6100 Sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli)

İlgili Mevzuat ve İçtihadı Birleştirme Kararları
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Nurbanu ERZURUMLU IŞIK
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 6
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 654

6100 Sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz5

İçindekiler9

Kısaltmalar15

I. BÖLÜM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10417

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve

 yargı yeri belirlenmesi1-2317

Birinci Ayırım: Görev1-417

İkinci Ayırım: Yetki5-1920

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik

 kararı üzerine yapılacak işlemler ve

 yargı yeri belirlenmesi20-2327

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan

 ilkeler24-3330

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,

 reddi ve hukuki sorumluluğu34-4937

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan

 yasaklılığı ve reddi34-4537

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu46-4944

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve

 Davaya Katılan Üçüncü Kişiler50-8346

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri50-5646

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı57-6050

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve

 davaya müdahale61-7052

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet71-8356

MaddeSayfa

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat84-8962

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

 ve adli tatil90-10465

Birinci Ayırım: Süreler90-9465

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme95-10167

Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-10469


İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

 ilk itirazlar105-11772

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri105-11372

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve

 ilk itirazlar114-11776

Birinci Ayırım: Dava şartları114-11576

İkinci Ayırım: İlk itirazlar116-11778


ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü118-18679

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması118-12579

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi126-13583

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

 ikinci cevap dilekçesi13687

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme137-14287

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

 sırasındaki özel durumlar143-18391

Birinci Ayırım: Tahkikat143-14691

İkinci Ayırım: Duruşma147-16292

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve 

 bekletici sorun163-165100

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

 ve ayrılması166-168101

Beşinci Ayırım: İsticvap169-175104

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların

 düzeltilmesi176-183106

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi

 ve sözlü yargılama184-186110

MaddeSayfa

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller187-293111

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler187-198111

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet199-224117

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin225-239132

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık240-265138

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi266-287149

ALTINCI BÖLÜM: Keşif288-292161

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü293163


BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren

 taraf işlemleri294-315163

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm294-303163

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi ve

 tavzihi304-306171

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren

 taraf işlemleri307-315173


ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü316-322177


YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve

 adli yardım323-340181

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri323-333181

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım334-340190


SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları341-381194

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf341-360194

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz361-373207

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi374-381218DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı382-388223ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar389-406230

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir389-399230

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer

 geçici hukuki korumalar400-406236

MaddeSayfa

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim407-444239


ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler445-452261


—1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

 (İlgili Maddeler)271

—Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

 Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin

 Yürütülmesine Dair Yönetmelik (İlgili Maddeler)283

II. BÖLÜM

ÖZEL MAHKEMELERE İLİŞKİN MEVZUAT

—Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

 Yargılama Usullerine Dair Kanun369

—Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İlgili Maddeler)375

—İcra ve İflas Kanunu (İlgili Maddeler)385

—İş Mahkemeleri Kanunu (İlgili Maddeler)391

—Kadastro Kanunu (İlgili Maddeler)403

—Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik415

—Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının

 Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik419

—Sınai Mülkiyet Kanunu (İlgili Maddeler)425

—Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 (İlgili Maddeler)443

—Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği449

—Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği467

—Türk Ticaret Kanunu (İlgili Maddeler)473

III. BÖLÜM

İLGİLİ DİĞER MEVZUAT

—Anayasa (İlgili Maddeler)491

—Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

 Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,

 Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun507

—Avukatlık Kanunu533

—Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği625

—Bilirkişilik Kanunu659

—Bilirkişilik Yönetmeliği675

—Harçlar Kanunu (İlgili Maddeler)719

—Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu735

—Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

 Yönetmeliği757

—Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

 Kanun791

—Milletlerarası Tahkim Kanunu811

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği831

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ833

—Mirasçılık Belgesi Verilmesi Ve Terk Eden Eşin

 Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin

 Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul Ve

 Esaslar Hakkında Yönetmelik837

—Noterlik Kanunu (İlgili Maddeler)841

—Tebligat Kanunu849

—Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik873

—Elektronik Tebligat Yönetmeliği897

—Yargıtay Kanunu911

—Yargıtay İç Yönetmeliği (İlgili Maddeler)959

IV. BÖLÜM

İLGİLİ TARİFELER

—Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi975

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi981

—2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi997

—Harçlar Kanunu Ek (1) Sayılı Tarife1001

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi1011

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi1013

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi1017


Bu çalışma, ilk baskısı 2018 yılının Ekim ayında yayımlanan karşılaştırmalı ve içtihatlı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat metninin, yayımlandığı tarihten bugüne kadar gerçekleşen mevzuat değişikliklerini ve ilgili yargı kararlarını içeren güncel bir versiyonudur.

Bu çalışmada da ilk basıdaki yöntem muhafaza edilmiş, ayrıca 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine karşılık gelen düzenlemelerinin madde numaraları, ilgili maddenin altında italik ve parantez içinde gösterilmiştir. Böylelikle, 6100 sayılı Kanun’dan önce yürürlükte yer alan hükümlerle karşılaştırma yapılabilmesi kolaylaştırılmıştır. Bu noktada 1086 sayılı Kanun’a 2004 yılında 5236 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler dikkate alınmıştır.

Ayrıca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yıl içinde meydana gelen değişiklikler metne işenmiştir. Bu çerçevede, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun EK 1. Maddesinde yer alan “200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.” Düzenlemesi gereğince ilgili hükümlerde, 2019 yılı için geçerli olan miktara parantez içerisinde yer verilmiştir.

1086 sayılı Kanun’un kanun yollarına ilişkin hükümleri açısından da, temyiz (HUMK m. 427), temyizde duruşma (HUMK m. 427/4 ve m. 438) ve karar düzeltmeye (HUMK m. 440) ilişkin parasal sınırlar da her yıl başında yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. Bu nedenle, 1086 sayılı Kanun’un söz konusu hükümlerindeki parasal sınırlar da 2019 yılı için geçerli olan miktara parantez içerisinde yer verilmiştir.

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ek tabloda yer alan parasal sınırlar da aynı şekilde 2019 yılı için güncellenmiştir.

19.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun’un 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen ve ticari uyuşmazlıklar açısından dava şartı olan arabuluculuğu düzenleyen 5/A maddesi ile 7155 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 12. Madde ilgili metne işlenmiştir.

7155 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 3. maddesine getirilen ek cümle ile 7155 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 6325 sayılı Kanun’a eklenen 18/A maddesi de ilgili metne dahil edilmiştir.

Yine bu kapsamda, 06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ilgili mevzuat kısmında metne eklenmiştir.

İlgili mevzuat kısmında yer alan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan metne göre; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 02.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan metne göre; Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi ise 30.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan metne göre güncellenmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Eki Liste bu tarifenin ardından; 14.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Milletlerarası Tahkim Kanunu Yönetmeliği’nin hemen ardından metne eklenmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlara aykırı şekilde verilen mahkeme kararlarının hakkaniyete aykırı olup olmadığını incelediği 12.02.2019 tarihli bireysel başvuru kararı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27. maddesinin altına eklenmiştir.

Yine Anayasa Mahkemesi’nin hukuki konularda bilirkişiye başvurunun temel hak ve özgürlüklere aykırılık teşkil edip etmediğine ilişkin olarak bireysel başvuru sonucunda verdiği 09.01.2019 tarihli kararı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 266. maddesinin altına eklenmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 11.07.2018 T., 2018/1 E. ve 2018/83 K. sayılı kararı ile iptal edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 398. maddesinin 1. fıkrası, kararın Resmi Gazete’de yayımından 9 ay sonra yürürlüğe girmesi nedeni ile metinden çıkarılmamış; ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, ilgili hükümde dipnotta belirtilmiştir.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin arabuluculuğun dava şartı olmasına ilişkin düzenlemenin mahkemeye erişim hakkını engellediği gerekçesi ile iptali başvurusu üzerine verdiği karar, önemli olması nedeni ile, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesi altında dipnotta gösterilmiştir.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun düzelterek onama kararları bakımından onama harcının alınıp alınmayacağına ilişkin 28.09.2018 T., 2018/2 E., 2018/8 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun düzelterek onamaya ilişkin 370. maddesinin altına eklenmiştir.

Bu Eser’in basımını üstlenerek titiz bir çalışmayla kısa sürede bunu gerçekleştiren başta Yetkin Basım ve Yayıncılık A.Ş yetkilileri Yusuf Ziya GÜLKÖK ve Muharrem BAŞER olmak üzere dizgi ve baskıda emeği geçen bütün yayınevi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Çalışmanın kullanıcılara faydalı olması dileğiyle…

 

Prof. Dr. Murat ATALI

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN

Arş. Gör. Nurbanu ERZURUMLU IŞIK

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar