Bireysel İş Hukuku Dersleri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ömer EKMEKÇİ - Esra YİĞİT
ISBN: 9786254326622
495,00 TL 550,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer EKMEKÇİ, Esra YİĞİT
Baskı Tarihi 2023/11
Baskı Sayısı 5
Boyut 17x25
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 899

Esasen ders kitabı ihtiyacının karşılanması için hazırlanan kitabın 2. basısının da kısa bir zaman içerisinde tükenmesi memnuniyet verici olmuştur. Bu üçüncü basıda mevzuat değişikliklerine ve yeni içtihatlara yer verilmiştir. Kitabımızın bir özelliği de zikredilen yargı kararlarının sadece künyesinin verilmesi yerine en önemli ve yeni kararların seçilmeye çalışılması ve okuyucuya kolaylık sağlamak üzere kısa metinlerine yer verilmesidir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   BİRİNCİ BÖLÜM
   Bireysel İş Hukukuna Giriş
   § 1. İŞ HUKUKUNDAKİ KURALLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ
   I. Genel Olarak
   II. Emredici Kurallar
   III. Tamamlayıcı Kurallar
   IV. Ancak Toplu İş Sözleşmesiyle İşçi Aleyhine Aksi Kararlaştırılabilecek Kurallar
   § 2. 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI
   I. Genel Olarak
   II. Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunları İlişkisi
   III. İş Kanunu'nun Kapsamının Dışında Kalan İşler, İşyerleri, Kişiler ve İstisnalar


    İKİNCİ BÖLÜM
    Temel Kavramlar
    § 3. İŞ SÖZLEŞMESİ
    I. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları
    II. İş Sözleşmesinin Tarafları
    III. İş Sözleşmesinin Özellikleri
    IV. İş Sözleşmesinin Şekli
    V. İş Sözleşmesinin Türleri
    VI. Takım Sözleşmesi ve Takım Sözleşmesiyle Oluşturulan İş Sözleşmeleri
    VII. İş Sözleşmesinde Deneme Süresi Kararlaştırılması
    VIII. İşyeri Dışından Çalışmaya İlişkin Atipik Çalışma Türleri
    § 4. İŞVEREN VEKİLİ
    I. Tanımı
    II. Unsurları
    III. Hükümleri
    IV. Diğer Kanunlardaki İşveren Vekili Tanımları
    § 5. İŞYERİ KAVRAMI
    I. Tanımı
    II. Kapsamı
    § 6. ÇALIŞMA KOŞULLARI KAVRAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK
    I. Çalışma Koşulu ve İşyeri Uygulaması
    II. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     İşyerinde Bir Başka İşverenden Hizmet Alınması
     § 7. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
     I. Genel Olarak
     II. Tanımı
     III. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurucu Koşulları
     IV. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Hukuka Uygunluk Koşulları ve Sınırlamalar
     V. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması
     VI. Kurulan Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin İncelenmesi ve Sonucu
     VII. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Hükümleri
     VIII. Kamudaki Alt İşverenlik İlişkilerine İlişkin Düzenlemeler
     IX. Asıl İşverenin Alt İşveren Üzerindeki Kontrol Yetkisi ve Yükümlülüğü
     § 8. GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİ
     I. Genel Olarak
     II. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi
     III. Konuya İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
     IV. Geçici İş İlişkisinin Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması
     V. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin Kurulması
     VI. Geçici İş İlişkisine İlişkin Sınırlamalar
     VII. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Kurma Yasakları
     VIII. Geçici İş İlişkisinin Hükümleri
     IX. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin Hukuka Aykırılığı
     X. Geçici İş İlişkisinin Sona Ermesi
     XI. Holding veya Aynı Şirketler Topluluğu İçinde Kurulan Geçici İş İlişkisi


      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
      İş Sözleşmesinin Tarafının Değişmesi
      § 9. İŞYERİNİN DEVRİ
      I. Genel Olarak
      II. İşyerinin Devri Kavramı
      III. İşyeri Devrinin Hükümleri
      IV. İşyeri Devri ve Tarafların Fesih Hakkı
      V. İşçinin Değişen Alt İşverenler Yanında Çalışmaya Devam Etmesi
      § 10. ŞİRKETİN BÖLÜNMESİ, BİRLEŞMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİNİN İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
      I. Genel Olarak
      II. Türk Ticaret Kanunu'ndaki Düzenleme
      § 11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ
      I. Genel Olarak
      II. İş Sözleşmesinin Devri ve İşyerinin Devri
      III. İş Sözleşmesinin Devri İçin İşçinin Rızasının Gerekmesi
      IV. İş Sözleşmesinin Devrinin Hükümleri


       BEŞİNCİ BÖLÜM
       İşverenin İş Sözleşmesi Yapma Yükümlülükleri
       § 12. ENGELLİ İŞÇİ İSTİHDAMI
       I. Genel Olarak
       II. Yükümlülük Bakımından Engelli Kavramı
       III. Yükümlülüğün Kapsamı
       IV. İstihdam Edilecek İşçilerin Temini
       V. Engelli İşçilerin Çalıştırılacağı İşler ve Kısmi Süreli İstihdam
       VI. Yükümlülüğe Aykırılığın Yaptırımı
       VII. Engelli İşçi Bakımından Geçerli Neden
       § 13. ASKERLİK VEYA KANUNİ ÖDEV SEBEBİYLE İŞTEN AYRILANLARLA İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
       I. Genel Olarak
       II. Şartları
       III. Yaptırım
       § 14. İŞTEN MALULEN AYRILANLAR İLE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
       I. Genel Olarak
       II. Şartları
       III. Yaptırım
       § 15. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA KAPSAMINDA İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERENLERİN İŞE ALINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
       I. Genel Olarak
       II. Şartları
       III. Yaptırım


        ALTINCI BÖLÜM
        İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Belirli Borçları
        § 16. İŞVERENİN BORÇLARI
        I. Ücret Ödeme Borcu
        II. İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu
        III. Ayrımcılık Yapmama ve Eşit Davranma Yükümlülüğü
        § 17. İŞÇİNİN BORÇLARI
        I. Özen ve Sadakat Borcu
        II. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Rekabet Yasağı Kararlaştırılması


         YEDİNCİ BÖLÜM
         İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu ve Çalışma Taahhüdü Kararlaştırılması
         § 18. İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZA KOŞULU KARARLAŞTIRILMASI
         I. Ceza Koşulunun Hukuki Niteliği ve Unsurları
         II. Ceza Koşulunun Türleri
         III. İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu Kararlaştırılmasına İlişkin Sınırlamalar
         § 19. EĞİTİM VEYA TRANSFER MASRAFI KARŞILIĞI ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ KARARLAŞTIRILMASI
         I. Belirli Bir Süre Çalışma Taahhüdü İçeren Hükümlerin Geçerliliği
         II. Geri Almanın Açıkça Kararlaştırılması
         III. Talep Edilebilecek Harcamalar ve Giderler
         IV. Kararlaştırılabilecek Zorunlu Hizmet Süresi
         V. Geri Ödeme Yükümlülüğünün Doğmasında İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedeni
         VI. Geri Ödenecek Miktarın Belirlenmesinde Çalışılan/Çalışılmayan Süre İndirimi


          SEKİZİNCİ BÖLÜM
          İş Sürelerinin Düzenlenmesi
          § 20. İŞ SÜRESİ
          I. İş Süresi Kavramı
          II. Farazi İş Süreleri
          III. İş Süresinden Sayılmayan Haller
          IV. İş Süresinin Uzunluğu ve Dağılımı
          V. Günlük Azami İş Süresi Sınırı
          VI. Denkleştirme Çalışması
          § 21. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
          I. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Kavramları
          II. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Karşılığı
          III. Fazla Çalışma Yasakları
          IV. Fazla Çalışmanın Nedenleri ve Koşulları
          V. Fazla Çalışmanın ve Alacağının Belirlenmesi
          § 22. TELAFİ ÇALIŞMASI
          I. Genel Olarak
          II. Telafi Çalışması Kavramı
          III. Telafi Çalışmasının Koşulları
          IV. Telafi Çalışmasının Sınırlanması
          V. Telafi Çalışmasının Hükümleri


           DOKUZUNCU BÖLÜM
           İzinler ve Dinlenme Süreleri
           § 23. ARA DİNLENMESİ
           I. Ara Dinlenmesi Kavramı ve Süresi
           II. Ara Dinlenmesinin Kullandırılması
           III. Ara Dinlenmesinin Çalışma Süresinden Sayılmaması
           § 24. HAFTA TATİLİ
           I. Genel Olarak
           II. Hafta Tatiline Hak Kazanma
           III. Hafta Tatilinin Kullandırılması
           IV. Hafta Tatili Ücreti
           § 25. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
           I. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Sayılan Günler
           II. İşçinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışması
           III. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Ücreti
           § 26. YILLIK ÜCRETLİ İZİN
           I. Genel Olarak
           II. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Koşulları
           III. Yıllık İzin Süreleri ve İznin Uygulanması
           IV. İznin Paraya Çevrilmesi
           V. Fazladan Kullandırılan İznin Parasal Karşılığının Talep Edilmesi
           VI. İşçinin Yıllık Ücretli İzin Kullandığının Belgelenmesi
           VII. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Yıllık Ücretli İzin Alacağı İddiaları
           VIII. Yıllık İzin Alacağı İçin Tespit Davası Açılabilmesi
           § 27. ÜCRETSİZ İZİNLER
           I. Genel Olarak
           II. Mevzuatta Düzenlenen Ücretsiz İzin Halleri
           III. Tarafların Anlaşmasına Dayanan Ücretsiz İzin
           § 28. İŞ KANUNUNDAKİ MAZERET İZİNLERİ
           I. İzinlerin Niteliği ve Kullanımı
           II. Mazeret İzni Süreleri
           § 29. ANALIK DURUMU VE EVLAT EDİNME İLE İLGİLİ İZİNLER
           I. Kapsamı
           II. Kadın İşçinin Durumunu Bildirme Yükümlülüğü
           III. İzinlerin İşverenin Kabulüne Bağlı Olmaması
           IV. İzinler


            ONUNCU BÖLÜM İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı ve Faiz
            § 30. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI
            I. Zamanaşımına İlişkin Usul ve Esaslar
            II. İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı
            III. Zamanaşımı Sürelerinde Geçiş Hükmü
            IV. Zamanaşımının Başlangıcı
            V. Zamanaşımı Süresinin Değiştirilememesi ve Zamanaşımından Önceden Vazgeçilememesi
            VI. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Zamanaşımının Uygulanması
            § 31. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARDA FAİZ
            I. Faiz Uygulamasında Taleple Bağlılık
            II. Faizin Başlangıç Tarihinin Hükümde Gösterilmesi Zorunluluğu
            III. Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi
            IV. İşçilik Alacaklarının Türüne Göre Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi
            V. Uygulanacak Faiz Oranı


             ON BİRİNCİ BÖLÜM
             İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
             § 32. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
             I. Genel Olarak
             II. İş Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi
             III. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinin Dolması ile Sona Ermesi
             IV. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinin Bitiminden Önce Feshi
             V. İş Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşmayla Sona Ermesi
             VI. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi (Olağan Fesih) Yoluyla Sona Ermesi
             § 33. İŞ GÜVENCESİ
             I. İş Güvencesinin Temeli
             II. İş Güvencesine Tabi Olmanın Koşulları
             III. İstisna: İş Güvencesine Tabi Olmayan İşçilerin (Sendikal) İşe İade Davası Açabilmesi
             IV. Feshin Geçerli Nedene Dayanması
             V. Fesih Bildiriminin Yazılı Yapılması
             VI. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi
             VII. İşverenin Gösterdiği Fesih Nedeniyle Bağlı Olması
             VIII. Geçerli Nedenle Fesih Hakkını Kullanma Süresi
             § 34. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA
             I. Genel Olarak
             II. Toplu İşçi Çıkarma Kavramı
             III. Toplu İşçi Çıkarma Usulü
             IV. Toplu İşçi Çıkarmanın Hükümleri
             V. Toplu İşçi Çıkarma Sayılmayan Haller
             VI. Toplu İşçi Çıkarma Usulüne Aykırılık
             § 35. FESHE İTİRAZ VE USULÜ (İŞE İADE DAVASI)
             I. Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı İddiası ve İşe İade Talebi
             II. Dava Şartı Olarak Arabulucuya Başvurulması
             III. Tarafların İşe İade Konusunda Arabulucuda Anlaşmaları veya Anlaşmamaları
             IV. Arabuluculuk Sürecinde Anlaşma Olmaması ve Dava Açılması
             V. Arabulucuya Başvurulmaksızın Dava Açılması
             VI. Davanın Görülmesi
             VII. Dava Devam Ederken İşçinin İşe Davet Edilmesi
             VIII. Mahkemenin Kararı
             IX. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde İşe İade
             X. Kararın İstinaf Edilmesi
             XI. Karar Kesinleştikten Sonraki Süreç
             XII. İşçinin İşe Başlatılması Halinde İş Sözleşmesinin Durumu
             XIII. Aksine Anlaşmaların Geçersizliği
             XIV. İşe İade Hükmünün İcrası
             XV. İşe İade Davası ve Diğer İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar Arasındaki İlişki
             XVI. İşe İade Davasının Diğer İşçilik Alacaklarına Etkisi
             § 36. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ
             I. Genel Olarak
             II. İş Sözleşmesinin Feshi İhbarla Sona Ermesiyle Haklı Nedenle Feshin Karşılaştırılması
             III. Haklı Fesih Nedenleri
             § 37. İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASI
             I. Genel Olarak
             II. Sınırlandırmanın İçeriği
             § 38. KIDEM TAZMİNATI
             I. Kıdem Tazminatının Gelişimi
             II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları
             III. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması
             IV. Kıdem Tazminatından Sorumluluk
             V. Kıdem Tazminatı Fonu
             § 39. İBRANAME
             I. Genel Olarak
             II. Geçerlilik Koşulları
             III. Geçerlilik Koşullarını Taşımayan Belgeler


              YARARLANILAN KAYNAKLAR

              Yorum Yap

              Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
              İlgili Yayınlar