Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak

Arabuluculuk

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nihat TAŞDELEN
ISBN: 9786050508406
Stok Durumu: Stokta var
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nihat TAŞDELEN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 450

Kişiler arasındaki uyuşmazlığın dostane çözüm yöntemi olarak benimsenen ve tarihi süreçteki yolculuğu Babiller’e kadar uzanan, Anadolu’da ahilik felsefesi kapsamında Osmanlı İmparatorluğu’nda uzlaşma kültürünün bir parçası olarak benimsenen arabuluculuk müessesesinin, modern hukuklarda yerini alması, 20. Yüzyılın ikinci yarısında; 1960’lı yıllardan sonra olmuştur.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak; dünyadaki önemi ve uygulama alanı giderek artan arabuluculuğun, Hukuk Sistemimizde yerini alması 21. Yüzyılın başında gerçekleşmiştir. 2012 yılında 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile başlayan bu sürecin devamı, daha sonra 2017 yılında 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan düzenleme ile iş hukuku alanında, akabinde; 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesiyle ticaret hukukunda, 2010 yılında da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a eklenen 73/A maddesiyle tüketici hukuku alanında uygulama sürmüştür.

Arabuluculuğun hukuk sistemimizdeki düzenlenişi, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 114 ve devamında düzenlenen dava şartı şeklinde olmuştur.

Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinden hareketle, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini konu alan uyuşmazlıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespit, Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde işaret edilen mevzuattaki düzenlemeler çerçevesinde, ilgili kanun maddelerinde yer verilen alacak ve tazminat talepleri esas alınarak; karşılaşılabilecek muhtemel uyuşmazlıklar açısından yapılmıştır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, uygulamada karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar, çalışmada yapılan tespitlerle sınırlı değildir. Alacak ve/veya tazminatı talebini içermeyen; ama kanun hükmünün getirdiği bir yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların da ortaya çıkacağına dikkate çekmek gerekir.

Bu çalışmaya başlamadan önce, çalışmayı bu haliyle kaleme alma ile Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesindeki kriterler çerçevesinde yapma noktasında ikilem yaşadığımı belirtmeliyim. Ancak pratikte de icra ettiğim arabuluculukta, arabuluculuğa tabi uyuşmazlıkların kanunun getirdiği kriterlerden hareketle tespitinin kolayca yapılamadığını, uygulamada sorunlar yaşandığını fark ettim. Bunun üzerine çalışmayı bu haliyle ortaya koymanın, uygulamacılar açısından daha fazla kolaylık sağlayacağını, yol göstereceğini düşündüm. Bu düşünceden hareketle, Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde değinilen mevzuatımızdaki düzenlemelerden hareketle yaptığım tespitleri yazmaya karar verdim.

İÇİNDEKİLER........................................................................................................................ 7

KISALTMALAR................................................................................................................... 35

ÖNSÖZ.................................................................................................................................... 37

GİRİŞ...................................................................................................................................... 39

 

§ 1... ARABULUCULUK, ARABULUCU KAVRAMI VE ARABULUCULUĞUN
TARİHİ SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ............................................................................ 45

I.     ARABULUCULUK KAVRAMI.......................................................................... 45

II.    ARABULUCU KAVRAMI.................................................................................. 47

III.   ARABULUCULUĞUN TARİHİ SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ................................ 47

A.  DÜNYA’DA.................................................................................................. 47

B.  ÜLKEMİZDE.................................................................................................. 50

1.    Genel Olarak............................................................................................ 50

2.    Mevzuat.................................................................................................... 51

a.   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu............................. 51

b.   Hukuk Muhakemeleri Kanunu........................................................... 52

c.   İş Mahkemeleri Kanunu..................................................................... 53

d.   Türk Ticaret Kanunu.......................................................................... 55

e.   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun........................................... 55

§ 2. . TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK............... 57

I.     GENEL OLARAK................................................................................................. 57

II.    TTK. MADDE 4’TE BELİRTİLEN TİCARİ DAVALAR.................................... 58

III.   DAVA ŞARTI VE ARABULUCULUK............................................................... 61

IV.   GÖREVLİ MAHKEME........................................................................................ 63

V.    TÜKETİCİ İŞLEMİ KAPSAMINDA OLAN TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR...... 66

VI.   TİCARİ DAVA İLE TİCARİ İŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ...................................... 69

§ 3. . MENFİ TESPİT DAVALARININ DAVA ŞARTI ARABULUCULUK
KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI SORUNU........................................................ 71

I.     GENEL OLARAK................................................................................................. 71

II.    DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER.............................................................................. 74

III.   YARGI KARARLARI.......................................................................................... 77

A.  Bölge Adliye Mahkemelerinin Kararları.......................................................... 77

1.    Dava Şartı Kapsamında Olduğuna Dair Kararlar...................................... 77

2.    Dava Şartı Kapsamında Olmadığına Dair Kararlar................................... 78

B.  Konuyla İlgili Yargıtay’ın Kararları:................................................................ 81

1.    Dava Şartı Kapsamında Olduğuna Dair Kararı......................................... 81

2.    Dava Şartı Kapsamında Olmadığına Dair Kararı...................................... 81

IV.   KANAATİMİZ..................................................................................................... 83

§ 4... İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI
YOLUNUN ZORUNLU DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDA
OLUP OLMADIĞI SORUNU..................................................................................... 85

I.     GENEL OLARAK................................................................................................. 85

II.    DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER.............................................................................. 86

III.   İTİRAZIN İPTALİ DAVASIYLA İLGİLİ YARGI KARARLARI...................... 88

A.  Bölge Adliye Mahkemelerinin Kararları.......................................................... 88

1.    Dava Şartı Kapsamında Olduğuna Dair Kararlar...................................... 88

2.    Dava Şartı Kapsamında Olmadığına Dair Kararlar................................... 90

B.  Yargıtay Kararları............................................................................................ 91

1.    İptal Davasının Niteliği Hakkındaki Kararları........................................... 91

a.   İptal Davasının Eda Davası Olduğuna Dair Kararları......................... 91

b.   İptal Davasının Eda Davası Niteliğinde Olmadığına Dair
Kararları............................................................................................. 92

2.    Arabuluculuğa Başvurmanın Dava Şartı Kapsamında Olduğuna
Dair Kararı................................................................................................ 93

IV.   KANAATİMİZ..................................................................................................... 96

§ 5... MENFİ TESPİT VE İTİRAZIN İPTALİ DAVALARININ HAPİS
HAKKININ KULLANILMASINDA VE REHNİN PARAYA
ÇEVRİLMESİNDEKİ YANSIMASI........................................................................ 99

§ 6... TÜRK TİCARET KANUNUNDA DÜZENLENEN HUSUSLARDAN
DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR (TTK. 4/1-a)............................................................ 103

I.     TİCARİ İŞLETMEYLE İLGİLİ HÜKÜMLERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 103

A.  Ticari İşletmenin Devrine İlişkin Uyuşmazlıklar............................................ 103

B.  Ticari İşletmesiyle İlgili Bir İş veya Hizmet Görmüş Tacirin Talep
Edeceği Ücrete İlişkin Uyuşmazlıklar............................................................ 107

C.  Tacirin Verdiği Avans ve Yaptığı Giderler İle Bunlar İçin İşlenen
Faize İlişkin Uyuşmazlıklar........................................................................... 108

D.  Ticari Satım Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar.......................................... 108

E.  Ticaret Sicilinin Tutulmasındaki Sorumluluğa İlişkin Uyuşmazlıklar............ 109

F.  Ticaret Sicil Kayıtlarının Gereği Gibi Tutulmaması ve
Değiştirilmemesine İlişkin Uyuşmazlıklar..................................................... 110

G.  Ticaret Unvanına Tecavüzden Kaynaklanan Tazminat Talebine
İlişkin Uyuşmazlıklar..................................................................................... 111

H.  İşletme Adının Başkası Tarafindan Haksız Kullanılması Durumunda
Tazminat Talebine İlişkin Uyuşmazlıklar....................................................... 111

İ.   İşletme Adının Ticaret Siciline Gerektiği Gibi Tescil ve Tadil
Edilmemesinden Doğan Tazminat Talebine İlişkin Uyuşmazlıklar................ 112

J.   Haksız Rekabet Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazminine İlişkin
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 112

K.  Cari Hesap Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar............................................ 113

L.  Acentelik Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar.............................................. 115

1.    Genel Olarak.......................................................................................... 115

2.    Tekel Hakkının İhlal Edilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........... 116

3.    Acentenin müvekkilin İşlerini Görmemesi, Menfaatlerini
Korumaması, Haber Vermemesi, Talimatlarına Uymaması ve
Hesabına Saklamakta Olduğu Mal veya Eşyayı Gereği Gibi
Korumamasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 117

4.    Acentenin Müvekkiline Haber Verme Yükümlülüğünden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 118

5.    Acentenin Müvekkiline Ait Parayı Zamanında
Göndermemesinden Doğan Faiz ve Tazminat Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 119

6.    Acentenin Ücret ve Tahsil Komisyonu Alacağından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 119

7.    Acentenin Hak Kazandığı Avanstan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......... 123

8.    Acentenin Aldığı Ücretin İadesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 123

9.    Acentenin Olağanüstü Masraflarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...... 124

10.  Acentenin Faiz İsteme Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............. 125

11.  Acentenin Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar..................... 125

12.  Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 126

13.  Denkleştirme İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 126

14.  Rekabet Yasağı Anlaşmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................ 129

II.    TİCARİ ORTAKLIKLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 129

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 129

B.  Ticari Ortaklıklarla İlgili Genel Hükümlere İlişkin Uyuşmazlıklar................. 130

1.    Taahhüt Edilen Sermaye Borcunun İfasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 130

2.    Taahhüt Edilen Sermaye Payına Karşılık Faiz ve Ücret Alma
Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................. 132

3.    Ortakların Kişisel Alacaklılarının Alacaklarını Kâr veya
Tasfiye Payından Talep Etmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....... 132

4.    Ticari Ortaklıkların Birleşmesinde Kararlaştırılan Denkleştirmeden
Ödemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................ 133

5.    Ticari Ortaklıkların Birleşmesinde İntifa Senetlerinin Satın
Alınmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................ 134

6.    Ticari Ortaklıkların Birleşmesinde Ayrılma Akçesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 134

7.    Birleşmeye Katılan Ortaklıklardan Alacaklıların Alacaklarının
Teminat Altına Alınması Yerine Yapılacak Ödemeden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 135

8.    Ticari Ortaklıkların Birleşmesinde Ortakların Kişisel
Sorumluluklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................... 135

9.    Ticari Ortaklıkların Bölünmesinde Kararlaştırılan
Denkleştirmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................................... 136

10.  Ticari Ortaklıkların Tam Bölünmesinde Tahsis Edilmeyen
Borçlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................. 137

11.  Bölünmeye Katılan Ortaklıklardan Alacaklıların Alacaklarının
Teminat Altına Alınması Yerine Yapılacak Ödemeden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 137

12.  Ticari Ortaklıkların Bölünmesinde Tahsis Edilen Borçlardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 138

13.  Ticari Ortaklıkların Bölünmesinde Ortakların Kişisel
Sorumluluklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................... 138

14.  Ticari Ortaklıkların Tür Değiştirmesinde İmtiyazlı Payların
Karşılığında Ödenmesi Kararlaştırılan Tazminattan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 139

15.  Ticari Ortaklıkların Tür Değiştirmesinde İntifa Senetlerinin Satın
Alınmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................ 139

16.  Ticari Ortaklıkların Tür Değiştirmesinde Ödenmesi Kararlaştırılan
Ek Ödeme, Kişisel Edim Yükümlülükleri ve Kişisel
Sorululuklardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......................................... 139

17.  Ticari Ortaklıkların Tür Değiştirmesinde Ortakların Kişisel
Sorumluluklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................... 139

18.  Ticari Ortaklıkların Yeniden Yapılanmasında Ortaklık Paylarının
ve Ortaklık Haklarının Gereğince Korunmamış veya Ayrılma
Karşılığının Uygun Belirlenmemiş Olmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 140

19.  Ticari Ortaklıkların Yeniden Yapılanmasına Katılanların
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 140

20.  Bir Ticari Ortaklığın Bir Ticari İşletmeye Dönüşmesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 141

21.  Bağlı Ortaklığa İlişkin Rapor Hazırlanmasını Talep Eden
Hakim Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 141

22.  Hakim Ortaklığın Hakimiyetini Hukuka Aykırı Kullanmasından
Doğan Zararlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................... 142

23.  Hakim Ortaklığın Verdiği Talimatlardan Doğan Bağlı Ortaklığın
Zararlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 144

24.  Hakim Ortaklığın Çalışmasını Engelleyen Azınlığın Paylarının
Satın Alınmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................... 144

25.  Hakim Ortaklığın Verdiği Güvenden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 145

C.  Kollektif Ortaklıklarla İlgili Hükümlere İlişkin Uyuşmazlıklar...................... 146

1.    Genel Olarak.......................................................................................... 146

2.    Ortaklık Tescil Edilmeden Ortaklık Adına Yapılan İşlemlerden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 146

3.    Yetkisiz Ortağın Ortaklıktan Aldığı, Tahsil Ettiği Parayı Verme,
Ortaklıktan Aldığı Ödüncü Faiziyle Birlikte Ortaklığa Ödeme
Zorunluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................................... 147

4.    Kâr Payından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 147

5.    Taahhüt Edilen Sermaye Payına Karşılık Faiz ve Ücret Alma
Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................. 148

6.    Ortağın Ortaklığa Verdiği Ödünç Paradan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 148

7.    Ortağın Ortaklık Zararından Sorumlu Olmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 148

8.    Rekabet Yasağının İhlalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 149

9.    Ortaklığı Temsil Edenlerin Yaptığı İşlemlerden, Haksız
Fiillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................ 149

10.  Ortakların Kişisel Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......... 150

11.  Ölen Ortağın Mirasçılarının Ortaklıktan Ayrılması Nedeniyle
Kendilerine Düşen Pay Ödemelerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 151

12.  Ortağın İflası Nedeniyle Ortaklıktan Çıkarılması Durumunda
Payının İflas Masasına Ödenmemesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 152

13.  Ortaklığın Feshini Talep Eden Ortağın Çıkarılmasına Binaen
Payının Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......................... 152

14.  İki Ortaktan Oluşan Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Haklı Sebeple
Çıkarılması Durumunda Ödenmesi Gereken Paydan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 153

15.  Ayrılan Ortağın Ayrılmadan Önce Başlanmış Ortaklık İşlerinden
Doğan Hak ve Borçlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................... 154

16.  Tasfiye Memurunun Görev Sırasındaki Haksız Fiilinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 154

17.  Tasfiye Memurunun Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............... 154

18.  Tasfiye Memurlarının Verdiği Zararlar Dolayısıyla
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 154

19.  Tasfiye Memurlarının Yeni İşlemleri Yapmalarından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 155

20.  Tasfiye Halinde Ortakların Ek Yükümlülüklerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 155

21.  Tasfiye Payının Dağıtılmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............... 155

D.  Adi Komandit Ortaklıklarla İlgili Hükümlere İlişkin Uyuşmazlıklar.............. 156

1.    Genel Olarak.......................................................................................... 156

2.    Adi Komandit Ortaklıklara Uygulama Kabiliyeti Olan Kollektif
Ortaklıklara Ait Hükümlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 157

3.    Komanditer Ortakların Taahhüt Ettikleri Sermayeye Eksik
Değer Biçilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................. 158

4.    Komanditer Ortakların Ortaklığa Girmelerinden Önceki Ortaklık
Borçlarından Sorumlu Tutulmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....... 158

5.    Komanditer Ortağın Ortaklık Zararından Sorumlu Olmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 158

6.    Ortakların Kişisel Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......... 159

7.    Ölen Komanditer Ortağın Mirasçılarının Ortaklıktan
Ayrılması Nedeniyle Kendilerine Düşen Pay Ödemelerinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 160

E.  Anonim Ortaklıklarla İlgili Hükümlere İlişkin Uyuşmazlıklar....................... 160

1.    Genel Olarak.......................................................................................... 160

2.    Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulunda Bulundurdukları
Temsilcilerinden Dolayı Doğan Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 161

3.    Kuruluş Hükümlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................ 162

a.   Ortak Sayısının Bire Düşmesi Halinde Durumu Tescil ve
İlan Ettirmeyen Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 162

b.   Nakdi Pay Bedellerinin Ödenmemesine Dair Uyuşmazlıklar........... 162

c.   Çıkarma Priminin Ödenmemesine Dair Uyuşmazlıklar.................... 164

d.   Ortaklığın Tescil Edilmemesi Durumunda İade Edilmesi
Gereken Sermaye Taahhütlerine Dair Uyuşmazlıklar....................... 164

e.   Halka Arzedilen Payların Tahsil Edilen Bedellerinden
Fazla Kalan Tutarın Pay Senetlerini Halka Arz eden Pay
Sahiplerine Ödenmemesine Dair Uyuşmazlıklar.............................. 165

f.   Kuruculara Sağlanan Menfaatlerin Verilmemesine Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 165

g.   Kurucu İntifa Senetlerinin İptal Edilmesi Durumunda
Denkleştirmeye Dair Uyuşmazlıklar................................................ 166

h.   Ortaklığın Tescilinden Önce Yapılan İşlemlere Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 166

4.    Pay Sahiplerinin Ortaklığa Borçlanmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 167

5.    Yönetim Kurulunu Düzenleyen Hükümlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 167

a.   Azledilen Yönetim Kurulu Üyesinin Tazminat Talebine Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 167

b.   Ortaklığın Temsile Yetkili Olanlara Rücu Edilmesine Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 168

c.   Ortaklığı Temsile ve Yönetime Yetkili Olanların Haksız
Fiillerine Dair Uyuşmazlıklar........................................................... 168

d.   Yönetim Kurulunun Atadığı Kişiler Nedeniyle
Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar................................................. 169

e.   Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını İktisap Etmesine Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 169

f.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Müzakereye Katılma
Yasağından Doğan Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar................. 169

g.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarına Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 170

h.   Yönetim Kurulu Üyelerinin veya Yakınlarının Ortaklığa
Borçlanma Yasağından Doğan Sorumluluğa Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 171

i.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağından Doğan
Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar................................................. 171

6.    Denetçilerin Sır Saklama Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 173

7.    Pay Sahibinin Kendisini Genel Kurulda Temsil Edene Karşı
Tazminat Talebine Dair Uyuşmazlıklar................................................... 173

8.    Genel Kurula Katılan İntifa Hakkı Sahibinin Ortağa Karşı Olan
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 174

9.    Kötüniyetle İptal ve Butlan Davası Açanların Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 174

10.  Sermaye Azaltılmasına Binaen Verilmesi Gereken Sermaye
Payından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 175

11.  Kanunun Öngördüğü İtibari Değere Aykırı Pay İhraç Edenlerin
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 175

12.  Sermaye Borcunun Ödenmesinde Temerrüde Düşen Pay
Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................... 176

13.  Kanuna Aykırı Pay Senetlerini Çıkaranların Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 176

14.  Ortaklığın Tescilinden Önce Pay Senetlerini Çıkaranların
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 177

15.  Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Pay Devrinin Ortaklık
Tarafından Reddedilmesi Durumunda Payın Bedelinin
Ödenmemesinden ve Oluşan Zarardan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 177

16.  Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Ortaklık
Tarafından Haksız Reddedilmesinden Oluşan Zarardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 178

17.  İntifa Senetlerinin Sağladığı Haklardan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 178

18.  Borçlanma Senetlerinin Sağladığı Haklardan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 179

19.  Ortaklığın Kâr ve Tasfiye Payından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......... 179

20.  Kâr Payı Avansının Verilmesinden ve Geri Alınmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 180

21.  Ortağın Hazırlık Faizi Talep Hakkından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 181

22.  Ortağın Kötüniyetle Aldığı Kâr Payı ve Faizin İadesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 182

23.  Çalışanlar ve İşçiler Lehine Toplanan Yardım Akçesinin
İadesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................. 182

24.  Görevi İcabı Ortaklığın Defter ve Belgelerini İnceleyenlerin
Sır Saklama Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................ 182

25.  Tasfiye Hükümlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................. 183

a.   Tasfiye Memurunun Ücretine Dair Uyuşmazlıklar.......................... 183

b.   Tasfiye Memurunun İşlediği Haksız Fiilden Dolayı
Ortaklığın Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar................................ 183

c.   Tasfiye Memurunun Ortaklığın Sona Erdiğini Ortaklık
Alacaklılarına Bildirmemesine ve Alacakları Depo
Etmemesine Dair Uyuşmazlıklar...................................................... 183

26.  Hukuki Sorumluluk Hükümlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......... 184

a.   Ortaklıkla İlgili Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı
Olmasına Dair Uyuşmazlıklar.......................................................... 184

b.   Ortaklığın Sermayesiyle İlgili Yanlış Beyanlar ve Ödeme
Yetersizliğine Dair Uyuşmazlıklar................................................... 185

c.   Ortaklığın Sermayesine Değer Biçilmesindeki Yolsuzluğa
Dair Uyuşmazlıklar.......................................................................... 185

d.   Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar............. 186

e.   Denetçilerin Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar............................. 188

F.  Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklarla İlgili
Hükümlere İlişkin Uyuşmazlıklar.................................................................. 188

1.    Genel Olarak.......................................................................................... 188

2.    Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklara
Uygulama Kabiliyeti Olan Adi Komandit Ortaklıklara Ait
Hükümlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................ 189

a.   Komandite Ortakların Birbirleriyle, Komanditerlerin
Tümüyle ve Üçüncü Kişilerle Hukuki İlişkilerinden,
Özellikle Şirketin Yönetimine ve Temsiline İlişkin Görev ve
Yetkilerine, Şirketten Ayrılmalarına Dair Uyuşmazlıklar................. 189

3.    Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklara Uygulama
Kabiliyeti Olan Anonim Ortaklıklara Ait Hükümlerden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 190

a.   Komandite Ortakların Birbirleriyle, Komanditerlerin
Tümüyle ve Üçüncü Kişilerle Hukuki İlişkileri, Özellikle
Şirketin Yönetimine ve Temsiline İlişkin Görev ve Yetkileri,
Şirketten Ayrılmaları Dışındaki İşlemlere Dair Uyuşmazlıklar........ 190

4.    Kâr Payı Avansının Verilmesinden ve Geri Alınmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 192

G.  Limited Ortaklıklarla İlgili Hükümlere İlişkin Uyuşmazlıklar........................ 193

1.    Genel Olarak.......................................................................................... 193

2.    Kanunda Öngörülen Atıf Nedeniyle Limited Ortaklıklara
Uygulanan Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümlerden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 194

a.   Sağlanılan Özel Menfaatlere Dair Uyuşmazlıklar............................. 194

b.   Pay Bedellerinin Ödenmemesine Dair Uyuşmazlıklar...................... 194

c.   Ortaklığın Tescil Edilmemesi Durumunda İade Edilmesi
Gereken Sermaye Taahhütlerine Dair Uyuşmazlıklar....................... 195

d.   İntifa Senetlerinin Sağladığı Haklara Dair Uyuşmazlıklar................ 195

e.   Kötüniyetle İptal ve Butlan Davası Açanların Sorumluluğuna
Dair Uyuşmazlıklar.......................................................................... 195

f.   Müdürün/Müdürlerin Atadığı Kişiler Nedeniyle
Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar................................................. 196

g.   Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğuna Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 196

h.   Özel Denetçinin Ücretine Giderlerine Dair Uyuşmazlıklar............... 196

i.   Tasfiye Memurunun Ücretine Dair Uyuşmazlıklar.......................... 196

j.   Ortaklığın Tasfiye Memurunun İşlediği Haksız Fiillere Dair
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 197

k.   Tasfiye Memurunun Ortaklığın Sona Erdiğini Ortaklık
Alacaklılarına Bildirmemesine ve Alacaklarının Depo
Edilmemesine Dair Uyuşmazlıklar................................................... 197

l.   Hukuki Sorumluluk Hükümlerine Dair Uyuşmazlıklar.................... 197

(1)    Genel Olarak.......................................................................... 197

(2)    Ortaklıkla İlgili Belgelerin ve Beyanların Kanuna
Aykırılığından Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar.......................... 197

(3)    Ortaklığın Sermayesiyle İlgili Yanlış Beyanlar ve
Ödeme Yetersizliğinden Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar........... 198

(4)    Ortaklığın Sermayesine Değer Biçilmesindeki
Yolsuzluktan Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar............................ 198

(5)    Kurucuların, Müdürlerin ve Tasfiye Memurlarının
Sorumluluğundan Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar..................... 198

(6)    Denetçilerin Sorumluluğundan Ortaya Çıkan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 199

m.  Pay Sahiplerinin Ortaklığa Borçlanmasına Dair Uyuşmazlıklar....... 199

n.   Müdürlerin Ortaklığa Borçlanma Yasağından Doğan
Sorumluluğuna Dair Uyuşmazlıklar................................................. 199

o.   Sermaye Azaltılmasına Binaen Verilmesi Gereken Sermaye
Payına Dair Uyuşmazlıklar.............................................................. 199

3.    Önerilmeye Muhatap Olma, Önalım, Geri Alım ve Alım
Haklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................... 200

4.    Ortaklığın Tescilinden Önce Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 200

5.    Rüçhan Hakkının Sınırlandırılmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 200

6.    Pay Devrinden Pay Devrinin Yasak Olmasından veya
Onay Verilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................. 201

7.    Payın Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Yoluyla
İntikalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................... 201

8.    Pay Üzerinde Rehin Hakkının Kurulmasına Onay
Verilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 202

9.    Ortağın Menfaatlerini Hakkaniyete Uygun Gözetmeyen İntifa
Hakkı Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........... 202

10.  Ek Ödeme Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 202

11.  Yan Edim Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 203

12.  Kâr Payından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 203

13.  Haksız Kâr Payı Dağıtımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................. 204

14.  Ortaklığın Kendi Paylarını İktisap Etmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 204

15.  Ortakların Bağlılık Yükümlülüğünden ve Rekabet Yasağından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 205

16.  Müdürlerin Özen ve Bağlılık Yükümlülüğünden, Rekabet
Yasağından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................... 205

17.  Görevden Alınan Yöneticilerin Tazminat Hakkından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 206

18.  Yönetici ve Temsilcilerin Haksız Fiillerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 206

19.  Ortağın Ortaklıktan Ayrılmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........... 206

20.  Kâr Payı Avansının Verilmesinden ve Geri Alınmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 208

III.    KIYMETLİ EVRAK HUKUKUYLA İLGİLİ HÜKÜMLERDEN
DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR........................................................................... 209

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 209

B.  Kıymetli Evrakın Bedelinin Ödenmemesiyle İlgili Hükümlerden
Doğan Uyuşmazlıklar.................................................................................... 209

C.  Poliçe İle İlgili Hükümlerden Doğan Uyuşmazlıklar..................................... 212

1.    Muhatabın Poliçeyi Kabul Etmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 212

2.    Avalistin Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................... 212

3.    İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 213

4.    Başvuru Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................. 214

5.    Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......................... 214

6.    Poliçe Karşılığının Devrinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 215

7.    Araya Girmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................................ 215

D.  Bono İle İlgili Hükümlerden Doğan Uyuşmazlıklar...................................... 216

E.  Çek İle İlgili Hükümlerden Doğan Uyuşmazlıklar......................................... 217

1.    Çeke Uygulanacak Poliçeye İlişkin Hükümlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 217

2.    Çek Bedelinin Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............. 217

3.    Çizgili Çekte Kanunun Öngördüğü Kişilere Ödememe
Yapılmamasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 219

4.    Kayden Ödenmesi Gereken Çeklerde Çekin Ödenmemesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 219

5.    Sahte ve Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmemesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 220

F.  Emre Yazılı Havalelere İlışkin Uyuşmazlıklar............................................... 221

G.  Emre Yazılı Ödeme Vaatlerine İlişkin Uyuşmazlıklar.................................... 221

H.  Cirosu Kabil Olan Diğer Senetlere İlişkin Uyuşmazlıklar.............................. 221


IV.................. TAŞIMA İŞLERİYLE İLGİLİ HÜKÜMLERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 222

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 222

B.  Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar......................................... 224

1.    Taşıyıcının Eşyayı Denetleme Giderlerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 224

2.    Taşıyıcının Refakat Belgelerinin Zıyaından, Hasarından veya
Yanlış Kullanılmasından Doğan Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 224

3.    Gönderenin Taşıyıcıya Taşınacak Tehlikeli Eşya İle İlgili
Bilgi Vermemesi Nedeniyle Alınacak Tedbirlerin Giderlerinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 225

4.    Ambalajlaşma ve İşaretleme Yükümlülüğünün İhlalinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 225

5.    Gönderenin ve Gönderilenin Yükleme ve Boşaltma Süresiyle
İlgili Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................. 225

6.    Gönderenin Kusursuz Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 226

7.    Gönderenin Sözleşmeyi Feshetmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 227

8.    Gönderenin Kısmi Taşımayı Talep Etmiş Olmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 228

9.    Yükleme Süresine Uyulmamasından Doğan Taşıyıcının
Haklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................... 228

10.  Gönderenin veya Gönderilenin Verdiği Emir, Talimat ve
Tasarruflarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................................ 229

11.  Taşıma ve Teslim Engellerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................ 230

12.  Taşıma Ücretinden ve Eşyaya Yapılan Giderlerden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 231

13.  Ödemeli Teslimden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................... 233

14.  Eşyanın Zayi ve Hasara Uğramasından, Geç Teslim
Edilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 233

15.  Taşıyıcının Yardımcılarının Kusurundan Doğan
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 234

16.  Taşıyıcının Zararların Tespiti Giderlerinden Sorumlu
Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................... 234

17.  Taşıyıcının, Zıya veya Hasardan Sorumlu Olduğu Hâllerde,
Zarar Tespiti Dışındaki Diğer Giderlerden Sorumlu Olmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 235

18.  Yardımcıların Eşyanın Zıyaı, Hasarı veya Geç Teslimi Sebebiyle,
Sözleşme Dışı Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............. 235

19.  Fiili Taşıyıcının Eşyanın Zıyaı, Hasarı veya Geç Teslimi
Sebebiyle Doğan Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......... 235

20.  Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 236

21.  Taşınma Eşyasının Taşınmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............ 236

22.  Değişik Tür Araçlarla Eşyasının Taşınmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 237

C.  Yolcu Taşıma Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar....................................... 238

1.    Yolcu Taşımacılığında Taşıyıcının Seferin Yapılmamasından
Doğan Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................... 238

2.    Seferin Gecikmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................. 239

3.    Seferin Güzergaha Uygun Yapılmamasından veya
Gecikmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................... 239

4.    Zorunlu Sebeplerden Seferin Gecikmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 239

5.    Seferin Duraklamasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................... 240

6.    Taşıyıcının Bagaja İlişkin Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 240

7.    Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 240

8.    Taşıyıcının Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 241

D.  Taşıma İşleri Komisyonculuğuna İlişkin Uyuşmazlıklar................................ 242

1.    Komisyoncunun Borçlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 242

2.    Gönderenin Ücret Ödeme Borcundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....... 242

3.    Gönderenin Bildirme Yükümlülüğünün İhlalinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 242

4.    Komisyoncunun Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................... 243

5.    Komisyoncunun Yaptığı Giderlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 243

6.    Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 243

7.    Gönderenin Haklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 244

8.    Komisyoncunun Aynı Zamanda Taşıyıcı Olmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 244

9.    Eşyanın Ziyaı ve Hasarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar..................... 245

10.  Komisyoncunun Yardımcılarının Kusurundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 246

V.    DENİZ TİCARET HUKUKUYLA İLGİLİ HÜKÜMLERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 246

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 246

B.  Geminin veya Gemi Payının Devrinde Bedele, Sözleşmeye Aykırılığa
İlişkin Uyuşmazlıklar..................................................................................... 247


C.  Geminin Rehnedilmesinden veya İpotek Edilmesine İlişkin
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 247

D.  Gemi İpoteği Alacaklısının Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakkına
İlişkin Uyuşmazlıklar..................................................................................... 248

E.  Donatanın Gemi Maliki Olmadığı Hallerde Gemi Malikinin Gemi
Alacaklılarına Karşı Sorumluluğuna İlişkin Uyuşmazlıklar........................... 248

F.  Donatanın Gemi Adamlarının Kusurlarından Doğan Sorumluluğuna
İlişkin Uyuşmazlıklar..................................................................................... 249

G.  Donatma İştirakine İlişkin Uyuşmazlıklar...................................................... 249

1.    Paydaş Donatanların Kazanç ve Zarar Paylarından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 249

2.    Paydaş Donatanların İştirakın Giderlerine Katılmalarından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 249

3.    İşine Son Verilen Paydaş Donatan Olan Kaptanın Payının
Satın Alınmasını İstemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................. 249

4.    Paydaş Donatanların İştirakin Borçlarından Olan
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 250

5.    Tasfiye Memurlarıyla İlgili Hükümlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 250

a.   Tasfiye Memurunun Görev Sırasındaki Haksız Fiilinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................................. 251

b.   Tasfiye Memurunun Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......... 251

c.   Tasfiye Memurlarının Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 251

d.   Tasfiye Memurlarının Yeni İşlemleri Yapmalarından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................................. 251

H.  Kaptanın Görev ve Yükümlülüklerine İlişkin Uyuşmazlıklar........................ 252

1.    Kaptanın Kusuruyla Verdiği Zararlardan ve Kanunda Belirtilen
Görevlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................................... 252

2.    Kaptanın Yabancı Mevzuattan Uymamasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 252

3.    Kaptanın Harp Kaçağı Eşyayı Yüklemesi Nedeniyle Sorumlu
Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................... 253

4.    Kaptanın Kendisine Vekalet Eden Kaptanı Seçmesindeki
Kusurundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................... 253

5.    Kaptanın Vekaletsiz İş Görmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 253

6.    Donatanın Kaptanın Yaptığı İşlemlerden Doğan
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 253

7.    Kaptanın Kendi Hesabına Gemiye Eşya Yükleme Yasağından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................................... 254

8.    Kaptanın Eşya Üzerindeki Tasarrufu Nedeniyle Oluşan
Donatanın Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 254

İ.   Deniz Ticareti Sözleşmelerine İlişkin Uyuşmazlıklar..................................... 254

1.    Geminin Kiraya Verilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................. 254

a.   Genel Olarak.................................................................................... 254

b.   Kiraya Verilmiş Geminin Giderlerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 255

c.   Gemi adamlarının çalıştırılmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 255

d.   Geminin Kira Bedelinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 255

e.   Kiralanan Geminin İadesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............ 256

2.    Zaman Çarteri Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................. 256

a.   Genel Olarak.................................................................................... 256

b.   Zaman Çarteri Sözleşmesine Taksis Edilen Geminin
Giderlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................... 257

c.   Geminin Tahsis Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................ 257

d.   Tahsis Olunan Geminin Uğradığı Zararlardan, İadesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................................. 258

3.    Navlun Sözleşmesine Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................ 258

a.   Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma
Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............................. 258

b.   Yükleme ve Boşaltmadan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 258

(1).   Yükleme Giderlerinden Kaynaklanan..................................... 258

(2).   Taşıtan İle Yükletenin Eşya Hakkında Bildirimde Bulunma
Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 259

(3).   Taşıtan ve Yükletenin Caiz Olmayan Eşya ve
Yüklemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......................... 259

(4).   Eşyanın Gizlice Yüklenmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 259

(5).   Tehlikeli Eşyanın Yüklenmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 260

(6).   Eşyanın Başka Gemiye Yükleme ve Aktarmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 260

(7).   Eşyanın Güverteye Konulmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 260

(8).   Eşyanın Yükleme Süresi Ücretinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 261

(9).   Yükün Yüklenmesinde Sürastaryadan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 261

(10). Yükün Yüklenmesinde Hızlandırma Priminden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 262

(11). Yolculuk Başlamadan Önce Taşıtanın Sözleşmeyi
Feshetmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......................... 262

(12). Yüklemenin Hiç veya Süresinde Yapılmamasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 262

(13). Yüklemenin Eksik Yapılmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 263

(14). Birden Çok Yükletenin Bulunduğu Durumlarda
Eşya İçin Geminin Yer Değiştirmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 263

(15). Birden Çok Taşıtanın Bulunduğu Durumlardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 264

(16). Kırkambar Sözleşmesinde Yüklemenin Zamanında Yapılmamasında Kaynaklanan Uyuşmazlıklar   264

(17). Yükleten ve Taşıtanın Gerçeği Beyan Etmemesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 264

(18). Boşaltma Giderlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............. 265

(19). Boşaltma Süresi Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...... 265

(20). Yükün Boşaltılmasında Sürastarya Parasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 265

(21). Yükün Boşaltılmasında Hızlandırma Priminden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 266

(22). Boşaltmanın Hiç veya Süresinde Yapılmamasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 266

c.   Taşıyanın Sorumluluk ve Haklarından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 267

(1).   Genel Olarak Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 267

(2).   Eşyanın Ziya Hasar veya Teslimdeki Gecikmeden
Kısmı Sorumluluğuna İlişkin Uyuşmazlıklar.......................... 268

(3).   Eşyanın Gönderilen Tarafından İnceletilmesi Halindeki
Giderlere İlişkin Uyuşmazlıklar.............................................. 268

(4).   Eşyanın Bildirilmemiş ve Tespit Edilmemiş Ziya ve
Hasarından Sorumluluğuna İlişkin Uyuşmazlıklar................. 269

(5).   Taşımanın Fiili Taşıyana Bırakıldığı Durumlardaki
Sorumluluğuna İlişkin Uyuşmazlıklar.................................... 269

(6).   Fiili Taşıyanın Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 270

(7).   Navlun Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 270

(8).   Navlun Dışında Kalan Prim ve Giderlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 272

(9).   Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................... 272

d.   Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 274

e.   Yolculuk Başlamadan veya Yolculuğun Devamına Engel
Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................................. 274

(1).   Geminin Zayi Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 274

(2).   Eşyanın Zayi Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......... 275

(3).   Eşyanın Kısmen Taşınmasına Engel Durumlardan
Dolayı Sözleşmenin Feshinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 276

(4).   Geminin Tamirinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................. 276

(5).   Tabii Olay veya Umulmayan Taşımanın Gecikmesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 277

(6).   Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisi Bulunan Kişinin
Navlun Sözleşmesini Feshetmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 277

(7).   Geminin Birden Çok Yolculuk İçin Tutulduğu
Hallerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................... 278

f.   Deniz Taşıma Senetlerinden Kaynaklanan Uyulmazlıklar................ 278

(1).   Emre Yazılı Konişmentonun Düzenlendiği Hallerde
Yükletenin Eşyanın Geri Verilmesine veya Teslimine
Dair Talimatına Aykırı Davranıştan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 278

(2).   Konişmentonun, Konişmento Gereğince Eşyayı
Teslim Almaya Yetkili Olan Kişiye Tesliminden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 278

(3).   Taşıyanın Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı İle
Işletme Merkezinin Yanlış veya Geç Bildirilmiş
Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................... 279

(4).   Yükleten Tarafından Verilen Garantilerden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................... 279

4.    Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................. 280

a.   Genel Olarak.................................................................................... 280

b.   Yolcunun Bagajına Dair Beyanlarının Doğru Olmamasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................................. 281

c.   Yol Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................... 281

d.   Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................ 281

e.   Yolcunun Uğradığı Zararlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......... 282

f.   Fiili Taşıyanın Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 282

g.   Değerli Eşyanın Ziya ve Hasarından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 283

h.   Yolcunun Ölümünden Yaralanmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 283


J.   Deniz Kazalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................................... 283

1.    Genel Olarak.......................................................................................... 283

2.    Müşterek Avaryadan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................. 284

3.    Çatmadan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................................. 285

4.    Kurtarmadan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............................................. 286

5.    Gemi Alacaklısı Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................... 288

K.  Petrol Kirliliği Nedeniyle Doğan Zararlardan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 290

L.  Geminin Cebri İcraya Konu Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......... 290

VI.   SİGORTA HUKUKUYLA İLGİLİ HÜKÜMLERDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 291

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 291

B.  Genel Hükümlerden Doğan Uyuşmazlıklar................................................... 291

1.    Teklifnamenin Verilmesi Sırasında Yapılan Ödemelere İlişkin
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 291

2.    Yetkisiz Temsilcinin Prim Borcundan Sorumlu Tutulmasına
İlişkin Uyuşmazlıklar............................................................................. 291

3.    Sigortacının Rizikonun Gerçekleşmesinden Doğan Zarardan
veya Bedelden Sorumlu Olmasına İlişkin Uyuşmazlıklar....................... 292

4.    Primin İadesine İlişkin Uyuşmazlıklar.................................................... 293

5.    Sigortacının Poliçeyi Verme Yükümlülüğüne İlişkin
Uyuşmazlıklar........................................................................................ 293

6.    Sigortacının Giderleri Ödeme Borcuna İlişkin Uyuşmazlıklar................ 294

7.    Prim Ödeme Borcuna İlişkin Uyuşmazlıklar.......................................... 295

8.    Sigorta Primini Ödemeyen Sigorta Ettirenin Düştüğü Temerrüdün
Sonuçların İlişkin Uyuşmazlıklar........................................................... 296

C.  Sigorta Türleriyle İlgili Hükümlerden Doğan Uyuşmazlıklar........................ 297

1.    Zarar Sigortalarına İlişkin Uyuşmazlıklar............................................... 297

a.   Sigortacının Rizikonun Gerçekleşmesinden Doğan Zarardan
Sorumlu Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................... 297

b.   Prim Ödeme Borcundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar..................... 298

c.   Sigortacının Sınırlı Ayni Hak Sahiplerine Olan
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................... 299

d.   Aşkın Sigortada Tahsil Edilmiş Fazla Primin Geri
Verilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar..................................... 299

e.   Takseli Sigortadan Taksenin İndirilmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 299

f.   Müşterek Sigortada Rücu Etme Hakkından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 300

g.   Halefiyeten Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................... 300

2.    Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Uyuşmazlıklar..................................... 303

a.   Sigortacının Tazminat Ödemesine İlişkin Uyuşmazlıklar................. 303

b.   Hukuki Korumaya İlişkin Uyuşmazlıklar......................................... 304

c.   Zarar Görenin Doğrudan Başvurma Hakkından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 305

d.   Halefiyeten Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................... 305

e.   Sigortacının Zarar Görenlere Karşı İfa Yükümlülüğünden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................................. 306

3.    Can Sigortalarına İlişkin Uyuşmazlıklar................................................. 306

a.   Hayat Sigortalarıyla İlgili Hükümlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 306

(1).   Sigorta Bedelinin Ödenmemesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar,....................................................................... 306

(2).   İştira Değerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................... 309

(3).   Sigorta Ettirenin Ayrılma ve Ödünç Alma Haklarını
Kullanması Durumunda veya Rizikonun
Gerçekleşmesinden Önce Sigortacının İflası Sonucu
Ödenecek Miktar Üzerinde Lehdarın Sahip Olduğu
Haktan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................................... 309

(4).   Grup Sigortalarından Ayrılmada Sigorta Ettirenin veya
Lehtarın Bireysel Devam Etmesi Durumunda Prim
Borcundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................. 309

(5).   Yanlış Yaş Beyanından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............. 310

(6).   Sözleşmenin Yapıldığı Sıradaki Beyan Yükümlülüğünün
İhlalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................. 310

(7).   Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan
Yükümlülüğünün İhlalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar..... 310

(8).   Sigortadan Ayrılma Değerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 311

(9).   Sigorta Ettirenin Ödünç Para Talebinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 311

b.   Kaza Sigortalarıyla İlgili Hükümlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar.................................................................................. 311

(1).   Genel Olarak.......................................................................... 311

(2).   Sigorta Bedelinin Ödenmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 312

(3).   Tedavi Giderlerinin Ödenmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 312

(4).   İştira Değerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................... 312

c.   Hastalık ve Sağlık Kaza Sigortalarıyla İlgili Hükümlerden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................................. 312

(1).   Genel Olarak.......................................................................... 312

(2).   Sigorta Bedelinin Ödenmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar........................................................................ 313

VII.  TİCARİ HÜKÜMLERLE YASAKLANMIŞ İŞLEMLER İLE MAL
VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMEDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 314

§ 7... TAŞINIR REHNİ KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞLERİNDEN
DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR (MK’nın m. 962-969’dan Doğan
Davalar) (TTK. 4/1-b)................................................................................................. 315

I.     GENEL OLARAK............................................................................................... 315

II.    REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR............ 315

III.   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ARTA KALAN PARAYA
İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR........................................................................... 316

IV.   ÖDÜNÇ VEREN İŞLETMENİN HAKLARINA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 316

§ 8... BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNDEN DOĞAN DAVALAR
(TTK. m. 4/1-c)............................................................................................................ 317

I.     GENEL OLARAK............................................................................................... 317

II.    BİR MALVARLIĞI VEYA BİR İŞLETMENİN DEVRALINMASI
VE İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİYLE İLGİLİ TBK.’NIN 202 VE
203. MADDELERİNDE DÜZENLENEN HUSUSLARA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 317

A.  Malvarlığının veya İşletmenin Devralınmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 317

B.  İşletmelerin Birleşmesinden ve Şekil Değiştirmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 319

III.   HİZMET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YER ALAN BK.’NIN 444 VE
447. MADDELERİNDE DÜZENLENEN REKABET YASAĞINA
İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR........................................................................... 320

IV.   YAYIN SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ BK’NIN 487 İLÂ
501. MADDELERİNDE DÜZENLENEN HUSUSLARA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 323

V.    KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ İLE İLGİLİ BK’NIN 515 İLÂ
519. MADDELERİNDE DÜZENLENEN HUSUSLARA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 327

A.  Kredi mektubundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................... 327

B.  Kredi Emrinden doğan davalar....................................................................... 327

VI.   ALIM VE SATIM KOMİSYONCULUĞU İLE İLGİLİ TBK’NIN 532
İLÂ 545. MADDELERİNDE DÜZENLENEN HUSUSLARA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 328

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 328

B.  Komisyoncunun Müvekkili Bilgilendirme, Talimatlarını Yerine
Getirme ve Sözleşme Konusu Şeyleri Sigorta Ettirme
Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................ 329

C.  Komisyoncunun Özen Borcundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 330

D.  Komisyoncunun Malı Belirlenen Bedelle Satma Yükümlüğünden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 330

E.  Komisyoncunun Veresiye Mal Satmasından veya Malı Teslim
Almasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................................... 331

F.  Komisyoncunun Üçüncü Kişilerin Borcundan Sorumlu Olduğu
Hallerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................... 331

G.  Komisyoncunun Yaptığı Masraflar ve Müvekkili İçin Ödediği
Paralar İle Bunlara Dair Faizden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................... 332

H.  Komisyoncunun Ücret Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 332

İ.   Komisyoncunun Müvekkil İçin Yaptığı İşleme Taraf Kabul Edildiği
Hallerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................... 333

J.   Komisyoncunun Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 333

VII.  TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR
YARDIMCILARI İLE İLGİLİ BK’NIN 547 İLÂ 554. MADDELERİNDE
DÜZENLENEN HUSUSLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR....................... 334

A.  Ticari Temsilcilik İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 334

B.  Ticari Vekillik İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................... 335

C.  Diğer Tacir Yardımcılarına Dair İlişkiden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 336

§ 9... FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKUNA DAİR MEVZUATTAN DOĞAN
DAVALAR (TTK. 4/1-d)........................................................................................... 339

I.     GENEL OLARAK............................................................................................... 339

II.    MARKA HAKKINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR........................................ 341

A.  Marka Hakkının İhlal Edilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................. 341

B.  Bültende Yayınlanmış Markanın Tescil Başvurusuna Yapılan
İtirazlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................................................ 343

C.  Markanın Konu Edildiği Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 343

D.  Hükümsüzlüğüne veya İptaline Karar Verilen Marka Sahibinin Ağır
İhmali veya Kötüniyetli Olarak Hareket Etmesinden Doğan Zararlardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 344

E.  Markanın Konu Olduğu Hukuki İşlemlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 344

III.   COĞRAFİ İŞARET VEYA GELENEKSEL ÜRÜN ADINA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 345

A.  Bültende Yayınlanmış Coğrafi İşaretin veya Geleneksel Ürün Adının
Tescil Başvurusuna Yapılan İtirazlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......... 345

B.  Coğrafi İşaretin Hakkının İhlal Edilmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 345

C.  Geleneksel Ürün Adı Hakkının İhlal Edilmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 346

D.  Hükümsüzlüğüne Karar Verilen Coğrafi İşaretin veya Geleneksel
Ürün Adının Sahibinin Ağır İhmali veya Kötüniyetli Olarak Hareket
Etmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................................................... 346

E.  Coğrafi İşaret veya Geleneksel Ürün Adına Tecavüz Edilmesinden
Kaynaklanan Tazminata İlişikin Uyuşmazlıklar............................................. 346

IV.   ASARIM HAKKINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR....................................... 347

A.  Tasarım Hakkının İhlal Edilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............... 347

B.  Tasarım Hakkının Devrinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 348

C.  Çalışanlar Tarafından Yapılan Tasarıma İlişkin Talep Hakkından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 348

D.  Tasarımın Konu Edildiği Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 349

E.  Tasarım Hakkının Gaspından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 349

F.  Hükümsüzlüğüne Karar Verilen Tasarım Sahibinin Ağır İhmali
veya Kötüniyetli Olarak Hareket Etmesinden Doğan Zararlardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 349

G.  Tasarım Hakkına Tecavüz Edilmesinden Doğan Zarardan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 350

H.  Tasarım Hakkının Konu Olduğu Hukuki İşlemlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 351

V.    PATENT HAKKINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR........................................ 351

A.  Patent Hakkının Devrinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............................. 351

B.  Patent Hakkının Gaspından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............................. 352

C.  Çalışanların Buluşlarında Ücretten Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 352

D.  Gizli Patent Hakkında Tazminattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 352

E.  Patent Hakkına Tecavüz Edilmesinden Doğan Zarardan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 353

F.  Patentin Konu Edildiği Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 354

G.  Hükümsüzlüğüne Karar Verilen Patent Sahibinin Ağır İhmali veya
Kötüniyetli Olarak Hareket Etmesinden Doğan Zararlardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 355

H.  Patent Hakkının Konu Olduğu Hukuki İşlemlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 355

VI.   FAYDALI MODELE İLİŞİKİN UYUŞMAZLIKLAR...................................... 356

VII.  ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI
HAKKINDA KANUN’A İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR................................. 357

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 357

B.  Çalışanların Tasarladıkları Entegre Devre Topoğrafyasına Karşılık
Bedelden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................................................... 359

C.  Üniversitelerin Öğretim Elemanlarının Tasarladıkları Entegre Devre
Topoğrafyalarındaki Masraflara Karşılık Sağlanan Kazançtan Talep
Hakkına Sahip Olduğu Miktardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 359

D.  Entegre Devre Topoğrafyasının Devir Bedelinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 360

E.  Entegre Devre Topoğrafyasının Lisans Bedelinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 360

F.  Entegre Devre Topoğrafyasının Hükümsüzlüğü Durumunda Hak
Sahibinin Kötüniyetli Hareket Etmesinden Doğan Zararlardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 360

G.  Entegre Devre Topoğrafyasının Hükümsüzlüğüne Karar Verilmeden
Önce Yapılmış veya Uygulanmış Sözleşme Bedelinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 361

H.  Entegre Devre Topoğrafyası Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 361

VIII. YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ
KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN’DAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR... 362

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 362

B.  Islahçının Birden Çok Olması Halinde Payın Devrinden ve Önalım
Hakkının Kullanılmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............................. 363

C.  Çalışanların Islah Ettikleri veya Buldukları ve Geliştirdikleri Çeşide
Karşılık Hak Ettiği Bedelden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................ 363

D.  Başvuru ve Tescil Tarihi Arasındaki Sürede Hak Sahibinin İzinsiz
Kullanımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................................. 364

E.  Korunan Çeşidi Kullanan Çiftçinin Ödemesi Gereken Bedelden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 364

F.  Zorunlu Lisanstan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 365

G.  Islahçı Hakkının Devir Bedelinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 366

H.  Islahçı Hakkının Lisans Bedelinden ve Sözleşmeye Aykırılıktan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 366

İ.   Islahçı Hakkını Devredenin Yetkisizliğinden veya Başvurunun
Reddedilmesinden veya İptal Edilmesinden veya Hükümsüzlüğünden
Doğan Zararlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................ 366

J.   Islahçı Hakkı Sahibinin Kötüniyetli Davranmasından Doğan
Zararlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................................................... 367

K.  Islahçı Hakkının Hükümsüzlüğü Durumunda Hak Sahibinin
Kötüniyetli Hareket Etmesinden Doğan Zararlardan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 367

L.  Islahçı Hakkının Hükümsüzlüğüne Karar Verilmeden Önce Yapılmış
veya Uygulanmış Sözleşme Bedelinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........... 368

M. Islahçı Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................. 368


§ 10. BORSA, SERGİ, PANAYIR VE PAZAR YERLERİ İLE ANTREPO VE
TİCARETE ÖZGÜ DİĞER YERLERE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERDE
DÜZENLENEN HUSUSLARDAN DOĞAN DAVALAR (TTK. 4/1-e).............. 371

I.     GENEL OLARAK............................................................................................... 371

II.    SERMAYE PIYASASI KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR............ 371

A.  İzahnamedeki Yanlış, Yanıltıcı ve Eksik Bilgilerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 371

B.  Dağıtılan Kâr Payı Avansının Doğru Olmamasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 372

C.  Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağının İhlalinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 372

D.  Ortaklıkların Kendi Paylarını Satın Almasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 373

E.  Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............... 373

F.  Pay Alım Teklifi Zorunluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 374

G.  Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Pay Satma Hakkından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 375

H.  Kamuyu Aydınlatma Belgelerinin Yanlış, Yanıltıcı veya Eksik
Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................................... 375

İ.   Kitle Fonlaması İşlemlerine İlişkin Hazırlanan Bilgi Formunun Yanlış,
Yanıltıcı veya Eksik Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................... 376

J.   Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan Teminat Sözleşmelerinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 376

K.  Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıklarıda Payın Itfasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 377

L.  Yatırım Fonlarının Tasfiyesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar..................... 377

M. Portföy Saklama Hizmeti ve Bundan Doğan Sorumluluktan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 377

N.  Konut ve Varlık Finansmanı Fonlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......... 378

O.  İhraççının İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetleriyle İlgili
Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................ 378

P.  Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 379

R.  Merkezî Kayıt Kuruluşunun Kayıtları Yanlış Tutmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 379

S.  Yatırımcıların Tazmin Merkezinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................. 379

Ş.  Tedrici Tasfiye İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 381

T.  Kurul Başkan ve Üyeleri İle Kurul Personelinin Hukuki
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 382

U.  Mülkiyeti YTM’ye İntikal Eden Sermaye Piyasası Araçlarının Hak
Sahiplerine Yapılacak Ödemelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................. 382

III.   TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI İLE ODALAR VE
BORSALAR KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR............................. 383

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 383

B.  Borsaya Tabi Malların Alım ve Satımlarından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 383

C.  Borsa Komisyoncusu, Ajan ve Simsarların Ücretinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 383

D.  Ürün İhtisas Borsalarındaki İşlemlerden Borsanın Sorumlu
Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar...................................................... 384

E.  Huzur Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 384

IV.   SERBEST BÖLGELER KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR............ 384

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 384

B.  Yatırımcılara Tahsis Edilen Yerlerin Bedelinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 385

C.  Serbest Bölgelerin Gelir Harcamalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........ 385

V.    UMUMİ MAĞAZALAR KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR. 385

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 385

B.  Eşyanın Yükleme ve Boşaltılması, Mağazaya Alınması, Muhafazası,
Ambalajlarının Onarılması, Tartılması, Kıymet Biçilmesi ve Mağazadan
Çıkarılması Gibi Hizmetler Için Alınacak Ücretlerden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 386

§ 11. BANKALARA, DİĞER KREDİ KURULUŞLARINA, FİNANSAL
KURUMLARA VE ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİNE İLİŞKİN
DÜZENLEMELERDEN DOĞAN DAVALAR (TTK. 4/1-f)................................ 387

I.     Genel Olarak........................................................................................................ 387

II.    BANKACILIK KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR......................... 389

A.  Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 389

B.  Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Alacaklarından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 389

C.  Kurul Üyeleri ile Kurum Personelinin Hukukî Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 391

D.  Fona Devredilen Bankalar Nedeniyle Fonun 107. Madde
Çerçevesinde Sahip Olduğu Yetkilerin Kullanılmasından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 391

E.  Banka Kaynaklarının İstismarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................. 392

F.  Banka Yönetici ve Denetçilerinin Şahsi Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 392

G.  Fon Kurulu Üyeleri ve Fon Personelinin Verdiği Zararlardan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 392

H.  Sorumluluk Davalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................. 393

İ.   Sigortaya Tâbi Mevduat ve Katılım Fonu Tutarının Eksik Beyanından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 394

III.   FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN
ŞIRKETLERI KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR...........................
395

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 395

B.  Finansal Kiralama Bedelinin Tahsilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......... 395

C.  Finansal Kiralama Konusu Malın Hasar ve Ziyaından Doğan
Sorumluluktan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................................. 396

D.  Finansal Kiralama Konusu Malın Ayıplı Olmasından Doğan
Sorumluluktan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................................. 396

E.  Malın Kiracıya Teslim Edilmemesinden Doğan Sorumluluktan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 396

F.  Finansal Kiralama Sözleşmesinin İhlalinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 397

G.  Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 397

H.  Faktoring Şirketlerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............ 397

İ.   Finansman Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.............................. 398

J.   Finansman Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin
Giderlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................................... 398

§ 12. DİĞER KANUNLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR.................................. 399

I.     GENEL OLARAK.............................................................................................. 399

II.    İİK’DA DÜZENLENEN İFLAS DAVASI........................................................ 400

III.   KOOPERATİFLER KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR................. 401

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 401

B.  Kooperatifin Tescilinden Önce İşlem Yapanların Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 402

C.  Anasözleşmede Kooperatiften Çıkma Halinde Öngörülen Tazminattan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 402

D.  Kooperatiften Ayrılma Durumunda Ortağın Alacak ve Hakları ile
Kooperatifin Tazminat Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................... 403

E.  Kooperatife Ait İş Sırlarının Saklanılması Yükümlülüğünün İhlalinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 403

F.  Ortakların Kooperatife Karşı Ödev ve Sorumluluklarından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 404

G.  Ortakların Kooperatifin Borçlarından Sorumlu Olmalarından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 405

H.  Ek Ödeme Yükümlülüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................... 406

İ.   Kooperatifin İflası Halinde Ortakların Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 406

J.   Kooperatife Yeni Giren Ortakların Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 406

K.  Kooperatifin İflası veya Dağılması Halinde Ayrılmış Ortakların
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 406

L.  Ortakların Kooperatifin Gelir Gider Farkını Talep Hakkından
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 407

M. Yönetime ve Temsile Yetkili Kişilerin Haksız Fiilerinden
Kooperatifin Sorumlu Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 407

N.  Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif Memurlarının Kusurlarından
Doğan Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................. 408

O.  Üst Kuruluşlarca Yapılan Denetim Ve Eğitim Hizmetlerine Ait
Giderlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....................................................... 408

P.  Dağılan Yapı Kooperatifinin Tasfiye Masraflarından Doğan
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 409

R.  Tasfiye Memurlarının Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar..................... 409

S.  Devralınmak Süretiyle Birleşmede Devralan Kooperatifin Yönetim
Kurulunun Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 409

Ş.  Kooperatifin Yönetim Kurulunda Üye Bulunduran Üniversitenin
Sorumluluğundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................................. 410

IV.   ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU’A
İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR........................................................................... 410

§ 13. HAVALE, VEDİA VE FİKİR VE SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN
HAKLARDAN DOĞAN VE (EN AZ) BİR TİCARİ İŞLETMEYİ
İLGİLENDİREN DAVALAR.................................................................................. 411

I.     GENEL OLARAK............................................................................................... 411

II.    TİCARİ İŞLETME KAVRAMI.......................................................................... 411

III.   HAVALEYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR..................................................... 414

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 414

B.  Havale Alıcısının Alacağının Ödenmemesinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 415

C.  Havale Alıcısının Bildirimde Bulunmamasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 416

IV.   VEDİA (SAKLAMA) SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR........ 416

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 416

B.  Saklama Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................... 417

C.  Zorunlu Masraflara İlişkin Uyuşmazlıklar..................................................... 417

D.  Saklamadan Doğan Zararlara İlişkin Uyuşmazlıklar...................................... 417

E.  Kullanım Yasağının İhlalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar......................... 418

F.  Saklayanın Geri Verme Borcundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................. 418

G.  Misli Eşyanın Yarar ve Hasarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................. 418

H.  Ardiyecinin Haklarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.................................. 419

İ.   Ardiyecinin Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................... 419

J.   Konaklama Yeri İşletenlerin Sorumluluğundan Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 419

K.  Garaj, Otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlerin Sorumluluğundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 420

L.  İşletenlerin Hapis Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................... 420

V.    FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR.......................................................................................... 421

A.  Genel Olarak.................................................................................................. 421

B.  Eser Sahibinin Sahip Olduğu Manevi ve Mali Hakların Hukuki
İşlemlere Konu Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............................. 422

C.  Eserin Umuma Arz edilme veya Yayımlanma Tarzının, Sahibinin
Şeref ve İtibarını Zedelemesi Nedeniyle Eser Sahibinin Eserin Gerek
Aslının Gerek İşlenmiş Şeklinin Umuma Tanıtılmasını veya
Yayımlanmasını Menetmesinden Kaynaklanan Tazminat Talebine
İlişkin Uyuşmazlıklar..................................................................................... 423

D.  Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 423

E.  Bir Eserin Kamuya Mal Edinmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............. 423

F.  Bir Esere İlişkin Mali Hakların Devrinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar....... 424

G.  Mali Hakkı Devredenin Devralana Karşı Hakkın Varlığına Dair
Verdiği Garantiden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar........................................... 424

H.  Bir Esere İlişkin Mali Hakların veya Kullanma Ruhsatının Yetkisiz
Kişi Tarafından Devredilmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................... 424

İ.   Eser Sahibinin Cayma Hakkını Kullanmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 425

J.   Müşterek Eser Sahiplerinden Birinin Ölümü Halinde Hissesinden
Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.......................................................................... 425

K.  Mali Hakların Tecavüze Maruz Kalmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 425

L.  Manevi ve Mali Hakların Haleldar Olmasından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 426

M. Bir Eser Üzerindeki Komşuluk Haklarından Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar................................................................................................ 427

N.  Bir Eserin İltibasa Konu Olmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar............... 428

§ 14. HER İKİ TARAF İÇİN TİCARİ SAYILAN HUSUSLARDAN DOĞAN
DAVALAR (NİSBÎ TİCARÎ DAVALAR)............................................................. 429

BİBLİYOGRAFYA............................................................................................................. 433

Kişiler arasındaki uyuşmazlığın dostane çözüm yöntemi olarak benimsenen ve tarihi süreçteki yolculuğu Babiller’e kadar uzanan, Anadolu’da ahilik felsefesi kapsamında Osmanlı İmparatorluğu’nda uzlaşma kültürünün bir parçası olarak benimsenen arabuluculuk müessesesinin, modern hukuklarda yerini alması, 20. Yüzyılın ikinci yarısında; 1960’lı yıllardan sonra olmuştur.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak; dünyadaki önemi ve uygulama alanı giderek artan arabuluculuğun, Hukuk Sistemimizde yerini alması 21. Yüzyılın başında gerçekleşmiştir. 2012 yılında 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile başlayan bu sürecin devamı, daha sonra 2017 yılında 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan düzenleme ile iş hukuku alanında, akabinde; 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesiyle ticaret hukukunda, 2010 yılında da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a eklenen 73/A maddesiyle tüketici hukuku alanında uygulama sürmüştür.

Arabuluculuğun hukuk sistemimizdeki düzenlenişi, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 114 ve devamında düzenlenen dava şartı şeklinde olmuştur.

Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinden hareketle, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini konu alan uyuşmazlıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespit, Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde işaret edilen mevzuattaki düzenlemeler çerçevesinde, ilgili kanun maddelerinde yer verilen alacak ve tazminat talepleri esas alınarak; karşılaşılabilecek muhtemel uyuşmazlıklar açısından yapılmıştır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, uygulamada karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar, çalışmada yapılan tespitlerle sınırlı değildir. Alacak ve/veya tazminatı talebini içermeyen; ama kanun hükmünün getirdiği bir yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların da ortaya çıkacağına dikkate çekmek gerekir.

Bu çalışmaya başlamadan önce, çalışmayı bu haliyle kaleme alma ile Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesindeki kriterler çerçevesinde yapma noktasında ikilem yaşadığımı belirtmeliyim. Ancak pratikte de icra ettiğim arabuluculukta, arabuluculuğa tabi uyuşmazlıkların kanunun getirdiği kriterlerden hareketle tespitinin kolayca yapılamadığını, uygulamada sorunlar yaşandığını fark ettim. Bunun üzerine çalışmayı bu haliyle ortaya koymanın, uygulamacılar açısından daha fazla kolaylık sağlayacağını, yol göstereceğini düşündüm. Bu düşünceden hareketle, Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde değinilen mevzuatımızdaki düzenlemelerden hareketle yaptığım tespitleri yazmaya karar verdim.

Hiçbir akademik çalışmanın, sadece yazarının kaleminin ürünü olmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle bu çalışmanın yapılmasında temel taşı olarak kullandığım bütün çalışmaların yazarlarına şükranlarını sunmak istiyorum. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında kendilerinden ders alma şansını bulduğum değerli hocalarım; başta yüksek lisans tez danışmanım Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU olmak üzere, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN ve Prof. Dr. Ömer TEOMAN’ı saygıyla anmak istiyorum. Ayrıca doktora tez aşamasında misafir olarak bulunduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde beraber çalışma imkanını bana sağlayan; çok değerli hocalarım, özellikle de Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e, tez danışmanlığımı yapma fedakarlığını gösteren Prof. Dr. Mehmet HELVACI’ya, Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN’e, Prof. Dr. Arslan KAYA’ya, Prof. Dr. Füsun NOMER ERTAN’a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Akademik çalışmalarımın her aşamasında desteğini daima hissettiğim ve bir ağabey edasıyla yol gösteren Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR’a teşekkür borcumu zikretmeden geçemeyeceğim. Son olarak bu çalışmada yanımda olan, çalışmama katkı sağlayan Prof. Dr. Ali AYLİ’ye, kardeşim olarak gördüğüm Doç. Dr. Nedim MERİÇ’e, Doç. Dr. M. Burak BULUTTEKİN’e ve Dr. Ufuk TEKİN’e, çalışma süresince kaynak temininde ve eserin basılmasında emeği bulunan başta Muharrem BAŞER beyefendi olmak üzere Yetkin Yayınevi çalışanlarına çok teşekkür ederim.

BİBLİYOGRAFYA

101 Soruda Tüketici Mevzuatı ve Örnek Yargıtay Kararları, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayını, Ankara 2006

ADIGÜZEL, Burak, “Aval Verenin (Avalistin) Başvuru Hakkı Prof. Dr. İur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan, Cilt-I, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 16-Sayı:2-Temmuz 2017 (Özel Sayı), (s. 31-50)

AKARTEPE, Alpaslan, “Kiraya Verenin Hapis Hakkı”, Prof. Dr. Aydın ZEKLİLER’E ARMAĞAN, CİLT-1, İzmir-2013, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, Özel Sayı-2013 (s. 55-78)

AKÇAAL, Mehmet, İşletmenin Devri, Yetkin Yayınları, Ankara-2014

AKDAĞ GÜNEY, Necla, “Bankalar Kanunu’a GöreYönetim Kurulu Üyelerinin Verdikleri Zararla Sınırlı Şahsi Sorumluluklarının İsvicre Boorçlar Kanunu Art. 759’da Yer Alan Farklılaştırılmış Teselsül (Differenzierte Solidarität) Düzenlemesi İle Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan İkinci Cilt, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007 (s. 1207-1240)

AKKAN, Mine, Pekcanıtez Usûl-Medeni Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017

ARICI, Fatih, “Kambiyo Senetlerinde Temsilcinin Yetkisini Aşarak Kambiyo Taahhüdünde Bulunmasından Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul-1999 (s. 11-28)

ARICI, M. Fatih, Alacak Hakkının Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taahhüdü, Beta Basım Yayım Dağıtım, A.Ş., İstanbul-2003

ARICI, Mehmet Fatih, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi İle Devri, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2008

ARKAN, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 26. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-2020

ARPACI, Abdülkadir, Yeni Borçlar Kanunu’nun Kiraya Verenin Hapis Hakkına İlişkin Düzenlemesi, Prof. Dr. Aydın ZEKLİLER’E ARMAĞAN, CİLT-1, İzmir-2013, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, Özel Sayı-2013, s. 381 vd. (s. 381-385).

ARSLANLI, Halil, Ticaret Hukuku Dersleri Umumi Hükümler 2 inci bası, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul -1959 (Umumi Hükümler)

ARSLANLI, Halil, Anonim Şirketler I, Fakülteler Matbaası, İstanbul-1960

ARSLANLI, Halil, Anonim Şirketler II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, Fakülteler Matbaası, İstanbul-1960

ASLAN, İ. Yılmaz, Ticaret Hukuku Dersleri, 13. Baskı. Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa-2019

ASLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder/ TAŞPINAR AYVAZ, Sema/ HANAĞASI, Emel, İcra ve İflas Hukuku, 5. Bası, Ankara-2019

ATALI, Murat, “Zorunlu Arabuluculuğun Yargılama Hukuku Bakımından Ortaya Çıkardığı Sorunlar” Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Pozitif Matbaacılık, Ankara-2019 (137-154)

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku III, Sınırlı Ayni Haklar, Güncelleştirilmiş 6. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya-2014

AYDOĞAN, Fatih, Tek Kişi Ortaklığı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012

AYDOĞAN, Fatih, Ticaret Ortaklıklarında Rekabet Yasağı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005 (Rekabet Yasağı)

AYDOĞDU, Murat, Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2015

AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR Mehmet/ÇAĞLAR, Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, Genel Esaslar, 6. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara-2019 (Ticari İşletme)

AYHAN, Rıza, Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya-1990

AYHAN, Rıza/ ÇAĞLAR, Hayrettin/ ÖZDAMAR, Mehmet, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Yetkin Yayınları, Ankara-2019 (Şirketler Hukuku)

AYHAN, Rıza/ ÇAĞLAR, Hayrettin/ ÖZDAMAR, Mehmet, Sigorta Hukuku Ders Kitabı 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara-2020 (Sigorta Hukuku)

AYLİ, Ali, Çek Hukukunda Muhatabın Yükümlülükleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2019 (Muhatabın Yükümlülükleri)

AYLİ, Ali, Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2003 (Prim Ödeme Borcu)

AYLİ, Ali/ ÜÇER, Mehmet, “Çekte Bedelsizlik İddiası ve Açılabilecek Dava” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(39), 413-451.

AZARKAN, Necat, “Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Milletlerarası Ticari Tahkim”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 41-51)

BAĞRIAÇIK, Safiye Nur, “Limited Şirkette Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı”, Prof. Dr. İur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan, Cilt-I, İstanbul ()Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 16-Sayı:2-Temmuz 2017 (Özel Sayı), (s. 252-271)

BAHAR SAYIN, Hediye, Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, Oniki levha Yayıncılık, İstanbul-2017

BAHTİYAR Mehmet: Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. yayını, 1996; “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Kayıtlı Sermaye Sistemi”, Makaleler II, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2008

BAHTİYAR, Mehmet, “6502 Sayılı TKHK’nın Ticari İşe ve Ticari Davaya Etkisi”, Makaleler IV Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2019(s. 185-192).

BAHTİYAR, Mehmet, “Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler”, Makaleler II, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2008 (s. 289-291)

BAHTİYAR, Mehmet, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Dili İle Bazı Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Makaleler II, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2008 (s. 177-234)

BAHTİYAR, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 21. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2020 (Ticari İşletme)

BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 14. Bası, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul-2020 (Ortaklıklar Hukuku)

BAHTİYAR, Mehmet, Kıymetli Evrak Hukuku, 18. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2020 (Kıymetli Evrak)

BAHTİYAR, Mehmet, “Ticari Davaların Saptanması ve Davanın Ticari Olmasının Önemi”, Makaleler II, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2008 (s. 23-33)

BAKIRCI, Kadriye, “Alternatif” Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu (Arabuluculuk) Aracılığıyla “Alternatif” İş Hukukuna Doğru, TBB. Dergisi, 2019, S. 140, (s. 355-392).

BARAN ÇELİK, Neşe, “İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca Tahkim Yargılaması”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 52-77)

BAŞAK, Esra, Anonim Şirketlerde Genel Kurul İle Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar, Oniki levha Yayıncılık, İstanbul-2019

BATTAL, Ahmet, Bankacılık Kanunu Şerhi (5411 Sayılı Kanunun Metni ve Açıklaması), Seçkin Yayıncılık, Ankara-2007

BİLGE, Mehmet Emin, “Sigorta Tazminatını Alan Sigortalının Zarar Veren Üçüncü Şahısla Yaptığı İşlemlerin Sigortacının Halefiyeti Üzerindeki Etkisi ve Yargıtay Uygulaması’”, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ’e 80. Yağ Günü Armağanı, CİLT-I, İstanbul-2001, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş. (s. 67-83)

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Erhan, Şirketler Hukuku Dersleri, 6. Basım, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Erhan, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Erhan, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Erhan, Ticaret Hukuku Bilgisi, 13. Basım, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa-2018

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Erhan, Ticari İşletme Hukuku, 3. Baskı, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa-2012

BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan, Kıymetli Evrak Hukuku, 3. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa-2012

BUDAK, Ali Cem/ KARAASLAN, Varol, Medeni Usul Hukuku, Güncellenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2019

BUDAK, Ali Cem/ ÖZSOMUNCU, Seda, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Hakem Heyetleri”, DEÜHFD. C. 16 Özel Sayı 2014, İzmir-2015, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan I (s. 77-103).

BULUTTEKİN, M. Burak, “Vergi Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 127-134).

CAN, Mertol, Kıymetli Evrak Hukuku (Ders Kitabı), İmaj Yayınevi, Ankara-2012 (Kıymetli Evrak)

CAN, Mertol, Türk Özel Sigorta Hukuku (Ders Kitabı), Cilt I, Adalet Yayınevi, Ankara-2018

CAN, Mustafa Erdem, “Kooperatif Ortaklığından Çıkma ve Çıkan Kişinin Hakları”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ONGÜN’e Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2007, Cilt: XI Sayı: 1-2, 2009 (s.71-94)

CAN, Ozan/ ORBAY ORTAÇ, Nurdan, Kıymetli Evrak Hukuku Uygulama Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2020

CANDAN, Tolga, “Avrupa Birliği Arabuluculuk Direktifi ve Etkileri”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2018 (31-38);

CANSEL Erol: Türk Hususî Hukukunda Hapis Hakkı, Ankara, AÜHF. Yayını, 1961.

COŞTAN, Hülya, Anonim Ortaklıklarda Bölünme, Turhan Kitabevi, Ankara-2000

ÇAĞA, Tahir, “Ödeme Emrine İtirazın İptali Davasına Dair, BATİDER, 1976, C. VIII, S. 3 (s. 21-31)

ÇAMOĞLU, Ersin “Anonim Şirket İdare Meclisi Üyelerinin Umumi Heyet Kararlarının İcrasından Doğan Mesuliyeti”, Batider, C.III, Sy. 3, Mart 1966 (s. 523-532)

ÇAMOĞLU, Ersin, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İkinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007 (Hukuki Sorumluluk)

ÇAMOĞLU, Ersin, Kolletif Ortaklığın Haklı Sebeplerle Feshi ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması, VEDAT Kitapçılık, İstanbul-2008 (Haklı Sebeplerle Fesih)

ÇAMOĞLU, Ersin, Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2020 (Limited Ortaklık)

ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta Hukuku, Karahan Kitabevi, Adana-2011

ÇEKER, Mustafa, Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara-2000 (Oy Hakkı)

ÇEKER, Mustafa, Ticaret Hukuku Genel Esaslar, 2. Baskı, Karahan Kitabevi, Adana-2015 (Ticaret Hukuku)

ÇİFTLİKLİ, Mehmet, “Çağını Yakalayan Organizasyon:Ahilik”, DERYAL Yahya, Tüketici Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008 (s. 269-272).

DAĞ Üner: Anonim Ortaklıkta Oy Hakkının Kazanılması ve Kullanılması, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. yayını, 1996

DOĞANAY, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Birinci Cilt-Madde 1-419, 4. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul-2004 (Şerh I)

DOĞANAY, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi İkinci Cilt-Madde 420-815, 4. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul-2004, s. 1358. (Şerh II)

DOMANİÇ, Hayri, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Genişletilmiş 4. Bası, Temel Yayınları, İstanbul-1988 (Genel Esaslar)

DOMANİÇ, Hayri, Türk Ticaret Kanunu Şerhi-I Adi Şirketler Kollektif ve Komandit Şirketler, Temel Yayınları, İstanbul-1988 (TTK. Şerhi I)

DOMANİÇ, Hayri, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK. Şerhi II, Temel Yayınları, İstanbul, 1988 (TTK. Şerhi II)

DOMANİÇ, Hayri/ ARSLANLI, Halil, Limited Şirketler Hukuku ve uygulaması Hisseli Komandit Şirketler, TTK. Şerhi III, Temel Yayınları, İstanbul, 1989 (TTK. Şerhi III)

DOMANİÇ, Hayri, Kıymetli Evrak Hukuku, İkinci Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul-1975

DOMANİÇ, Hayri, TTK. Şerhi IV Kıymetli Evrak Hukuku, Temel Yayınları, İstanbul-1990(TTK. Şerhi IV)

DURGUT, Ramazan, Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2005

EKMEKÇİ, Ömer/ ÖZEKES, Muhammet/ATALI, Murat/ SEVEN, Vural, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 2. Bası, XII Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul 2019

ERBAŞ, C. Gökhan, “Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuk”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 187-197).

ERDEM, H. Ercüment, “Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri”, Prof. Dr. Aydın ZEKLİLER’E ARMAĞAN, CİLT-1, İzmir-2013, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, Özel Sayı-2013 (987-1018)

ERDOĞAN, Hasan, Borçtan Kurtulma Menfi Tespit ve İstirdat Davalar, Feryal Matbaacılık, Ankara-1990

EREM, Turgut S., Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku Prensipleri Cilt II Ticaret Şirketleri Genişletilmiş İkici Baskı, Yörük Matbaası, İstanbul-1965

EREN, Fikret, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2015

ERİŞ, Gönen, Ödeme Emrine İtirazın İptali Davası ve Bazı Sorunlar, ABD., 1977/5 (s. 822-841)

ERMENEK, İbrahim/ AZAKLI ARSLAN, Betül, “icra ve iflas hukuku açısından ticari davalarda arabulucuya başvuru zorunluluğu (TTK m. 5/A)”, TBB Dergisi, S. 148, 2020

ERMENEK, İbrahim/ ERDOĞAN, Ersin, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara-2019

ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, 10. Baskı, Barış Yayınları, İzmir-2012

GOODMAN, Andrew, Preparing For Mediation (Arabuluculuğa Hazırlanmak, Çevirenler: Adnan BIÇAKSIZ / Zeynep ALKIN), Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığınca Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaası, Ankara-2017

GÖGÜŞ Zeynep/ÇALIŞKAN Kerem, “21. Yüzyıl İçin Bir Sosyal Reçete: Ahilik”, DERYAL Yahya, Tüketici Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Serbest Metinler (s. 251-267);

GÖKSOY, Y. Can, Anonim Ortaklıkta Payın Rehni, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2000

GÖKSU, Mustafa, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2020

GÖLE, Celal, Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-2076

HASIRCI, Hakan/TEKİN, Ufuk, “Evaluation of the Turkish Commercial Code art. 5/A Related to Mediation as a Procedural Requirement in Commercial Actions”, Law and Justice Review, 2019, Issue: 19 (s. 119-142).

HELVACI, Mehmet, Anonim Ortaklıkların Bölünmesi (Yeniden Yapılandırma Modeli Olarak Bölünme), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2004 (Bölünme)

HELVACI, Mehmet, Borçlar ve Ticaret Hukuku Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı, Beta Basım Yayım Dağıtım, A.Ş., İstanbul-2000

HELVECI, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2001 (Sorumluluk)

HİRSCH, Ernest E., Ticaret Hukuku Dersleri, Cild 2 Ticaret Şirketleri ve Teşekkülleri, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul-1940 (Ticaret Hukuku Dersleri, Cild 2)

HİRSCH, Ernest E., Ticaret Hukuku Dersleri, Üçüncü, Bası, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul-1948 (Ticaret Hukuku Dersleri)

http//www.arabuluculuk.adalet.gov.tr Erişim tarihi: 02.04.2020;

İLHAN, Cengiz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Şerh, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara 2006

İMRE Zahit: Menkul Mülkiyeti ve Menkul Rehni Dersleri, Ahmet Sayman Teksir İşleri, İstanbul-1951

İMREGÜN, Oğuz, Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları ve Bunları Telif Çareleri, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul-1962

İMREGÜN, Oğuz, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Yasa Yayınları, İstanbul-1989 (Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri)

İMREGÜN, Oğuz, Anonim Ortaklıklar Yenilenmiş 4. Bası, Yasa Yayınları, İstanbul-1989

KANDEMİR, Murat, “Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2018 (s. 200-213).

KANDIRALIOĞLU CUYLAN, Çağla, “Müdürlerin Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Azli veya Temsil Yetkilerinin Sınırlandırılması”, Prof. Dr. İur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan, Cilt-II, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 16-Sayı:2-Temmuz 2017 (Özel Sayı) (s. 71-95)

KARA, İlhan, “Tüketici Mahkemelerinin İşleyişi ve Yaşanan Güncel Sorunlar”, Tüketici Hukuku Konferansı, Editör: Hüseyin Can AKSOY, Yetkin Yayınları, Ankara-2016 (s. 307-319)

KARA, İlhan, Yeni Kanuna Göre Tüketim Hukuku, Engin Yayınevi, Ankara 2015

KARAARSLAN Mehmet, “İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İle Giderilmesi”, TBB. Dergisi, 2019, S. 140, (71-113).

KARAARSLAN, Mehmet, “Genel ve Özel Bütçeli İdarelerin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Çözümünde Yardımcı Bir İdari Birim: Hukuki Uyuşmazlıkları Değerlendirme Komisyonu”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 81-96).

KARACA, Osman Umut, Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Sınai Mülkiyet Uyuşmazlıkları, (FMR 2019/1 ()

KARAHAN, Sami, Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., İstanbul-1991

KARAHAN, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 23. Bası, Mimoza Yayınları, Konya-2012 (Ticari İşletme)

KARAHAN, Sami/ ARI, Zekeriya/ BOZGEYİK, Hayri/ SARAÇ, Tahir/ ÜNAL, Mücahit, Kıymetli Evrak Hukuku, 1. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya-2013

KARAHAN, Sami/ ÇELİKTAŞ, İlyas, Şirketler Hukuku, 1. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya-2012

KARASU, Raif / SULUK, Cahit / İNAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2020

KARAYALÇIN, Yaşar, Muhasebe Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayını, Ankara-1988

KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku Dersleri II. Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-1964 (Ticari Senetler)

KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku Dersleri Şirketler Hukuku Giriş-Şahıs Şirketleri, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara-1965 (Şirketler Hukuku)

KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku I, Giriş Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara 1968 (Ticari İşletme)

KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku II. Şirketler Hukuku Giriş- Adi Şirket-Ticaret Şirketleri (Kollektif-komandit-limited-Kooperatif Şirketler) İkinci Bakı, Sevinç Matbaası, Ankara-1973 (Ticaret Hukuku II)

KAYA, Arslan / ÜLGEN, Hüseyin / HELVECI, Mehmet / NOMER ERTAN, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş ve Kısmen Yeniden Yazılmış, 6. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2019

KAYA, Arslan, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Birinci Kitap Ticari İşletme Yedinci Kısım Acentelik (TTK m. 102-123), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2013 (Acentelik)

KAYA, Mustafa İsmail, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Acentenin Ücrete Hak Kazandığı Haller ve Ücrete Hak Kazanma Zamanı”, Batider, Aralık 2008, Cilt XXIV, Sayı 4 (17-48).

KAYAR, İsmail, “Cari Hesapta Faiz”, Batider, Haziran 2000, Cilt XX, Sayı 3 (s. 63-80)

KAYAR, İsmail, Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Mimoza Yayınları, Konya 1997

KAYAR, İsmail, Ticaret Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2013 (Ticaret Hukuku)

KENDER, Rayegân, Türkiye’de Sigorta Hukuku, Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi, Güncelleştirilmiş On İkinci Baskı, XII Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul-2013

KENDİGELEN, Abuzer: “Anonim Ortaklık Payı (Pay Senedi) Üzerinde Hapis Hakkı ve Bu Hakka Konu Oluşturan Paylardan Kaynaklanan Oy Hakkının Kime Ait Olduğu Sorunu”, Makalelerim Cilt I 1986-2001, İkinci Bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ldt. Şti., İstanbul-2006 (245-287)

KENDİGELEN, Abuzer: “Çekte Kısmi Karşılık”, Makalelerim Cilt I 1986-2001, İkinci Bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ldt. Şti., İstanbul-2006

KENDİGELEN Abuzer: “Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu”, Makalelerim Cilt I 1986-2001, İkinci Bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ldt. Şti., İstanbul-2006 (s. 289-333)

KENDİGELEN, Abuzer: “Ticari Şirketlerde Nev’i Değiştirme”, Makalelerim Cilt I 1986-2001, İkinci Bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ldt. Şti., İstanbul-2006 (s. 13-49)

KENDİGELEN, Abuzer, “Anonim Şirketlerde Çıplak Payların Haczi” Makalelerim Cilt II 2001-2006, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ldt. Şti., İstanbul-2006 (203-224)

KENDİGELEN, Abuzer, “Müracaat Hakkını Kaybeden Çek Hamilinin Başvurabileceği hukuki Yollar”, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan Birinci Cilt, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007 (s. 727-740)

KENDİGELEN, Abuzer, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-1994

KENDİGELEN, Abuzer, Gerekçeli-Karşılaştırmalı, Yeni Türk Ticaret Kanunu, XII Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul-2011 (Gerekçe)

KENDİGELEN, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, XII Levha Yayıncılık, İstanbul-2012 (İlk Tespitler)

KENDİGELEN, Abuzer/ KIRCA, İsmail, Kıymetli Evrak Hukuku Genel Esaslar Kambiyo Senetleri, On iki Levha Yayıncılık, İstanbul-2019

KIRCA, İsmail (MANAVAGAT, Çağlar/ ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal), Anonim Şirketler Hukuku, Cilt 1, Temel Kavram ve İlkeler Kuruluş Yönetim Kurulu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-2013

KIRCA, İsmail, “Çekin İbraz Edildiği Şube Muhatap Bankanın Kanunen Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarı Ödemelidir!”, Batider, Mart 2010, Cilt XXVI Sayı 1 (s. 71-77)

KIRCA, İsmail/ GÜREL, “Murat, Anonim Şirketlerde Nakden Taahhüt Edilen Payların Bakiye Bedellerinin Muacceliyeti ve İhtarsız Temerrüt Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, Oniki levha Yayıncılık, İstanbul-2017

KOÇYİĞİT, İlker/ BULUR, Alper, Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şart Arabuluculuk, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayını, Ankara-2019

KORKUSUZ, M. Refik, İcra Hukuku Uygulaması, Roma Yayınları, Ankara-2004

KORKUT, Ömer, Çekte Muhatap Bankanın Araştırma-Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Sorumluluğu, Karahan Kitabevi, Adana-2019

KÖKDEMİR, Doğan / SIĞRI, Ünsal, “Modül 1 Çatışma Teorisi”, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Temek Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı, İkinci Basım, Arcs Matbaacılık, Ankara-2019

KUBİLAY, Huriye, Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İkinci Baskı, Barış Yayınları, İzmr-2003

KURT, Ekrem, “Sulh Sözleşmesi ve Arabuluculuk”, Hukuki Uyuşmazlıkları Değerlendirme Komisyonu”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 147-154)

KURU, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra İflas Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara-2016

KURU, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, İstanbul-2016

MEMİŞ, Abdullah Berat, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Usulü, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2020

MEMİŞ, Tekin/ TURAN, Gökçe, Sermaye Piyasası Hukuku, Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Anlara-2019

MERİÇ, Nedim, “Hakimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü”, DEÜHFD., Cilt 11, Özel Sayı 2009, 2010 (s. 377-424)

MİMAROĞLU, Sait Kemal, Ticaret Hukuku Birinci Cilt İşletme Hukuku, Üçüncü Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara-1978

MOROĞLU, Erdoğan / KENDİGELEN, Abuzer, İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Güncelleştirilmiş 10 Baskı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul-2014

MOROĞLU, Erdoğan, “Kurucu İntifa Hakkı Sahiplerinin Kar Payı Talep Hakları vr Yargıtay Kararları”, Makaleler I, 2. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2001 (319-354)

MOROĞLU, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirmeler ve Öneriler, 7. Baskı, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul-2012

MOROĞLU, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Altıncı Baskı, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul-2012

MURATOĞLU, Tahir, “İdare Hukuku Perspektifiyle Türk Futbolunda Tahkim”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 97-126).

MUŞUL, Timuçin, İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2012

NARBAY, Şafak, Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2003

NARBAY, Şafak, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetimin Yapılması Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü”, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan Birinci Cilt, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007 (s. 187-327).

NARBAY, Şafak/ AKKUŞ Muhammed, “Ticari İş ve Tüketici İşlemi Kavramları Ekseninde Görevli Mahkeme ve Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Düşünceler” TAAD, Yıl: 11, S. 44 (Ekim 2020) (331-333)

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2, Gözden Geçirilmiş 15. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2020OĞUZMAN M. K./ SELİÇİ Ö./ OKTAY-ÖZDEMİR, S., Eşya Hukuku, 10. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul-2004

OMAĞ, Merih Kemal, “Eksik Sigorta”, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan Birinci Cilt, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007 (s. 955-970)

ÖCAL, Akar, “Kollektif Şirkete Sonradan Giren Ortağın Sorumluluğu”, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ’E 80. Yağ Günü Armağanı, CİLT-I, İstanbul-2001, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş. (s. 419-433)

ÖZBEK, Mustafa, “Hukukî ve Ticarî Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönerge Teklifi Hakkında Siyasi Anlaşma”, TBB Dergisi, Sayı: 77, 2008 (s. 384-399)

ÖZCAN, Fatma, “Türk Hukukunda Primli Hisse Senetleri”, Prof. Dr. Tahir ÇAĞA’nın Anısına Armağan, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2000 (s. 351-388)

ÖZÇELİK, Pelin, Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2020

ÖZDEMİR, Turkay/ YİĞİT, İlhan, “Anonim Şirket Genel Kurullarında Pay Sahibinin Temsili ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan Birinci Cilt, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2007 (s. 433-466)

ÖZEKES, Muhammet/ÇİFTÇİ, “Menfi Tespit Davalarını Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Saymanın Gereksizliği Üzerine (İstanbul BAM Kararları Örneğinden Bir Bakış), TTB Dergisi, S. 148. (101-134).

ÖZEKES, Muhammet, Pekcanıtez Usûl-Medeni Usûl Hukuku, Cilt 3, İstanbul-2017, s. 2600.

ÖZEKES, Muhammet, Zorunlu Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğü ve Arabuluculuk İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi “Zorunlu Arabuluculuğa Eleştirisel Bir Yaklaşım, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Pozitif Matbaacılık, Ankara-2019 (s. 111-135) (Zorunlu Arabuluculuğa Eleştirisel Bir Yaklaşım)

ÖZEKES, Özlem, “İşe İade Taleplerinde Dava Şartı Olan (Zorunlu) Arabuluculuk”, TBB. Dergisi, 2018, S. 138 (273-316).

ÖZKORKUT, Korkut, “Ticaret Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu” Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-1989 (s. 19-36)

ÖZSOMUNCU, Seda, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Hükümleri ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklara Genel Bir Bakış”, DEÜHFD. C. 16 Özel Sayı 2014, İzmir-2015, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan I (s. 831-871).

ÖZTAN, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara-2012 (Kıymetli Evrak)

ÖZTAN, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara-1997

PASLI, Ali, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi Corporate Governance, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul-2004

PEKCANITEZ, Hakan, Pekcanıtez Usûl-Medeni Usûl Hukuku, Cilt 1, İstanbul-2017

PEKCANITEZ, Hakan, Pekcanıtez Usûl-Medeni Usûl Hukuku, Cilt 2, İstanbul-2017

PEKCANITEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/ ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 3. Bası, Yetkin Basımevi, Ankara-2015

PEKCANITEZ, Hakan/ ATALAY, Oğuz/ ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku, Temel Bilgiler, 14. Bası, Ankara, 2020

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 6. Bası, XII Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul-2019

POROY, Reha/ TEKİNALP, Ünal, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 21. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2013

POROY, Mehmet Akif, “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin İdare ve Temsil Yetkisinin Devri ve Şirketin Vergi Borcundan Sorumluluğunun 213 ve 6189 Kanunlar Kapsamında Değerlendirilmesi”, Batider, Haziran 2010, Cilt XXVI, Sayı 2. (s. 297-318).

POROY, Reha / YASAMAN, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2012

PULAŞLI, Hasan, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nitelikleri ve Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ONGÜN’e Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2007, Cilt: XI Sayı: 1-2, 2009 (s.259-277).

PULAŞLI, Hasan, 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2017 (Şirketler Hukuku)

PULAŞLI, Hasan, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara-2018 (Kıymetli Evrak)

SELÇUK, Seyhan, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası” TBB. Dergisi, 2019, S. 140, (115-140).

SELVİ, Ali Murat, Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Seçkin Yayıncılık., Ankara-2004

SOPACI ÖZTUNA, Birgül, “Türk ve Alman Hukukunda Yeni Düzenlemeler Işığında Sorumluluk Sigortasında Doğrudan Talep Hakkı” Batider, Haziran 2011, Cilt XXVII, Sayı 2 (15-50)

SÖNMEZ, Yusuf Z., Anonim Ortaklılarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2009

ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Akara-2015

ŞENER, Oruç Hami, Ticari İşletme Hukuku, Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2016

ŞENOCAK, Kemal, “Anonim Ortaklıkta Iskat Kararının Sonuçları”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ONGÜN’e Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2007, Cilt: XI Sayı: 1-2, 2009 (s.279-296)

ŞIPKA, Şükran, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” nın Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 6 Sayı: 12, Güz 2007/2. S. 163 (163-175)

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, 3. Basım, Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara-2017

TANRIVER, Süha, “Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler”, TBB Dergisi, 2020, Sayı 147 (s. 111-141)

TANRIVER, Süha, Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB. Dergisi, S. 64, 2006 (151-177).

TAŞDELEN, Nihat, “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığın Vergi Borçlarından Dolayı Sorumluluğu ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı”, DÜHFD., Sayı: 12-13-14-15, Yıl:2006-2007 (s. 39-85).

TAŞDELEN, Nihat, “Deniz Yoluyla Yapılan Taşımalarda Başlangıçtaki Elverişsizlikten Doğan Sorumluluk”, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt I, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2003 (s. 939-959)

TAŞDELEN, Nihat, “Tüketici Hakem Heyeti”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara- 2018 (s. 216-227).

TAŞDELEN, Nihat, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunua Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih, Yetkin Yayınları, Ankara-2012

TAŞDELEN, Nihat, Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2005 (Pay Sahipliği)

TAŞPINAR AYVAZ, Sema, “Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi ve Sorunları”, Tüketici Hukuku Konferansı, Editör: Hüseyin Can AKSOY, Yetkin Yayınları, Ankara-2016 (s.283-306)

TEKİL, Fahiman, Anonim Şirketler Hukuku, Alkim Yayınları, İstanbul-1998

TEKİL, Fahiman, Sigorta Hukukunda Tazmin İlkesi ve Rücu Hakkı, Prof. Dr. Ali BOZER’e Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü YAYINI, Ankara-1998

TEKİL, Fahiman, Şirketler Hukuku, Birinci Cilt, Genel Bilgiler-Adi Şirket-Kollektif ve Komandit Şirketler, İkinci Bası, Otağ Matbaacılık, İstanbul-1976,

TEKİL, Fahiman, Ticari İşletme Hukuku, Tekil Müşavirlik ve Yayıncılık Ltd., İstanbul-1990 (Ticari İşletme)

TEKİN, Ufuk, “Acentenin Tahsil Komisyonu Talep Hakkı”, İnÜHFD-İnULR 10(2), 2019 (s. 362-370) (Tahsil Komisyonu)

TEKİN, Ufuk, “Tacir Yardımcılarının Bağımsızlığının Tayininde Bir Yol Gösterici: Alman Ticaret Kanunu § 84.1 – Karşılaştırmalı Bir İnceleme-”, Batider 2019, C. 35, S. 4, (s. 129-147.

TEKİN, Ufuk, “Türk Ticaret Kanunu m. 121.5 Hükmüne İhtiyaç Var Mıdır?” Batider 2018, C. 34, S. 1 (s. 171-177).

TEKİN, Ufuk, Acentenin Ücret Hakkı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-2018

TEKİNALP, Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları Pay Defteri Hukuku İle, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2012 (Yeni Bağlam Sistemi)

TEKİNALP, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, 3. Bası, İstanbul-2013

TEKİNALP, Ünal (POROY, Reha/ ÇAMOĞLU, Ersin), Ortaklıklar Hukuku I, Güncellenmiş Yeniden Yazılmış 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019 (Ortaklıklar I)

TEKİNALP, Ünal (POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin), Ortaklıklar Hukuku II, Vedat Kitapçılık, İstanbul- 2019 (Ortaklıklar II)

TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2002

TEOMAN Ömer: Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt I: Hukukî Mütalâalar Kitap 7: 1995-1996, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-1997

TEOMAN, Ömer, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’un Pay Senetlerini Halka Arz Eden Bir Anonim Ortaklığın Kurucu İntifa Senetlerinin İptal Edilmesini Öngören Düzenlemesi” Batider, Haziran 2011, Cilt XXVII, Sayı 2 (5-12)

Tüketici Hukuku, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2000

Türk Ticaret Kanunu Lahiyası ve Adliye Encümeni Mazbatası (1/150), T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: X, İçtima: 2. S. Sayısı: 198

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Çalışma Notları, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Ankara-2017

ULAŞ, Işıl, Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku Genel Hükümler Mal ve Zarar Sigortaları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara-2012

UYAR, Talih, İtirazın İptali Davası İle Tahsil (Eda) Davası, Bilge Yayınevi, Ankara-2019

UYAR, Talih, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Bilge Yayınevi, Ankara-2017

UZUNALLI, Sevilay, “Acentelik ve Giriş Bedeli”, Prof. Dr. Aydın ZEKLİLER’E ARMAĞAN, CİLT-III, İzmir-2013, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C.8, Özel Sayı-2013 (s. 2961-3020)

ÜÇER Mehmet, “Roma Hukukundan Günümüze Alternatif Çözüm Yoları ve Tahkim”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2018, s. 137-145.

ÜÇER Mehmet, Roma Hukuku, XII Levha Yayıncılık. A.Ş., İstanbul-2018

ÜÇER Mehmet, Roma Hukuku’na Giriş, XII Levha Yayıncılık. A.Ş., İstanbul-2020.

ÜÇIŞIK, Güzin/ ÇELİK, Aydın, Anonim Ortaklıklar Hukuku 1. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara-2013

ÜLGEN, Hüseyin/ HELVACI, Mehmet/KAYA, Arslan/ NOMER ERTAN, N. Füsun, Kıymetli Evrak Hukuku, 12. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2019

ÜLGEN, Hüseyin/ HELVECI, Mehmet / KENDİGELEN, Abuzer/ KAYA, Arslan / NOMER ERTAN, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, XII Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul-2015

ÜLGEN, Hüseyin/ TEOMAN, Ömer/ HELVECI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer/ KAYA, Arslan / NOMER ERTAN, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2006

ÜLGENER, Fehmi, “Zaman Çarteri Sözleşmesinde Taşıtanın Taşıyana Karşı Olan Yükümlülükleri”, Prof. Dr. Tahir ÇAĞA’nın Anısına Armağan, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2000 (s. 599-638)

ÜNAN, Samim, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap Sigorta Hukuku, Cilt 1 Genel Hükümler (Madde 1401-1452), On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul-2016

W. MOORE, Christopher, The Mediation Process (Arabuluculuk Süreci, çeviri Editörleri: Dr. Tarkan KAÇMAZ/ Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Çevirenler: Dr. Tarkan KAÇMAZ/ Uzm. Mustafa TERCAN), Atlas Akademik Basım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., İstanbul-2016.

YASAMAN, Hamdi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Fikir ve Sanat Eserleri Endüstriyel Tasarımlar Patentler İle İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları, Vedat Kitapçılık, İstanbul-2006

YAZICIOĞLU, Emine, “TTK.’TTK’nın Mal Sigortalarında Sigortacının Halefiyetine İlişkin Düzenlemesi Hakkında”, Prof. Dr. İur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan, Cilt-III, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 16-Sayı:2-Temmuz 2017 (Özel Sayı) (s. 331-363).

YENER TANIN, Hilal, “Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinden Kaynaklanan Sorumluluk”, Prof. Dr. İur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan, Cilt-II, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 16-Sayı:2-Temmuz 2017 (Özel Sayı) (s. 805-828)

YEŞİLIRMAK, Ali, “Modül 2 Arabuluculuk Nedir”, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Temek Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı, İkinci Basım, Arcs Matbaacılık, Ankara-Nisan 2019 (s. 26-42).

YEŞİLOVA, Bilgehan, “6502 Sayılı (Yeni) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Yargılama Kuralları”, Terazi Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı, Kasım 2014 (s. 107-143).

YILMAZ, Ejder, “Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi (“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Tasarısı’nın Değerlendirilmesi”)”, Prof. Dr. TUĞRUL, Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara-2012 (s. 1275-1297)

YONGALIK, Aynur, “Sigortalının Zarar Katılması (Bizzat Katılma)” Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-1989 (s. 149-165).

YONGALIK, Aynur, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na (m. 124-133) Türk Ticaret Kanunu (m. 136-145) İle Karşılaştırmalı Bakış-Değerlendirme”, Batider, Mart 2010, Cilt XXVI, Sayı 1 (81-91)

YONGALIK, Aynur, Şahıs Şirketlerinde Ortak Davası (Actio Pro Socio) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara-2010

ZEVKLİLER, Aydın/ AYDOĞDU, Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara-2004

ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 13. Bası, Ankara-2013

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.