Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim (Arabuluculuk – Uzlaştırma)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa GÖKSU
ISBN: 978-975-02-6185-5
Stok Durumu: Tükendi
22,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa GÖKSU
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim (Arabuluculuk – Uzlaştırma)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU

2020/09 2. Baskı, 208 Sayfa

ISBN 978-975-02-6185-5

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lar da ki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim" ismiyle yayınlanan bu kitabında; bilhassa özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm yolları genel olarak anlatılmış; ayrıca hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, avukatların uzlaştırma yetkisi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları daha ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Kitapta özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü ağırlıklı şekilde incelenmiş olmakla birlikte, çok önemli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan ceza muhakemesinde uzlaştırma da ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tamamlayıcısı ve tarafların yargılamayı yapacak olan kişiyi, yargılamanın usulünü ve diğer pek çok konuyu serbestçe belirleyebildikleri bir yargılama şekli olan tahkim konusunda da, iç (milli) tahkim daha ayrıntılı şekilde, milletlerarası tahkim ise ana hatları ile anlatılmıştır. Kitapta son olarak, tüketici hakem heyetleri uygulamasına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Türleri
Arabuluculuğun Genel Özellikleri ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Arabulucu ve Arabuluculuk Faaliyetinin Başlaması
Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi ve Sonuçları
Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Genel Olarak Uzlaşma ve Uzlaştırma, Avukatların Uzlaştırma Yetkisi
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
Genel Olarak Tahkim ve Tahkimin Türleri
Hakem ve Hakem Seçimi
Tahkim Yargılaması
Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Kanun Yolları
Milletlerarası Tahkim
Tüketici Hakem Heyetleri

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  13

1. Bölüm

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE TÜRLERİ

I. UYUŞMAZLIK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ  15

II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ FAYDALARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ  19

III. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  22

BÖLÜM SORULARI  26

2. Bölüm

ARABULUCULUĞUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

I. ARABULUCULUK KAVRAMI VE ARABULUCULUĞUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  29

II. HUAK’A GÖRE ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER  32

A. İradi Olma ve Eşitlik  32

B. Gizlilik  33

C. Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması  34

III. ARABULUCULUĞUN KAPSAMI VE KONUSU  36

IV. KURULUŞ VE TEŞKİLAT  38

BÖLÜM SORULARI  42

3. Bölüm

ARABULUCU VE ARABULUCULUK FAALİYETİNİN BAŞLAMASI

I. ARABULUCU  45

II. ARABULUCUNUN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  47

III. ARABULUCUNUN HAKLARI VE YETKİLERİ  48

A. Arabulucu Unvanını ve Bu Unvanın Sağladığı Yetkileri Kullanma Hakkı  48

B. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı  49

C. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Yetkisi  51

IV. ARABULUCUNUN DENETLENMESİ  51

V. ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ  53

VI. ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI  54

VII. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ  56

BÖLÜM SORULARI  59

4. Bölüm

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

I. GENEL OLARAK SONA ERME HALLERİ  61

II. TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI  63

III. TARAFLARIN ANLAŞMASI VE ANLAŞMA BELGESİ  64

BÖLÜM SORULARI  71

5. Bölüm

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

I. ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI  73

II. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK HALLERİ  74

A. İş Uyuşmazlıkları  74

B. Ticari Uyuşmazlıklar  75

C. Tüketici Uyuşmazlıkları  77

III. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK USULÜ  78

BÖLÜM SORULARI  84

6. Bölüm

GENEL OLARAK UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA,

AVUKATLARIN UZLAŞTIRMA YETKİSİ

I. UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA KAVRAMLARI  87

II. AVUKATLIK KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN UZLAŞTIRMA  88

A. Kapsamı ve Şartları  88

B. Uygulanacak Usul  90

C. Uzlaşma Tutanağı ve Sonuçları  92

III. MEVZUATTAKİ DİĞER BAZI UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA DÜZENLEMELERİ  94

BÖLÜM SORULARI  98

7. Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA

I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN GENEL ESASLARI  101

II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI  103

III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA HAKKINDAKİ TEMEL VE ETİK İLKELER  105

IV. UZLAŞTIRMACI VE UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ  107

V. UZLAŞTIRMA SÜRECİ  110

VI. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  112

BÖLÜM SORULARI  115

8. Bölüm

GENEL OLARAK TAHKİM VE TAHKİMİN TÜRLERİ

I. TAHKİM NEDİR?  117

II. TAHKİMİN TÜRLERİ  119

A. Kurumsal Tahkim – Geçici (Ad Hoc) Tahkim  119

B. İhtiyari Tahkim – Zorunlu Tahkim  120

C. İç Tahkim – Milletlerarası Tahkim  121

III. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  123

IV. TAHKİME ELVERİŞLİLİK  126

V. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI HALİNDE MAHKEMENİN DURUMU  127

BÖLÜM SORULARI  129

9. Bölüm

HAKEM VE HAKEM SEÇİMİ

I. HAKEM VE HAKEMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  131

II. HAKEM ÜCRETİ  133

III. GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ VE HAKEMİN REDDİ  135

IV. HAKEM VEYA HAKEMLERİN SEÇİMİ  137

V. HAKEM SEKRETERİ  139

BÖLÜM SORULARI  140

10. Bölüm

TAHKİM YARGILAMASI

I. TAHKİM YARGILAMASININ BAŞLAMASI VE TAHKİM SÜRESİ  143

II. TAHKİM YARGILAMASINDA GEÇERLİ USUL İLKELERİ  146

III. TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANACAK KURALLAR  148

IV. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ  152

BÖLÜM SORULARI  155

11. Bölüm

TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ VE

KANUN YOLLARI

I. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ  157

II. HAKEM KARARI  158

III. TAHKİMDE YARGILAMA GİDERLERİ  161

IV. TAHKİMDE KANUN YOLLARI  162

V. HAKEM KARARININ İCRASI  168

BÖLÜM SORULARI  170

12. Bölüm

MİLLETLERARASI TAHKİM

I. GENEL OLARAK MİLLETLERARASI TAHKİM VE KAPSAMI  173

II. TAHKİM ANLAŞMASI VE YARGILAMANIN BAŞLAMASI  175

III. YARGILAMA USULÜ  178

IV. YARGILAMANIN SONA ERMESİ VE HAKEM KARARI  181

A. Yargılamanın Sona Ermesi Halleri  181

B. Hakem Kararı  181

V. HAKEM KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI VE HAKEM KARARININ İCRASI  184

A. Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları  184

B. Hakem Kararının İcrası  186

BÖLÜM SORULARI  188

13. Bölüm

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ

I. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN NİTELİĞİ  191

II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  192

III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞU VE YAPISI  193

III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV VE YETKİ ALANI İLE BAŞVURU VE İNCELEME USULÜ  195

A. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  195

B. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru ve İnceleme Usulü  197

IV. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI, KARARIN İCRASI VE KARARA İTİRAZ  199

BÖLÜM SORULARI  203

Yararlanılan Kaynaklar  205

Kavramlar Dizini  206

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar