Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu (TCK 191)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Kerem AKPINAR
ISBN: 9786050508178
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kerem AKPINAR
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 133

ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR xi

ÖZET 1

GİRİŞ 3

BİRİNCİ BÖLÜM

1.UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 9

1.1. UYUŞTURUCU MADDE KAVRAMI VE TANIMI 9

1.2. UYUŞTURUCU MADDELERİN 

SINIFLANDIRILMASI 12

1.3.UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE İÇ HUKUKUMUZDA YER ALAN DÜZENLEMELER 14

1.3.1. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 14

1.3.1.1. 1961 Tarihli Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesi 15

1.3.1.2. 1971 Tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi 16

1.3.1.3. 1988 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 

Sözleşme 17

1.3.2. İÇ HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLEMELER 18

1.3.2.1. Anayasa 18

1.3.2.2. Türk Ceza Kanunu 18

1.3.2.3. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 19

1.3.2.4. 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle 

İlgili Kanun 19

1.4. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE 

SERBESTİ TARTIŞMASI 20

İKİNCİ BÖLÜM 

SUÇUN UNSURLARI, KORUNAN HUKUKİ DEĞER, 

SUÇUN NİTELİKLİ HALİ, ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

1. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 25

2. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 28

2.1. FAİL 28

2.2. MAĞDUR 30

2.3. KONU 32

2.4. FİİL 36

2.4.1. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı 

Madde Satın Almak 38

2.4.2. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı 

Madde Kabul Etmek 41

2.4.3. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı 

Madde Bulundurmak 42

2.4.4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak 46

2.3. MANEVİ UNSUR 54

2.3.1. Faile İlişkin Kriterler 57

2.3.2. Uyuşturucu Maddeye İlişkin Kriterler 58

2.4.1. Hakkın Kullanılması 62

2.4.2. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Hal 63

2.4.2.1. Zorunluluk Hali 63

2.4.2.1. Faile Karşı Zor Kullanılması ve Hileli Davranış 65

2.5. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 66

2.6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 67

2.6.1. TEŞEBBÜS 67

2.6.2. İŞTİRAK 71

2.6.3. İÇTİMA 75

2.7. ETKİN PİŞMANLIK 77

2.7.1. Genel Olarak 77

2.7.2. Cezayı Kaldıran Hal Olarak Etkin Pişmanlık 78

2.7.2.1. TCK 192/2’ de Öngörülen  Etkin 

Pişmanlık Hali 78

2.7.2.2. TCK 192/4 Fıkrasına Göre Etkin 

Pişmanlık 82

2.7.2.3. Cezayı Azaltan Hal  Olarak Etkin 

Pişmanlık (TCK 192/3) 84

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM 89

3.1. YAPTIRIM 89

3.1.1. Genel Olarak 89

3.1.2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 

Kararı ve Şartları 92

3.1.3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 

Kararının Sonuçları 96

3.1.3.1. Denetimli Serbestlik 96

3.1.3.2. Tedavi Tedbiri 99

3.1.5. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesine Dair Kararın İhlali Olarak Nitelendirilen Haller 101

3.1.6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Dair Karar Süreci Ve Bu Kararın İhlalinden Sonraki Soruşturma Ve Kovuşturma Evresi 105

3.2. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM VE

 KOVUŞTURMA USULÜ 109

3.3. UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINDA ARAMA VE

 HUKUKA AYKIRI DELİL PROBLEMİ 111

3.3.1. Arama Kararları Türleri ve Usulleri 111

3.1.2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu Açısından Arama Kararının Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi 115

SONUÇ 119

KAYNAKÇA 127

 


Bu çalışmada ki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,  yararlandığım kaynaklara ve bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, tezimin kaynak gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu, Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU danışmanlığında tarafımdan üretildiğini ve Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.

Tüm eğitim hayatım boyunca üzerimde emeği geçen, bana her zaman destek olan ve tüm imkanları sağlamaya çalışan Babama, Anneme ve Kardeşime sonsuz teşekkür ederim. 

Bu yoğun çalışmalarım sırasında destek olduğu ve tecrübelerini paylaştığı için sevgili eşim ASLI SELVİ AKPINAR’ a teşekkür ederim. 

Bununla birlikte çalışmanın yürütülmesi sırasında desteğini ve bilgisini esirgemeyen, her zaman yardımcı olan ve yol gösteren danışmanım Prof. Dr. AYŞE NUHOĞLU’ na teşekkür ederim.


Abdurrahman Ünlü, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu, Selçuk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2019, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Ahmet Cemal Ruhi, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, İstanbul, 2017, On İki Levha Yayınları

Ahmet Gündel, 5237 s. TCK’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Ankara,2009, Seçkin Yayınları

Ali Erdem Sevdim, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu, Ankara 2014, Seçkin Yayınları

Ali parlar ve Muzaffer Hatipoğlu, Açıklamalı- Yeni içtihatlı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu,  3.Baskı, Ankara, 2010, Seçkin yayınları

Ali Parlar ve Güleç Demirel, Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Ankara, 2015, Bilge Yayınevi

Ali Parlar ve Muzaffer Hatipoğlu, Gerekçeli- Açıklamalı- İçtihatlı- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler”, İstanbul 2005, Kazancı yayınları

Bahadır Küçükuysal, Uyuşturucuların Yasallaştırılması Tartışması, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:24, 2011

Birsen Elmas, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, 3. Baskı, Ankara 2018, Adalet Yayınevi

Cem Çetin, Ahmet Çelik, Erkan Sezgin, Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları ve Yeni Trendler, Ankara, 2016, Adalet Yayınevi

Cumhur Şahin, Neslihan Göktürk, “Ceza Muhakemesi Hukuku-I”, Ankara 2019, Seçkin Yayınları

Çelen Ö., Sarhoşluğun Hareket ve Kusur Yeteneği Üzerinde Etkisi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Aralık 2013

Çetin Akkaya, Örgüt Suçu Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, 1. Baskı, Ankara,2010, Adalet Yayınevi

Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Güncelleştirilmiş 12. Baskı, Ankara 2018,Yetkin Yayınları

Dr. Suat Çalışkan., Uyuşturucu Kullanma Suçunda Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Bu Tedbirin Yerine Getirilmesine Dair Esaslar,

https://www.hukukihaber.net/uyusturucu-kullanma-sucunda-tedavi -ve-denetimliserbestlik-tedbiri-ve-bu-tedbirin-yerine-getirilmesine-dair-esaslar-makale,6080.html (e.t. 29.07.2019)

Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem ve Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 6.Baskı, Ankara 2008, Seçkin Yayınları

Erdinç Hakan Özdabakoğlu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Ankara 2007, Adalet yayınevi

Erhan Günay, Uygulamalı uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları ve ilgili mevzuat, 3.Baskı, Ankara 2005, Seçkin yayıncılık

Erkan Canak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık, İstanbul,  2012, Kazancı Hukuk Yayınevi

Ersan Şen, TCK m.188/3 ve191/1 Sorunları,(çevrimiçi) http://sen.av.tr/tr/makale-detay/140/tck_m.188/3_ve_191/1_sorunlar% C4%B1.html 

Ersin Şare, Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, TBB Dergisi 2017 (130)

Enes Yılmaz, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma veya özendirme suçu, TAAD, Yıl:9, Sayı:35, Temmuz 2018

Fatma Karakaş Doğan, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, İstanbul, 2015, Legal Yayıncılık

Feridun Yenisey, Uyuşturucu Maddeler Sorununun Ceza Hukuku Yönü, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 1983

Ferit Yolcu, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Ankara, 2015, Adalet Yayınevi 

Gülbin Dökmeci, Ahmet Saltık, İsmet Dökmeci, Edirne Merkezinde Halkın

Uyuşturucu ve Non- Medikal İlaç Kullanımı Epidemiyolojisi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı: 1988- 1990

Güngör Şener ve Ali Kınacı, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin Suçlar, Ankara, 2001, Yetkin Yayınları

Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, TCK m.1-75 Ders Kitabı, İstanbul 2010, Der Yayınları

Handan Yokuş Sevük, Uyuşturucu veya Uyarıcı madde kullanılmasına ilişkin suçlar, Ankara 2007, Seçkin Yayıncılık

Hasan Hüseyin Çalı, Türkiye’de Kentsel Mekânda Mağdursuz Suç Örneği Olarak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012 16 (1),

H. Yılmaz Günal, Uyuşturucu Madde Suçları, Ankara, 1976, Kazancı Yayınları

İdil Su Ekmekçi, “Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu”,İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2015, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

İçişleri Bakanlığı, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi. 2006-2012, Ankara, 2006

İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 8. Bası,  Ankara 2013, Seçkin Yayınları

Kamer v.k, 2008. Madde Bağımlılarının Rehabilitasyonunda Yeni Dönem Denetimli Serbestlik, TBB Dergisi.

Kayıhan İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2.Kitap, 4.Bası, İstanbul, Beta Yayınları

Köksal Bayraktar, Uyuşturucu Maddeler ve Suç Siyaseti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 51, Sayı: 1-4, 1985 

Mahmut Koca, YTCK‘ da Hukuka Uygunluk Sebepleri‖, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ekim 2006, Seçkin Yayıncılık

Mahmut Koca ve İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8.Baskı, İstanbul 2015, Seçkin yayıncılık

Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen ve Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 15.Baskı, 2015, Ankara,  Adalet Yayınevi

Mehmet Zülfü Öner, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Ankara 2011

Menekşe Çirkin, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Programı Yüksek Lisans Tezi,  İzmir, 2020

Mesut Uzuntok, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008 (Yayımlanmamış doktora tezi)

Murat Balcı, Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları (TCK. m. 188), (Yayımlanmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009 

Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK, Şubat,2017, s.14 https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/ IcSite/strateji/deneme/YAYINLAR/%C4%B0%C3%87ER%C4%B0K/narkoterorizm_web%20icin.pdf

Neslihan Ateş, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu, İstanbul,2019, Oniki Levha Yayınevi

Nevzat Gürellini, Hukuk Açısından İlaç Alışkanlıkları, İHFM, C.XLI,S.1-4, 1975,

Nevzat Toroslu, Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2012,

Niza Özdemir, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2009, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Nurullah Kunter, Feridun Yenisey ve Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı

Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Onaltıncı Bası, İstanbul 2008, Beta Yayınları

Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Türk Ceza Kanunu Yorumlu-Uygulamalı  Cilt IV, Ankara 2010, Adalet Yayınevi

Özkan Özmen, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları,  Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Özmen Aktaran, İnsanlık Tarihi Boyunca Dünyada ve Türkiye’de Uyuşturucu Madde Sorunları, İstanbul,1976,  Çelikcilt Matbaası

Sahir Erman, "Uyuşturucu Maddelere İlişkin Ceza Hükümleri", İÜHFM, Atatürk'e Armağan, C. 14-47, S. 1-4, İstanbul 1982

Sahir Erman ve Çetin Özek, Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamunun Selametine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 1995, Globus Dünya Basımevi

Vural Savaş- Sadık Mollamahmutoğlu, Türk Ceza Kanununun Yorumu, C. 3, Ankara 1998

Sedat Bakıcı, (2008) 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, 2. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi

Soner Hamza Çetin, Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 65 (4) ,2016

Suat Çalışkan, Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, 2. Baskı, Ankara 2013, Adalet Yayınevi

Sulhi Dönmezer, Hukuk ve Uyuşturucu, Alışkanlık Yaratıcı Maddeler (Kriminolojik Yaklaşım), İÜİFM, Prof. Dr. S. F. Ülgener’e Armağan, C. XLIII, 1987

Sulhi Dönmezer, “Uyuşturucu maddelerin Hukuk ve Kriminoloji ile İlgili Bazı

Yönleri”(Kriminoloji), Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt. 36, Sayı: 1-4, 1970 

Şahin Kurt, En son değişiklikleri ile Uygulamada uyuşturucu madde suçları ve ilgili mevzuat, İstanbul 1992, Kazancı Hukuk Yayınları

Şahin Kurt ve  Ela Kurt, “Uygulamada Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat”, Ankara 2007, Adalet yayınları

Şener Güngör ve Ali Kınacı, (Öğreti ve Uygulama Boyutu İle) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin Suçlar, Ankara 2001, Yetkin Yayınları

TBMM, Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu,

Tuğrul Katoğlu, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara, 2003, Seçkin Yayınevi

Türkan Yalçın Sancar  ve Timuçin Köprülü, Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları,  Ankara 2015, Savaş Yayınevi

Veli Özer Özbek\Mehmet Nihat Kanbur\Koray Doğan\Pınar Bacaksız\İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3.Baskı, 2012, Seçkin Yayınları

Yasin Beşer, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarının Önlenmesinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı: Beyoğlu İlçesi Pilot Çalışması, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2010

Yener Ünver, Karşılaştırmalı Hukukta Uyuşturucu Maddeler Konusunda Önemli Hukuki Düzenlemeler, Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele, Ed. Yener Ünver/Kerem Öz, Ankara 2018, Seçkin Yayınları

Yılmaz Günal, Uyuşturucu Madde Suçları, Ankara, 1976, Kazancı Yayınları

Zeki Hafızoğulları ve Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, Ankara 2016, US-A  Yayıncılık


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar