İdare Hukuku Dersleri Cilt:II

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Halil KALABALIK
ISBN: 9789750290763
Stok Durumu: Tükendi
360,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Halil KALABALIK
Baskı Tarihi 2024/02
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 486

Günümüzde her ülkede idareye uygulanan hukuk kuralları mutlaka vardır, diğer bir ifadeyle her idarenin bir hukuku söz konusudur. Ancak her idarenin hukuku, idare hukuku anlamına gelmemektedir. İdareye özgü hukuk kuralları bulunan ve idarenin işlem ve eylemlerinden doğan davaların ayrı bir yargı düzeninde çözümlendiği ülkelerde idareye uygulanan kurallar idare hukuku adını alır.

Günümüzde; neredeyse her devletin anayasasında, ülkemizde olduğu gibi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkeleri devletin temel nitelikleri arasında yer almaktadır. Hukuk devleti, hukuka bağlı, hem hukuk kurallarını koyan ve hem de işlem ve eylemlerinde öncelikle hukuka kendisi uyan, sonra bu kurallara uyulmasını isteyen devlettir. Hukuk devletinde; temel hak ve hürriyetler güvence altındadır, kanunların anayasaya uygunluğunun ve idarenin yargısal denetimi, saydamlık hakimdir. Hukuk devleti, idarenin kuruluşuna ve işleyişine hukukun hakim olduğu, idarenin kişilere verdiği zararı ödediği, mahkemelerinin bağımsız olduğu ve hakim ve savcı güvencesinin tanındığı devlettir.

Kitapta; idarenin işlem ve eylemlerine, faaliyetlerine beşeri ve ayni vasıtalarına, denetimine ilişkin idare hukuku kuralları detaylı olarak incelemiştir. Kitap; Anayasa'da, kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve ilgili diğer mevzuatta yapılan değişiklikler, yargısal içtihatlar ve öğretideki gelişmeler doğrultusunda bu baskıda güncellenmiş ve gözden geçirilmiştir.

Konu Başlıkları
İdari İşlemler
İdari Usul
İdari Sözleşmeler
Kamu İhaleleri
Kolluk
Kamu Hizmetleri
İdarenin Sorumluluğu
Kamu Malları
İdarenin Denetimi
İçindekiler
Beşinci (9.) Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI
I. TANIM  27
II. İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ  28
A. Tek Yanlılık  28
B. İcrailik  28
C. Re’sen İcra Edilebilirlik  29
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma  30
E. Yazılılık  32
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ  32
İkinci Bölüm
BİREYSEL İDARÎ İŞLEMLER
(İDARİ KARARLAR)
I. BİREYSEL İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI  35
A. Maddi Açıdan  35
1. Şart İşlemler  35
2. Subjektif İşlemler  36
B. Doğuracakları Hukukî Sonuçları Açısından  36
1. Emredici İşlemler  37
2. Yapıcı İşlemler  37
3. Belirleyici İşlemler  37
C. Açıklanan İradenin Sayısına ve İradenin Açıklanmasındaki Usule Göre  37
1. Basit İşlemler  37
2. Kollektif İşlemler  38
3. Karma İşlemler  38
Ç. Açıklanan İradenin Şekline Göre  39
1. Sarih İşlemler  39
2. Zımni İşlemler  39
a. Zımni Ret İşlemleri  39
b. Zımni Kabul İşlemleri  40
D. Etkileri Bakımından  40
1. Yararlandırıcı İşlemler  40
2. Yükümlendirici İşlemler  41
E. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  41
1. İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler  41
2. İsteğe Bağlı İşlemler  41
F. İcraî Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  42
1. İcrai İşlemler  42
a. Tanım  42
b. İcrai İdari İşlemin Unsurları  42
2. İcrai Olmayan İşlemler  45
a. Gösterici İşlemler  46
b. Hazırlık İşlemleri  46
c. İç–Düzen İşlemleri  47
G. Zincir İşlemler  49
H. Seri İşlemler  50
I. Yapılmakla Tükenen İşlemler  51
II. İDARİ KARARLARIN ALINMASI VE HUKUKA AYKIRILIK  51
A. Yetki Kuralları ve Hukuka Aykırılık  51
1. İdare Hukukunda Yetki Kavramı  51
2. Yetkinin Değişik Görünümleri  53
a. Kişi Bakımından Yetki  53
b. Konu Bakımından Yetki  54
c. Zaman Yönünden Yetki  56
ç. Yer Yönünden Yetki  58
3. Yetki Devri, İmza Yetkisinin Devri, Vekâlet, Tedviren Görevlendirme  60
a. Yetki Devri  60
b. İmza Yetkisinin Devri  63
c. Yetki Genişliği İle Yetki Devri ve İmza Devri Arasındaki Farklar  65
ç. Vekalet  65
d. Tedviren Görevlendirme  67
4. Yetki Kuralının İstisnaları  68
a. Fiili Memur Teorisi  68
b. Yetki Paralelliği İlkesi  70
5. Yetki Kurallarına Aykırılık Halleri ve Yaptırımları  70
a. Fonksiyon Gaspı  71
b. Yetki Gaspı  72
c. Yetki Tecavüzü  72
ç. Açık ve Bariz Yetki Tecavüzü  73
B. Şekil ve Usul Kuralları  74
1. Şekil Kuralları  74
a. Kavram  74
b. Belli Başlı Şekil Kuralları  75
2. Usul Kuralları  78
a. Kavram  78
b. Belli Başlı Usul Kuralları  78
3. Şekil ve Usul Kurallarına Aykırılık ve Yaptırımları  83
a. Şekil ve Usul Sakatlığı Kavramı  83
b. Şekil–Usul Sakatlıklarının Sonuçları  83
C. İdarenin İradesinin Açıklanmasında Sakatlık Halleri  84
1. Yanılma (Hata)  85
2. Hile (Aldatma)  86
3. Tehdit (Korkutma)  87
III. İDARİ KARARLARIN İÇERİĞİNİ DÜZENLEYEN (ESASA İLİŞKİN) KURALLAR VE HUKUKA AYKIRILIK  88
A. Sebep Unsuru ve Hukuka Aykırılık  88
1. Tanım  88
2. Sebep Türleri  88
3. İdari İşlemlerin Sebebinin Gösterilmesi  89
4. Sebeplerin Çokluğu, Sebep İkamesi ve Yasal Temel İkamesi  90
5. Sebep Unsurundaki Aykırılık Halleri  92
B. Konu Unsuru ve Hukuka Aykırılık  93
1. Kavram  93
2. Konu Unsurundaki Hukuka Aykırılıklar  93
a. Konusunun Mümkün ve Meşru Olmaması  93
b. Sebep İle Konu Arasındaki Bağın Kopukluğu  94
c. Kanuna Aykırılık Halleri  94
C. Maksat Unsuru  96
1. Kavram  96
2. Maksat Unsuruna Aykırılık Halleri  97
Ç. İdarenin Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki  98
1. Takdir Yetkisi  98
a. Tanım  98
b. Takdir Yetkisinin Gerekliliği  99
c. Takdir Yetkisinin Alanı: Yerindelik  101
ç. Takdir Yetkisinin Bulunduğu Haller  101
aa. Kanunlarda Açıkça Gösterilmesi  101
bb. Kanunlarda Belirsiz Kavramların Kullanıldığı Haller  102
cc. De Facto Durumlar  103
çç. Takdir Yetkisinin Sınırları  104
dd. Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi  107
2. Bağlı Yetki  109
IV. İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRILIĞININ YAPTIRIMLARI: YOKLUK VE İPTAL  110
A. Yokluk  111
1. Kavram  111
2. Yokluk Türleri  112
3. Sonuçları  113
B. İptal  114
V. İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  115
A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  115
B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  115
1. İmza Kuramı  116
2. Yayın/Bildirim (Açıklama) Kuramı  116
VI. İDARİ İŞLEMLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI  117
A. Kural: Geçmişe Etkili Olmama  117
B. İstisnalar  117
1. Kanunun İdari İşlemin Geçmişe Etkili Olacağını Öngörmesi  117
2. İdari İşlemin Mahkemece İptal Hükmünün Geçmişe Etkili Olması  117
3. Geri Alınan İdari İşlemin Geçmişe Etkili Olması  118
VII. İDARİ KARARLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI: İDARİ YAPTIRIMLAR  118
A. İdarî Yaptırımlar  118
1. Tanım ve Özellikleri  118
2. Türleri  119
3. İdari Yaptırımlara Hakim Olan İlkeler  121
a. Esasa İlişkin İlkeler  122
b. Usule İlişkin İlkeler  124
4. İdari Yaptırımların Yargısal Denetimi  126
B. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama)  128
1. Kavram  128
2. Re’sen İcra Yetkisinin Görünümleri  129
a. Zorla İcra Yetkisi  129
b. İlgili Hesabına Yerine Getirme  129
c. Dolaylı Zorlamayla İcra  130
VIII. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ  130
A. İdarenin İradesi Dışındaki Nedenler  131
1. Hukuki Nedenler  131
2. Fiili Nedenler  131
3. Diğer Nedenler  131
a. Belli Bir Sürenin Dolması  132
b. Bozucu (İnfisahi) Şartın Gerçekleşmesi  132
B. İdarî İşlemi Yapan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  132
1. Geri Alma  133
a. Kavram ve Tanım  133
b. Geri Alınabilecek İşlemler  133
2. Kaldırma  136
3. Değiştirme  137
4. Düzeltme  137
Üçüncü Bölüm
DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLER
I. İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ  139
A. Genel Olarak  139
B. Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisi  140
II. DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEM TÜRLERİ  143
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  143
1. Olağan Kararnameler  144
2. Olağanüstü Kararnameler  150
B. Yönetmelik  152
C. Diğer Düzenleyici İşlemler  153
Ç. Plan ve Programlar  154
1. Kalkınma Planı  154
2. Yıllık Programlar  155
3. Mekansal Plan ve Programlar  156
D. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Düzenleyici İdari İşlemler  159
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  159
2. Tüzük  160
Dördüncü Bölüm
İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ USULÜ
I. İDARİ USUL KAVRAMI VE TANIM  161
II. İDARİ USULÜN KANUNLAŞTIRILMASI  163
III. ÖNEMLİ İDARİ USUL İLKELERİ  164
A. Re’sen Araştırma İlkesi  164
B. Usul Ekonomisi  165
C. Dinlenilme Hakkı  166
Ç. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişme Hakkı  167
1. Kavram ve Tanım  167
2. Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı  169
a. Hakkın Sahipleri  170
b. Hakkın Yükümlüleri  170
c. Başvuru  171
ç. Başvuruların Cevaplandırılması  171
d. Hakkın Kullandırılması  172
e. Bilgi Edinme Süresi  172
f. Bilgi Edinme Ücreti  172
g. İtiraz  173
h. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu  174
ı. Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Bilgi ve Belgeler  175
D. Danışmanlık ve Hukukî Yardım  176
E. Gerekçe İlkesi  177
F. Başvuru Yollarının Gösterilmesi  178
IV. İDARİ USUL İLKELERİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER  181
A. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle İlgili Düzenlemeler  181
1. Hukuka Uygun Davranma  182
2. Ayrımcılık Yapmama  183
3. Ölçülü Davranmak  184
4. Yetkileri Kötüye Kullanmama  184
5. Tarafsız Olmak  186
6. Halkın Meşru Beklentilerine Saygılı ve Tutarlı Olmak  187
7. Halka Öğüt vermek ve Yol Göstermek  187
8. Saygılı Davranmak  188
9. Başvuruları Kabul Etmek ve Zamanında Cevaplandırmak  188
10. Hediye Almama ve Menfaat Sağlamama  189
11. Hesap Verebilirlik  190
12. Mal Bildiriminde Bulunma  191
B. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  191
C. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu  192
Ç. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu  193
D. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu  195
Beşinci Bölüm
İDARİ SÖZLEŞMELER VE KAMU İHALELERİ
I. İDARE HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN SÖZLEŞMELERİ  197
II. İDARÎ SÖZLEŞMELER  198
A. Hukuki Niteliği  198
B. İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri  200
1. Genel Şart: Taraflardan Birinin İdare Olması  200
2. İdarî Sözleşme’nin Kanunda Açıkça Belirtilmesi  201
3. Konusunun Kamu Hizmeti Olması ve Kamu Hizmetinin İşlemesini Sağlamak Amacıyla Yapılması  202
4. İdareye Özel Hukuk Sözleşmelerindekini Aşan Yetkiler Tanınması  203
C. Belli Başlı İdarî Sözleşme Türleri  204
1. Klasik Türler  204
a. Mali İltizam Sözleşmeleri  204
b. Kamu Borçlanma Sözleşmeleri  204
c. Yeraltı/Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler  205
ç. Orman İşletme Sözleşmeleri  205
d. İdari Hizmet Sözleşmeleri  206
e. Müşterek Emanet Sözleşmeleri  207
f. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri  207
2. Yeni Türler  211
a. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri  211
b. Yap–İşlet Sözleşmeleri  212
c. Görevlendirme Sözleşmeleri  213
ç. İşletme Hakkının Devri (Devral–İşlet–Devret) Sözleşmeleri  214
III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNİN YAPILIŞ USULÜ (KAMU İHALELERİ)  215
A. Genel Olarak  215
B. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin İhaleler  217
1. Kapsam ve İstisnalar  217
a. Kapsam  217
b. İstisnalar  218
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler  221
a. Açıklık İlkesi  221
b. Yarışma (Serbest Rekabet) İlkesi  222
c. Ekonomik ve Mali, Teknik ve Mesleki Yeterlilik İlkesi  224
ç. Gizlilik  225
d. Güvenilirlik İlkesi  225
e. İhalenin Bölünmezliği İlkesi  226
f. Ödeneksiz İhale Yapılamayacağı İlkesi  226
g. Eşit Muamele İlkesi  227
ğ. Farklı Nitelikteki İhtiyaçların Aynı İhalede Toplanamaması İlkesi  228
h. Diğer İlkeler  229
3. İhale Usulleri  229
a. Açık İhale Usulü  230
b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  230
c. Pazarlık Usulü  230
ç. Doğrudan Temin  232
d. Tasarım Yarışmaları  234
4. İhale Süreci  234
a. Hazırlık Aşaması  234
b. İlan  236
c. İhale Dokümanının Alınması ve İhaleye Katılma  237
ç. Tekliflerin Değerlendirilmesi  237
d. İhale Kararı ve Onaylanması  238
e. Sözleşmenin Yapılması ve Kuruma Bildirilmesi  240
5. Danışmanlık Hizmet İhaleleri  241
6. Diğer İhale Usulleri  243
7. Sözleşmenin Hukukî Niteliği  244
C. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşleri Dışındaki İhaleler  244
1. Kapsam  244
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler  245
3. İhale Usulleri  246
4. Hazırlık İşlemleri  246
5. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararı  247
Ç. İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları  248
1. İdari Başvuru Yolları  248
a. İdareye Şikâyet Başvurusu  248
b. Kuruma İtirazen Şikâyet Başvurusu  249
2. Yargısal Yollar  250
3. Kamu İhale Kurumu  251
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ  253
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI  255
A. Sözleşmecinin Hakları ve Borçları  255
1. Sözleşmecinin Borçları  255
2. Sözleşmecinin Hakları  256
a. Ücret Hakkı  256
b. Sözleşmenin Yeni Şartlara Uydurulmasını İsteme Hakkı  256
c. Sözleşmenin Mali Dengesinin Korunmasını İsteme Hakkı  257
ç. Kamulaştırma Yapılmasını İsteme Hakkı  258
B. İdarenin Yükümlülükleri ve Hakları  258
1. İdarenin Yükümlülükleri  258
2. İdarenin Hakları  258
C. İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi  259
1. Sözleşmenin Feshi  259
2. Diğer Nedenler  261
Altıncı Bölüm
KOLLUK (ZABITA) HİZMETLERİ
I. KOLLUK HİZMETİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  263
A. Tanım  263
B. Özellikleri  263
1. Kolluk Yetkileri Özel Kişilere Devredilemez  263
2. Kolluk Yetkileri Sözleşme Konusu Yapılamaz  264
3. Kolluk Yetkileri Gelir Sağlamak Amacıyla Kullanılamaz  264
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI: KAMU DÜZENİ  265
A. Kamu Düzeni Kavramı  265
B. Kamu Düzeninin Unsurları  265
1. Kamu Güvenliği  266
2. Kamu Huzur ve Sükûnu  267
3. Kamu Sağlığı  267
4. Toplumsal (Genel) Ahlâk  267
5. Kamu Düzeninin Zenginleşen Muhtevası: Yeni Unsurlar  268
III. KOLLUK TÜRLERİ  270
A. İdarî Kolluk – Adlî Kolluk  270
1. İdari Kolluk  270
2. Adli Kolluk  271
3. İdari Kolluk –Adli Kolluk Ayrımının Önemi  271
B. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk  273
1. Genel İdarî Kolluk  273
2. Özel İdarî Kolluk  274
3. Özel Güvenlik Teşkilatı  276
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  280
A. Kolluk Makamları  280
1. Genel İdarî Kolluk Makamları  281
2. Özel İdarî Kolluk Makamları  281
B. Kolluk Personeli  282
1. Asli Genel İdari Kolluk Personeli  282
2. Yardımcı Genel İdari Kolluk Personeli  284
a. İstihdam Şartları  284
b. Görev ve Yetkileri  285
V. KOLLUK YETKİLERİNİN ÇATIŞMASI  287
A. Genel ve Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması  287
B. Genel Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma  288
VI. KOLLUK İŞLEMLERİ, USULLERİ VE YAPTIRIMLARI  288
A. Kolluk İşlemleri  288
1. Düzenleyici Kolluk İşlemleri  288
2. Bireysel Kolluk İşlemleri  289
B. Kolluk Usulleri  290
1. İzin Usulü  290
2. Bildirim Usulü  291
3. Serbestlik Usulü (Düzeltici Sistem)  292
C. Kolluk Yaptırımları  292
1. Yasaklama  292
2. Faaliyeti Erteleme/ Son Verme  293
3. Emir ve İhtar  293
4. Kendiliğinden Harekete Geçme  294
5. Silah ve Zor Kullanma  295
VII. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  296
A. Anayasal Sınırlar  296
B. İdari İşlem Bakımından Sınırları  297
VIII. KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU  298
IX. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  300
A. Olağanüstü Yönetim Usulü Kavramı  300
B. Olağanüstü Yönetim Usulü: Olağanüstü Hal  302
1. Olağanüstü Halin Sebepleri  302
2. Olağanüstü Halin İlanı  302
3. Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları  303
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Durdurulması  303
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilmesi  304
c. Kolluk Yetkilerinin Kullanılması  305
4. Seferberlik ve Savaş Hali  305
a. Seferberlik Hali  305
b. Savaş Hali  306
Yedinci Bölüm
KAMU HİZMETLERİ
I. TANIM VE KAMU HİZMETİNİN ŞARTLARI  307
A. Tanım  307
1. Organik Açıdan  307
2. Maddi Açıdan  307
3. Hukuki Rejimi Açısından (Şekli Açıdan)  308
4. Değerlendirme  308
B. Kamu Hizmetinin Şartları  309
1. Faaliyetin Kamu Tüzel Kişisi veya Denetimi Altında Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi (Organik Unsur)  309
2. Kamu Yararı (Maddi Unsur)  310
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  312
A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması  312
1. Milli Kamu Hizmetlerinin Kurulması  312
2. Mahalli Kamu Hizmetlerinin Kurulması  313
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması  313
III. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ  314
A. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi  314
B. Değişkenlik ve Uyum İlkesi  315
C. Bedelsizlik (Meccanilik) İlkesi  316
D. Eşitlik ve Tarafsızlık İlkesi  317
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  318
A. Kullanılan Usule Göre  318
B. Tekel Niteliğinde Olan–Tekel Niteliğinde Olmayan Kamu Hizmetler  318
C. Konularına Göre  319
1. İdarî Kamu Hizmetleri  319
2. İktisadî Kamu Hizmetleri  319
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  319
4. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Hizmetler  319
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ  320
A. Emanet Usulü  320
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce Yürütülmesi  321
1. Ruhsat ya da Lisans Usulü  322
2. Sözleşme Usulü  323
a. Klasik Usuller  323
b. Yeni Usuller  327
ba. Görevlendirme Usulü  327
bb. Yap–İşlet–Devret Usulü  329
bc. Yap–İşlet Usulü  331
bç. İşletme Hakkının Devri Usulü  333
bd. Kullanım Hakkı Alınması Usulü  335
be. Kamu–Özel İşbirliği Usulü  335
Sekizinci Bölüm
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ  337
II. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  339
A. Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu  339
B. Kamu (İdare) Hukukundan Doğan Sorumluluğu  340
III. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TEMELİ  340
IV. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU  341
A. Hizmet Kusuru  342
1. Tanım ve Özellikleri  342
a. Tanım  342
b. Özellikleri  343
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  344
a. İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru  344
b. İdari İşlemlere ilişkin Hizmet Kusuru  347
c. Mahkeme Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Hizmet Kusuru  348
3. Hukuka Aykırılık ve Kusur  349
4. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karînesi  349
B. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  351
1. Kişisel Kusur Kavramı  351
2. Kişisel Kusur Sayılan Durumlar  352
a. Ağır Kusurlar  352
b. Hizmetten Ayrılabilen Kusurlar  353
c. Suç Sayılan Kusurlar  354
3. Görev Kusuru  355
V. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  357
A. Kusursuz Sorumluluğun Doğuşu  357
B. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  359
1. Risk (Hasar=Tehlike) İlkesi  359
a. İdarenin Tehlikeli Faaliyetlerde Bulunması ve Tehlikeli Araç Kullanması  360
b. Mesleki Risk  361
c. Sosyal Risk  362
2. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  364
B. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  366
C. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  366
VI. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  367
A. Eylem veya İşlem Niteliğinde Bir Fiil  367
B. Kusur  368
C. İlliyet (Nedensellik) Bağı  368
Ç. Zarar  369
VII. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER  371
A. Zorlayıcı Sebep  371
B. Beklenilmeyen Haller  372
C. Zarar Görenin Kusuru  373
Ç. Üçüncü Kişinin Kusuru  374
VIII. ZARARIN TAZMİNİ  374
A. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler  375
B. Zararın Miktarının Tespiti  376
X. RÜCU  377
Dokuzuncu Bölüm
KAMU (İDARE) MALLARI
I. KAMU MALI KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI  379
A. Tanım ve Şartları  379
B. Kamu Mallarının Sınıflandırılması  380
1. Kullanma ve Tahsis Yönü Bakımından  380
2. Tahsis Kökeni Bakımından  381
3. Kamu Malı Niteliğini Kazanma Açısından  382
II. İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NİTELİĞİ  383
III. KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ  384
A. Kamu Malları Devir ve Ferağ Edilemez  384
B. Kamu Malları Haczedilemez  386
C. Kamu Malları Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılamaz  388
Ç. Kamu Malları Üzerinde Sınırlı Aynî Haklar Kurulamaz  389
D. Taşınmaz Kamu Malları Tapu Kütüğüne Tescile Tabî Değildir  390
E. Kamu Malları Kamulaştırılamaz  392
F. Kamu Malları Vergi ve Resim Gibi Malî Yükümlülüklerin Dışındadır  392
G. Kamu Malları Özel Korunmaya Tabîdir  392
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  394
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması  394
1. Sahipsiz Mallarda  394
2. Hizmet ve Orta Mallarında  395
a. Genel Olarak  395
b. Tahsis  396
B. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi  400
1. Hizmet ve Orta Mallarında  400
2. Sahipsiz Mallarda  401
V. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ  403
A. İdarece Yararlanma  403
B. Özel Kişilerce Yararlanma  404
1. Orta Mallarından Yararlanma  404
a. Genel Yararlanma  404
b. Özel Yararlanma  406
2. Hizmet Mallarından Yararlanma  406
3. Sahipsiz Mallardan Yararlanma  406
VI. İDARENİN MAL EDİNME USULLERİ: KAMULAŞTIRMA  407
A. Tanım ve Hukukî Niteliği  407
B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları  408
1. Kamulaştırma Yetkisi  408
2. Kamulaştırmanın Sebebi  409
3. Kamulaştırmanın Konusu  410
4. Kamulaştırmanın Amacı  412
5. Kamulaştırmanın Şekil ve Usul Kuralları  412
a. Kamulaştırma İşleminin İdari Aşaması  412
b. Kamulaştırma İşleminin Adli Aşaması  416
C. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları  419
Ç. İhtilaflı ya da Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması  419
1. İhtilaflı Taşınmazların Kamulaştırılması  419
2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Tescili  420
D. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  421
1. Malikin Geri Alma Hakkı  421
2. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  422
E. Kamulaştırmasız El Atma  423
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  423
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  426
3. Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma  428
VII. İDARENİN DİĞER MAL EDİNME USULLERİ  428
A. İstimval (Rekizisyon)  428
1. Kavram  428
2. İstimval İlkeleri  429
3. İstimvallerin Çeşitleri  429
4. İstimvalin Unsurları  429
5. İstimvalin Kamulaştırmadan Farkları  431
B. İdarî İrtifaklar  431
1. Kavram  431
2. Kurulması  431
a. Kamulaştırma Yoluyla  431
b. İmar İrtifakları  433
C. Millîleştirme  433
Ç. Devletleştirme  434
D. Elkoyma  435
E. Bir İdareye Ait Bir Taşınmazın Diğer Bir İdareye Devri  436
F. Geçici İşgal  437
Onuncu Bölüm
İDARENİN DENETİMİ
I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ  439
A. İdarî Denetim  439
1. Hiyerarşik Denetim  439
2. İsti’taf Yoluyla Denetim  440
3. İdarî Vesayet Denetimi  441
4. Özel Denetim  442
a. Sayıştay Denetimi  442
b. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu  443
c. Teftiş Kurulları  444
5. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetimi  444
a. Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kavramı  444
b. Kamu Denetçiliği Kurumu  447
B. Siyasî Denetim  449
C. Kamuoyu Denetimi  452
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ  454
III. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA HALLİ  455
A. 659 sayılı KHK’ya Göre Sulh  456
1. Adli Uyuşmazlıklarda  456
a. Sulh  456
b. Sulhün Usul ve Esasları  457
2. İdari Uyuşmazlıklarda  458
B. Özel Kanunlarda Sulh  460
C. İdari Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Halli  461
Yararlanılan Kaynaklar  463
Kavramlar Dizini  487

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar