................... 36

2. . Hukuka aykırı eylemlerden sorumluluk.......................... 38

D.. Dava Yetkinliği..................................................................... 38

   IV.  KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ........................... 39

A). Devlet Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi.................................... 39

B). Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin Sona Ermesi........................... 40

1... Anayasa Değişikliğiyle Sona Ermesi................................ 40

2... Yasayla Sona Ermesi....................................................... 41

3... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Sona Ermesi............. 41

4. . Kamu Tüzel Kişiliğinin Yargısal İşlemle Sona Ermesi..... 43

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE MERKEZİ YÖNETİMİN YAPISI

§1-... HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI VE
YÜRÜTME................................................................................ 45

A). YÜRÜTME KAVRAMI........................................................ 45

B)  HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI..................... 47

§2-... TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ SÜRECİNDE
YÜRÜTME............................................................................... 49

A) 1921 ANAYASASINA GÖRE YÜRÜTME........................... 50

B) 1924 ANAYASASI’NA GÖRE YÜRÜTME......................... 52

C). ANAYASASINA GÖRE YÜRÜTME.................................... 55

1-.. 1961 Anayasasının Özellikleri......................................... 56

2-.. 1961 Anayasasında Yapılan Değişiklikleri...................... 59

3- . Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu............................... 59

D)  1961-1982 ANAYASALARI VE 1982 NİN İLK ŞEKLİNE GÖRE YÜRÜTME   63

§3-... CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE YÜRÜTME............ 71

     I-  CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE KURUMLARI............... 72

A). CUMHURBAŞKANLIĞI MERKEZİ YAPISI ....................... 72

1-.. C. Başkanının Adaylığı ve Seçilmesi .............................. 72

2-.. Cumhurbaşkanının Görevleri ve Yetkileri....................... 73

3-.. 1982 Anayasasına Göre Önceki ve Şimdiki Yetkilerinin Karşılaştırması         75

4-.. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu........................... 80

B) CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE VEKÂLET........ 80

1- . Cumhurbaşkanı Yardımcıları........................................... 80

2- . C. Başkanına Vekȃlet...................................................... 80   

3-.. C.Başkanı Yardımcılarının Cezai Sorumluluğu ............... 81

C) CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, DANIŞMANLAR VE ÖZEL TEMSİLCİ.............................................................................................. 82

D) CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI............. 82

1-.. Kurulların Genel Görev ve Yetkileri................................ 83

2-.. Kurul Toplantıları ve Çalışma İlkeleri.............................. 83

E) İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI VE ÖZEL KALEM................. 83

1-.. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı.......................... 83

2- Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü........................... 84

F) . CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİ ................................ 85

    II-  CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUMLAR................... 85

A) TÜRKİYE VARLIK FONU .................................................. 86

B) MİLLİ GÜVENLİK KURULU.............................................. 86

C) MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT).............................. 87

D) STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ................................. 88

E) CUMHURBAŞKANLIK İLETİŞİM BAŞKANLIĞI .............. 89

G) DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI................................... 90

H) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI........................................ 91

İ) . DEVLET DENETLEME KURULU....................................... 93

J) . SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI.................................. 96

K) MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI...................... 97

§4-... CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE BAKANLIKLAR... 98

     I-  BAKANLIK KAVRAMI............................................................ 99

    II- BAKANLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU ............................. 101

   III-  BAKANLIK ANA HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ..... 101

A) ANA HİZMET BİRİMLERİ................................................ 102

B) GÖREVLERİ...................................................................... 106

  IV-  YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ E GÖREVLERİ.................. 106

1-.. Denetim Birimleri................................................................ 107

2-.. Strateji Geliştirme Başkanlıkları ......................................... 108

3-.. Personel Daireleri ve Personel Genel Müdürlükleri............. 110

4-.. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri................................ 111

5- . Eğitim (ve Yayın) Daire Başkanlıkları................................. 113

6- . Bilgi İşlem Birimleri............................................................ 115

7-.. Basın ve Yayın Müdürlükleri.............................................. 116

8- . Özel Kalem Müdürlükleri.................................................... 117

9-.. Destek Hizmetleri Başkanlıkları.......................................... 117

    V-  BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURUM VE
          KURULUŞLAR........................................................................ 118

A). KAMU İDARELERİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ ........... 118

B). BAĞLI, İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN
YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ...................................... 122

§5-... BAŞKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMLERİNİN
 KARŞILAŞTIRILMASI........................................................ 123

     I-  ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ................................................... 124

A). ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ.............. 124

B). GÜÇLER AYRILIĞI, ABD SİSTEMİNDE DENGE VE DENETİM           126

1-.. Başkanın Atama Yetkilerinin Kongre Tarafından Denetlenmesi          127

2-.. Yürütme (Başkan) Bütçesinin Uygulanabilmesinin Kongre Tarafından Onanması Zorunluluğu...................................................................................... 129

3-.. Kongrenin, Başkan, Başkan Yardımcısı ve
Birleşik Devletleri Bütün Sivil Yetkililerini Görevden Alabilmesi        130

4-.. Uluslararası Antlaşmaların Yapılması Yetkisinin Senato Denetiminde Başkana Tanınması     131

5-.. Başkan’ın Yasaları Yürürlüğe Koymama veya Yürürlüğe Girmesini Geciktirme (VETO)Yetkisi...................................................................................... 133

6-.. Federal Yüksek Mahkemesinin Verdiği Kararları Yoluyla Yapılan Denetim ve Denge           134

    II-  BAŞKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI
          KARŞILAŞTIRMASI................................................................ 135

          A) FARKLILIKLAR ................................................................ 135

B) BENZERLİKLER................................................................ 141

1-.. Aynılık Gösteren Benzerlikler....................................... 141

2- . Görünüşteki Benzerlikler............................................... 142

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.................................................... 143

İKİNCİ BÖLÜM
TAŞRA VE YURT DIŞI YÖNETİMİ

§1-... İL GENEL YÖNETİMİ.......................................................... 148

A) VALİ................................................................................... 149

1-.. Valinin Atanması........................................................... 150

2-.. Valilerin Hukuksal Durumu.......................................... 150

3- . Valinin Görev ve Yetkileri............................................ 152

B) İLDE ŞUBE BAŞKANI-İL MEMURU İLİŞKİLERİ............ 157

1- . İl İdare Şube Müdürlükleri............................................ 158 

2-.. İl Memurları ve Atanmaları........................................... 159

C)  ........................................................... İL İDARE KURULLARI    160

1-.. İl İdare Kurulu............................................................... 160

2-.. Diğer İl Kurulları........................................................... 162

§2-... İLÇE YÖNETİMİ................................................................... 165

A) KAYMAKAM..................................................................... 165

1-.. Atanması ve Hukuksal Statüsü ..................................... 165

2-.. Görev ve Yetkileri......................................................... 166

B) İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI................................... 168

C). İLÇE KURULLARI............................................................. 169

1-.. İlçe İdare Kurulu ve Yetkileri ....................................... 169

2-.. Diğer İlçe Kurulları........................................................ 170

D) VALİ - KAYMAKAM-KARŞILAŞTIRMASI...................... 171

§3-... BUCAK YÖNETİMİ.............................................................. 172

A) BUCAK MÜDÜRÜ ............................................................ 173

1-.. Görev ve Yetkileri......................................................... 173

2-.. Bucak Müdürlüğü Örgütü.............................................. 174 

B). BUCAK KOMİSYONU...................................................... 175

C). BUCAK MECLİSİ............................................................... 175

1-.. Yapısı ve İşleyişi........................................................... 175

2-.. Görev ve Yetkileri......................................................... 176

§ 4-.. KÖY YÖNETİMİ................................................................... 176

A). KÖY KAVRAMI................................................................ 177

B). KÖY MUHTARI VE YETKİLERİ...................................... 178

C). KÖY MECLİSİ (İHTİYAR HEYETİ) ................................. 179

D). KÖY ORGANLARININ DENETLENMESİ........................ 180

§ 5- MAHALLE YÖNETİMİ........................................................... 181

A) MAHALLE KAVRAMI ...................................................... 182

B) MAHALLE ORGANLARI VE SEÇİLMESİ......................... 183

C) MAHALLE ORGANLARININ GÖREVLERİ ..................... 184

§ 6-.. YURT DIŞI TEŞKİLATI........................................................ 185

A) KAVRAMLAR VE TANIMLAR......................................... 185

B) GEÇİCİ YURTDIŞI TEŞKİLATI......................................... 186

C) DIŞ TEMSİLCİLİKLER VE GÖREVLERİ.......................... 187

1-.. Elçilik Niteliğindeki Dış Temsilciliklerin Görevleri........ 187

2-.. Daimi Temsilciliklerin ve Temsilciliklerin Görevleri..... 187

3-.. Konsolosluk, İhtisas Birimleri ile Dış Temsilcilik Niteliği Olmayan Birimlerin Görevleri        187

D) DIŞ TEMSİLCİLİK PERSONELİ........................................ 188

1-.. Diplomatik temsilciliklerde Belirli Nitelikteki Personel . 188

2-.. Konsolosluklarda Belirli Nitelikteki Personel................ 188

3-.. Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Yurt Dışı Görev ve Kadrolarda Görevli Personel 188

F) . YURTDIŞI TEŞKİLAT İÇİNDE HİYERARŞİK İLİŞKİLER 188

G) VEKALET, PROTOKOL VE YAZIŞMALAR..................... 189

H). YURT DIŞINDA SÜREKLİ ÇALIŞACAK DİĞER
PERSONEL ........................................................................ 190

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YEREL YÖNETİMLER

§ 1-.. İL ÖZEL İDARESİ................................................................. 193

     I- TARİHSEL GELİŞİM VE KURULUŞU.................................... 194

    II- GÖREV VE YETKİLERİ.......................................................... 195   

   III- İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI..................................... 197

A) İL GENEL MECLİSİ........................................................... 197

1-.. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri.......................... 197

2-.. Meclis Başkanlık Divanı................................................ 198

3-.. İl Genel Meclisinin Toplanması..................................... 199

4-.. Gündemi, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı...................... 200

5-.. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi.................................. 200

6-.. Komisyonlar.................................................................. 201

7-.. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları..................... 202

8-.. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi ve Meclisin Feshi.......... 203

B) İL ENCÜMENİ................................................................... 204

1-.. Oluşumu........................................................................ 204

2-.. Encümenin Görev ve Yetkileri ..................................... 204

3-.. Encümen Toplantısı....................................................... 205

C) VALİ................................................................................... 205

1-.. Valinin Görev ve Yetkileri............................................ 205

2-.. Yetki Devri.................................................................... 206

3-.. Stratejik Plân ve Performans Plânı................................. 206

4-.. Organlar ve Üyelerinin Görevden Uzaklaştırılması ....... 207

  IV-  İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLÂTI............................................... 207

A) GENEL SEKRETERLİK VE İDARİ BİRİMLER................. 207

B) İDARÎ YAPTIRIMLAR....................................................... 210

1-.. İdari Yaptırımlar............................................................ 210

2-.. Yetki............................................................................. 210

3-.. Usul............................................................................... 210

C) İL ÖZEL İDARELERİNİN DENETİMİ............................... 211

D) MALÎ HÜKÜMLER............................................................ 212

1-.. İl Özel İdaresinin Gelirleri ............................................ 212

2- . İl Özel İdaresinin Giderleri............................................ 212

E) İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ............................................. 213

1-.. İ1Özel İdaresi Bütçesi ve Kabulü.................................. 213

2- . Harcama Yetkilisi.......................................................... 214

3-.. Kesin hesap................................................................... 214

§2-... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ.............................. 214

A) KAVRAM, TANIM,  KURULUŞ, SINIRLAR VE
KATILMA.......................................................................... 215

1-.. Kavram ve Tanım.......................................................... 215

2-.. Kuruluş, Sınırları ve Katılma......................................... 215

B) GÖREV VE YETKİLER..................................................... 216

1- . BŞB nin Görev Ve Yetkileri  ........................................ 216

2-.. Görev ve Yetki İlkeleri.................................................. 216

3- . Koordinasyon ve Denetim Yetkileri.............................. 217

C) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI............... 219

1-.. Büyükşehir Belediye Meclisi......................................... 219

2-.. Büyükşehir Belediye Encümeni.................................... 222

3-.. Büyükşehir Belediye Başkanı........................................ 223

D) BÜYÜKŞEHİR HİZMETLERİ KOORDİNASYONU ......... 227

§3-... BELEDİYE YÖNETİMİ......................................................... 228

A) BELEDİYE TANIMI VE KURULUŞU............................... 228

1-.. Tanım............................................................................ 228

2-.. Belediye Kuruluşu ve Sınırları....................................... 229

B) BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİ.......................... 231

    II- BELEDİYE ORGANLARI........................................................ 232

A). BELEDİYE MECLİSİ.......................................................... 232

1-.. Üyelik, Başkanlık Divanı ve Üyeliğin Sona Ermesi....... 232

2- . Meclis Toplantıları......................................................... 234

3-.. Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yetkisi .. 238

4-.. Meclis Kararları ve Kesinleşmesi................................... 239

5-.. Belediye Meclisinin Feshi ............................................. 240

B) BELEDİYE ENCÜMENİ..................................................... 241

1- . Belediye Encümeninin Yapısı ...................................... 241

2- . Encümen Toplantıları.................................................... 242

3- . Encümenin Görev ve yetkileri....................................... 243

C) BELEDİYE BAŞKANI........................................................ 244

1- . Belediye Başkanının Göreve Gelmesi........................... 244

2- . Belediye Başkanlığına Vekalet ..................................... 244

3- . Belediye Başkanlığının Sona Ermesi............................. 245 

4- . Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri........................ 247

5-.. Yetki Devri.................................................................... 256

§4- .. KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ......................................................... 256

A) KÖY KAVRAMI VE TANIMI............................................ 256

B) DEVLETİN TAŞRA BİRİMİ OLARAK KÖY..................... 257

C) YEREL YÖNETİM BİRİMİ OLARAK KÖY...................... 258

1-.. Köy’ün Görevleri.......................................................... 258

2- . Kamu Tüzel Kişisi Olarak Köyün Organları.................. 259

§5-... YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ......................................... 262

A) BİRLİK MECLİSİ............................................................... 262

1-.. Oluşumu........................................................................ 262

2- . Meclisin Görev Ve Yetkileri.......................................... 263

B) BİRLİK ENCÜMENİ.......................................................... 263

1-.. Oluşumu........................................................................ 263

2-.. Encümenin Görev ve Yetkileri...................................... 263

C) BİRLİK BAŞKANI............................................................. 264

D) BİRLİĞİN DENETİMİ........................................................ 265

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ TÜZEL KİŞİLERİ

§ 1- YÖNETSEL KAMU HİZMETİ KURUMLARI ...................... 268

     I- DEYİM VE KAVRAM ............................................................ 268

    II-  YÖNETSEL KAMU HİZMETİ KURUMLARININ ORTAK
          ÖZELLİKLERİ ........................................................................ 269

A). KAMU TÜZEL KİŞİLİLİĞİNİN TANINMASI VE KURULMASI 270

B) KTK.LARIN ORGANLARA SAHİP OLMALARI ............. 271

C). FAALİYET KONULARI KAMU HİZMETİDİR................. 272

D) KAMU YARARI AMACI GÜDEN KURUMLARDIR........ 273

E). DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPABİLİRLER........................... 276

F) . YÖNETSEL İCRAİ KARAR ALABİLİRLER..................... 277

1- Personelle İlgili İşlemler.................................................. 277

2- Yönetilenlerle İlgili İşlemler ........................................... 278

3- Diğer İşlemleri................................................................ 280

G). YÖNETSEL VE YARGISAL DENETİME TABİDİRLER... 280

1- . Vesayet Denetimi.......................................................... 280

2- . Yargı Denetimi.............................................................. 281

§ 2- . KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ..................................... 282

A) DEYİM, KAVRAM VE TARİHÇE..................................... 283

1- . KİT Deyimi ve Kavramı................................................ 283

2- . KİT’lerin Tarihçesi........................................................ 284

B) KİT’LERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ ................................. 285

C) KİT’LERİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ.......................... 288

D) KİT’LERİN ORGANİK YAPILARI.................................... 290

1- . İDT ve KİK’lerin Organları........................................... 290

2- . Müesseseler ve Organları............................................... 291

E) KİT’LERİN PERSONELİ VE MALLARI............................ 291

1- . KİT Personeli ve Hukuksal Rejimi................................ 291

2- . KİT Mallarının Hukuksal Rejimi .................................. 293

F) . KİT’LERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ............................... 295

1. . Özel Hukuk İşlemleri.................................................... 295

2-.. Kamu Hukuku İşlemleri................................................ 296

G) KİT’LERİN DENETLENMESİ............................................ 297

1-.. KİT’ler Üzerinde Yasama Denetimi.............................. 297

2-.. KİT’le Üzerinde Yönetsel Denetim............................... 298

3-.. KİT’lerin İşlem ve Eylemlerinin Yargısal Denetimi....... 299

§ 3- KAMU MESLEK KURULUŞLARI......................................... 300

     I-  HUKUKUMUZDA KAMU MESLEK KURULUŞLARI........... 302

    II-  KURULUŞLARIN HUKUKSAL KİŞİLİKLERİ....................... 304

   III-  KURULUŞA ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU.......................... 305

  IV-  AMAÇ DIŞI FAALİYETE BULUNMA YASAĞI..................... 307

A). Anayasal ve Yasal Amaçlar ve İşlevler............................... 307

B). Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyet Yasağı.......................... 308

    V-  MESLEK KURULUŞLARI BİRLİKLERİ................................. 308

A). Meslek Kuruluşu Birliklere................................................. 309

B). Alt Meslek Kuruluşları........................................................ 310

  VI-  KAMU MESLEK KURULUŞLARINUIN HUKUKSAL
          İŞLEMLERİ.............................................................................. 311

A). Özel Hukuk İşlemleri.......................................................... 311

B). Kamu Hukuku İşlemleri ..................................................... 311

VII-  MESLEK KURULUŞLARININ DENETLENMESİ................... 313

A). Organları Üzerinde Denetim................................................ 313

B). İşlemleri Üzerinde Denetim................................................. 315

§4- .. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ BAĞIMSIZ
KURUMLAR.......................................................................... 316

     I-  DEYİM VE KAVRAM ............................................................ 317

    II-  DDBK’LARIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ.................................. 318

A) DDBK’ların ABD ve İngiltere’de Gelişimi.......................... 319

B). Fransız ve Alman Hukukunda............................................. 320

C). Türkiye’deki Uygulamalar.................................................. 322

   III-  DDBK LARIN HUKUKSAL NİTELİĞİ .................................. 322

  IV- DDBK’LARIN DÜZENLEYİCİ İŞLEVLERİ............................ 325

A). Düzenleyici İşlev (Regulation) Kavramı.............................. 325

B). Türkiye’de DDBK ların Regülasyon İşlevi.......................... 325

    V- DDBK’LARIN DENETİM İŞLEVİ........................................... 327

A). Denetim Kavramı................................................................ 327

B) DDBK ların Denetim İşlevi................................................. 328

C). DDBK’ların İdari Yaptırım Denetim İşlevi.......................... 329

  VI-  DDBK’LARIN BAĞIMSIZLIĞI............................................... 328

A) Atanma, Başkan ve Üyelerinin Görev Süreleri.................... 331

B) Karar Alma Serbestisi.......................................................... 333

C). Kararlarının Yerindelik Denetimine Tabi Olmaması............ 335

D) Görevleriyle İlgili Emir Verilememesi.................................. 339

E)            Kamu Tüzel Kişiliğine ve Mali Özerkliğe Sahip Olmaları   341

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar