Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında

Arsa Payı ve Kentsel Dönüşüm Sürecine Yansımaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Nergis DURMAZGEZER
ISBN: 9789750268052
234,00 TL 260,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nergis DURMAZGEZER
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 128

Ülkemizde büyük şehirlerin gelişmesi ve nüfusun hızla artması ile, mülkiyet haklarına bağlı bazı hakların ortak kararlar neticesinde kullanılması gerektirmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenen bu hak, görev ve yetkilerden bazıları arsa payları ile bağlı tutulmuştur. Hakların arsa paylarına bağlanması neticesinde, binanın kısmen veya tamamen yıkılması halinde hak kayıplarının yaşanmaması düşünülmüştür. Bu sebeple, kat malikleri ile birlikte alınması gereken kararlardan sadece arsa payına ilişkin olanlardan kat irtifakı veya kat mülkiyetinin sona ermesi hallerinde arsa payına bağlanan hukuki sonuçlar, Yargıtay kararları ile uygulamada karşılaşılan sorunlar, Kat Mülkiyeti Kanunu ile yakından ilgili olduğunu düşündüğümüz 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'nu ile karşılaştırma yapılarak arsa payına bağlanan hukuki sonuçlar kitabımızda incelenmiştir. Ayrıca, arsa paylarının anlaşma ve yargı yoluyla olmak üzere hem Kat Mülkiyeti Kanunu hem de Kentsel Dönüşüm Kanunu açısından yeniden düzenlenmesi incelenmiş, yıkım kararlarının arsa payı düzeltilmesi davası üzerindeki etkileri ile ortaya çıkabilecek bazı önemli sorunlara çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Buna rağmen, arsa paylarına dayalı pek çok husus belirsizliğini halen devam ettirmekte olup kat maliklerinin sahip oldukları en önemli anayasal haklarından biri olan mülkiyet haklarının doğrudan etkilenmesine sebep olmaktadır.

Kitabımızın bu nedenle, hem Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, hem de 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak arsa payı ile ilgili yeniliklere katkıda bulunmasını; hem de hak kaybına dair sonuçlara dikkat çekmek bakımından yardımcı olmasını dileriz.

Konu Başlıkları
Arsa ve Arsa Payı Kavramları ile Arsa Payının Belirlenmesi
Arsa Payına Bağlanmış Hukuki Sonuçlar
Arsa Payının Yeniden Düzenlenmesi
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ARSA VE ARSA PAYI KAVRAMLARI İLE
ARSA PAYININ BELİRLENMESİ
I. ARSA VE ARSA PAYI KAVRAMLARI  17
A. Arsa  18
1. Arsa Kavramı  18
2. Arsa Oluşum Süreci ve İlgili Mevzuat  18
B. Arsa Payı  22
II. ARSA PAYININ BELİRLENMESİ  26
A. Kat İrtifakı Kurulması Aşamasında  28
B. Kat Mülkiyeti Kurulması Aşamasında  29
III. ARSA PAYININ ÖZELLİKLERİ  33
A. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri ile Oranlı Olması  33
B. Arsa Payının Tek Başına Devredilememesi  33
C. Açıkta Arsa Payı Bırakılamaması  35
D. Arsa Payının Bağımsız Bölüme Tabi Sayılması  37
E. Tapuya Tescil Edilmiş Önceki Hakların Kat Mülkiyetini De Kayıtlaması  37
F. Ortak Yerler ve Eklentiler İçin Arsa Payı Ayrılmaması  38
İkinci Bölüm
ARSA PAYINA BAĞLANMIŞ HUKUKİ SONUÇLAR
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA ARSA PAYINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  41
A. Kat Malikleri Kurulu’nda Alınacak Kararlar Bakımından  41
1. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  41
2. Yönetici Seçimi  43
3. Denetçi Seçimi  44
4. Ortak Yerlerde Faydalı Yenilik ve İlaveler Yapılması  45
5. Engellilerin Yaşamı İçin Proje Değişiklikleri  46
6. Isı Yalıtım, Yakıt ve Merkezi/Ferdi Sistem Dönüşümleri  47
7. Ortak Yerleri Kiraya Verme  48
B. Kat Maliklerine Tanınan Hak ve Yükümlülükler Bakımından  49
1. Ortak Yerlerden Yararlanma Hakkı  50
2. El Atmanın Önlenmesi ve Eski Hale İade Hakkı  51
3. Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü  53
4. Arsa Payının Devrini İsteme Hakkı  57
C. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi Bakımından  60
1. Maliklerin İstemi ile Kat Mülkiyeti Sonlanan Anataşınmazda  61
2. Arsasıyla Birlikte Yok Olan Anataşınmazda  62
3. Kamulaştırılan Anataşınmazda  62
4. Harap Olan Anataşınmazda  63
a. Anayapının Tümünün Harap Olması  64
b. Bağımsız Bölümlerden Birinin Harap Olması  64
(1) Kat Malikinin Bağımsız Bölümü Yeniden Yaptırma Sürecinde Arsa Payı  64
(2) Kat Malikinin Arsa Payını Devretme Zorunluluğu  65
c. Birden Çok Bağımsız Bölümün Harap Olması  66
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU KAPSAMINDA ARSA PAYINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  67
A. Arsa Payı Sahipleri Kurulu’nda Alınacak Kararlar Bakımından  68
1. Üçte İki (2/3) Çoğunluğun Hesaplanması  68
2. Üçte İki (2/3) Çoğunluğun Projeye ve Şekline Karar Vermesi  72
3. Üçte Bir (1/3) Azınlığa Ait Arsa Payının Doğrudan Satılması  75
B. Kat Maliklerine Tanınan Hak ve Yükümlülükler Bakımından  77
1. Riskli Yapı Tespiti İsteme Hakkı  77
2. Azınlığa Ait Arsa Payını Satın Alma Hakkı  79
C. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi Bakımından  81
Üçüncü Bölüm
ARSA PAYININ YENİDEN DÜZENLENMESİ
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA ARSA PAYININ YENİDEN DÜZENLENMESİ  85
A. Arsa Paylarının Anlaşma (Rızai) Yolu ile Yeniden Düzenleme  85
1. Hatalı Değerlendirme veya Oranlama Nedeniyle  85
2. Bağımsız Bölüm İlavesi Nedeniyle  86
B. Arsa Paylarının Yargısal (Kazai) Yol ile Yeniden Düzenleme  89
1. Genel Olarak  89
2. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası  90
a. Hukuki Niteliği  92
b. Tarafları  94
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  95
d. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  96
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU KAPSAMINDA ARSA PAYININ YENİDEN DÜZENLENMESİ  99
A. Arsa Paylarının Anlaşma (Rızai) Yolu İle Yeniden Düzenlenmesi  99
B. Arsa Paylarının Yargısal (Kazai) Yol ile Yeniden Düzenlenmesi  99
1. Genel Olarak  99
2. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası  100
a. Davanın Açılma Saiki  100
b. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  101
(1) Beş (5) Yıllık Kat İrtifakı Süresinin Dolması Halinde  102
(2) Yapının Riskli Alan İçinde Olması Halinde  103
(3) Henüz Terkini Sağlanmamış Yolsuz Tescilin Varlığı Halinde  103
(4) Yıkım Halinde  104
C. Arsa Payı Düzeltilmesi Davasının Yıkım Kararına Etkisi  104
D. Arsa Payı Düzeltilmesi Davasında İhtiyati Tedbir ve Geçici Tescil Şerhi  106
E. Arsa Payı Hesaplamalarında Geçmişe Yönelik Delil Bulma Sorunu  108
Sonuç  111
Kaynakça  123

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar