Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim (Arabuluculuk – Uzlaştırma)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa GÖKSU
ISBN: 9789750287305
Stok Durumu: Tükendi
144,00 TL 160,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa GÖKSU
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 224

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lar da ki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim" ismiyle yayınlanan bu kitabında; bilhassa özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm yolları genel olarak anlatılmış; ayrıca hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, avukatların uzlaştırma yetkisi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları daha ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Kitapta özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü ağırlıklı şekilde incelenmiş olmakla birlikte, çok önemli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan ceza muhakemesinde uzlaştırma da ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tamamlayıcısı ve tarafların yargılamayı yapacak olan kişiyi, yargılamanın usulünü ve diğer pek çok konuyu serbestçe belirleyebildikleri bir yargılama şekli olan tahkim konusunda da, iç (milli) tahkim daha ayrıntılı şekilde, milletlerarası tahkim ise ana hatları ile anlatılmıştır. Kitapta son olarak, tüketici hakem heyetleri uygulamasına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Türleri
Arabuluculuğun Genel Özellikleri ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Arabulucu ve Arabuluculuk Faaliyetinin Başlaması
Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi ve Sonuçları
Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Genel Olarak Uzlaşma ve Uzlaştırma, Avukatların Uzlaştırma Yetkisi
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
Genel Olarak Tahkim ve Tahkimin Türleri
Hakem ve Hakem Seçimi
Tahkim Yargılaması
Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Kanun Yolları
Milletlerarası Tahkim
Tüketici Hakem Heyetleri
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
1. Bölüm
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE TÜRLERİ
I. UYUŞMAZLIK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ  15
II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ FAYDALARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ  19
III. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  22
BÖLÜM SORULARI  26
2. Bölüm
ARABULUCULUĞUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUK KAVRAMI VE ARABULUCULUĞUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  29
II. HUAK’A GÖRE ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER  32
A. İradi Olma ve Eşitlik  32
B. Gizlilik  33
C. Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması  35
III. ARABULUCULUĞUN KAPSAMI VE KONUSU  37
IV. KURULUŞ VE TEŞKİLAT  39
BÖLÜM SORULARI  43
3. Bölüm
ARABULUCU VE ARABULUCULUK FAALİYETİNİN BAŞLAMASI
I. ARABULUCU  45
II. ARABULUCUNUN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  47
III. ARABULUCUNUN HAKLARI VE YETKİLERİ  48
A. Arabulucu Unvanını ve Bu Unvanın Sağladığı Yetkileri Kullanma Hakkı  48
B. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı  49
C. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Yetkisi  51
IV. ARABULUCUNUN DENETLENMESİ  51
V. ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ  53
VI. ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI  54
VII. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ  56
BÖLÜM SORULARI  59
4. Bölüm
ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK SONA ERME HALLERİ  61
II. TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI  63
III. TARAFLARIN ANLAŞMASI VE ANLAŞMA BELGESİ  64
BÖLÜM SORULARI  71
5. Bölüm
DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI  73
II. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK HALLERİ  74
A. İş Uyuşmazlıkları  74
B. Ticari Uyuşmazlıklar  75
C. Tüketici Uyuşmazlıkları  77
III. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK USULÜ  78
BÖLÜM SORULARI  84
6. Bölüm
GENEL OLARAK UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA,
AVUKATLARIN UZLAŞTIRMA YETKİSİ
I. UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA KAVRAMLARI  87
II. AVUKATLIK KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN UZLAŞTIRMA  88
A. Kapsamı ve Şartları  88
B. Uygulanacak Usul  90
C. Uzlaşma Tutanağı ve Sonuçları  92
III. MEVZUATTAKİ DİĞER BAZI UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA DÜZENLEMELERİ  94
BÖLÜM SORULARI  98
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN GENEL ESASLARI  101
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI  103
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA HAKKINDAKİ TEMEL VE ETİK İLKELER  105
IV. UZLAŞTIRMACI VE UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ  107
V. UZLAŞTIRMA SÜRECİ  110
VI. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  112
BÖLÜM SORULARI  115
8. Bölüm
GENEL OLARAK TAHKİM VE TAHKİMİN TÜRLERİ
I. TAHKİM NEDİR?  117
II. TAHKİMİN TÜRLERİ  119
A. Kurumsal Tahkim – Geçici (Ad Hoc) Tahkim  119
B. İhtiyari Tahkim – Zorunlu Tahkim  120
C. İç Tahkim – Milletlerarası Tahkim  121
III. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  123
IV. TAHKİME ELVERİŞLİLİK  126
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI HALİNDE MAHKEMENİN DURUMU  127
BÖLÜM SORULARI  129
9. Bölüm
HAKEM VE HAKEM SEÇİMİ
I. HAKEM VE HAKEMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  131
II. HAKEM ÜCRETİ  133
III. GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ VE HAKEMİN REDDİ  135
IV. HAKEM VEYA HAKEMLERİN SEÇİMİ  137
V. HAKEM SEKRETERİ  139
BÖLÜM SORULARI  140
10. Bölüm
TAHKİM YARGILAMASI
I. TAHKİM YARGILAMASININ BAŞLAMASI VE TAHKİM SÜRESİ  143
II. TAHKİM YARGILAMASINDA GEÇERLİ USUL İLKELERİ  146
III. TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANACAK KURALLAR  148
IV. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ  152
BÖLÜM SORULARI  155
11. Bölüm
TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ VE
KANUN YOLLARI
I. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ  157
II. HAKEM KARARI  158
III. TAHKİMDE YARGILAMA GİDERLERİ  161
IV. TAHKİMDE KANUN YOLLARI  162
V. HAKEM KARARININ İCRASI  168
BÖLÜM SORULARI  170
12. Bölüm
MİLLETLERARASI TAHKİM
I. GENEL OLARAK MİLLETLERARASI TAHKİM VE KAPSAMI  173
II. TAHKİM ANLAŞMASI VE YARGILAMANIN BAŞLAMASI  175
III. YARGILAMA USULÜ  178
IV. YARGILAMANIN SONA ERMESİ VE HAKEM KARARI  181
A. Yargılamanın Sona Ermesi Halleri  181
B. Hakem Kararı  181
V. HAKEM KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI VE HAKEM KARARININ İCRASI  184
A. Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları  184
B. Hakem Kararının İcrası  186
BÖLÜM SORULARI  188
13. Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ
I. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN NİTELİĞİ  191
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  192
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞU VE YAPISI  193
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV VE YETKİ ALANI İLE BAŞVURU VE İNCELEME USULÜ  195
A. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  195
B. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru ve İnceleme Usulü  197
IV. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI, KARARIN İCRASI VE KARARA İTİRAZ  199
BÖLÜM SORULARI  203
Yararlanılan Kaynaklar  205
Kavramlar Dizini  206

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar