Ceza Davaları İçin Başvuru Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ
ISBN: 9786050511154
1.275,00 TL 1.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN, Begüm İRTİŞ
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1341

Ceza Davaları İçin Başvuru Kitabı

Prof. Dr. Erdener YURTCAN - Av. Begüm İRTİŞ

Türk hukukuna hizmetimizi sürdürüyoruz. Bu kez bir başvuru kitabı takdim ediyoruz. Uğraş alanımız itibariyle bu kitap elbette ceza yargılamasını içerecektir. Kitabın kapsamını belirlerken, ceza uygulaması alanında çalışan tüm meslek mensupları için (yargıçlar, savcılar, avukatlar, hukuk danışmanları) önde gelen, uygulamada kaynak oluşturacak, ihtiyaçları olacak konu ve kavramlara yer verdik. Bunu yaparken ilkin bunları bilimsel açıdan irdeledik. Sonra ulusal ve yabancı yüksek mahkemelerin son dönemde verdikleri kararlara yer verdik. Ayrıca her konuya ilişkin belgeler, örnek dilekçeler de kitaptaki yerlerini aldı. Böylece bütünlüğü sağlamaya çalıştık. Kitapta yer alan bölümler ceza yargılaması sürecinin akışına uygun biçimde sıralanmıştır. Bu bağlamda, içerik Ceza Olaylarında Soruşturma ile başlamakta ve Olağanüstü Kanun Yolları ile sonuçlanmaktadır. Aşağıdaki satırları başka kitaplarımızın önsözlerinde de okudunuz. Fakat bunların tekrarı kaçınılmazdır. Türk hukuku AB’ye giriş sürecini başlattığı 2004 yılından başlayarak yasalarını yeniden yapıyor. Bunu yaparken elbette en iyiye ulaşmak istiyor. Fakat bu her zaman böyle olmuyor. Hatalar yapılıyor. Hatalar düzeltiliyor. Başka hatalar çıkıyor. Sonuç: yasama boyutunda Türk hukukuterimi bağışlayınız  yapboz tahtasına dönüyor. Bu akış içinde bu ülkenin hukukçusunun işi zordur. Pozitif hukuku takip etmek, hataya düşmemek büyük çaba gerektirmektedir. Bu ortamda bizim görevimiz bilim insanları olarak gereken her türlü olanağı kullanarak, ülkenin hukukçularına doğru çözümleri üretmektir. 

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ ........................................................................................................................ 7

YARGI REFORMU STRATEJİSİ İLE 2022 YILI 

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇALIŞMA PROGRAMI ÜZERİNE 

DÜŞÜNCELER........................................................................................................ 9

İÇİNDEKİLER ...................................................................................................... 13

BİRİNCİ KİTAP

SORUŞTURMA

§ 1. ÖNSORUŞTURMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I. Önsoruşturmanın Önemi................................................................................... 37 

II. Önsoruşturmanın Görevleri .............................................................................. 38 

III. Önsoruşturmanın Hazırlayıcı ve Ayıklayıcı İşlevi............................................ 38 

§ 2. HAZIRLIK SORUŞTURMASI

I. Hazırlık Soruşturmasının Başlaması................................................................. 41 

1. Suç Duyurusunun Yapılması (İhbar) ......................................................... 42 

a) Kamu Makamlarının Suç Duyurusu .................................................... 42 

b) Kişilerin Suç Duyurusu........................................................................ 43 

c) Şikayet Üzerine Öğrenme.................................................................... 43 

II. Hazırlık Soruşturması Faaliyetinin Yürütülmesi .............................................. 45 

1. Faaliyetin Yönetimi ................................................................................... 45 

2. Savcının Hukuki Statüsü ........................................................................... 46 

a) Yürütme Erki İçinde Oluşu.................................................................. 46 

aa) Göreve İlişkin Denetleme Yetkisi ............................................... 46 

bb) Savcılığı Yönetme Yetkisi........................................................... 46 

aaa) Emir Verme Yetkisi.......................................................... 46 

3. Araştırma İşlemleri.................................................................................... 55 

4. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu ....................................................... 56 

5. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi ................................................................ 56 

6. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi ............. 57 

7. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169).................................................. 57 

III. Hazırlık Soruşturmasında Savcının Dışındaki Yetkililer.................................. 58 

14 İçindekiler 

1. Kolluk.........................................................................................................58 

a) Adlî Kolluk ve Görevi..........................................................................60 

b) Adli Görevde Aykırılıklar ve Soruşturma Yöntemleri .........................60 

c) Kolluğun Savcının Emriyle İşe Girişmesi ............................................61 

d) Kolluğun Kendiliğinden İşe Girişmesi .................................................62 

2. Sulh Yargıcı ...............................................................................................62 

IV. Savcının Dava Açma Mecburiyeti ve Takdir Yetkisi........................................63 

1. Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (m.171).......................................64 

2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ................................................64 

V. Hazırlık Soruşturmasının Sonuçlanması............................................................66 

A. İşin Sona Ermesi ........................................................................................66 

1. Çeşitli Olasılıklar .......................................................................................66 

a) Kovuşturmanın Caiz Olmaması ...........................................................66 

b) Eylemin Cezalandırılmaması................................................................66 

c) Failin Cezalandırılamaması..................................................................67 

ç) Failin Suçsuzluğunun Anlaşılması ya da Yeterli Şüphe İçin Delil 

Elde Edilememesi.................................................................................67 

d) Kamu Yaranının Eksikliğin Saptanması...............................................67 

2. Son Verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi .........................................67 

3. Kovuşturmama Kararına İtiraz...................................................................72 

4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması............................................75 

5. İddianamenin İadesi (m.174)......................................................................76 

6. Davanın Açılması.......................................................................................78 

a) Davanın Kamu Davası Oluşu ...............................................................78 

b) Savcının Kovuşturma Çeşitleri.............................................................79 

aa) Savcının İddianame ile İşi Son Soruşturmaya Aktarması ............80

bb) Savcının Önödeme Yolunu Uygulaması......................................80

c) Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları Bunları Beş Gurupta 

Toplamak Mümkündür.........................................................................80 

aa) Yargılamanın Bir Yargı Organına Bağlanması............................80

bb) Yargılamada Egemenliğin Yargı Organına Geçmesi...................80

cc) Yargılama Konusunun Belirlenmesi ............................................81

çç) Sanığın Yerleşim Yerine Yerel Yetki Tanındığında, Bunun 

Davanın Açıldığı Andaki Yerleşim Yeri Olması .........................81

dd) Failin Şüpheli Sıfatını Alması......................................................81

7. İddianame...................................................................................................81 

8. İddianamenin Bildirimi ..............................................................................83 

9. Davaya Bakacak Olan Mahkemenin Belirlenmesi- Dosya Dağıtımı .........84 

VI. Önsoruşturma Aşaması Açısından Türk Sisteminin Değerlendirilmesi ve 

Öneriler..............................................................................................................88 

İçindekiler 15 

1. Ara Soruşturma Aşamasının Önemi .......................................................... 89 

2. Ara Soruşturmanın Başlaması ve Yürütülmesi.......................................... 89 

3. Ara Soruşturma Sonunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar ................. 90 

a) Son Soruşturmanın Açılması Kararı .................................................... 90 

b) Son Soruşturanın Açılmaması Kararı .................................................. 91 

c) Son Soruşturmanın Durması Kararı..................................................... 91 

d) Tutuklama Sorunu ............................................................................... 91 

4. Ara Soruşturmada Yasa Yolları................................................................. 91 

5. Görevsel Yetki Kurallarının İstisnaları...................................................... 97 

a) Bağlantı Nedeniyle Yüksek Yetkili Mahkemede Yargılama............... 97 

b) Yüksek Mahkemede Açılmış Bir Davanın Alt Görevli Mahkemeye 

Gönderilememesi................................................................................. 97 

6. Görevsel Yetki Uyuşmazlıkları ................................................................. 99 

7. Görevsel Yetkisiz Yargıcın Yaptığı İşlemin Akıbeti............................... 100 

8. Görevsel Yetkisizlik Kararı..................................................................... 100 

§ 3. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (ŞERH)

1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar ve 

Şikayetler................................................................................................. 128 

2. Ön İnceleme............................................................................................. 131 

3. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor .............................................. 132 

4. Süre.......................................................................................................... 133 

5. Soruşturma İzninin Kapsamı ................................................................... 134 

6. İtiraz......................................................................................................... 150 

7. İştirak Halinde İşlenen Suçlar.................................................................. 154 

8. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci ................................................ 154 

9. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler ............................................. 155 

10. Yetkili ve Görevli Mahkeme ................................................................... 156 

11. Vekillerin Durumu................................................................................... 157 

12. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılacak Haller..................... 157 

13. Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Yapılan Atıflar ... 158 

14. MMK’nın İleriye Yürümesi..................................................................... 158 

15. 5232 sayılı Yasayla Eklenen Geçici Madde ............................................ 160 

Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

(MKYK) İle İlgili Değerlendirme.......................................................................... 160 

§ 4. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNA (3628 SAYILI YASA)

GÖRE GÖREV SUÇLARINDA SORUŞTURMA

BELGELER ........................................................................................................... 167 

16 İçindekiler 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE 

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU..................................................167 

§ 5. ÖNÖDEME

I. Kavram............................................................................................................182 

II. 6763 sayılı Yasa Değişikliği............................................................................183 

§ 6. UZLAŞTIRMA

I. Terim ve Kavram.............................................................................................197 

II. Uzlaşmanın Unsurları......................................................................................197 

1. Taraflar.....................................................................................................197 

2. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar.........................................................197 

3. Diğer Yasalarda Uzlaştırma .....................................................................198 

4. Uzlaştırma Yasağı ....................................................................................198 

5. Uzlaştırma İşlemleri .................................................................................199 

6. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış ..........................................................201 

İKİNCİ KİTAP

CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİ (Koruma Tedbirleri) 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL İLKELER

I. Terim Sorunu...................................................................................................203 

II. Kavram............................................................................................................204 

1. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Önkoşulları ...........................................205 

a) Gecikemezlik......................................................................................205 

b) Görünüşte haklılık ..............................................................................206 

2. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Özellikleri .............................................206 

a) Araç Olma ..........................................................................................207 

b) Geçici Olma........................................................................................207 

3. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Amaçları ...............................................207 

a) Maddi Gerçeği Bulmak ......................................................................207 

b) Kararların Uygulanabilmesini Sağlamak............................................208 

4. Ceza Yargılaması Önleminde “Orantılılık İlkesi”....................................208 

III. Ceza Yargılaması Önlemlerinin Çeşitleri Bakımlardan Sınıflandırılması.......209 

1. Yöneldikleri Değerlere Göre Önlemler....................................................209 

a) Özgürlüğe Yönelik Önlemler .............................................................209 

b) Bedene Yönelik Önlemler ..................................................................209 

c) Konuta Yönelik Önlemler ..................................................................210 

İçindekiler 17 

ç) Sırrın Korunmasına Yönelik Önlemler.............................................. 210 

d) Mülkiyet ve Malvarlığına Yönelik Önlemler..................................... 210 

2. Amaçlarına Göre Önlemler ..................................................................... 210 

a) Sanığın El Altında Tutulmasına Yönelik Önlemler........................... 210 

b) Delillerin Kaybını Önlemeye Yönelik Önlemler ............................... 210 

c) Kararların Uygulanmasını Sağlayan Önlemler .................................. 210 

ç) Yargılamanın Düzenini Sağlayan Önlemler ...................................... 210 

3. Yöneldikleri Kişilere Göre Önlemler ...................................................... 211 

a) Sanığa Yönelik Önlemler................................................................... 211 

b) Tanığa Yönelik Önlemler .................................................................. 211 

c) Olayla İlgili Üçüncü Kişilere Yönelik Önlemler ............................... 211 

ç) Herkese Yönelik Önlemler ................................................................ 211 

4. Karar Verme ve Uygulama Yetkisine Göre Önlemler............................. 211 

a) Yalnız Yargıcın Yetkisinde Olan Önlemler....................................... 211 

b) İstisnaen Savcı ve Kolluğun Da Yetkili Kılındığı Önlemler.............. 211 

c) Kolluğun Yetkili Olduğu Önlem ....................................................... 211 

İKİNCİ BÖLÜM

YAKALAMA

I. Kavram ........................................................................................................... 212 

II. Yakalama Koşulları ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 

(m.90) ............................................................................................................. 212 

III. Yakalamanın Sonucu: Gözaltı (m.91)............................................................. 213 

1. Gözaltı Kuralları...................................................................................... 213 

2. Mülki Amirlerle Kolluk Amirlerinin Ortak Çalışma ile Gözaltı Kararı

Verebilmeleri........................................................................................... 216 

3. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi (m.92)...................................................... 220 

IV. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak Öteki İşlemler ...................................... 220 

1. Yakalanan Kişinin Nakli ve Kelepçe Takılması (m.93) .......................... 220 

2. Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi (m.94) .............................. 221 

3. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına 

Bildirilmesi (m.95) .................................................................................. 222 

4. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi ......................................................... 222 

5. Yakalama Tutanağı.................................................................................. 222 

6. Yönetmelik .............................................................................................. 222 

V. Yakalama Emri ve Nedenleri.......................................................................... 223 

VI. Özel Yakalama Halleri.................................................................................... 223 

VII. Özel Yakalama................................................................................................ 224 

VIII.Hukuka Aykırı Yakalamalardan Doğan Zararların Giderilmesi .................... 224 

18 İçindekiler 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TUTUKLAMA

I. Tutuklama Kavramı ve Amacı ........................................................................225 

1. Genel Olarak ............................................................................................225 

2. Uluslararası Belgelerde Tutuklama ..........................................................226 

3. AHİM Kararlarında Tutuklama................................................................228 

II. CMK’nın Tutuklama Konusundaki Sistemi ....................................................228 

1. Tutuklama Nedenleri (m.100) ..................................................................228 

2. Tutuklama Kararı (m.101)........................................................................232 

3. Savcının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi (m.103)...........233 

4. Şüpheli ya da Sanığın Salıverilme İstemleri (m.104)...............................234 

5. İstemlerin Karara Bağlanmasındaki Yöntem (m.105)..............................235 

6. Salıverilenin Yükümlülükleri (m.106) .....................................................236 

7. Tutuklulukta Geçecek Süre ((m.102) .......................................................237 

8. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.107)...................239 

9. Tutukluluğun İncelenmesi (m.108) ..........................................................239 

10. Tutuklunun Tabi Olacağı Rejim...............................................................241 

a) Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi............................................241 

aa) Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar ....................241

bb) Tutukevine Kabul.......................................................................241

cc) Tutukluların Barındırılması........................................................242

b) Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler.....................................242 

aa) Tutukluların Hakları...................................................................242

bb) Kısıtlayıcı Önlemler...................................................................242

cc) Tutukluların Yükümlülükleri .....................................................243

III. Gıyabi Tutuklama............................................................................................244 

IV. Hukuka Aykırı Tutuklamalardan Doğan Zararların Giderilmesi.....................244 

V. Uygulamada Tazminat Yargılaması ................................................................258 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ KONTROL

I. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110) ..................................263 

II. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111)..................................................264 

III. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112)...................................................264 

IV. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme 

(m.114) ............................................................................................................265 

V. Çocuk Koruma Kanununda (ÇKK) Adli Kontrol............................................266 

İçindekiler 19 

ZORLA GETİRME (İHZAR)................................................................................ 267 

I. Kavram ........................................................................................................... 267 

II. Çeşitleri........................................................................................................... 268 

1. Şüpheli ya da Sanıkların Zorla Getirilmesi (m.146)................................ 268 

2. Tanıkların Zorla Getirilmesi.................................................................... 268 

3. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmesi .................... 269 

YURTDIŞINA ÇIKARMAMA GÖZLEM ALTINA ALMA ............................... 269 

I. Yurtdışına Çıkarmama.................................................................................... 269 

II. Gözlem Altına Alma (Müşahede)................................................................... 270 

ARAMA................................................................................................................. 271 

I. Kavram ........................................................................................................... 271 

II. Kapalı Yerlerde Arama................................................................................... 272 

1. Şüpheliye Ait Yerlerde ............................................................................ 272 

a) Amacı................................................................................................. 272 

b) Aramanın Zamanı .............................................................................. 275 

c) Aramayı Emretme Yetkisi ................................................................. 276 

ç) Aramanın Yapılması.......................................................................... 276 

2. 7145 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler.............................................. 278 

3. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117) .................................... 280 

4. Avukat Bürosunda Arama (m.130).......................................................... 281 

III. Kişinin Üzerini Arama.................................................................................... 281 

IV. Arama – Tarama ............................................................................................. 282 

ELKOYMA............................................................................................................ 282 

I. Kavram ........................................................................................................... 282 

II. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m.128) ...................................... 283 

III. Elkoyma Yetkisi ............................................................................................. 292 

IV. Elkoyma Önleminin Uygulanması.................................................................. 294 

V. Elkonulması Yasak Eşya ................................................................................ 295 

1. Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında 

Gönderilmiş Mektuplar (m. 126)............................................................. 295 

2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125)................................. 295 

3. Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve İşletmekten 

Alıkoyma Yasağı..................................................................................... 296 

4. Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar (m.144) ........ 297 

VI. Özel Elkoyma Türleri ..................................................................................... 297 

1. PTT’de Elkoyma (m.96).......................................................................... 297 

2. Basılmış Eserlere Elkoyma...................................................................... 298 

a) Süreli ya da Süresiz Yayınların Toplatılması .................................... 299 

b) Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Basılı Eserlerin Türkiye’de 

Dağıtılmasının ve Satışa Sunulmasının Yasaklanması ...................... 301 

20 İçindekiler 

c) Türkiye’de Basılmış Eserlerin Dağıtımının Engellenmesi .................303 

3. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m.130).......303 

4. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, 

Kopyalama ve Elkoyma (m.134)..............................................................304 

5. Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133) ...........................................305 

VII. Elkonulan Eşyanın İadesi ................................................................................308 

VIII. Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması...........................310 

IX. Haberleşme Araçlarının Dinlemeye Alınması.................................................311 

A. Türk Hukuku ...................................................................................................312 

1. CMK’nın Hükümleri................................................................................312 

B. Alman Hukuku ................................................................................................319 

1. Genel Olarak ............................................................................................319 

2. Dinlemenin Şartları ..................................................................................319 

a) Maddi Şartlar......................................................................................319 

aa) Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar .............................319

bb) Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler ................................................320

aaa) Kapsamı.............................................................................320

bbb) Suç Şüphesinin Yoğunluğu...............................................320

ccc) Dinlemeye Almanın Tali Niteliği ......................................320

b) Şekli Şartlar........................................................................................321 

aa) Yetki...........................................................................................321

bb) Önlemin Uygulanması ...............................................................321

c) Hukuki Sonuçlar.................................................................................322 

aa) Genel Olarak ..............................................................................322

bb) Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve 

Maddi Olguların Ele Geçirilmesi ...............................................322

cc) Dinleme Önleminin Sona Ermesi...............................................323

X. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme (m.139)....................................................324 

XI. Teknik Araçlarla İzleme ..................................................................................331 

BELGELER ..........................................................................................................335

ÜÇÜNCÜ KİTAP

CEZA DAVALARINDA DURUŞMA

KOVUŞTURMA ....................................................................................................357 

DURUŞMA HAZIRLIĞI .......................................................................................357 

I. Konusu ve Amacı ............................................................................................357 

1. İddianamenin Kabulü (m.175) .................................................................357 

2. Duruşma Gününün Belirlenmesi..............................................................358 

İçindekiler 21 

3. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması......................................................... 359 

4. Delillerin Toplanması.............................................................................. 360 

5. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma............................................. 361 

6. İddianamenin Sanığa Bildirimi................................................................ 361 

DURUŞMA............................................................................................................ 362 

I. Önemi ve Duruşmanın Akışı .......................................................................... 362 

II. Duruşmanın Yargılama Devresi ..................................................................... 363 

A. Yargılamanın Kamuya Açıklığı (Aleniyet) ............................................. 364 

1. Önemi ...................................................................................................... 364 

2. Açıklığın Kaldırılması (Gizli Duruşma) .................................................. 364 

a) Açıklığın Kaldırılması Yöntemi ........................................................ 364 

b) Açıklık İlkesinin Zedelenmesi ........................................................... 365 

3. Açık ya da Gizli Duruşmada Bulunmanın ya da Yayımın 

Yasaklanması........................................................................................... 365 

B. Duruşmanın Sözlülüğü ve Doğrudan Doğruyalığı .................................. 366 

1. Yazılılık ve Sözlülük ............................................................................... 366 

2. Doğrudan Doğruyalık ve Dolaylılık ........................................................ 367 

3. Sözlülük ile Doğrudan Doğruyalık Arasındaki İlişki .............................. 368 

C. Duruşmanın Kesintisizliği ....................................................................... 368 

1. Duruşmaya Ara Verilmesi ....................................................................... 369 

2. Ara Verme Süresi .................................................................................... 369 

Ç. Yargılamaya Katılan Süjelerin Duruşmada Hazır Bulunması ................. 369 

1. Yargıçların Hazır Bulunması................................................................... 369 

2. Savcının Hazır Bulunması....................................................................... 370 

3. Müdafinin Hazır Bulunması .................................................................... 370 

4. Sanığın Hazır Bulunması......................................................................... 371 

a) Kural .................................................................................................. 371 

b) Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılan Durumlar ....................... 373

aa) Duruşmadan Vareste Tutma (CMK m.196) .............................. 373

bb) Sanığa Yüklenen Suçun Yaptırımının Hafif Olması ................. 378

cc) Sanığın Duruşmadan Savuşması ............................................... 378

çç) Sanığın Duruşmada Uygunsuz Davranışı.................................. 378

dd) Gerçeği Ortaya Çıkarmak İçin Sanığın Dışarı Çıkarılması ....... 378

5. Öteki Süjeler............................................................................................ 379 

D. Duruşmanın Yönetimi ............................................................................. 386 

1. Kavram .................................................................................................... 386 

2. Duruşmanın Yönetimi Yetkisi................................................................. 386 

a) Başkanın Yetkisi................................................................................ 386 

aa) Biçimsel Yönetim Kararları ve Önlemleri................................. 386

22 İçindekiler 

bb) Esasa İlişkin Yönetim Karar ve Önlemleri.................................387

b) Mahkemenin Yetkisi ..........................................................................387 

3. Doğrudan Soru Yöneltme (m.201)...........................................................391 

E. Yoklama ve Sanığın Sorgusu ...................................................................410 

F. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması.................................................411 

1. İspat İstemlerinin Geri Çevrilmesi ...........................................................413 

2. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı .............................................................413 

3. Dolaylı Delillerin Kabul Edilmesi............................................................414 

a) Tutanakların Okutturulması................................................................414 

b) Sanığın Sorgu Tutanağının Okutturulması .........................................414 

c) Başka Belgelerin Okutturulması.........................................................414 

d) Duruşmada Okunmayacak Belgeler (m.210) .....................................421 

e) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması.......................................423 

KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ (TEVSİİ TAHKİKAT) ......................426 

İDDİA VE SAVUNMAYA SÖZ VERİLMESİ.....................................................427 

I. Hâkimin De Delil Araştırabilmesi ve Yargılamaya Katabilmesi İlkesi 

(Ceza Yargılamasında Maddi Gerçeğin Aranması).........................................432 

1. Medeni Yargılamada Hâkimin Tarafların İstekleri ve Delilleri ile 

Bağlı Olması.............................................................................................432 

2. Ceza Yargılamasında Hâkimin de Delil Araştırabilmesi İlkesi................433 

II. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi (Delillerin Vasıtasızlığı İlkesi) .........434 

III. Delillerin Serbestliği İlkesi (Her Şeyin Delil Olabilmesi)...............................435 

1. İlkenin Tarihsel Gelişimi..........................................................................435 

2. Delillerin Serbestliği İlkesi.......................................................................435 

3. Delillerin Serbestliği İlkesinin Sınırlandırılması......................................436 

4. Delillerin Serbestliği İlkesinin İstisnaları.................................................437 

IV. Şüpheden Sanığın Faydalanması İlkesi (InDubio Pro Reo) ............................437 

1. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Uygulama Alanı ............................437 

2. İlkenin Uygulanmayacağı Durum ............................................................438 

MAHKEMENİN DURUŞMADA TARTIŞILAN DELİLLERLE BAĞLI 

OLUŞU...................................................................................................................439 

HUKUKA AYKIRI YOLLARLA ELDE EDİLEN DELİLLERE DAYANMA 

YASAĞI.................................................................................................................440 

MAHKEMENİN NİTELEME (TAVSİF) YETKİSİ..............................................442 

DURUŞMANIN SON KARAR (HÜKÜM) DEVRESİ.........................................449 

A. Son Karar (Hüküm) .........................................................................................449 

1. Kavram.....................................................................................................449 

2. Son Kararın Konusu.................................................................................449 

a) Genel Olarak ......................................................................................449 

b) Mahkemenin Duruşmada Tartışılan Delillerle Bağlı Oluşu ...............450 

İçindekiler 23 

V. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillere Dayanma Yasağı.................... 451 

1. Kavram .................................................................................................... 451 

VI. Mahkemenin Niteleme (Tavsif) Yetkisi ......................................................... 453 

1. Yargıçların Görüşmesi (Müzakere) ve Oy Vermesi ................................ 476 

a) Görüşme ve Oy Vermeye Katılacaklar .............................................. 476 

b) Görüşmenin Yönetimi ....................................................................... 476 

c) Oy Verme .......................................................................................... 476 

DURUŞMADA CEZA AVUKATLIĞI UYGULAMASININ 

SATIRBAŞLARI................................................................................................... 500 

1. Ceza Avukatlığının İki Yönü................................................................... 500 

2. Avukatın “Usul” Bilmesi......................................................................... 500 

3. Duruşmanın Tören Olma Niteliği............................................................ 500 

4. Duruşmada Avukatın Söz Alması ........................................................... 501 

5. Duruşmada Mehil İsteme......................................................................... 501 

6. Duruşmada Doğrudan Soru Sorma.......................................................... 502 

7. Duruşmadan Bağışık(Vareste) Tutulmayı İstemek.................................. 502 

8. Duruşma Sırasını Duruşma Salonunda Beklemek................................... 503 

9. Ceza Avukatının Her Celseye Katılması ................................................. 503 

10. Savcının Sanık Lehine Esas Hakkında Mütalaası.................................... 503 

BELGELER ........................................................................................................... 505 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

CEZA DAVALARINA KATILMA (MÜDAHALE) 

§ 1. MÜDAHİL (CMK: KATILAN)

I. Kavram ........................................................................................................... 513 

II. Müdahil Olabilmenin Koşulları ...................................................................... 513 

A. Gerçek Kişiler................................................................................................. 514 

1. Suçtan Zarar Gören (SZG) Olma............................................................. 514 

a) Kavram .............................................................................................. 514 

b) SZG Kavramının Kapsamı................................................................. 515 

2. Sağ Olmak ............................................................................................... 517 

3. Dava Ehliyetine Sahip Bulunmak............................................................ 517 

a) Temyiz Kudretine (Ayırt Etme Gücüne) Sahip Olmak...................... 517 

b) Ergin (Reşit) Olmak........................................................................... 518 

c) Medeni Hakları Kullanmaktan Kısıtlı Olmamak ............................... 518 

B. Tüzel Kişiler ................................................................................................... 519 

1. Dernekler ve İşçi ve İşveren Meslek Kuruluşları .................................... 519 

2. Ortaklıklar................................................................................................ 519 

24 İçindekiler 

III. Müdahilin Yetkileri .........................................................................................520 

1. Savcının Yanında İddia Görevi Görmek ..................................................520 

2. Hazır Bulunmak .......................................................................................520 

3. Davasını Geri Almak................................................................................520 

4. Kanun Yolu Davası Açmak......................................................................520 

5. Kaldırılan Yetki: Şahsi Hak Davası Açmak.............................................520 

IV. Müdahilin Ödevleri .........................................................................................521 

1. Davayı Takip Etmek.................................................................................521 

2. Duruşma Disiplinini Bozmamak..............................................................521 

3. Adres Değişikliğini Bildirmek .................................................................521 

§ 2. SUÇ MAĞDURU İLE ŞİKAYETÇİ

I. Suç Mağduru ile Şikayetçinin Çağırılması (m.233) ........................................523 

II. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları (m.234)........................................................523 

III. Mağdur ile Şikayetçinin Davete Uymamaları (m.235)....................................524 

IV. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi (m.236) .................................................525 

§ 3 . TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİ

§ 4. MÜDAHALE YOLUYLA DAVA (CMK: KATILMA)

I. Kavram............................................................................................................531 

II. Davanın Açılması............................................................................................531 

1. Davacılık Koşulları ..................................................................................531 

2. Biçimi.......................................................................................................531 

3. Süre ..........................................................................................................532 

4. Yargılama.................................................................................................533 

a) Kamu Davasıyla Birleşik Yargılama..................................................533 

b) Müdahilin Özel Statüsü ......................................................................533 

c) Müdahalenin Yargılamayı Durdurmayacağı ......................................534 

5. Müdahilin Davasını Geri Alması .............................................................534 

6. Kararların Müdahile Bildirimi..................................................................534 

III. Müdahilin Kanun Yollarından Yararlanması ..................................................534 

§ 5. ÖZEL YASALARDA MÜDAHALE

I. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu.......................................................................537 

II. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna 

Göre Kamu Davasına Müdahale......................................................................538 

BELGELER............................................................................................................587 

İçindekiler 25 

BEŞİNCİ KİTAP

İSPAT VE DELİLLER

§ 1. CEZA YARGILAMASINDA İSPAT VE DELİLLER

I. Yargıcın da Delil Araştırabilmesi ve Yargılamaya Katabilmesi İlkesi (Ceza 

Yargılamasında Maddi Gerçeğin Aranması) .................................................. 591 

1. Medeni Yargılamada Yargıcın Tarafların İstekleri ve Delilleri ile 

Bağlı Olması............................................................................................ 591 

2. Ceza Yargılamasında Yargıcın Da Delil Araştırabilmesi İlkesi .............. 592 

II. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi (Delillerin Vasıtasızlığı İlkesi)......... 593 

III. Delillerin Serbestliği İlkesi (Her şeyin Delil Olabilmesi)............................... 594 

1. İlkenin Tarihsel Gelişimi ......................................................................... 594 

2. Delillerin Serbestliği İlkesi...................................................................... 595 

3. Delillerin Serbestliği İlkesinin Sınırlandırılması ..................................... 596 

4. Delillerin Serbestliği İlkesinin İstisnaları ................................................ 596 

IV. Şüpheden Sanığın Faydalanması İlkesi (InDubio Pro Reo)............................ 596 

1. Uygulama Alanı....................................................................................... 597 

2. İlkenin Uygulanmayacağı Durum............................................................ 598 

§ 2. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA İSPAT

I. İspat Kavramı.................................................................................................. 605 

II. İspatın Kapsamı ve Çeşitleri ........................................................................... 607 

1. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat........................................ 608 

2. Dolaylı Olgularla (Belirtilerle) İspat........................................................ 608 

3. Belli ve Açık Hususların İspatın Gerekmemesi....................................... 608 

a) Genel Bilgilere İlişkin Olgular .......................................................... 609 

b) Yargıcın Meslek Bilgisine İlişkin Olgular......................................... 609 

III. İspat Yasakları ................................................................................................ 609 

1. Delil Elde Etme Yasağı ........................................................................... 610 

a) Temeli................................................................................................ 610 

b) Kapsamı ve Çeşitleri.......................................................................... 610 

2. Delili Değerlendirme Yasağı................................................................... 611 

a) Tanıklıktan Çekinme Hakkı Bulunan Tanıklara Bu Haklarının 

Varlığının Bildirilmemesi (m.48). ..................................................... 612 

b) İspat Konusu Olma Yasağının İhlali Sonucu Elde Edilen 

Beyanlar............................................................................................. 612 

c) Tanığa Yakınlarını Ceza Kovuşturmasına Uğratabilecek Sorulara 

Cevap Vermeyebileceğinin Hatırlatılmaması .................................... 612 

ç) Banda Kaydedilen ya da Hatıra Defterinden Aktarılan Hususlar ...... 613 

d) Sanığa Sorgusunda Susma Hakkının Hatırlatılmaması...................... 613 

26 İçindekiler 

e) Bir İşlemin Caiz Olmayan Biçimde ve Yetkisiz Kişilerce 

Yapılması ...........................................................................................614 

f) Özel Kişilerce Hukuka Aykırı Olarak Delil Elde Edilmesi................615 

3. Değerlendirme..........................................................................................615 

IV. Ceza Yargılamasına Yabancı Bir Kavram: İspat Külfeti.................................617 

§ 3. DELİLLER

A. Sanık Beyanı....................................................................................................619 

I. Genel Olarak....................................................................................................619 

II. Sanığın Sorgusu...............................................................................................619 

III. Yasak Sorgu Yöntemleri .................................................................................619 

1. Sanığın Serbest İradesiyle Karar Vermesi ve Bunu Uygulamasına 

Engel Olacak Yöntemler ..........................................................................620 

2. Alman CMUK’nın 136 A Maddesinden Doğan Bazı Sorunlar................621 

B. Tanık Beyanı ...................................................................................................704 

I. Kavram............................................................................................................704 

1. Herkesin Tanık Olabilmesi.......................................................................704 

2. Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp Bağdaşmadığı............704 

II. Tanığın Ödevleri..............................................................................................705 

1. Yargıç Önünde Hazır Bulunma................................................................705 

2. Beyanda Bulunma ....................................................................................706 

a) Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar .....................................706 

b) Sınırlı Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar........................................707 

c) Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar ..............................................707 

ç) Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar......................707 

3. Yemin Etme .............................................................................................708 

a) Yemin Mecburiyeti.............................................................................708 

b) İstisnalar .............................................................................................708 

aa) Yemin Yasağı Uygulanan Tanıklar............................................708

bb) Yeminden Çekinme Hakkı Olanlar............................................709

c) Tanıklıktan ve Yeminden Nedensiz Çekinme ....................................709 

III. Tanığın Dinlenmesi ve Yemin Ettirilmesi.......................................................710 

1. Tanığın Dinlenmesi..................................................................................710 

a) Tanığa Görevinin Önemini Anlatma ..................................................710 

b) Tanıkları Tek Tek Dinleme ................................................................710 

c) Tanıkları Dinleme Yöntemi................................................................711 

ç) Sanıklar İçin Öngörülen Yasak Sorgu Yöntemlerinin Tanıklar İçin 

de Uygulanması..................................................................................712 

d) Tanığın Korunması.............................................................................712 

2. Tanığın Yemin Etmesi .............................................................................713 

İçindekiler 27 

a) Yemin Ettirme Yetkisi....................................................................... 713 

b) Tanıkların Ayrı Ayrı Yemin Etmesi .................................................. 714 

c) Yeminin Biçimi ................................................................................. 714 

aa) Yeminin Formülü ...................................................................... 714

bb) Yeminin Yöntemi...................................................................... 715

cc) Dilsizin Yemini ......................................................................... 715

ç) Tanığın Tekrar Dinlenmesinde Yemini ............................................. 715 

IV. Tanığın Hakları............................................................................................... 715 

1. Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma ....................................... 715 

2. Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma........................................... 715 

3. Tanığa Tazminat Verilmesi ..................................................................... 715 

C. Bilirkişi Mütalaası........................................................................................... 716 

I. Kavram ........................................................................................................... 716 

1. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme........................................................ 716 

2. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit............... 716 

3. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak................. 716 

II. Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu .......................... 716 

III. Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle Faaliyette 

Bulunan Kişi Oluşu......................................................................................... 717 

IV. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı........................................................................ 717 

1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması .................................... 717 

a) Sanığın Şuurunun Tetkiki (m.74) ...................................................... 720 

b) Ölü Muayenesi Ve Otopsi (m. 86, 87)............................................... 720 

c) Zehirlenme Şüphesi Olan Haller (m.89)............................................ 721 

ç) Kalpazanlık Halleri (m. 73) ............................................................... 721 

d) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi (m.75) ................................ 721 

e) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi (m.76).......................................... 723 

f) Kadının Muayenesi (m. 77) ............................................................... 724 

g) Moleküler Genetik İncelemeler ......................................................... 725 

aa) Yargıcın Kararı ve İnceleme Yapılması .................................... 725

bb) İnceleme Sonuçlarının Gizliliği................................................. 725

h) Fizik Kimliğin Tespiti (m.81)............................................................ 726 

i) Yönetmelik ........................................................................................ 726 

2. Bilirkişinin Kim Olacağının ve Sayısının Belirlenmesi........................... 726 

3. Bilirkişi Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi (m.66) ................. 729 

4. Bilirkişi Raporu (m.67)............................................................................ 731 

5. Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68) ................................ 736 

6. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı................................. 737 

7. Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması-Resmi Bilirkişilik......... 748 

28 İçindekiler 

8. Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf) ......................751 

9. Uzman Mütalaası .....................................................................................751 

V. Bilirkişinin Hukuki Statüsü .............................................................................752 

1. Bilirkişinin Ödevleri.................................................................................753 

a) Hazır Bulunma ...................................................................................753 

b) Rapor Verme ......................................................................................753 

c) Yemin Etme........................................................................................753 

ç) Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı .................................754 

2. Bilirkişinin Hakları...................................................................................754 

Ç. KEŞİF..............................................................................................................755 

I. Genel Olarak....................................................................................................755 

II. Yer Gösterme ..................................................................................................756 

D. BELGELER.....................................................................................................758 

E. BANT KAYITLARININ İSPAT GÜCÜ ........................................................759 

I. Genel Olarak ............................................................................................759 

II. Türk Hukuku ............................................................................................760 

F. E-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp ile ispat ..........................................760 

§ 4. DURUŞMADA İSPAT KAVRAMI

I. Doğrudan Soru Yöneltme (m.201) ..................................................................763 

II. Yoklama ve Sanığın Sorgusu ..........................................................................764 

III. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması ........................................................764 

IV. Mahkemenin Duruşmada Tartışılan Delillerle Bağlı Oluşu ............................766 

V. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillere Dayanma Yasağı ....................767 

1. Mahkemenin Niteleme (Tavsif) Yetkisi...................................................813 

2. İspat İstemlerinin Geri Çevrilmesi ...........................................................817 

3. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı .............................................................817 

4. Dolaylı Delillerin Kabul Edilmesi............................................................818 

a) Tutanakların Okutturulması................................................................818 

b) Sanığın Sorgu Tutanağının Okutturulması .........................................818 

c) Başka Belgelerin Okutturulması.........................................................818 

5. Son Soruşturmanın Genişletilmesi (Tevsii Tahkikat) ..............................819 

§ 5. KANUN YOLLARINDA İSPAT

A. İTİRAZ............................................................................................................821 

I. Konusu ve Niteliği ...................................................................................821 

II. İtiraz Kanun Yolunda İspat ......................................................................821 

B. İSTİNAF..........................................................................................................822 

I. Konusu ve Niteliği ...................................................................................822 

İçindekiler 29 

II. İstinaf Kanun Yolunda İspat.................................................................... 822 

III. Temyiz Kanun Yolunda İspat.................................................................. 822 

ALTINCI KİTAP

OLAĞAN KANUN YOLLARI

§ 1. YASAL ÇARELER VE KANUN YOLLARI

I. Genel Olarak................................................................................................... 825 

1. Kavram .................................................................................................... 825 

2. Yasal Çarelerin ve Kanun Yollarının Çeşitleri ........................................ 826 

3. Kanun Yollarının Çeşitli Ayırımları........................................................ 826 

II. Yasal Çarelere Başvurma Hakkı ve Yetkililer................................................ 827 

1. Başvurma Hakkı ...................................................................................... 827 

2. Yetkililer.................................................................................................. 828 

3. Avukatın Başvurma Hakkı ...................................................................... 831 

4. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı ........................................... 848 

5. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması ............................................... 848 

6. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma.............................................. 849 

7. Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı ............................ 852 

8. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi ........................................................ 856 

§ 2. KANUN YOLLARI

A. İtiraz................................................................................................................ 859 

I. Konusu ve Niteliği.......................................................................................... 859 

II. İtiraz Yoluna Başvurma .................................................................................. 860 

1. Yetkililer.................................................................................................. 860 

2. Yöntemi ................................................................................................... 860 

3. Etkisi........................................................................................................ 860 

III. İtiraz Yargılaması ........................................................................................... 861 

1. Genel Olarak............................................................................................ 861 

2. İtiraz Yargılaması .................................................................................... 863 

B. İSTİNAF......................................................................................................... 865 

I. Konusu ve Niteliği.......................................................................................... 865 

II. Bölge Adliye Mahkemeleri............................................................................. 865 

III. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler(m.272)............................................. 867 

IV. İstinaf İstemi ve Süresi(m.273)....................................................................... 872 

V. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi(m.274)............... 873 

VI. İstinaf Dilekçesinin Etkisi(m.275) .................................................................. 873 

30 İçindekiler 

VII. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276)...........................874 

VIII. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)..................................................874 

IX. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278).....................................875 

X. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279) ............................................................875 

XI. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Son Soruşturma (m.280)..............876 

XII. Duruşma Hazırlığı (m.281) .............................................................................879 

XIII. İstisnalar (m. 282)..........................................................................................879 

XIV. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283) ...........................882 

XV. Israr (Direnme) Yasağı (m.284) ......................................................................882 

XVI. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285) .............................883 

XVII. İstinaf Kanun Yoluna Eleştirel Yaklaşım.....................................................883 

1. Genel Olarak ............................................................................................883 

2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması ...............................................884 

3. CMK’da İstinaf Kanun Yolu....................................................................885 

BELGELER............................................................................................................893 

I. Temyiz.............................................................................................................897 

1. Konusu ve Niteliği ...................................................................................897 

2. Amacı.......................................................................................................902 

3. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi ........................................................902 

4. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni ............................................................903 

5. Hükümden Önceki Kararların Temyizi....................................................911 

6. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni ............................................................912 

a) Temyiz İstemi.....................................................................................912 

b) Temyiz Nedeni Olarak “Hukukun Zedelenmesi” (Hukuka 

Aykırılık)............................................................................................913 

c) Temyiz Nedenleri...............................................................................914 

aa) Nispi Temyiz Nedenleri .............................................................915

bb) Mutlak temyiz nedenleri ............................................................918

7. Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık ..............................................929 

8. Temyiz İstemi ve Süresi...........................................................................929 

a) Temyiz İstemi.....................................................................................930 

b) Temyiz Süresi.....................................................................................932 

9. Eski Hale Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi...................935 

10. Temyiz Başvurusunun Etkisi ...................................................................936 

11. Temyiz Başvurusunun İçeriği ..................................................................936 

12. Temyiz Gerekçesi.....................................................................................939 

13. Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü 

Veren Mahkemece Reddi.........................................................................941 

İçindekiler 31 

14. Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığının Görevi ............................................................................ 941 

II. Temyiz Kanun Yolu........................................................................................ 942 

A. Yargılamanın Yargıtayda Yapılması .............................................................. 942 

1. Genel Olarak............................................................................................ 942 

2. Yargıtay Üyeliği ...................................................................................... 943 

B. Yargıtay’ın Karar Organları............................................................................ 946 

1. Ceza Daireleri.......................................................................................... 946 

2. Ceza Genel Kurulu .................................................................................. 948 

3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu................................................................. 949 

4. Başkanlar Kurulları.................................................................................. 949 

5. Birinci Başkanlık Kurulu......................................................................... 953 

C. Yargıtay Başsavcılığının Görüşünün Alınması............................................... 955 

III. Temyiz İsteminin Reddi.................................................................................. 966 

IV. Duruşmalı Temyiz İncelemesi ........................................................................ 969 

1. Genel Olarak............................................................................................ 969 

2. Duruşmada Usul ...................................................................................... 973 

V. Temyizde İncelenecek Hususlar ..................................................................... 974 

VI. Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması ..........................1020 

1. Yargıtayın Son Kararları ........................................................................1021 

a) Red Kararı (Onama, Tasdik).............................................................1021 

b) Düşme Kararı....................................................................................1022 

c) Bozma Kararı....................................................................................1022 

2. Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Hâller, Hukuka 

Aykırılığın Düzeltilmesi .........................................................................1024 

3. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci................................................1028 

4. Yargıtayda Hükmün Açıklanması ..........................................................1033 

5. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi.......................................1033 

6. Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri..................................1036 

a) Israr (Direnme) Kararı ......................................................................1036 

b) Uyma Kararı .....................................................................................1038 

c) Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı .................................................1039 

aa) Kural.........................................................................................1039

bb) Serbestlik Kuralının İstisnaları.................................................1040

aaa) Bozmanın Belirli Bir Eksiklik Nedeniyle Olması ..........1040 

bbb) Yalnız Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmış Olması....1041 

BELGELER..........................................................................................................1049 

32 İçindekiler 

YEDİNCİ KİTAP

ÖZEL YARGILAMA YOLLARI

§ 1. SERİ YARGILAMA

I. Genel Olarak Seri Yargılama ........................................................................1054 

II. Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar ...........................................1054 

III. Seri Yargılamada Bilgilendirme....................................................................1056 

IV. Seri Yargılama Teklifi...................................................................................1056 

V. Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi.............................................1057 

VI. Seri Yargılamada Seçenekler.........................................................................1061 

VII. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması 

(HAGB).........................................................................................................1074 

VIII. Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi ....................................................1085 

IX. Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi........................................1086 

X. Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması .........................................1086 

XI. Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra 

Kullanılması Yasağı ......................................................................................1087 

XII. Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesi .............................1088 

XIII. Seri Yargılama Yasağı.................................................................................1088 

XIV. Seri Yargılamaya Engel Haller....................................................................1088 

XV. Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı Kanun Yolu...........1089 

XVI. Yönetmelik Çıkarılması...............................................................................1089 

XVII. Seri Yargılama ile İlgili Geçici Hüküm......................................................1090 

XVIII. 7331 sayılı Yasa Değişikliği .....................................................................1092 

§ 2. BASİT YARGILAMA

BASİT YARGILAMA YOLU .............................................................................1120 

I. Genel Olarak..................................................................................................1120 

II. Basit Yargılamanın Uygulanma Olanağı.......................................................1120 

III. Mahkemece Yapılacak Basit Yargılama İşlemleri ........................................1123 

IV. Mahkemenin Hüküm Kurması ......................................................................1124 

V. Mahkemeye Tanınan Seçenek Yetkiler.........................................................1126 

VI. Basit Yargılama Hükmüne Karşı Kanun Yolu ..............................................1126 

VII. Mahkemenin Basit Yargılamadan Cayması ..................................................1127 

VIII. Basit Yargılamanın İstisnaları......................................................................1127 

IX. Basit Yargılama ile Birleştirme Yasağı .........................................................1127 

X. Basit Yargılama ile İlgili Geçici Hüküm.......................................................1127 

İçindekiler 33 

§ 3. GAİPLERİN YARGILANMASI

I. Konusu ve Gaibin Tanımı..............................................................................1163 

II. Gaipler Hakkındaki Yargılama Kuralları (m.244).........................................1163 

§ 4. KAÇAKLARIN YARGILANMASI

§ 5. EMNİYET TEDBİRİ YARGILAMALARI

I. Konusu...........................................................................................................1171 

II. Emniyet Tedbirleri Yargılaması Kuralları .....................................................1171 

1. Çocukların Yargılanması........................................................................1171 

2. Çocuk Mahkemeleri ...............................................................................1172 

3. Mahkemelerin Yargı Çevresi..................................................................1173 

4. Yargıçların Atanmaları...........................................................................1173 

5. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar ...............................................1174 

6. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları......................................................1174 

a) İştirak Hâlinde İşlenen Suçlar...........................................................1174 

7. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları.....................1180 

a) Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu ................................................1180 

8. Çocuk Bürosunun Görevleri...................................................................1180 

9. Kolluğun Çocuk Birimi ..........................................................................1181 

10. Görevlilerin Eğitimleri ...........................................................................1181 

11. Soruşturma..............................................................................................1182 

12. Çocuğun Gözaltında Tutulması ..............................................................1183 

13. Çocuğun Nakli........................................................................................1183 

14. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi.............................................1184 

15. Adlî Kontrol............................................................................................1185 

16. Tutuklama Yasağı...................................................................................1187 

17. Duruşma .................................................................................................1187 

18. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ............................................1188 

19. Uzlaşma ..................................................................................................1190 

20. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları.....................................1191 

21. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki 

Yargılama Kuralları................................................................................1193 

§ 6. MÜSADERE YARGILAMASI

I. Konusu...........................................................................................................1195 

§ 7. İNFAZ YARGILAMALARI

I. İnfaz Yargılamasının Çeşitleri .......................................................................1197 

34 İçindekiler 

SEKİZİNCİ KİTAP

KESİN HÜKÜM VE OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

§ 1. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI (İBK)

1. Kavram...................................................................................................1199 

2. İBK Konusunda Görevli Organlar .........................................................1200 

3. Ceza Genel Kurulu.................................................................................1200 

a) Yargıtay Büyük Genel Kurulu..........................................................1200 

4. İçtihatların Birleştirilmesi Yöntemi........................................................1201 

5. İB İsteme Yetkisi....................................................................................1201 

a) Yargıtay Birinci Başkanı..................................................................1201 

b) Birinci Başbakanlık Kurulu..............................................................1201 

6. İBK’nın Alınması...................................................................................1201 

7. İBK’nın Bağlayıcılığı.............................................................................1202 

§ 2. KESİN HÜKÜM VE BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI

ÇARELERİ

I. Kavram ve Terminoloji .................................................................................1203 

II. Kesin Hükmün Kabulündeki Amaç...............................................................1205 

III. Yürürlükteki Hukukta Kesin Hükmün Kabulü..............................................1207 

IV. Kesin Hükmün Biçimsel ve Maddi Bakımdan İncelenmesi..........................1208 

A. Kesin Hüküm Biçimsel Bakımdan İncelenmesi ............................................1208 

1. Biçimsel Kesin Hükmün Doğuşu...........................................................1208 

2. İstinaf ya da Temyiz Edilmeyen Hükümler............................................1208 

3. Temyiz Edilebilen Hükümlerin Kesinleşmesi........................................1208 

a) Yasa Yolu Süresinin Başvurusuz Geçirilmesi..................................1209 

b) Yasa Yoluna Başvurma Hakkından Vazgeçilmesi ya da Geri 

Alınması ...........................................................................................1209 

aa) Vazgeçme.................................................................................1209

bb) Geri Alma.................................................................................1209

cc) Temyiz Başvurusunun Reddedilmesi (Onama, Tasdik)...........1210

çç) Temyiz İsteğinin Kabul Edilmesi ve Hükmün Yargıtay 

Tarafından Islah Edilmesi ........................................................1210

4. Biçimsel Kesin Hükmün Sonuçları ........................................................1211 

5. Biçimsel Kesin Hükmün Maddi Kesin Hükmün Varlığı İçin Şart 

Oluşu ......................................................................................................1211 

6. Hükmün Adli Sicile Kaydedilmesi.........................................................1212 

7. Hükmün İnfaz Edilmesi .........................................................................1212 

8. Kesin Hükmün Maddi Bakımdan İncelenmesi.......................................1213 

9. Maddi Kesin Hüküm Olumsuz Etkisi: Önleme Etkisi............................1217 

a) Kişinin Aynılığı................................................................................1218 

İçindekiler 35 

b) Fiilin Aynılığı ...................................................................................1218 

c) Önleme Etkisinin Unsurları ..............................................................1218 

B. Kişinin Aynılığı .............................................................................................1219 

1. Genel Olarak...........................................................................................1219 

2. Kişinin Aynılığı ile İlgili Sorunlar..........................................................1221 

3. Kişilerin İsim ve Kimliklerinin Karıştırılmasından Doğan Sorunlar......1221 

4. Kişilerin Fert Olarak Karıştırılmasından Doğan Sorunlar ......................1222 

a) Yargılama Sürerken Hatanın Anlaşılması.........................................1222 

b) İddianamede Gösterilen Sanıktan Başka Bir Kimse Hakkında 

Hüküm Verilmesi ve Bunun Kesinleşmesi .......................................1223 

c) Sorunla İlgili Görüşler ......................................................................1223 

aa) İddianamede Gösterilmiş Kişi Hakkında Hüküm Verilmiş

Olacağı Görüşü.........................................................................1223

bb) Verilen Hükmün Hükümsüz Olduğu Görüşü ...........................1223

cc) Sanık Yerine Yargılamaya Katılan Kişi Hakkında Hüküm 

Verilmiş Olacağı Görüşü..........................................................1224

çç) Görüşümüz ...............................................................................1224

C. Fiilin Aynılığı ................................................................................................1226 

1. Anlamı....................................................................................................1226 

2. Fiilin Aynılığı Doktrin ve Uygulama Açısından İncelenmesi ................1227 

3. Fiilin Aynılığı Konusundaki Görüşüm ...................................................1227 

a) Genel Olarak.....................................................................................1227 

4. Örneklere Göre Vardığım Sonuçlar........................................................1229 

5. Çeşitli İçtima Durumları Bakımından Ulaştığım Sonuçlar.....................1231 

a) Hakiki İçtima ....................................................................................1231 

b) Fikri İçtima .......................................................................................1231 

c) Muhtelit Suç .....................................................................................1232 

ç) Mürekkep Suç...................................................................................1232 

d) Müterakki Suç...................................................................................1233 

e) İtiyadi Suç.........................................................................................1233 

f) Müteselsil Suç (Zincirleme Suç).......................................................1234 

§ 3. YARGILAMANIN YENİLENMESİ

I. Konusu, Niteliği ve Amacı ............................................................................1235 

II. Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılması............................................1236 

1. Yetki .......................................................................................................1236 

2. Koşulları .................................................................................................1236 

3. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri ....................................................1237 

a) Mahkumun Leh ve Aleyhinde Uygulanabilecek Olan Ortak 

Nedenler............................................................................................1237 

36 İçindekiler 

b) Mahkumum Lehinde Uygulanabilecek Nedenler.............................1238 

c) Mahkumun Aleyhine Yenileme Nedeni Olabilecek Durum.............1241 

d) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi...................................1241 

4. Uygulamada Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri...............................1242 

5. Etkisi ......................................................................................................1243 

6. Yargılamanın Yenilenmesinde Yargılamanın Yürüyüşü........................1244 

7. Davanın Kabule Şayanlığının Araştırılması...........................................1244 

8. Delillerin Toplanması.............................................................................1245 

9. Son Soruşturmanın Yenilenmesi............................................................1246 

a) Duruşmasız Karar Verme.................................................................1246 

b) Duruşmalı Karar Verme ...................................................................1246 

III. Kanun Yolları................................................................................................1247 

§ 4. KANUN YARARINA BOZMA (CMUK: YAZILI EMİR)

I. Konusu, Niteliği ve Amacı............................................................................1249 

II. Genel Kanun Yararına Bozma (m.309).........................................................1249 

1. Davanın Açılması...................................................................................1249 

a) Yetki.................................................................................................1249 

b) Koşullar ............................................................................................1250 

c) Nedenler ...........................................................................................1250 

d) Etkisi ................................................................................................1251 

2. Yargılama...............................................................................................1251 

3. Bozma Kararının Etkisi (m.309/4) .........................................................1251 

4. Yargıtay C.Başsavcısının Kanun Yararına Bozma 

Başvurusu (m.310) .................................................................................1252 

§ 5. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ

I. Konusu ve Niteliği.........................................................................................1253 

II. Başvurma.......................................................................................................1254 

III. Yargılama ......................................................................................................1254 

§ 6. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET

BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA 

ŞEKLİ HAKKINDA KANUN .............................................................................1277 

2016 OHAL’İNİN CEZA YARGILAMASI HUKUKU KURALLARI ..............1291 

CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI....................................1327 

EK.........................................................................................................................1331

YARARLANILAN KAYNAKLAR ..................................................................1341


Abel A.; Rechtskraft und Feststellungwirkung desStrafurteils, 1961. 

Akman M.; Osmanlı Devletinde Ceza Yargılaması, Eren Yayınları, İstanbul 2004. 

Akmanlar B.; Takibi şikayete veya şahsi dava açılmasına bağlı suçların meşhuden 

işlenmesinde davaya müdahale, AdD, 1966, yıl 57, sy. 3. 

Alacakaptan U.; Hayati tehlike teşkil eden bir hastalık infazın durdurulması sebebi 

olabilir mi? Forum, 15.4.1963, No. 217. 

Alacakaptan U.; Temyiz Mahkemesi Başsavcılığının Ceza Genel Kuruluna Yaptığı

İtiraz Hükmün Kesinleşmesine Mani Olur mu? AHFD, 1967, c. 24, s,. 1-4, 

s. 287-292. 

Alicanoğlu M.; Türk Ceza Kanununda dava, İst, 1951. 

Alicanoğlu M.; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Tatbikatı, 2. Bası, İst. 1971. 

Alsan; Yeni Devletler Hukuku, Ankara 1950. 

Ansay S. Ş.; İslam Hukuku, Ankara 1946. 

Ansay Ş.Ş.; Yemin, AdC. 1940 (yıl 31), s. 255-294. 

Arseven H.; Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İst. 1951. 

Arslanlı H.; Kollektif ve Komandit Şirketler, 2. Bası, İst. 1960. 

Ataay A.; Şahıslar Hukuku, Birinci Yarım, 2. Bası, İst. 1970. 

Aydınlı H. - Yazman Y.K.; Şahsi dava yoluyla takip edilen suçlar, İst. 1950. 

Aydınöz S.; Tatbikatta şahsi dava ve konu olan suçlar, Ankara 1974. 

Ayiter N.; İhtira Hukuku, Ankara 1948. 

Başekim E.; Şahsi dava ve askeri cezaya tatbiki, As. AdD, 1967, sy. 42, s. 64-67. 

Baumann J.; Strafrecht, AllgemeinerTeil, Bielefeld 1968, 5. Aufl. 

Beling E.; Deutsches Reichsstrafprozessrecht, Berlin undLeipzing, 1928. 

Beling E.; DieSãumnis desPrivatklaegers in der Hauptverhandlung im Sinne des& 

431/2 StPO, Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht, 1914, S. 724-730. 

Berner M.; Grundsatzdes ne bis in idem im Strafprozess, Leipzig. 1981. 

Bertel C.; Die Idaentitaet der Tat, Wien-New York 1970. 

Bıçak V.; Suç Muhakemesi Hukuku, Polis Akademisi Yayınları, Ankara 2013. 

Bilecen N.; Ceza davalarında usul ve tatbikatı, 2. Bası, Ankara 1978. 

1342 Yararlanılan Kaynaklar 

Bilge N.; Medeni Yargılama Hukukunda karar düzeltme, Ankara, 1973. 

Bilge - Önen; Medeni Yargılama Hukuku, 3. Bası, Ankara, 1978. 

Bilmen N.Ö.; Hukuku İslamiyye ve IstılahatıFıkhıyye Kamusu, C. 3., İst. 1951. 

Bilsel C.; Hukuk-u Düvel, ikinci kitap, İst 1934. 

Binding K.; DieWirkungen des Eintritts der Staatsanwaltschaft in 

dasPrivatklageverfahren, GS 72, 2-41. 

Binding K.; Strafrechtliche und strafprozessuale Abhandlungen, 2. Band, 

Münchenund Leipzig 1915. 

Bindokat H.; Zur Frage des prozessualenTatbegriffs, GA 1967, S. 362-370. 

Birkmeyer K.; Deutsches Strafpozessrecht, Berlin 1898, 

Bode H.; Die Entscheidung des Revisionsgerichts in der Sache selbst, Berlin 1958. 

Bohnet W.; die formelle und diematerielleRechtskraft im Strafprozessund im 

Zivilprozess. Diss. Tübingen 1934. 

Bouzat P.; Traite de droitpenal et de criminologie, Bd. 2. Paris 1963. 

Bouzat - Pinatel; Traite de droit penal et de criminologie, tome 2, Paris 1970. 

Brunc J.; Teilrechtskraft und innerprozessuale Bindungswirkung, Köln 1961. 

Brunschvig G.; Der Privatklaeger im bernischen Strafverfahren, Diss. Bern 1944. 

Busch R.; Zum Verbrauch der Strafklage bei spaetererErkenntnis 

anderweitigerTatgestaltung, ZStW 68, S. 3-13. 

Centel N. - Zafer H.; Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2013 

CMUK’nın Hazırlık Çalışmaları; İstanbul Komisyonu Müzakere Zabıtları, İst. 

Üni. Türk Kriminoloji Enstitüsü yayını, İst. 1953. 

Coenders A.;Über den Strafantrag und die Privatklage der Nichtverletzten, GS 83, 

286-409. 

Çağa T.; Deniz Ticaret Hukuku, 4. Bası, İst. 1975. 

Çağlayan M.; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun, C.3, Ankara 1966. 

Çelik E.; Milletlerarası Hukuk, C. 1, 3. Bası, İst. 1975. 

Dalcke - Fuhrmann - Schaefer; Strafrecht und Strafverfahren, 37.Aufl. Berlin 

1961. 

Dedes C.; Der Prozessgegenstand im Strafverfahren nachgriechischem und 

deutschem Recht, GA 1962, S. 107 ff. 

Dedes C.; Die Identitaet der Tat im Strafprozess, GA 1965, S.102-107. 

Domaniç H.; Hukukta kaziyei muhkeme ve nispi kuvveti, İst. 1964. 

Donay S.; Ceza Yargılama Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2012. 

Donay S.; Para cezaları, İstanbul 1972. 

Yararlanılan Kaynaklar 1343 

Donay S.; Meslek sırrının açıklanması suçu, İst. 1978. 

Donay - Erman H.; Sınai Mülkiyet aleyhine suçlar, İst. 1973. 

Donay - Yurtcan E.; Markalar Kanunu ve ilgili mevzuat, İst. 1974. 

Dönmezer - Erman; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. 1, 7. bası, İst. 1979; c.2, 6. 

bası, 1978; c.3; 8. bası, 1980 

Dönmezer S.; Sosyoloji, 5. Bası, İstanbul 1974. 

Dönmezer S.; Ceza Hukuku (Şahıslara karşı ve mal aleyhinde cürümler), 9. bası, 

İst. 1974. 

Dönmezer S.; Ceza Adaletinde Reform İlkeleri, Sempozyum, 24-26 Şubat 1972, İst. 

1972, s.1-35. 

Dönmezer S.; Cezaların İnfazı hakkında kanun, İHFM, c.31, sy.1-4, s.8-35. 

Dönmezer S.; Cezaların infazı hakkında kanun ve bu kanunla ilgili bazı problemler, 

Yargıtay kararları, İHFM, c.33, sy.1-2, s.22-23. 

Dönmezer S.; Tevhidi İçtihad Kararı, İHFM, 1943, c.9, s.431-438. 

Dürwanger K.; Handbuch des Privatklagerechts, 2. Aufl, Darmstadt 1952. 

Eb. Schmidt; Lehrkommentar zur Strafprozessordnung, Teil 2. Göttingen 1957. 

Eb. Schmidt; Deutsches Strafprozessrecht, ein Kolleg, Göttingen 1967. 

Eichhorn N.; Non bis in idem und das Reichsgericht, GS 38, 401 ff. 

Erdoğmuş B.; Roma Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995. 

Erem F.; Türk Ceza Hukuku, c.1, genel hükümler, 10. baskı, Ankara, 1973. 

Erem F.; Ceza Usulü Hukuku, 4. bası, Ankara 1973. 

Erem F.; Ceza Usulünde kesin hüküm, AHFD, 1963, sy.1-4, s.37-52. 

Ergin S.; Ceza Yargılamaları Usulü, İst. 1971. 

Erkun A. Ş.; Yalan yere yemin ve sübut delilleri, AdC., yıl 28 (1937), s. 795-811. 

Erman S.; Askeri Ceza Hukuku, Umumi kısım ve usul, 6. bası, İstanbul, 1974. 

Erman S.; Ceza tatbikat ve takibatında memur, SBOD, 1947. 

Erman S. - Özek Ç.; İzahlı Basın Kanunu ve ilgili mevzuat, 2. bası, İst.1964. 

Foschini G.;Sistema del dritto processuale penale, torno 1, edizione 2, Milano 

1965. 

Fritzsche T.; Der Begriff des Zusammenhanges bei der Wiederklage im 

Strafverfahren, JW 1924, Bd. 2, S. 1628-1687. 

Frost; Kann der Privatklaeger auf die gegen ihn erhobeneWiderklage 

replicandeWiderklage erheben, wenn dieAntragsfrist des. 61 desStGB 

abgelaufen ist. DJZ 8, 151. 

1344 Yararlanılan Kaynaklar 

Gerland H.; Der deutsche Strafprozess. Mannheim/Berlin/Leipzig 1927. 

Gerlon H.; Die systematischeStellung desPrivatklageverfahrens im Strafprozess, 

GS 60, 158-227. 

Glaser J.; Handbuch des Strafprozesses, 1. Bd., Leipzig 1883. 

Glaser J.; Handbuch desStrafprozesses, 2. Bd., Leipzig 1885. 

Glücksman A.; DieRechtskraft der strafprozessualen Entscheidung über Einziehung 

und Unbrauchbarmachung, Breslau 1898. 

Grieco a.; Codice di procedura penale, Roma (tarihsiz). 

Gürelli N.; Türk ceza muhakemesi hukukunda bilirkişilik İst. 1967. 

Gürsoy - Eren - Cansel; Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978. 

Grünwald G.; DieTeilrechtskraft in Strafverfahren, Göttingen 1964. 

Gürdoğan B.; Medeni usul hukukunda kesin hüküm itirazı, Ankara 1960. 

Henkel H.; Strafverfahrensrecht, 2. Aufl., 1968. 

VonHippel R.; Der deutscheStrafprozess, 1941. 

Hruschka J.; Der Begriff der Tat im Strafverfahrensrecht, JZ 1966, S. 700-704. 

Hochheuser E.; Der Verletzte im Strafrecht, Diss. Köln 1965. 

İçel K.; Suçların içtimaı, İst. 1972. 

İçel K.; Kitle Haberleşme Hukuku Dersleri, İst. 1975. 

İmre Z.; Türk Miras Hukuku, 4. bası, İst. 1978. 

İmregün O.; Kara Ticaret Hukuk dersleri, İst. 1974. 

İmregün O.; Anonim Ortaklıklar, 3. bası, İst. 1957. 

İnancık H.; Osmanlı hukukuna giriş, SBFD 1958. 

Kantar B.; Ceza Muhakemeleri Usulü, 4. bası, İst. 1957. 

Karaoğlan F.; İçtihat yolunda durak yerleri, AdD 1937, c.125 

KeetsinLiu; Der Begriff der Identitaet der Tat, Diss. Breslau 1927. 

Kern E.; Strafverfahrensrecht, München 1967. 

Keyman S.; Ceza muhakemesinde savcılık, Ankara 1970. 

Keyman S.; Memurin Muhakematı Kanunu, AHFD, c.62. 

Kern - Roxin; Strafverfahrensrecht, 12 Aufl., München 1974. 

Kielwein G.; Der Verbrauch der Strafklage im englischen Strafverfahren, ZStW 68, 

s. 62 ff. 

Kimmel R.; Der Grundsatz “ne bis in idem”, seine Rechtsnatur und 

seinGeltungsgebiet im Strafverfahren, Diss. Breslau 1926. 

Yararlanılan Kaynaklar 1345 

Kleinknecht T.;Strafprozessordnung, 35. Aufl. München 1981. 

KMR;Kommentar zur Strafprozessordnung, 1951. 

Kocaoğlu N. K.; Roma Hukukunda Adli Teşkilatanma (Makale), Ankara Barosu 

Dergisi 2013/1 

VonKries A.; Lehrbuch des deutschen Strafprozessrechts, Freiburg 1952. 

Kocayusufpaşaoğlu N.; Miras Hukuku, 2. bası, İst. 1978. 

Kohlrausch E.; StPO und GVG, 24. Aufl., Berlin und Leipzig 1936. 

Köprülü B.; Medeni Hukuk, genel prensipler, kişinin hukuku, aile hukuku, İst. 

1970-71. 

Kunter N.; Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. bası, İst. 1989. 

Kunter N.; Suçun kanuni unsurları nazariyesi, İst. 1948. 

Kunter N.; Hakaret ve sövme suçlarında dava müruru zamanı Tahir Taner’e armağan, İst. 1956, s. 35-41. 

Kunter N.; Şikayetin mevzuu ve şikayet ile şahsi dava arasındaki münasebet, İHFM 

1952, sy. 1. 

Kunter N.; CMUK’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanan öntasarının 

beşinci kitaba taalluk eden maddeleri hakkında mütalaalar, İHFM 1948, c.14, 

sy. 1-2, s. 567-584. 

Kunter N.; 25. Cumhuriyet yılının ceza tarihçesi. İBD 1948, yıl 22, sy.10, s.539-

584. 

Kunter N.; Şahsi dava, AdC, 1944 (35 yıl), s. 146-170. 

Kunter N.; Ceza Hukuku milletlerarası 5. kongresi, Cenevre 28-31 Temmuz 1947, 

İHFM 1947, c.13, s. 845-866. 

Kunter N.; Bağımsız olmadığı ve diğerine dayalı bulunduğu gerekçesiyle iddianamede gösterilmiş eylemlerden biri hakkında kamu davası açılmamış sayılabilir 

mi? Yargıtay Dergisi, OcakNisan 1995, s.33-46. 

Kuru B.; Medeni Usul Hukuku, ders kitabı, Ankara 1975. 

Kuru B.; Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2. bası, Ankara 1968 

Lent - Jauernig; Zivilprozessrecht, 16. Aufl., 1972. 

Leonhardt; Kann der Privatklaeger gegenüber der Widerklage des Angeklagten 

selbst eineWiderklage erheben DJZ 14-763. 

Lieb P.;DieRechtskraft im Strafprozess, Tübingen 1930. 

VonList - Schmidt; Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Einleitung und 

allgemeinerTeil, 26 aufl. 

Lohsing - Serini; Österreichisches Strafprozessrecht, Wien, 1952. 

Löwe - Rosenberg; StPO und GVG, 2. Bd. 1. Aufl., Berlin 1965. 

1346 Yararlanılan Kaynaklar 

Lütem İ.; Yeni Anayasalar, Kitap 1, Ankara 1953. 

Mann D. und A.; Materielle Rechtskraft und fortgesetzte Haldlung, ZStW 75, 251-

265. 

Manzini V.; Trattato di drittoprocessuale penale Italiano, vol. Quatro, Torino 1946. 

Maunz - Dürig - Herzog; Grundgesetz, 3. Aufl., 1968 

Maurach R.; Deutsches Strafrecht, allgemeinerTeil, 3. Aufl. Karlsruhe 1965. 

Mayer H.; Der amtsrichterliche Strafbefehl, GS 99, 36 ff. 

Menzel E.; DiePrivatklagenach dem Reichsstrafprozessrecht, Erlangen 1880. 

Meray S.; Devletler Hukukuna Giriş, c.2, 3. bası, Ankara 1965. 

Müler - Sax; Kommentar zur StPO und zum GVG, und OWİG, Bd. 1, 6. Aufl., 

1966. 

Niese D.; Doppelfunktionelle. Prozesshandlungen, Göttingen 1950. 

Noftz W.; Der Prozessgegenstand im Strafverfahren in Faellen fortgesetzter 

Handlung und gleichartigerVerbrechermenge. Diss, Kiel 1965. 

Onbaşıoğlu A.; CMUK’da müdahale yoluyla dava, AdD 1951, sy.12, s.1812-1821. 

Oetker; Verfolgungsübernahme durch dieStaatsanwaltschaft im Privatklageprozess, 

GS 71, 299-305. 

Oetker;Zur Gestaltung des Friedenverfahrens, GS 108, 298-309. 

Oğuzman K.; Miras Hukuku Dersleri, 2. bası, İst. 1978. 

Onar S.S.; İdare hukukunun esasları, c. 1, c. 2., c. 3, İst. 1966. 

Onursal S.; Kamu davasına müdahale, İst. 1968. 

Önder A.; Sulh ceza hakiminin ceza kararnamesi, İst. 1966. 

Önder A.; Ceza muhakemeleri usulü hukukunda karşılık dava, İHFM, c. 30, sy. 

162. 

Önder A.; Ceza usul hukukunda muhakemenin iadesine ait bazı meseleler, İHFM, 

c.39, sy. 1-4. 

Önder. A. R.; Ceza yargılama usulünde memur sayılmayan görevliler, AdD 1974, 

sy. 8. 

Özarpat H.; Askeri ceza yargılama usulü hukuku, Ankara 1950. 

Özbek V. - Kanbur Ö. - Doğan M.N. - Doğan K. - Bacaksız P.; Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2012. 

Özbulak Z.; Şahsi dava müddeiumumi, AdC 1939 (30. yıl) s. 565-568. Özçelik 

S.; Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, umumi Esaslar, İst. 1974. 

Özek Ç.; Türk Basın Hukuku, İst. 1979. 

Yararlanılan Kaynaklar 1347 

Özek Ç.; Türk Hukukunda Memurların Muhakemesi, İHFM, 1960. 

Özgen E.; Ceza Muhakemesinin Yenilenmesi, Ankara 1968. 

Özmen İ.; Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda Davadan Feragate 

Dair Hükümler, AdD 1964, yıl 55, S, 5-6, 580587. 

Öztürk K.; Son değişiklikleri ile gerekçeli Anayasa, Ankara 1957. 

Palabıyık - Akdoğan; CMUK ve Temyiz Mahkemesi İçtihatları, Ankara 1957. 

Peters K.;Strafprozess, 2. Aufl., Karlsruhe 1967. 

Poroy - Tekinalp - Çamoğlu; Ortaklıklar Hukuku, İst. 1972. 

Poroy R.; Fikri Hukuk Ders Notları, İst., 1968. 

Postacıoğlu İ.; Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. bası, İst. 1975. 

Postacıoğlu İ.; Şahadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, 2. bası, İst. 1964. 

Reinicke K.;FortgesetztesDeliktundVerbrauch der Strafklage, NJW 1953, s. 1004 

ff. 

Recht; Informationen des Bundesministeriums der Justiz, 13 Januar 1975. 

Roder H.; System des österreichischen Strafverfahrensrechts, Innsbruck 1951. 

Rosenberg L.; Lehrbuch des deutschen ZivilprozessrechtsMünchen und Berlin 

1960. 

Rosenfeld E.H.; Der Reichsstrafprozess, 4 und 5. Aufl, Berlin 1912. 

Roxin; Zur Kritik der finalenHandlunglehre, ZStW 74, 529 ff. 

Sauer W.; Allgemeine Prozessrechtslehre, 1951. 

Sevig M.R.; T.C. Kanunlar İhtilafı Kaidelerinin Sentezi, İst. 1941. 

Siegert K.; Richter, Staatsanwalt und Beschuldigter im Strafprozess des neuen 

StaatesZStW 54, s. 14-15. 

Sieveking A.;Das Problem des ne bis in idem in der amerikanischen Bundes und 

Staatengerichtbarkeit, ZStW 53, 297 ff. 

Schanze;Die Rechtskraft des Strafurteils, SStW 4, 437-486. 

Schlüchter E.;DasStrafverfahren, 1981. 

Schönke - Schröder; Kommentar zum Strafgesetzbuch, 14 Aufl., Berlin 

undMünchen 1969. 

Schröder; Aenderung des Privatklageverfahrens?, DeutschesStrafrecht 1942, s. 26-

29. 

Schmidt G.; Schuldspruch und Rechtskraft, JZ 1966, s. 89-94. 

Schulz/Berke - Müller; Strafprozessordnung, 4. Aufl, Hamburg 1971. 

Schwarz - Kleinknecht;Strafprozessordnung, 28. Aufl., 1969. 

1348 Yararlanılan Kaynaklar 

Schwinge E.;Identitaet der Tat im Sinne der Strafprozessordnung, ZStW 52, 203-

236. 

Stefani - Lavesseur; Procedure penale, Paris 1964. 

Stein - Jonas - Schönke - Pohle; Kommentar zur Zivilprozessordnung, 19. Aufl., 

Tübingen. 

Strafprozessrecht der DDR;Lehrkommentar, Berlin 1968. 

Stratenwerth G.;JuS, 1962, S. 220 u. Ff. 

Stock U.;Strafprozessrecht, Tübingen 1952. 

Şahin C.; Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması, Ankara 1994. 

Şahin E.; Ceza Yargılamasının Tarihçesi, TAAD, yıl 5, sy.18, Temmuz 2014. 

Şekercioğlu M.; Ceza Hukukumuzda Memur Kavramı, İst. 1974. 

Tahiroğu B. - Erdoğmuş B.; Roma Hukuku Dersleri, Der Yayınları İstanbul 2009. 

Taner T.; Ceza Muhakemeleri Usulü, 3. bası, İst. 1955. 

Tekinay S.S.; Medeni Hukuka Giriş Dersleri, İst. 1970. 

Tesal R.; Ceza Hukukunun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Esasları, İst. 1966. 

Teziç E.; Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili AYM Kararları, İst. 

1980. 

Tiedemann K.; Entwicklungstendenzen der strafprozessualen–Rechtskraftlehre, 

Tübingen, 1969. 

Töwe;DiePrivatklage, GS 106, 145-155. 

Umur Z.; Roma Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, İstanbul 1999. 

Umur Z.; Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1987. 

Üçok M. - Mumcu A.; Tük Hukuk Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara 1991. 

Üstündağ S.; İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İst. 1967. 

Üstündağ S.; Medeni Yargılama Hukukunun Esasları, İst. 1973. 

Vitu;Procédure pénale, Paris 1957. 

Vogler T.;DieRechtskraft des Strafbefehls, Karlsruhe 1959. 

Yalçın - Baysoy; Döviz (Kambiyo) Suçları, İst. 1995. 

Yasa F.; Yalan Yere Yemin Suçu ve Sübut Delilleri, AdC 1937, yıl 28, 784-792. 

Yeke - Baş V.; Yalan Yere Yemin, Ankara 1942. 

Yener O.; Ceza Yargılaması ve Polis Jandarma Mevzuatı, Adil Yayınevi, Ankara 

1998. 

Yenisey F.; İstinaf, İst. 1979. 

Yararlanılan Kaynaklar 1349 

Yenisey F.; Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 

1987. 

Yenisey - Nuhoğlu; Ceza Muhakemesi Hukuku (ders kitabı), 2015. 

Yılmaz A.R. - Demir A.; Umumi Hukuk Tarihi, Zirve Üniversitesi Yayını, Gaziantep 2012. 

Yurtcan E.; Ceza Yargılaması Hukuku, 16. Bası, 2019. 

Yurtcan E.; CMUK Şerhi, 9. bası, ist. 2019. 

Yurtcan E.; Kesin Hükmün Ceza Muhakemesini Önleme Etkisi, 2. bası, İst. 1987. 

Yurtcan E.; Şahsi Dava ve Uygulaması, 3. bası, İst. 1989. 

Yurtcan E.; Ceza Yargılaması Yasası, 1973 değişikliği, İst. 1978. 

Yurtcan E.; Yar. CGK’nin Bir Kararının İncelenmesi, İBD 1971, sy. 34, 230-235. 

Yurtcan E.; Yeni CMUK’da Ek 5-8’nci Maddelerin İncelenmesi, İBD 1973, c. 47, 

sy. 5-6, 609-615. 

Yurtcan E.; Yargıtay Işığında Son Sözün Sanığa Verilmesi, Yargıtay Dergisi, Ekim 

1994, s. 418 ve son. 

Yurtcan E.; Ceza Davasının Konusu, Sınırları, Yargıcın Niteleme (tavsif) Yetkisi, 

Fiilin Aynılığı ve Kesin Hükmün Önleme Etkisi Çerçevesinde bir Yargıtay 

Ceza Genel Kurulu Kararın Değerlendirilmesi, Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 

1995, s. 45-47. 

Yurtcan E.; Ceza Avukatının El Kitabı, 22. Bası, İst. 2021. 

Yurtcan E.; CMK Şerhi, 9. Bası, 2019. 

Yurtcan-İrtiş; Ceza Hukuku Ders Kitabı-Genel Hükümler, 2020. 

Yurtcan-İrtiş; Ceza Hukuku Ders Kitabı-Özel Hükümler, 2021. 

Yurtcan- İrtiş; 100 Soruda Ceza Davaları. 

Yurtcan; Ceza Davalarında İstinaf, 2021. 

Yurtcan; Ceza Davalarında Temyiz, 2021. 

Yurtcan; Seri Yargılama ve Basit Yargılama, 2020. 

Yurtcan; Ağır Ceza Davaları, 2021. 

Yurtcan; Asliye Ceza Davaları(2 cilt), 2021. 

Yurtcan; Ceza Davalarında İspat, 2021.

Yüce T.T.; Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuk Devleti Esasları, Erzurum 1968. 

Yüce T.T.; Türk ve Alman Ceza Usulünde Kanunyolları, Ankara 1967. 

Zembulidis T.; Ciheti Cezaiyede Müruruzaman, İBD 1943, c.17, sy. 9, 763-777.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar