Uygulamalı Genel ve Özel Ceza Soruşturması

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Metin YILDIRIM
ISBN: 9786257088084
178,20 TL 198,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Metin YILDIRIM
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Uygulamalı Genel ve Özel Ceza Soruşturması
Metin YILDIRIM
2020/09 2. Baskı, 924 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-625-708-808-4

Ceza soruşturması ve yargılamasının en önemli amacı hiç şüphesiz gerçeğin tespitiyle, suçluyu bulup cezalandırarak adaleti sağlamaktır. Hukuk ve adalet yüzyılımızın en fazla ihtiyaç duyduğu şeydir. Soruşturma işlemleri ve ceza yargılaması, ancak hukuk kuralları içinde yürütüldüğü taktirde elde edilen deliller hukuka uygun delil olacaktır. Hukuka olan inancın tesisi, ancak gerçek adaletin sağlanmasıyla mümkündür. Masum olarak doğan ve masum olduğu kabul edilen insanı suçlamak ve yargılamak kolay, zor olansa vicdanlardaki yasanın adı olan adaletin sağlanmaktır. Güç ve kanun adalet için vardır.

Hukuk ve hukukçuluk insanlık tarihinin her dönemde ön planda olmuştur. Hiçbir medeniyet ve güç, adaletin sağlandığı bir hukuk düzeni kadar sağlam temellere oturmamıştır. Tarihe asırlarca hükmeden başta şanlı ecdat olmak üzere, büyük devletler, ancak adil ve hukuk devleti oldukları sürece ayakta kalmışlardır. Adalet kuvveti, bir kesimin veya gurubun menfaati için değil, milletin sinesinde yaşayan bir kuvvet olarak her zaman güçlü, tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Hukuk, bir düzenin kendisiyken, adalet o düzenin yegâne dengesidir. Bağımsız ve tarafsız yargı bu dengenin tek güvencesidir. Adil bir vicdana sahip olmayan hakim, savcı ve hukuk uygulayıcılarının elinde en iyi kanun bir zulüm aracı olacaktır.

Belirlilik ve hukuksal eşitlik adaletin asıl belirleyici noktasıdır. Ceza soruşturması her ne kadar gerçeği amaçlasa da, bu gerçek her ne pahasına olursa olsun değil, ancak hukuk devletine yaraşır bir şekilde tespit edilmelidir. Herkes için kanunlar ve uygulanması eşit olduğu sürece hukuksal eşitlik sağlanır. Soruşturma makamları ancak kanundaki esas ve usuller dairesinde kalmak kaydıyla delillere ulaşır ve eldeki delillerle yargılama yapılır. Elbette ki, ön kabuller ve tahminler soruşturma sürecinde soruşturmacıya ve taraflara ışıt tutar. Kişileri suçlamak ve cezalandırmak ancak hukuka uygun delillerle olur.

Çalışmamız bu anlayış çerçevesinde, özellikle soruşturma sürecinin uzun ve karmaşık olması da dikkate alınarak uygulayıcıların hata yapmaması ve tarafların hak kayıplarına uğramaması için konular uygulamayla iç içe, örnek kararlarla açıklanmıştır. Ceza soruşturması ve yargı- 8 2. Baskıya Önsöz laması, soruşturmanın temel prensipleri, soruşturmada yetkisi, genel soruşturma işlemleri, bilirkişilik ve uygulaması, özel soruşturma yöntemleri, 7188 sayılı son yasa değişikliğiyle zorunlu hale gelen adil görüşme odaları, çocuk izlem merkezleri, seri muhakeme usulü gibi teknik ve karmaşık konular tereddütte yol açmayacak şekilde açıklanmıştır. Başta Ceza Muhakemesi Kanunu ve uygulamada başvurulan diğer soruşturma usul ve esaslarına ilişkin mevzuat değişiklikleri güncel hale getirilmiştir. Öte yandan konular Yüksek Yargının güncel karar ve öğretinin yaklaşımıyla da desteklenmiştir.

İÇİNDEKİLER

 

2. BASKIYA ÖNSÖZ............................................................................................................. 7

ÖNSÖZ ............................................................................................................................... 9

İÇİNDEKİLER..................................................................................................................... 11

KISALTMALAR .................................................................................................................. 51

 

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA YARGILAMASI VE SORUŞTURMA

 

I. GENEL OLARAK.................................................................................................... 53

II. CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATI ........................................................................... 54

A. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ............................................................................ 54

B. SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER .............. 55

III. CEZA YARGILAMASINDA SORUŞTURMA .............................................................. 55

IV. CEZA YARGILAMASINDA TARAFLAR..................................................................... 56

V. CEZA YARGILAMASININ AŞAMALARI ................................................................... 57

A. İLK DERECE YARGILAMASI .................................................................................. 57

B. ÜST DERECE........................................................................................................ 58

C. ARA AŞAMA........................................................................................................ 58

VI. CEZA SORUŞTURMASININ AMACI ........................................................................ 59

A. GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI ................................................................................. 59

B. GERÇEĞİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI..................................................................... 60

C. GERÇEĞİN HER AŞAMADA ARAŞTIRMASI........................................................... 61

VII. SORUŞTURMA AŞAMASININ PRENSİPLERİ ........................................................... 61

A. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ ............................................................................... 62

1. Gizlilik Kavramı............................................................................................. 62

2. Gizliliğin Kapsamı ......................................................................................... 62

3. Kamuoyuna Karşı Gizlilik.............................................................................. 63

4. Gizliliğin İhlali Durumunda Yaptırım ............................................................ 64

5. Soruşturma Dosyası Hakkında Gizlilik Kararı Alınması ................................. 64

a. Dosyanın Kısıtlanması............................................................................ 64

b. Yasal Kısıtlılık ......................................................................................... 65

6. Adli ve İdari Makamlara Bilgi Verilmesi ....................................................... 65

7. Basının ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi .................................................... 65

8. Kolluk Birimlerince Gizliliğin Korunması ...................................................... 66

 

12 İçindekiler

B. DELİL SERBESTLİĞİ...............................................................................................67

1. Genel Olarak.................................................................................................67

2. Delil Elde Etmenin Sınırı................................................................................67

C. SORUŞTURMA İŞLEMLERİNİN YAZILI OLMASI .....................................................68

1. Soruşturma İşlemlerinin Tutanağa Bağlanması ............................................68

2. SEGBİS İşlemleri............................................................................................69

3. Adli İşlemlerin UYAP Üzerinde Takibi ...........................................................69

Ç. SORUŞTURMANIN TAM VE EKSİKSİZ YAPILMASI.................................................69

D. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KORUNMASI .....................................................70

E. SORUŞTURMANIN DAĞINIKLIĞI ..........................................................................71

F. SORUŞTURMANIN BELLİ BİR KURALA BAĞLI OLMAYIŞI ......................................72

G. SORUŞTURMANIN MECBURİLİĞİ.........................................................................72

H. USUL KURLARININ DERHAL UYGULANMASI........................................................73

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

CEZA SORUŞTURMASINDA GÖREV VE YETKİ

 

I. ADLİ YARGIDA GÖREV.......................................................................................... 75

A. GENEL OLARAK....................................................................................................75

B. GÖREVİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI.......................................................76

C. GENEL GÖREVLİ CEZA MAHKEMELERİ ................................................................77

Ç. ÖZEL GÖREVLİ CEZA MAHKEMELERİ ...................................................................77

D. RESEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ .............................................................78

E. ADLİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI..................................................................79

1. Mahkemeler Arasında Görevsizlik ................................................................79

2. Görevsizlik Çeşitleri ......................................................................................79

F. YARGI BİRİMLERİ ARASINDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI............................................80

II. ADLİ YARGIDA YETKİ ............................................................................................ 80

A. GENEL OLARAK....................................................................................................80

B. BİR MAHKEMENİN YETKİ ALANIN BELİRLENMESİ ...............................................81

C. YETKİ KURALLARI.................................................................................................81

1. Genel Yetki Kuralı .........................................................................................82

a. Suçun İşlendiği Yerin Esas Yetkili Olması................................................82

b. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlarda Yetki...........................................82

c. Kesintisiz Suçlarda Yetki.........................................................................83

ç. Zincirleme Suçlarda Yetki.......................................................................83

d. Basılmış Eserlerle İşlenen Suçlarda Yetki ...............................................83

e. Basılmış Eserlerden Şikâyete Tabi Suçlarında Yetki................................84

f. Radyo Televizyon ve İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Yetki ................84

 

İçindekiler 13

2. Özel Yetki Kuralları....................................................................................... 85

a. Ülkede İşlenen Bir Suçun Nerede İşlendiği Belli Değilse Yetki............... 85

b. Yurt Dışında İşlenen Suçlarda Yetki ....................................................... 87

c. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında İşlenen Suçlarda Yetki.............. 87

aa. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarıyla Suç Yurt Dışında

İşlenmişse ....................................................................................... 87

bb. Ülke İçerisindeki Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarıyla Suç

Yurt İçinde İşlenmişse ..................................................................... 88

cc. Çevreyi Kirletme Suçunun Türk Karasularının Dışında Bir

Yabancı Gemi Tarafından İşlenmesi Halinde................................... 88

Ç. YETKİ UYUŞMAZLIĞI ........................................................................................... 88

1. Yargılama Aşamasında Yetkisizlik İddiası ..................................................... 89

2. Yetkisizlik Gerekçesiyle İddianamenin İadesi............................................... 89

3. Cumhuriyet Başsavcılıkları Arasında Oluşan Yetkisizlik................................ 90

D. YETKİLİ OLMAYAN MAKAMCA YAPILAN İŞLEMLERİN AKIBETİ............................ 92

E. DOLANDIRICILIK ve SİBER SUÇLARDA YETKİ ....................................................... 92

III. KABAHAT EYLEMLERİNDE GÖREV VE YETKİ.......................................................... 93

A. KABAHAT EYLEMLERİNDE GÖREV ...................................................................... 93

B. KABAHAT EYLEMLERİNDE YETKİ......................................................................... 94

C. CUMHURİYET SAVCILIKLARININ KABAHAT EYLEMLERİNDE YETKİSİ................... 94

1. Kabahat Eyleminden Dolayı İdari Yaptırım Uygulama Yetkisinin

Cumhuriyet Savcılıklarına Doğrudan Verilmesi............................................ 94

2. Yapılan Soruşturma Kapsamında Ayrıca Bir Kabahat Eyleminin

Bulunması .................................................................................................... 95

3. Soruşturma Konusunun Kabahat Olduğunun Sonradan Anlaşılması ........... 96

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ

 

TEŞKİLAT YAPISI VE SORUŞTURMA YETKİSİ................................................................ 97

I. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE TEŞKİLAT YAPISI.................................................. 97

A. GENEL OLARAK ................................................................................................... 97

B. CUMHURİYET BAŞSAVCILĞI................................................................................ 97

1. Adli Yargıda Görevli Cumhuriyet Savcılığı .................................................... 98

2. İstinafta Görevli Cumhuriyet Savcılığı .......................................................... 99

3. Yargıtay’da Görevli Cumhuriyet Savcılığı ..................................................... 99

C. BAŞSAVCILIK VE SAVCI ARASINDAKİ İLİŞKİ ......................................................... 99

1. Genel Olarak ................................................................................................ 99

2. Cumhuriyet Başsavcılığı ............................................................................. 100

 

14 İçindekiler

a. Cumhuriyet Başsavcısı..........................................................................101

aa. Cumhuriyet Başsavcısının Görevi ..................................................101

bb. Başsavcıyla Savcısı Arasındaki Hiyerarşi ........................................102

cc. Cumhuriyet Başsavcısının Görüldü İşlemi......................................102

çç. Başsavcının Bir Savcının Yetkisini Değiştirmesi..............................103

dd. Başsavcı Tarafından İş Bölümü Yapılması ......................................103

ee. Başsavcısının Savcılar Hakkında Sicil Fişi Doldurması ....................104

3. Cumhuriyet Savcısı .....................................................................................104

Ç. SAVCININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI ........................................................105

II. SAVCININ CEZA SORUŞTURMA YETKİSİ............................................................... 106

A. GENEL OLARAK..................................................................................................106

B. GENEL CEZA SORUŞTURMASI............................................................................106

C. ÖZEL SORUŞTURMA YETKİSİ .............................................................................108

III. DAVA ŞARTLARI ................................................................................................. 108

A. GENEL OLARAK..................................................................................................108

B. ŞİKAYET .............................................................................................................109

1. Genel Olarak...............................................................................................109

2. Şikayetin Yanlış Yerlere Yapılması...............................................................109

3. Anayasal Dilekçe Hakkı ve İftira Suçu .........................................................110

4. Eylemin Şikayete Tabi Olduğunun Sonradan Anlaşılması ...........................111

5. Çocuklarda Şikayet Hakkının Kullanılması ..................................................111

B. İZİN....................................................................................................................112

1. İzin Şartı ......................................................................................................112

2. Adalet Bakanından İzin Alınması ................................................................113

C. DAVA AÇMA SÜRESİ..........................................................................................114

1. Dava Zamanaşımı Süresi.............................................................................114

2. Basılmış Eserlerde Zamanaşımı Süresi........................................................115

3. Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlarda Zamanaşımı......................................115

4. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Suçlarda Zamanaşımı.........................115

Ç. KARAR ...............................................................................................................116

D. TALEP ................................................................................................................116

E. UZLAŞMA ÖN ÖDEME VE SERİ MUHAKEME ŞARTI ...........................................116

F. DAHA ÖNCE ADLİ İŞLEM YAPILMASI .................................................................117

G. YAZILI BAŞVURU ..................................................................................................118

H. AF VE ÖLÜM ......................................................................................................118

 

İçindekiler 15

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI

 

I. ADLİ SORUŞTURMA............................................................................................119

A. SUÇ ŞÜPHESİ KAVRAMI....................................................................................... 119

1. Basit Şüphe ................................................................................................ 120

2. Yeterli Şüphe.............................................................................................. 121

3. Makul Şüphe .............................................................................................. 121

4. Kuvvetli Şüphe ........................................................................................... 122

B. SORUŞTURMA .................................................................................................. 123

II. ADLİ SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI ..............................................................123

A. RESEN SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI......................................................... 124

1. Bizzat Öğrenme Durumu............................................................................ 124

2. Diğer Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Yazılar .......................................... 125

3. Kolluk Makamları Aracılığıyla Öğrenme..................................................... 126

B. İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI .......................................... 127

1. İhbarın Tanımı............................................................................................ 127

2. İhbarın Şekli ............................................................................................... 128

3. İhbarın Yapılacağı Makamlar...................................................................... 129

4. BİMER Yoluyla Yapılan İhbarlar.................................................................. 129

5. İhbarın Değerlendirilmesi .......................................................................... 129

6. Suçu Bildirmemenin Yaptırımı ................................................................... 131

a. Kişilere İlişkin Sorumluluk.................................................................... 131

b. Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu ....................................................... 131

c. Şüpheli Ölüm Olayının Bildirilmemesi ................................................. 132

C. ŞİKÂYET ÜZERİNE SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI ....................................... 132

1. Şikayetin Tanımı......................................................................................... 133

2. Şikayet Hakkının Kullanılması ve Kapsamı ................................................. 134

3. Şikayet Süresi............................................................................................. 135

4. Şikayetin Yapılacağı Makam ve Yapılış Şekli............................................... 136

5. Şikâyetten Vazgeçme................................................................................. 136

a. Soruşturma Aşamasında Vazgeçme .................................................... 137

b. Kovuşturma Aşamasında Vazgeçme.................................................... 138

6. Şikayetin Bölünmezliği ............................................................................... 138

7. Şikayetten Vazgeçmenin Hukuk Mahkemelerine Etkisi ............................. 139

Ç. YETKİSİZLİK GÖREVSİZLİK VEYA FEZLEKE NEDENİYLE SORUŞTURMANIN

BAŞLATILMASI .................................................................................................. 139

D. SORUŞTURMANIN DİĞER YOLLARLA BAŞLATILMASI........................................ 140

 

16 İçindekiler

1. Talep ...........................................................................................................140

2. Yabancı Devletin Şikâyeti............................................................................140

3. Mütalaa ......................................................................................................140

4. İzin ..............................................................................................................141

5. Müracaat ....................................................................................................141

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

SORUŞTURMA YETKİSİNİN KULLANILMASI

 

I. CUMHURİYET SAVCISININ SORUŞTURMA YETKİSİ .............................................. 143

A. GENEL OLARAK..................................................................................................143

B. İŞLEMLERİNİN DOĞRUDAN YÜRÜTÜLMESİ.......................................................144

1. Doğrudan Araştırma ve İnceleme...............................................................144

2. Talimat Yazılarında Şekil ve Kapsam...........................................................144

C. İŞLEMLERİNİN KOLLUK ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMESİ .......................................146

1. Kolluk Birimleri ...........................................................................................146

a. Genel ve Özel Kolluk ............................................................................146

b. Özel Güvenlik Görevlileri......................................................................147

2. Adli Kolluk...................................................................................................147

a. Adli Kolluğun Belirlenmesi ...................................................................148

b. Diğer Kolluğun Adli Kolluk Yetkisi.........................................................148

3. Kolluk Birimlerine Talimat Vermesi ............................................................148

a. Yazılı ve Sözlü Talimat ..........................................................................148

b. Talimatın Genel İçeriği .........................................................................149

c. Kolluğa Soruşturma İşlemleri İçin Sözlü Emir Verilmesi .......................150

ç. Adli Kolluğun Sorumluluğu...................................................................151

4. İşlemlerinin Diğer Kolluk Birimlerine Yaptırılması ......................................152

5. Adli Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı ..........153

a. Genel Olarak Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi ........................................153

b. Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi ...........................................................154

c. Kolluğun Zor Kullanma Yetkisinde Sınırı Aşması...................................154

ç. Adli Kolluğun Olay Yerinde Alacağı Tedbirler .......................................155

Ç. ADLİ YARDIMLAŞMA (İSTİNABE) .......................................................................156

II. SULH CEZA HAKİMİNİN SORUŞTURMA YETKİSİ ................................................... 157

III. SORUŞTURMA AŞAMASINDA SULH CEZA HÂKİMLİĞİ.......................................... 158

1. Genel Olarak .....................................................................................................158

2. Sulh Ceza Hâkimliği ...........................................................................................158

3. Mahkeme Kararıyla Yapılabilen Soruşturma İşlemleri ......................................159

 

İçindekiler 17

4. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilebilecek Kararlar...................................... 161

5. Doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen Kararlar.............................. 162

6. Kolluk Amirince Verilebilen Kararlar .......................................................... 162

ALTINCI BÖLÜM........................................................................................................165

CEZA SORUŞTURMASINDA DELİL VE DELİL ÇEŞİTLERİ ...............................................165

I. CEZA YARGILAMASINDA DELİL............................................................................165

A. DELİL KAVRAMI................................................................................................. 165

B. EMARE VE DELİL ARASINDAKİ FARK ................................................................. 167

C. HÜKME ESAS ALINAN DELİLLERİN ÖZELLİĞİ ..................................................... 167

Ç. CEZA YARGILAMASINDA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ .............................................. 168

1. Genel Olarak .............................................................................................. 168

2. Cumhuriyet Savcısının Suçu İspatlama Yükümlülüğü................................. 169

3. Mahkemenin Resen Delil Araştırması........................................................ 169

4. Tarafların İspat Yükümlülüğü..................................................................... 170

II. DELİL ELDE ETMENİN SINIRI VE ADİL YARGILANMA HAKKI...................................170

A. GENEL OLARAK ................................................................................................. 170

B. HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLE ELDE EDİLEN DELİL............................................... 171

C. ADİL YARGILANMA HAKKI ................................................................................ 174

Ç. DELİL ELDE ETMENİN SINIRI ............................................................................. 175

D. HUKUKA AYKIRI DELİLİN DOSYADA MUHAFAZASI............................................ 176

III. DELİL ÇEŞİTLERİ ..................................................................................................177

A. BEYAN DELİLİ .................................................................................................... 178

1. Tanık Beyanı............................................................................................... 178

2. Sanık veya Şüpheli Beyanı.......................................................................... 179

3. Sanık ve Tanık Beyanı Dışında Kalanların Beyanı ....................................... 180

4. Beyan Delilinin İspat Değeri ....................................................................... 180

B. BELGE NİTELİĞİNDEKİ DELİLLER........................................................................ 181

1. Yazılı Deliller............................................................................................... 181

2. Şekil Tespit Eden Deliller............................................................................ 182

3. Ses ve Görüntü Tespit Edebilen Deliller..................................................... 182

4. Belge Delilinin İspat Değeri ........................................................................ 182

C. BİLİMSEL DELİLLER............................................................................................ 183

IV. DELİLLERİN BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ..............................................183

 

YEDİNCİ BÖLÜM

OLAY YERİNDE İNCELEME, DELİLLERİNİN

TOPLANMASI ANALİZİ VE MUHAFAZASI

 

I. GENEL OLARAK DELİLLER ÜZERİNDE İNCELEME ...................................................185

II. OLAY YERİ İNCELEMESİ VE DELİL TESPİT İŞLEMLERİ..............................................186

 

18 İçindekiler

A. OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILMASI ...............................................................186

1. Olay Yerine İntikal.......................................................................................186

2. Olay Yerinde Alınacak Tedbirler .................................................................186

3. Olay Yerinde İncelemeye Başlanması .........................................................187

4. Olay Yerinde Cevabı Aranacak Sorular .......................................................187

5. Olay Mahallinde Delil Olabilecek Nesneler.................................................188

6. Delil Toplanırken Dikkat Edilecek Hususlar.................................................189

7. Delillerin Kolluk Birimlerinde Muhafazası...................................................189

B. OLAY YERİ KROKİSİ ............................................................................................190

1. Krokide Gösterilmesi Gerekenler................................................................190

2. Kroki Çizilmesinin Faydaları ........................................................................191

C. OLAY YERİNİN FOTOĞRAFLANMASI VE ÇEKİMİ.................................................192

1. Olay Yerinin Dıştan ve İçten Fotoğraflanması.............................................192

1- Olay yerinin dıştan fotoğraflanması ...........................................................192

2- Olay yerinin içerden fotoğraflanması .........................................................192

3. Kaybolacak İzlerin Ayrıntılı Fotoğraflanması...............................................193

4. Olay Yerinin Kayda Alınması .......................................................................193

Ç. DELİLLERİN AMBALAJLANMASI .........................................................................193

D. OLAY YERİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ................................................194

1. Yeniden inceleme .......................................................................................194

2. Olay Yerini Yeniden Fiziksel Gözden Geçirme.............................................194

3. Olayı Zihinsel Gözden Geçirme...................................................................195

E. OLAY ŞEKLİNE GÖRE OLAY YERİ İNCELEMESİ ....................................................195

1. Genel Olarak...............................................................................................195

2. Ölüm Olaylarında Olay Yeri İncelemesi ......................................................196

a. Ölüm Olayları .......................................................................................196

b. Şüpheli Ölüm Olaylarında Olay Yeri İncelemesi ...................................196

c. Şüpheli Ölüm Olayları...........................................................................196

III. DELİLLER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER ....................................................... 198

A. BALİSTİK İNCELEME ...........................................................................................198

1. Balistik İnceleme Kapsamında Yapılan İşlemler..........................................199

2. Balistik İncelemeye Konu Deliller ...............................................................200

3. Ateşsiz Silah İncelemesi ..............................................................................201

4. Ateşli Silah İncelemesi...................................................................................202

5. Mühimmat İncelemesi................................................................................203

6. Kovan ve Av Tüfeği Kartuşlarının İncelenmesi............................................203

7. Mermi Çekirdeği İncelemesi .......................................................................204

 

İçindekiler 19

8. Saçma Taneleri ve Tapaların İncelenmesi..................................................... 205

9. Atışın Yeniden Yapılandırılması .................................................................... 205

B. BELGELER ÜZERİNDE İNCELEMELER ................................................................. 205

1. El Yazısı İncelemesi .................................................................................... 206

a. El Yazısına İlişkin Analizin Sağlıklı Sonuç Verebilmesi İçin Dikkat

Edilecek Hususlar ................................................................................ 207

b. Mukayese İçin Yazı Örneği Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler ....... 208

2. İmza İncelemesi ......................................................................................... 209

3. Mekanik ve Elektrikli Daktilo Yazılarının İncelenmesi ................................ 210

4. Fotokopi Belgenin Çıktığı Fotokopi Makinesinin Tespiti ............................ 211

5. Fulaj İzi İncelemesi..................................................................................... 211

6. Baskı Metodunun Belirlenmesi.................................................................. 213

7. Banknot ve Değerli Kâğıtların İncelenmesi ................................................ 213

8. Kaşe ve Mühür İncelemesi......................................................................... 214

9. Tahrifat İncelemesi .................................................................................... 214

10. Kağıt İncelemesi......................................................................................... 215

11. Mürekkeplerin Fiziki Yapılarının İncelenmesi ............................................ 215

12. Gizli Yazıların İncelenmesi.......................................................................... 216

C. İZ ÜZERİNDE İNCELEME .................................................................................... 216

1. Ayakkabı ve Araç Lastik İzleri ..................................................................... 216

2. Alet İzlerinin İncelenmesi........................................................................... 218

3. Seri Numaraların İncelenmesi.................................................................... 219

4. Parça Üzerinde İnceleme ........................................................................... 219

Ç. BİYOLOJİK İNCELEME........................................................................................ 220

1. Kan Lekeleri Üzerinde İnceleme ................................................................ 220

2. Meni Lekesi Üzerinde İnceleme................................................................. 221

3. Tükürük ve Burun Kalıntıları Üzerinde İnceleme ....................................... 222

4. Kıl Örnekleri Üzerinde İnceleme ................................................................ 223

5. Doku, Kemik ve Diş Örnekleri Üzerinde İnceleme ..................................... 224

6. Ter ve Tırnak Üzerinde İnceleme ............................................................... 224

7. İdrar ve Gaita (Dışkı) Üzerinde İnceleme ................................................... 225

8. Kimliği Belirsiz ve Çürümüş Cesetler Üzerinde İnceleme ........................... 225

D. KİMYASAL İNCELEME........................................................................................ 225

1. Atış Artıkları Atış mesafesi ve Mermi Giriş Çıkış Deliklerinin Tespiti.......... 226

a . Şüpheliden Svap Alınması ................................................................... 226

b. Atış Mesafesinin Tespiti ...................................................................... 227

2. Patlayıcı Madde İncelemesi ....................................................................... 227

 

20 İçindekiler

3. Kanda Alkol ve Uyuşturucu Madde İncelemesi ..........................................228

a. Araç Sürücülerinin Alkol Durumlarının Tespiti .....................................229

b. Araç Sürücülerinin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanıp

kullanmadıklarının Tespiti ....................................................................230

4. Yangın Atıkları Üzerinde İnceleme..............................................................231

5. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İncelemesi ..................................................232

6. Cam Üzerinde İnceleme..............................................................................233

7. Lif İncelemesi..............................................................................................233

8. Boya Polimer ve Yapıştırıcı İncelemesi .......................................................233

9. Toprak İncelemesi ......................................................................................233

10. Toksin Madde İnceleme .............................................................................234

E. SES GÖRÜNTÜ VE DATA İNCELEMESİ................................................................235

1. Ses İncelemesi ............................................................................................235

2. Görüntü İyileştirilmesi ve İncelenmesi .......................................................236

a. Fotoğraf ve Video Görüntülerinin Karşılaştırması................................237

b. Görüntü İyileştirme ..............................................................................237

c. Görüntülerde Montaj Yapılıp Yapılmadığının Tespiti ...........................238

3. Data İncelemesi ..........................................................................................238

a. Bilgisayar ve Dijital Veriler Üzerinde İnceleme ....................................238

b. Elektronik Cihaz İncelemesi..................................................................239

IV. DELİLLERİN MUHAFAZASI................................................................................... 240

A. GENEL OLARAK..................................................................................................240

B. SUÇ EŞYASI VE KAZANÇ MÜSADERESİ...............................................................240

C. EMANET BÜROSU..............................................................................................241

1. Emanet Bürosu ve Emanet Memurları .......................................................241

2. Emanet Odası .............................................................................................241

Ç. EMANETE ALINACAK EŞYALARA İLİŞKİN İŞLEMLER ...........................................242

1. Suç Eşyasının Muhafaza Altına Alınması ve El Konulması...........................242

a. El Koyma Tutanağı................................................................................242

b. Suç Eşyasının Paketlenmesi..................................................................242

c. Suç Eşyasının Teslim Alınması ..............................................................242

D. EMANET KAYIT İŞLEMLERİ.................................................................................243

1. Emanet Kaydı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar ......................................243

2. Emanet Makbuzu........................................................................................243

3. Emanete Alınmayacak Eşyalar....................................................................244

E. SUÇ EŞYASININ EMANETTEN ÇIKARILMASI .......................................................244

1. Mahkeme ve Savcılık Talebi Üzerine Eşyanın Emanetten Çıkarılması ........244

2. Kıymetli Eşya ve Evrak ile Bozularak Değerini Kaybedecek Suç Eşyası

Hakkında Yapılacak İşlemler .......................................................................245

 

İçindekiler 21

3. Suç Eşyasının Muhafaza Nedeniyle Başka Yere Gönderilmesi ................... 246

4. Kara Deniz ve Hava Araçlarına İlişkin İşlemler ........................................... 246

5. Paraların Bankaya Yatırılması..................................................................... 246

6. Karardan Önce Eşyanın Elden Çıkarılması ve İadesi................................... 247

7. Müsadere Konusu Olmayan Eşyanın Emanetten Çıkarılması..................... 247

8. Bankaya Yatırılmış Paraların Müsadere ve İadesine İlişkin İşlemler .......... 248

9. Sahipleri Tarafından Alınmayan ve Sahibi Belli Olmayan Eşya

Hakkında Yapılacak İşlemler ...................................................................... 249

10. Değeri Olmayan Eşyanın İmha İşlemleri .................................................... 249

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ADLİ YAZIŞMA VE TEBLİGAT USULLERİ

 

I. GENEL OLARAK...................................................................................................251

II. ADLİ YAZIŞMA ....................................................................................................252

A. ADLİ TEŞKİLAT İÇİ YAZIŞMALAR ........................................................................ 252

1. UYAP Üzerinden Yazışma ........................................................................... 252

a. Genel Olarak UYAP .............................................................................. 252

b. Adli İşlemlerin UYAP Üzerinde Yapılması ............................................ 253

c. Elektronik İmza.................................................................................... 253

2. UYAP Dışı İşlemler...................................................................................... 254

B. ADLİ TEŞKİLAT DIŞI YAZIŞMALAR...................................................................... 255

1. Tüm Kurum veya Kuruluşlarla Yazışma ...................................................... 255

2. Kolluk Birimleriyle Yapılan Yazışmalar ....................................................... 255

a. UYAP Üzerinde Yazışma....................................................................... 255

b. UYAP Dışı Yazışma ............................................................................... 256

3. Diğer Kurum ve Kişilerle Yazışmalar........................................................... 257

III. TEBLİGAT İŞLEMLERİ...........................................................................................258

A. TEBLİGAT .......................................................................................................... 258

B. TEBLİGAT MEVZUATI ........................................................................................ 259

C. TEBLİGATIN YAPILMASI .................................................................................... 260

1. Bilinen Son Adrese Tebligat ....................................................................... 261

2. Her Yerde Tebligat Yapılması ..................................................................... 262

3. MERNİS Adresine Tebliğ 21/1 .................................................................... 263

4. Tüzel Kişilere Tebligat ................................................................................ 264

5. Tebligat Kanunu 21/2. Maddeye Göre Tebliğ ............................................ 265

6. MERNİS Adresinde Geçici Ayrılması Halinde Tebligat (m.20/1)................. 266

7. Kişinin Ceza İnfaz Kurumu, Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi

Yerlerde Bulunması.................................................................................... 268

 

22 İçindekiler

8. Tebligat Kanunu 35. Maddeye Göre Tebligat .............................................269

9. İlanen Tebligat ............................................................................................270

10. Elektronik Tebligat......................................................................................270

11. Vekile (Avukata) Yapılacak Tebligat............................................................271

12. Çocuklara Tebligat ......................................................................................272

13. Yurt Dışında Bulunanlara Tebligat ..............................................................272

14. Kalemde Tebligat Kimlere Yapılabilir ..........................................................273

15. Kolluk Aracılığıyla Tebligat..........................................................................273

IV. SES VE GÖRÜNTÜLÜ BİLİŞİM SESTEMİ (SEGBİS) GENEL OLARAK SEGBİS .............. 274

B. SEGBİS YOLUYLA YAPILABİLECEK İŞLEMLER ......................................................275

1. SEGBİS İşlemleri..........................................................................................275

2. Yakalama Kararı Nedeniyle SEGBİS Kullanılması.........................................275

3. SEGBİS Yoluyla Yapılan Diğer İşlemler ........................................................276

4. SEGBİS Aracılığıyla Dinlenen Kişinin Kimliğinin Tespiti ...............................277

5. SEBGİS Yoluyla Dinlenen Kişinin Yanında Bulunacak Kişi............................277

6. SEGBİS Dinleme Tutanağı ve Görüntü Kayıtları ..........................................277

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

GENEL SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

 

I. GENEL OLARAK .................................................................................................. 279

II. İHAS KAPSAMINDA SORUŞTURMA İŞLEMLERİ .................................................... 279

A. ETKİN SORUŞTURMA YAPILMAMASI.................................................................279

B. JORDAN PRENSİPLERİ........................................................................................280

III. SUÇ VE SUÇ İSNADI............................................................................................. 281

A. SUÇ....................................................................................................................281

B. FAİL VE ŞÜPHELİ AYRIMI ...................................................................................282

C. ŞÜPHELİNİN EYLEMDEKİ ROLÜ..........................................................................282

1. Doğrudan Fail .............................................................................................283

2. Dolaylı Faillik...............................................................................................284

a. Azmettiren ...........................................................................................285

b. Yardım Eden .........................................................................................285

aa. Maddi Yardım ................................................................................286

bb. Manevi Yardım ..............................................................................286

Ç. SUÇ İSNADI........................................................................................................287

1. Genel Olarak Suç İsnadı ..............................................................................287

2. Suç Kastı......................................................................................................287

a. Bilerek ve İsteyerek Hareket ................................................................288

b. Doğrudan Kast, Olası Kast ....................................................................288

 

İçindekiler 23

2. Taksir.......................................................................................................... 289

a. Taksirin Özellikleri ............................................................................... 289

b. Bilinçli ve Bilinçsiz Taksir...................................................................... 290

c. TCK 22/6 Uygulaması .......................................................................... 291

IV. GENEL SORUŞTURMA İŞLEMLERİ ........................................................................293

A. MÜŞTEKİ VE MAĞDUR BEYANI............................................................ 293

1. Mağdur ve Müştekinin Belirlenmesi.......................................................... 294

2. Mağdurun Davet Edilmesi.......................................................................... 294

3. Mağdur ve Müşteki Beyanı ........................................................................ 295

4. Mağdur Hakkında Zorla Getirme Kararı ..................................................... 296

5. Mağdur Hakları .......................................................................................... 297

a. Mağdurun Soruşturma Aşamasındaki Hakları ..................................... 297

b. Mağdurun Kovuşturma Aşamasındaki Hakları........................................... 298

c. Yaşı Küçük Mağdurun Hakları.............................................................. 298

ç. Mağdura Yaklaşım Kılavuzu................................................................. 300

d. Çocuk izlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları Uygulaması............ 302

6. Mağdur Beyanın Delil Değeri ..................................................................... 302

B. ŞÜPHELİ SAVUNMASI ....................................................................................... 303

1. Şüpheli ....................................................................................................... 303

2. Şüphelinin Hazır Edilmesi........................................................................... 304

a. Şüpheli İfadesi ..................................................................................... 304

b. Şüphelinin Davet Edilmesi ................................................................... 305

c. Zorla Getirme Emri .............................................................................. 305

aa. Çağrıya Rağmen Gelmeyen Şüpheli Hakkında Zorla Getirme ....... 305

bb. Doğrudan Zorla Getirme Emri....................................................... 306

cc. Zorla Getirme Kararını Verecek Mercii ......................................... 306

çç. Zorla Getirme Kararının İçeriği...................................................... 307

dd. Zorla Getirme Kararına İtiraz ........................................................ 307

ee. Zorla Getirme Kararının Yerine Getirilmesi................................... 307

ff. Zorla Getirme İşlemi Sırasında Zor Kullanmanın Derecesi ............ 308

gg. Cezaevinde Bulunan Şüphelinin Adli İşlemler İçin Hazır

Edilmesi......................................................................................... 308

ç. Şüphelinin Diğer İletişim Araçlarıyla Davet Edilmesi ........................... 309

d. Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılması.................................... 309

3. Şüphelinin Hakları...................................................................................... 310

a. Şüphelinin Aydınlatılması .................................................................... 310

b. Şüphelinin Susma Hakkı ve Kimliğine İlişkin Beyanda Bulunması .......... 311

 

24 İçindekiler

aa. Kimlik Bilgileri Hakkında Beyanda Bulunma ..................................311

bb. Şüphelinin Başka Bir Kimlik Beyan Etmesi .....................................312

cc. Kimlik Tespiti Nedeniyle Gözaltı ve Tutuklama..............................312

4. İfade İşleminin Tutanağa Bağlanması .........................................................313

5. Şüphelinin İfadesine Başlanması ................................................................314

a. Şüphelinin Susma Hakkı .......................................................................314

b. İfade Alma Yöntemleri .........................................................................315

c. İfade ve Sorguda Yasak Usuller ............................................................316

aa. Yasak Usuller .................................................................................317

bb. Yasak Usullerle Alınan İfadenin Delil Değeri..................................317

6. İkrar ve İkrarın Delil Değeri.........................................................................318

a. İkrarın Kapsamı ....................................................................................318

b. Dolaylı İkrar ..........................................................................................319

c. İkrarın Delil Değeri......................................................................................319

7. Şüphelinin Müdafii Hakkı............................................................................320

a. İsteğe Bağlı Müdafi ..............................................................................320

b. Talep Nedeniyle Müdafi Atanması.......................................................321

c. Zorunlu Müdafi Atanması ....................................................................322

ç. Müdafinin Hak ve Yetkileri...................................................................323

aa. Müdafinin Dosyayı İnceleme ve Belge Örneği Alma Hakkı ............323

bb. Müdafinin Şüpheliyle Görüşme Hakkı ve Müdafilik Yetkisinin

Kısıtlanması....................................................................................324

cc. Dosya Hakkında Gizlilik Kararı Alınması.........................................325

aaa. Gizlilik Kararının Şartları .....................................................326

bbb. Gizlilik Kararının Geçerli Olmadığı İşlemler........................327

C. TANIK ANLATIMI ...............................................................................................327

1. Tanık ...........................................................................................................327

2. Tanığın Belirlenmesi ...................................................................................328

3. Tanığın Hazır Edilmesi.................................................................................329

a. Tanığın Davet Edilmesi .........................................................................329

b. Tanığın Diğer iletişim Vasıtalarıyla Çağrılması......................................330

c. Tanığın Zorla Getirilmesi ......................................................................330

aa. Çağrıya Rağmen Gelmeyen Tanığın Zorla Getirilmesi....................330

bb. Doğrudan Zorla Getirme Emri Verilmesi........................................330

4. Tanık Beyanının Alınması............................................................................331

a. Tanık Beyanından Önce Kimlik ve Kişisel Bilgilerin Kaydedilmesi......331

b. Tanığın Çekinme Hakkı.........................................................................331

 

İçindekiler 25

aa. Akrabalık İlişkisi Nedeniyle Çekinme............................................. 332

bb. Meslek ve Sürekli Uğraşları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme ......... 333

cc. Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilere İlişkin Tanıklık .......................... 334

çç. Tanığın Kendisi ve Yakınları Aleyhine Olacak Hususlarda

Çekinme Hakkı .............................................................................. 335

c. Tanığa Çekinme Hakkının Hatırlatılması.............................................. 335

ç. Çekinme Hakkı Bulunan Tanığın Beyanı .............................................. 336

aa. Çekinde Hakkı Olan Tanığın Beyanda Bulunmaması..................... 337

bb. Çekinme Hakkı Olan Tanığın Beyanda Bulunması......................... 337

5. Tanığa Yemin Ettirilmesi ............................................................................ 338

a. Tanığa Görevinin Öneminin Hatırlatılması .......................................... 338

b. Tanığın Yemin Şekli.............................................................................. 338

c. Kolluğun Tanığa Yemin Verdirememesi .............................................. 339

d. Yemin Verilirken Ayağa Kalkılması....................................................... 339

6. Yeminsiz Dinlenen Tanıklar........................................................................ 339

7. Yalan Tanıklık ............................................................................................. 340

8. Tanıkların Dinlenmesi Sırasında Görüntülü ve Sesli Kayıt Yapılması.......... 340

9. Tanığın Tazminat ve Gider Hakkı................................................................ 341

10. Tanığın Korunması ..................................................................................... 341

a. Genel Olarak........................................................................................ 341

b. Tanığın Korunması............................................................................... 342

c. Tanık Koruma Kararı Kapsamında Gizli Tanıklık................................... 343

aa. Tanık Koruma Kanunu................................................................... 343

bb. Koruma Kararı Verilebilecek Suçlar............................................... 343

cc. Koruma Kapsamına Alınabilecek Kimseler.................................... 344

çç. Alınacak Koruma Tedbirleri........................................................... 344

dd. Tanık Koruma Kararının Verilmesi ................................................ 346

ee. Tanık Koruma Kararının Uygulanma Şekli..................................... 347

c. Diğer Kanunlarda Yer Alan Tedbirler ................................................... 347

Ç. BİLİRKİŞİ RAPORU ............................................................................................. 348

1. Bilirkişilik .................................................................................................... 348

a. Genel olarak ........................................................................................ 348

b. Bilirkişilik Kanunu ................................................................................ 348

c. Bilirkişiye Başvurulacak Konular .......................................................... 349

2. Bilirkişi Raporuna Başvurulması................................................................. 349

a. Kural Olarak......................................................................................... 349

b. Zorunlu Hususlarda Bilirkişi İncelemesi............................................... 350

 

26 İçindekiler

c. MASAK Raporları..................................................................................351

3. Bilirkişi Raporunun Hukuki Değeri ..............................................................352

4. Bilirkişinin Belirlenmesi ..............................................................................353

a. Zorunlu Bilirkişilik.................................................................................354

b. Bilirkişinin Bölge Kurullunca Belirlenen Listeden Seçilmesi .................355

c. Bölge Kurullunca Belirlenen Liste Dışında Bilirkişinin Belirlenmesi......355

ç. Sahte Para ve Değerler Üzerinde İnceleme..........................................356

5. Bilirkişiliği Kabul Zorunluluğu......................................................................356

6. Bilirkişi Atama Prosedürü ve Raporun Hazırlanma Süresi ..........................357

a. Bilirkişi Atama Kararının İçeriği ............................................................357

b. Bilirkişinin Değiştirilmesi ......................................................................358

7. Bilirkişi Raporunun Taraflara Tebliği...........................................................358

8. Bilimsel Mütalaa............................................................................................359

9. Bilirkişinin Sorumluluğu..............................................................................360

a. Disiplin Hapsi Sorumluluğu ..................................................................360

b. Cezai Sorumluluğu ...............................................................................360

10. Bilirkişiye Ücret Ödenmesi..........................................................................361

D. GÖZLEM ALTINA ALMA .....................................................................................362

1. Gözlem Altına Almanın Amacı ....................................................................362

2. Gözlem Altına Almanın Şartları...................................................................363

3. Gözlem Altına Alma Prosedürü...................................................................363

4. Düzenlenecek Raporun İçeriği ....................................................................364

5. Karar Mercii ve Süresi.................................................................................365

6. Karara Karşı İtiraz........................................................................................365

7. Gözlem Altına Alınmanın Sonuçları ............................................................366

E. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI......................................366

1. Genel Olarak Beden Muayenesi .................................................................366

2. Şüpheli ve Sanığın İç Beden Muayenesi......................................................367

a. İşlemin Amacı.......................................................................................367

b. Konuya İlişkin Bazı Kavramlar...............................................................368

c. İç Beden Muayenesinin Şartları ...........................................................368

ç. Karar Mercii..........................................................................................370

aa. Mahkeme Kararı ............................................................................370

bb. Savcı Emri ......................................................................................371

d. Şüpheli ve Sanığın İç Beden Muayenesine Rıza Göstermesi ................371

e. Kadının Muayenesi...............................................................................373

f. Muayene İşlemi ve Örnek Alınması......................................................373

g. Şüpheli veya Sanığın Muayene İşlemine Zorlanması ...........................374

 

İçindekiler 27

3. Şüpheli veya Sanığın Dış Beden Muayenesi............................................... 374

4. Karayolları Trafik Kanunu Uyarında Örnek Alınması.................................. 375

5. Mağdurun Beden Muayenesi ve Vücudunda Örnek Alınması ................... 376

a. Rıza Halinde Mağdurun İç ve Dış Beden Muayenesi ........................... 377

b. Rızanın Bulunmaması Durumunda İç Beden Muayenesi..................... 377

c. Karar Mercii......................................................................................... 377

ç. Karara Karşı İtiraz ................................................................................ 378

d. Tanıklıktan Çekinme Sebebiyle Muayeneden Kaçınma ....................... 378

6. Çocuğun Soy Bağının Tespiti ...................................................................... 378

F. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME ..................................................................... 379

1. DNA İncelemesi.......................................................................................... 379

2. DNA İncelemesinin Şartları ........................................................................ 380

3. Kodlama Yapılması..................................................................................... 381

4. Karar Mercii ............................................................................................... 381

5. DNA Verilerinin Yok Edilmesi ..................................................................... 382

G. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ ..................................................................................... 382

1. Fizik Kimliği ................................................................................................ 382

2. Şüphelinin Fizik Kimliği Tespitinin Şartları.................................................. 384

3. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Uyarınca Parmak İzinin Alınması ........... 385

H. TEŞHİS VE YÜZLEŞTİRME .................................................................................. 386

1. Genel Olarak .............................................................................................. 386

2. Teşhis ......................................................................................................... 386

a. Teşhisin Yapılacağı Yer......................................................................... 387

b. Teşhis Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ............................ 388

ç. Teşhisin Yapılma Şekli.......................................................................... 389

aa. Canlı Teşhis ................................................................................... 389

bb. Resim veya Görüntü Üzerinde Teşhis ........................................... 389

cc. Şüphelinin Robot Resmi Üzerinde Teşhis...................................... 389

d. Şüphelinin Teşhis İşlemine Katlanması................................................ 390

2. Yüzleştirme ................................................................................................ 390

I. KEŞİF VE YER GÖSTERME.................................................................................. 391

1. Keşif ........................................................................................................... 391

a. Keşfin Amacı........................................................................................ 391

b. Keşfin Konusu...................................................................................... 391

c. Keşfe Karar Verilmesi .......................................................................... 392

ç. Keşif Sırasında Hazır Bulunacak Kişiler ................................................ 393

d. Keşifte Bilirkişi ve Tanık Dinlenmesi .................................................... 393

 

28 İçindekiler

e. Keşif İşlemlerinin Bir Tutanağa Bağlanması .........................................393

2. Yer Gösterme..............................................................................................393

a. İşlemin Amacı.......................................................................................393

b. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yer Gösterme İşleminin Yapılması ......394

c. Adli Kolluk Amirince Yer Gösterme İşlemi Yaptırması..........................395

ç. Müdafinin Yer Gösterme İşlemine Katılması........................................395

İ. ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ .............................................................................395

1. Ölünün Muayenesi .....................................................................................395

a. Ölü Muayene İşlemi .............................................................................395

b. Şüpheli Ölüm........................................................................................395

c. Ölenin Kimlik Bilgilerinin Tespiti...........................................................397

ç. Kimliği Tespit Edilemeyen Cesetler ......................................................397

d. Olay Yerinde İnceleme .........................................................................398

e. Ceset Üzerinde İnceleme ve Cesedin Muayenesi.................................399

f. Ölünün Üzerinde Çıkan Kıymetli Eşyalar ..............................................401

2. Otopsi .........................................................................................................401

a. Otopsinin Amacı...................................................................................401

b. Otopsi Heyeti .......................................................................................402

c. Klasik Otopsinin Yapılması ...................................................................403

aa. Başın Açılması ................................................................................403

bb. Göğüs ve Karın Boşluğunun Birlikte Açılması.................................403

cc. Otopsi Tutanağı .............................................................................403

ç. Otopsi Sonunda Ölüm Sebebinin Belirlenememesi .............................404

d. Cesedin Defni ve Ölüm Belgesi.............................................................405

aa. Ölüm Belgesi Düzenlenmesi ..........................................................405

bb. Defin Ruhsatı .................................................................................405

cc. Sahipsiz Cesetlerin Defnedilmesi...................................................406

e. Yeni Doğan Ceset Üzerinde İnceleme ..................................................406

f. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılan İşlemler ......................................406

g. Sarf Kararının Düzenlemesi ve Nüfus Müdürlüğüne Bildirim...............407

J. KABİR AÇMA......................................................................................................407

1. Kabir Açmanın Amacı..................................................................................407

2. Kabir Açmaya Karar Verilmesi ....................................................................408

3. Kabir Açılmasına Hazırlık.............................................................................408

4. Kabrin Açılması ve Ceset Üzerinde İnceleme..............................................409

 

İçindekiler 29

 

ONUNCU BÖLÜM

KORUMA TEDBİRLERİ

 

I. GENEL OLARAK KORUMA TEDBİRLERİ.................................................................411

A. ADLİ VE İDARİ KORUMA TEDBİRLERİ ................................................................ 411

B. KORUMA TEDBİRİNİN ORTAK AMACI ............................................................... 411

C. KORUMA TEDBİRLERİNİN KANUNLA DÜZENLENMESİ...................................... 412

Ç. KORUMA TEDBİRLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ................................................. 413

D. BAŞLICA ADLİ KORUMA TEDBİRLERİ................................................................. 414

II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYAN KORUMA TEDBİRLERİ......................................414

A. YAKALAMA ....................................................................................................... 414

1. Genel Olarak Yakalama.............................................................................. 414

a. Anayasal Güvence ............................................................................... 414

b. Adli Ve İdari Yakalama......................................................................... 414

c. Geçici Durdurma ................................................................................. 415

ç. Kabahat Eylemlerinde Yakalama ......................................................... 415

2. Suç Şüphesi Nedeniyle Yakalama............................................................... 415

a. Şüphelinin Fiilen Yakalanması ............................................................. 415

b. Fiili Yakalamanın Şekli ......................................................................... 416

aa. Herkes Tarafından Yakalanma ...................................................... 416

bb. Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama ........................................ 417

ç. Yakalama Kararına İstinaden Yakalama............................................... 419

aa. Soruşturma Aşamasında Yakalama Kararının Çıkarılması ............. 419

bb. Tutuklamaya İtirazın Kabulü Nedeniyle Yakalama........................ 420

cc. Kovuşturma Evresinde Yakalama Kararı ....................................... 420

çç. Cumhuriyet Savcısı ve Kolluk Amirince Yakalama Emri................. 421

3. Yakalama Emri ve Kararının İçeriği............................................................. 421

4. Fiili Yakalanın Sonuçları.............................................................................. 422

a. Şüphelinin Tutulması........................................................................... 422

b. Yakalanana Yasal Haklarının Bildirilmesi ............................................. 422

c. Yakalanan Kişiye Kelepçe Takılması..................................................... 423

ç. Yakalama İşleminin Tutanağa Bağlanması........................................... 423

d. Yakalamanın Bir Yakına Bildirilmesi..................................................... 423

5. Yakalamanın Geri Alınması ........................................................................ 424

6. İnfaz İçin Yakalama Emri Çıkarılması.......................................................... 425

a. Hapis Cezalarının İnfazı İçin Yakalama Kararı ...................................... 425

b. Adli Para Cezalarının İnfazı İçin Yakalama Kararı................................. 425

B. GÖZALTI............................................................................................................ 426

 

30 İçindekiler

1. Gözaltının Amacı.........................................................................................426

2. Gözaltı Koşulları..........................................................................................427

3. Gözaltı Kararı ..............................................................................................427

a. Cumhuriyet Savcısı Emriyle Gözaltı Kararı ...........................................427

b. Mülki Amirin Belirlediği Kolluk Amirince Verilen Gözaltı Kararı...........428

4. Gözaltı İşlemine İtiraz .................................................................................429

5. Gözaltı Süresi ..............................................................................................430

a. Bireysel Suçlarda Gözaltı Süresi ...........................................................431

b. Toplu Suçlarda Gözaltı Süresi...............................................................431

c. Terör Suçlarında Gözaltı Süresi ............................................................432

ç. Kolluk Amirinin Vereceği Gözaltı Süresi ...............................................432

d. Kabahat Eylemlerinde Gözaltı Süresi ...................................................433

6. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi ................................................433

7. Gözaltına Alınan Kişinin Salıverilmesi .........................................................434

8. Sorgu ve Müdafi Hakkı................................................................................434

a. Sorgu ....................................................................................................434

b. Müdafi Hakkı........................................................................................435

9. Gözaltında Müdafi ile Görüşme Hakkı ........................................................435

10. Yeniden Yakalama ve Gözaltı Yasağı...........................................................436

11. Yakalama ve Gözaltı Nedeniyle Rapor ........................................................436

a. Mevcut Durumun Tespiti İçin Adli Rapor .............................................436

b. Yer Değişikliği Nedeniyle Adli Rapor ....................................................436

c. Sağlık Problemi Nedeniyle Adli Rapor..................................................437

ç. Raporun Temin Edileceği Birimler........................................................437

C. TUTUKLAMA......................................................................................................437

1. Genel Olarak Tutuklama .............................................................................437

2. Tutuklamanın Amacı...................................................................................438

3. Tutuklamanın Şartları .................................................................................439

a. Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması......................................................440

b. Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması....................................................440

aa. Kaçma Şüphesi...............................................................................441

bb. Delilleri Karartma Şüphesi .............................................................442

cc. Tutuklama Nedeni Varsayılan Suçlar .............................................442

c. Tutuklama Tedbirinin Ölçülü Olası ve Adli Kontrolün Yeterli

Gelmemesi ...........................................................................................443

d. Tutuklama Yasağının Bulunmaması .....................................................444

4. Tutuklama Kararı ........................................................................................445

 

İçindekiler 31

a. Karar Mercii......................................................................................... 446

b. Tutuklama Kararının Gerekçeli Olması ................................................ 446

c. Her Suç İçin Tutuklamanın Ayrı Değerlendirilmesi .............................. 447

ç. Tutuklama Kararının Müdafi Huzurunda Verilmesi ............................. 447

d. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Açıklanması....................................... 447

5. Tutuklama Kararına İtiraz........................................................................... 448

a. Cumhuriyet Savcı Tarafından İtiraz ..................................................... 448

b. Şüpheli Veya Müdafince Tutukluluğa İtiraz......................................... 449

6. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilebilmesi........................................ 449

7. Şüphelinin Derhal Salıverilmesi.................................................................. 450

8. Tutuklamanın Bir Yakına Bildirilmesi ......................................................... 450

9. Tutukluluk Süresi ve Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi............................. 451

a. Kural Olarak......................................................................................... 451

b. Tutukluluğun Azami Süreleri ............................................................... 452

c. İHAM Kararlarında Tutukluluk Süreleri................................................ 454

ç. Tutukluluk Süresi Uzatılırken Kişinin Dinlenmesi................................. 454

d. Tutukluluk Süresinin Gözden Geçirilmesi ............................................ 454

10. Tutukluluğun Adli Kontrol Tedbirine Çevrilmesi ........................................ 455

11. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Resen Salıvermesi................................. 456

12. Salıverilen Tutuklunun Yükümlülükleri ...................................................... 457

D. ADLİ KONTROL.................................................................................................. 457

1. Genel Olarak .............................................................................................. 457

2. Adli Kontrol Tedbirinin Koşulları ................................................................ 458

3. Hükmedilecek Adli Kontrol Tedbirleri........................................................ 458

a. Adli Kontrol Tedbirinin Kanunla Düzenlenmesi................................... 458

b. CMK’da Düzenlenen Adli Kontrol Tedbirleri........................................ 459

c. Ağır Hastalık Engelli ve Gebelik Nedeniyle Adli Kontrol ...................... 460

ç. Adli Kontrol Tedbirinin Uygulanma Süresi........................................... 460

d. Çocuk Koruma Kanununda Düzenlenen Tedbirler .............................. 461

4. Adli Kontrol Kararı ve Tedbirin Değiştirilmesi ............................................ 461

a. Adli Kontrol Kararının Verilmesi .......................................................... 461

b. Gıyapta Adli Kontrol Kararı.................................................................. 462

c. Adli Kontrol Tedbirinin Değiştirilmesi ve Kaldırılması.......................... 462

5. Adli Kontrol Kararına İtiraz......................................................................... 463

6. Adli Kontrol Tedbirinin Uygulanması ve Denetimi..................................... 463

a. Tedbirin Uygulanması.......................................................................... 464

b. Adli Kontrol Tedbirine Uyulmaması..................................................... 464

 

32 İçindekiler

E. TEMİNAT GÖSTERİLMESİ...................................................................................466

1. Teminatın Amacı.........................................................................................466

2. Teminatın Mağdura Önceden Ödenmesi ...................................................467

3. Teminatın İadesi .........................................................................................467

III. DELİLLERİNİN TESPİTİ VE KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ............................ 467

A. ARAMA İŞLEMİ ..................................................................................................468

1. Genel Olarak Arama İşlemi .........................................................................468

2. Durdurma ve Kimlik Sorma.........................................................................468

3. Önleme Araması .........................................................................................469

a. Önleme Aramasının Amacı...................................................................469

b. Önleme Aramasının Yapılacağı Durumlar ............................................470

c. Önleme Aramasının Kapsamı ...............................................................471

ç. Önleme Aramasından Adli Aramaya Geçiş...........................................472

4. Adli Arama ..................................................................................................473

a. Adli Aramanın Amacı............................................................................474

b. Adli Aramanın Şartları ..........................................................................474

aa. Şüpheli Hakkında Yapılan Arama İşleminin Şartları .......................474

bb. Diğer Kişiler Hakkında Yapılacak Arama İşleminin Şartları.............477

c. Arama İşleminin İstisnaları...................................................................478

aa. Makul Şüphenin Aranmadığı Arama..............................................478

bb. Gece Vakti Arama Yapılamaması ve İstisnaları ..............................479

aaa. Gece Vakti Arama Yapılamayacak Yerler...........................479

bbb. Gece Vakti Arama Yapılabilecek İstisnai Yerler..................479

ccc. Arama İşlemi Ne Zaman Başlar ve Biter.............................480

cc. Özel Arama Usulüne Tabi Olanlar..................................................480

d. Arama İşleminin Yapılacağı Yerler........................................................481

aa. Her Yerde Arama Yapılabilmesi .....................................................481

bb. Askeri Mahallerde Arama Yapılması ....................................................482

e. Arama Kararı ve Emri ...........................................................................482

aa. Arama Kararı..................................................................................482

bb. Cumhuriyet Savcısınca Arama Emri Verilmesi ...............................483

cc. Kolluk Amirinin Yazılı Emriyle Arama İşlemi ..................................485

f. Bir Karara İhtiyaç Olmayan Araştırma İşlemleri ...................................486

g. Şüphelinin Rızasıyla Arama İşlemi........................................................487

h. Arama Kararının İçeriği.........................................................................488

ı. Arama İşlemi ve Tutanağı.....................................................................488

aa. Arama İşlemi..................................................................................488

 

İçindekiler 33

bb. İşlem Tanığı................................................................................... 489

cc. Arama Tutanağı............................................................................. 489

çç. Aramada Hazır Bulunacaklar ve Aramaya İlişkin Bilgi

Verilmesi ....................................................................................... 490

dd. Arama Sonunda Talep Halinde Verilecek Belge ............................ 490

ee. Arama İşlemi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller ................. 491

i. Usule Aykırı Arama İşlemi.................................................................... 491

k. Vergi Suçlarında Aramaya İlişkin Özel Düzenleme .............................. 492

C. EL KOYMA İŞLEMİ ............................................................................................. 493

1. Genel Olarak Elkoyma................................................................................ 493

a. Elkoyma ............................................................................................... 493

b. El koyma İşlemine Konu Eşya .............................................................. 494

2. El Koyma ve Muhafaza Altına Alma ........................................................... 494

3. El Konulacak Eşyanın Niteliği ..................................................................... 495

4. El koyma Kararı ve Emri ............................................................................. 495

a. Hakim Kararı........................................................................................ 495

b. Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri........................................................ 496

c. Kolluk Amirinin Yazılı Emriyle El Koyma İşlemi .................................... 497

5. El Koyma İşlemi ve El Koyma Tutanağı....................................................... 497

a. El Koyma İşleminin Yerine Getirilmesi................................................. 497

b. El Koyma Tutanağı............................................................................... 498

c. El Konulan Eşyanın Emanete Alınması................................................. 498

ç. El Koyma İşlemine Karşı Konulması ..................................................... 498

6. El koyma İşlemine İtiraz ............................................................................. 499

7. El Konulan Eşyanın İadesi ve Muhafazası................................................... 499

a. Muhafazasına Gerek Kalmayan Eşyanın İadesi.................................... 499

b. El Konulan Eşyanın Elden Çıkarılması .................................................. 500

c. El Konulan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Tasfiyesi ................. 501

8. Arama ve El Koyma İşlemine İlişkin Özel Durumlar ................................... 501

a. El Konulan Belge ve Kağıtların İncelenmesi......................................... 501

b. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin İncelenmesi ...................... 502

c. Postaya El Konulması........................................................................... 502

aa. Postaya El Koymanın Koşulları ...................................................... 503

bb. Karar Mercii .................................................................................. 503

cc. İşlemin Yerine Getirilmesi............................................................. 504

çç. İlgililere Bilgi Verilmesi.................................................................. 505

dd. Posta Gönderisinin İadesi ............................................................. 505

 

34 İçindekiler

ç. Taşınmaz Hak ve Alacaklara El Konulması............................................505

aa. Genel El Koyma İşleminden Farkı .................................................505

bb. CMK 128.Madde Uyarınca El koymanın Koşulları..........................506

cc. El Konulacak Değerler....................................................................507

çç. El Koyma İşlemi İçin Rapor Alınması ..............................................507

dd. El Koyma İşlemi Uygulanacak Katalog Suçlar.................................508

ee. El koyma İşleminin Uygulanması ...................................................509

ff. CMK 128.Maddesi Kapsamında Kayyım Atanması ........................510

gg. Tedbire Uymamanın Yaptırımı.......................................................510

d. Avukat Bürosunda Arama Yapılması ....................................................510

aa. Avukat Bürolarında Arama İşleminin Koşulları ..............................511

bb. Avukat Bürosunda Arama İşlemi ...................................................512

e. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması ....................................................513

aa. Kayyım Atanmasının Şartları..........................................................513

bb. Kayyım Atanmasına Karar Verilmesi ve Tedbirin

Uygulanması ..................................................................................513

cc. Kayyıma Ücret Ödenmesi ..............................................................514

çc. Kayyım Atama İşlemine İtiraz ........................................................514

f. Bilgisayarlarda Arama Yapılması ..........................................................515

aa. Bilgisayarda Arama İşleminin Şartları ............................................515

bb. Karar Mercii ve Kararın Kapsamı ...................................................516

cc. Kararın Uygulanması ve Kopya Alınması........................................517

çç. Şüpheliye veya Müdafine Kopya Verilmesi....................................518

g. Basılmış Eserlere El konulması .............................................................518

h. Kaçaklar Hakkında Zorlama Amaçlı El koyma ve Teminat Belgesi........519

aa. Kaçak .............................................................................................519

bb. Kaçaklık Durumunun Tespiti..........................................................519

cc. Kaçağın Malvarlığına El konulması ve Karar Mercii .......................519

IV. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ ................................................................................ 520

A. GENEL OLARAK..................................................................................................520

B. MEVZUATIMIZDA İLETİŞİMİN DENETLENMESİ ..................................................520

C. İLETİŞİM KAVRAMI ............................................................................................521

Ç. ADLİ AMAÇLI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ .........................................................522

1. İletişimin Denetlenmesi..............................................................................522

a. Kapsam.................................................................................................522

b. İletişimin Denetlenmesinin Şartları......................................................523

aa. Soruşturma ve Kovuşturmanın Bulunması .....................................523

bb. Somut Delile Dayalı Kuvvetli Şüphenin Bulunması ........................524

 

İçindekiler 35

cc. Başka Yolla Delil Elde Etme İmkanının Kalmaması........................ 524

çç. Suçun Kanunda Sayılan Katalog Suçlardan Olması ....................... 525

aaa. Katalog Suçlar..................................................................... 525

bbb. Katalogdaki Diğer Bir Suça İlişkin Delil Elde Edilmesi........ 527

ccc. Katalog Suç Dışında Kalan Suçlara İlişkin Delil Elde

Edilmesi .............................................................................. 528

dd. Şüpheli ve Sanığın İletişimi Denetlenemeyen Kimselerden

Olmaması...................................................................................... 528

aaa. Kişinin Şüpheli veya Sanık Olmaması ................................ 528

bbb. Müdafin İletişimi Denetlenemez....................................... 529

ccc. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişilerle Yapılan

Görüşmeler......................................................................... 529

c. Talep İçeriği ve Hatta İlişkin Bilgiler..................................................... 530

ç. Karar Mercii ve Süresi.......................................................................... 531

e. Karara İtiraz ......................................................................................... 532

f. Kararının Uygulanması ........................................................................ 533

aa. Bilgi ve Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı........................... 533

bb. Dinleme Yapacak Kolluk Personeline Ait Aidiyet Numarası .......... 533

cc. Dinleme Prosedürü ....................................................................... 534

çç. Dinleme Tedbirine Derhal Son Vermesi........................................ 535

g. Kayıtların Yok Edilmesi ve İlgili Kişilere Bilgi Verilmesi ........................ 535

aa. Kayıtların Yok Edilmesi.................................................................. 535

bb. İlgilisine Bilgi Verilmesi ................................................................. 536

h. İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Delil........... 536

aa. Arama ve El Koyma Sırasında Elde Edilen Tesadüfi Delil............... 536

bb. Dinleme Sırasında Başka Bir Suça İlişkin Yeni Delil Elde

Edilmesi......................................................................................... 537

ı. Dinlemeyle Elde Edilen İkrarın Delil Değeri ......................................... 538

i. Şüpheli Veya Sanığın Dinleme Kayıtlarını Kabul Etmemesi ................. 538

2. İletişimin Tespiti......................................................................................... 539

a. Kapsam................................................................................................ 539

b. Müştekinin Görüşme Kayıtlarının İstenmesi ....................................... 540

c. Karar Mercii ve Kararın İçeriği ............................................................. 540

ç. Kararın Uygulanması ........................................................................... 541

3. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti................................................................. 541

a. Kapsam................................................................................................ 541

b. Mağdurun Bulunması İçin Mobil Telefonun Yerinin Tespiti ................ 542

c. Karar Mercii ve Süresi.......................................................................... 542

ç. Kararın Uygulanması ........................................................................... 543

 

36 İçindekiler

D. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ VE TESPİTİ DIŞINDA KALAN İŞLEMLER...................543

1. Hat Sahibinin Rızasıyla Yapılan Tespitler ....................................................543

2. Karşılıklı Yapılan Konuşmaların Gizlice Kaydedilmesi .................................544

3. İletişimin Tespiti Sayılmayan Bilgilerin İlgili Operatörlerden İstenmesi......545

E. ÖNLEME AMAÇLI DİNLEME...............................................................................545

V. GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK TAKİP ............................................................. 546

A. GİZLİ SORUŞTURMACI .......................................................................................546

1. Genel Olarak...............................................................................................546

2. Gizli Soruşturmacı Atamanın Şartları..........................................................547

a. Suçun Kanunda Sayılan Suçlardan Olması............................................547

b. Soruşturman Sürecinin Devam Ediyor Olması .....................................548

c. Somut Delile Dayalı Kuvvetli Şüphenin Bulunması...............................548

ç. Başka Suretle Delil Elde Etme İmkânının Bulunmaması.......................548

d. Gizli Soruşturmacının Kamu Görevlisi Olması ......................................549

2. Karar Mercii ................................................................................................549

3. Kararın İçeriği ve Uygulanması ...................................................................550

4. Gizli Soruşturmacının Hak ve Yükümlülükleri .............................................551

5. Kararın Gizliliği ve Bilgilerin İmhası.............................................................551

B. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME ..............................................................................552

1. Genel Olarak...............................................................................................552

2. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları .............................................................553

3. Kararın Sınırlı Bir Alan İçin Verilmesi ..........................................................554

4. Karar Mercii ve Süresi.................................................................................554

5. Kararın İçeriği ve Uygulanması ...................................................................555

6. Kararın Gizliliği ve Bilgilerin İmhası.............................................................556

VI. İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ............................................. 556

A. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VEYA İÇERİĞİN ÇIKARILMASI....................................557

1. Erişimin ve İçeriğin Adli ve İdari Olarak Engellenmesi ................................557

2. Erişimi Engellenmenin ve İçeriğin Çıkarılmasının Şekli ...............................557

a. Soruşturma ve Kovuşturma Kapsamında Erişimin Engellenmesi

ve İçeriğin Çıkarılması ..........................................................................557

aa. Kapsam ..........................................................................................557

ab. Karar Mercileri...............................................................................558

ac. Kararın Uygulanması......................................................................559

b. Kurum Tarafından Doğrudan Erişimin Engellenmesi............................561

c. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Durumlarda Başkan Tarafından

İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi.......................................561

3. Erişimin Engellenmesi Tedbire Uymamanın Yaptırımı................................562

 

İçindekiler 37

B. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ ..................... 563

1. İnternet Yayınlarında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi.......... 563

a. İnternet Yayınlarında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin

Engellenmesi ....................................................................................... 563

b. Kişilerin Talebiyle Verilen Hakim Kararı............................................... 564

ba. Erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından kaldırılması

talebini.......................................................................................... 564

bb. Kişilerin İsmen Sorgulamasının İnternetten Çıkarılması ............... 564

c. Kararın Uygulanması ........................................................................... 565

2. Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi.................. 565

a. Doğrudan Kuruma Başvuruma ............................................................ 565

b. Talebin İncelenmesi ve Uygulama....................................................... 565

c. Talebin Kişi Tarafından Sulh Ceza Hakimliğine Sunulması................... 566

ç. Yayının Kendiliğinden Kaldırılması....................................................... 566

C. SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................... 567

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASI

 

I. GENEL OLARAK...................................................................................................569

II. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR.............................570

A. GENEL OLARAK ................................................................................................. 570

B. BAŞLANGIÇ ŞÜPHESİ VE MASUMİYET KARİNESİ............................................... 571

C. SYOK KARARI VERİLECEK DURUMLAR .............................................................. 572

1. İhbar Ve Şikayetin Açıkça Suç Olmaması ................................................... 572

2. İhbar ve Şikayetin Genel Ve Soyut Bir Başvuru Olması .............................. 572

Ç. ŞİKAYET EDİLENE ŞÜPHELİ SIFATININ VERİLMEMESİ........................................ 572

D. SYOK KARARI .................................................................................................... 573

E. KARARA İTİRAZ VE KARARIN KALDIRILMASI ..................................................... 573

III. KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR.........................574

A. GENEL OLARAK ................................................................................................. 574

B. TAKİPSİZLİK NEDENLERİ.................................................................................... 575

1. Delil Yetersizliği Nedeniyle Takipsizlik........................................................ 575

2. Yargılama Engelinin Bulunması.................................................................. 576

C. TAKİPSİZLİK KARARININ BİLDİRİMİ ................................................................... 576

1. Takipsizlik Kararının Tebliği........................................................................ 576

2. Devlet Memurları İçin Bildirim................................................................... 577

3. Soruşturma Aşamasında Görev Yapan Kolluğa Bildirim............................. 577

Ç. TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ .......................................................................... 577

 

38 İçindekiler

1. Suçtan Zarar Görenin itiraz Hakkı ...............................................................578

2. İtirazın Gerekçeli Olması.............................................................................578

3. İtiraz Merciin Kararı ....................................................................................579

a. Soruşturmanın Genişletilmesi..............................................................579

b. İtirazın Kabulü Nedeniyle Kamu Davasının Açılması ............................580

c. İtirazın Reddi ........................................................................................581

4. İtirazın Reddinden Sonra Yeni Delil Ortaya Çıkması ...................................581

D. YENİDEN SORUŞTURMA YAPMA YASAĞI ..........................................................582

1. Takipsizlik Kararı Verilen Eylemler İlişkin Yeni Delil Ortaya Çıkması...........582

2. Davası Devam Eden İddialar Hakkında Yeni Delil Bulunması......................583

E. İHAM’IN VERDİĞİ İHLAL KARARLARI NEDENİYLE YENİDEN SORUŞTURMA .......584

F. CUMHURİYET BAŞSAVCISINA BAŞVURU ...........................................................584

IV. KAMU DAVASINI AÇMADA TAKDİR YETKİSİ ........................................................ 585

A. GENEL OLARAK..................................................................................................585

B. CEZAYI KALDIRAN ETKİN PİŞMANLIK.................................................................586

C. ŞAHSİ CEZASIZLIK ..............................................................................................587

Ç. TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK .............................................................588

D. KARARA İTİRAZ..................................................................................................589

V. KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ ................................................. 589

A. TAKTİREN KAMU DAVASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ...................589

1. Taktiren Kamu Davasını Ertelemenin Kapsamı ...........................................589

b. Taktiren Kamu Davasını Ertelemenin Şartları .........................................590

aa. Faile İlişkin Koşullar .......................................................................591

bb. Fiile İlişkin Koşullar ........................................................................592

c. Ertelenme Kararı ve Sonuçları..............................................................592

B. KAMU DAVASININ ZORUNLU OLARAK ERTELENMESİ .......................................593

a. Uyuşturucu Kullanımı Nedeniyle Ertelemenin Şartları.........................594

b. Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Erteleme Kararı....................595

c. Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Ertelemenin Sonuçları .........596

aa . İhlal Nedeniyle Kamu Davasının Açılması ......................................596

bb. Erteleme Sonunda Takipsizlik Kararı Verilmesi..............................597

2. Askerlik Nedeniyle Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ....................597

3. Uzlaşma Nedeniyle Erteleme......................................................................598

4. Basın Suçlarında Erteleme ..........................................................................598

VI. SERİ MUHAKEME USULÜ.................................................................................... 599

A. GENEL OLARAK..................................................................................................599

B. HUKUKİ MAHİYETİ VE KAPSAM.........................................................................600

 

İçindekiler 39

C. UYGULAMA ALANI VE ŞARTLARI ...................................................................... 600

1. Seri Muhakeme Şartları ............................................................................. 600

1. Şüpheliye Ulaşılması .................................................................................. 601

2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Karar Verilmemiş Olması

Ön Şartı ...................................................................................................... 601

3. Seri Muhakeme Usulüne Tabi Olan Suçlar................................................. 602

5. Şüphelinin Davet Edilmesi ve Bilgilendirilmesi .......................................... 602

a. Şüphelinin Davet Edilmesi ................................................................... 602

b. Şüphelinin Bilgilendirilmesi ................................................................. 603

c. Teklifi Düşünmesi İçin Şüpheliye Süre Verilmesi ................................. 604

ç. Avukat Olamayan Şüpheliye Müdafi Atanması ................................... 604

6. Şüphelinin Teklifi Reddetmesi.................................................................... 605

7. Yaptırımın Belirlenmesi.............................................................................. 605

8. Teklifinin Avukat Huzurunda Kabul Edilmesi ............................................. 606

Ç. TALAPNAME DÜZENLENMESİ........................................................................... 606

1. Talepname Hazırlanması ve İçeriği ............................................................ 606

2. Talep Yazısının Mahkeme Sunulması ......................................................... 607

D. MAHKEMECE TALEPNAMENİN İNCELENMESİ .................................................. 607

1. Derhal İnceleme ve Verilen Kararlar .......................................................... 607

2. Talepnamenin İade Üzerine Eksikleri Gidermesi ve İtiraz Hakkı ................ 608

3. Seri Muhakemenin Tamamlanamaması Durumunda Evraklar .................. 608

4. Seri Muhakeme Şartının İade Sebebi Olması............................................. 608

5. Mahkemenin Hüküm Hurması................................................................... 609

6. Seri Muhakeme usulünde Yetkili Mahkemeler.......................................... 609

VII. UZLAŞMA VE ÖN ÖDEME ....................................................................................610

A. GENEL OLARAK ................................................................................................. 610

B. UZLAŞMA.......................................................................................................... 610

1. Uzlaştırmanın Amacı .................................................................................. 610

2. Uzlaşmanın Mevzuatımızdaki Yeri ............................................................. 611

3. Uzlaşmaya Tabi Suçlar ............................................................................... 611

a. Şikayete Tabi Suçlar Hakkında Uzlaşma .............................................. 612

b. Şikayete Tabi Olduklarına Bakılmaksızın Uzlaşma Kapsamında

Kalan Suçlar ......................................................................................... 612

c. Suça Sürüklenen Çocukların İşlediği Suçlarda Uzlaşma ....................... 614

ç. Diğer Kanunlarda Yer Alan Uzlaşmaya Tabi Suçlar .............................. 614

4. Uzlaşmaya Tabi Olmayan Suçlar ................................................................ 614

c. Dosyanın Uzlaşma Bürosuna Gönderilmesi......................................... 616

6. Uzlaşma Bürolarının Oluşturulması ........................................................... 616

 

40 İçindekiler

7. Uzlaştırma Bürosu ve Uzlaştırma................................................................617

a. Uzlaştırmacının Belirlenmesi................................................................617

b. Taraflara Uzlaşma Teklifinin Yapılması.................................................617

C. Uzlaşmanın Tarafların Özgür İdaresine Dayanması..............................618

ç. Taraflardan Birine Ulaşılamaması ........................................................618

d. Birden Fazla Mağdurun Bulunması Halinde Uzlaşma...........................618

e. Uzlaştırma Süresi ve Uzlaşma Müzakereleri ........................................619

f. Uzlaşma Raporunun Hazırlanması .......................................................619

g. Uzlaştırmacıya Ücret Ödenmesi...........................................................620

8. Tarafların Sonradan Uzlaşarak Cumhuriyet Başsavcılığına Başvurması......620

9. Uzlaşmanın Sonuçları .................................................................................620

a. Uzlaşmanın Sağlanamaması.................................................................621

b. Uzlaşmanın Sağlanması........................................................................621

aa. Uzlaşma Nedeniyle Takipsizlik .......................................................621

bb. Uzlaşma Nedeniyle Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi ...........621

c. Uzlaşma Raporunun Mahiyeti..............................................................621

10. Yargılama Aşamasında Uzlaşma .................................................................622

B. ÖNÖDEME.........................................................................................................622

1. Önödemenin Kapsamı ................................................................................622

2. Önödemenin Şartları ..................................................................................623

3. Ön Ödeme Teklifinde Bulunulması .............................................................624

a. Soruşturma Aşamasında ......................................................................624

b. Kovuşturma Aşamasında......................................................................626

c. İkinci Defa Ön Ödeme Teklifinde Bulunulmayacak Suçlar....................627

4. Ön Ödeme Teklifin Kabul Edilmesi ve Sonuçları .........................................627

a. Takipsizlik veya Düşme Kararı Verilmesi ..............................................627

b. Önödeme Neticesinde Verilen Kararların Sisteme Kaydı .....................628

VIII. İDDİANAME DÜZENLENMESİ ....................................................................... 628

A. SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASI................................................................628

B. İDDİANAMENİN ŞARTLARI.................................................................................629

1. İddianamenin Şekli Şartları.........................................................................630

a. İddianamenin Cumhuriyet Savcısı Tarafından Düzenlenmesi ..............630

b. İddianamenin Görevli ve Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi ................630

ç. Şüphelinin İddianamede Gösterilmesi .................................................631

d. Müdafinin Belirtilmesi..........................................................................631

e. Maktul Ve Suçtan Zarar Görenin Gösterilmesi.....................................632

f. Mağdurun Suçtan Zarar Görenin Vekili ve Kanunî Temsilcisinin

Gösterilmesi .........................................................................................632

 

İçindekiler 41

g. İhbarcının Gösterilmesi ....................................................................... 632

ğ. Şikâyetçinin Gösterilmesi .................................................................... 632

h. Şikâyet Tarihinin Gösterilmesi............................................................. 633

ı. Sevk Maddelerinin Açıklanması........................................................... 633

i. Suç Yeri ve Tarihin Gösterilmesi .......................................................... 633

k. Eylemi Kanıtlayan Delillerin Gösterilmesi............................................ 634

l. Tutukluluk ve Gözaltı Bilgileri .............................................................. 634

2. İddianamenin İçerik Şartları....................................................................... 634

a. Yargılamaya Konu Olayın Açıkça Anlatılması....................................... 634

b. Yeterli Şüpheyi Ortaya Koyacak Delillerin Açıklanması ....................... 635

c. UYAP Kayıtlarıyla İddianamenin Uyumlu Olması................................. 636

ç. Mevcut Delillerin Açıklanarak Bir Sonuca Varılması ............................ 636

C. İDDİANAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İADESİ ............................................. 637

1. İddianamenin Değerlendirilmesi................................................................ 637

2. İddianamenin İadesi................................................................................... 638

a. İddianamenin CMK 170’ inci Maddeye Aykırı Olarak

Düzenlenmesi...................................................................................... 638

b. Suçun Sübutuna Doğrudan Etki Edecek Mevcut Bir Delillin

Toplanmaması ..................................................................................... 639

c. Önödeme Uzlaşma ve Seri Muhakeme Usulüne Tabi Suçlarda Bu

Usullerin Uygulanmaması.................................................................... 640

d. İzin ve Talep Şartının Gerçekleşmemesi................................................. 640

3. İade Kararından Sonra Savcılık Tarafından Yapılacak İşlemler................... 641

a. Eksikliklerin Giderilerek Yeniden İddianame Tanzimi.......................... 641

b. İddianamenin İadesine İtiraz ............................................................... 641

4. İddianamenin İadesi Yapılamayan Durumlar ............................................. 642

a. Hukuki Nitelemeden Dolayı İade Yasağı.............................................. 642

b. Önceki İade Sebebi Nedeniyle İade Yasağı .......................................... 642

c. Uygulamada Kabul Edilen Diğer İade Yasakları ................................... 642

IX. DOSYANIN DAİMİ ARAMAYA ALINMASI .............................................................646

A. GENEL OLARAK ................................................................................................. 646

B. DAVA ZAMANAŞIMI ......................................................................................... 647

C. DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ......................................................................... 647

C. DOSYANIN DAİMİ ARAMAYA ALINMA KARARI................................................. 649

D. DAİMİ ARAMAYA EVRAKLARI HAKKINDA DİKKAT EDİLECEKLER HUSUSLAR..... 650

E. DAİMİ ARAMA SÜRESİ SONUNDA VERİLECEK KARAR....................................... 651

X. YAŞ DÜZELTME DAVASI VE SAVCININAÇTIĞIHUKUKDAVALARI ...........................651

A. GELEN OLARAK ................................................................................................. 651

 

42 İçindekiler

B. YAŞ DÜZELTME DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ..........................652

C. SORUŞTURMA AŞAMASINDA YAŞ DÜZELTME ..................................................653

1. Düzeltme Sebepleri ....................................................................................653

2. Yargıtay Uygulaması ...................................................................................654

3. Hastane Doğumlu Olmamak.......................................................................654

4. Nüfus Davalarının Niteliği ...........................................................................654

5. Düzeltme Davasından Önce Rapor Alınması ..............................................655

6. Davanın Açılması ........................................................................................655

7. Yabancı Uyruklu Kişilerin Nüfus Kayıtları....................................................655

Ç. KOVUŞTURMA AŞAMASINDA YAŞ DÜZELTME ..................................................656

D. YAŞ DÜZELTME DAVALARININI RESEN ARAŞTIRILMASI ve HUKUKİ

BAĞLAYICILIĞI ...................................................................................................656

E. ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR

KANUN ..............................................................................................................657

1. Genel Olarak...............................................................................................657

2. Kapsam .......................................................................................................658

3. Merkezî Makamın ve Cumhuriyet Savcılıkların Alacağı Tedbirler...............658

4. Başvuru Usulü.............................................................................................659

5. Davanameyle Aile Mahkemesinden Talepte Bulunulması..........................659

6. Yargılama Usulü ve Karar............................................................................660

a. Şahsî ilişki kurulması ............................................................................660

b. İade Davasında Velâyet........................................................................660

7. Kararların Yerine Getirilmesi ......................................................................661

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ

 

I. ÖZEL SORUŞTURMA........................................................................................... 663

A. GENEL OLARAK..................................................................................................663

B. ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİNİN FARKI..........................................................663

C. ÖZEL SORUŞTURMAYA USULLERİNE TABİ KİMİ SUÇLAR ...................................664

II. BAZI ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ ................................................................... 665

1. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

HAKKINDA KANUN ............................................................................................665

a. Kapsam .......................................................................................................665

b. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler............................................670

c. Soruşturma İzin Talebi .........................................................................671

ç. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler............................................673

aa. Genel Olarak..................................................................................673

 

İçindekiler 43

bb. İşleme Koymama Kararı Nedenleri ............................................... 673

aaa. Genel ve Soyut Nitelikteki Bir Başvurunun Bulunması ..... 674

bbb. İhbar ve Şikâyet Konusunun Suç Oluşturmaması.............. 675

ccc. Daha Önce Soruşturma Konusu Yapılan Başvurular ......... 675

d. Öninceleme ......................................................................................... 676

aa. Önincelemenin Yapılma Şekli....................................................... 676

bb. Ön İnceleme Raporu ve Muhakkikin Yetkileri............................... 676

e. Süre ..................................................................................................... 677

f. Soruşturma izninin kapsamı ................................................................ 677

g. İtiraz Hakkı ve İtiraz Mercii.................................................................. 678

aa. İtiraz Hakkı .................................................................................... 678

bb. İtiraz Mercii................................................................................... 678

cc. İtirazın Kesinleşmesi ..................................................................... 678

h. İzinden Sonra Soruşturma İşlemleri .................................................... 679

ı. Soruşturma İzni Verilen Memurlar Hakkında Kamu Davasının

Açılması ............................................................................................... 679

2. Avukat Soruşturmaları ............................................................................... 680

a. Genel Olarak........................................................................................ 680

b. Görev Suçu Kavramı ............................................................................ 682

c. Bakanlık Muhabereye Dosyanın Kaydedilmesi.................................... 682

ç. Soruşturma İzni Talebi İçin Ön İnceleme ............................................. 682

d. Soruşturma İzni Talebi......................................................................... 683

e. Soruşturma İzni Verilmesi Üzerine İşlemler ........................................ 684

f. Kovuşturma İzni Verilmemesi.............................................................. 684

g. Kovuşturma İzni Verilmesi ve Son Soruşturmanın Açılması İçin

Dava Açılması ...................................................................................... 685

3. Çocuk İzlem Merkezi Uygulaması .............................................................. 685

a. Çocukların Cinsel İstismarı................................................................... 685

b. Yasal Dayanak...................................................................................... 686

c. Çocuk İzlem Merkezleri Uygulanma Alanı ........................................... 687

ç. ÇİM İfade İşlemi................................................................................... 688

d. İfade İşleminden Sonra Alınacak Tedbirler.......................................... 689

e. Yetişkinlerin ÇİM Merkezlerinde Dinlenmesi ...................................... 690

f. Mahkeme Aşamasında ÇİM Uygulaması ............................................. 691

4. Adli Görüşme Odaları................................................................................. 691

a. Amaç ................................................................................................... 691

b. Adli Görüşme Odalarında Dinlenecek Kişiler....................................... 692

c. Adli Görüşme Uzmanı.......................................................................... 693

 

44 İçindekiler

ç. AGO’larının İşleyişi ...............................................................................694

aa. AGO’ların Soruşturma Aşamasında Kullanılması ...........................694

bb. Mahkeme Aşamasındaki İşlemler..................................................695

d. Adli Görüşmenin Yapılması ..................................................................696

5. Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Suçları ....................................................697

a. Genel Olarak ........................................................................................697

b. Çocuk Haklarının Korunmasına Dair Temel İlkeler ...............................698

c. Çocuk Suçları Bürosu ve Kolluğun Çocuk Şubesi ..................................699

ç. Çocuklar Hakkında Koyucu Ve Destekleyici Tedbirler ..........................701

aa. Genel Olarak..................................................................................701

Bb. Korunması ve Desteklenmesi Gereken Çocukların Bildirimi..........701

cc. Uygulanacak Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler ..........................701

çç. Koruyucu ve Destekleyici Karar Alınması.......................................703

dd. Acil Korunma Kararı Alınması ........................................................704

ee. Tedbir Kararlarına İtiraz.................................................................704

ç. Çocukların Beyanlarının Alınması.........................................................704

aa. Mağdur ve Tanık Çocukların Beyanları ..........................................704

bb. Suça Sürüklenen Çocuk Beyanı......................................................706

cc. Çocukların İç ve Dış Beden Muayeneleri .......................................706

çç. Çocuklarda Şikayet Hakkı...............................................................707

d. Çocukların Cezai Sorumlulukları...........................................................708

aa. 0-12 Yaş Arası Çocukların Cezai Sorumlulukları.............................708

bb. 12-15 Yaş Arası Çocukların Cezai Sorumluluğu..............................709

cc. 15-18 Yaş Arası Çocukların Ceza Sorumluluğu...............................710

e. Suç Nedeniyle Yakalanan SSÇ İşlemleri ................................................711

aa. Haklarının Bildirilmesi....................................................................711

bb. SSÇ’lere Kelepçe Takılmaması .......................................................712

cc. Çocuğun İşlemlerden Sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumuna Teslimi ..........................................................712

çç. SSÇ’nin İfadesi Alınırken Sosyal Çalıştırma Görevlisinin

Bulundurulması .............................................................................712

dd. SSÇ’nin Gözaltına Alınması ve Tutuklamaya Sevk İşlemleri ...........713

ee. Çocuklarla İlgili İşlemlerin Gizli Yürütülmesi..................................714

f. Çocuk Suçlarında Uzlaşma ...................................................................714

g. Sosyal İnceleme Raporları (SİR)............................................................715

6. Kaçakçılık Suçları.........................................................................................715

a. Kaçakçılık..............................................................................................715

b. Gümrük İşlemleri..................................................................................716

 

İçindekiler 45

c. Tanımlar ve Kaçakçılık Kanunun Kapsamı............................................ 716

aa. Tanımlar........................................................................................ 716

bb. Kaçakçılık Kanunun Kapsamı......................................................... 717

ç. 5607 Sayalı Kanunda Sayılan Kaçakçılık Eylemleri............................... 718

d. Kaçakçılık Suçlarının Özel Görünüş Şekilleri ........................................ 719

aa. Kaçakçılık Suçlarında Teşebbüs..................................................... 719

bb. Kaçak Eşyanın Değerinin Fazla Olası ............................................. 720

cc. Kaçakçılık Suçunun Örgütlü Bir Şekilde İşlenmesi......................... 720

çç. Kaçakçılık Suçlarında Etkin Pişmanlık............................................ 720

dd. Kaçakçılık Suçlarında Müsadere.................................................... 721

ee. Gümrük Kaçağı Eşyanın Kişisel Kullanımı ...................................... 722

e. Arama ve El Koyma.............................................................................. 723

aa. Genel Arama Ve El Koyma ............................................................ 723

bb. Gümrük Salon ve Kapılarında Arama ............................................ 724

cc. Gümrük Bölgelerinde Arama ........................................................ 724

f. Kaçak Eşyanın Naklinde Kullanılan Araçlara El Konulması................... 725

aa. El Koymanın Şekli.......................................................................... 725

bb. Kaçakçılıkta Kullanılan Taşıtların Alıkonulması.............................. 725

cc. Kaçak Eşyanın Muhafazası ............................................................ 726

g. Gümrük Kaçağı Eşyaya İlişkin Menşei Araştırması............................... 727

h. Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Uygulama .................................................. 728

7. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ......................... 730

a. Kapsam................................................................................................ 730

b. Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri ........................................................... 731

aa. Şike ve Teşvik Primi....................................................................... 731

bb. Spor Alanlarına Sokulması Yasak Maddeler.................................. 731

cc. Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka

Düzeninin Bozulması..................................................................... 732

çç. Hakaret İçeren Tezahürat ............................................................. 732

dd. Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi ............................................ 732

ee. Yasak Alanlara Girme .................................................................... 733

ff. Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar

Verilmesi ....................................................................................... 733

c. Spor Alanları ve Çevresinde Arama İşlemleri ...................................... 733

ç. Seyirden Yasaklanma........................................................................... 734

aa. Amaç ............................................................................................. 734

bb. Seyirden Yasaklama Kararının Uygulanması ................................. 735

 

46 İçindekiler

cc. Seyirden Yasaklama Kararının Kalkması ........................................735

çç. Seyirden Yasaklanan Kişinin Kolluğa İmza Atmak İçin

Başvurması ....................................................................................736

dd. İmza Yükümlülüğüne Aykırı İşlem..................................................736

d. Alkollü Kişilerin Spor Müsabakalarına Alınmaması ..............................736

e. Yargılama ve Usul Hükümleri ...............................................................736

8. 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine

Dair Kanun ..................................................................................................737

a. Kapsam.................................................................................................737

b. Alınabilecek Tedbirler ..........................................................................737

aa. 6284 Sayılı Kanun Uygulamasında Şiddet......................................738

bb. 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Korunacak Mağdur.......................738

cc. Tedbir Kararını Verecek Makamlar................................................738

c. İhbar ve Şikâyet....................................................................................739

d. Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Alınması...........................................739

aa. Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbirler ...................739

bb. Kolluk Amirinin Alabileceği Koruyucu Tedbirler ............................740

cc. Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir kararları.................740

çç. Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları...................741

dd. Kollukça Verilebilecek Önleyici Kararlar ........................................742

ee. Nafakaya Hükmedilmesi................................................................743

e. Tedbir Kararı, Tebliği ve Gizlilik ............................................................743

aa. Tedbir Kararlarının Alınması ..........................................................743

bb. Tebdir Süreleri ...............................................................................744

cc. Tedbir Kararı İçin Delil ve Belge Aranmaması................................744

çç. Tedbir Kararlarının Tebliği ve Tefhimi............................................745

dd. Tedbir Kararlarına İtiraz.................................................................745

ee. Tedbir Kararlarının Bildirimi ve Uygulanması ................................746

ff. Kolluk Görevleri .............................................................................747

f. Tedbir Kararlarının İhlali ve Zorlama Hapsi ..........................................747

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SUÇLARA GÖRE SORUŞTURMA DOSYASININ HAZIRLANMASI

 

A. GENEL OLARAK .................................................................................................. 749

B. SUÇUN ÖĞRENİLMESİ VE ADLİ MAKAMLARA BAŞVURU ...................................... 749

1. Suçun Öğrenilmesi ............................................................................................749

2. Adli Makamlara Başvuru ...................................................................................750

 

İçindekiler 47

C. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SORUŞTURMA YÖNTEMİNİN

BELİRLENMESİ ....................................................................................................751

D. YAPILACAK SORUŞTURMA İŞLEMLERİ VE VERİLECEK TALİMATLAR ......................753

E. CİNAYET OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEMESİ ..................................................763

1. Olayın Öğrenilmesi ve Olay Yerine İntikal ........................................................ 763

a. Sistematik Şekilde İncelemeye Başlanması................................................ 764

b . Ölenin Kimlik Bilgilerinin Tespiti ................................................................ 764

c. Ölüm Sebebinin Araştırılması..................................................................... 765

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EKLER

 

EK-1 (SCH’den Gizlilik Talebi) ................................................................................... 769

EK-2 (Adli Kolluğa Ayrıntılı Talimat Yazısı)................................................................ 770

EK-3 (Başka Yer Savcılığıyla Yazışma) ....................................................................... 771

EK-4 (Görevsizlik Kararı)........................................................................................... 772

Ek-5 (Dava Engeli Nedeniyle Takipsizlik).................................................................. 773

EK-6 (Ayırt Etme Gücünün Tespitine Yönelik Rapor) ............................................... 774

EK-7 (Avukat İçin Soruşturma İzni Talebi) ................................................................ 775

EK-8 (Benzer Başvuru Nedeniyle Takipsizlik) ........................................................... 777

EK-9 (Ölüm Nedeniyle Takipsizlik) ........................................................................... 778

EK-11 (Savcı Görüşme Tutanağı) ................................................................................ 780

EK-12 (Soyut İddia Nedeniyle Takipsizlik) .................................................................. 782

EK-13 (Şikayet Dilekçesi) ............................................................................................ 784

EK-14 (Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Takipsizlik) .................................................. 785

EK-15 (Kurumlara Müzekkere)................................................................................... 786

EK-16 (Balistik İnceleme Talebi)................................................................................. 787

EK-17 (Belge Üzerinde İnceleme Talebi) .................................................................... 788

EK-18 (Para Üzerinde İnceleme) ................................................................................ 789

EK-19 (İz Üzerinde İnceleme) ..................................................................................... 790

EK-20 (DNA İnceleme Talebi) ..................................................................................... 791

EK-21 (Emanet Makbuzu) .......................................................................................... 792

EK-22 (TCK 22/6 Nedeniyle Takipsizlik)...................................................................... 793

EK-23 (Müşteki/Mağdura Davetiye Çıkarılması) ........................................................ 795

EK-24 (Müşteki/Mağdur Beyanı)............................................................................... 796

EK-25 (Müştekiyi/Mağdur Zorla Getirme Emri) ......................................................... 798

 

48 İçindekiler

EK-26 (ÇİM İfade Tutanağı)........................................................................................ 799

EK-27 (Şüpheliye Davetiye Çıkarılması) ..................................................................... 801

EK-28 (Şüpheli İçin Zorla Getirme Emri) .................................................................... 802

EK-29 (Şüpheli İfade Tutanağı) .................................................................................. 803

EK-30 (Tanığa Davetiye Çıkarılması) .......................................................................... 805

EK-31 (Tanık İfade Tutanağı)...................................................................................... 806

EK-32 (Tanık Koruma Kararı)...................................................................................... 808

EK-33 (Bilirkişi Atama Kararı) .................................................................................... 810

EK-34 (Gözlem Altına Alınma İçin Rapor)................................................................... 812

EK-35 (Gözlem Altına Alınma Kararı İçin SCH Talep).................................................. 813

EK-36 (Şüpheli İç Beden Muayenesi Kararı İçin SCH Talep) ....................................... 814

EK-37 (Şüphelinin İç Beden Muayenesi İçin Savcı Emri) ............................................ 815

EK-38 (Şüpheli İçin Dış Beden Muayene Müzekkeresi).............................................. 817

EK-39 (Mağdur Hakkında İç Beden Muayenesi SCH Talep)........................................ 819

EK-40 (DNA İncelemesi İçin Kimlik Bilgilerine Dair Kodlaması).................................. 820

EK-41 (DNA İncelemesi İçin SCH Karar Talebi) ........................................................... 821

EK-42 (Teşhis Tutanağı) ............................................................................................. 822

EK-43 (Yüzleştirme Tutanağı)..................................................................................... 823

EK-44 (Soruşturma Aşamasında Keşif Tutanağı)........................................................ 824

EK-45 (Yer Gösterme Tutanağı) ................................................................................. 826

EK-46 (Ölü Muayene Tutanağı).................................................................................. 827

EK-47 (Cesedin Adil Tıp Kurumuna Sevk Yazısı) ......................................................... 830

EK-48 (Klasik Otopsi Tutanağı)................................................................................... 831

EK-49 (ATK İhtisas Dariseni Müzekkere) .................................................................... 834

EK-51 (Defin Ruhsatı)................................................................................................. 836

EK-52 (Kabir Açılmasına Karar Verilmesi) .................................................................. 837

EK-53 (Kabir Açma Tutanağı) ..................................................................................... 838

EK-54 (Yakalama Talep Yazısı)................................................................................... 840

EK-55 (Yalama Kararı) ................................................................................................ 841

EK-56 (Gözaltı Kararı)................................................................................................. 843

EK-57 (Tutuklamaya Sevk Yazası)............................................................................... 845

EK-58 (Müdafinin Tutukluluğa İtirazı)........................................................................ 847

EK-59 (Tutuklamanın Gözden Geçirilmesi) ................................................................ 848

EK-60 (Tutuklamanın Adli Kontrole Çevrilmesi)......................................................... 849

 

İçindekiler 49

EK-61 (Şüpheliye Resen Salıverme)............................................................................ 850

EK-62 (SCH Tahliye Talebi) ......................................................................................... 851

EK-63 (Şüphelinin Doğrudan Adli Kontrole Sevk Edilmesi) ........................................ 852

EK-64 (Adli Kontrol Tedbirinde Değişik Talebi) .......................................................... 853

EK-66 (SCH Arama ve Elkoyma Talep Yazısı) .............................................................. 854

EK-67 (Arama Emri).................................................................................................... 855

EK-68 (Hakim Karar Alınarak Kolluğa Arama Yaptırılması)......................................... 857

EK-69 (Arama Tutanağı) ............................................................................................. 858

EK-70 (SCH El Koyma Talep Yazısı) ............................................................................. 859

EK-71 (Arama Talebinin Reddine İtiraz) ..................................................................... 860

EK-72 (Savcı Tarafından Verilen Elkoyma Emri) ......................................................... 862

EK-73 (Eykoymaya İşlemine Tarafların İtirazı)............................................................ 863

EK-74 (Suç Eşyasının İadesi) ....................................................................................... 864

EK-75 (İncelenmek Üzere Eşyanın Emanetten İstenmesi) ......................................... 865

EK-76 (Postaya El Koyma Emri) .................................................................................. 866

EK-77 (CMK 128.Madde Uyarınca El Koyma Talebi) .................................................. 867

EK-78 (Kayyım Atama Talebi)..................................................................................... 868

EK-79 (Bilgisayarda Arama Yapılması)........................................................................ 870

EK-80 (İletişimin Dinlenmesi Talebi) .......................................................................... 871

EK- 81 (İletişimin Dinlenmesi İçin Kolluğa Talimat)..................................................... 873

EK-82 (İletişim Dinlemesinin Süre Dolmadan Resen Sonlandırılması) ....................... 874

EK-83 (Müştekinin HST Kayıtlarının BTK’dan İstenmesi)............................................ 875

EK-84 (HTS Kayıtları İçin SCH Talep Yazısı) ................................................................. 876

EK-85 (HST Kayıtlarının Karara İstinaden BTK’dan Talep Edilmesi) ........................... 877

EK-86 (Mobil Telefonun Yerinin Tespiti) ................................................................... 878

EK-87 (Operatörlerden hat sahibine ilişkin bilgiler) ................................................... 880

EK-88 (Gizli Soruşturmacı Atanmasına Dair Talep) .................................................... 881

EK-89 (Teknik Araçlarla İzleme) ................................................................................. 882

EK-90 (İddianame) ..................................................................................................... 883

EK-91 (İddianamenin İadesine İtiraz) ......................................................................... 885

EK-92 (Etkin Pişmanlık Nedeniyle Takipsizlik) ............................................................ 888

EK-93 (Şahsi Cezasızlık Nedeniyle Takipsizlik) ............................................................ 889

EK-94 (Kamu Davasını Taktiren Erteleme) ................................................................. 890

EK-95 (Kamu Davasını Zorunlu Olarak Erteleme)....................................................... 891

 

50 İçindekiler

EK-96 (Delil Yetersizliği Nedeniyle Takipsizlik)........................................................... 893

EK-97 (Hukuka Uygunluk Nedeniyle Takipsizlik)........................................................ 894

EK-98 (Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi)................................................................ 895

EK-99 (Yeni Delil Bulunmaması Nedeniyle Takipsizlik) .............................................. 896

EK-100 (Dosyanın Uzlaşma Bürosuna Gönderilmesi) .................................................. 897

EK-101 (Uzlaştırma Teklif Formu) ................................................................................ 898

EK-102 (Örnek Uzlaştırma Raporu) ............................................................................. 900

EK-103 (Öndeme Teklif Formu) .................................................................................. 903

EK-104 (Daimi Arama Kararı) ...................................................................................... 904

EK-105 (4483 Sayılı Kanun Uyarınca Soruşturma İzni)................................................. 906

EK-106 (İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar) ............................................... 907

Ek-107 (Tekid Yazısı) ................................................................................................... 908

EK-108 (Bölge İdare Mahkemesine İtiraz) ................................................................... 909

EK-109 (SSÇ Hakkında Koruyu Tedbir Talebi)............................................................... 910

EK-110 (Akıl Rahatsızlığının Tespiti)............................................................................. 911

EK-111 (Birleştirme Kararı) .......................................................................................... 912

EK-112 (Ayırma Kararı) ................................................................................................ 913

EK- 113 (Adalet Bakanlığına İzin Talebi) ....................................................................... 914

EK-114 (Davaname Örneği........................................................................................... 916

Ek-115 (Seri Muhakeme Usulü Kabul Tutanağı) .......................................................... 917

Ek-116 (Seri Muhakeme Usulü Talepnamesi).............................................................. 918

EK-118 TCK’da Bulunan Suçların Uygulama Tablosu ................................................... 921

TÜRK CEZA KANUNU ......................................................................................................921

KAYNAKÇA......................................................................................................................923

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar